Tải Đồ án K4: Trường tiểu học, Nhà trẻ, Mẫu giáo, Quy mô: Trường tiểu học 12-15 lớp, Nhà trẻ và Mẫu giáo 6-8 nhóm – Download File Word, PDF

Đồ án K4: Trường tiểu học, Nhà trẻ, Mẫu giáo, Quy mô: Trường tiểu học 12-15 lớp, Nhà trẻ và Mẫu giáo 6-8 nhóm

Đồ án K4: Trường tiểu học, Nhà trẻ, Mẫu giáo, Quy mô: Trường tiểu học 12-15 lớp, Nhà trẻ và Mẫu giáo 6-8 nhóm
Nội dung Text: Đồ án K4: Trường tiểu học, Nhà trẻ, Mẫu giáo, Quy mô: Trường tiểu học 12-15 lớp, Nhà trẻ và Mẫu giáo 6-8 nhóm

Download


Đồ án K4: Trường tiểu học, Nhà trẻ, Mẫu giáo, Quy mô: Trường tiểu học 12-15 lớp, Nhà trẻ và Mẫu giáo 6-8 nhóm giúp cho sinh viên làm quen với các dạng công trình giáo dục cơ sở – loại hình thường gặp trong thành phần các tiểu khu nhà và các khu dân cư cấp phường, xã,…; vận dụng các giải pháp bố cục cơ bản để tổ hợp các không gian chức năng chính và phụ thành một công trình kiến trúc hoàn chỉnh; sinh viên sẽ nắm vững các nguyên tắc và kiến thức thực hành thiết kế một công trình công cộng.

Bạn đang xem: Tải Đồ án K4: Trường tiểu học, Nhà trẻ, Mẫu giáo, Quy mô: Trường tiểu học 12-15 lớp, Nhà trẻ và Mẫu giáo 6-8 nhóm – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án K4: Trường tiểu học, Nhà trẻ, Mẫu giáo, Quy mô: Trường tiểu học 12-15 lớp, Nhà trẻ và Mẫu giáo 6-8 nhóm File Word, PDF về máy

Đồ án K4: Trường tiểu học, Nhà trẻ, Mẫu giáo, Quy mô: Trường tiểu học 12-15 lớp, Nhà trẻ và Mẫu giáo 6-8 nhóm

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án K4: Trường tiểu học, Nhà trẻ, Mẫu giáo, Quy mô: Trường tiểu học 12-15 lớp, Nhà trẻ và Mẫu giáo 6-8 nhóm

 1. §å ¸n K4:
  Tr­êng tiÓu häc,Nhµ trÎ,MÉu gi¸o
  Quy m«
  Tr­êng tiÓu häc 12 – 15 líp
  Nhµ trÎ vµ MÉu gi¸o 6 – 8 nhãm
  Biªn so¹n: ThS. KTS. Vò ThÞ HiÒn

  KINDERGARTENS AND ELEMENTARY SCHOOLS

 2.  c. Tµi liÖu tham kh¶o
   Bé X©y dùng (1997), TuyÓn tËp tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam, TËp
  (IV) tiªu chuÈn thiÕt kÕ, Nxb X©y dùng, Hµ Néi.
   NguyÔn ViÖt Ch©u- NguyÔn Hång Thôc (1995), KiÕn tróc C«ng tr×nh
  Ch©u- tr×
  C«ng céng (1), NXB X©y dùng, Hµ Néi.
   §ç §×nh Hoan (1997), Xu thÕ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ë tiÓu häc
  §×nh
  n­íc ngoµi, Héi th¶o khoa häc vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc tiÓu häc Bé
  Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, Hµ néi.
   §µo BÝch Liªn (2000), Tr­êng tiÓu häc cã b¸n tró trong c¸c khu §« thÞ
  míi ë Hµ Néi- M« h×nh ph¸t triÓn kh«ng gian kiÕn tróc, LuËn v¨n th¹c sÜ
  Néi- h× v¨
  kiÕn tróc, Tr­êng ®¹i häc X©y dùng Hµ Néi, Hµ Néi.
   Nguyªn H¹nh Nguyªn (1997), §¸nh gi¸ thùc tr¹ng hÖ thèng kiÕn tróc
  tr­êng tiÓu häc ë Hµ Néi vµ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p tæ chøc kh«ng gian
  míi, LuËn v¨n Th¹c sü KiÕn tróc, Tr­êng §¹i häc KiÕn tróc Hµ Néi, Hµ

  Néi.
   Nguyªn H¹nh Nguyªn (2002), “ KiÕn tróc tr­êng tiÓu häc c«ng lËp ë Hµ
  Néi tr­íc yªu cÇu cña ph¸t triÓn gi¸o dôc”, T¹p chÝ X©y dùng, (6), tr. 19-
  dùng, 19-
  31.
   NguyÔn Kh¾c ViÖn (1994), T©m lý häc sinh tiÓu häc, NXB Gi¸o dôc,
  häc,
  Trung t©m nghiªn cøu trÎ em.
   ViÖn Ng«n ng÷ häc (2005), Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt, Nxb §µ N½ng, Trung t©m
  ng÷
  tõ ®iÓn häc, Hµ Néi.
  KINDERGARTEN AND ELEMENTARY
  01-May-14 SCHOOLS 2
 3.  Mét sè suy nghÜ cña trÎ vÒ ng«i tr­êng
   Theo tæng hîp ®iÒu tra 15.000 trÎ em trong cuéc ®iÒu tra
   “Ng«i tr­êng t«i thÝch” cña Anh th¸ng 06 n¨m 2001

   Ng«i tr­êng yªu thÝch cña chóng t«i:
   Mét ng«i tr­êng ®Ñp:
  Lµ mét ng«i tr­êng víi m¸i vßm kÝnh lÊy s¸ng cho c¸c phßng häc; víi c¸c
  m¶ng t­êng nhiÒu mµu s¾c vµ t­¬i s¸ng.
   Mét ng«i tr­êng tiÖn nghi:
  Víi nh÷ng ghÕ sofa, nh÷ng ghÕ vá ®ç, nh÷ng chiÕc th¶m xinh x¾n trªn sµn
  nh÷ nh÷ nh÷
  nhµ, nh÷ng chiÕc bµn kh«ng cao tíi mòi chóng t«i, nh÷ng chiÕc rÌm
  nh÷ nh÷
  ng¨
  ng¨n ¸nh n¾ng mÆt trêi vµ nh÷ng c¨n phßng yªn tÜnh n¬i chóng t«i cã thÓ
  nh÷ c¨
  n»m l¨n ra ngñ.

   Mét ng«i tr­êng an toµn:
  Víi ch×a kho¸ an toµn tõ cæng tr­êng, hÖ thèng b¸o ®éng, phßng s¬ cøu vµ
  ch×
  chóng t«i cã ng­êi hç trî, nãi cho chóng t«i biÕt chóng t«i ®ang gÆp vÊn
  ®Ò g×.

   Mét ng«i tr­êng kh«ng cã t­êng:
   §Ó chóng t«i cã thÓ ra ngoµi trêi häc, cã nh÷ng con vËt xinh x¾n ®Ó ch¨m
  nh÷ ch¨
  sãc, cã nh÷ng v­ên c©y ®Ó ch¨m bãn hµng ngµy.
  nh÷ ch¨
   Vµ trong ng«i tr­êng chóng t«i yªu thÝch:
   Cã n­íc uèng ngay trong líp häc, cã nh÷ng nhµ vÖ sinh s¹ch bãng,
  nh÷
  KINDERGARTEN AND ELEMENTARY
  nh÷ ng¨
  nh÷ng ng¨n kÐo c¸ nh©n thËt réng ®Ó chóng t«i chøa ®ñ mäi thø ®å dung
  01-May-14 SCHOOLS 3
  c¸ nh©n, vµ ng«i tr­êng ®ã cã mét bÓ b¬i.
  b¬i.
 4. 1.Môc ®Ých vµ yªu cÇu
  – Cho SV lµm quen víi c¸c d¹ng c«ng tr×nh gi¸o dôc c¬ së- lo¹i
  tr× së-
  h×nh th­êng gÆp trong thµnh phÇn c¸c tiÓu khu nhµ vµ c¸c khu
  d©n c­ cÊp Ph­êng, X·…
  – VËn dông c¸c gi¶i ph¸p bè côc c¬ b¶n (tËp trung, ph©n t¸n vµ
  hçn hîp) ®Ó tæ hîp c¸c kh«ng gian chøc n¨ng chÝnh vµ phô

  thµnh mét c«ng tr×nh kiÕn tróc hoµn chØnh.
  tr×
  – n¾m v÷ng nh÷ng nguyªn t¾c vµ kiÕn thøc thùc hµnh thiÕt kÕ
  v÷ nh÷
  mét c«ng tr×nh c«ng céng.
  tr×
  2. §èi t­îng nghiªn cøu:
  – Nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o 6 – 8 nhãm
  – Tr­êng tiÓu häc 12 – 15 líp.
  3. Hoµn c¶nh x©y dùng cô thÓ:
  – DiÖn tÝch khu ®Êt nghiªn cøu: 2500 – 3000 m2
  – DiÖn tÝch chiÕm ®Êt:1000–1200 m2(HÖ sè sö dông ®Êt:40–45%
  ®Êt:1000– ®Êt:40–
  – Quy m« x©y dùng 2 –3 tÇng (tæng diÖn tÝch sµn:1800-2200m2)
  sµn:1800-
  KINDERGARTEN AND ELEMENTARY
  01-May-14 SCHOOLS 4
 5. 4. C¸c quy ®Þnh vÒ thùc hiÖn ®å ¸n
  * KÕ ho¹ch thùc hiÖn
  – Tæng sè thêi gian: 36 tiÕt (12 buæi lªn líp)
  C¸c giai ®o¹n:
  – Nghiªn cøu lý thuyÕt & nhiÖm vô thiÕt kÕ: 3 tiÕt
  – Ph¸c th¶o ý ®å kiÕn tróc: 09 tiÕt
  – Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ: 24 tiÕt
  * Khèi l­îng vµ tû lÖ thÓ hiÖn:
  – MÆt b»ng tæng thÓ: 1/500
  – MÆt b»ng c¸c tÇng: 1/100
  – MÆt c¾t (qua c¸c kh«ng gian chÝnh): 1/50 – 1/100
  – c¸c mÆt ®øng chÝnh: 1/50 – 1/100
  – Phèi c¶nh tæng thÓ c«ng tr×nh, phèi c¶nh gãc, phèi c¶nh néi
  tr×
  hÊt 01 líp häc, chi tiÕt cÊu t¹o.
  5. Quy c¸ch thÓ hiÖn:
  – Bè côc h×nh vÏ trªn giÊy khæ A1, hå s¬ ®ãng quyÓn cã b×a
  h× b×
  – ThÓ hiÖn hå s¬ b»ng nÐt ®enAND ELEMENTARY mµu
  KINDERGARTEN tr¾ng hoÆc
  SCHOOLS 5
  – 01-May-14 c¶nh tæng thÓ dùng theo quy t¾c trôc ®o hoÆc ®iÓm tô.
  Phèi
 6. §Ò tµi1:thiÕt kÕ tr­êng tiÓu häc 12 – 15 líp:
  NhiÖm vô thiÕt kÕ
  1.Khèi häc tËp
  – C¸c phßng häc theo líp ( 12 – 15 phßng): 48 – 54 m2/phßng
  – Phßng häc thñ c«ng vµ mü thuËt (studio ): 48 – 54 m2/phßng
  – Phßng nghØ gi¸o viªn (theo nhãm líp häc): 20 – 25 m2/phßng
  2. Khèi sinh ho¹t vµ phôc vô chung
  – TiÒn s¶nh (cã chç göi ®å vµ ®Ó mò ¸o): 48 – 60 m2
  – Kh«ng gian ®a n¨ng (Forum):
  n¨ 100 -120 m2
  – DiÖn tÝch ch¬i vµ nghØ gi÷a giê cña häc sinh: 90 – 120 m2
  gi÷
  (DiÖn tÝch tho¸ng, chØ cã m¸i kh«ng cã bao che)
  – Phßng sinh ho¹t ®éi thiÕu niªn tiÒn phong: 30 – 36 m2
  – Phßng phôc vô: 15 – 18 m2
  – Khu vÖ sinh Nam: 1 xÝ – 2 tiÓu – 1 chËu röa / 25 em
  n÷: 2 xÝ – 1 chËu röa / 25 em
  – S©n tËp trung vµ nghi thøc ngoµi trêi (tuú ®iÒu kiÖn khu ®Êt)
  KINDERGARTEN AND ELEMENTARY
  01-May-14 SCHOOLS 6
 7. 1.3 Khèi hiÖu bé
  – Phßng lµm viÖc Ban gi¸m hiÖu 15 – 18 m2
  – Phßng héi ®ång gi¸o viªn: 48 – 54 m2
  – C¸c phßng lµm viÖc (v¨n phßng,y tÕ,tµi vô):15–18m2/phßng
  (v¨ vô):15–
  – Phßng tiÕp kh¸ch: 15-
  15-18m2
  – Phßng truyÒn thèng: 48 – 54 m2
  – Phßng qu¶n trÞ thiÕt bÞ: 12 – 15 m2
  – Líp häc cã diÖn tÝch 48-54m2 (6mx9m) ®­îc tÝnh cho 30
  48-
  häc sinh.
  – Phßng häc vµ sinh ho¹t nªn bè trÝ xen kÏ thµnh tõng côm
  3-4 líp víi khi nghØ ng¬i th­ gi·n riªng.
  – Nh÷ng côm nµy l¹i ®­îc tæ chøc qu©y quanh c¸c kh«ng gian
  Nh÷
  sinh ho¹t chung toµn tr­êng.

  KINDERGARTEN AND ELEMENTARY
  01-May-14 SCHOOLS 7

 8. Tr­êng tiÓu häc – S¬ ®å d©y chuyÒn chøc n¨ng

  KINDERGARTEN AND ELEMENTARY
  01-May-14 SCHOOLS 8

 9. Kh¸i niÖm vÒ tr­êng häc vµ tr­êng tiÓu häc

  – Tr­êng häc: “N¬i tiÕn hµnh gi¶ng d¹y, ®µo t¹o toµn diÖn
  hay vÒ 1 lÜnh vùc chuyªn m«n nµo ®ã cho häc sinh, häc
  viªn. Cã thÓ hiÓu kh¸i niÖm tr­êng häc lµ m«i tr­êng vËt
  chÊt cho gi¸o dôc “ B¶n th©n tõ tr­êng häc ®· bao hµm 2
  nghÜa: lµ ng«i nhµ mµ trong ®ã häc sinh ngåi häc: vµ lµ kiÕn
  thøc, c¸i mµ häc sinh thu l­îm ®­îc ®Ó tù hoµn thiÖn m×nh.

  – TiÓu häc: Lµ bËc häc ®Çu tiªn trong gi¸o dôc phæ th«ng.
  Víi ViÖt Nam viÖc häc nµy b¾t ®Çu tõ líp 1 ®Õn líp 5 dµnh
  cho trÎ nhá tõ 7 tuæi ®Õn 11 tuæi
  – Tr­êng tiÓu häc trong ®« thÞ g¾n liÒn víi tiÓu khu nhµ ë,
  khu d©n c­ cña ph­êng
  – Tr­êng tiÓu häc n«ng th«n g¾n víi lµng, x·.

  KINDERGARTEN AND ELEMENTARY
  01-May-14 SCHOOLS 9

 10. C¸c d¹ng bè côc c¬ b¶n trong kiÕn tróc tr­êng tiÓu häc
  D¹ng mÆt b»ng kiÓu hµnh lang:
  – Hµnh lang bªn:
  ë lo¹i nµy líp häc ch¹y dµi theo hµnh lang vÒ mét phÝa víi
  kÝch th­íc lµ 6x9m, ë phÝa kia lµ nh÷ng khèi thÝ nghiÖm, héi
  nh÷
  tr­êng, th­ viÖn, nhµ ¨n, qu¶n lý.
  – §Æc ®iÓm cña lo¹i nµy lµ khèi ®ãn tiÕp chÝnh lµ trung t©m
  tõ ®ã cã thÓ quan s¸t c¸c líp häc

  KINDERGARTEN AND ELEMENTARY
  01-May-14 SCHOOLS 10

 11. MÆt b»ng kiÓu hµnh lang bªn

  KINDERGARTEN AND ELEMENTARY
  01-May-14 SCHOOLS 11

 12. MÆt b»ng
  kiÓu hµnh lang bªn

  KINDERGARTEN AND ELEMENTARY
  01-May-14 SCHOOLS 12

 13. Hµnh lang gi÷a:
  gi÷
  Lo¹i nµy cã bè côc mÆt b»ng
  víi hµnh lang gi÷a, hai bªn lµ
  gi÷
  líp häc, gi÷a hµnh lang lµ khèi
  gi÷
  giao th«ng (cÇu thang, nót giao
  th«ng, WC vµ phôc vô…).
  – TÇng 1 th­êng bè trÝ c¸c ho¹t
  ®éng nh­: häc nh¹c, thÓ thao
  thùc hµnh. tÇng 2 bè trÝ c¸c líp
  häc. kÝch th­íc th­êng lµ
  8,4 x 8,4 m

  KINDERGARTEN AND ELEMENTARY
  01-May-14 SCHOOLS 13

 14. Trong d¹ng mÆt b»ng kiÓu hµnh lang th­êng thÊy cã c¸c
  d¹ng bè côc sau:
  Bè côc khÐp kÝn nhiÒu chiÒu:
  MÆt b»ng t¹o bëi 4 khèi dµi ch¹y bao quanh mét s©n trong.
  Mét khèi chÝnh gi÷a dµnh cho giao th«ng, göi mò ¸o, ®ãn tiÕp,
  gi÷
  cÇu thang… kÝch th­íc líp häc: 6 x 9m, s©n tr­êng còng lµ
  s©n thÓ thao.
  Bè côc më nhiÒu chiÒu: th­êng cã c¸c khèi líp häc riªng
  biÖt, ë gi÷a lµ nhµ ¨n nèi liÒn hai khèi. KÕt thóc khèi líp
  gi÷
  th­êng lµ mét phßng cã kh«ng gian lín, ®a chøc n¨ng. Lo¹i

  bè côc nµy cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c khèi ho¹t ®éng kh¸
  biÖt lËp víi s©n riªng cña m×nh. Khèi céng ®ång sinh ho¹t

  chung cho toµn tr­êng cã bè côc khÐp kÝn vµ bè côc më. Tuy
  nhiªn khã qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh häc sinh

  KINDERGARTEN AND ELEMENTARY
  01-May-14 SCHOOLS 14

 15. b)

  a)S¬ ®å cÊu tróc nhiÒu tÇng tuÕn tÝnh
  b) S¬ ®å cÊu tróc theo nhãm
  c) S¬ ®å cÊu tróc theo khèi

  a)

  c)

  KINDERGARTEN AND ELEMENTARY
  01-May-14 SCHOOLS 15

 16. tr­êng häc kiÓu hµnh lang – d¹ng bè trÝ theo côm

  Ph©n thµnh nhiÒu côm: Côm trung t©m, côm líp
  häc. Trong côm hµnh lang th­êng bè trÝ vÒ mét phÝa

  KINDERGARTEN AND ELEMENTARY
  01-May-14 SCHOOLS 16

 17. Tr­êng TiÓuKINDERGARTEN AND ELEMENTARY Quèc
  häc Booheung, Hµn
  01-May-14 SCHOOLS 17
 18. Tr­êng TiÓu häc ShinChon, Hµn AND ELEMENTARY
  KINDERGARTEN Quèc
  01-May-14 SCHOOLS 18
 19. Tr­êng TiÓu häc
  yulgok, Hµn Quèc

  KINDERGARTEN AND ELEMENTARY
  01-May-14 SCHOOLS 19

 20. HÖ thèng nhµ häc thÓ
  chÊt, nhµ ®a n¨ng:

  Trong qui ho¹ch chung cña
  tr­êng tiÓu häc, nªn bè trÝ
  khèi nhµ häc thÓ chÊt t¸ch rêi
  khèi häc vµ gÇn c¸c kh«ng
  gian c«ng céng, nghÖ thuËt
  cña tr­êng ®Ó gióp cho c¸c
  ho¹t ®éng cña khèi nµy
  kh«ng lµm ¶nh h­ëng tíi c¸c
  ho¹t ®éng häc tËp.

  – Khèi thÓ chÊt
  – Khèi HiÖu bé
  – Phßng häc nghÖ thuËt
  – C¸c líp häc
  – Kh«ng gian c«ng céng
  – Hµnh lang, giao th«ng
  – Lèi vµo
  KINDERGARTEN AND ELEMENTARY
  01-May-14 SCHOOLS 20

Download tài liệu Đồ án K4: Trường tiểu học, Nhà trẻ, Mẫu giáo, Quy mô: Trường tiểu học 12-15 lớp, Nhà trẻ và Mẫu giáo 6-8 nhóm File Word, PDF về máy