Tải Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Đa Độ – Hải Phòng – Download File Word, PDF

Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Đa Độ – Hải Phòng

Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Đa Độ – Hải Phòng
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Đa Độ – Hải Phòng

Download


Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Đa Độ – Hải Phòng nêu cầu A là cầu bắc qua sông Đa Độ lối liền hai huyện C và D thuộc thành phố Hải Phòng nằm trên tỉnh lộ E, đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của thành phố Hải Phòng, hiện tại, các phương tiện giao thông vượt sông qua phà A nằm trên tỉnh lộ E.

Bạn đang xem: Tải Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Đa Độ – Hải Phòng – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Đa Độ – Hải Phòng File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Đa Độ – Hải Phòng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Đa Độ – Hải Phòng

 1. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  Lêi nãi ®Çu

  Sau h¬n 4 n¨m ®-îc häc tËp vµ nghiªn cøu trong tr-êng §HDL H¶i Phßng, em ®·
  hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh häc ®èi víi mét sinh viªn ngµnh X©y Dùng CÇu §-êng vµ em
  ®-îc giao nhiÖm vô tèt nghiÖp lµ ®å ¸n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi thiÕt kÕ cÇu qua s«ng.
  NhiÖm vô cña em lµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh cÇu thuéc s«ng §a §ä liÒn 2 trung t©m kinh
  tÕ cã nh÷ng khu c«ng nghiÖp träng ®iÓm cña tØnh H¶I phßng. N¬i tËp chung nh÷ng khu
  c«ng nghiÖp ®ang thu hót ®-îc sù chó ý cña c¸c doanh nh©n trong vµ ngoµi.
  Sau gÇn 3 th¸ng lµm ®å ¸n em ®· nhËn ®-îc sù gióp ®ì rÊt nhiÖt tõ phÝa c¸c thÇy c«
  vµ b¹n bÌ, ®Æc biÖt lµ sù chØ b¶o cña thÇy TH.S Ph¹m V¨n Toµn ,TH.S TrÇn Anh TuÊn, ®·
  gióp ®ì em hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp nµy.
  Trong thêi gian lµm ®å ¸n tèt nghiÖp em ®· rÊt cè g¾ng t×m tßi tµi liÖu, s¸ch, vë.
  Nh-ng do thêi gian cã h¹n, ph¹m vi kiÕn thøc phôc vô lµm ®å ¸n vÒ cÇu réng, v× vËy khã
  tr¸nh khái nh÷nh thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù ®ãng gãp ý kiÕn tõ phÝa c¸c thÇy c«
  vµ b¹n bÌ, ®Ó ®å ¸n cña em ®-îc hoµn chØnh h¬n.
  Nh©n nhÞp nµy em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy, c« vµ c¸c b¹n ®· nhiÖt t×nh, chØ
  b¶o, gióp ®ì em hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp nµy. Em rÊt mong sÏ cßn tiÕp tôc nhËn ®-îc
  nh÷ng sù gióp ®ì ®ã ®Ó sau nµy em cã thÓ hoµn thµnh tèt nh÷ng c«ng viÖc cña mét kü s-
  cÇu ®-êng.
  Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n !
  H¶i Phßng, Ngµy 28 Th¸ng 1 N¨m 2013
  Sinh Viªn
  Ph¹m M¹nh Hïng

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 1

 2. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  Tr-êng ®¹i häc d©n lËp h¶i phßng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

  NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  Hä vµ tªn sinh viªn : Ph¹m M¹nh Hïng
  Lớp XD1301c. Đại học D©n lËp H¶i Phßng
  M· sinh viªn : 1351050011
  Ngµnh : Cầu §-êng
  1. Đầu đề thiết kế : Thiết kế cầu qua s«ng §a §é –H¶i Phßng
  2. C¸c số liệu ban đầu để thiết kế
  – Mặt cắt s«ng,mặt cắt địa chất , c¸c số liệu về thuỷ văn
  – KhÈu ®é tho¸t nước l 0 = 208 m ; Khổ cầu :B = 9+2*0,5 = 10 m
  – Tải trọng thiết kế : Hoạt tải thiết kế : HL93
  – Tiªu chuẩn thiết kế : 22TCN 272-05 Bộ GTVT
  3.Mặt cắt ngang s«ng :
  CĐTN 4.62 4.32 3.95 3.34 2.00 -0.35 -3.89 -5.40 -3.68 2.00 1.86 1.86 3.89 4.15
  CL Lẻ 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

  4.Số liệu thuỷ văn :
  MNCN : +9,8m ; MNTN : +2,50 m; MNTT : +4,0 m ; Nhịp th«ng thuyền : LTT = 40 m ;
  Chiều cao th«ng thuyền : H TT = 6 m ;Cấp s«ng : Cấp IV

  5.Số liệu địa chất :
  Hố khoan I II TrÞ sè
  Lý tr×nh Km 0+10 Km 0+60 SPT
  N60
  I MÆt ®Êt tn 4.62 2.00
  II SÐt h¹t võa
  III SÐt ch¶y dÎo 0.92 0.00
  IV SÐt pha c¸t -11.00 -11.70
  V C¸t h¹t võa -17.00 -17.00
  VI C¸t pha sái s¹n -21.00 -21.00 40

  6. Néi dung thuyÕt minh vµ tÝnh to¸n:
  6.1/ Thiết kế cơ sở 25 %
  6.2/ Thiết kế kỷ thuật phương ¸n chọn : 60 %
  6.3/ Thiết kế thi c«ng 15 %
  Nội dung tÝnh to¸n được thể hiện một tập thuyết minh giấy A4 và 10 đến 12 bản vẽ A1

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 2

 3. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  7. Thời gian lµm đồ ¸n:
  – Ngµy giao đồ ¸n : 14/10/2013
  – Ngµy hoµn thµnh: 18/01/ 2014

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 3

 4. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  Ch-¬ng I: giíi thiÖu chung

  I. Nghiªn cøu kh¶ thi :
  I.1 Giíi thiÖu chung:
  – CÇu A lµ cÇu b¾c qua s«ng §a §é lèi liÒn hai huyÖn C vµ D thuéc thµnh phè H¶i Phßng n»m
  trªn tØnh lé E. §©y lµ tuyÕn ®-êng huyÕt m¹ch gi÷a hai huyÖn C vµ D, n»m trong quy ho¹ch
  ph¸t triÓn kinh tÕ cña thµnh phè H¶i Phßng. HiÖn t¹i, c¸c ph-¬ng tiÖn giao th«ng v-ît s«ng
  qua phµ A n»m trªn tØnh lé E.
  §Ó ®¸p øng nhu cÇu vËn t¶i, gi¶i to¶ ¸ch t¾c giao th«ng ®-êng thuû khu vùc cÇu vµ hoµn chØnh
  m¹ng l-íi giao th«ng cña tØnh, cÇn tiÕn hµnh kh¶o s¸t vµ nghiªn cøu x©y dùng míi cÇu A v-ît
  qua s«ng §a §é .
  C¸c c¨n cø lËp dù ¸n
   C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1206/2004/QD – UBND ngµy11 th¸ng 12 n¨m 2004 cña UBND
  tØnh E vÒ viÖc phª duyÖt qui ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l-íi giao th«ng tØnh E giai ®o¹n
  1999 – 2010 vµ ®Þnh h-íng ®Õn n¨m 2020.
   C¨n cø v¨n b¶n sè 215/UB – GTXD ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2005 cña UBND tØnh E cho phÐp
  Së GTVT lËp Dù ¸n ®Çu t- cÇu A nghiªn cøu ®Çu t- x©y dùng cÇu A.
   C¨n cø v¨n b¶n sè 260/UB – GTXD ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2005 cña UBND tØnh E vÒ viÖc
  cho phÐp më réng ph¹m vi nghiªn cøu cÇu E vÒ phÝa T©y s«ng §a §ä.
   C¨n cø v¨n b¶n sè 1448/C§S – QL§S ngµy 14 th¸ng 8 n¨m 2001 cña Côc ®-êng s«ng
  ViÖt Nam.
  Ph¹m vi cña dù ¸n:
  – Trªn c¬ së quy ho¹ch ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2020 cña hai huyÖn C-D nãi riªng vµ thµnh phè nãi
  chung, ph¹m vi nghiªn cøu dù ¸n x©y dùng tuyÕn nèi hai huyÖn C-D
  I.2 §Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi vµ m¹ng l-íi giao th«ng :
  I.2.1 HiÖn tr¹ng kinh tÕ x· héi thµnh phè H¶i Phßng :
  I.2.1.1 VÒ n«ng, l©m, ng- nghiÖp
  -N«ng nghiÖp tØnh ®· t¨ng víi tèc ®é 6% trong thêi kú 1999-2000. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp
  phô thuéc chñ yÕu vµo trång trät, chiÕm 70% gi¸ trÞ s¶n l-îng n«ng nghiÖp, cßn l¹i lµ ch¨n
  nu«i chiÕm kho¶ng 30%.
  TØnh cã diÖn tÝch ®Êt l©m ngiÖp rÊt lín thuËn lîi cho tr«ng c©y vµ ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm
  Víi ®-êng bê biÓn kÐo dµi, nghÒ nu«i trång vµ ®¸nh b¾t thuû h¶i s¶n còng lµ mét thÕ m¹nh
  ®ang ®-îc tØnh khai th¸c

  I.2.1.2 VÒ th-¬ng m¹i, du lÞch vµ c«ng nghiÖp
  -Trong nh÷ng n¨m qua, ho¹t ®éng th-¬ng m¹i vµ du lÞch b¸t ®Çu chuyÓn biÕn tÝch cùc. Thµnh
  phè H¶i Phßng cã tiÒm n¨ng du lÞch rÊt lín víi nhiÒu di tÝch, danh lam th¾ng c¶nh. NÕu ®-îc ®Çu
  t- khai th¸c ®óng møc th× sÏ trë thµnh nguån lîi rÊt lín.
  C«ng nghiÖp cña tØnh vÉn ch-a ph¸t triÓn cao. ThiÕt bÞ l¹c hËu, tr×nh ®é qu¶n lý kÐm kh«ng ®ñ
  søc c¹nh tranh. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y tØnh ®· ®Çu t- x©y dùng mét sè nhµ m¸y lín vÒ vËt liÖu
  x©y dùng, mÝa, ®-êng… lµm ®Çu tµu thóc ®Èy c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c ph¸t triÓn
  I.2.2 §Þnh h-íng ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ chñ yÕu
  I.2.2.1 VÒ n«ng, l©m, ng- nghiÖp

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 4

 5. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  -VÒ n«ng nghiÖp: §¶m b¶o tèc ®é t¨ng tr-ëng æn ®Þnh, ®Æc biÖt lµ s¶n xuÊt l-¬ng thùc ®ñ
  ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu. Tèc ®é t¨ng tr-ëng
  n«ng nghiÖp giai ®o¹n 2006-2010 lµ 8% vµ giai ®o¹n 2010-2020 lµ 10%
  VÒ l©m nghiÖp: §Èy m¹nh c«ng t¸c trång c©y g©y rõng nh»m kh«i phôc vµ b¶o vÖ m«i tr-êng
  sinh th¸i, cung cÊp gç, cñi
  -VÒ ng- nghiÖp: §Æt träng t©m ph¸t triÓn vµo nu«i trång thuû s¶n, ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i
  ®Æc s¶n vµ khai th¸c biÓn xa
  I.2.2.2 VÒ th-¬ng m¹i, du lÞch vµ c«ng nghiÖp
  TËp trung ph¸t triÓn mét sè ngµnh c«ng nghiÖp chñ yÕu:
  -C«ng nghiÖp chÕ biÕn l-¬ng thùc thùc phÈm, mÝa ®-êng
  -C«ng nghiÖp c¬ khÝ: söa ch÷a, chÕ t¹o m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô n«ng nghiÖp, x©y
  dùng, söa ch÷a vµ ®ãng míi tµu thuyÒn.
  -C«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng: s¶n cuÊt xi m¨ng, c¸c s¶n phÈm bª t«ng ®óc s½n, g¹ch
  b«ng, tÊm lîp, khai th¸c c¸t sái
  §Èy m¹nh xuÊt khÈu, dù b¸o g¸i trÞ kim ng¹ch cña vïng lµ 1 triÖu USD n¨m 2010 vµ 3 triÖu
  USD n¨m 2020. Tèc ®é t¨ng tr-ëng lµ 7% giai ®o¹n 2006-2010 vµ 8% giai ®o¹n 2011-2020
  I.2.3 §Æc ®iÓm m¹ng l-íi giao th«ng:
  I.2.3.1 §-êng bé:
  -N¨m 2000 ®-êng bé cã tæng chiÒu dµi 1000km, trong ®ã cã gåm ®-êng nhùa chiÕm
  45%, ®-êng ®¸ ®á chiÕm 35%, cßn l¹i lµ ®-êng ®Êt 20%
  C¸c huyÖn trong tØnh ®· cã ®-êng «t« ®i tíi trung t©m. M¹ng l-íi ®-êng ph©n bè t-¬ng ®èi
  ®Òu.
  HÖ thèng ®-êng bé vµnh ®ai biªn giíi, ®-êng x-¬ng c¸ vµ ®-êng vµnh ®ai trong tØnh cßn
  thiÕu, ch-a liªn hoµn
  I.2.3.2 §-êng thuû:
  -M¹ng l-íi ®-êng thuû cña thµnh phè H¶i Phßng kho¶ng 200 km (ph-¬ng tiÖn 1 tÊn trë
  lªn cã thÓ ®i ®-îc). HÖ thèng ®-êng s«ng th-êng ng¾n vµ dèc nªn kh¶ n¨ng vËn chuyÓn lµ khã
  kh¨n.
  I.2.3.3 §-êng s¾t:
  – HiÖn t¹i thµnh phè H¶i Phßng cã hÖ thèng vÊn tØa ®-êng s¾t B¾c Nam ch¹y qua
  I.2.3.4 §-êng kh«ng:
  – Cã s©n bay V nh-ng chØ lµ mét s©n bay nhá, thùc hiÖn mét sè chuyÕn bay néi ®Þa
  I.2.4 Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng:
  -TØnh lé E nèi tõ huyÖn C qua s«ng §a §ä ®Õn huyÖn D. HiÖn t¹i tuyÕn ®-êng nµy lµ
  tuyÕn ®-êng huyÕt m¹ch quan tréng cña tØnh. Tuy nhiªn tuyÕn l¹i ®i qua trung t©m thÞ x· C lµ
  mét ®iÒu kh«ng hîp lý. Do vËy quy ho¹ch sÏ n¾n ®o¹n qua thÞ x· C hiÖn nay theo vµnh ®ai thÞ
  x·.
  I.2.5 C¸c quy ho¹ch kh¸c cã liªn quan:
  -Trong ®Þnh h-íng ph¸t triÓn kh«ng gian ®Õn n¨m 2020, viÖc më réng thÞ x· C lµ tÊt yÕu. Më
  réng c¸c khu ®« thÞ míi vÒ c¸c h-íng vµ ra c¸c vïng ngo¹i vi.
  Dù b¸o nhu cÇu giao th«ng vËn t¶i do ViÖn chiÕn l-îc GTVT lËp, tû lÖ t¨ng tr-ëng xe nh- sau:
   Theo dù b¸o cao: ¤ t«: 2005-2010: 10%

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 5

 6. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  2010-2015: 9%
  2015-2020: 7%
  Xe m¸y: 3% cho c¸c n¨m
  Xe th« s¬: 2% cho c¸c n¨m
   Theo dù b¸o thÊp: ¤ t«: 2005-2010: 8%
  2010-2015: 7%
  2015-2020: 5%
  Xe m¸y: 3% cho c¸c n¨m
  Xe th« s¬: 2% cho c¸c n¨m
  I.3 §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn t¹i vÞ trÝ x©y dùng cÇu:
  I.3.1 VÞ trÝ ®Þa lý
  – CÇu A v-ît qua s«ng §a §ä n»m trªn tuyÕn E ®i qua hai huyÖn C vµ D thuéc tp H¶i
  Phßng. Dù ¸n ®-îc x©y dùng trªn c¬ së nhu cÇu thùc tÕ lµ cÇu nèi giao th«ng cña tØnh víi c¸c
  tØnh l©n cËn vµ lµ nót giao th«ng träng yÕu trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ vïng.
  §Þa h×nh tp H¶i Phßng h×nh thµnh 2 vïng ®Æc thï: vïng ®ång b»ng ven biÓn vµ vïng nói phÝa
  T©y. §Þa h×nh khu vùc tuyÕn tr¸nh ®i qua thuéc vïng ®ång b»ng, lµ khu vùc ®-êng bao thÞ x·
  C hiÖn t¹i. TuyÕn c¾t ®i qua khu d©n c-.
  Lßng s«ng t¹i vÞ trÝ dù kiÕn x©y dùng cÇu t-¬ng ®èi æn ®Þnh, kh«ng cã hiÖn t-îng xãi lë lßng
  s«ng.
  Thµnh phè H¶i Phßng lµ thµnh phè thuéc tØnh lþ, trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸,
  khoa häc kü thuËt vµ an ninh- quèc phßng cña tØnh H¶i phßng; thµnh phè H¶i phßng n»m vÞ
  trÝ gÇn trung ®é cña tØnh ; c¸ch thµnh phè Hµ Néi 123 km. Cã to¹ ®é ®Þa lý tõ 15005’ ®Õn
  15008’ vÜ ®é B¾c và tõ 108034’ ®Õn 108055’ kinh ®é §«ng.
  Sè liÖu ®-îc tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2004
  D©n sè là 133.843 ng-êi, mËt ®« d©n c- néi thµnh 10677 ng-êi /Km2.
  Thµnh phè H¶i Phßng cã 10 ®¬n vÞ hµnh chÝnh,08 ph-êng,2 x·.
  – VÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn: DiÖn tÝch tù nhiªn 37,12 Km2.Thµnh phè H¶i phßng n»m ven s«ng §a
  §ä, ®Þa h×nh b½ng ph¼ng. NhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m 270C, l-îng m-a trung b×nh 2.000
  mm, tæng giê n¾ng 2.000-2.200 giê/n¨m, ®é Èm t-¬ng ®èi trung b×nh troang n¨m kho¶ng
  85%,thuéc chÕ ®é giã mïa thÞnh hµnh:Mïa h¹ giã §«ng Nam, mïa §«ng giã §«ng B¾c.
  I.3.2 §iÒu kiÖn khÝ hËu thuû v¨n
  I.3.2.1 KhÝ t-îng
   VÒ khÝ hËu: thµnh phè H¶i Phßng n»m trong khu vùc khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa nªn cã
  nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n vÒ khÝ hËu nh- sau:
  – NhiÖt ®é b×nh qu©n hµng n¨m: 270
  – NhiÖt ®é thÊp nhÊt : 120
  – NhiÖt ®é cao nhÊt: 380
  KhÝ hËu chia lµm 2 mïa râ rÖt, mïa m-a tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 12
   VÒ giã: VÒ mïa hÒ chÞu ¶nh h-ëng trùc tiÕp cña giã T©y Nam hanh vµ kh«. Mïa ®«ng
  chÞu ¶nh h-ëng cña giã mïa §«ng B¾c kÐo theo m-a vµ rÐt
  I.3.2.2 Thuû v¨n
   Mùc n-íc cao nhÊt MNCN = +9.8 m
   Mùc n-íc thÊp nhÊt MNTN = +2.5 m

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 6

 7. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

   Mùc n-íc th«ng thuyÒn MNTT = +4.0 m
   KhÈu ®é tho¸t n-íc L 0 = 208m
   L-u l-îng Q , L-u tèc v = 1.52m3/s
  I.3.3 §iÒu kiÖn ®Þa chÊt
  Theo sè liÖu thiÕt kÕ cã 3 hè khoan víi ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt nh- sau:
  Hè khoan I II
  Lý tr×nh 10 60
  §Þa chÊt
  1 MÆt ®Êt thiªn nhiªn 4.62 2.00
  2 SÐt h¹t võa
  3 SÐt ch¶y dÎo 0.92 0.00
  4 SÐt pha c¸t -11.00 -11.70
  5 C¸t h¹t võa -17.00 -17.00
  6 C¸t pha sái s¹n -21.00 -21.00

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 7

 8. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  Ch-¬ng II:thiÕt kÕ cÇu vµ tuyÕn

  II.®Ò xuÊt c¸c ph-¬ng ¸n cÇu:
  II.1.C¸c th«ng sè kü thuËt c¬ b¶n:
  Quy m« vµ tiªu chuÈn kü thuËt:
   CÇu vÜnh cöu b»ng BTCT ¦ST vµ BTCT th-êng
   Khæ th«ng thuyÒn øng víi s«ng cÊp IV lµ: B = 40m; H =6m
   Khæ cÇu: B= 9,0 + 2×0,5
   TÇn suÊt lò thiÕt kÕ: P=1%
   Quy ph¹m thiÕt kÕ: Quy tr×nh thiÕt kÕ cÇu cèng theo tr¹ng th¸i giíi h¹n 22TCN-272.05
  cña Bé GTVT

  T¶i träng: xe HL93

  II.2. VÞ trÝ x©y dùng:
  VÞ trÝ x©y dùng cÇu A lùa chän ë ®o¹n s«ng th¼ng khÈu ®é hÑp. ChiÒu réng tho¸t n-íc 208
  m.
  II.3. Ph-¬ng ¸n kÕt cÊu:
  ViÖc lùa chän ph-¬ng ¸n kÕt cÊu ph¶i dùa trªn c¸c nguyªn t¾c sau:
   C«ng tr×nh thiÕt kÕ vÜnh cöu, cã kÕt cÊu thanh tho¸t, phï hîp víi quy m« cña tuyÕn vËn
  t¶i vµ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt khu vùc.
   §¶m b¶o sù an toµn cho khai th¸c ®-êng thuû trªn s«ng víi quy m« s«ng th«ng thuyÒn
  cÊp IV.
   D¹ng kÕt cÊu ph¶i cã tÝnh kh¶ thi, phï hîp víi tr×nh ®é thi c«ng trong n-íc.
   Gi¸ thµnh x©y dùng hîp lý.
  C¨n cø vµo c¸c nguyªn t¾c trªn cã 3 ph-¬ng ¸n kÕt cÊu sau ®-îc lùa chän ®Ó nghiªn
  cøu so s¸nh.
  A. Ph-¬ng ¸n 1: CÇu dÇm BTCT D¦L nhÞp ®¬n gi¶n 5 nhÞp 41 m, thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p
  lao l¾p dÇm b»ng tæ hîp gi¸ lao cÇu
   S¬ ®å nhÞp: 41+41+41+41+41 m.
   ChiÒu dµi toµn cÇu: Ltc = 220
  + Mè: Dïng mè U BTCT, mãng cäc khoan nhåi D=1m
  + Trô: Dïng trô th©n ®Æc mót thõa BTCT, mãng cäc khoan nhåi D=1m
  B. Ph-¬ng ¸n 2: CÇu dÇm hép BTCT D¦L liªn tôc 3 nhÞp, thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p ®óc
  hÉng c©n b»ng.
   S¬ ®å nhÞp: 62+80+62 m.
   ChiÒu dµi toµn cÇu: Ltc = 220 m.
   KÕt cÊu phÇn d-íi:
  + Mè: Dïng mè U BTCT, mãng cäc khoan nhåi D=1m
  + Trô: Dïng trô th©n ®Æc mót thõa,mãng cäc khoan nhåi D=1m
  C. Ph-¬ng ¸n 3: CÇu giµn thÐp 3 nhÞp 68m, thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p lao kÐo däc
   S¬ ®å nhÞp: 68+68+68m.
   ChiÒu dµi toµn cÇu: Ltc = 220 m.
   KÕt cÊu phÇn d-íi:
  + Mè: Mè U BTCT, mãng cäc khoan nhåi D=1m.
  + Trô ®Æc, BTCT trªn nÒn mãng cäc khoan nhåi D=1m.

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 8

 9. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  B¶ng tæng hîp bè trÝ c¸c ph-¬ng ¸n

  Th«ng Khæ
  S¬ ®å
  P.An thuyÒn cÇu L ( m) KÕt cÊu nhÞp
  (m) (m)
  (m)
  CÇu dÇm ®¬n gi¶n
  I 40*6 9.0+2*0.5 41+41+41+41+41 205
  BTCT D¦L
  II 40*6 9.0+2*0.5 62+80+62 204 CÇu dÇm liªn tôc

  III 40*6 9.0+2*0.5 68+68+68 204 CÇu giµn thÐp

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 9

 10. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  Ch-¬ng Iii
  TÝnh to¸n s¬ bé khèi l-îng c¸c ph-¬ng ¸n
  vµ lËp tæng møc ®Çu t-

  Ph-¬ng ¸n 1: CÇu dÇm ®¬n gi¶n

  I. MÆt c¾t ngang vµ s¬ ®å nhÞp:
  – Khæ cÇu: CÇu ®-îc thiÕt kÕ cho 2 lµn xe
  B = 9.0 + 2*0.5=10 m
  – S¬ ®å nhÞp: 41+41+41+41+41=205m (H×nh vÏ : Tr¾c däc cÇu )
  – CÇu ®-îc thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p lao l¾p.
  1. KÕt cÊu phÇn d-íi:
  a.KÝch th-íc dÇm chñ:ChiÒu cao cña dÇm chñ lµ h = (1/15 1/20)l = (2,0 1,5) (m),
  chän h = 1,6(m). S-ên dÇm b = 20(cm)
  Theo kinh nghiÖm kho¶ng c¸ch cña dÇm chñ d = 2 3 (m), chän d = 2 (m).
  C¸c kÝch th-íc kh¸c ®ù¬c chän dùa vµo kinh nghiÖm vµ ®-îc thÓ hiÖn ë h×nh 1.

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 10

 11. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  H×nh 1. TiÕt diÖn dÇm chñ
  b.KÝch th-íc dÇm ngang :
  ChiÒu cao hn = 2/3h = 1,1 (m).
  -Trªn 1 nhÞp 30 m bè trÝ 5 dÇm ngang c¸ch nhau 7.35 m. Kho¶ng c¸ch dÇm ngang: 2,5
  4m(8m)
  – ChiÒu réng s-ên bn = 12 16cm (20cm), chän bn = 20(cm).
  150 15 20
  10
  85

  180
  H×nh 2. KÝch th-íc dÇm ngang.
  c.KÝch th-íc mÆt c¾t ngang cÇu:
  -X¸c ®Þnh kÝch th-íc mÆt c¾t ngang: Dùa vµo kinh nghiÖm mèi quan hÖ chiÒu cao
  dÇm, chiÒu cao dÇm ngang, chiÒu dµy mÆt c¾t ngang kÕt cÊu nhÞp, chiÒu dµy b¶n ®æ t¹i
  chç nh- h×nh vÏ.
  MÆT C¾T NGANG CÇU
  1/2 mÆt c¾t gi÷a nhÞp 1/2 mÆt c¾t gèi

  – VËt liÖu dïng cho kÕt cÊu.
  + Bª t«ng M300
  + Cèt thÐp c-êng ®é cao dïng lo¹i S-31, S-32 cña h·ng VSL-Thôy SÜ thÐp cÊu t¹o dïng
  lo¹i CT3 vµ CT5
  2. KÕt cÊu phÇn d-íi:
  + Trô cÇu:
  – Dïng lo¹i trô th©n ®Æc BTCT th-êng ®æ t¹i chç
  – Bª t«ng M300

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 11

 12. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  Ph-¬ng ¸n mãng: Dïng mãng cäc khoan nhåi ®-êng kÝnh 100cm
  + Mè cÇu:
  – Dïng mè ch÷ U bª t«ng cèt thÐp
  – Bª t«ng m¸c 300; Cèt thÐp th-êng lo¹i CT3 vµ CT5.
  – Ph-¬ng ¸n mãng: : Dïng mãng cäc khoan nhåi ®-êng kÝnh 100cm.
  A. Chän c¸c kÝch th-íc s¬ bé mè cÇu.
  Mè cÇu M1,M2 chän lµ mè tr÷ U, mãng cäc víi kÝch th-íc s¬ bé nh- h×nh 3.
  B.. Chän kÝch th-íc s¬ bé trô cÇu:
  Trô cÇu chän lµ trô th©n ®Æc BTCT th-êng ®æ t¹i chç,kÝch th-íc s¬ bé h×nh 4.

  580 40
  60
  150

  165

  180
  20

  100 200 200 200 200 100
  30

  7575
  400 90 90 90 90 90

  150
  20
  100
  225 20 20
  400

  50 260 140 50
  800

  750
  200

  500

  100 50 180 180
  100 300 100 50
  50

  50
  70 460 70 140
  50
  40

  200

  200

  800 500
  300 300 300
  50 50 50 50
  230

  100 100
  525

  500
  100
  230

  800
  100

  300

  140
  500
  300

  140

  800
  475

  300
  100
  100

  100 300 300 100
  100

  100 300 100 100 300 100

  H×nh 3. KÝch th-íc mè M1,M2 H×nh 4. KÝch th-íc trô T4

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 12

 13. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  II. TÝnh to¸n s¬ bé khèi l-îng ph-¬ng ¸n kÕt cÊu nhÞp:
  -CÇu ®-îc x©y dùng víi 5 nhÞp 41 m , víi 5 dÇm I thi c«ng theo ph-¬ng ph¸p l¾p ghÐp.
  1. TÝnh t¶i träng t¸c dông:
  a) TÜnh t¶i giai ®o¹n 1 (DC):
  * DiÖn tÝch tiÕt diÖn dÇm chñ I ®-îc x¸c ®Þnh:

  Ad = Fc¸nh+ Fbông+ Fs-ên
  Ad =1,5×0,2 + 1/2×0,1×0,15×2 + 1,5×0,2
  + 0,25×0,6+ 1/2×0,2×0,2×2= 0,735 (m2)
  – ThÓ tÝch mét dÇm T 30 (m)
  V1dÇm31 = 30* F = 30*0.735 = 22.05 (m3)

  ThÓ tÝch mét nhÞp 30 (m), (cã 5 dÇm I)
  VdcnhÞp31 = 5*22.05 = 110.25 (m3)
  * DiÖn tÝch dÇm ngang:
  150 15 20
  10

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 13
  85

 14. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  Adn = 1.8×1.8 – 0.1×0.15= 3.225 m2
  -ThÓ tÝch mét dÇm ngang :
  V1dn = Fn*bn=3.225×0.2= 0.645 m3

  ThÓ tÝch dÇm ngang cña mét nhÞp 30m :
  Vdn = 4*5*0.645 = 12.9 (m3)

  VËy tæng khèi l-îng bª t«ng cña 6 nhÞp 30 m lµ:
  V=6*(12.9 + 110.25) = 738.9 (m3)
  + Hµm l-îng cèt thÐp dÇm lµ 160 kg/m3

  VËy khèi l-îng cèt thÐp lµ:160*738.9 = 118224 (Kg) =118.224 (T)
  b) TÜnh t¶i giai ®o¹n 2(DW):
  *Träng l-îng líp phñ mÆt cÇu:
  – Bª t«ng Asfalt dµy trung b×nh 0,05 m cã träng l-îng = 22,5 KN/m3
  0,05×22,5 = 1,125 KN/m2
  – Bª t«ng b¶o vÖ dµy 0,03m cã = 24 KN/m3
  0,03.24= 0,72 KN/m2
  -Líp phßng n-íc dµy 0.01m
  -Líp bª t«ng ®Öm dµy 0,03m cã = 24 KN/m3
  0,03×24= 0,72 KN/m2
  Träng l-îng mÆt cÇu:.

  gmc = B* hi* i/6
  B = 10 (m) : ChiÒu réng khæ cÇu
  + h : ChiÒu cao trung b×nh h= 0,12 (m)
  18
  3
  + I : Dung träng trung b×nh( =2,25T/m )

  gmc = 10*0.12*22.5/6 = 4.5 (KN/m)
  53.5

  Nh- vËy khèi l-îng líp mÆt cÇu lµ :
  86.5

  Vmc =(L CÇu* gmc)/ =(217*4.14)/2.3= 390.6 (m3) 5 27
  I
  25.5

  * Träng l-îng lan can , gê ch¾n b¸nh:
  pLC =FLCx2.5
  50
  7.5

  = [(0.865×0.180)+(0.50-0.18)x0.075+0.050×0.255
  +0.535 x0.050/2 + (0.50-0.230)x0.255/2]x2.4=0.57 T/m ,
  FLC=0.24024 m2

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 14

 15. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  ThÓ tÝch lan can:
  VLC = 2 x 0.24024 x 229 = 110 m3
  2. Chän c¸c kÝch th-íc s¬ bé kÕt cÊu phÇn d-íi:
  – KÝch th-íc s¬ bé cña mè cÇu:
  Mè cÇu ®-îc thiÕt kÕ s¬ bé lµ mè ch÷ U, ®-îc ®Æt trªn hÖ cäc khoan nhåi. Mè ch÷ U cã
  nhiÒu -u ®iÓm nh-ng nãi chung tèn vËt liÖu nhÊt lµ khi cã chiÒu cao lín, mè nµy cã thÓ dïng
  cho nhÞp cã chiÒu dµi bÊt kú.
  – KÝch th-íc trô cÇu:
  Trô cÇu gåm cã5 trô (T1, T2, T3, T4, T5)

  cÊu t¹o mè cÊu t¹o trô
  TL 1:100 TL 1:100
  10000
  1000 2000 2000 2000 2000 1000
  600
  200 1700
  300
  200

  4000 1000

  2000 2000
  4850

  8000

  2000

  2500 80 440 80

  vát
  50×50

  2.1.Khèi l-îng bª t«ng c«t thÐp kÕt cÊu phÇn d-íi :
  * ThÓ tÝch vµ khèi l-îng mè:
  a.ThÓ tÝch vµ khèi l-îng mè:
  -ThÓ tÝch bÖ mãng mét mè
  Vbm = 2 *5*11 = 110 (m3)
  -ThÓ tÝch t-êng c¸nh
  Vtc = 2*(2.6*5.95 + 1/2*3.2*4.45 + 1.5*3.2)*0.4 = 18 (m3)
  -ThÓ tÝch th©n mè
  Vtm = (0.4*1.6+4.0*1.4)*10 = 62.4 ( m3)
  -Tæng thÓ tÝch mét mè

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 15

 16. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  V1mè = Vbm + Vtc + Vtm = 110 + 18 + 62.4 =190.4 (m3)
  -ThÓ tÝch hai mè
  V2mè = 2*190.4= 380.8 (m3)
  -Hµm l-îng cèt thÐp mè lÊy 80 (kg/m3)
  80*380.8= 30464(kg) = 30.464 (T)
  b.Mãng trô cÇu:
   Khèi l-îng trô cÇu:
  – ThÓ tÝch mò trô (c¶ 5 trô ®Òu cã Vmò gièng nhau)

  6 10
  VM.Trô= V1+V2= 0.75*11.5*2 + *0.75*2= 30.375 (m3)
  2

  – ThÓ tÝch bÖ trô : c¸c trô kÝch th-íc gièng nhau
  S¬ bé kÝch th-íc mãng : B*A= 11*5-0.5*0.5=39.75 (m2)
  Vbtr = 2*39.75 = 79.5 (m3)
  – ThÓ tÝch th©n trô: VTtr
  +Trô T1,T5 cao 5.2-1.5=3.7 m
  V 1ttr = V6tr =(4.6*1.4 + 3.14*0.72)*3.7 = 29.51 (m3)
  +Trô T2,T3 cao 5.7-1.5=4.2 m
  V 2ttr = V5tr=(4.6*1.4 +3.14*0.72 )*4.2= 33.51 (m3)
  +Trô T4 cao 9.0-1.5=7.5 m
  V 3ttr = V 4ttr =4.6*1.4 +3.14*0.72 )*7.5 = 59.85 (m3)
  ThÓ tÝch toµn bé trô (tÝnh cho 1 trô)
  VT1 = VT6= Vbtr + Vttr +Vmtr= 79.5+ 29.51 + 30.375 = 139.385 (m3)
  VT2 = VT5= Vbtr + Vttr +Vmtr = 79.5+ 33.51 + 30.375 = 143.385 (m3)
  VT3 = VT4 = Vbtr + Vttr +Vmtr = 79.5+ 59.85 +30.375= 169.725 (m3)
  ThÓ tÝch toµn bé 6 trô:
  V = VT1+ VT2+ VT3 + VT4 + VT5
  =2*139.385 +2*143.385 +2*169.725 = 904.99 (m3)
  Khèi l-îng trô: Gtrô= 1.25 x 904.99x 2.5 = 2828.09 T
  S¬ bé chän hµm l-îng cèt thÐp th©n trô lµ 150 kg/m3, hµm l-îng thÐp trong mãng trô lµ 80
  kg/m3,hµm l-îng thÐp trong mò trô lµ 100 kg/m3 .
  Nªn ta cã : khèi l-îng cèt thÐp trong 6 trô lµ
  mth=904.99* 0.15+79.5×0.08+30.375×0.1=145.146 (T)

  2.2. X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc:
  vËt liÖu :
  – Bª t«ng cÊp 30 cã fc’ =300 kg/cm2
  – Cèt thÐp chÞu lùc AII cã Ra=2400kg/cm2
  * . Søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu
  Søc chÞu t¶i cña cäc D=1000mm

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 16

 17. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  Theo ®iÒu A5.7.4.4-TCTK søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu lµm cäc tÝnh theo c«ng thøc sau
  PV = .Pn .
  Víi Pn = C-êng ®é chÞu lùc däc trôc danh ®Þnh cã hoÆc kh«ng cã uèn tÝnh theo c«ng thøc :
  Pn = .{m1.m2.fc’.(Ac – Ast) + fy.Ast)= 0,75.0.85[0,85. fc’.(Ac – Ast) + fy.Ast] Trong ®ã :
  = HÖ sè søc kh¸ng, =0.75
  m1,m2 : C¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc.
  fc’ =30MPa: C­êng ®é chÞu nÐn nhá nhÊt cña bªt«ng
  fy =420MPa: Giíi h¹n ch¶y dÎo quy ®Þnh cña thÐp
  Ac: DiÖn tÝch tiÕt diÖn nguyªn cña cäc
  Ac=3.14×10002/4=785000mm2
  Ast: DiÖn tÝch cña cèt thÐp däc (mm2).
  Hµm l-îng cèt thÐp däc th-êng hîp lý chiÕm vµo kho¶ng 1.5-3%. víi hµm l-îng 2% ta cã:
  Ast=0.02xAc=0.02×785000=15700mm2
  VËy søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu lµ:
  PV =0.75×0,85x[0,85x30x(785000-15700)+ 420×15700] = 16709.6×103(N).
  Hay PV = 1670.9 (T).
  *. Søc chÞu t¶i cña cäc theo ®Êt nÒn: Pn=P®n
  -Søc chÞu t¶i cña cäc ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: (10.7.3.2-2 22TCN-272-05 )
  Víi cäc ma s¸t: P®n = pq*PP+ qs*PS

  Cã: Pp = qp.Ap
  Ps = qs.As
  +Pp : søc kh¸ng mòi cäc (N)
  +Ps : søc kh¸ng th©n cäc (N)
  +qp : søc kh¸ng ®¬n vÞ mòi cäc (MPa)
  +qs : søc kh¸ng ®¬n vÞ th©n cäc (MPa)
  q s =0,0025.N i 0,19(MPa)_Theo Quiros&Reese(1977)
  +As : diÖn tÝch bÒ mÆt th©n cäc (mm2)
  +Ap : diÖn tÝch mòi cäc (mm2)
  + qp : hÖ sè søc kh¸ng ®èi víi søc kh¸ng mòi cäc quy ®Þnh cho trong B¶ng 10.5.5-3 dïng
  cho c¸c ph-¬ng ph¸p t¸ch rêi søc kh¸ng cña cäc do søc kh¸ng cña mòi cäc vµ søc
  kh¸ng th©n cäc. §èi víi ®Êt c¸t qp = 0,55.
  + qs : hÖ sè søc kh¸ng ®èi víi søc kh¸ng th©n cäc cho trong B¶ng 10.5.5-3 dïng cho c¸c
  ph-¬ng ph¸p t¸ch rêi søc kh¸ng cña cäc do søc kh¸ng cña mòi cäc vµ søc kh¸ng
  th©n cäc. §èi víi ®Êt sÐt qs = 0,65.§èi víi ®Êt c¸t qs = 0,55.
  – Søc kh¸ng th©n cäc cña Mè :
  Khi tÝnh søc kh¸ng thµnh bªn bá qua 1D tÝnh tõ ch©n cäc trë lªn.

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 17

 18. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  Søc chÞu t¶i cña cäc trô M1 theo ma s¸t thµnh bªn
  ChiÒu DiÖn tÝch
  ChiÒu bÒ mÆt cäc
  dµy
  dµy
  tÝnh Tr¹ng As=Ltt.P qs=0,0025.N.103 Ps=As.qs
  Líp ®Êt thùc N
  to¸n th¸i =3,14.Ltt (KN) (KN)
  Lt
  Ltt 2
  (m )
  (m)
  (m)

  Líp 1 6 6 Võa 4 31.4 50 1570

  Líp 2 10 10 Võa 8 18.8 87.5 1645

  ChÆt
  Líp 3 5 5 12 28.3 100 2830
  võa
  Líp 4 8 8 ChÆt 15 25.12 50 942
  Líp 5 2 Sái s¹n 20 6.28 50 314

  PS 6045

  -Søc kh¸ng mòi cäc:
  PP = 0,057.N.103 = 0,057.20.1000 =2280 (KN)
  Tæng søc chÞu t¶i cña mét cäc ®¬n:
  P®n = 0,55.PP+0,55.PS = 0,55×2280+0,55×6045 = 4578 (KN) =457.8(T)
  – Søc kh¸ng th©n cäc cña Trô :
  Khi tÝnh søc kh¸ng thµnh bªn bá qua 1D tÝnh tõ ch©n cäc trë lªn.

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 18

 19. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  Søc chÞu t¶i cña cäc trô T2 theo ma s¸t thµnh bªn
  ChiÒu DiÖn tÝch
  ChiÒu
  dµy bÒ mÆt cäc
  dµy
  tÝnh Tr¹ng As=Ltt.P qs=0,0025.N.103 Ps=As.qs
  Líp ®Êt thùc N
  to¸n th¸i (KN) (KN)
  Lt =3,14.Ltt
  Ltt
  (m) (m2)
  (m)
  Líp 1 7 7 Võa 4 25.12 50 1256

  Líp 2 8 8 Võa 8 25.12 87.5 2198

  ChÆt
  Líp 3 6 6 12 28.3 100 2830
  võa
  Líp 4 8 8 ChÆt 15 25.12 50 942
  Líp 5 2 Sái s¹n 20 6.28 50 314
  PS 6284
  -Søc kh¸ng mòi cäc:
  PP = 0,057.N.103 = 0,057.20.1000 = 2280(KN)
  Tæng søc chÞu t¶i cña mét cäc ®¬n:
  P®n = 0,55. PP+0,55.PS = 0,55×2280+0,55×6284= 4710(KN) =471(T)
  3.TÝnh to¸n sè l-îng cäc mãng mè vµ trô cÇu:
  3.1.TÜnh t¶i:
  *Gåm träng l-îng b¶n th©n mè vµ träng l-îng kÕt cÊu nhÞp
  -Do träng l-îng b¶n th©n 1 dÇm ®óc tr-íc:
  gd ch = 0,785*24=18.84 (KN/m)
  – Träng l-îng mèi nèi b¶n:

  gmn= Hb*bmn * C = 0.02*0.5* 24 = 2.4 (KN/m)

  – Do dÇm ngang :
  gn = (H – Hb – 0.25)(S – bw )( bw / L1 ). C

  Trong ®ã: L1=L/n=29.4/4=7.35 m:kho¶ng 2 dÇm ngang.
  => gdn=(1.6 – 0.2 – 0.25 )x ( 2 – 0.2 )x(0.2/7.35)x24 = 1.59 (K/m)
  – Träng l-îng cña lan can:
  glc = p lc *2/n=0.57*2/5=0.228T/m=2.28KN/m
  – Träng l-îng líp phñ mÆt cÇu:
  glp =4.5 KN/m
  3.2. X¸c ®Þnh ¸p lùc t¸c dông lªn mè:

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 19

 20. §å ¸n Tèt NghiÖp Tr-êng §HDL H¶i Phßng

  tÜnh t¶i

  41m

  1

  H×nh 3-1 §-êng ¶nh h-ëng ¸p lùc lªn mè
  DC = Pmè+(gdÇm+gmn+glan can)x
  =(200×2.5)+[1.884×5+0.159+0.45+0.228+0.11]x0.5×30= 665.4 T
  DW = glípphñx =0.45×0.5×30= 6.98T
  -Ho¹t t¶i:
  Theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn 22tcvn272-05 th× t¶i träng dïng thiÕt kÕ lµ gi¸ trÞ bÊt lîi nhÊt
  cña tæ hîp:
  +Xe t¶i thiÕt kÕ vµ t¶i träng lµn thiÕt kÕ
  +Xe t¶i 2 trôc thiÕt kÕ vµ t¶i träng lµn thiÕt kÕ
  +(2 xe t¶i 3 trôc+t¶i träng lµn)x0.9
  TÝnh ¸p lùc lªn mè do ho¹t t¶i:
  +ChiÒu dµi nhÞp tinh to¸n: 40.4 m

  40.4
  0.93T/m

  11T 11T
  1.2m
  14.5T 14.5T 3.5T
  4.3m 4.3m

  1 0.961 0.859 0.717

  H×nh 2-2 S¬ ®å xÕp t¶i lªn ®-êng ¶nh h-ëng ¸p lùc mè

  GVHD:th.s pham v¨n toµn

  Svth:ph¹m m¹nh hïng trang: 20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Cầu đường: Thiết kế cầu qua sông Đa Độ – Hải Phòng File Word, PDF về máy