Tải Chuyên đề nền móng: Tìm hiểu về tính toán thiết kế ứng dụng thi công cộc bê tông ly tâm ứng lực – Download File Word, PDF

Chuyên đề nền móng: Tìm hiểu về tính toán thiết kế ứng dụng thi công cộc bê tông ly tâm ứng lực

Chuyên đề nền móng: Tìm hiểu về tính toán thiết kế ứng dụng thi công cộc bê tông ly tâm ứng lực
Nội dung Text: Chuyên đề nền móng: Tìm hiểu về tính toán thiết kế ứng dụng thi công cộc bê tông ly tâm ứng lực

Download


Chuyên đề nền móng: Tìm hiểu về tính toán thiết kế ứng dụng thi công cộc bê tông ly tâm ứng lực trình bày tổng quan về cọc bê tông ứng suất trước, thiết kế cọc ly tâm ứng suất trước, quá trình thi công cọc ứng suất trước, giới thiệu sơ lược về công nghệ chế tạo cọc bê tông ly tâm ứng suất trước, các sự cố thường gặp về cọc ứng suất trước, phương pháp thi công cọc bê tông ứng suất trước.

Bạn đang xem: Tải Chuyên đề nền móng: Tìm hiểu về tính toán thiết kế ứng dụng thi công cộc bê tông ly tâm ứng lực – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Chuyên đề nền móng: Tìm hiểu về tính toán thiết kế ứng dụng thi công cộc bê tông ly tâm ứng lực File Word, PDF về máy

Chuyên đề nền móng: Tìm hiểu về tính toán thiết kế ứng dụng thi công cộc bê tông ly tâm ứng lực

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Chuyên đề nền móng: Tìm hiểu về tính toán thiết kế ứng dụng thi công cộc bê tông ly tâm ứng lực

 1. CHUYEÂN ÑEÀ NEÂN MOÙNG
  TEÂN ÑEÀ TAØI:

  TÌM HIEÅU VEÀ TÍNH TOAÙN, THIEÁT KEÁ, ÖÙNG DUÏNG, THI COÂNG COÏC BEÂ TOÂNG
  LY TAÂM DÖÏ ÖÙNG LÖÏC.

  I. TOÅNG QUAN VEÀ COÏC LY TAÂM ÖÙNG SUAÁT TRÖÔÙC ( UST )

  I.1 Öùng Duïng Cuûa Coïc UST
  Là lo i c c có khá nhi u ưu i m nên r t thông d ng trong các lĩnh v c như :
  Công trình c u ư ng, c ng bi n i v i c c có ư ng kính l n như D1000, D1200.
  Công xây d ng dân d ng và công nghi p i v i các c c có ư ng kính nh .
  Ngoài ra, do c c ch u t i tr ng ngang t t nên thư ng dùng cho các công trình tư ng
  ch n sóng, t … …
  I.2 Öu Vaø Nhöôïc Ñieåm Cuûa Coïc UST

  I.3.1 Öu ñieåm

  Ñöôïc thò tröôøng chaáp nhaän roäng raõi trong döï aùn xaây döïng vaø neàn moùng cuûa cô sôû
  thieát bò roäng lôùn cuûa döï aùn xaây döïng coâng nghieäp vaø daân duïng, ñöôøng saét, ñöôøng
  boä, caàu caûng.
  Caùc thoâng soá kyõ thuaät hoaøn haûo, coù theå löïa choïn thieát keá roäng raõi.
  Saûn xuaát theo coâng ngheä ly taâm, eùp, baûo döôõng hôi nöôùc, cuøng vôùi tieán boä coâng
  ngheä baûo ñaûm ñoä ñaëc chaéc cuûa beâ toâng > C60 (coïc PC). Coïc oáng beâ toâng ñoä chaéc
  cao coù theå coù ñoà chaéc > C80 (coïc PHC). Khaû naêng chòu löïc cao hôn coïc beâ toâng
  ñuùc saün thoâng thöôøng töø 2 ñeán 4 laàn.
  Coïc coù khaû naêng choáng nöùt, choáng uoán cao. Coâng ngheä coát theùp öùng löïc tröôùc toát
  hôn nhieàu so vôùi coïc beâ toâng ñuùc saün.
  Chaát löôïng coïc oån ñònh, caùc thoâng soá kyõ thuaät ñaùng tin caäy.
  Coïc coù chaát löôïng ñuùc coù ñoä tin caäy cao vì thaân coïc beâ toâng ñaëc chaéc. Coïc chòu va
  chaïm toát vaø thích nghi vôùi ñieàu kieän ñòa chaát toát hôn coïc BTCT thöôøng. Hôn nöõa
  vieäc thöû nghieäm tieän lôi, vieäc giaùm saùt ít hôn.

 2. Vieäc vaän chuyeån coïc tieän lôïi, khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vaø ñaùp öùng caùc yeâu
  caàu baûo veä moâi tröôøng.
  Deã daøng kieåm soaùt chaát löôïng taïi nhaø maùy nhôø ñieàu kieän saûn xuaát coâng nghieäp.
  Tuoåi thoï coâng trình cao do duøng beâ toâng maùc cao vaø moâ men uoán nöùt lôùn.
  Choáng aên moøn trong moâi tröôøng xaâm thöïc.
  Tieát kieäm vaät lieäu, keát caáu nheï, giaûm giaù thaønh nhôø coâng ngheä öùng suaát tröôùc.
  Giaûm thieåu coâng taùc beâ toâng taïi hieän tröôøng, lôïi ñieåm ñaëc bieät taïi caùc döï aùn naèm
  trong khu trung taâm thaønh phoá.
  Noái coïc: moái noái ñöôïc thieát keá coù moâ men khaùng uoán töông ñöông vôùi moâ men
  khaùng uoán thaân coïc.
  Döôõng hoä baèng hôi nöôùc noùng cho saûn phaåm chaát löôïng cao, taêng tieán ñoä cung
  caáp.
  Tieán ñoä thi coâng nhanh.
  I.3.2 Nhöôïc ñieåm
  Do s d ng bê tông và c t thép cư ng cao nên chi phí v v t li u s t n hơn c c
  thư ng cùng ti t di n.
  K thu t ch t o ph c t p hơn, òi h i i ngũ k thu t lành ngh .
  Ph i s d ng thi t b chuyên dùng thi công óng ho c ép c c.
  Chi phí u tư dây chuy n s n xu t, l p t thi t b l n.
  II. THI T K COÏC LY TAÂM ÖÙNG SUAÁT TRÖÔÙC
  haâ
  II.1 Phaân loaïi, phaïm vi söû duïng
  II.1.1 Phaân loaïi
  Theo tiêu chu n 7888 – 2008 g m có 2 lo i :

  C c bê tông ly tâm ng su t thư ng (PC) là c c bê tông LTUST ư c s n xu t b ng
  phương pháp quay ly tâm, có c p b n ch u nén c a bê tông không nh hơn B40.
  C c bê tông ly tâm ng su t cư ng cao (PHC) là c c bê tông LTUST ư c s n
  xu t b ng phương pháp quay ly tâm, có c p b n ch u nén c a bê tông không nh
  hơn B60.
  C c PC g m 3 lo i A, B, C theo giá tr moment n t trong b ng 1c a tiêu chu n.

  C c PC g m 3 lo i A, B, C theo giá tr ng su t có hi u tính toán trong b ng 1.

 3. II.1.2 Ph m vi s d ng
  Là lo i c c có khá nhi u ưu i m nên r t thông d ng trong các lĩnh v c như :
  Công trình c u ư ng, c ng bi n i v i c c có ư ng kính l n như D1000, D1200.
  Công xây d ng dân d ng và công nghi p i v i các c c có ư ng kính nh .
  Ngoài ra, do c c ch u t i tr ng ngang t t nên thư ng dùng cho các công trình tư ng
  ch n sóng, t … …
 4. II.2 Caáu taïo cuûa coïc UST vaø caùc chi tieát caáu taïo
  II.2.1 Caáu taïo coïc UST

  Ngoaøi ra, tieát dieän maët caét ngang cuûa coïc cuõng raát ña daïng :

  Chieàu daøi coïc:
  Tuøy theo ñôn vò vaøcoâng ngheä saûn xuaát maø chieàu daøi coïc coù theå khaùc nhau. Theo tieâu
  chuaån 7888 – 2008 chieàu daøi coïc ñöôïc quy ñònh trong baûng 1 (vöøa ñeà caäp phía treân). Tuy
  nhieân, toâi vaãn muoán caäp nhaät theâm moät soá chieàu daøi coïc cuûa caùc ñôn vò saûn xuaát khaùc
  nhau ôû trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå chuùng ta coù caùi nhìn toång quaùt hôn veà chieàu daøi coïc.

 5. Baûng toång hôïp cuûa coâng ty Phan Vuõ theo tieâu chuaån JIS A 5335 – 1979
  Phan
 6. Baûng toång hôp döïa treân taøi lieäu cuûa coâng ty Beâ Toâng 620 Chaâu Thôùi vaø Phan Vuõ
 7. II.2.1 Chi tieát caáu taïo coïc UST
  Lieân keát moái noái

  (CHOÁT )

  (CHOÁT CÖÙNG ) ( HAØN )

  (HOÄP NOÁI ) (ÑAI, B N M LIEÂN KEÁT ) (CHOÁT CÔ HOÏC ) (THEN GAØI )

 8. Hình aûnh thöïc teá

  LK Then Gaøi Lieân keát haøn

  LK H p n i LK B n Mã

 9. Chi tieát neo ñaøi

  Chi tieát muõi coïc

  Mũi c c d ng ng n

  Mũi c c d ng dài ( kieán nghò )

 10. Chi Tieát Baûn OÁp 2 Ñaàu Coïc

  CAÁU TAÏO BAÛN OÁP 2 ÑAÀU
  Ta coù theå thaáy nhöõng loå caùp treân baûn oáp goàm 2 phaàn moät beân coù ñöôøng kính lôùn duøng ñeå
  luoàn ñaàu caùp ñaõ xöû lyù xong (ñaàu neo ) sau ñoù seõ ñöôïc ñaåy qua phaàn loå coù ñöôøng kính nh
  coá ñònh laïi.
  Chi tieát phaàn ñaàu cuûa coïc.
  C c ly tâm UST dùng c t ai xo n hình bên dư i cho ta th y b trí c t ai ph n u c c
  thư ng dày hơn (50 mm) nh m m c ích ch u t i c c b và va p xung kích khi óng ho c
  ép c c.
  ý hơn ta s th y ngoài thép cư ng cao còn có các thanh thép thư ng (φ16) dùng
  neo vào ài móng sau này.

 11. Chi tieát muõi vaø moái haøn noái 2 ñoaïn coïc

  Khi noái hai ñoaïn coïc

  Chuù yù: Goùc α thöôøng töø 300 -> 500 coøn caùc kích thöôùc A, R ,W nhö hình chi tieát lieân keát
  treân phuï thuoäc vaøo ñöôøng kính coïc.cuï theå nhö baûn ôû treân.

 12. II.3 TÍNH SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA COÏC UST
  – Choïn ñöôøng kính coïc oáng ÖST
  – AÙp duïng tieâu chuaån JIS A 5337 – 1982
  duï
  – Kích thöôùc theo nhaø saûn xuaát cho coïc oáng nhö sau:
  Ñöôøng kính (mm) Chieàu daøy (mm) Loaïi Chieàu daøi (m)

  – Caùc thoâng soá tra baûng
  -Beâ toâng coïc coù:
  • Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa beâ toâng: σ cu = 600 – 800kg/cm2
  • Cöôøng ñoä beâ toâng sau khi caêng caùp: σ cp =0.7 x σ cu kg/cm2
  • Cöôøng ñoä chòu keùo: σ bt =( 0.1 – 0.09) σ cu kg/cm2
  • Moâ ñun ñaøn hoài cuûa beâ toâng coïc: Ec = 4.0 x 105 kg/cm2
  • Moâ ñun ñaøn hoài cuûa beâ toâng coïc sau khi caêng caùp: Ec’ = 3.5 x 105 kg/cm2

  Hình: Chi tieát maët caét coïc oáng ÖST

 13. Baûng thoâng soá coïc oáng ÖST D500
  D500

  Ñöôøng kính coïc (mm)
  Loaïi
  Chieàu daøy (mm)
  Baùn kính ngoaøi ro (cm)
  Baùn kính trong ri (cm)
  Baùn kính boá trí caùp rp (cm)
  Dieän tích cuûa coïc (cm2)
  Ñöôøng kính vaø soá löôïng caùp
  Toång dieän tích caùp ÖST (cm2)

  II.3.1 TÍNH MOÂ MEN GAÂY NÖÙT
  ÖST:
  • Cöôøng ñoä chòu keùo cuûa caùp ÖST σ pi
  σ 1 pi = 0.8 × σ py (kg / cm 2 )
  σ 2 pi = 0.7 × σ pu (kg / cm 2 )
  Vôùi : σ pu : cöôøng ñoä chòu keùo cöïc haïn cuûa theùp ÖST
  σ py : cöôøng ñoä chòu keùo giôùi haïn chaûy cuûa theùp ÖST
  ⇒ Choïn: min ( σ 1 ; σ 2 ) ñeå tính toaùn.
  pi pi

  • Cöôøng ñoä chòu keùo cuûa theùp ñaët vaøo trong ÖST σ pt
  ÖST:
  σ pi
  σ pt =
  A 
  1 + n ‘ P 
   AO 
  n’: heä soá tæ leä giöõa moâ ñun ñaøn hoài tröôùc vaøsau khi caêng caùp
  E
  n’ = P
  ECP
  Ñöôøng kính coïc (mm)
  Loaïi
  Ap (cm2)
  Ac (cm2)
  Ao (cm2)
  σ pt (kg/cm2) Keát quaû

 14. • Öùng suaát ban ñaàu cuûa beâ toâng : σ cpt
  (σ pt × Ap )
  σ cpt = (kg / cm 2 )
  Ao
  Ñöôøng kính coïc (mm)
  Loaïi
  σ pt (kg/cm2)
  σ cpt (kg/cm2) Keát quaû
  • Tính toån hao cöôøng ñoä do töø bieán vaø co ngoùt cuûa beâ toâng : ∆σ pψ
  n ×ψ × σ cpt + Ep × ε s
  ∆σ pψ = (kg / cm 2 )
  1 + n × (σ cpt / σ pt ) × (1 + 0.5 ×ψ )
  Ep
  n= ; ψ = 2 laø heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa töø bieán
  Ec
  ε s = 0.15 × 10−3 laø heä soá xeùt aûnh höôûng cuûa co ngoùt cuûa beâ toâng

  Ñöôøng kính coïc (mm)
  Loaïi
  ∆σ pψ (kg/cm2) Keát quaû
  • Giaûm cöôøng ñoä do chuøng öùng suaát cuûa theùp : ∆σ r
  ∆σ r = r (σ pt − 2 × ∆σ pψ ) (kg / cm 2 ) ; Vôùi r = 0.035 laø heä soá chuøng öùng suaát
  Ñöôøng kính coïc (mm)
  Loaïi
  ∆σ r (kg/cm2) Keát quaû
  • Cöôøng ñoä chòu keùo höõu hieäu cuûa caùp : σ pe
  σ pe = σ pt − ∆σ pψ − ∆σ r (kg / cm 2 )
  Ñöôøng kính coïc (mm)
  Loaïi
  σ pt (kg/cm2)
  ∆σ pψ (kg/cm2)
  ∆σ r (kg/cm2)
  σ pe (kg/cm2) Keát quaû

 15. • ÖÙng suaát höõu hieäu cuûa beâ toâng : σ ce
  ∆σ pe × Ap
  σ ce = (kg / cm 2 )
  Ao
  Ñöôøng kính coïc (mm)
  Loaïi
  Ap (cm2)
  Ao (cm2)
  σ ce (kg/cm2) Keát quaû
  • Ñaëc tröng hình hoïc cuûa tieát dieän:
  o Moâ men quaùn tính: I e
  π n
  I e = × (ro4 − ri 4 ) + × Ap × rp2 (cm 4 )
  4 2
  Ñöôøng kính coïc (mm)
  Loaïi
  r0 (cm)
  ri (cm)
  rp (cm)
  n
  Ap (cm2)
  I e (cm4) Keát quaû
  o Moâ ñun khaùng uoán: Z e
  Ie
  Ze = (cm3 )
  ro
  Ñöôøng kính coïc (mm)
  Loaïi
  Ze (cm3) Keát quaû
 16. • Moâ men gaây nöùt: M cr


  M cr = Z e (σ bt + σ ce )(T .m)
  Ñöôøng kính coïc (mm)
  Loaïi
  Ze (cm3)

  σ bt (kg/cm2)
  σ ce (kg/cm2)

  M cr (t.m) Keát quaû

  M br (t.m) Keát quaû
  M br : moâ men gaây gaõy coïc

  M br = 1.5M cr (theo tieâu chuaån JIS A 5337 – 1982)
  ‘ ‘

  II.3.2
  II.3.2 TÍNH TOAÙN VEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI
  Theo coâng thöùc Nhaät Baûn
  o Söùc chòu taûi laâu daøi:
  Ra = 1 / 4 × (σ cu − σ ce ) × Ac (taán)
  o Söùc chòu taûi töùc thôøi tôùi haïn theo vaät lieäu:
  Ra = 1 / 2 × (σ cu − σ ce ) × Ac (taán)
  Ñöôøng kính coïc (mm)
  Loaïi
  σ cu (kg/cm2)
  σ ce (kg/cm2)
  Ac (cm2)
  Ra daøi haïn Keát quaû
  Ra (T)
  Ra töùc thôøi Keát quaû
  Theo tieâu chuaån ACI – 543
  Söùc chòu taûi cho pheùp: Pe

  Pe = (0.33 × f c’ − 0.27 × f pe ) × Ac

  f c’ = σ cu = 600 − 800(kg / cm 2 ) ; f pe = σ ce (kg / cm 2 )

 17. III. QUAÙ TRÌNH THI COÂNG COÏC ÖÙNG SUAÁT TRÖÔÙC
  GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO COÏC BEÂ TOÂNG LY TAÂM ÖÙNG
  SX-
  SUAÁT TRUÔÙC CUÛA COÂNG TY COÅ PHAÀN SX-XD HÖNG LONG PHÖÔÙC
 18. Hình treân laø toaøn boä quy trình cheá taïo coïc oáng ly taâm öùng suaát tröôùc ôû möùc ñoä ñaày ñuû
  nhaát. Nhöng ñeå ñôn giaûn, trong ñoà aùn naøy em chæ trình baøy nhöõng böôùc chính nhaát trong
  sô ñoà coâng ngheä saûn xuaát coïc.

  Böôùc 1: Troän beâtoâng

  TRAÏM TROÄN BEÂ TOÂNG
  Beâtoâng ñöôïc troän baèng ximaêng PCB40 (Xi maêng Nghi Sôn) vaø moät soá phuï gia (Sika
  Visconcrete HE-500: laø chaát sieâu hoaù deûo coâng ngheä cao goác Polyme theá heä thöù 3 vôùi
  hieäu quaû thuùc ñaåy ñoâng cöùng cho beâ toâng)
  Beâ toâng saûn xuaát coïc thöôøng ñöôïc thieát keá vôùi ñoä suït khoâng quaù 60mm
  Böôùc 2: Laøm saïch vaùn huoân
  Vaùn khuoân hình vaønh khuyeân ñöôïc caáu taïo bôûi 2 nöûa geùp laïi vôùi nhau: vaùn khuoân aâm
  (khoâng coù gaén bu loâng) vaø vaùn khuoân döông (coù gaén bu loâng). Hai nöûa vaùn khuoân ñöôïc
  lieân keát vôùi nhau baèng caùch baén bu loâng hôi.
  Ñeå choáng baùm dính giöõa beâ toâng vaø vaùn khuoân thì nhaø maùy Höng Long Phöôùc söû
  duïng daàu choáng baùm dích ñaëc bieät, chuyeân duïng daønh cho vaùn khuoân coïc (ñöôïc nhaäp
  tröïc tieáp töø Trung Quoác). Ngoaøi ra, cuõng coù theå duøng nhôùt vaø nhöïa thoâng theo tæ leä 10:3
  (10 phaàn nhôùt, 3 phaàn nhöïa thoâng) ñeå taïo thaønh 1 hoãn hôïp choáng baùm dính, moät soá ñôn vò
  duøng nhôùt thuaàn tuyù ñeå queùt leân vaùn khuoân, vieäc laøm naøy hoaøn toaøn khoâng toát cho chaát
  löôïng beà maët coïc.

 19. Vieäc laøm saïch vaùn coù yù nghóa raát quan troïng trong vieäc taïo ra beà maët hoaøn toaøn
  nhaün nhuïi, vaø coïc coù theå ñöôïc nhaác boång leân baèng caåu huùt chaân khoâng.

  LAØM SAÏCH VAÙN KHUOÂN
  KHUOÂ

  Böôùc 3: Caét theùp
  Theùp ñöôïc caét theo chieàu daøi coïc, töø 8m ñeán 20m. vì vaäy chieàu daøi coïc coù theå aán ñònh
  tröôùc theo ñôn ñaët haøng

  CAÉT THEÙP

 20. Böôùc 4: Xöû lyù ñaàu theùp
  Ñaàu theùp ñöôïc laøm tuø gioáng hình cuû toûi ñeå neo vaøo baûn theùp oáp 2 ñaàu. Coù 2 phöông
  phaùp phoå bieán ñeå laøm tuø ñaàu:
  Phöông phaùp 1, duøng moät baûn theùp coù nhieät ñoä raát cao (treân 10000C) aán vaøo ñaàu theùp
  laøm ñaàu theùp bò toøe hình cuû toûi.
  Phöông phaùp 2, cho doøng ñieän coù cöôøng ñoä qua thanh theùp laøm thanh theùp noùng ñoû ñeå
  coù theå laøm toøe ñaàu theùp

  GIA COÂNG ÑAÀU THEÙP

Download tài liệu Chuyên đề nền móng: Tìm hiểu về tính toán thiết kế ứng dụng thi công cộc bê tông ly tâm ứng lực File Word, PDF về máy