Tải ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2 – Download File Word, PDF

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2
Nội dung Text: ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2

Download


Thiết kế tổ chức thi công một công trình đơn vị nhà công nghiệp 1 tầng,cột BTVT lắp ghép, móng đồ tại chôc, tường xây gạch 22 cm, có 30% diện tích cửa. Đây là công trình lớn với 5 nhịp nhà và chiều dài toàn công trình là 36*5=180m vì vậy phải bố tri 1 khe nhiệt độ.

Bạn đang xem: Tải ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2 – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2 File Word, PDF về máy

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2

 1. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  ÁN MÔN H C K THU T THI CÔNG 2
  —-***—-
  I/ NHI M V THI T K :
  Thi t k t ch c thi công m t công trình ơn v nhà công nghi p 1 t ng, c t
  ông
  BTCT l p ghép,móng t i ch , tư ng xây g ch 22 (cm), có 30% di n tích c a.
  ây là công trình l n v i 5 nh p nhà và chi u dài toàn công trình là 36 × 5 = 180m
  ài
  vì v y ph i b trí 1 khe nhi t . Công trình thi công trên khu t b ng ph ng, i u
  ki n a ch t th y văn bình th ng, không h n ch v m t b ng, các phương ti n thi
  ình thư ph
  công y , nhân công luôn luôn m b o.
  II/ CÁC S LI U THI T K :

  S th t 1, mã s B1 , s
  sơ I

  – Nhà công nghi p 1 t ng 5 nh p.
  g
  – Chi u dài nh p : L1 = 12m L2 = 20 m, L3 = 24m.
  12m,
  – Cao trình nh c t : H1 = 8m, H2 = 10m, H3 =10m.
  – S bư c c t biên : 32 , c t gi a : 36.
  – Chi u dài m i bư c c t : 5m.
  – N n t thu c lo i t cát pha.
  – Th i gian thi công 95 ngày.
  ày.

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 1

 2. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  III/ CH N K T C U CÔNG TRÌNH:
  1.C t biên : ( tr c A, F ): bư c c t 5m
  Tr ng
  Cao Kích thư c c t (m) lư ng
  trình (t n)
  nh c t Chi u Cao Ti t di n Ti t di n Th tích
  (m) cao toàn trình vai c t dư i c t trên bê tông 2,07
  c t (m) c t (m) mxm mxm (m3)
  8 9,5 6,5 0,25 x 0,4 0,25 x 0,3 0,83

  2.C t gi a : ( tr c B, E, C, D ): bư c c t 5m

  C t gi a vai b ng
  Tr ng
  Cao Kích thư c c t (m) lư ng
  trình (t n)
  nh c t Chi u Cao Ti t di n Ti t di n Th tích
  (m) cao toàn trình vai c t dư i c t trên bê tông 3,90
  c t (m) c t (m) mxm mxm (m3)
  10 11,5 8 0,3 x 0,5 0,3 x 0,4 1,56

  3.D m c u tr c:
  Ch n d m c u tr c BTCT, v i bư c c t 5m ta ch n d m c u tr c có t trưng k
  thu t như sau :

  + D m c u tr c nh p biên :
  Kích thư c d m
  Chi phí Tr ng
  Chi u dài Chi u cao B r ng B r ng Chi u cao bê tông lư ng
  L H B sư n B1 cánh Hc (m3) (t n)
  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
  5000 550 400 180 130 0,64 1,6

  + D m c u tr c 2 nh p bên trong:
  Kích thư c d m
  Chi phí Tr ng
  Chi u dài Chi u cao B r ng B r ng Chi u cao bê tông lư ng
  L H B sư n B1 cánh Hc (m3) (t n)
  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
  5000 700 450 200 150 0,88 2,20

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 2

 3. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  4.Dàn vì kèo mái:
  a) DÀN MÁI 1 :
  +V t li u BTCT B20:
  1 1
  + Chi u cao gi a d m : hdd =  ÷  L1 = (1,3 − 1, 7)m
  7 9
   
  Ch n hdd = 1,5mm
  L1 12
  + Chi u cao gi a d m: hdd = hgd – i. = 1,5 − 0,15. = m = 0, 6m
  2 2
  + Di n tích m t ph ng giàn là:
  hdd + hgd 1,5 + 0, 6
  S g1 = 2 .L1 = 2. .12 = 25, 20m 2
  2 2
  + Tr ng lư ng dàn vì kèo 1 n u gi nh r ng b dày thanh theo phương vuông góc v i
  m t ph ng dàn là 0,25m và r ng toàn dàn là 30% như sau:
  P = S1.t.β .γ bt = 25, 2.0, 25.0, 3.2,5 = 4, 73T
  b) DÀN MÁI 2 :
  +V t li u BTCT B20:
  1 1
  + Chi u cao gi a d m : hdd =  ÷  L2 = (2, 2 − 2,9)m
  7 9
   
  Ch n hdd = 2,5mm
  L2 20
  + Chi u cao gi a d m: hdd = hgd – i. = 2, 5 − 0,15. = 1m
  2 2
  + Di n tích m t ph ng giàn là:
  hdd + hgd 1 + 2, 5
  S g1 = 2 .L1 = 2. .20 = 70m 2
  2 2
  + Tr ng lư ng dàn vì kèo 1 n u gi nh r ng b dày thanh theo phương vuông góc v i
  m t ph ng dàn là 0,25m và r ng toàn dàn là 30% như sau:
  P = S1.t.β .γ bt = 70.0, 25.0,3.2,5 = 13,13T
  c) DÀN MÁI 3 :
  +V t li u BTCT B20:
  1 1
  + Chi u cao gi a d m : hdd =  ÷  L3 = (2, 7 − 3, 4)m
  7 9
   
  Ch n hdd = 3mm
  L3 24
  + Chi u cao gi a d m: hdd = hgd – i. = 1 − 0,15. = 1, 2m
  2 2
  + Di n tích m t ph ng giàn là:
  hdd + hgd 1, 2 + 3
  S g1 = 2 .L1 = 2. .24 = 100,80m2
  2 2
  + Tr ng lư ng dàn vì kèo 1 n u gi nh r ng b dày thanh theo phương vuông góc v i
  m t ph ng dàn là 0,25m và r ng toàn dàn là 30% như sau:

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 3

 4. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  P = S1.t.β .γ bt = 100,80.0, 25.0,3.2,5 = 18,90T
  5. Dàn c a tr i : Tương t như dàn mái ta cũng có các thông s c a c a tr i n u
  gi thi t b dày thanh theo phương vuông góc v i m t ph ng dàn là 0,25m và r ng
  toàn dàn là 30%.
  – Dàn c a tr i ch l p nh p 12m:
  Nh p L Tr ng lư ng
  Chi u cao h (mm)
  (mm) (t n)
  3600 1500 1,02
  – Dàn c a tr i ch l p nh p 20m:
  Nh p L Chi u cao h Tr ng lư ng
  (mm) (mm) (t n)
  6000 2500 2,84
  – Dàn c a tr i ch l p nh p 24m:
  Nh p L Chi u cao h Tr ng lư ng
  (mm) (mm) (t n)
  7200 2500 3,41

  6. T m panel mái, c a mái :
  PANEL MÁI:banel mái b ng BTCT có kích thư c là 5mx3m, b dày 0,1m.
  Ta có di n tích m t c t ngang c a panel là: A = 2.0,3.0,1 + (3 − 0,1.2).0,1 = 0, 34m 2
  T ng tr ng lư ng 1 t m panel: Q = A.5.γ bt = 0,34.5.2,5 = 4, 25T

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 4

 5. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  PH N IV . THI CÔNG L P GHÉP
  1 . TH NG KÊ C U KI N L P GHÉP :

  Kh i lư ng T ng
  STT C u ki n S lư ng 1 c u ki n kh i lư ng
  (T) (T)
  1 C t biên (C1) 64 2,07 132,48
  2 C t gi a (C2,C3) 144 3,90 561,60
  3 D m c u tr c 1 (D1) 132 2,20 205,92
  4 D m c u tr c 2 (D1) 210 1,56 462
  5 D m mái BTCT1 (D2) 70 4,75 332,50
  6 D m mái BTCT2 (D3) 74 13,13 971,62
  7 D m mái BTCT3 (D4) 74 18,90 1398,60
  8 Dàn c a mái (D5) 70 1,02 71,4
  9 Dàn c a mái (D6) 74 2,84 210,16
  10 Dàn c a mái (D7) 74 3,41 252,34
  11 Panel mái (P) 1158 4,25 4921,50
  12 Panelc a mái (P1) 315 4,25 1338,75

  2. THI T K BI N PHÁP THI CÔNG L P GHÉP :
  _ Ch n và tính toán cáp treo bu c :
  L c căng cáp ư c xác nh theo công th c :
  k .Ptt
  S=
  m.n. cos ϕ
  Trong ó : k : h s an toàn k n l c quán tính (k = 5 ÷ 6).
  m:h s k n s c căng các s i cáp không u.
  n : s s i cáp (s nhánh treo v t).
  ϕ : góc nghiêng c a s i cáp so v i phương ng.
  a. C t : Các c t có tr ng lư ng trên l ch nhau không l n nên ta ch c n tính dây c u
  cho c t gi a có c t gi a l n nh t, dây c u này ng th i là dây c u chung cho các c t
  còn l i.
  Ptt = 1,1 × P = 1,1 × 3,90= 4,29 T
  L c căng cáp :
  k .Ptt 5,5 × 4, 29.
  S= = = 11,80 T
  m.n. cos ϕ 1× 2 × 1
  Trong ó:
  + khi n=1-2 thì m=1
  + khi n 4-8 thì m=0,75

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 5

 6. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  ⇒ Ch n cáp m m c u trúc
  6x37x1, ư ng kính d = 17,5 mm
  ính 17
  v i cư ng ch u kéo c a s i thép
  trong cáp là σ = 160 kG/ cm 2 .
  16

  qtb = qcap + qdai = 8.1,33 + 30 = 40, 7 ≈ 50kg
  8.1, 33
  Trong ó:
  1- òn treo
  2 – dây cáp
  3-Các thanh thép ch U
  Các
  4- ai ma sát

  b. D M C U TR C : Tr ng lư ng c a d m là G=2,20T dây c u 2 nhánh.Góc
  nghiêng nhánh la 450 .D m c u ch y là k t c u n m ngang nên thi t b treo bu c là
  ên
  ơn gi n thông thư ng .Do d m c u truc là dài 5m nên dùng chum dây 2 nhánh c
  à
  khóa t ng c u t o như h
  ư hình.

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 6

 7. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  Trong ó: 1- mi ng m
  2 – dây c u kép
  3-khóa t ng
  4- o n ng m khóa
  lu n dây cáp
  Ta có n i l c tính toán là :
  ptt = 1,1.P = 1,1.2, 2 = 2, 42T
  N i l c trong dây khi c u c t là :

  k .Ptt 5,5.2, 42
  S= = = 9, 42T
  m.n.cos φ 1.2.0, 707
  ⇒ Ch n cáp m m c u trúc
  6x37x1, ư ng kính d = 15,5 mm
  v i cư ng ch u kéo c a s i thép trong cáp là σ = 160 kG/ cm 2 .
  Tra b ng k năng k thu t c a dây cáp ta ch n ư c.d=15,5mm.
  qtb = qcap + qdai = 8.1, 05 + 30 = 38, 4kg = 0, 05T
  c. Dàn mái + C a tr i
  +DÀN MÁI BTCT 1: Tr ng lư ng c a d m là G=4,75T dây c u 4 nhánh.Góc
  nghiêng nhánh la 200 .
  Ta có n i l c tính toán là:
  ptt = 1,1.P = 1,1.4, 75 = 5, 23T
  N i l c trong dây khi c u c t là :
  k .Ptt 5,5.5, 23
  S= = = 10, 20T
  m.n.cos φ 0, 75.4.0,94
  75.4.0, 94
  ⇒ Ch n cáp m m c u trúc 6x 6×37+1, ư ng kính d = 15,5 mm v i cư ng
  c ch u kéo
  c a s i thép trong cáp là σ = 160 kG/ cm .
  2

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 7

 8. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  +DÀN MÁI BTCT 2: Tr ng lư ng c a d m là G=4,75T dây c u 4 nhánh.Góc
  nghiêng nhánh la 200 .
  Ta có n i l c tính toán là:
  ptt = 1,1.P = 1,1.13,13 = 14, 44T
  N i l c trong dây khi c u c t là :
  k .Ptt 5,5.14, 44
  S= = = 28,16T
  m.n.cos φ 0, 75.4.0, 94
  ⇒ Ch n cáp m m c u trúc 6x37x1, ư ng kính d = 26 mm v i cư ng ch u kéo
  c a s i thép trong cáp là σ = 160 kG/ cm 2
  +DÀN MÁI BTCT 3:
  Ta có n i l c tính toán là:
  ptt = 1,1.P = 1,1.18, 90 = 20, 79T
  N i l c trong dây khi c u c t là :
  k .Ptt 5,5.20, 79
  S= = = 40, 55T
  m.n.cos φ 0, 75.4.0,94
  ⇒ Ch n cáp m m c u trúc 6x37x1, ư ng kính d = 30,5 mm v i cư ng ch u kéo
  c a s i thép trong cáp là σ = 160 kG/ cm 2
  +C A MÁI 1: Tr ng lư ng c a c a mái là d m là 1,07T dây c u 2 nhánh.Góc
  nghiêng nhánh la 45 .N i l c trong dây khi c u d m là :
  ptt = 1, 05.P = 1, 05.0,1, 02 = 1, 07T
  k .Ptt 5, 5.1, 07
  S= = = 2.09T
  m.n.cos φ 0, 75.4.0,94
  ⇒ Ch n cáp m m c u trúc 6x19x1, ư ng kính d = 11 mm v i cư ng ch u kéo
  c a s i thép trong cáp là σ = 160 kG/ cm 2 .
  +C A MÁI 2: Tr ng lư ng c a c a c a mái là 2,84 dây c u 2 nhánh.Góc nghiêng
  nhánh la 45 .N i l c trong dây khi c u d m là
  ptt = 1, 05.P = 1, 05.2,84 = 2,98T
  k .Ptt 5,5.2,98
  S= = = 5,81T
  m.n.cos φ 0, 75.4.0, 94
  ⇒ Ch n cáp m m c u trúc 6x19x1, ư ng kính d = 13 mm v i cư ng ch u kéo
  c a s i thép trong cáp là σ = 160 kG/ cm 2 .
  +C A MÁI 3: Tr ng lư ng c a d m c a là 3,41T, dây c u 2 nhánh.Góc nghiêng
  nhánh la 15 .N i l c trong dây khi c u d m là
  ptt = 1, 05.P = 1, 05.3, 41 = 3, 58T
  k .Ptt 5, 5.3,58
  S= = = 6,98T
  m.n.cos φ 0, 75.4.0,94
  ⇒ Ch n cáp m m c u trúc 6x19x1, ư ng kính d = 13 mm v i cư ng ch u kéo
  c a s i thép trong cáp là σ = 160 kG/ cm 2 .
  d. Panel mái :

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 8

 9. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  S d ng chùm dây c u có vòng treo t cân b ng.
  Ptt = 1,1 × P = 1,1 × 4,25 = 4,68 T
  L c căng cáp :
  k .Ptt 5,5 × 4,68
  S= = = 24,27 T
  m.n. cos ϕ 0, 75 × 2 × cos 450
  ⇒ Ch n cáp m m c u trúc 6 × 371+1, ư ng kính D = 24 mm, cư ng ch u kéo σ
  = 160 kG/ cm 2 .
  1. Xác nh cơ c u quá trình và ch n sơ l p k t c u cho toàn b công trình:
  Căn c c i m ki n trúc, k t c u c a công trình có th chia quá trình l p ghép
  k t c u nhà công nghi p m t t ng ra các quá trình thành ph n sau:
  – L p c t.
  – L p d m c u tr c.
  – L p d m mái, dàn mái, dàn c a mái, panel mái.
  Phương pháp l p ghép là phương pháp h n h p.
  hai tr c u h i nhà có m t s c t sư n tư ng là g i t a cho các b c tư ng u
  h i. Các c t sư n tư ng có th l p chung v i c t chính ho c l p
  v i d m mái, dàn mái và t m mái. N u l p chung v i c t chính có th c n tr vi c
  v n chuy n c u ki n, c bi t v i c u ki n dài và n ng như các dàn mái. Vì v y ch n
  cách l p c t sư n tư ng cùng v i l p dàn, d m mái (có th dùng chung máy c u ho c
  máy c u riêng).
  V i nhà công nghi p m t t ng ta ch n sơ d c là h p lí, phù h p v i tuy n công
  ngh s n xu t.
  Vi c ch n máy d a vào c i m ki n trúc, k t c u công trình, phương pháp và sơ
  l p ghép ã ch n. V i công trình ã cho có th ch n hai hay ba máy c u l p
  ghép :
  – Máy c u có s c nâng trung bình l p các c u ki n nh như d m móng, d m c u
  tr c, dung sơ d c biên nh p t n d ng s c nâng và gi m chi u dài tay c n.
  – Máy c u có s c nâng l n l p c t (có th dùng sơ d c biên nh p ho c d c gi a
  nh p), d m mái, dàn mái ,dàn c a mái, t m mái (dung sơ d c gi a nh p).
  Theo hư ng ó ta ti n hành ch n máy c u và ti n hành l p t ng lo i c u ki n.

  V. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG S C U L P:
  Vi c l a ch n sơ di chuy n trong quá trình l p ghép là bư c r t quan tr ng ,nó nh
  hư ng n vi c tính toán thông s c u l p.Trong m t s trư ng h p do b kh ng ch
  m t b ng thi công trên công trư ng mà không th ng v trí thu n l i nh t dùng
  t i a s c tr c khi ó Ryc s ph i l y theo v trí trên th c t m t b ng c u có th ng
  ư c.Song v i bài toán ra c a u bài ,vi c b trí sơ di chuy n không b hàn
  ch m t b ng và k sư công trư ng hoàn toàn có th ch ng ươc l a ch n.Như
  v y có l i nh t ta s ch n theo phương án s d ng t i a s c c a c u.

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 9

 10. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  Sau khi tính toán các thông s c u l p, ch n c u ta s l a ch n sơ di chuy n h p
  lý nh t m b o t n ít th i gian lưu thông c u và h s ksd s c tr c l n nh t.
  ch n ư c c u tr c dùng cho quá trình thi công l p ghép ta c n ph i tính các
  thông s c u l p yêu c u bao g m :
  – Hyc _ Chi u cao puli u c n ;
  – Lyc _ Chi u dài tay c n ;
  – Qyc _S c nâng;
  – Ryc _ T m v i.
  1. L p ráp c t
  -Vi c l p c t không g p tr ng i gì do m t b ng thoáng và chưa có chư ng ng i v t
  nhi u, do ó ta ch n tay c n theo góc thu n l i nh t. α max = 750
  → sin 750 = 0,966; cos75 = 0, 259; tag 75 = 3, 732
  Do c t gi a và c t biên ư c d ki n dùng m t l i c u cho các c t nên ta s tính toán
  thông s l p c u:
  ∎V i c t C2-C3:
  H = h1 + h2 + h3 + h4
  H mc = h1 + h2 + h3
  Trong ó :
  + h1 : Chi u cao nâng c u ki n cao hơn cao trình máy ng h1=1m.

  + h2 : Chi u cao nâng c u ki n l p ghép, h2=10m+1,5m=11,5m
  (1,5m là c t ngàm vào móng k t c t 0,00m n n,10m là cao trình c t cho).
  + h3 : Chi u cao thi t b treo bu c tính t i m co nh t c a c u ki n t i móc
  c u c a c n tr c l y h3=1,5m.
  + h4 : Chi u cao buli,ròng r c,móc c u àu c n h4=1,5m .
  H = h1 + h2 + h3 + h4 = 1 + 11,5 + 1,5 + 1,5 = 15,5m
  H mc = h1 + h2 + h3 = 1 + 11, 5 + 1,5 = 14m

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 10

 11. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  T hình v hình h c trên ta tính ư c
  ên dài cánh tay c n c a c u là :
  l
  H − hc 15,5 − 1,5
  L= = = 14, 50m
  sin 750 0,966
  Ch n hc c a máy là 0,5m
  S = L.cos75 = 3, 75m
  V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
  Ch n r=1,5m → Ryc = 3,88 + 1, 5 = 5, 08m
  Tr ng lư ng c u v t là :
  Qc = P + qtb = 3,90 + 0, 05 = 3,95T
  3, 90
  Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.
  ∎V i c t C1:

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 11

 12. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  H = h1 + h2 + h3 + h4
  H mc = h1 + h2 + h3
  Trong ó :
  + h1 chi u cao nâng c u ki n cao hơn cao trình máy ng,h1=1m
  + h2 chi u cao nâng c u ki n l p ghép,h2=10m+1,5m=11,5m( Trong ó 1,5m là
  c t ngàm vào móng k t c t 0,00m n n,10m là cao trình c t cho)
  + h3 chi u cao thi t b treo bu c tính t i m cao nh t c a c u ki n t i móc c u
  c a c n tr c láy h3=1,5m
  + h4 chi u cao buli,ròng r c,móc c u àu c n h4=1,5m
  H = h1 + h2 + h3 + h4 = 1 + 8 + 1, 5 + 1,5 = 12m
  H mc = h1 + h2 + h3 = 1 + 8 + 1,5 = 10,5m
  T hình v hình h c trên ta tính ư c dài cánh tay c n c a c u là :

  H − hc 12 − 1,5
  L= = = 10,87m Ch n hc c a máy là 1,5m
  sin 750 0,966
  S = L.cos75 = 2,82m
  V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
  ch n r=1,5m → Ryc = 2,82 + 1,5 = 4,32m
  Tr ng lư ng c u v t là :
  Qc = P + qtb = 2, 07 + 0, 05 = 2,12T
  2. L p ráp d m c u tr c:
  M c ích l p d m c u tr c :
  + Là thao tác trư c l p dàn mái thi công d dàng
  + Gi ng các c t v i nhau .
  Sơ d di chuy n gi ng như l p c t tuy nhiên m t v trí máy ng ta l p d ng cho 3
  d m c u tr c .ch n d m v trí xa nh t ch n máy .
  -Vi c l p c t không g p tr ng i gì do m t b ng thoáng. do ó ta ch n tay c n theo
  góc thu n l i nh t. α max = 750
  → sin 750 = 0,966; cos75 = 0, 259; tag 75 = 3, 732
  a. Nh p AB, EF .
  H yc = H L + a + hck + htb + hcáp = 8 + 1 + 0, 7 + 1,5 + 1,5 = 12, 7 m
  H mc = H c + H1 + H 2 + H 3 = 8 + 0, 7 + 1 + 1,5 = 11, 2m
  H − h 12, 7 − 1, 5
  Lmin = yc c = = 11, 59(m)
  sin α sin 75o
  S = Lmin .cosα = 11,59.cos75o = 3( m)
  Ryc = S + Rc = 3 + 1,5 = 4,5( m)
  Q yc = qck + qtb = 0,584 + 0, 05 = 0,594(T )
  b. Nh p BC, CD, DE.

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 12

 13. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  H = hc + H1 + H 2 + H 3 + H 4 = 10 + 1 + 0, 7 + 1,5 + 1, 5 = 14, 7m
  H mc = hc + H1 + H 2 + H 3 = 10 + 0, 6 + 1 + 1,5 = 13,1m
  H yc − hc 14, 7 − 1, 5
  Lmin = = = 13, 67(m)
  sin α sin 75o
  S = Lmin .cosα = 13, 67.cos75o = 3,54( m)
  3, 54(
  Ryc = S + Rc = 3, 54 + 1, 5 = 5, 04(m )
  1,5
  Q yc = qck + qtb = 2, 2 + 0, 05 = 2, 25T
  Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 13

 14. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  3. L p ráp d m mái BTCT:
  Vi c l p c t không g p tr ng i gì do m t b ng thoáng. do ó ta ch n tay c n theo
  góc thu n l i nh t. α max = 750
  → sin 750 = 0,966; cos75 = 0, 259; tag 75 = 3, 732
  ∎Ý thi công dùng c n c u s di chuy n theo nh p nào thì l p nh p ó.
  + Dàn BTCT1 (D2)
  H = H c + h1 + h2 + h3 + h4 = 8 + 0,5 + 1, 5 + 3 + 1,5 = 14,5m
  H mc = H c + h1 + h2 + h3 = 9, 5 + 0,5 + 1,5 + 3 = 13m
  T hình v hình h c trên ta tính ư c dài cánh tay c n c a c u là :

  H − hc 14,5 − 1,5
  L= = = 13, 46m (ch n hc c a máy là 1,5m)
  sin 750 0,966
  S = L.cos75 = 3, 48m
  V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
  ch n r=1,5m → Ryc = 3, 48 + 1,5 = 4,98m
  Tr ng lư ng c u v t là : Qc = 4, 75T
  Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 14

 15. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  + DÀN BTCT2 (D3)
  H = H c + h1 + h2 + h3 + h4 = 10 + 0,5 + 2,5 + 3 + 1,5 = 17, 5m
  H mc = H c + h1 + h2 + h3 = 10 + 0,5 + 2,5 + 3 = 16m
  T hình v hình h c trên ta tính ư c
  ên dài cánh tay c n c a c u là :
  l

  H − hc 17,5 − 1,5
  L= = = 16,56m Ch n hc c a máy là 1,5m
  sin 750 0,966
  S = L.cos75 = 4, 28m
  V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
  ch n r=1,5m → Ryc = 4, 28 + 1,5 = 5,58
  5, 58

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 15

 16. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  Tr ng lư ng c u v t là : Qc = 13,13T
  Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.

  + DÀN BTCT3(D4)
  H = H c + h1 + h2 + h3 + h4 = 10 + 0,5 + 3 + 3 + 1, 5 = 18m
  H mc = H c + h1 + h2 + h3 = 10 + 0,5 + 3 + 3 = 16, 5m
  T hình v hình h c trên ta tính ư c
  ên dài cánh tay c n c a c u là :
  l

  H − hc 18 − 1,5
  L= = = 17, 08m (ch n hc c a máy là 1,5m).
  sin 750 0,966
  S = L.cos75 = 4, 62m
  V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
  ch n r=1,5m → Ryc = 4, 62 + 1, 5 = 6,12m
  Tr ng lư ng c u v t là : Qc = 18,9T
  Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.

  4.L p dàn c a mái.
  +DÀN 1 : D5( là dàn c a nh p 12m).
  Vi c l p d ng dàn c a mái c cũng tương t như l p dàn mái tuy nhiên nó c n cao d
  cao hơn mái . Vi c l p c t không g p tr ng i gì do m tt b ng thoáng. do ó ta ch n
  tay c n theo góc thu n l i nh t. α max = 750
  → sin 750 = 0,966; cos75 = 0, 259; tag 75 = 3, 732
  ∎Ý thi công dùng c n c u s di theo nh p nh p nào thì l p nh p ó.vì dàn c a mái
  cao hơn mái m t o n tuỳ theo nh p c u l p nên chi u cao s tính theo bư c trư c.
  ỳ b

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 16

 17. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  +DÀN 2 :D6 ( là dàn c a nh p20m).
  H m = H + 3m = 14,5 + 3 = 16m
  H mmc = H mc + 3m = 14, 5m
  T hình v hình h c trên ta tính ư c dài cánh tay c n c a c u là :

  H − hc 16 − 1,5
  L= = = 16,56m (ch n hc c a máy là 1,5m).
  sin 750 0,966
  S = L.cos75 = 4, 28m ≈ 4, 5m
  V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
  ch n r=1,5m → R yc = 4, 5 + 1, 5 = 6m
  Tr ng lư ng c u v t là : Qc = 1, 02T
  Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.

  +DÀN 2 :D6 ( là dàn c a nh p20m)
  H m = H + 3m = 17, 5 + 2,5 = 20m
  H mmc = H mc + 2,5m = 18,5m
  T hình v hình h c trên ta tính ư c dài cánh tay c n c a c u là :

  H − hc 20 − 1,5
  L= = = 19, 67 m (ch n hc c a máy là 1,5m)
  sin 750 0,966
  S = L.cos75 = 5, 09m
  V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
  ch n r=1,5m → Ryc = 5, 09 + 1, 5 = 6,59m
  Tr ng lư ng c u v t là : Qc = 2,84T
  Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t

  +DÀN 3 :D7 ( là dàn c a nh p24m).
  H m = H + 3m = 18 + 3 = 21m
  H mmc = H mc + 3m = 19,5m
  T hình v hình h c trên ta tính ư c dài cánh tay c n c a c u là :

  H − hc 21 − 1,5
  L= = = 20,19m (ch n hc c a máy là 1,5m)
  sin 750 0,966
  S = L.cos75 = 5, 23m
  V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
  ch n r=1,5m → Ryc = 5, 23 + 1,5 = 6, 73m
  Tr ng lư ng c u v t là : Qc = 3, 41T
  Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.

  5.L p panel Mái.

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 17

 18. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  T m mái là t m v t li u nh tuy nhiên c n tr c ph i có cánh tay dài nh t.
  Ch n thông s c n tr c ng v i l p ghép t m panel cao l n nh t và ch n Không
  có m c n ph .
  Trong su t quá trình l p panel.do công trình s p i vào hoàn thiên nên g p r t nhi u
  chương ng i v t như :c t .dàm mai,dàm câu tr c …..
  B i v y máy phái ng v trí phía ngoài m t b ng nhà. Khi l p d ng duy ch có l p
  panel biên là có th t n d ng s c c u t i a t c là góc nghiên c a cánh tay c u là
  thu n l i nh t 750
  + L P PANEL nh p AB.
  H = H l + a + hck + htb + hc = 9,5 + 0, 5 + 0, 3 + 2, 5 + 1, 5 = 14,3m
  H mc = H l + a + hck + htb + hc = 13 + 0,5 + 0,3 + 2,5 = 11,8m
  T hình v hình h c trên ta tính ư c nghiêng yêu c u c a c u là
  htb + hc 2, 5 + 1, 5
  α = arctag = arctag = 48,80
  e+a 1 + 2,5
  H − hc ‘ 14,3 − 1,5
  L= 0
  = = 12,8m (ch n hc c a máy là 1,5m).
  sin 48,8 0, 75
  S = L.cos48,8 = 8,57 m
  V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-
  1,5m, ch n r=1,5m → R yc = 8, 57 + 1,5 + 2,5 = 12, 57 m
  Tr ng lư ng c u v t là : Qc = 4, 25T
  Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.

  + L P PANEL nh p BC, DE.

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 18

 19. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  H = H l + a + hck + htb + hc = 12,5 + 0,5 + 0,3 + 2,5 + 1, 5 = 17, 2m
  0, 3 2, 5
  H mc = H l + a + hck + htb + hc = 13 + 0,5 + 0,3 + 2,5 = 15,8m
  2, 5

  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 19

 20. ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

  T hình v hình h c trên ta tính ư c nghiêng yêu c u c a c u là
  htb + hc 2, 5 + 1, 5
  α = arctag = arctag = 48,80
  e+a 1 + 2,5
  H − hc ‘ 17, 2 − 1,5
  L= 0
  = = 21,3m Ch n hc c a máy là 1,5m
  sin 48,8 0, 75
  S = L.cos48,8 = 14, 28m
  V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
  ch n r=1,5m → Ryc = 14, 28 + 1,5 + 2, 5 = 18, 28m
  Tr ng lư ng c u v t là : Qc = 4, 25T
  Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.

  + L P PANEL nh p CD.
  H = H l + a + hck + htb + hc = 13 + 0,5 + 0,3 + 2, 5 + 1,5 = 17,8m
  H mc = H l + a + hck + htb + hc = 13 + 0, 5 + 0, 3 + 2,5 = 16, 3m

  T hình v hình h c trên ta tính ư c nghiêng yêu c u c a c u là
  htb + hc 2, 5 + 1, 5
  α = arctag = arctag = 48,80
  e+a 1 + 2,5
  H − hc ‘ 17,8 − 1,5
  L= 0
  = = 21, 7m Ch n hc c a máy là 1,5m
  sin 48,8 0, 75
  S = L.cos48,8 = 14, 55m
  V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
  ch n r=1,5m → Ryc = 14, 55 + 1,5 + 2, 5 = 18,55m
  Tr ng lư ng c u v t là : Qc = 4, 25T
  Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.
  T các k t qu tính toán trên ta l p ư c b ng l a ch n các thông s c u tr c.Vi c
  l a ch n c n tr c d a trên nh ng nguyên t c sau :
  +Các thông s yêu c u ph i nh hơn thông s c u tr c
  +Nh ng c n tr c ư c ch n có kh năng ti p nh n d dàng (nơi c p,hình th c ti p
  nh n,th i gian v n chuy n…..) và ho t ng ư c trên m t b ng thi công.
  +C n tr c có giá chi phí th p nh t t c là c n tr c có thông s sát v i yêu c u .
  +Vi c l a ch n c n tr c d a trên bi u tính năng qua các i lư ng Q,H,R có quan
  h v i nhau theo hàm nào ó.Vì v y khi ch n c n tr c u tiên ta ch h c n tr c sau
  ó ch n chi u dài tay c n bi t bi u tính năng,sau ó ba i lư ng Q,H,R s
  ch n i lư ng R làm chu n i suy ra hai i lư ng còn l i. Ngoài ra xu t tra theo
  kinh nghi m.
  Kinh nghi m ch n c n tr c như sau :
  +N u c u ki n n ng thì l y Q sau ó suy ra R và H
  SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 20

Download tài liệu ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2 File Word, PDF về máy