Tải Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p7 – Download File Word, PDF

Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p7

Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p7
Nội dung Text: Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p7

Download


Điều này dẫn đến tiến độ thi công bị kéo dài và chi phí vốn tăng lên. 2.5. Một số nguyên nhân chủ yếu Có thể liệt kê một số nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh những tồn tại trong hoạt động đầu tư xây dựng KCHTGT như sau: Chủ trương, cơ chế chính sách chưa phù hợp, việc tổ chức thực hiện còn nhiều lúng túng. Chủ trương của nhà nước trong những năm qua là đa dạng hoá các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông song cơ chế chính sách lại…

Bạn đang xem: Tải Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p7 – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p7 File Word, PDF về máy

Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p7

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p7

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  bằng, đền bù đất đai. Điều này dẫn đến tiến độ thi công bị kéo dài và chi phí vốn tăng

  lên.

  2.5. Một số nguyên nhân chủ yếu

  Có th ể liệt kê một số nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh những tồn tại trong hoạt động

  đầu tư xây d ựng KCHTGT như sau:

  Chủ trương, cơ ch ế chính sách chưa phù hợp, việc tổ chức thực hiện còn nhiều lúng

  túng. Chủ trương của nh à n ước trong những n ăm qua là đ a dạng hoá các nguồn vốn

  cho đ ầu tư xây d ựng hạ tầng giao thông song cơ chế chính sách lại không thay đổi kịp

  thời để triển khai chủ trương đó. Ch ưa có cơ chế, chính sách khuyến khích các thành

  phần kinh tế trong và ngoài nư ớc tham gia đ ầu tư xây dựng HTGT. Việc xây dựng các

  danh mục dự án BOT, BT để kêu gọi các nhà đầu tư trong n ước và nư ớc ngo ài chưa cụ

  thể và chưa có những ưu đãi cần thiết.

  Khâu lập kế hoạch ch ưa theo sát với tình hình th ực tế, đ ề ra quá nhiều các dự án trong

  khi khả năng bố trí vốn không đủ dẫn đến tình trạng mất cân đối vốn đầu tư . Nguyên

  nhân do thiếu thông tin, khâu phân tích và dự báo yếu và hạn chế trong công tác lập

  kế hoạch.

  Chất lượng công tác quy hoạch còn thấp, chưa có tầm nhìn xa, chưa thống nhất và

  đồng bộ, tính liên kết không cao. Trong quy hoạch đường bộ, đ a số các công trình giải

  quyết mang tính tình th ế (nhu cầu đến đ âu phát triển đ ến đó); hệ thống các cảng biển,

  cảng sông, hệ thống sân bay ch ưa tính h ết sự gắn kết trong việc khai thác kết cấu hạ

  tầng hiện có và kh ả n ăng huy đ ộng vốn, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm

  vốn đầu tư. Một số cảng biển, cảng cá bố trí chưa hợp lý về địa điểm nên hiệu quả đầu

  tư chưa cao. Nh ững thiếu sót trong công tác quy hoạch đ ã d ến đến lãng phí hàng trăm

  tỷ đồng cho những dự án không hiệu quả, cho những cảng vừa xây dựng xong lại

 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  chuẩn bị kế hoạch đ ể di dời, cho những cây cầu ít người qua không có khả năng thu

  phí hoàn vốn. Quy hoạch giữa ngành giao thông, quy hoạch xây dựng và quy ho ạch sử

  dụng đ ất chưa có tính liên kết với nhau và với quy hoạch vùng, quy hoạch chung của

  cả nư ớc. Ví dụ: quy hoạch cảng vùng kinh tế trọng đ iểm phía Nam đã không thể hiện

  nhất quáng trong triển khai cảng ở các địa phương, làm cho tình trạng phát triển các

  cảng bị chia cắt, gây ắch tắc cục bộ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chất lượng quy hoạch

  không tốt cũng là nguyên nhân gây th ất thoát lãng phí vốn đ ầu tư và ch ất lượng, hiệu

  quả của dự án.

  Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cơ b ản của ngành giao thông vận tải bộc lộ nhiều

  yếu kém. Quản lý theo kiểu “khép kín”, có nghĩa là Bộ GTVT thực hiện mọi khâu của

  một dự án, từ quyết định đầu tư đến chủ đ ầu tư, qu ản lý dự án rồi thi công. Ngoài ra,

  việc thanh tra, giám sát đ ầu tư chưa thực sự hiệu quả, những trường hợp vi phạm chưa

  được xử lý đ ến nơi. Cơ ch ế quản lý ch ưa quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các

  chủ thể tham qia dự án.

  Công tác đ ấu thầu thực hiện chư a tốt, chưa công khai minh bạch, thiếu tính cạnh tranh

  rộng rãi. Quản lý hoạt động đấu thầu còn lỏng lẻo dẫn đ ến hiện tư ợng “mua bán thầu”,

  doanh nghiệp trúng thầu không có đ ủ kinh nghiệm cũng như n ăng lực đ ể thực hiện hợp

  đồng. Có nhiều doanh nghiệp nh à nước bỏ giá thầu thấp đ ể trúng thầu song không đủ

  năng lực đ ể thực hiện, dẫn đến tình trạng thua lỗ kéo dài và chất lượng cũng như tiến

  độ công trình không đảm bảo.

  Năng lực của đội ngũ tư vấn trong nước (bao gồm tư vấn thiết kế và giám sát thi

  công) không đ áp ứng được yêu cầu. Hầu hết các dự án lớn đều phải thu ê tư vấn nư ớc

  ngoài với chi phí khá cao, làm tăng vốn đầu tư cho d ự án. Chất lượng khảo sát thiết kế

  và lập tổng dự toán của tư vấn chưa cao. Có những hồ sơ thiết kế dự án chưa thể hiện

 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  được tầm nhìn xa, đ ề xuất các giải pháp kinh tế kỹ thuật chưa kh ả thi hoặc tốn kém

  không cần thiết, chưa quan tâm một cách toàn diện đến các yếu tố xã hội, môi trường…

  Chương III: Phương h ướng, Kế Hoạch và giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu

  hạ tầng giao thông vận tải

  I. Ph ương hư ớng đầu tư xây dựng KCHT GTVT từ n ăm 2005 đến năm 2010

  Phương hướng chung về hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của ngành giao thông vận

  tải là: tăng cường huy động các nguồn vốn toàn xã hội cho đ ầu tư duy trì, củng cố

  nâng cấp và phát triển có trọng điểm cơ sở vật chất hạ tầng giao thông, tiến tới hoàn

  ch ỉnh từng bước, dần đ i vào các cấp kỹ thuật theo tiêu chu ẩn của ngành; hoàn thành

  các khu đầu mối trung tâm, mở thông các cửa khẩu giao thông hàng không, hàng h ải

  làm cầu nối kinh tế giao thông đối ngoại với thị trường quốc tế; tăng cường đầu tư

  chiều sâu, áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến, tạo sự chuyển biến mạnh về cơ cấu,

  quy mô trong xây dựng cơ bản. Ưu tiên phát triển các dự án đường bộ thuộc các vùng

  kinh tế khó khăn như trung du miền núi phía Bắc, Tây nguyên, Đồng bằng sông cửu

  long, Duyên h ải miền Trung, giao thông nội đô 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành

  phố Hồ Chí Minh; tập trung cho các dự án phát triển giao thông đường sắt, đường

  sông.

  1. Phương hướng Phát triển hạ tầng giao thông đường bộ

  Về ngành giao thông đường bộ, nhà nước chủ trương tiếp tục đầu tư củng cố, khôi

  phục và nâng cấp các công trình giao thông đường bộ hiện có; hoàn chỉnh mạng lưới

  đường bộ, xây dựng mới một số công trình có yêu cầu cấp thiết; đầu tư chiều sâu một

  số công trình quan trọng đ ể nâng cao n ăng lực thông qua. Đối với các công trình xây

  dựng mới thực hiện thiết kế và xây d ựng theo tiêu chuẩn Việt Nam, có xét đến yêu cầu

  hội nhập quốc tế.

 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  Mục tiêu cụ thể của ngành là:

  – Tăng cường năng lực cho công tác bảo trì nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa

  học kỹ thuật tiên tiến trong quản lý và b ảo trì CSHTGT đường bộ.

  – Hoàn thành việc khôi phục, nâng cấp hệ thống đường bộ hiện có, đặc biệt là các dự

  án đang thực hiện hoặc đã cam kết với các nhà tài trợ bằng nguồn vay ODA để từng

  bước đưa hệ thống đường bộ vào đúng cấp kỹ thuật.

  – Nghiên cứu xây dựng hệ thống đ ường cao tốc, trước hết là ở các khu kinh tế

  phát triển, khu vực kinh tế trọng điểm, các trục giao thông quan trọng có lưu lượng

  giao thông lớn. Để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội đất nư ớc, hội nhập với khu vực

  và quốc tế, trong thập kỷ tới, phải từng bước hình thành mạng đường bộ cấp cao và

  cao tốc có quy mô từ 4 – 6 làn xe. Từ nay đến năm 2010, triển khai xây dựng và hoàn

  thiện các đoạn, tuyến đường Nội Bài- Hạ Long, đoạn Cầu Giẽ- Ninh Bình, đoạn Trung

  Lương- Cần Thơ, đường vành đ ai 3 Hà Nội, đường Láng- Hoà Lạc, đo ạn Đà Nẵng-

  Qu ảng Ngãi, đoạn TP. HCM- Vũng Tàu, đoạn ngã tư Bình Phước- Thủ Dầu…

  – Đến n ăm 2010 hầu hết các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ phải được trải mặt nhựa, hoặc b ê

  tông xi m ăng, hoàn thành xây dựng các cầu lớn trên các tuyến huyết mạch, mở rộng

  các quốc lộ có nhu cầu vận tải lớn. Cụ thể định hướng phát triển hệ thống đường quốc

  lộ như sau:

  Trọng điểm là trục dọc Bắc Nam gồm hai tuyến: Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh,

  đây là các trục quan trọng nhất trong hệ thống đường bộ nước ta. Việc xây dựng, khôi

  phục và nâng cấp các tuyến n ày là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã

  hội, giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng. Đường Hồ Chí Minh, giai đoạn 2 sẽ được

  thực hiện theo quy hoạch to àn tuyến đường Hồ Chí Minh đ ến năm 2010.

  Khu vực phía Bắc:

 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  Từ nay đến năm 2010, khôi phục nâng cấp các tuyến nan quạt từ th ành phố Hà Nội đi

  các tỉnh phía Bắc (bao gồm QL2, 3, 6, 32, 32C, 70) đạt tiêu chu ẩn cấp III ở đoạn đầu

  tuyến và cấp IV ở đoạn cuối tuyến (khu vực miền núi); tiếp tục cải tạo, nâng cấp, hoàn

  thiện quốc lộ 18 đo ạn Mông Dương- Móng Cái vào năm 2007; xây d ựng và hoàn thiện

  các tuyến vành đai 1, 2, 3.

  Khu vực Miền Trung

  Mục tiêu đến năm 2010 là nâng cấp các QL8, QL19, QL25, QL26,QL27 đạt tiêu

  chuẩn cấp III và cấp IV. Các quốc lộ khác như QL45, QL46, QL217, QL14C,

  QL14D…. đến năm 2010 chỉ nâng cấp mặt đường là chính, kết hợp mở rộng các đoạn

  qua th ị xã, thị trấn và các đo ạn quá xấu. Sau năm 2010, sẽ nâng cấp đạt cấp IV, 2 làn

  xe, nơi địa hình phức đạt cấp V. Kết hợp thực hiện chương trình kiên cố hoá các đoạn

  thường xuyên bị ngập lụt, đ ảm bảo khai thác trong mùa bão, lũ.

  Khu vực phía Nam

  Phát triển cơ sở hạ tầng đường bộ của khu vực Đông Nam Bộ, giai đoạn 2005-

  2010 tập trung vào các tuyến quốc lộ quan trọng, nối các trung tâm kinh tế thuộc khu

  vực kinh tế trọng điểm phía Nam: th ành phố Hồ Chí Minh- Đồng Nai- Bà Rịa Vũng

  Tàu – Bình Dương, bao gồm các QL51, 55, 56, 22, 22B, 13, 20. Nhiệm vụ trọng tâm

  phát triển đường bộ khu vực này là hoàn thiện việc nâng cấp các tuyến để đạt được qui

  mô tiêu chuẩn câp III, 2 làn xe, các đo ạn qua thị xã, th ị trấn sẽ được mở rộng. Tiếp tục

  mở rộng quốc lộ 1 ở những đo ạn có nhu cầu vận tải lớn, trước hết là đo ạn thành phố

  Hồ Chí Minh- Cần Thơ. Xây dựng mới 2 tuyến N1 và N2 để nối liền với QL14C và

  đường Hồ Chí Minh. Hình thành trục dọc ven biển nối liền và nâng cấp QL60, QL80

  và các đ oạn trục khác như tuyến Quản Lộ- Phụng Hiệp và tuyến nam Sông Hậu. Đầu

 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  tư xây dựng các cầu lớn như cầu Cần Th ơ, Đức Huệ, Vàm Cống, Rạch Miễu, Hàm

  Luông,…

  Định hướng phát triển hệ thống giao thông địa phương: trong giai đoạn 2005 – 2010

  phấn đ ấu đưa một số tỉnh lộ quan trọng lên quốc lộ theo tiêu chí đã được quy định,

  đồng thời đưa một số tuyến huyện lộ quan trọng lên tỉnh lộ, cải tuyến hoặc mở một số

  tuyến mới ở khu vực cần thiết. Đầu tư phục hồi, nâng cấp hoặc đưa vào cấp với mục

  tiêu: vùng đồng bằng đ ạt tiêu chuẩn cấp IV, miền núi đ ạt cấp IV, cấp V, đoạn qua các

  thị trấn đạt cấp III. Mục tiêu đạt tỷ lệ nhựa hoá 100% vào năm 2010; đ ến năm 2020 cải

  tạo nâng cấp cơ bản hệ thống đư ờng huyện. Đầu tư phát triển giao thông đô th ị và

  nông thôn, cụ thể:

  Đầu tư nâng cấp, đồng bộ và hiện đ ại hóa hạ tầng giao thông đô thị, tiếp tục phát triển

  và xây dựng mạng lưới giao thông đường bộ tại các quận mới, các khu đô th ị ở các

  vùng phụ cận, hoàn chỉnh hệ thống đường vành đai; quy hoạch và đầu tư các đầu mối

  giao thông, từng bước nghiên cứu xây dựng mạng lưới trên cao; xây d ựng thêm các

  cầu vượt sông để tạo điều kiện phân bố lại dân cư và điều tiết mật độ giao thông quá

  cao ở khu vực đ ô th ị cũ như cầu Thanh Trì, Long Biên (m ới), Nhật Tân, Vĩnh Tuy qua

  sông Hồng và cầu Đông Trù vư ợt sông Đuống, và các cầu qua sông Sài Gòn…

  Đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, phấn đấu từ nay đ ến hết năm

  2007, xây dựng đường ô tô đến tất cả các trung tâm xã, cụm xã, các xã còn lại, những

  xã đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa; tỷ lệ mặt đường bằng các vật liệu cứng đ ạt

  80%, trong đó đường bê tông đạt 30%; 70% đường giao thông nông thôn đi lại thông

  suốt cả 2 mùa; xoá bỏ 80% cầu khỉ khu vực đồng bằng Sông Cửu Long; từng bư ớc

  phát triển giao thông ra nội đồng.

  2. Phương hướng phát triển hạ tầng đường sắt.

 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  Ngành đường sắt trước thực trạng hạ tầng yếu kém và nguồn vốn phân bổ hạn hẹp,

  trong giai doạn n ày nhà n ước chủ trương đầu tư trọng tâm là củng cố, cải tạo, nâng cấp

  và đồng bộ hoá mạng đường hiện có theo tiêu chuẩn khổ 1000 mm, làm trước tuyến

  Hà Nội-thành phố HCM, Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Hải Phòng, Kép – Cái Lân; cải

  tạo đo ạn Phả Lại – Cái Lân và làm m ới đoạn Yên Viên – Phả Lại và Hạ Long- Cái Lân.

  Ngoài ra, đầu tư phát triển hệ thống đường sắt trong nội đô (Hà Nội, TP Hồ Chí

  Minh), xây dựng đ ường sắt trên cao đoạn Gia Lâm – Hà Nội- Văn Điển đ ể giảm bớt

  tắc nghẽn giao thông ở các đầu mối giao cắt đường bộ với đường sắt. Bên cạnh đó , đầu

  tư thay thế hệ thống thông tin, tín hiệu theo hư ớng tự động và bán tự động; xây dựng

  thêm các h ạng mục kỹ thuật tại các ga đ ể nâng dần chất lượng phục vụ vận tải.

  3. Phương hướng phát triển hạ tầng đường biển.

  Mục tiêu của ngành GTVT đư ờng biển đến năm 2010 là đồng bộ và hiện đại hoá xây

  dựng hệ thống cảng biển, sớm hình thành cảng trung chuyển quốc tế có sức hấp dẫn

  tới khu vực Đông Nam á và Đông Bắc á cho tàu cỡ 10 -30 vạn DWT. Tập trung vốn

  đầu tư xây dựng các cảng n ước sâu, đ ầu mối giao lưu hàng hải quốc tế cho tàu 3 -15

  vạn tấn DWT. Cải tạo nâng cấp hệ thống cảng nội địa. Hiện đ ại hoá công nghệ bốc xếp

  để năng lực thông qua cảng đ ạt 170 – 200 triệu tấn năm 2010. Phương hư ớng cụ thể:

  Cụm cảng phía Bắc:

  – Hoàn thành xây d ựng cảng Cái Lân cho tàu 3-5 vạn tấn có trang b ị kỹ thuật, công

  nghệ đồng bộ và hiện đại với năng lực thông qua 21 – 30 triệu tấn vào n ăm 2010.

  – Hoàn thành xây d ựng cảng Hải Phòng, m ở mới luồng vào cảng qua lạch huyện và

  kênh Cái Tráp cho tàu 1 vạn tấn – tương ứng với mức độ gia tăng của lượng tàu ra vào

  với năng năng lực thông qua 15 – 20 triệu vào năm 2010.

 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  – Nghiên cứu xây dựng cảng nước sâu khu vực Hải Phòng- Quảng Ninh phục vụ giai

  đoạn từ 2020.

  Cụm cảng miền Trung:

  – Phát triển cảng Đà Nẵng về lâu dài cho tàu 1,5 vạn DWT, là đầu mối giao lưu sang

  Lào và Đông Bắc Thái Lan, nơi tiếp chuyển chính cho tàu RORO, Container. Trư ớc

  mắt tập trung củng cố, cải tạo và nâng cấp các khu bến hiện có (sông Hàn), hoàn thành

  xây d ựng nâng cấp cảng Tiên Sa do Nh ật Bản tài trợ.

  – Hoàn thành b ến tàu 1 vạn tấn đang làm và xây thêm bến mới ở Quy Nh ơn cho tàu

  đến 2 vạn DWT đưa năng lực thông qua cảng lên 2,5-3,0 triệu tấn vào năm 2005 và 3-

  4 triệu tấn vào n ăm 2010.

  – Hoàn thành nâng cấp cảng Nha Trang với năng lực thông qua 1 triệu tấn.

  – Nghiên cứu lựa chọn một cảng có đủ điều kiện trở thành đầu mối trung chuyển giao

  lưu hàng hải quốc tế trong khu vực tại Văn phòng Khánh Hòa.

  Cụm cảng miền Nam:

  – Tiếp tục đầu tư trang thiết bị bốc xếp cho cảng Sài Gòn; hoàn thành các bến ở khu

  Tân Thu ận; Bến Nghé hình thành đầu mối mới container năng lực 500 ngàn TEU (h ơn

  5 triệu tấn hàng); hoàn thành nâng cấp Tân Cảng; nâng cấp luồng sông, tăng cường

  thiết bị dẫn luồng; làm đường Nh à Bè – Bình Chánh để giải quyết vư ớng mắc cho các

  hành lang ra vào cảng đưa năng lực thông qua cụm cảng th ành phố Hồ Chí Minh 25-

  30 triệu tấn năm 2010; nghiên cứu di chuyển cảng Sài Gòn khỏi thành phố về Hiệp

  Phước và Cát Lái.

  – Từng bước hình thành cụm cảng nước sâu cho tàu 2-6 vạn tấn với các bên chuyên

  dùng, b ến “chuyến tàu” ở Bến Đình, Sao Mai (Vũng Tàu) và trên sông Th ị Vải Cái

 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  Mép để có năng lực thông qua 23-36 triệu tấn năm 2010. Đây sẽ là cụm cảng lớn nhất,

  có triển vọng phát triển mạnh mẽ, năng động và đa dạng nhất trong cả nước.

  – Nâng cấp luồng Định An vào sông Hậu cho tàu lớn cỡ 1 vạn DWT ra vào. Mở rộng

  và xây d ựng mới các cảng ven sông Mê Công (Long Xuyên, Cần Thơ, Đại Ngải, Cao

  Lãnh, Vĩnh Long, Trà Vinh, Mỹ Tho v.v…) m à trung tâm là Cần Thơ, tạo th ành đầu

  mối giao lưu hàng h ải ở khu vực ĐBSCL với n ăng lực thông 10-15 triệu tấn năm

  2010.

  Các cảng chuyên dùng: Xây d ựng cảng du lịch tại Hòn Gai; dời cảng dầu B12 ở đầu

  cửa Lục ra khu vực Hòn ác (Nam vịnh Hạ Long), ho àn thành xây dựng cảng công

  nghiệp hoá dầu tại Vịnh Dung Quất… Cảng tại Nghi Sơn kết hợp với công nghiệp xi

  măng, làm cảng Thị Vải hoặc Cam Ranh cho Bô xít; củng cố nâng cấp để đổi mới về

  ch ất trong cơ sở hạ tầng với các cảng địa phương; xây dựng cảng ở Côn Đảo, Phú

  Quốc kết hợp khai thác các loại dịch vụ h àng hải.

  4. Phương hướng phát triển hạ tầng đường thủy nội đ ịa.

  Phương hướng phát triển GTVT đường thuỷ nội địa năm 2010 tập trung cải tạo, nâng

  cấp các tuyến sông kênh trọng điểm ở Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng Nam Bộ bên

  cạnh việc mở rộng kéo d ài, khơi sâu thêm các tuyến khác hiện có. Đặc biệt chú trọng

  đầu tư củng cố, phát triển các tuyến đ ường thủy từ đất liền ra đảo, vận tải ven biển pha

  sông, vận tải sông lên vùng cao, vận tải sông quốc tế. Trong đó, cần ho àn thiện sớm

  các tuyến ra đ ảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Cù Lao Chàm, Phú Quý, Côn Đảo,

  Phú Quóc, Trường Sa nhằm tạo cơ sở hạ tầng hỗ trợ ch ương trình đư a dân ra đ ảo, phát

  triển, đánh bắt, chế biến hải sản, thiết thực góp phần củng cố an ninh – quốc phòng bảo

  vệ vùng trời, vùng biển Tổ quốc. Bên cạnh đó, đầu tư hiện đại hoá hệ thống dẫn luồng

 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  và qu ản lý luồng, bố trí đủ phao tiêu, đèn hiệu theo tiêu chuẩn đ ảm bảo đ i lại suốt ngày

  đêm trên các tuyến chính. Tập trung nạo vét, cải tạo nâng cấp các tuyến chính:

  ở miền Bắc: nâng cấp tuyến Quảng Ninh đi Ph ả Lại cho tầu sà lan đến 1.000 tấn và

  khu vực các nhà máy đ iện, xi măng dọc QL18; cải tạo sông Đuống để cải tạo tuyến Hà

  Nội – Hải Phòng- Quảng Ninh, mở tuyến cho tàu ven biển qua sông Đáy vào Ninh

  Bình; nghiên cứu, khai thác các tuyến vận tải vùng cao: hồ Hòa Bình, sông Thao và

  các đoạn sông, hồ miền núi khác.

  ở miền Nam: nạo vét thanh thải 2 tuyến từ TP. HCM đi Kiên Lương và đi Cà Mau,

  trong đó đặc biệt chú trọng tới đoạn kênh yết hầu Chợ Gạo và m ở tuyến nối Vàm Cỏ

  Đông qua Đồng Tháp Mười tới sông Tiền; kết hợp mở luồng cho tàu biển qua cửa

  Định An, cải thiện đoạn sông Vàm Nao, nâng cấp tuyến đ ường thuỷ quốc tế từ biển đi

  Phnôm Pênh, Hạ Lào. Phân loại hệ thống cảng sông cho phù hợp với đ ặc thù kinh tế

  thị trường. Đổi mới công nghệ, thiết bị bốc xếp theo hướng chuyên dụng hoá đối với

  cảng chuyên dùng.

  5. Phương hướng phát triển hạ tầng hàng không

  Phương hướng, mục tiêu phát triển hạ tầng hàng không đ ến năm 2010 tập trung vào

  việc hiện đại hoá hệ thống cảng h àng không quốc tế, hiện đ ại hoá đội bay; đ ầu tư xây

  dựng mạng lưới sân bay đồng bộ, hiện đ ại đặc biệt là sân bay quốc tế Nội Bài, Tân

  Sơn Nh ất, Đà Nẵng để đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ hành khách và nâng cao năng lực

  vận tải (đủ sức tiếp nhận khoảng 10 -15 triệu hành khách năm 2005 và 30-40 triệu

  hành khách năm 2010). Hiện đại hoá hệ thống dịch vụ không lưu, đảm bảo công tác

  điều hành quản lý và kiểm soát bay hữu hiệu, an toàn tại khu vực sân bay. Ngoài ra,

  đầu tư củng cố nâng cấp đường b ăng, xây d ựng mới nhà ga và các cơ sở hạ tầng kỹ

  thu ật, dịch vụ hàng không tại các sân bay dân dụng như Cát Bi, Điện Biên, Vinh, Phú

 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  Bài, Nha Trang, Liên Khương, Cam Ranh, Cần Thơ, đ ể h ình thành hệ thống sân bay

  dân dụng đồng bộ trong cả n ước. Trong đó chú ý tới sân bay Phú Quốc – Côn Đảo và

  các vùng mạng GTVT chưa phát triển.

  II. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển KCHTGTVT giai đo ạn 2005-2010

  Kế hoạch 5 năm 2001 – 2005 đã đi gần hết chặng đường với nhiều th ành tựu đạt được

  và cũng nhiều khó khăn thử thách. Năm 2005 được coi là năm b ản lề quan trọng cần

  dốc toàn lực để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và chuẩn bị xây dựng kế

  hoạch cho chặng đường 5 năm tiếp theo 2006 -2010. Mục tiêu trong giai đo ạn tới là

  phải huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước, huy đ ộng mọi nguồn vốn

  thuộc các th ành ph ần kinh tế đ ể đưa vào đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

  vận tải; nhanh chóng hoàn thiện h ệ thống KCHTGT đ ồng bộ, thống nhất và có ch ất

  lượng cao trong cả nước tạo đà phát triển cho các ngành sản xuất vật chất và giúp Việt

  Nam hội nhập với khu vực và thế giới. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

  giao thông phân theo ngành trong giai đoạn 2006-2010 được thể hiện bằng bảng sau:

  Dự kiến khả n ăng huy động vốn đầu tư phát triển của toàn bộ nền kinh tế cho ngành

  giao thông vận tải 5 n ăm 2006-2010 là 199,2 ngàn tỷ đ ồng, tăng bình quân hàng năm

  4,73%, trong đó vốn ngân sách 86,2 ngàn tỷ đồng, vốn tín dụng đầu tư phát triển 10,4

  ngàn tỷ đồng, vốn ODA là 39,53 ngàn tỷ đ ồng, vốn trái phiếu chính phủ 22 ngàn t ỷ

  đồng, vốn doanh nghiệp 22 ngàn tỷ đ ồng, vốn dân cư và tư nhân 19 ngàn tỷ đồng.

  Tổng vốn đầu tư phát triển KCHTGTVT trong giai đoạn 2006 -2010 tăng 183,5% so

  với thời kỳ kế hoạch trước thể hiện chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà n ước.

  Vốn đầu tư phát triển KCHTGTVT trong giai đo ạn 2006 – 2 010 được phân cho các

  ngành đ ường bộ 134,48 nghìn tỷ chiếm tỷ trọng 67,5%, đường sắt 16,7 nghìn t ỷ

  (8,41%), đường thuỷ nội địa 8,257 nghìn tỷ (4.14%), đường h àng hải 18,24 nghìn t ỷ

 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  (9,16%) và đường hàng không 21.498 nghìn tỷ (10,79%). Tỷ trọng vốn đầu tư có sự

  điều chỉnh hợp lý hơn tăng dần tỷ trọng các ngành đường sắt, đường thuỷ, đ ường biển

  và giảm tỷ trọng ngành đường bộ và hàng không để khắc phục, cải tạo, nâng cấp cho

  hạ tầng cơ sở các ngành này.Vốn đầu tư d ành cho các loại hình giao thông đều tăng

  mạnh so với giai đo ạn 2001-2005 (đường bộ tăng 177%, đường sắt tăng 493,7%,

  đường thuỷ nội đ ịa tăng 331,67%, đường h àng hải tăng 191% và đường hàng không

  tăng 99%) và tốc độ tăng của ngành đường sắt, đường thuỷ nội địa có chuyển biến

  đáng kể.

  Kế hoạch vốn đầu tư phát triển được lập cho từng n ăm trong chặng đường 2006 –

  2010 với xu hướng chung là tăng dần vốn đ ầu tư cho tất cả các loại h ình giao thông

  (Tốc độ tăng trung bình hàng n ăm của đường bộ là 4.87%, đường sắt là 4,43%, đường

  thu ỷ nội địa là 20,46%, đường biển là 13,28% và đường h àng không là 12,19%).

  Riêng đường h àng không năm 2007 tăng 131% so với năm 2006, song năm 2008 và

  2009 lại giảm liên tục qua các năm là 31,6% và 22,1%, năm 2010 có dấu hiệu tăng lên

  14,81% so với năm 2009. Đây là sự bố trí kế hoạch hợp lý, khi nguồn lực hạn chế

  không thể dàn trải cho tất cả các ngành giao thông như nhau, mà trong từng năm có sự

  ưu tiên kế hoạch cho một hoặc hai ngành giao thông để thực hiện dứt điểm các dự án

  không để tình trạng dàn trải, thiếu vốn và kéo dài tiến độ thi công.

  III. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

  vận tải.

  Trước thực trạng cơ sở hạ tầng giao thông chư a phát triển kịp theo nhu cầu của nền

  kinh tế- xã hội và đứng trước mục tiêu kế hoạch phát triển đến năm 2010 có một hệ

  thống kết cấu hạ tầng tiên tiến và đồng bộ trong cả nước, cần phải tìm kiếm những giải

  pháp hữu hiệu để nhanh chóng thu hút được khối lư ợng vốn lớn b ên cạnh việc nâng

 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  cao hiệu quả sử dụng vốn và kh ắc phục được những tồn tại “kinh niên” trong ho ạt

  động ĐTPT KCHT GTVT. Các giải pháp cần phải tiến hành một cách đ ồng bộ với nỗ

  lực từ nhiều phía của các cơ quan qu ản lý trên và dưới, trong và ngoài ngành. Dưới

  đây là m ột số giải pháp cụ thể:

  1. Đổi mới cơ chế, chính sách đầu tư cho phù hợp với chủ trương đa dạng hoá nguồn

  vốn đầu tư phát triển KCHTGT.

  Trước tiên ở tầm vĩ mô cần phải xây dựng hệ th ống chính sách đồng bộ nhằm phát

  triển bền vững giao thông vận tải, bao gồm các chính sách sử dụng đất đai, phát triển

  kết cấu hạ tầng, xây dựng mạng lư ới giao thông vận tải công cộng, đồng thời khuyến

  khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực này.

  Rà soát lại và hoàn chỉnh danh mục dự án BOT trong lĩnh vực GTVT và kiến nghị Thủ

  tướng chính phủ có chính sách ưu đãi cụ thể (ưu đ ãi về thuế, về quá trình thi công và

  khai thác công trình) và có chính sách hỗ trợ, giảm rủi ro cho nhà đầu tư nhằm thu hút

  nguồn vốn trong và ngoài n ước cho các dự án này. Ngoài ra, nhà nư ớc cần nhanh

  chóng sửa đổi các quy chế về đầu tư theo hình thức BOT để tạo đ iều kiện cho các

  doanh nghiệp tham gia với mức vốn chủ sở hữu thấp hơn mà vẫn đảm bảo khả năng

  thanh toán. Nhà nước tạo đ iều kiện cho phép ngành GTVT được vay các nguồn OCR

  của ADB để phát triển KCHT. Bên cạnh đó, tích cực triển khai chủ trương nhượng

  quyền thu phí và tiến tới nh ượng bán thương quyền để hấp dẫn các nhà đầu tư tìm

  kiếm lợi nhuận.

  Nghiên cứu xây dựng cơ ch ế, chính sách ưu đãi dành riêng cho lĩnh vực đầu tư kết cấu

  hạ tầng nói chung và hạ tầng giao thông nói riêng như ưu đãi cho nhà đầu tư nư ớc

  ngoài, ưu đãi cho các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Mức độ ưu đãi đầu tư tu ỳ

  thuộc vào từng h ình thức đầu tư (100% vốn nước ngoài, liên doanh hay hợp đồng hợp

Download tài liệu Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p7 File Word, PDF về máy