Tải Đề tài: Đánh giá điều kiện địa chất công trình nhà A1 thuộc tổ hợp Nhà ở – Siêu thị cao tầng Cầu Giấy, Hà Nội. Thiết kế khảo sát địa chất công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật – thi công công trình trên.” – Download File Word, PDF

Đề tài: Đánh giá điều kiện địa chất công trình nhà A1 thuộc tổ hợp Nhà ở – Siêu thị cao tầng Cầu Giấy, Hà Nội. Thiết kế khảo sát địa chất công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật – thi công công trình trên.”

Đề tài: Đánh giá điều kiện địa chất công trình nhà A1 thuộc tổ hợp Nhà ở – Siêu thị cao tầng Cầu Giấy, Hà Nội. Thiết kế khảo sát địa chất công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật – thi công công trình trên.”
Nội dung Text: Đề tài: Đánh giá điều kiện địa chất công trình nhà A1 thuộc tổ hợp Nhà ở – Siêu thị cao tầng Cầu Giấy, Hà Nội. Thiết kế khảo sát địa chất công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật – thi công công trình trên.”

Download


Trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất n-ớc nh- hiện nay, việc xây
dựng cơ sở hạ tầng đang từng b-ớc phát triển mạnh. Thành phố Hà Nội cũng nh-
một số thành phố khác trong cả n-ớc đang từng b-ớc tiến hành quy hoạch và mở
rộng đô thị, cùng với đó là việc xây dựng và mở rộng nhiều khu công nghiệp để
phát triển kinh tế.Với vị thế là thủ đô của đất n-ớc, trong thời kỳ mở cửa công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n-ớc, Hà Nội đã đạt đ-ợc rất nhiều thành tựu trên mọi
lĩnh vực….

Bạn đang xem: Tải Đề tài: Đánh giá điều kiện địa chất công trình nhà A1 thuộc tổ hợp Nhà ở – Siêu thị cao tầng Cầu Giấy, Hà Nội. Thiết kế khảo sát địa chất công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật – thi công công trình trên.” – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đề tài: Đánh giá điều kiện địa chất công trình nhà A1 thuộc tổ hợp Nhà ở – Siêu thị cao tầng Cầu Giấy, Hà Nội. Thiết kế khảo sát địa chất công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật – thi công công trình trên.” File Word, PDF về máy

Đề tài: Đánh giá điều kiện địa chất công trình nhà A1 thuộc tổ hợp Nhà ở – Siêu thị cao tầng Cầu Giấy, Hà Nội. Thiết kế khảo sát địa chất công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật – thi công công trình trên.”

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đề tài: Đánh giá điều kiện địa chất công trình nhà A1 thuộc tổ hợp Nhà ở – Siêu thị cao tầng Cầu Giấy, Hà Nội. Thiết kế khảo sát địa chất công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật – thi công công trình trên.”

 1. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  Më ®Çu
  Trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc nh− hiÖn nay, viÖc x©y
  dùng c¬ së h¹ tÇng ®ang tõng b−íc ph¸t triÓn m¹nh. Thμnh phè Hμ Néi còng nh−
  mét sè thμnh phè kh¸c trong c¶ n−íc ®ang tõng b−íc tiÕn hμnh quy ho¹ch vμ më
  réng ®« thÞ, cïng víi ®ã lμ viÖc x©y dùng vμ më réng nhiÒu khu c«ng nghiÖp ®Ó
  ph¸t triÓn kinh tÕ.Víi vÞ thÕ lμ thñ ®« cña ®Êt n−íc, trong thêi kú më cöa c«ng
  nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, Hμ Néi ®· ®¹t ®−îc rÊt nhiÒu thμnh tùu trªn mäi
  lÜnh vùc. Hμ Néi ®ang dÇn v−¬n m×nh ®Ó trë thμnh mét trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ,
  v¨n ho¸ vμ du lÞch… cña c¶ n−íc. Tuy nhiªn, kÌm theo ®ã lμ d©n sè thñ ®« Hμ Néi
  còng ®· kh«ng ngõng t¨ng lªn g©y ra rÊt nhiÒu c¸c vÊn ®Ò cÊp thiÕt, mét trong
  nh÷ng vÊn ®Ò ®ã lμ vÊn ®Ò nhμ ë. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ ®Êt n−íc ta hiÖn nay viÖc
  x©y dùng c¸c khu chung c− cao tÇng ®−îc coi lμ gi¶i ph¸p phï hîp vμ hiÖu qu¶
  nhÊt. §Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu trªn, ®iÒu quan träng lμ khi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh
  chóng ta ph¶i hiÓu vμ khai th¸c triÖt ®Ó viÖc sö dông hîp lý ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña
  thμnh phè. CÇn ph¶i cã sù ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn nh−: §iÒu kiÖn
  khÝ hËu, khÝ t−îng thuû v¨n, ®Þa chÊt thuû v¨n, ®Þa h×nh ®Þa m¹o, c¸c qu¸ tr×nh vμ
  hiÖn t−îng ®Þa chÊt, thμnh phÇn vμ tÝnh chÊt cña ®Êt nÒn ¶nh h−ëng ®Õn sù æn ®Þnh
  vμ lμm viÖc cña c«ng tr×nh. Do ®ã ®ßi hái cÇn cã mét ®éi ngò kü s− giμu n¨ng lùc
  vμ tr×nh ®é ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng lÜnh vùc cã liªn quan trong ®ã cã ngμnh ®Þa chÊt
  c«ng tr×nh.
  Thùc hiÖn ph−¬ng ch©m “ Häc ®i ®«i víi hμnh, lý thuyÕt g¾n liÒn víi thùc tÕ”.
  V× vËy sau khi häc xong m«n häc “ C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªm cøu vµ kh¶o s¸t
  §CCT ” cïng víi nh÷ng kiÕn thøc thu nhËn ®−îc sau 5 n¨m häc, t«i ®· ®−îc bé
  m«n §Þa chÊt c«ng tr×nh giao cho lμm ®å ¸n m«n häc Khảo sát Địa chất công
  trình víi ®Ò tμi:
  “ §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh nhµ A1 thuéc tæ hîp Nhµ ë – Siªu
  thÞ cao tÇng CÇu GiÊy, Hµ Néi. ThiÕt kÕ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh phôc vô
  cho thiÕt kÕ kü thuËt – thi c«ng c«ng tr×nh trªn.”
  Đồ án môn học Khảo sát Địa chất công trình có vai trò quan trọng nó giúp cho
  mỗi sinh viên:
  ♦ Củng cố những kiến thức đã học về khoa học ĐCCT và những môn học
  khác, đặc biệt là ĐCCT chuyên môn cho các dạng công tác khác nhau.

  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 1 Líp: §CCT – §KTA. K50

 2. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  ♦ Nắm được các bước, cũng như biết cách bố trí, quy hoạch, luận chứng các
  công tác khảo sát cho các giai đoạn thiết kế.
  ♦ Làm cơ sở để sinh viên với việc làm đồ án tốt nghiệp sau này đạt kết quả
  tốt nhất.
  Sau mét thêi gian lμm ®å ¸n m«n häc, víi sù nç lùc cña b¶n th©n cïng víi sù
  h−íng dÉn tËn t×nh, chu ®¸o cña thÇy gi¸o: PGS.TS Lª Träng Th¾ng, thÇy gi¸o:
  Ths. Bïi Tr−ßng S¬n vμ c¸c thÇy c« trong Bé m«n §Þa chÊt c«ng tr×nh, t«i ®· hoμn
  thμnh ®å ¸n víi nh÷ng néi dung sau:
  Më ®Çu

  Ch−¬ng 1: §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn §CCT nhµ A1 thuéc tæ hîp
  Nhµ ë – Siªu thÞ cao tÇng.
  Ch−¬ng 2: Dù b¸o c¸c vÊn ®Ò §CCT nhµ A1 thuéc tæ hîp
  Nhµ ë – Siªu thÞ cao tÇng.
  Ch−¬ng 3: ThiÕt kÕ ph−¬ng ¸n kh¶o s¸t §CCT nhµ A1
  thuéc tæ hîp Nhµ ë – Siªu thÞ cao tÇng.
  KÕT LUËN

  C¸c phô lôc kÌm theo:
  Phô lôc 01: B¶ng tæng hîp c¸c chØ tiªu c¬ lý c¸c líp ®Êt khu vùc x©y dùng.
  Phô lôc 02: C¸c mÆt c¾t §CCT khu vùc x©y dùng.
  Phô lôc 03: S¬ ®å bè trÝ c¸c c«ng tr×nh th¨m dß khu vùc x©y dùng.
  Tμi liÖu tham kh¶o:
  Tuy nhiªn, do kiÕn thøc chuyªn m«n còng nh− kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n
  chÕ nªn b¶n ®å ¸n nμy khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong ®−îc sù gãp ý cña
  c¸c thÇy c« vμ c¸c b¹n. Qua ®©y em xin ch©n thμnh c¶m ¬n thÇy gi¸o: PGS.TS Lª
  Träng Th¾ng, thÇy gi¸o Ths. Bïi Tr−êng S¬n cïng c¸c thÇy c« trong Bé m«n §Þa
  chÊt c«ng tr×nh ®· tËn t×nh h−íng dÉn gióp em hoμn thμnh ®å ¸n nμy.
  Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 2 Líp: §CCT – §KTA. K50

 3. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  Ch−¬ng 1
  §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh

  NHμ A1 THUéC Tæ HîP NHμ ë – SI£U THÞ CAO TÇNG
  C«ng tr×nh Tæ hîp nhμ ë – Siªu thÞ cao tÇng dù kiÕn x©y dùng ë sè 333, CÇu
  GiÊy Hμ Néi dù kiÕn x©y dùng c¸c nhμ víi quy m« vμ t¶i träng kh¸c nhau:
  Khèi nhμ: – Nhμ A1 (22 tÇng) cã t¶i träng 860 tÊn/trô.
  – Nhμ A2(9 tÇng) cã t¶i träng 360 tÊn/trô.
  – Nhμ A3(20 tÇng) cã t¶i träng 750 tÊn/trô.
  – Nhμ C1 (3 tÇng) cã t¶i träng 18 tÊn/mÐt.
  – Nhμ C2 (5 tÇng) cã t¶i träng 150 tÊn/trô.
  – Nhμ C3 (6 tÇng) cã t¶i träng 190 tÊn/trô.
  Trong giai ®o¹n kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh s¬ bé c¬ quan kh¶o s¸t ®· tiÕn hμnh
  c¸c c«ng viÖc sau:
  ♦ §o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh trªn ph¹m vi x©y dùng tØ lÖ 1/1000.
  ♦ Khoan c¸c hè khoan (HK1,HK2,HK3, HK4, HK5) víi tæng chiÒu s©u lμ
  225m.
  ♦ LÊy vμ thÝ nghiÖm c¸c mÉu ®Êt.
  Dùa vμo c¸c tμi liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh s¬ bé phôc vô giai ®o¹n lËp
  dù ¸n kh¶ thi cã thÓ ®¸nh gi¸ ®Þa chÊt c«ng tr×nh khu vùc nh− sau:

  1.1. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh ®Þa m¹o
  C«ng tr×nh Tæ hîp nhμ ë – Siªu thÞ cao tÇng dù kiÕn x©y dùng ë sè 333, CÇu
  GiÊy Hμ Néi . §Þa h×nh khu vùc dù kiÕn x©y dùng ®· ®−îc san lÊp t−¬ng ®èi b»ng
  ph¼ng, ®é chªnh cao rÊt Ýt, ®−êng b×nh ®é lμ 0.0(m, hiÖn t¹i ®−êng giao th«ng ®i l¹i
  thuËn lîi. Do ®ã viÖc vËn chuyÓn thiÕt bÞ khoan kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh còng
  nh− trong c«ng t¸c x©y dùng t−¬ng ®èi thuËn lîi.

  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 3 Líp: §CCT – §KTA. K50

 4. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  1.2. §Æc ®iÓm ®Þa tÇng vμ tÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt
  nÒn
  1.2.1. §Æc ®iÓm ®Þa tÇng
  Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh s¬ bé, cã thÓ chia nÒn ®Êt khu x©y
  dùng thμnh 10 líp theo thø tù tõ trªn xuèng d−íi nh− sau:
  Líp 1: §Êt lÊp cã thμnh phÇn chñ yÕu lμ c¸t lÉn phÕ th¶i x©y dùng.
  Líp 2: SÐt pha, mμu n©u hång, tr¹ng th¸i dÎo mÒm.
  Líp 3: SÐt pha, mμu x¸m ghi, x¸m ®en, ®«i chç xen kÑp c¸c æ c¸t nhá, tr¹ng
  th¸i dÎo ch¶y.
  Líp 4: SÐt, mμu hång, tr¹ng th¸i dÎo cøng.
  Líp 5: C¸t h¹t nhá, mμu x¸m xanh ®Õn x¸m vμng, tr¹ng th¸i chÆt võa.
  Líp 6: C¸t h¹t trung lÉn sái, mμu x¸m vμng, x¸m xanh, tr¹ng th¸i chÆt võa ®Õn
  chÆt.
  Líp 7: C¸t h¹t th« lÉn s¹n sái, mμu x¸m vμng, tr¹ng th¸i chÆt.
  Líp 8: S¹n sái lÉn c¸t, x¸m vμng, tr¹ng th¸i rÊt chÆt.
  Líp 9: C¸t h¹t trung, mμu x¸m vμng, tr¹ng th¸i chÆt.
  Líp 10: Cuéi sái, mμu x¸m, x¸m vμng, tr¹ng th¸i rÊt chÆt.
  1.2.2. TÝnh chÊt c¬ lý cña c¸c líp ®Êt ®¸ khu vùc x©y dùng
  Nh÷ng tÝnh chÊt vËt lý vμ c¬ häc cña ®Êt bao gåm nh÷ng tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh
  tr¹ng th¸i vËt lý, quan hÖ ®èi víi n−íc vμ nh÷ng quy luËt biÕn ®æi vÒ ®é bÒn vμ tÝnh
  chÊt biÕn d¹ng cña ®Êt.
  1.2.2.1. TÝnh chÊt vËt lý
  C¸c chØ tiªu ®Æc tr−ng cho tÝnh chÊt vËt lý cña ®Êt ®−îc ph©n lμm hai lo¹i ®ã
  lμ c¸c chØ tiªu ®−îc x¸c ®Þnh trùc tiÕp b»ng thÝ nghiÖm vμ c¸c chØ tiªu ®−îc tÝnh
  to¸n dùa vμo c¸c chØ tiªu thÝ nghiÖm.
  C¸c chØ tiªu ®−îc x¸c ®Þnh b»ng thÝ nghiÖm:

  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 4 Líp: §CCT – §KTA. K50

 5. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  gs
  ♦ Khèi l−îng riªng cña ®Êt γ s = (g/cm3). Khèi l−îng riªng cña ®Êt chØ phô
  Vs
  thuéc vμo thμnh phÇn kho¸ng vËt cña ®Êt, thay ®æi trong ph¹m vi hÑp tõ 2.65 ®Õn
  2.71g/cm3
  G
  ♦ Khèi l−îng thÓ tÝch tù nhiªn γW = (g/cm3). Khèi l−îng thÓ tÝch tù nhiªn
  V
  cña ®Êt phô thuéc vμo thμnh phÇn h¹t r¾n cã trong ®Êt vμ tr¹ng th¸i cña ®Êt, ®Æc
  tr−ng cho tr¹ng th¸i cña ®Êt.
  gW
  ♦ §é Èm tù nhiªn W = (%). Phô thuéc l−îng n−íc chøa trong ®Êt vμ ®é lç
  gc

  rçng cña ®Êt, ®Æc tr−ng cho tr¹ng th¸i cña ®Êt.
  ♦ Giíi h¹n ch¶y WL lμ ®é Èm mμ v−ît qua nã mét l−îng kh«ng ®¸ng kÓ, ®Êt cã
  kÕt cÊu bÞ ph¸ ho¹i chuyÓn tõ dÎo sang tr¹ng th¸i ch¶y vμ trë thμnh ch¶y nhít.
  ♦ Giíi h¹n dÎo WP lμ ®é Èm mμ v−ît qua nã mét l−îng kh«ng ®¸ng kÓ, ®Êt cã
  kÕt cÊu bÞ ph¸ ho¹i chuyÓn tõ tr¹ng th¸i nöa cøng sang tr¹ng th¸i dÎo.
  C¸c chØ tiªu ®−îc x¸c ®Þnh tõ tÝnh to¸n:
  γW
  ♦ Khèi l−îng thÓ tÝch kh« γc = (g/cm3). Khèi l−îng thÓ tÝch kh« cμng lín
  1+W

  th× ®Êt cμng chÆt. Khèi l−îng thÓ tÝch kh« ®−îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é chÆt xèp
  cña ®Êt,®Æc tr−ng cho tr¹ng th¸i cña ®Êt.
  γs
  ♦ HÖ sè rçng cña ®Êt e = −1
  γc

  γ
  ♦ §é rçng cña ®Êt n =1- c
  (%).
  γ s

  W *γ c
  ♦ §é b·o hßa G = (%).
  n *γ n

  ♦ ChØ sè dÎo Ip = WL – WP (%). Phô thuéc vμo thμnh phÇn h¹t, thμnh phÇn
  kho¸ng vËt, ®Æc ®iÓm m«i tr−êng mμ ®Êt tån t¹i. Ip ®−îc dïng ®Ó ph©n lo¹i ®Êt.

  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 5 Líp: §CCT – §KTA. K50

 6. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  W − WP
  ♦ §é sÖt I S = . Dùa vμo I S ®Ó ta ®¸nh gi¸ tr¹ng th¸i cña ®Êt, ®èi víi
  IP
  sÐt pha vμ sÐt th× cho kÕt qu¶ kh¸ chÝnh x¸c.
  Ngoμi c¸c chØ tiªu nªu trªn cßn cã c¸c chØ tiªu vÒ tÝnh tr−¬ng në, co ngãt vμ
  tan r· cña ®Êt lo¹i sÐt; tÝnh mao dÉn; tÝnh thÊm cña ®Êt. Nh−ng ®èi víi tÝnh chÊt cña
  c«ng tr×nh lμ x©y dùng c«ng tr×nh nhμ d©n dông nªn c¸c chØ tiªu trªn lμ kh«ng cÇn
  thiÕt nªn ta kh«ng thÝ nghiÖm.
  1.2.2.2. TÝnh chÊt c¬ häc cña ®Êt
  C¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña ®Êt quyÕt ®Þnh tÝnh c¸ch cña chóng khi chÞu t¸c
  dông cña ngo¹i lùc. Nã ®−îc ®Æc tr−ng b»ng tÝnh biÕn d¹ng vμ ®é bÒn.
  §Ó ®¸nh gi¸ tÝnh chÊt biÕn d¹ng cña ®Êt ng−êi ta dïng chØ tiªu vÒ tÝnh nÐn
  lón cña ®Êt. C¸c chØ tiªu gåm cã hÖ sè nÐn lón a0-1, a1-2; m« ®un tæng biÕn d¹ng E0;
  søc chÞu t¶i quy −íc R0.
  §Ó tÝnh a0-1, a1-2 ta x©y dùng ®−êng cong nÐn lón mét trôc kh«ng në h«ng.
  Cßn ®Ó tÝnh E0 ta lμm nh− sau:
  ♦ §èi víi ®©t dÝnh ta dùa vµo c«ng thøc:
  1 + e0
  E0 =β. .mk (KG/cm2). (1-1)
  a1− 2

  Trong ®ã:
  – β: HÖ sè xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn në h«ng h¹n chÕ, gi¸ trÞ cña nã ®−îc lÊy tuú thuéc
  vμo tõng lo¹i ®Êt. Cô thÓ lμ lÊy theo b¶ng 1.1:
  B¶ng 1.1: B¶ng tra hÖ sè β

  Tªn ®Êt C¸t C¸t pha SÐt pha SÐt

  β 0,89 0,74 0,62 0,4

  – e0: HÖ sè rçng ban ®Çu cña ®Êt
  – a1-2: HÖ sè nÐn lón cña ®Êt øng víi cÊp ¸p lùc 1 – 2 kG/cm2
  – mk: HÖ sè chuyÓn ®æi tõ kÕt qu¶ tÝnh E0 theo thÝ nghiÖm nÐn mét trôc trong
  phßng ra kÕt qu¶ tÝnh E0 theo thÝ nghiÖm nÐn tÜnh ngoμi trêi. Víi ®Êt cã tr¹ng th¸i tõ

  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 6 Líp: §CCT – §KTA. K50

 7. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  dÎo ch¶y ®Õn ch¶y (Is >0,75) th× mk=1, ®Êt cã tr¹ng th¸i tõ dÎo mÒm ®Õn cøng th×
  mk ®−îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 1.2.
  B¶ng 1.2: B¶ng tra gi¸ trÞ mk
  Gi¸ trÞ cña mk øng víi gi¸ trÞ hÖ sè rçng e
  Tªn ®Êt
  0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05
  C¸t pha 4,0 4,0 3,5 2,0 2,0 – –
  SÐt pha 5,0 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0
  SÐt – – 6,0 6,0 5,5 5,5 4,5

  ♦ §èi víi ®Êt dêi ta tÝnh E0 dùa vµo gi¸ trÞ xuyªn tiªu chuÈn N30:
  Theo T.P.Tasios ,A.G Anagnostoponlos: E0=a+C(N+6). (1-2)
  Trong ®ã:
  HÖ sè a =40 khi N>15 vμ a=0 khi N

 8. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  – c: lμ lùc dÝnh kÕt cña ®Êt d−íi ®¸y mãng (kG/cm2).
  – γW: lμ khèi l−îng thÕ tÝch tù nhiªn cña ®Êt (kG/cm3).
  B¶ng 1.4: B¶ng tÝnh R0 ®èi víi ®Êt dêi ta dùa vµo TCVN 45-78.
  Lo¹i ®Êt Søc chÞu t¶i quy −íc R0
  KG/cm2
  §Êt hßn to:
  Cuéi vμ d¨m lÉn c¸t 6
  Sái vμ s¹n gåm c¸c m¶nh ®¸:
  + KÕt tinh 5
  + TrÇm tÝch 3
  §Êt c¸t:
  H¹t to vμ th«, kh«ng phô thuéc ®é Èm 6/5
  H¹t võa kh«ng phô thuéc ®é Èm 5/4
  H¹t nhá:
  + It Èm 4/3
  + Èm vμ b·o hßa 3/2
  H¹t mÞn vμ bôi:
  + It Èm 3/2.5
  + ¢m 2/1.5
  + B·o hßa n−íc 1.5/1
  Ghi chó: Tö sè cho c¸t chÆt vµ mÉu sè cho c¸t chÆt võa
  Sau ®©y ta ®i m« t¶ cô thÓ c¸c chØ tiªu c¬ lý cña tõng líp:
  Líp 1
  §Êt lÊp cã thμnh phÇn chñ yÕu lμ c¸t lÉn phÕ th¶i x©y dùng. Líp nμy gÆp ë tÊt
  c¶ c¸c lç khoan kh¶o s¸t. ChiÒu dμy líp nμy thay ®æi tõ 1,0(m) ®Õn 2,2(m).
  Do líp mÆt kh«ng cã ý nghÜa trong viÖc tÝnh to¸n nªn kh«ng lÊy mÉu thÝ
  nghiÖm c¸c chØ tiªu c¬ lý.
  Líp 2
  SÐt pha, mμu n©u hång tr¹ng th¸i dÎo mÒm. ChiÒu s©u mÆt líp tõ 1,0(m) ®Õn
  2,2(m) , chiÒu s©u kÕt thóc tõ 3,0(m) ®Õn 4,0(m). Líp nμy ®· lÊy 2 mÉu ®Ó thÝ
  nghiÖm. Gi¸ trÞ tiªu chuÈn cña c¸c chØ tiªu c¬ lý ®−îc tr×nh bμy trong b¶ng (1.5).

  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 8 Líp: §CCT – §KTA. K50

 9. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  B¶ng 1.5: B¶ng chØ tiªu c¬ lý ®Êt nÒn líp 2
  Ký Gi¸ trÞ
  STT Tªn c¸c chØ tiªu §¬n vÞ
  hiÖu TB
  1 §é Èm tù nhiªn W % 30,9
  2 Khèi lîng thÓ tÝch tù nhiªn γW g/cm3 1,88
  3 Khèi lîng thÓ tÝch kh« γc g/cm3 1,44
  4 Khèi lîng riªng h¹t γs g/cm3 2,69
  5 HÖ sè rçng tù nhiªn e – 0,868
  6 §é lç rçng n % 46,47
  7 §é b·o hoμ G % 0,96
  8 Giíi h¹n ch¶y WL % 34,9
  9 Giíi h¹n dÎo Wp % 22,6
  10 ChØ sè dÎo IP % 12,3
  11 §é sÖt Is – 0,67
  12 Lùc dÝnh kÕt c kg/cm2 0,21
  13 Gãc ma s¸t trong ϕ ®é 11016’
  14 HÖ sè nÐn lón a0-1 cm2/kg –
  15 HÖ sè nÐn lón a1-2 KG/cm2 0,037
  16 Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT N30 Bóa 5

  * M« ®un biÕn d¹ng ®−îc tÝnh theo c«ng thøc (1-1):

  1+ e0
  E0 = β. mk
  a1−2
  Víi líp ®Êt thø 2 lμ líp c¸t pha víi e = 0,87 tra b¶ng 1.2 ta ®−îc mk =2,85

  Thay sè vμo c«ng thøc (1-1) ta ®−îc E0 = 89,78(KG/cm2).

  * ¸p lùc tÝnh to¸n quy −íc R0 tÝnh theo c«ng thøc (1-3):

  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 9 Líp: §CCT – §KTA. K50

 10. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  R0 = m( A.b + B.h) γw + c.D
  Víi b¶ng chØ tiªu c¬ lý trªn thay sè vμo c«ng thøc trªn ta ®−îc: R0 = 1,3 (KG/cm2).
  Líp 3:
  SÐt pha, mμu x¸m ghi, x¸m ®en, ®«i chç xen kÑp c¸c æ c¸t nhá, tr¹ng th¸i
  dÎo ch¶y. Líp nμy gÆp ë tÊt c¶ c¸c lç khoan kh¶o s¸t. ChiÒu s©u mÆt líp tõ 3,0(m)
  ®Õn 4,0(m), chiÒu s©u kÕt thóc lμ 18,6(m) ®Õn 22,1(m). ChiÒu dμy líp nμy kh«ng æn
  ®inh. Líp nμy ®· lÊy 5 mÉu ®Êt ®Ó thÝ nghiÖm. Theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho kÕt qu¶
  chØ tiªu c¬ lý nh− sau:
  B¶ng 1.6: B¶ng chØ tiªu c¬ lý ®Êt nÒn líp 3
  Ký Gi¸ trÞ
  STT Tªn c¸c chØ tiªu §¬n vÞ
  hiÖu TB
  1 §é Èm tù nhiªn W % 42,2
  2 Khèi l−îng thÓ tÝch tù nhiªn γW g/cm3 1,64
  3 Khèi lîng thÓ tÝch kh« γc g/cm3 1,15
  4 Khèi lîng riªng h¹t γs g/cm3 2,68
  5 HÖ sè rçng tù nhiªn e – 1,330
  6 §é lç rçng n % 57,1
  7 §é b·o hoμ G % 85
  8 Giíi h¹n ch¶y WL % 45
  9 Giíi h¹n dÎo WP % 32.3
  10 ChØ sè dÎo Id % 12.7
  11 §é sÖt Is – 0.78
  12 Lùc dÝnh kÕt c kg/cm2 0.138

  13 Gãc ma s¸t trong ϕ ®é 6°31´

  14 HÖ sè nÐn lón a0-1 cm2/kg 0.074
  15 HÖ sè nÐn lón a1-2 KG/cm2 –
  16 Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT N30 Bóa 3

  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 10 Líp: §CCT – §KTA. K50

 11. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  * M« ®un biÕn d¹ng ®−îc tÝnh theo c«ng thøc (1-1):
  1+ e0
  E0 = β. mk
  a0−1

  Víi líp ®Êt thø 3 lμ líp sÐt pha víi e = 1,33 tra theo b¶ng 1.2 ta ®−îc mk = 2,0.

  Thay sè vμo c«ng thøc (1-1) ta ®−îc E0 = 39,04 (KG/cm2).

  * ¸p lùc tÝnh to¸n quy −íc R0 tÝnh theo c«ng thøc (1-3):
  R0 = m( A.b + B.h) γw + c.D
  Víi b¶ng chØ tiªu c¬ lý trªn thay sè vμo c«ng thøc ta ®−îc: R0 = 0,773 (KG/cm2).
  Líp sè 4:
  SÐt, mμu n©u hång, tr¹ng th¸i dÎo cøng. Líp nμy kh«ng gÆp ë hè khoan kh¶o s¸t
  HK2. ChiÒu s©u mÆt líp tõ 18,6(m) ®Õn 22,1(m), chiÒu s©u kÕt thóc lμ 19,8(m) ®Õn
  23,8(m). BÒ dμy líp kh«ng æn ®Þnh. Líp nμy ®· lÊy 2 mÉu ®Êt thÝ nghiÖm. Theo kÕt
  qu¶ thÝ nghiÖm cho kÕt qu¶ chØ tiªu c¬ lý nh− sau:
  B¶ng 1.7: Gi¸ trÞ chØ tiªu c¬ lý ®Êt nÒn líp 4
  Ký Gi¸ trÞ
  STT Tªn c¸c chØ tiªu §¬n vÞ
  hiÖu TB
  1 §é Èm tù nhiªn W % 29,8
  2 Khèi l−îng thÓ tÝch tù nhiªn γW g/cm3 1,9
  3 Khèi lîng thÓ tÝch kh« γc g/cm3 1,46
  4 Khèi lîng riªng h¹t γs g/cm3 2,71
  5 HÖ sè rçng tù nhiªn e – 0,856
  6 §é lç rçng n % 46,1
  7 §é b·o hoμ G % 94,38
  8 Giíi h¹n ch¶y WL % 41,8
  9 Giíi h¹n dÎo WP % 24,2
  10 ChØ sè dÎo IP % 17,6

  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 11 Líp: §CCT – §KTA. K50

 12. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  11 §é sÖt Is – 0,32
  12 Lùc dÝnh kÕt c kg/cm2 0,24

  13 Gãc ma s¸t trong ϕ ®é 15°54´

  14 HÖ sè nÐn lón a0-1 cm2/kg –
  15 HÖ sè nÐn lón a1-2 KG/cm2 0,029
  18 Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT N30 Bóa 9

  * M« ®un biÕn d¹ng ®−îc tÝnh theo c«ng thøc (1-1):
  1+ e
  E0 = β. 0 mk
  a0−1

  Víi líp thø 4 lμ líp sÐt cã e = 0,86 tra theo b¶ng 1.2 ta ®−îc mk = 5,5. Víi b¶ng chØ
  tiªu c¬ lý trªn thay sè vμo c«ng thøc ta ®−îc: E0 = 141,103 (KG/cm2).

  * ¸p lùc tÝnh to¸n quy −íc R0 tÝnh theo c«ng thøc (1-3)
  R0 = m( A.b + B.h) γw + c.D
  Víi b¶ng chØ tiªu c¬ lý trªn thay sè vμo c«ng thøc ta ®−îc:
  Thay sè vμo c«ng thøc trªn ta ®−îc: R0 = 1,715 (KG/cm2).
  Líp sè 5
  C¸t h¹t nhá, mμu x¸m xanh ®Õn x¸m vμng, tr¹ng th¸i chÆt võa. Líp nμy xuÊt
  hiÖn ë tÊt c¶ c¸c hè khoan kh¶o s¸t, chiÒu s©u mÆt líp tõ 19,2(m) ®Õn 23,8(m),
  chiÒu s©u kÕt thóc lμ 25,5(m) ®Õn 28(m). BÒ dμy líp nμy kh«ng æn ®Þnh, líp nμy ®·
  lÊy 1 mÉu ®Ó thÝ nghiÖm. Theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho kÕt qu¶ chØ tiªu c¬ lý nh−
  sau:
  B¶ng 1.8: Thµnh phÇn h¹t cña líp 5
  Nhãm h¹t KÝch thíc (mm) Hμm lîng phÇn tr¨m (%)
  Cuéi >10 0
  Võa 10 – 5,0 0
  Sái,s¹n
  Nhá 5,0 – 2,0 0
  C¸t Th« 2,0 – 1,0 0
  To 1,0 – 0,5 1,3

  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 12 Líp: §CCT – §KTA. K50

 13. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  Võa 0,5 – 0,25 46,2
  Nhá 0,25 – 0,1 41,5
  MÞn 0,1 – 0,05 9,8
  To 0,05 – 0,01 0,9
  Bôi
  Nhá 0,01 – 0,005 0,3
  B¶ng 1.9: Gi¸ trÞ chØ tiªu c¬ lý ®Êt nÒn líp 5

  STT Tªn c¸c chØ tiªu Ký hiÖu §¬n vÞ Gi¸ trÞ
  1 Khèi lîng riªng h¹t γs g/cm3 2,65
  2 Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT N30 Bóa 15

  * Khèi l−îng riªng (γs): γs =2,65 (g/cm3).
  * Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT (N30): N30=15 (Bóa).
  V× N30 = 15, nªn lÊy a = 40, víi c¸t h¹t nhá ta lÊy C = 3,5.
  Thay sè vμo ta cã E0 = 40 +3,5(15+6) = 113,5 (KG/cm2).

  * ¸p lùc tÝnh to¸n tiªu chuÈn: Tra trong tiªu chuÈn x©y dùng 45 -78 (b¶ng 1.4) ta
  ®−îc:
  R0 = 2,0 (KG/cm2).
  Líp 6
  C¸t h¹t trung lÉn sái s¹n, mμu x¸m vμng, x¸m xanh, tr¹ng th¸i chÆt võa ®Õn
  chÆt. Líp nμy xuÊt hiÖn ë tÊt c¶ c¸c hè khoan kh¶o s¸t, chiÒu s©u mÆt líp tõ
  25,5(m) ®Õn 28,0(m), chiÒu s©u kÕt thóc lμ tõ 29,5(m) ®Õn 30,5(m). BÒ dμy t−¬ng
  ®èi æn ®Þnh. Líp nμy ®· lÊy 1 mÉu ®Ó thÝ nghiÖm. Theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho kÕt
  qu¶ chØ tiªu c¬ lý nh− sau:
  B¶ng 1.10: Thµnh phÇn h¹t cña líp 6:
  Nhãm h¹t KÝch thíc (mm) Hμm lîng phÇn tr¨m (%)
  Cuéi >10 0
  Võa 10 – 5,0 0
  Sái,s¹n
  Nhá 5,0 – 2,0 8,5
  C¸t Th« 2,0 – 1,0 11,0
  To 1,0 – 0,5 25,0

  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 13 Líp: §CCT – §KTA. K50

 14. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  Võa 0,5 – 0,25 30,7
  Nhá 0,25 – 0,1 20,6
  MÞn 0,1 – 0,05 2,8
  To 0,05 – 0,01 1,0
  Bôi
  Nhá 0,01 – 0,005 0,4
  B¶ng 1.11: Gi¸ trÞ chØ tiªu c¬ lý ®Êt nÒn líp 6

  STT Tªn c¸c chØ tiªu Ký hiÖu §¬n vÞ Gi¸ trÞ
  1 Khèi lîng riªng h¹t γs g/cm3 2,65
  2 Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT N30 Bóa 25

  * Khèi l−îng riªng (γs): γs =2,65 (g/cm3).
  * Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT (N30): N30=25 (Bóa).
  * M«®un tæng biÕn d¹ng ®−îc tÝnh theo c«ng thøc ( 1-2 ) (víi ®Êt lμ c¸t h¹t trung
  lÉn s¹n sái).
  E = 40 +10(N+6) víi N>15
  Thay sè vμo ta cã E0 = 40 +10(25+6) = 350 (KG/cm2).

  * ¸p lùc tÝnh to¸n tiªu chuÈn: Tra trong tiªu chuÈn x©y dùng 45 -78 (b¶ng1.4) ta
  cã:
  R0 = 4,5 (KG/cm2).
  Líp sè 7
  C¸t h¹t th« lÉn nhiÒu s¹n sái, mμu x¸m vμng, tr¹ng th¸i chÆt. Líp nμy xuÊt
  hiÖn ë tÊt c¶ c¸c hè khoan kh¶o s¸t, chiÒu s©u mÆt líp tõ 29(m) ®Õn 29,5(m), chiÒu
  s©u kÕt thóc 33,5(m) ®Õn 35,0(m).BÒ dμy líp nμy kh¸ æn ®Þnh. Líp nμy ®· lÊy 1
  mÉu ®Ó thÝ nghiÖm. Theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho kÕt qu¶ chØ tiªu c¬ lý nh− sau:
  B¶ng 1.12: Thµnh phÇn h¹tcña líp 7:
  Nhãm h¹t KÝch thíc (mm) Hμm lîng phÇn tr¨m (%)
  Cuéi >10 0
  Võa 10 – 5,0 0
  Sái,s¹n
  Nhá 5,0 – 2,0 11,8
  C¸t Th« 2,0 – 1,0 35,6

  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 14 Líp: §CCT – §KTA. K50

 15. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  To 1,0 – 0,5 13,2
  Võa 0,5 – 0,25 31,6
  Nhá 0,25 – 0,1 5,7
  MÞn 0,1 – 0,05 1,9
  To 0,05 – 0,01 0,2
  Bôi
  Nhá 0,01 – 0,005 –
  B¶ng 1.13: Gi¸ trÞ chØ tiªu c¬ lý ®Êt nÒn líp 7

  STT Tªn c¸c chØ tiªu Ký hiÖu §¬n vÞ Gi¸ trÞ
  1 Khèi lîng riªng h¹t γs g/cm3 2,65
  2 Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT N30 Bóa 50
  * Khèi l−îng riªng (γs): γs=2,65 (g/cm3).
  * Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT (N30): N30=50 (Bóa).
  * M«®un tæng biÕn d¹ng ®−îc tÝnh theo c«ng thøc ( 1-2 ) (víi ®Êt lμ c¸t h¹t th« lÉn
  s¹n sái). Dùa vμo b¶ng 1.3 lÊy C = 10. Ta cã
  E = 40 +10(N+6) víi N>15.
  Thay sè vμo ta cã E0= 40 +10(50+6) =600 (KG/cm2).

  * ¸p lùc tÝnh to¸n tiªu chuÈn: Tra trong tiªu chuÈn x©y dùng 45 -78 (b¶ng1.4) ta
  cã:
  Ro = 6,0 (KG/cm2)
  Líp 8
  Sái s¹n lÉn c¸t, x¸m vμng, tr¹ng th¸i rÊt chÆt. XuÊt hiÖn ë tÊt c¶ c¸c lç khoan.
  ChiÒu s©u mÆt líp b¾t ®Çu tõ 33,5(m) ®Õn 35,0(m) chiÒu s©u kÕt thóc tõ 36,5(m)
  ®Õn 37,8(m). Líp nμy lÊy 1 mÉu ®Ó thÝ ngiÖm. Theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho kÕt qu¶
  chØ tiªu c¬ lý nh− sau:
  B¶ng 1.14: Thµnh phÇn h¹t:
  Nhãm h¹t KÝch thíc (mm) Hμm lîng phÇn tr¨m (%)
  Cuéi >10 0
  Võa 10 – 5,0 35,2
  Sái,s¹n
  Nhá 5,0 – 2,0 15,3

  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 15 Líp: §CCT – §KTA. K50

 16. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  Th« 2,0 – 1,0 15,5
  To 1,0 – 0,5 17,8
  C¸t Võa 0,5 – 0,25 5,3
  Nhá 0,25 – 0,1 7,0
  MÞn 0,1 – 0,05 2,6
  To 0,05 – 0,01 1,3
  Bôi
  Nhá 0,01 – 0,005 –
  B¶ng 1.15: Gi¸ trÞ chØ tiªu c¬ lý ®Êt nÒn líp 8

  STT Tªn c¸c chØ tiªu Ký hiÖu §¬n vÞ Gi¸ trÞ
  1 Khèi lîng riªng h¹t γs g/cm3 2,66
  2 Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT N30 Bóa 70

  *Khèi l−îng riªng (γs): γs=2,66 (g/cm3).
  * Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT (N30): N30=70 (Bóa).
  * M«®un tæng biÕn d¹ng ®−îc tÝnh theo c«ng thøc ( 1-2 ) (víi ®Êt lμ c¸t lÉn s¹n
  sái). Dùa vμo b¶ng 1.3 lÊy C = 12. Ta cã
  E = 40 +12(N+6) víi N>15.
  Thay sè vμo ta cã E0= 40 +12(70+6) =952 (KG/cm2).

  * ¸p lùc tÝnh to¸n tiªu chuÈn: Tra trong tiªu chuÈn x©y dùng 45 -78 (b¶ng 1.4) ta
  ®−îc:
  Ro = 3,0 (KG/cm2)
  Líp 9:
  C¸t h¹t trung, mμu x¸m vμng, tr¹ng th¸i chÆt. XuÊt hiÖn ë tÊt c¶ c¸c lç
  khoan. ChiÒu s©u mÆt líp b¾t ®Çu tõ 36,5(m) ®Õn 37,8(m) chiÒu s©u kÕt thóc tõ
  39,1(m) ®Õn 40,7(m). Líp nμy lÊy 1 mÉu ®Ó thÝ nghiªm. Theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm
  cho kÕt qu¶ chØ tiªu c¬ lý nh− sau:
  B¶ng 1.16: Thµnh phÇn h¹t:
  Nhãm h¹t KÝch thíc (mm) Hμm lîng phÇn tr¨m (%)
  Cuéi >10 0
  Sái,s¹n Võa 10 – 5,0 0

  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 16 Líp: §CCT – §KTA. K50

 17. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  Nhá 5,0 – 2,0 0
  Th« 2,0 – 1,0 11,2
  To 1,0 – 0,5 5,2
  C¸t Võa 0,5 – 0,25 40,7
  Nhá 0,25 – 0,1 35,8
  MÞn 0,1 – 0,05 4,0
  To 0,05 – 0,01 2,1
  Bôi
  Nhá 0,01 – 0,005 1,0
  B¶ng 1.17: Gi¸ trÞ chØ tiªu c¬ lý ®Êt nÒn líp 9

  STT Tªn c¸c chØ tiªu Ký hiÖu §¬n vÞ Gi¸ trÞ
  1 Khèi lîng riªng h¹t γs g/cm3 2,66
  2 Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT N30 Bóa 45

  *Khèi l−îng riªng (γs): γs=2,66 (g/cm3).
  * Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT (N30): N30=45 (Bóa).
  * M«®un tæng biÕn d¹ng ®−îc tÝnh theo c«ng thøc ( 1-2 ) (víi ®Êt lμ c¸t h¹t trung).
  Dùa vμo b¶ng 1.3 lÊy C = 4,5. Ta cã
  E = 40 +4,5(N+6) víi N>15.
  Thay sè vμo ta cã E0= 40 +4,5(45+6) =269,5 (KG/cm2).

  * ¸p lùc tÝnh to¸n tiªu chuÈn: Tra trong tiªu chuÈn x©y dùng 45 -78 (b¶ng 1.4) ta
  ®−îc:
  Ro = 5,0 (KG/cm2)
  Líp 10
  Cuéi sái, mμu x¸m, x¸m x¸m, x¸m vμng, tr¹ng th¸i rÊt chÆt. ChiÒu s©u mÆt
  líp b¨t ®Çu tõ 39,1(m) ®Õn 41,2(m) chiÒu s©u kÕt thóc 45(m). Líp nμy lÊy 1 mÉu ®Ó
  thÝ nghiªm. Theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho kÕt qu¶ chØ tiªu c¬ lý nh− sau:
  B¶ng 1.18: Thµnh phÇn h¹t:
  Nhãm h¹t KÝch thíc (mm) Hμm lîng phÇn tr¨m (%)
  Cuéi >10 34,0

  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 17 Líp: §CCT – §KTA. K50

 18. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  Võa 10 – 5,0 17,2
  Sái,s¹n
  Nhá 5,0 – 2,0 3,1
  Th« 2,0 – 1,0 4,3
  To 1,0 – 0,5 11,2
  C¸t Võa 0,5 – 0,25 11,6
  Nhá 0,25 – 0,1 8,5
  MÞn 0,1 – 0,05 8,1
  To 0,05 – 0,01 2,0
  Bôi
  Nhá 0,01 – 0,005 –
  B¶ng 1.19: Gi¸ trÞ chØ tiªu c¬ lý ®Êt nÒn líp 10

  STT Tªn c¸c chØ tiªu Ký hiÖu §¬n vÞ Gi¸ trÞ
  1 Khèi lîng riªng h¹t γs g/cm3 2,65
  2 Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT N30 Bóa 15

  *Khèi l−îng riªng (γs): γs=2,66 (g/cm3).
  * Søc kh¸ng xuyªn tiªu chuÈn SPT (N30): N30>100 (Bóa)
  Nh− vËy líp cuéi cã m«®un tæng biÕn d¹ng E0 rÊt lín.

  * ¸p lùc tÝnh to¸n tiªu chuÈn: Tra trong tiªu chuÈn x©y dùng 45 -78 (b¶ng 1.4) ta
  ®−îc:
  Ro = 6,0 (KG/cm2).

  1.3. §Æc ®iÓm ®Þa chÊt thuû v¨n
  N−íc d−íi ®Êt n»m n«ng, c¸ch mÆt ®Êt tõ 0.8 ®Õn 1,0m, mùc n−íc dao ®éng theo
  mïa. N−íc ë ®©y tån t¹i trong líp ®Êt lÊp, nguån cung cÊp lμ n−íc m−a, n−íc th¶i
  sinh ho¹t. Trong giai ®o¹n kh¶o s¸t §CCT s¬ bé ch−a lÊy mÉu ®Ó ph©n tÝch thμnh
  phÇn ho¸ häc cña n−íc.
  NhËn xÐt chung: C¸c kÕt qu¶ thu ®−îc tõ giai ®o¹n kh¶o s¸t §CCT s¬ bé cho thÊy
  ®Þa h×nh khu vùc dù kiÕn x©y dùng ®· ®−îc san lÊp t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ®é chªnh
  cao rÊt Ýt, ®−êng b×nh ®é lμ 0.0m, hiÖn t¹i ®−êng giao th«ng ®i l¹i rÊt thuËn lîi. Do
  ®ã viÖc vËn chuyÓn thiÕt bÞ khoan kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh còng nh− trong c«ng
  t¸c x©y dùng tiÕp theo kh¸ thuËn lîi. §Þa tÇng khu vùc x©y dùng cã cÊu tróc kh¸
  phøc t¹p, bao gåm 10 líp cã bÒ dμy kh¸c nhau. Trong ®ã c¸c líp 2,3,4 lμ c¸c líp
  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 18 Líp: §CCT – §KTA. K50

 19. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  ®Êt yÕu cã søc chÞu t¶i thÊp. C¸c líp 5,6,7,8,9 cã søc chÞu t¶i t−¬ng ®èi cao vμ cao.
  Vμ líp 10 cã søc chÞu t¶i rÊt cao. Mùc n−íc ngÇm n»m n«ng th−êng g©y khã kh¨n
  cho c«ng t¸c thi c«ng vμ x©y dùng c«ng tr×nh. ChÝnh v× vËy c¸c kÕt qu¶ thu ®−îc tõ
  giai ®o¹n kh¶o s¸t §CCT s¬ bé nμy cho phÐp cung cÊp nh÷ng tμi liÖu cÇn thiÕt ®Ó
  s¬ bé thiÕt kÕ c«ng tr×nh vμ thiÕt kÕ c¸c d¹ng c«ng t¸c kh¶o s¸t tiÕp theo.

  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 19 Líp: §CCT – §KTA. K50

 20. §å ¸n m«n häc Kh¶o s¸t §CCT http://www.ebook.edu.vn

  Ch−¬ng 2

  Dù b¸o c¸c vÊn ®Ò ®Þa chÊt c«ng tr×nh NHμ A1
  THUéC Tæ HîP NHμ ë – SI£U THÞ CAO TÇNG
  C¸c vÊn ®Ò §CCT lμ vÊn ®Ò bÊt lîi vÒ mÆt æn ®Þnh, vÒ mÆt kinh tÕ còng nh−
  kh¶ n¨ng x©y dùng vμ sö dông c«ng tr×nh, ph¸t sinh do ®iÒu kiÖn §CCT kh«ng ®¸p
  øng ®−îc c¸c yªu cÇu lμm viÖc lμm viÖc cña c«ng tr×nh. Khi kh¶o s¸t §CCT, viÖc
  dù b¸o c¸c vÊn ®Ò §CCT cã ý nghÜa rÊt quan träng. Nã cho phÐp biÕt ®−îc nh÷ng
  vÊn ®Ò bÊt lîi cña ®iÒu kiÖn §CCT ®Õn viÖc x©y dùng mét c«ng tr×nh cô thÓ, tõ ®ã
  cã thÓ ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó kh¾c phôc, b¶o ®¶m c«ng tr×nh x©y dùng
  kinh tÕ vμ æn ®Þnh l©u dμi.
  Qua viÖc nghiªn cøu vμ ®¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn §Þa chÊt c«ng tr×nh cña khu
  vùc x©y dùng tæ hîp Nhμ ë – Siªu thÞ cao tÇng sè 333, CÇu GiÊy, Hμ Néi cho thÊy
  cÊu tróc nÒn ë ®©y kh«ng ®ång nhÊt vμ kh¸ phøc t¹p. §Êt nÒn ë ®©y gåm 10 líp. BÒ
  dμy mçi líp cã sù biÕn ®æi m¹nh .V× vËy khi x©y dùng c«ng tr×nh cã thÓ ph¸t sinh
  c¸c vÊn ®Ò ®Þa chÊt c«ng tr×nh nh− sau:
  ♦VÊn ®Ò søc chÞu t¶i cña ®Êt nÒn.
  ♦VÊn ®Ò biÕn d¹ng.
  C«ng tr×nh x©y dùng Nhμ A1 (22 tÇng) cã t¶i träng 860 T/trô n»m trong tæ
  hîp Nhμ ë – Siªu thÞ cao tÇng sè 333, CÇu GiÊy – Hμ Néi dù kiÕn x©y dùng. C«ng
  tr×nh x©y dùng cã quy m« vμ t¶i träng lín x©y dùng trªn nÒn ®Êt cã cÊu tróc kh«ng
  ®ång nhÊt vμ kh¸ phøc t¹p. V× vËy ®Ó ®¶m b¶o ®−îc yªu cÇu kü thuËt vμ hiÖu qu¶
  kinh tÕ, t«i tiÕn hμnh dù b¸o c¸c vÊn ®Ò ®Þa chÊt c«ng tr×nh cho khu vùc cÇn x©y
  dùng nh− sau:
  2.1 VÊn ®Ò søc chÞu t¶i cña ®Êt nÒn
  Nhμ lμm viÖc (22 tÇng) cã t¶i träng 860T/trô cã kÝch th−íc mÆt b»ng x©y
  dùng 40m×40m, theo tμi liÖu khoan trong giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé víi cÊu tróc ®Þa
  chÊt d−íi mãng c«ng tr×nh kh¸ phøc t¹p vμ t¶i träng 860T/trô cña khu nhμ, nÕu ta
  sö dông gi¶i ph¸p mãng n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn lμ kh«ng hîp lý c¶ vÒ kinh tÕ vμ
  kü thuËt. Bëi c¸c líp ®Êt n»m trªn kh¶ n¨ng chÞu t¶i thÊp víi quy m« vμ t¶i träng
  c«ng tr×nh nh− trªn. V× vËy ta lùa chän gi¶i ph¸p mãng cäc, víi ®Æc ®iÓm c«ng
  tr×nh nhμ 22 tÇng t¶i träng 860T/trô x©y dùng trªn nÒn ®Êt cã cÊu tróc phøc t¹p bao

  Sinh viªn: NguyÔn V¨n HiÕn 20 Líp: §CCT – §KTA. K50

Download tài liệu Đề tài: Đánh giá điều kiện địa chất công trình nhà A1 thuộc tổ hợp Nhà ở – Siêu thị cao tầng Cầu Giấy, Hà Nội. Thiết kế khảo sát địa chất công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật – thi công công trình trên.” File Word, PDF về máy