Tải Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Vàm Cỏ – Đồng Tháp – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Vàm Cỏ – Đồng Tháp 

Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Vàm Cỏ – Đồng Tháp 
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Vàm Cỏ – Đồng Tháp 

Download


Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Vàm Cỏ – Đồng Tháp nhằm giới thiệu chung về tình hình kinh tế xã hội của địa phương, các phương án thiết kế cầu và tuyến, tổng hợp và lựa chọn phương án thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Vàm Cỏ – Đồng Tháp – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Vàm Cỏ – Đồng Tháp File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Vàm Cỏ – Đồng Tháp 

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Vàm Cỏ – Đồng Tháp 

 1. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  MỤC LỤC

  PhÇn I. ThiÕt kÕ s¬ bé ………………………………………………………………………….. – 2 –
  Ch-¬ng I: giíi thiÖu chung ……………………………………………………………… – 3 –
  I. Nghiªn cøu kh¶ thi …………………………………………………………………………. – 3 –
  Ch-¬ng II:thiÕt kÕ cÇu vµ tuyÕn …………………………………………………….. – 7 –
  Ph-¬ng ¸n 1: CÇu dÇm ®¬n gi¶n …………………………………………………….. – 12 –
  Ph-¬ng ¸n 2: CÇu giµn thÐp. ……………………………………………………………. – 28 –
  Ph-¬ng ¸n 3: CÇu dÇm liªn tôc ………………………………………………………. – 45 –
  Ch-¬ng III. Tæng hîp vµ lùa chän ph-¬ng ¸n tkkt ……………….. – 62 –
  PHÇNii: THIÕT KÕ Kü THUËT …………………………………………………………………. – 64 –
  Ch-¬ng I: TÝnh to¸n trô cÇu …………………………………………………………….. -64-
  I. Sè LIÖU TÝNH TO¸N: …………………………………………………………………………… – 64 –
  II. TÝnh néi lùc: …………………………………………………………………………………….. – 73 –
  III. KiÓm tra tiÕt diÖn th©n trô theo TTGH: ………………………………… – 77 –
  IV.TÝnh to¸n mãng cäc khoan nhåi.: ……………………………………………. – 83 –
  Ch-¬ng I : TÝnh to¸n b¶n mÆt cÇu ………………………………………………… – 88 –
  PHẦN I : TÍNH TOÁN BẢN MẶT CẦU …………………………………………………….. – 91 –
  I .XÁC ĐỊNH TĨNH TẢI …………………………………………………………………………….. – 92 –
  II .TÍNH NỘI LỰC BẢN MẶT CẦU ……………………………………………………………. – 92 –
  III- TÝnh to¸n cèt thÐp, bè trÝ vµ kiÓm tra tiÕt diÖn: ………………. – 98 –
  Ch-¬ng II : TÝnh to¸n dÇm chñ ……………………………………………………… – 105 –
  I – TÝnh Néi Lùc……………………………………………………………………………………. – 106 –
  II.TÝnh hÖ sè ph©n phèi m«men vµ lùc c¾t : ………………………………. – 109 –
  III.TÝnh vµ bè trÝ cèt thÐp dul: …………………………………………………….. – 123 –
  IV.TÝnh øng suÊt mÊt m¸t: ………………………………………………………………. – 130 –
  V.kiÓm to¸n theo ttgh c-êng ®é 1 : ……………………………………………. – 140 –
  VI.KIÓM TO¸N THEO TTGH Sö DôNG : ………………………………………………… – 146 –
  VII.TÝNH §é VâNG KÕT CÊU NHÞP : …………………………………………………….. – 149 –
  PhÇn III. THIẾT KẾ THI CÔNG ……………………………………………………………… – 151 –
  Ch-¬ng I: ThiÕt kÕ thi c«ng trô …………………………………………………. – 152 –
  CH¦¥NG 2 :THI C¤NG KÕT CÊU NHÞP. ……………………………………………………. – 173 –

  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  -1-

 2. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  PhÇn I
  ThiÕt kÕ s¬ bé
  ****************

  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  -2-

 3. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  Ch-¬ng I: giíi thiÖu chung

  I. Nghiªn cøu kh¶ thi
  I.1 Giíi thiÖu chung:
  *CÇuVàm cỏ lµ cÇu b¾c qua s«ng vàm cỏ lèi liÒn hai huyÖn C vµ D thuéc tØnh
  §ång Th¸p n»m trªn tØnh lé X. §©y lµ tuyÕn ®-êng huyÕt m¹ch gi÷a hai huyÖn C vµ D,
  n»m trong quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh §ång Th¸p. HiÖn t¹i, c¸c ph-¬ng tiÖn
  giao th«ng v-ît s«ng qua phµ A n»m trªn tØnh lé X
  §Ó ®¸p øng nhu cÇu vËn t¶i, gi¶i to¶ ¸ch t¾c giao th«ng ®-êng thuû khu vùc cÇu
  vµ hoµn chØnh m¹ng l-íi giao th«ng cña tØnh, cÇn tiÕn hµnh kh¶o s¸t vµ nghiªn cøu x©y
  dùng míi cÇu A v-ît qua s«ng B
  I.2 C¸c c¨n cø lËp dù ¸n
   C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1206/2004/QD – UB ngµy11 th¸ng 12 n¨m 2004 cña
  UBND tØnh E vÒ viÖc phª duyÖt qui ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l-íi giao th«ng tØnh E giai
  ®o¹n 1999 – 2010 vµ ®Þnh h-íng ®Õn n¨m 2020.
   C¨n cø v¨n b¶n sè 215/UB – GTXD ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2005 cña UBND tØnh
  E cho phÐp Së GTVT lËp Dù ¸n ®Çu t- cÇu A nghiªn cøu ®Çu t- x©y dùng cÇu A.
   C¨n cø v¨n b¶n sè 260/UB – GTXD ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2005 cña UBND
  tØnh E vÒ viÖc cho phÐp më réng ph¹m vi nghiªn cøu cÇu E vÒ phÝa T©y s«ng B.
   C¨n cø v¨n b¶n sè 1448/C§S – QL§S ngµy 14 th¸ng 8 n¨m 2001 cña Côc
  ®-êng s«ng ViÖt Nam.
  I.2.2 Ph¹m vi cña dù ¸n:
  *Trªn c¬ së quy ho¹ch ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2020 cña hai huyÖn C-D nãi
  riªng vµ tØnh §ång Th¸p nãi chung, ph¹m vi nghiªn cøu dù ¸n x©y dùng tuyÕn nèi
  hai huyÖn C-D
  I.3 ®Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi vµ m¹ng l-íi giao th«ng
  I.3.1 HiÖn tr¹ng kinh tÕ x· héi tØnh §ång Th¸p
  I.3.1.1 VÒ n«ng, l©m, ng- nghiÖp
  -N«ng nghiÖp tØnh ®· t¨ng víi tèc ®é 6% trong thêi kú 1999-2000. S¶n xuÊt
  n«ng nghiÖp phô thuéc chñ yÕu vµo trång trät, chiÕm 70% gi¸ trÞ s¶n l-îng n«ng
  nghiÖp, cßn l¹i lµ ch¨n nu«i chiÕm kho¶ng 34%.
  TØnh cã diÖn tÝch ®Êt l©m ngiÖp rÊt lín thuËn lîi cho tr«ng c©y vµ ch¨n nu«i gia
  sóc, gia cÇm.

  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  -3-

 4. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  Víi ®-êng bê biÓn kÐo dµi, nghÒ nu«i trång vµ ®¸nh b¾t thuû h¶i s¶n còng lµ
  mét thÕ m¹nh ®ang ®-îc tØnh khai th¸c
  I.3.1.2 VÒ th-¬ng m¹i, du lÞch vµ c«ng nghiÖp
  -Trong nh÷ng n¨m qua, ho¹t ®éng th-¬ng m¹i vµ du lÞch b¸t ®Çu chuyÓn biÕn tÝch
  cùc. TØnh §ång Th¸p cã tiÒm n¨ng du lÞch rÊt lín víi nhiÒu di tÝch, danh lam th¾ng c¶nh.
  NÕu ®-îc ®Çu t- khai th¸c ®óng møc th× sÏ trë thµnh nguån lîi rÊt lín.
  C«ng nghiÖp cña tØnh vÉn ch-a ph¸t triÓn cao. ThiÕt bÞ l¹c hËu, tr×nh ®é qu¶n lý
  kÐm kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y tØnh ®· ®Çu t- x©y dùng mét sè nhµ
  m¸y lín vÒ vËt liÖu x©y dùng, mÝa, ®-êng… lµm ®Çu tµu thóc ®Èy c¸c ngµnh c«ng
  nghiÖp kh¸c ph¸t triÓn
  I.3.2 §Þnh h-íng ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ chñ yÕu
  I.3.2.1 VÒ n«ng, l©m, ng- nghiÖp
  -VÒ n«ng nghiÖp: §¶m b¶o tèc ®é t¨ng tr-ëng æn ®Þnh, ®Æc biÖt lµ s¶n xuÊt l-¬ng
  thùc ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu. Tèc ®é t¨ng
  tr-ëng n«ng nghiÖp giai ®o¹n 2006-2010 lµ 8% vµ giai ®o¹n 2010-2020 lµ 10%.
  VÒ l©m nghiÖp: §Èy m¹nh c«ng t¸c trång c©y g©y rõng nh»m kh«i phôc vµ b¶o
  vÖ m«i tr-êng sinh th¸i, cung cÊp gç, cñi
  -VÒ ng- nghiÖp: §Æt träng t©m ph¸t triÓn vµo nu«i trång thuû s¶n, ®Æc biÖt lµ
  c¸c lo¹i ®Æc s¶n vµ khai th¸c biÓn xa
  I.3.2.2 VÒ th-¬ng m¹i, du lÞch vµ c«ng nghiÖp
  TËp trung ph¸t triÓn mét sè ngµnh c«ng nghiÖp chñ yÕu:
  – C«ng nghiÖp chÕ biÕn l-¬ng thùc thùc phÈm, mÝa ®-êng
  – C«ng nghiÖp c¬ khÝ: söa ch÷a, chÕ t¹o m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô n«ng nghiÖp,
  x©y dùng, söa ch÷a vµ ®ãng míi tµu thuyÒn.
  – C«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng: s¶n cuÊt xi m¨ng, c¸c s¶n phÈm bª t«ng ®óc
  s½n, g¹ch b«ng, tÊm lîp, khai th¸c c¸t sái
  §Èy m¹nh xuÊt khÈu, dù b¸o g¸i trÞ kim ng¹ch cña vïng lµ 1 triÖu USD n¨m
  2010 vµ 3 triÖu USD n¨m 2020. Tèc ®é t¨ng tr-ëng lµ 7% giai ®o¹n 2006-2010 vµ 8%
  giai ®o¹n 2011-2020.
  I.3.3 §Æc ®iÓm m¹ng l-íi giao th«ng:
  I.3.3.1 §-êng bé:
  -N¨m 2000 ®-êng bé cã tæng chiÒu dµi 1000km, trong ®ã cã gåm ®-êng nhùa
  chiÕm 45%, ®-êng ®¸ ®á chiÕm 35%, cßn l¹i lµ ®-êng ®Êt 20%

  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  -4-

 5. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  C¸c huyÖn trong tØnh ®· cã ®-êng «t« ®i tíi trung t©m. M¹ng l-íi ®-êng ph©n
  bè t-¬ng ®èi ®Òu.
  HÖ thèng ®-êng bé vµnh ®ai biªn giíi, ®-êng x-¬ng c¸ vµ ®-êng vµnh ®ai trong
  tØnh cßn thiÕu, ch-a liªn hoµn
  I.3.3.2 §-êng thuû:
  -M¹ng l-íi ®-êng thuû cña tØnhÊthnh ho¸ kho¶ng 200 km (ph-¬ng tiÖn 1 tÊn
  trë lªn cã thÓ ®i ®-îc). HÖ thèng ®-êng s«ng th-êng ng¾n vµ dèc nªn kh¶ n¨ng vËn
  chuyÓn lµ khã kh¨n.
  I.3.3.3 §-êng s¾t:
  – HiÖn t¹i tØnh thanh ho¸ cã hÖ thèng vÊn tØa ®-êng s¾t B¾c Nam ch¹y qua
  I.3.3.4 §-êng kh«ng:
  – Cã s©n bay V nh-ng chØ lµ mét s©n bay nhá, thùc hiÖn mét sè chuyÕn bay néi ®Þa
  I.3.4 Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng:
  -TØnh lé X nèi tõ huyÖn C qua s«ng B ®Õn huyÖn D. HiÖn t¹i tuyÕn ®-êng nµy lµ
  tuyÕn ®-êng huyÕt m¹ch quan tréng cña tØnh. Tuy nhiªn tuyÕn l¹i ®i qua trung t©m thÞ
  x· C lµ mét ®iÒu kh«ng hîp lý. Do vËy quy ho¹ch sÏ n¾n ®o¹n qua thÞ x· C hiÖn nay
  theo vµnh ®ai thÞ x·.
  I.3.5 C¸c quy ho¹ch kh¸c cã liªn quan
  -Trong ®Þnh h-íng ph¸t triÓn kh«ng gian ®Õn n¨m 2020, viÖc më réng thÞ x· C lµ
  tÊt yÕu. Më réng c¸c khu ®« thÞ míi vÒ c¸c h-íng vµ ra c¸c vïng ngo¹i vi.
  Dù b¸o nhu cÇu giao th«ng vËn t¶i do ViÖn chiÕn l-îc GTVT lËp, tû lÖ t¨ng
  tr-ëng xe nh- sau:
   Theo dù b¸o cao: ¤ t«: 2005-2010: 10%
  2010-2015: 9%
  2015-2020: 7%
  Xe m¸y: 3% cho c¸c n¨m
  Xe th« s¬: 2% cho c¸c n¨m
   Theo dù b¸o thÊp: ¤ t«: 2005-2010: 8%
  2010-2015: 7%
  2015-2020: 5%
  Xe m¸y: 3% cho c¸c n¨m
  Xe th« s¬: 2% cho c¸c n¨m

  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  -5-

 6. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  I.4 §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn t¹i vÞ trÝ x©y dùng cÇu:
  I.4.1 VÞ trÝ ®Þa lý
  – CÇu A v-ît qua s«ng B n»m trªn tuyÕn X ®i qua hai huyÖn C vµ D thuéc tØnh
  §ång Th¸p . Dù ¸n ®-îc x©y dùng trªn c¬ së nhu cÇu thùc tÕ lµ cÇu nèi giao th«ng cña
  tØnh víi c¸c tØnh l©n cËn vµ lµ nót giao th«ng träng yÕu trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ vïng.
  §Þa h×nh tØnhÊthnh ho¸ h×nh thµnh 2 vïng ®Æc thï: vïng ®ång b»ng ven biÓn vµ
  vïng nói phÝa T©y. §Þa h×nh khu vùc tuyÕn tr¸nh ®i qua thuéc vïng ®ång b»ng, lµ khu
  vùc ®-êng bao thÞ x· C hiÖn t¹i. TuyÕn c¾t ®i qua khu d©n c-.
  Lßng s«ng t¹i vÞ trÝ dù kiÕn x©y dùng cÇu t-¬ng ®èi æn ®Þnh, kh«ng cã hiÖn
  t-îng xãi lë lßng s«ng
  I.4.2 §iÒu kiÖn khÝ hËu thuû v¨n
  I.4.2.1 KhÝ t-îng
   VÒ khÝ hËu: TØnh §ång Th¸p n»m trong khu vùc khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa
  nªn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n vÒ khÝ hËu nh- sau:
  – NhiÖt ®é b×nh qu©n hµng n¨m: 290
  – NhiÖt ®é thÊp nhÊt : 120
  – NhiÖt ®é cao nhÊt: 380
  KhÝ hËu chia lµm 2 mïa râ rÖt, mïa m-a tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 12
   VÒ giã: VÒ mïa hÒ chÞu ¶nh h-ëng trùc tiÕp cña giã T©y Nam hanh vµ kh«.
  Mïa ®«ng chÞu ¶nh h-ëng cña giã mïa §«ng B¾c kÐo theo m-a vµ rÐt
  I.4.2.2 Thuû v¨n
   Mùc n-íc cao nhÊt MNCN = +9.4m
   Mùc n-íc thÊp nhÊt MNTN = +4.0m
   Mùc n-íc th«ng thuyÒn MNTT = +6.0m
   KhÈu ®é tho¸t n-íc L 0 = 134m

   L-u l-îng Q =……..
   L-u tèc v = 1.52m3/s
  I.4.3 §iÒu kiÖn ®Þa chÊt
  Theo sè liÖu thiÕt kÕ cã 4 hè khoan víi ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt nh- sau:
  §Æc ®iÓm ®Þa chÊt Hè khoan 1 Hè khoan 2 Hè khoan 3 Hè khoan 4
  Líp 1: Á c¸t 4 5 3.8 4.6
  Líp 2: sÐt dÎo mÒm 4 5 6 6
  Líp 3: c¸t th«. 5 6 5.7 4.8
  Líp 4: c¸t sái cuéi – – – –

  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  -6-

 7. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  Ch-¬ng II:thiÕt kÕ cÇu vµ tuyÕn
  II.®Ò xuÊt c¸c ph-¬ng ¸n cÇu
  II.1.C¸c th«ng sè kü thuËt c¬ b¶n:
  Quy m« vµ tiªu chuÈn kü thuËt:
   CÇu vÜnh cöu b»ng BTCT ¦ST vµ BTCT th-êng
   Khæ th«ng thuyÒn øng víi s«ng cÊp IV lµ: B = 25m, H = 3.5m
   Khæ cÇu: B= 10+2×0.5=11m
   TÇn suÊt lò thiÕt kÕ: P=1%
   Quy ph¹m thiÕt kÕ: Quy tr×nh thiÕt kÕ cÇu cèng theo tr¹ng th¸i giíi h¹n
  22TCN-272.05 cña Bé GTVT
   T¶i träng: xe HL93
  II.2.C¸c ph-¬ng ¸n kiÕn nghÞ
  II.2.1.Lùa chän ph-¬ng ¸n mãng
  C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña c¸c líp ®Þa chÊt ®-îc nghiªn cøu, ta ®Ò ra c¸c ph-¬ng
  ¸n mãng nh- sau:
  a.Ph-¬ng ¸n mãng cäc khoan nhåi:
   ¦u ®iÓm:
  – Rót bít ®-îc c«ng ®o¹n ®óc s½n cäc, do ®ã kh«ng cÇn ph¶i x©y dùng b·i ®óc,
  l¾p dùng v¸n khu«n. §Æc biÖt kh«ng cÇn ®ãng h¹ cäc, vËn chuyÓn cäc tõ kho, x-ëng
  ®Õn c«ng tr-êng
  – Cã kh¶ n¨ng thay ®æi c¸c kÝch th-íc h×nh häc cña cäc ®Ó phï hîp víi c¸c
  ®iÒu kiÖn thùc tr¹ng cña ®Êt nÒn mµ ®-îc ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh thi c«ng
  – §-îc sö dông trong mäi lo¹i ®Þa tÇng kh¸c nhau, dÔ dµng v-ît qua c¸c
  ch-íng ng¹i vËt
  – TÝnh toµn khèi cao, kh¶ n¨ng chÞu lùc lín víi c¸c s¬ ®å kh¸c nhau: cäc ma
  s¸t, cäc chèng, hoÆc hçn hîp
  – TËn dông hÕt kh¶ n¨ng chÞu lùc theo vËt liÖu, do ®ã gi¶m ®-îc sè l-îng cäc.
  Cèt thÐp chØ bè trÝ theo yªu cÇu chÞu lùc khi khai th¸c nªn khong cÇn bè trÝ nhiÒu ®Ó
  phôc vô qu¸ tr×nh thi c«ng
  – Kh«ng g©y tiÕng ån vµ chÊn ®éng m¹nh lµm ¶nh h-ëng m«i tr-êng sinh ho¹t
  chung quanh
  – Cho phÐp cã thÓ trùc tiÕp kiÓm tra c¸c líp ®Þa tÇng b»ng mÉu ®Êt lÊy lªn tõ hè ®µo
   Nh-îc ®iÓm:

  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  -7-

 8. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  – S¶n phÈm trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng ®Òu n»m s©u d-íi lßng ®Êt, c¸c khuyÕt
  tËt dÔ x¶y ra kh«ng thÓ kiÓm tra trùc tiÕp b»ng m¾t th-êng, do vËy khã kiÓm tra chÊt
  l-îng s¶n phÈm
  – Th-êng ®Ønh cäc ph¶i kÕt thóc trªn mÆt ®Êt, khã kÐo dµi th©n cäc lªn phÝa trªn,
  do ®ã buéc ph¶i lµm bÖ mãng ngËp s©u d-íi mÆt ®Êt hoÆc ®¸y s«ng, ph¶i lµm vßng v©y
  cäc v¸n tèn kÐm
  – Qu¸ tr×nh thi c«ng cäc phô thuéc nhiÒu vµo thêi tiÕt, do ®ã ph¶i cã c¸c ph-¬ng
  ¸n kh¾c phôc
  – HiÖn tr-êng thi c«ng cäc dÔ bÞ lÇy léi, ®Æc biÖt lµ sö dông v÷a sÐt
  C¨n cø vµo -u nh-îc ®iÓm cña tõng ph-¬ng ¸n, ta thÊy mãng cäc khoan nhåi cã
  nhiÒu ®¨c ®iÓm phï hîp víi c«ng tr×nh vµ kh¶ n¨ng cña ®¬n vÞ thi c«ng, v× vËy quyÕt ®Þnh
  chän cäc khoan nhåi cho tÊt c¶ c¸c ph-¬ng ¸n víi c¸c yÕu tè kü thuËt chÝnh nh- sau:
   §-êng kÝnh cäc: D=1000mm
   ChiÒu dµi cäc t¹i mè lµ 25m
   ChiÒu dµi cäc t¹i c¸c vÞ trÝ trô lµ 25m
  b.Ph-¬ng ¸n mãng cäc chÕ t¹o s½n:
   ¦u ®iÓm:
  – Cäc ®-îc chÕ t¹o s½n nªn thêi gian chÕ t¹o cäc ®-îc rót ng¾n, do ®ã thêi gian
  thi c«ng c«ng tr×nh còng v× vËy mµ gi¶m xuèng
  – Cäc ®-îc thi c«ng trªn c¹n, gi¶m ®é phøc t¹p trong c«ng t¸c thi c«ng, gi¶m
  søc lao ®éng mÖt nhäc
  – ChÊt l-îng chÕ t¹o cäc ®-îc ®¶m b¶o tèt
  *Nh-îc ®iÓm:
  – ChiÒu dµi cäc bÞ giíi h¹n trong kho¶n tõ 5-10m, do ®ã nÕu chiÒu s©u ch«n
  cäc yªu cÇu lín th× sÏ ph¶i ghÐp nèi c¸c cäc víi nhau. T¹i c¸c vÞ trÝ mèi nèi chÊt l-îng
  cäc kh«ng ®¶m b¶o, dÔ bÞ m«i tr-êng x©m nhËp
  – Thêi gian thi c«ng mèi nèi l©u vµ cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®é phøc t¹p cao
  – VÞ trÝ cäc khã ®¶m b¶o chÝnh x¸c theo yªu cÇu
  – Qu¸ tr×nh thi c«ng g©y chÊn ®éng vµ ån, ¶nh h-ëng ®Õn c¸c c«ng tr×nh xung quanh

  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  -8-

 9. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  B¶ng tæng hîp bè trÝ c¸c ph-¬ng ¸n
  Th«ng Khæ L ( m)
  P. S¬ ®å
  thuyÒn cÇu KÕt cÊu nhÞp
  An (m)
  (m) (m)
  I 25×3.5 10+2×0.5 34+34+34+34 136 CÇu dÇm ®¬n gi¶n BTCTD¦L
  II 25×3.5 10+2×0.5 50+50+50 150 CÇu dµn thÐp
  III 25×3.5 10+2×0.5 40+60+40 140 CÇu dÇm liªn tôc

  II.2.2.Lùa chän kÕt cÊu phÇn trªn
  II.2.2.1.Ph-¬ng ¸n cÇu dÇm ®¬n gi¶n :
  – Bè trÝ chung gåm 4 nhÞp ®¬n gi¶n bª t«ng øng suÊt tr-íc ®-îc bè trÝ theo s¬ ®å:
  Lc= 34+34+34+34 =136(m)
  – CÇu ®-îc thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p l¾p ghÐp.
  a.KÝch th-íc dÇm chñ:
  ChiÒu cao cña dÇm chñ lµ h = (1/15 1/20)l = (2,2 1,7) (m), chän h = 1,7(m).
  S-ên dÇm b = 20(cm)
  Theo kinh nghiÖm kho¶ng c¸ch cña dÇm chñ d = 2 3 (m), chän d = 2,2(m).
  C¸c kÝch th-íc kh¸c ®ù¬c chän dùa vµo kinh nghiÖm vµ ®-îc thÓ hiÖn ë h×nh 2-1.
  MÆt c¾t ngang dÇm nhÞp 34 d¹ng ch÷ T cao 1,7m kho¶ng c¸ch c¸c dÇm
  c¸ch nhau 2,2m

  1700
  200
  150

  200
  1200
  1700

  200

  200
  300 200

  H×nh 2-1. TiÕt diÖn dÇm chñ
  b.KÝch th-íc dÇm ngang :
  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  -9-

 10. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  ChiÒu cao hn = 2/3h = 1,2 (m).
  Trªn 1 nhÞp34 m bè trÝ 5 dÇm ngang c¸ch nhau 8.35 m
  ChiÒu réng s-ên bn = 12 16cm (20cm), chän bn = 20(cm).

  150
  1600 200 200

  1050

  2000

  H×nh 2-2. KÝch th-íc dÇm ngang.
  c.KÝch th-íc mÆt c¾t ngang cÇu:
  -X¸c ®Þnh kÝch th-íc mÆt c¾t ngang: Dùa vµo kinh nghiÖm mèi quan hÖ chiÒu
  cao dÇm, chiÒu cao dÇm ngang, chiÒu dµy mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp, chiÒu dµy b¶n
  ®æ t¹i chç nh- h×nh vÏ.

  mÆt c¾t ngang cÇu
  1 1
  2 mÆt c¾t ?A
  GI NH?P 2 mÆt c¾t gèi

  1100
  50 1000 50
  A

  86.5
  50 50 50 50
  20
  150

  110 220 220 220 220 110
  A
  a b c d e

  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  – 10 –

 11. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  KÝch th-íc s¬ bé kÕt cÊu nhÞp 34(m)
  – VËt liÖu dïng cho kÕt cÊu.
  + Bª t«ng M340
  + Cèt thÐp c-êng ®é cao dïng lo¹i S-31, S-32 cña h·ng VSL-Thôy SÜ thÐp cÊu
  t¹o dïng lo¹i CT3 vµ CT5
  II.2.2.2. KÕt cÊu phÇn d-íi:
  + Trô cÇu:
  – Dïng lo¹i trô th©n ®Æc BTCT th-êng ®æ t¹i chç
  – Bª t«ng M340
  Ph-¬ng ¸n mãng: Dïng mãng cäc khoan nhåi ®-êng kÝnh 100cm
  + Mè cÇu:
  – Dïng mè ch÷ U bª t«ng cèt thÐp
  – Bª t«ng m¸c 340; Cèt thÐp th-êng lo¹i CT3 vµ CT5.
  – Ph-¬ng ¸n mãng: : Dïng mãng cäc khoan nhåi ®-êng kÝnh 100cm.

  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  – 11 –

 12. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  Ch-¬ng Iii:
  TÝnh to¸n s¬ bé khèi l-îng c¸c ph-¬ng ¸n
  vµ lËp tæng møc ®Çu t-
  Ph-¬ng ¸n 1: CÇu dÇm ®¬n gi¶n

  I. MÆt c¾t ngang vµ s¬ ®å nhÞp:
  – Khæ cÇu: CÇu ®-îc thiÕt kÕ cho 2 lµn xe
  K = 10(m)
  – Tæng bÒ réng cÇu kÓ c¶ lan can
  B = 10+2×0.5=11m
  – S¬ ®å nhÞp 34+34+34+34 =136(m)
  II. TÝnh to¸n s¬ bé khèi l-îng ph-¬ng ¸n kÕt cÊu nhÞp:
  -CÇu ®-îc x©y dùng víi bèn nhÞp 34(m) víi 5 dÇm T thi c«ng theo ph-¬ng
  ph¸p l¾p ghÐp.
  1700

  200
  150

  200
  1200
  1700

  200

  200
  300 200

  1. TÝnh t¶i träng t¸c dông:
  a) TÜnh t¶i giai ®o¹n 1(DC):
  *Ta cã diÖn tÝch tiÕt diÖn dÇm chñ ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau(nhÞp 34m):
  Ad =1,7×0,20 +1/2×0,15×0,2×2 +1,2×0,20 + 0,3×0,6+ 1/2×0,2×0,2×2 = 0,87 (m2)
  träng l-îng 1 dÇm P A d .L. c 0.87 x34 x 25 739.5(kN )

  +Träng l-îng b¶n th©n dÇm coi lµ t¶i träng r¶i ®Òu trªn toµn bé chiÒu dµi nhÞp:
  DC dc 5. Ad . c 5 x0,87 x 25 108,75( KN / m)

  *Ta cã diÖn tÝch tiÕt diÖn dÇm ngang :
  Adn = 1/2(2+1.6)x0.15 + 2.2x 1.05=2.61 m2
  Vdn=2.61×0.2=0.522m3
  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  – 12 –

 13. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  DCdn=6x4x0.522×25/34=9.2KN/m
  DC= DCdc + DCdn = 108.50 + 9.2 = 117.95 KN/m
  b) TÜnh t¶i giai ®o¹n 2(DW):
  -Träng l-îng líp phñ mÆt cÇu
  .Bª t«ng Asfalt dµy trung b×nh 0,05 m cã träng l-îng = 22,5 KN/m3
  0,05.22,5 = 1,125 KN/m2
  .Bª t«ng b¶o vÖ dµy 0,03m cã = 24 KN/m3
  0,03.24= 0,72 KN/m2
  .Líp Raccon#7 ( Kh«ng tÝnh träng l-îng líp nµy)
  .Líp bª t«ng ®Öm dµy 0,03m cã = 24 KN/m3
  0,03.24= 0,72 KN/m2
  Tæng céng t¶i träng líp phñ qtc = 1,125+0,72+0,72 = 2,565 KN/m2
  BÒ réng mÆt cÇu B = 10m.
  Do ®ã ta cã tÜnh t¶i r¶i ®Òu cña líp phñ mÆt cÇu lµ :
  2.565×10 KN
  DWTCLP 12.825
  2 m
  -Träng l-îng lan can:
  180.0
  535.0
  865.0

  50.0 270.0
  255.0
  75.0

  500.0

  glc = [(0.865×0.180)+(0.50-0.18)x0.050+0.050×0.255+0.535×0.050/2+(0.50-
  0.234)x0.255/2]x2.5=0.6006 T/m
  ThÓ tÝch lan can: Vl c = 2×0.24024×232 = 111.47(m3)

  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  – 13 –

 14. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  Cèt thÐp lan can: ml c = 0,15×111.47 = 16.72 T(hµm l-îng cèt thÐp trong lan
  can vµ gê ch¾n b¸nh lÊy b»ng 150 kg/ m3)
  TÜnh t¶i giai ®o¹n II :
  DWTC= DWTCLP+ 2.(DWTCLC) = 12.825+2.( 5,5) = 23.825KN/m.
  DWTT=1,5×23.825= 35.7KN/m.(Cã nh©n hÖ sè p2 1.5 )

  2..Chän c¸c kÝch th-íc s¬ bé kÕt cÊu phÇn d-íi:
  KÝch th-íc s¬ bé cña mè cÇu:
  *Mè cÇu ®-îc thiÕt kÕ s¬ bé lµ mè ch÷ U, ®-îc ®Æt trªn hÖ cäc ®ãng. Mè ch÷ U
  cã nhiÒu -u ®iÓm nh-ng nãi chung tèn vËt liÖu nhÊt lµ khi cã chiÒu cao lín, mè nµy cã
  thÓ dïng cho nhÞp cã chiÒu dµi bÊt kú.
  CÊu t¹o cña mè nh- h×nh vÏ

  580 40

  50
  40
  150

  170

  240
  400 20

  550
  100
  590

  240
  150

  50 260 140 50
  250

  450
  500

  100 300 100
  150

  100 300 100

  -KÝch th-íc trô cÇu:
  Trô cÇu gåm cã 4 trô víi 3 trô chÝnh ®-îc thiÐt kÕ s¬ bé cã chiÒu cao 10m, hai
  trô cßn l¹i gi¶m dÇn chiÒu cao tõ 9m – 6m.

  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  – 14 –

 15. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  mÆt c¾t t¹i trô t2 mÆt bªn trô t2
  tl :1/100 tl :1/100

  110 220 220 220 220 110 200

  7575
  90 90 90 90 90

  150
  230 230 20 20
  850

  850
  100 170 170 50 840

  100 300 100
  50
  50

  50
  80 480 80 160
  250

  250
  840 500

  500
  300 300 300
  70 70 50 50

  120 300 300 120

  2.1.Khèi l-îng bª t«ng c«t thÐp kÕt cÊu phÇn d-íi :
  2.1.1.ThÓ tÝch vµ khèi l-îng mè:
  a.ThÓ tÝch vµ khèi l-îng mè:

  580 40

  50
  40
  150

  170

  240

  400 20

  550
  100
  590

  240
  150

  50 260 140 50
  250

  450

  500

  100 300 100
  150

  100 300 100
  -ThÓ tÝch bÖ mãng mét mè
  Vbm = 2.5*5*12 = 150(m3)
  -ThÓ tÝch t-êng c¸nh

  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  – 15 –

 16. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  Vtc = 2*(2.6*6.4 + 1/2*3.3*3.3 + 1.5*3.3)*0.5 = 27.03 (m3)
  -ThÓ tÝch th©n mè
  Vtm = (0.4*1.9+5.9*1.4)*11.1 = 100.1( m3)
  -Tæng thÓ tÝch mét mè
  V1mè = Vbm + Vtc + Vtm = 150 + 27.03+ 100.1=277.2(m3)
  -ThÓ tÝch hai mè
  V2mè = 2*277.2= 554.3 (m2)
  -Hµm l-îng cèt thÐp mè lÊy 80 (kg/m3)
  80*554.3= 44344.3 (kg) = 44.3 (T)
  b.Mãng trô cÇu:
   Khèi l-îng trô cÇu:

  mÆt c¾t t¹i trô t2 mÆt bªn trô t2
  tl :1/100 tl :1/100

  110 220 220 220 220 110 200
  7575

  90 90 90 90 90
  150

  230 230 20 20
  850

  850

  100 170 170 50 840
  100 300 100

  50
  50

  50

  80 480 80 160
  250

  250

  840 500
  300 300 300 500
  70 70 50 50

  120 300 300 120

   Khèi l-îng trô chÝnh :
  N¨m trô cã MCN gièng nhau nªn ta tÝnh gép c¶ n¨m trô :
   Khèi l-îng th©n trô : Vtt=(4.8*1.6+3.14/4×1.62)x8.5=82.36(m3)
   Khèi l-îng mãng trô : Vmt=5×2.5×8.4=105(m3)
   Khèi l-îng mò trô :Vxm=11 1,5 2.0 – 2(2.3 0,50 0,50 2,0)= 27.85m3
   Khèi l-îng 1 trô lµ : V1tru=82.36+105+27.85=215.185m3
   Khèi l-îng 3trô lµ : V = 3 x 215.185 = 645.6 m3
  Khèi l-îng trô: Gtrô= 1.25 x 215.185 x 2.5 =672.5 T
  ThÓ tÝch BTCT trong c«ng t¸c trô cÇu: V = 672.5 m3

  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  – 16 –

 17. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  S¬ bé chän hµm l-îng cèt thÐp th©n trô lµ 150 kg / m3 , hµm l-îng thÐp trong
  mãng trô lµ 80 kg / m3
  Nªn ta cã : khèi l-îng cèt thÐp trong 1 trô lµ
  mth=82.36×0.15+105×0.08+19.87×0.1=22.74(T)
  2.2. X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc:
  vËt liÖu :
  – Bª t«ng cÊp 34 cã fc’ =340 kg/cm2
  – Cèt thÐp chÞu lùc AII cã Ra=2400kg/cm2
  * . Søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu
  Søc chÞu t¶i cña cäc D=1000mm
  Theo ®iÒu A5.7.4.4-TCTK søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu lµm cäc tÝnh theo
  c«ng thøc sau
  PV = .Pn .
  Víi Pn = C-êng ®é chÞu lùc däc trôc danh ®Þnh cã hoÆc kh«ng cã uèn tÝnh theo
  c«ng thøc :
  Pn = .{m1.m2.fc’.(Ac – Ast) + fy.Ast)= 0,50.0.85[0,85. fc’.(Ac – Ast) + fy.Ast] Trong ®ã :
  = HÖ sè søc kh¸ng, =0.50
  m1,m2 : C¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc.
  fc’ =34MPa: C-êng ®é chÞu nÐn nhá nhÊt cña bªt«ng
  fy =340MPa: Giíi h¹n ch¶y dÎo quy ®Þnh cña thÐp
  Ac: DiÖn tÝch tiÕt diÖn nguyªn cña cäc
  Ac=3.14×10002/4=785000mm2
  Ast: DiÖn tÝch cña cèt thÐp däc (mm2).
  Hµm l-îng cèt thÐp däc th-êng hîp lý chiÕm vµo kho¶ng 1.5-3%. víi hµm
  l-îng 2% ta cã:
  Ast=0.02xAc=0.02×785000=15700mm2
  VËy søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu lµ:
  PV =0.50×0,85x[0,85x34x(785000-15700)+ 340×15700] = 16709.6×103(N).
  Hay PV = 1670.9 (T).
  *. Søc chÞu t¶i cña cäc theo ®Êt nÒn: Pn=P®n
  -Søc chÞu t¶i cña cäc ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: (10.7.3.2-2 22TCN-272-05 )
  Víi cäc ma s¸t: P®n = pq *PP+ *PS
  qs

  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  – 17 –

 18. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  Cã: Pp = qp.Ap
  Ps = qs.As
  +Pp : søc kh¸ng mòi cäc (N)
  +Ps :søc kh¸ng th©n cäc (N)
  +qp : søc kh¸ng ®¬n vÞ mòi cäc (MPa)
  +qs :søc kh¸ng ®¬n vÞ th©n cäc (MPa)
  Q s= 0.0028xNi ≤ 0.19 (Mpa) _Theo Quiros & Reese (1977)
  +As :diÖn tÝch bÒ mÆt th©n cäc (mm2)
  +Ap : diÖn tÝch mòi cäc (mm2)
  + qp :hÖ sè søc kh¸ng ®èi víi søc kh¸ng mòi cäc quy ®Þnh cho trong B¶ng
  10.5.5-3 dïng cho c¸c ph-¬ng ph¸p t¸ch rêi søc kh¸ng cña cäc do søc kh¸ng cña mòi cäc
  vµ søc kh¸ng th©n cäc. §èi víi ®Êt c¸t qp = 0,55.
  + qs : hÖ sè søc kh¸ng ®èi víi søc kh¸ng th©n cäc cho trong B¶ng 10.5.5-3 dïng
  cho c¸c ph-¬ng ph¸p t¸ch rêi søc kh¸ng cña cäc do søc kh¸ng cña mòi cäc vµ søc
  kh¸ng th©n cäc. §èi víi ®Êt sÐt qs = 0,65.§èi víi ®Êt c¸t qs = 0,55.
  – Søc kh¸ng th©n cäc cña Mè :
  Khi tÝnh søc kh¸ng thµnh bªn bá qua 1D tÝnh tõ ch©n cäc trë lªn.
  Søc chÞu t¶i cña cäc trô M1 theo ma s¸t thµnh bªn
  ChiÒu DiÖn tÝch
  ChiÒu
  dµy bÒ mÆt
  dµy
  Líp tÝnh Tr¹ng cäc qs= 0,0028.N.103 Ps=As.qs
  thùc N
  ®Êt to¸n th¸i As=Ltt.P (KN) (KN)
  Lt
  Ltt =3,14.Ltt
  (m)
  (m) (m2)
  Líp 1 4 4 Võa 12 12.6 33.6 343.4
  Líp 2 4 4 Rời 6 12.6 16.8 211.68
  Líp 3 5 5 Vừa 23 15.7 64.4 1011
  Líp 4 – 12 ChÆt 35 37.7 98 3694.6
  PS 5340
  -Søc kh¸ng mòi cäc:
  PP = 0,057.N.103 = 0,057.35.1000 =1995 (KN)
  Tæng søc chÞu t¶i cña mét cäc ®¬n:
  P®n = 0,55.PP+0,55.PS = 0,55×1995+0,55×5340 = 4034 (KN) =403.4(T)
  – Søc kh¸ng th©n cäc cña Trô :
  Khi tÝnh søc kh¸ng thµnh bªn bá qua 1D tÝnh tõ ch©n cäc trë lªn.
  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  – 18 –

 19. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  Søc chÞu t¶i cña cäc trô T2 theo ma s¸t thµnh bªn
  DiÖn tÝch
  ChiÒu bÒ mÆt cäc
  ChiÒu
  Líp dµy tÝnh Tr¹ng As=Ltt.P qs=0,0028.N.103 Ps=As.qs
  dµy thùc N
  ®Êt to¸n th¸i =3,14.Ltt (KN) (KN)
  Lt (m)
  Ltt (m) 2
  (m )
  Líp 1 5 5 Võa 12 15.7 33.6 572.5
  Líp 2 5 5 Rời 6 15.7 16.8 264
  Líp 3 6 6 Vừa 23 18.8 64.4 1210.7
  Líp 4 – 9 ChÆt 35 28.3 98 2774
  PS 4821
  -Søc kh¸ng mòi cäc:
  PP = 0,057.N.103 = 0,057.35.1000 =1995 (KN)
  Tæng søc chÞu t¶i cña mét cäc ®¬n:
  P®n = 0,55.PP+0,55.PS = 0,55×1995+0,55×4821 = 3749(KN) =374.9(T)
  3.TÝnh to¸n sè l-îng cäc mãng mè vµ trô cÇu:
  TÝnh t¶i
  *Gåm träng l-îng b¶n th©n mè vµ träng l-îng kÕt cÊu nhÞp
  Träng l-îng kÕt cÊu nhÞp :
  -Do träng l-îng b¶n th©n dÇm ®óc tr-íc:
  1700
  200
  150

  200
  1200
  1700

  200

  200
  300 200

  Fl/2 =[(H- Hb) bw+(0.6 – bw)0.25 + (0.6 – bw)0.15 + (0.6 – bw)0.08 +
  + (0.8 – bw)0.15 + (0.8 – bw)0.1] Fl/2 =[(1.7-0.2)0.2 + (0.6-0.2)0.25 + (0.6-0.2)0.15 + (0.6-0.2)0.08 +
  +(0.8-0.2)0.15+(0.8-0.2)0.1] =0.588 ( m 2 )
  Fgèi = (H- Hb)0.6 + (0.2 x 0.15) + (0.1 x 0.05)

  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  – 19 –

 20. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  = (1.7-0.2)0.6 + 0.03 + 0.005 = 0.935 ( m 2 )
  gdch = [Fl/2 ( L- 6 ) + Fgèi x 4 +( Fl/2+ Fgèi) x 2/2] C /L
  = [0.588(33.4 – 6) + 0.935 x 4 +(0.588 + 0.935) x 1]2.5/33.4
  = 1.599(T/m)
  gdch =1.599(T/m) víi nhÞp L=34m
  -Do tÊm ®an vµ b¶n ®óc t¹i chç:
  gb = ( Hb + 0.08 )S x C

  = (0.2 + 0.08)2.2x 2.5 = 1.54(T/m)
  -Do dÇm ngang :
  gn = (H – Hb – 0.25)(s – bw )( bw / L1 ) C

  Trong ®ã:
  L1 = L/n =33.4/5 = 6.68 (m): Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 dÇm ngang
  => gn = (1.7 – 0.2 – 0.25 )( 2.2 – 0.2 )(0.2/6.68)2.5 = 0.187 (T/m)
  – Khèi l-îng lan can, s¬ bé lÊy:
  glc = 0.11 T/m
  – Träng l-îng cña gê ch¾n :
  gcx = 2 x(0.2+0.3)x0.25×2.5 = 0.625 T/m.
  – Träng l-îng líp phñ mÆt cÇu:
  Gåm 5 líp:
  Bª t«ng alpha: 5cm;
  Líp b¶o vÖ: 4cm;
  Líp phßng n-íc: 1cm
  §Öm xi m¨ng 1cm
  Líp t¹o ®é dèc ngang: 1.0 – 1.2 cm
  Trªn 1m2 cña kÕt cÊu mÆt ®-êng vµ phÇn bé hµnh lÊy s¬ bé : g = 0.35 T/m2
  glp =0.35 x 11 =3.85T/m

  A.X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông lªn mè:
  – §-êng ¶nh h-ëng t¶i träng t¸c dông lªn mè :

  SVTH: NGUYỄN CHÍ CÔNG – 091342
  – 20 –

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Vàm Cỏ – Đồng Tháp File Word, PDF về máy