Tải Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p5 – Download File Word, PDF

Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p5

Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p5
Nội dung Text: Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p5

Download


Điều này làm cho việc vận chuyển bằng đường thuỷ hết sức khó khăn và phụ thuộc nhiều vào tự nhiên. Nhìn chung, thì vốn đầu tư để phát triển hạ tầng đường thuỷ còn thiếu nhiều so với nhu cầu nâng cấp cải tạo các luồng tuyến, bến cảng… Trong giai đoạn 2001-2004 có nhiều dự án phát triển hạ tầng đường thuỷ nội địa với quy mô vốn nhỏ. Ngoài hai dự án lớn sử dụng vốn ODA là dự án xây dựng hai tuyến đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ (chiếm tỷ trọng 52,2%)…

Bạn đang xem: Tải Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p5 – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p5 File Word, PDF về máy

Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p5

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p5

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  chú trọng. Điều này làm cho việc vận chuyển b ằng đường thuỷ hết sức khó kh ăn và

  phụ thuộc nhiều vào tự nhiên. Nhìn chung, thì vốn đầu tư để phát triển hạ tầng đường

  thu ỷ còn thiếu nhiều so với nhu cầu nâng cấp cải tạo các luồng tuyến, bến cảng…

  Trong giai đo ạn 2001-2004 có nhiều dự án phát triển hạ tầng đường thuỷ nội địa với

  quy mô vốn nhỏ. Ngo ài hai dự án lớn sử dụng vốn ODA là d ự án xây dựng hai tuyến

  đường thuỷ phía Nam và cảng Cần Thơ (chiếm tỷ trọng 52,2%) và dự án xây dựng phà

  Mê Kông GĐ2 (chiếm tỷ trọng8,45%), còn lại là các d ự án sử dụng vốn trong nước

  chiếm tỷ trọng 39,36% trong cơ cấu vốn đầu tư hạ tầng đường thuỷ nội địa. Trong 4

  năm, vốn trong nước huy động cho xây dựng hạ tầng đường thuỷ nội địa là 414,8 tỷ

  đồng. Trong đó, vốn được dùng đ ể xây dựng các tuyến vận tải thuỷ là 213 tỷ đồng

  chiếm tỷ trọng 51,35%, vốn nạo vét và cải tạo sông là 21,7 tỷ chiếm tỷ trọng 5,23% và

  vốn dùng để xây dựng các bến khách, cảng sông và các công trình phụ trợ là 180,1 t ỷ

  chiếm tỷ trọng 43,42%.

  2.2.4. Vốn và cơ cấu vốn đ ầu tư phát triển KCHT giao thông đường biển.

  Cảng biển là nguồn lợi do thiên nhiên mang lại cho các quốc gia có biển. Trải qua các

  thế hệ phát triển cảng biển, đ ặc biệt do có cuộc bùng nổ cách mạng khoa học kỹ thuật,

  cảng biển ngày càng có vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.

  Ngày nay do xu hướng to àn cầu hoá kinh tế, các cảng biển đóng vai trò nh ư bộ phận

  chuyển giao hàng hoá xuất nhập khẩu, là trung tâm d ịch vụ hậu cần. Trong những năm

  qua, Việt Nam không ngừng đầu tư m ở rộng và nâng cấp hệ thống cảng biển từ Bắc

  vào Nam. Nhiều dự án xây dựng cảng có quy mô lớn như dự án cảng Tiên Sa- Đà

  Nẵng được khởi công từ năm 1999, trong 4 năm 2001-2004 tiếp tực đầu tư 820 t ỷ

  (chiếm tỷ trọng 23,46%) để ho àn thành dự án vào năm 2004. Một số dự án lớn đ • hoàn

  thành trong năm 2004 như d ự án cảng Hải Phòng giai đoạn II (trong 3 n ăm từ 2001-

 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  2003 đ ầu tư 540 tỷ chiếm tỷ trọng15,45%) và dự án cảng Cái Lân (vốn đầu tư trong 3

  năm là 1,134 nghìn tỷ chiếm tỷ trọng 32,45%). Ngoài ra, đ ầu tư một số dự án xây

  dựng cảng với quy mô nhỏ như xây d ựng bến cho tàu 3 vạn tấn cảng Quy Nh ơn, bến 2

  vạn tấn cảng Cửa Lò và tường chắn cát cảng Nha Trang. Ngo ài đầu tư mở rộng, cải tạo

  và nâng cấp hệ thống cảng biển, nhà n ước còn chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống

  thông tin duyên hải và h ệ thống đèn biển quốc gia, đóng tàu tìm kiếm cứu nạn, ứng

  cứu dầu tràn và tầu thả phao đ a chức n ăng. Vốn đầu tư cho các dự án n ày khoảng 660

  tỷ chiếm tỷ trọng 18,88%, trong đó chủ yếu là đầu tư cho hệ thống thông tin duyên h ải.

  Biểu 8: Vốn và cơ cấu vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông đường biển giai đoạn

  2001-2004.

  Chỉ tiêu Đơn vị 2001 2002 2003 2004

  VĐT phát triển KCHT đ ường biển 1000 tỷ 0.628 1.321 1.176 0.37

  1. Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng 1000 tỷ 0.195 0.265 0.17 0.19

  Tỷ trọng % 31.05 20.06 14.46 51.35

  2. Cảng Hải Phòng giai đoạn II 1000 tỷ 0.05 0.06 0.43 0

  Tỷ trọng % 7.96 4.54 36.56 0.00

  3. Cảng Cái Lân 1000 tỷ 0.229 0.712 0.193 0

  Tỷ trọng % 36.46 53.90 16.41 0.00

  4. Cảng Cửa Lò 1000 tỷ 0.04 0.02 0.02 0.02

  Tỷ trọng % 6.37 1.51 1.70 5.41

  5. Cảng Nha Trang 1000 tỷ 0.02 0.04 0.05 0.01

  Tỷ trọng % 3.18 3.03 4.25 2.70

  6. Cảng Quy Nhơn 1000 tỷ 0.001 0.03 0.05 0.04

  Tỷ trọng % 0.16 2.27 4.25 10.81

 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  7. Đài thông tin duyên hải 1000 tỷ 0.073 0.184 0.043 0

  Tỷ trọng % 11.62 13.93 3.66 0.00

  8. Tàu tìm kiếm cứu nạn 1000 tỷ 0.02 0.01 0.189 0.11

  Tỷ trọng % 3.18 0.76 16.07 29.73

  9. Dự án quan sát ven biển 1000 tỷ 0 0 0.031 0

  Tỷ trọng % 0.00 0.00 2.64 0.00

  Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Trong giai đo ạn 2001-2004, vốn đầu tư phát triển hạ tầng h àng hải đ ược phân bổ cho

  phát triển hệ thống cảng biển trong cả n ước từ Bắc vào Nam bên cạnh việc xây dựng

  và nâng cấp hệ thống thông tin tín hiệu đường biển. Cơ cấu vốn đầu tư ưu tiên tập

  trung vốn cho các cảng lớn đ ể nhanh chóng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng n hư

  Cảng Cái Lân, Cảng Tiên Sa, Cảng Hải Phòng. Có th ể tham khảo sơ đồ sau để thấy rõ

  cơ cấu vốn đầu tư phát triển hạ tầng đ ường biển trong giai đoạn n ày:

  2.2.5. Vốn và cơ cấu vốn đ ầu tư phát triển KCHT giao thông hàng không.

  Trong các loại hình vận tải thì đầu tư cho hạ tầng h àng không thu hồi vốn nhanh nhất

  và đ em lại lợi nhuận cao. Vốn đầu tư được tập trung vào xây dựng các cảng hàng

  không, các đường băng và mua máy bay đ ể phục vụ nhu cầu vận chuyển trong nước và

  quốc tế. Trong giai đo ạn này, vốn đầu tư xây dựng hạ tầng hàng không chủ yếu tập

  trung cải tạo mở rộng sân bay quốc tế Nội Bài và xây dựng nhà ga hàng không quốc tế

  Tân Sơn Nh ất (vốn ODA, doanh nghiệp trả nợ). Vốn đ ầu tư cho dự án đường cất cánh

  1B cảng HK Nội Bài và dự án mở rộng cảng HK Nội Bài trong 4 n ăm là 557 tỷ chiếm

  tỷ trọng 7,1%. Dự án nhà ga HK quốc tế Tân Sơn Nhất được khởi công năm 2003 và

  huy động vốn trong 2 năm khoảng 1 ngh ìn tỷ chiếm tỷ trọng 12,75%. Một số cảng

  hàng không nội địa cũng đã được nâng cấp như Huế, Buôn Ma Thuột, Liên Khương,

 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  Tuy Hoà trong năm 2003 và 2004 với vốn đầu tư thực hiện là 200 tỷ đ ồng. Vốn đầu tư

  xây dựng các cảng h àng không nội đ ịa có xu h ướng tăng: n ăm 2004 tăng gấp 8 lần

  tương đương với 160 tỷ so với n ăm 2003.

  Vốn đ ầu tư d ành cho các d ự án mua máy bay chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư

  phát triển KCHT hàng không (từ 60- 90%). Kể từ n ăm 2001 tổng công ty hàng không

  Việt Nam đ ã đ ầu tư h ơn 6,088 nghìn tỷ cho các dự án mua 4 máy bay B.777 đã ký với

  tập đoàn sản xuất máy bay Boeing (tháng 12/2001) và hợp đồng mua 5 chiếc A.321

  với tập đoàn sản xuất máy bay Airbus (tháng 10/2002) (đ ến nay đã nhận 4 chiếc, 1

  chiếc còn lại sẽ nhận vào n ăm 2005).

  Biểu 9: Vốn và cơ cấu vốn đ ầu tư phát triển KCHT h àng không giai đoạn 2001-2004

  Chỉ tiêu Đơn vị 2001 2002 2003 2004

  VĐT phát triển KCHT h àng không 1000 tỷ 0.505 2.305 2.492 2.543

  1. Cảng hàng không Nội BàI 1000 tỷ 0.105 0.205 0.127 0.12

  Tỷ trọng % 20.79 8.894 5.096 4.719

  2. Cảng hàng không Tân Sơn Nhất 1000 tỷ 0 0 0.2 0.8

  Tỷ trọng % 0 0 8.026 31.46

  3. Các dự án xây dựng cảng khác 1000 tỷ 0 0 0.02 0.18

  Tỷ trọng % 0 0 0.803 7.078

  4. Các dự án đầu tơư máy bay 1000 tỷ 0.4 2.1 2.145 1.443

  Tỷ trọng % 79.21 91.11 86.08 56.74

  Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Nhìn chung, h ạ tầng h àng không trong ba n ăm trở lại đ ây đ ã đ ược quan tâm đầu tư

  phát triển, vốn được phân bổ cho các mục tiêu kinh tế, các đ ịa b àn quan trọng đ ể gia

  tăng lợi nhuận. Song vẫn còn thiếu vốn cho xây dựng thêm các cảng hàng không mới

 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  và sửa chữa, nâng cấp các cảng h àng không nội địa, đầu tư n âng cấp hệ thống thông

  tin tín hiệu hàng không.

  3. Tình hình huy đ ộng vốn đ ầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

  3.1. Nguồn vốn huy động đầu tư phát triển KCHT GTVT

  Vốn đầu tư cho xây d ựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải được h ình thành từ 6

  nguồn. Đó là: vốn ngân sách nhà nước (bao gồm ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển

  của nhà nước, vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn

  đầu tư của tư nhân và vốn đ ầu tư trực tiếp nước ngoài.

  Biểu 10: Nguồn Vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông vận tải giai đ oạn 2001 – 2004

  Chỉ tiêu Đơn vị 2001 2002 2003 2004

  VĐT toàn XH cho KCHTGTVT 1000 tỷ 6.332 10.768 10.416 14.816

  1. Vốn ngân sách (bao gồm ODA) 1000 tỷ 4.41 5.301 5.291 8.04

  Tốc độ gia tăng định gốc % 100 20.20 19.98 82.31

  Tốc độ gia tăng liên hoàn % 100 20.20 -0.19 51.96

  2. Vốn tín dụng ĐTPT của nhà nươớc 1000 tỷ 1.24 1.208 0.747 0.473

  Tốc độ gia tăng định gốc % 100 -2.58 -39.76 -61.85

  Tốc độ gia tăng liên hoàn % 100 -2.58 -38.16 -36.68

  3. Vốn trái phiếu chính phủ 1000 tỷ 0.192 1.3367 1.286 3.422

  Tốc độ gia tăng định gốc % 100 596.20 569.79 1682.3

  Tốc độ gia tăng liên hoàn % 100 596.20 -3.79 166.10

  4. Vốn của doanh nghiệp nhà nươớc 1000 tỷ 0.4105 2.105 2.2436 1.543

  Tốc độ gia tăng định gốc % 100 412.79 446.55 275.88

  Tốc độ gia tăng liên hoàn % 100 412.79 6.58 -31.23

  5. Vốn từ khu vực dân cư và tơư nhân 1000 tỷ 0.05 0.506 0.526 0.828

 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  Tốc độ gia tăng định gốc % 100 912 952 1556

  Tốc độ gia tăng liên hoàn % 100 912 3.952 57.414

  6. Vốn đầu tơư trực tiếp nươớc ngo ài 1000 tỷ 0.03 0.312 0.323 0.51

  Tốc độ gia tăng định gốc % 100 940 976.67 1600

  Tốc độ gia tăng liên hoàn % 100 940 3.525 57.895

  Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Thông qua biểu và sơ đồ trên có thể thấy các nguồn vốn đầu tư phát triển KCHT

  GTVT nhìn chung có xu hướng tăng, riêng vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà

  nước lại có xu hướng giảm. Sự gia tăng của các nguồn vốn ngoài ngân sách là một dấu

  hiệu đ áng mừng.

  Trong những năm qua, vốn ngân sách dành cho lĩnh vực KCHT giao thông có xu

  hướng tăng. Nếu lấy năm 2001 làm gốc thì vốn ngân sách đầu tư xây dựng hạ tầng

  giao thông năm 2002 tăng 891 tỷ tương đ ương với 20,2%, năm 2003 tăng 881 tỷ tức là

  tăng 19,98%, n ăm 2004 tăng 3,63 tỷ tương đương với 82,31%. Năm 2003 có giảm so

  với n ăm 2002 song không đ áng kể, chỉ giảm 10 tỷ đồng chưa được 0,2%. Do trong

  năm, bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động phức tạp, chiến tranh

  vùng Vịnh tại IRAC, bệnh dịch SARS, gía một số mặt hàng tăng đột biến như sắt,

  thép, xăng dầu đ ã gây ảnh hưởng tới chi tiêu ngân sách, làm phát sinh các khoản chi

  thường xuyên và b ất thường của Chính phủ. Chính vì vậy, ngân sách vốn đã hạn hẹp

  nay càng h ạn hẹp hơn, việc chi tiêu cho xây dựng hạ tầng giao thông cũng bị giảm sút.

  Tuy nhiên, trong năm 2004 nhà nước đã tập trung vốn giải quyết các dự án chuyển

  tiếp, tăng cường vốn để nhanh chóng hoàn thành các công trình giao thông, thực hiện

  tốt kế hoạch 5 n ăm 2001-2005. Tỷ lệ vốn ngân sách nhà nư ớc trong các ngành: đường

  bộ 79,9%, đường sắt 10,26%, đ ường thuỷ 6,55% và đường h àng không 3,23%.

 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  Trong vốn ngân sách có phần đóng góp không nhỏ của nguồn vốn ODA chủ yếu từ

  các tổ chức tài chính quốc tế như ngân hàng thế giới WB, ngân hàng phát triển châu á

  ADB, ngân hàng h ợp tác quốc tế Nhật Bản JBIC dưới dạng cho vay ưu đ ãi và tài trợ

  không hoàn lại. Các dự án sử dụng vốn ODA yêu cầu phải có vốn đối ứng phía Việt

  Nam từ 10 -30% tu ỳ theo từng nguồn vốn và từng dự án. Tuy nhiên, nhiều dự án

  không bố trí đủ vốn đôí ứng do không tìm được nguồn huy đ ộng. Một số dự án lớn sử

  dụng nguồn ODA là: d ự án QL1 (WB và ADB), dự án xây dựng cầu trên QL1 và hầm

  đèo Hải Vân ( JBIC), dự án giao thông nông thôn (WB), cảng Tiên Sa- Đà n ẵng, phà

  Mê Kông (ADB), cầu Cần Thơ, cầu Thanh Trì…

  Vốn tín dụng đ ầu tư phát triển của nhà nư ớc chủ yếu tập trung hỗ trợ cho các trương

  trình kinh tế lớn của nhà nước và các dự án trọng điểm quốc gia; tập trung cho các dự

  án thuộc ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 51,6%, các dự án thuộc lâm, nông,

  thu ỷ sản chiếm 16,2%, các dự án thuộ c ngành giao thông vận tải chiếm 28,9%, các dự

  án khác chiếm 4,2%. Nguồn vốn n ày đầu tư vào lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng

  giao thông có xu h ướng giảm: năm 2002 giảm 2,58% ( tương đương với 32 tỷ đồng)

  so với năm 2001, năm 2003 giảm 38,16% (461 tỷ) so với năm 2002, năm 2004 giảm

  36,68% ( 274 tỷ) so với n ăm 2003. Nhiều dự án giao thông sử dụng nguồn vốn này

  song khả n ăng trả nợ tín dụng rất thấp, vốn nợ đọng ngày càng cao. Dẫn đến tình trạng

  bố trí vốn tín dụng ưu đãi cho các d ự án không ho àn thành kế hoạch. Trong n ăm 2004

  vốn tín dụng ĐTPT của nh à nước thực hiện và giải ngân là 473 tỷ chỉ đạt 35,6% kế

  hoạch đề ra. Một số dự án sử dụng vốn tín dụng đ ầu tư phát triển của nhà nước là: 3

  hạng mục đường sắt Thống Nhất, cảng Ninh Phúc, QL 27, QL279, QL60, QL28,

  QL32, đường sắt Hà Nội- Lạng Sơn- Biên Giới…

 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  Trước thực trạng vốn ngân sách không đủ đ áp ứng cho nhu cầu đầu tư phát triển hạ

  tầng giao thông, việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, trái

  phiếu công trình là một biện pháp hết sức hữu hiệu, bù đ ắp cho sự thiếu hụt ngân sách.

  Vốn trái phiếu chính phủ thư ờng huy động trong khu vực dân cư và tư nhân, các tổ

  chức kinh tế tài chính trong nước và n ước ngoài. Nguồn vốn này có xu hướng ngày

  càng tăng mạnh. Nếu lấy năm 2001 làm gốc thì tốc độ tăng qua các năm từ 2002 đến

  2004 tương ứng là : 596,2%, 569,79% và 1682,29%. Một số dự án sử dụng nguồn trái

  phiếu chính phủ của ngành GTVT là: dự án đường Hồ Chí Minh, QL6, Vành đai biên

  giới phía Bắc, h ành lang Côn Minh- Hải Phòng, QL2, QL3, tuyến Nam sông Hậu,

  đường sắt Yên Viên- P hả Lại- Hạ Long- Cái Lân. Hiện tại vốn trái phiếu chính phủ là

  một biện pháp cấp vốn hiện thời cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công, song

  trong tương lai nếu không có kế hoạch thu phí hoàn vốn cụ thể thì đây sẽ trở thành

  gánh nặng nợ cho ngân sách nhà nước.

  Vốn doanh nghiệp nhà nước trong xây dựng hạ tầng giao thông gồm vốn của tổng

  công ty đ ường sắt, tổng công ty hàng không, tổng công ty hàng h ải và tổng công ty tàu

  thu ỷ Việt Nam. Vốn đ ầu tư của doanh nghiệp nhà nước là từ nguồn khấu hao để lại,

  lợi tức sau thuế, vốn vay… đ ược dùng để đầu tư m ở rộng sản xuất kinh doanh (ví dụ

  như mua đầu máy, toa xe, đóng tàu… nâng cao chất lượng phục vụ vận tải) và một

  phần dùng đ ể đ ầu tư xây dựng nh à ga, bến cảng, sân bay. Nguồn vốn n ày có xu hướng

  tăng: năm 2002 tăng 1,69 nghìn tỷ (413%) so với năm 2001, năm 2003 tăng 1,83

  nghìn tỷ (446%) so với năm 2001, và năm 2004 tăng 1,13 nghìn tỷ (276%) so với năm

  2001. Trong tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp nh à nước thì vốn đ ầu tư xây d ựng cơ

  sở hạ tầng đường h àng không chiếm tỷ trọng cao nhất từ 80-90% và ch ủ yếu dùng vào

  việc trang bị máy bay.

 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  Vốn đ ầu tư của dân cư và tư nhân trong 4 n ăm huy động được 1,91 nghìn tỷ, chủ yếu

  là vốn đ ầu tư xây dựng giao thông nông thôn: đường làng, đường xã, xây cầu dưới

  dạng tiền mặt và ngày công lao động. Ngoài ra, vốn của tư nhân còn kết hợp với vốn

  nhà nước đầu tư dư ới hình thức BOT như công trình cầu Cỏ May trên quốc lộ 51

  (Vũng Tàu- Biên Hoà) được thực hiện bởi hợp đồng giữa Cục Đường bộ với Công ty

  TNHH Hải Châu 2, BOT Đèo Ngang, BOT cầu Yên Lệnh… Nguồn vốn n ày ngày càng

  tăng: n ăm 2002 tăng 456 tỷ tức là tăng gấp 9 lần năm 2001, năm 2004 tăng 302 tỷ (

  57,41%) so với năm 2003. Vốn đầu tư của tư nhân là một nguồn vốn rất năng động và

  hiệu quả, sự gia tăng nguồn vốn này cho đ ầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng là điều hết

  sức đ áng m ừng, chứng minh chủ trương đúng đ ắn của Chính phủ về sự cần thiết phải

  đa dạng hoá các nguồn vốn phục vụ sự nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông,

  giúp giải quyết tình trạng khó khăn, căng th ẳng trong nguồn vốn ngân sách nhà nước.

  Ngoài ra, tăng cường sử dụng nguồn vốn này là một biện pháp hữu hiệu để tránh được

  tình trạng đ ầu tư dàn trải, không hiệu quả, xây dựng cầu vư ợt m à không có ngư ời đi.

  Vốn đ ầu tư trực tiếp nước ngoài ch ủ yếu đ ầu tư dư ới hình thức BOT, BT và chủ yếu

  đầu tư xây d ựng hạ tầng đường bộ. Nguồn vốn này đư ợc khuyến khích đ ầu tư vào lĩnh

  vực cơ sở hạ tầng trong những n ăm qua, song vốn huy động vẫn còn nhỏ bé so với nhu

  cầu. Trong vòng 4 năm 2001- 2004, vốn trực tiếp n ước ngo ài huy động đ ược 1,175

  nghìn tỷ đồng. Nếu lấy năm 2001 làm gốc thì vốn FDI đ ầu tư vào các dự án BOT năm

  2002 tăng 282 tỷ (gấp h ơn 9 lần), n ăm 2003 tăng 293 tỷ (976%) và năm 2004 tăng 480

  tỷ gấp hơn 16 lần năm 2001. Dự án BOT An Sương- An Lạc với hiệu quả đ ầu tư cao

  đã trở thành một điển h ình đ ể khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào các dự án

  BOT. Đây là nguồn vốn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và sự

 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  nghiệp công nghiệp hoá, hiện đ ại hoá đất nước. Nh à nước cần tạo mọi điều kiện thuận

  lợi đ ể hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngo ài đầu tư vào lĩnh xây dựng KCHTGT.

  Nh ư vậy, trong thời kỳ đầu của thế kỷ 21, chủ trương đ a d ạng hoá các nguồn vốn phục

  vụ sự nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đã ph ần nào được thực hiện, với sự

  gia tăng của các nguồn vốn ngoài quốc doanh b ên cạnh nguồn ngân sách và của nguồn

  vốn nước ngoài bên cạnh nguồn vốn trong nước. Tuy nhiên, cơ cấu vốn đầu tư có sự

  mất cân đối giữa các nguồn vốn. Đây cũng là một đ ặc điểm nổi bật của hoạt động đầu

  tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

  3.2. Cơ cấu nguồn vốn đ ầu tư phát triển KCHT giao thông

  Biểu 11: Cơ cấu nguồn vốn đ ầu tư phát triển KCHT giao thông giai đo ạn 2001-2004

  Đơn vị: %

  Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004 Tổng 4 năm

  VĐT toàn XH cho KCHTGTVT 100 100 100 100 100

  1. Vốn NSNN (gồm cả ODA) 69.64 49.23 50.79 54.27 54.43

  2. Vốn tín dụng ĐTPT nhà nươớc 19.58 11.22 7.17 3.19 8.66

  3. Vốn trái phiếu chính phủ 3.03 12.41 12.35 23.10 14.73

  4. Vốn của doanh nghiệp nhà nơước 6.48 19.55 21.54 10.41 14.89

  5. Vốn từ khu vực dân cươ và tươ nhân 0.47 4.70 5.05 5.59 2.78

  6. Vốn đầu tươ trực tiếp nơước ngo àI 0.79 2.90 3.10 3.44 4.51

  Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Trong giai đo ạn 2001- 2004, tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động cho đ ầu tư

  KCHTGT là 42,334 nghìn tỷ đồng trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng

  cao nhất 54,43%. Điều đó thể hiện vai trò hết sức quan trọng của vốn ngân sách trong

  quá trình đầu tư phát triển KCHTGTVT ở nước ta hiện nay. Một đặc đ iểm nổi bật của

 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  cơ cấu này là các nguồn vốn từ khu vực nh à nước chiếm tỷ trọng cao còn các nguồn

  vốn từ khu vực tư nhân và nước ngo ài chiếm tỷ trọng nhỏ.

  Cơ cấu vốn đầu tư trên đang có sự điều chỉnh theo hướng hợp lý hơn: tăng dần tỷ

  trọng của các nguồn vốn ngo ài ngân sách, tăng vốn đầu tư theo hình th ức BOT, BT và

  tăng huy động vốn thông qua phát h ành trái phiếu. Trong khu vực nhà n ước thì vốn tín

  dụng đ ầu tư phát triển của nh à nước có xu hướng giảm tỷ trọng, thay vào đó vốn trái

  phiếu chính phủ và vốn của doanh nghiệp nhà nư ớc chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Các

  nguồn vốn có tính th ương m ại cao, đ em lại hiệu quả kinh tế cao đang ngày càng chiếm

  ưu thế trong cơ cấu vốn đầu tư.

  Khác với các h ình thức đầu tư khác, loại hình đầu tư xây dựng KCHTGT chủ yếu sử

  dụng vốn thuộc khu vực nh à nước trong đó chủ yếu là vốn ngân sách, vốn FDI và vốn

  tư nhân ch ỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Có thể so sánh với cơ cấu vốn đầu tư của to àn xã hội

  để thấy sự khác biệt cơ bản này:

  Biểu 12: Cơ cấu nguồn vốn đ ầu tư phát triển toàn xã hội

  giai đo ạn 2001-2004

  Chỉ tiêu Đơn vị 2001 2002 2003 2004

  Tổng VĐT toàn xã hội 1000 tỷ 145.6 163.3 170.3 176.8

  1. Vốn NSNN (gồm cả ODA) 1000 tỷ 35.9 37.3 37.5 37.8

  Tỷ trọng % 24.66 22.84 22.02 21.38

  2. Vốn tín dụng ĐTPT nhà nươớc 1000 tỷ 20.3 22.4 23.5 25

  Tỷ trọng % 13.94 13.72 13.80 14.14

  3. Vốn của doanh nghiệp nhà nươớc 1000 tỷ 24.4 28.9 33 36

  Tỷ trọng % 16.76 17.70 19.38 20.36

  4. Vốn từ khu vực dân cươ và tơư nhân 1000 tỷ 35.9 43.9 45.3 47

 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  Tỷ trọng % 24.66 26.88 26.60 26.58

  5. Vốn đầu tươ trực tiếp nơước ngo ài 1000 tỷ 29.1 30.8 31 31

  Tỷ trọng % 19.99 18.86 18.20 17.53

  Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Theo sơ đồ trên, ta có thể nhận thấy vai trò quan trọng của nguồn vốn tư nhân và vốn

  trực tiếp nư ớc ngo ài đối với toàn bộ nền kinh tế- xã hội. Nếu như trong cơ cấu vốn đầu

  tư cho xây d ựng KCHTGT, vốn ngân sách chiếm tỷ trọng cao nhất thì trong cơ cấu

  vốn đầu tư của toàn xã hội, vốn từ khu vực dân cư lại chiếm tỷ trọng lớn nhất 26,23%,

  vốn ngân sách chỉ chiếm 22,64%. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng chiếm

  tỷ trọng cao khoảng 18,5%. Cơ cấu vốn đầu tư của toàn xã hội tương đối ổn định trong

  giai đoạn n ày, không có thay đổi đ áng kể về tỷ trọng các nguồn vốn đầu tư qua các

  năm. Ngư ợc lại, cơ cấu vốn đầu tư phát triển KCHTGT biến đổi liên tục qua các năm

  mộ t ph ần là do đ ặc điểm của hoạt động đ ầu tư này (kéo dài nhiều năm, rủi ro cao, vốn

  phân bổ theo từng n ăm không ổn định…).

  III. Đánh giá chung về những tác động của đầu tư tới sự phát triển kết cấu hạ tầng giao

  thông vận tải ở Việt Nam giai đoạn 2001 -2004

  1. Nh ững tác động tích cực của đ ầu tư tới sự phát triển KCHTGTVT

  1.1. Đầu tư làm gia tăng tài sản cố định cho nền kinh tế và cải thiện bộ mặt giao thông

  đô thị.

  Biểu 13: Những chỉ tiêu kết quả đạt được nhờ hoạt động đầu tư phát triển KCHTGT

  giai đo ạn 2001-2004

  1. Đường bộ

 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  – Đơường làm mới và nâng cấp Km 209490 12878 14423.4 16154.2

  17931.1

  + Trung ươơng Km 13220 1118 1252.16 1402.42 1556.69

  + Địa ph ơương Km 196270 13020 14582.4 16332.3 18128.8

  – Cầu trên các qu ốc lộ M 10800 12050 12260 12500

  2. Đơường Sắt

  – Số Km đươờng sắt (chính tuyến) Km 2632

  – Khôi phục và làm m ới cầu ĐS M 1096 1284 1510 2200

  – Thay ray và tà vẹt Km 44 52 65 76

  – Năng lực Đ/s Thống Nhất Tr.tấn 45 45 54 54 57.5

  3. Đơường sông

  – Số km đươờng sông Km 41900

  – Số km đơường sông đơa vào khai thác Km 11226 24 38 35 30

  – Cầu cảng làm mới M 86 109 138 200

  – Cải tạo luồng lạch Km 95 126 158 280

  4. Đường biển

  – Cầu cảng làm mới M 156 198 250 360

  5. Hàng không

  – Số tàu bay sở hữu Chiếc 6 8 11 13 17

  Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Biểu phụ lục1: Tốc độ gia tăng liên hoàn của các kết quả đầu tư phát triển

  KCHTGTVT giai đoạn 2001-2004

  1. Đường bộ

  – Đươơờng làm mới và nâng cấp 100 12 12 11 11.7

Download tài liệu Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p5 File Word, PDF về máy