Tải Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính khung siêu tĩnh bằng phương pháp lực – Đề số 5 – Download File Word, PDF

Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính khung siêu tĩnh bằng phương pháp lực – Đề số 5

Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính khung siêu tĩnh bằng phương pháp lực – Đề số 5
Nội dung Text: Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính khung siêu tĩnh bằng phương pháp lực – Đề số 5

Download


Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính khung siêu tĩnh bằng phương pháp lực – Đề số 5 trình bày về cách tính hệ siêu tĩnh do tải trọng tác dụng và cách tính hệ siêu tĩnh chịu tác dụng của cả 3 nguyên nhân (tải trọng, nhiệt độ thay đổi và gối tựa dời chỗ) đối với khung siêu tĩnh.

Bạn đang xem: Tải Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính khung siêu tĩnh bằng phương pháp lực – Đề số 5 – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính khung siêu tĩnh bằng phương pháp lực – Đề số 5 File Word, PDF về máy

Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính khung siêu tĩnh bằng phương pháp lực – Đề số 5

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính khung siêu tĩnh bằng phương pháp lực – Đề số 5

 1. Bµi tËp lín c¬ kÕt cÊu 2 Tr-êng §¹i häc Má §Þa ChÊt

  Bà i tập lớn số 2
  TÝnh khung siªu tÜnh b»ng ph-¬ng ph¸p lùc
  Bảng số liệu chung về kÝch th-íc vµ t¶i träng vµ s¬ ®å
  B¶ng sè liÖu dÇm sè 5
  stt kn M(kNm) q(kN/m) L1(m) L2(m)
  8 80 100 10

  m
  q
  2J
  6(m) 2J 3J
  p
  K 2j

  10(m)
  3J
  J

  d h
  8(m) 10(m)

  yªu cÇu vµ tù thùc hiÖn
  1.tính hệ siêu tĩnh do tải trọng tác dụng
  1.1,vẽ các biểu đồ nội lực:mômen uốn M P lực cắt Q P lực dọc N P trên hệ siêu tĩnh đã
  cho.biết F=10J/L 12 (m 2 )
  1) x¸c ®Þnh bËc siªu tÜnh vµ chän hÖ c¬ b¶n
  2)thµnh lËp c¸c ph-¬ng tr×nh d¹ng chÝnh t¾c d¹ng tæng qu¸t
  3)x¸c ®Þnh c¸c hÖ vµ sè h¹ng tù do cña ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c,kiÓm tra c¸c kÕt
  qu¶ tÝnh ®-îc.
  4)gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c
  5)vÏ biÓu ®å m«men trªn hÖ siªu tÜnh ®· cho do t¶i träng t¸c dông M P .kiÓm tra
  c©n b»ng c¸c nót vµ ®iÒu kiÖn chuyÓn vÞ.
  6)vÏ biÓu ®å lùc c¾t Q P vµ lùc däc N P trªn hÖ siªu tÜnh ®· cho
  1.2.x¸c ®Þnh chuyÓn vÞ ngang cña 1 ®iÓm hoÆc gãc soay cña tiÕt diÖn K biÕt
  E=2.10 8 kN/m 2 .J=10 6 L 14 (m 4 )
  2.tÝnh hÖ siªu tÜnh t¸c dông c¶ 3 nguyªn nh©n(t¶i träng,nhiÖt ®é thay ®æi vµ gèi tùa
  dêi chæ).
  2.1 viÕt hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c d¹ng sè
  2.2 tr×nh bµy

  Sv:NguyÔn v¨n Tuyªn -1- Líp XDCTN & Má

 2. Bµi tËp lín c¬ kÕt cÊu 2 Tr-êng §¹i häc Má §Þa ChÊt

  1)c¸ch vÏ biÓu ®å M cc do 3 nguyªn nh©n ®ång thêi t¸c dông lªn hÖ siªu
  tÜnh ®· cho vµ c¸ch kiÓm tra
  2)c¸ch tÝnh chuyÓn vÞ ®· nªu môc trªn
  BiÕt
  -nhiÖt ®é thay ®æi trong thanh xiªn : thí trªn T tr =+36 0 ,thí d-íi lµ T d =+28 0
  -tÝnh thanh xiªn cã chiÒu cao tiÕt diÖn h=0.1(m)
  HÖ sè gi¶n në dµi v× nhiÖt ®é  =10 5
  -chuyÓn vÞ gèi tùa
  Gèi D dÞch chuyÓn sang ph¶i mét ®o¹n 1 =0.001 L 1 (m)
  Gèi H bÞ lón xuèng mét ®o¹n  2 =0.001 L 2 (m)

  Bµi lµm
  Thứ tự thực hiện:
  1. Xác định số ẩn số, chọn hệ cơ bản và lập hệ phương trình chính tắc dưới dạng chữ:
  Số ẩn số: n=T+2K+C 0 +3H-3D =3

  với (K=1,H=5,C 0 =4,D=6,T=0)vậy số bậc siêu tĩnh bằng 3

  Hệ cơ bản chọn như h×nh d-íi ®©y:

  m X1 = 1
  q

  X2 = 1
  p

  CHäN HÖ C¥ B¶N X3 = 1

  Sv:NguyÔn v¨n Tuyªn -2- Líp XDCTN & Má

 3. Bµi tËp lín c¬ kÕt cÊu 2 Tr-êng §¹i häc Má §Þa ChÊt

  Hệ phương trình chính tắc d¹ng tæng qu¸t ®-îc thµnh lËp
  11X1 + 12X2 + 13X3 + 1P = 0
  21X1 + 22X2 + 23X3 + 2P = 0
  31X1 + 32X2 + 33X3 + 3P = 0
  2. Xác định các hệ số và số hạng tự do của hệ phương trình chính tắc:
  Các biểu đồ mômen uốn lần lượt do X1 = 1; X2 = 1; X3 = 1 và tải trọng gây ra
  trong hệ cơ bản như trên:

  X1=1

  6 6

  M1

  10

  X 2= 1

  18

  M2

  Sv:NguyÔn v¨n Tuyªn -3- Líp XDCTN & Má

 4. Bµi tËp lín c¬ kÕt cÊu 2 Tr-êng §¹i häc Má §Þa ChÊt

  10 10

  M3 X3 = 1

  100

  900 800

  1700

  M 0p

  Sv:NguyÔn v¨n Tuyªn -4- Líp XDCTN & Má

 5. Bµi tËp lín c¬ kÕt cÊu 2 Tr-êng §¹i häc Má §Þa ChÊt

  10

  16
  12

  10 10
  2 6

  Ms

  1 2 
  11 = ( M 1 )( M 1 ) =
  1
   .6.10. .6  
  1
  6.18.6  1  1 .6.6. 2 .6   408
  2
  2 EJ 3  2 EJ 3EJ  2 3  EJ
  1 1  1 1 
    6.10 .8  10     
  2 716
  12=21=( M 1 )( M 2 )=   .18.18.6    
  2 EJ  2  2 EJ  2  3  EJ

  13 = 31 = ( M 1 )( M 3 ) =
  1
  10.18.6.  540
  2 EJ EJ
  1 1 2  1 1 2  
  22 = ( M 2 )( M 2 ) =  .18.18. .18   .8.10. .8  10   10.10.14 
  2 EJ 2 3  2 EJ  2 3  
  1 1 2  6436
  +  .10.10. .10  =
  2 EJ 2 3  3EJ
  1 1  810
  23 = 32 = ( M 2 )( M 3 ) =   .18.18.10   
  2 EJ  2  EJ

  1 1 2  1 2  12100
  33 = ( M 3 )( M 3 ) = . .10.10. 10  +
  1
  10.18.10 + 1  10.10. 10  =
  EJ  2 3  2 EJ 3EJ 2 3  9 EJ

  1 10 1 1  49400
  1P=( M 1 )( M Po )=
  2 EJ 
  0
  (8Z 2  160Z  900).(0.6Z )dZ 
  2 EJ
   .1700.18.6  = 
  2  EJ

  1 1 2  1 1  309500
  3P = ( M 3 )( M Po ) =   .10.10. .800   .1700.18.10  = 
  EJ  2 3  2 EJ  2  3EJ

  Sv:NguyÔn v¨n Tuyªn -5- Líp XDCTN & Má

 6. Bµi tËp lín c¬ kÕt cÊu 2 Tr-êng §¹i häc Má §Þa ChÊt

  1 10 1 1 2 
  2P=( M 2 )( M Po )=
  2 EJ 
  0
  (8Z 2  160Z  900).(10  0.8Z )dZ   .1700.18. .18  =
  2 EJ  2 3 
  114800
  EJ
  3. Kiểm tra các hệ số và số hạng tự do của hệ phương trình chính tắc:
   KiÓm tra hµng i:
  ( M 1 )( Ms ) =
  1
  1 2  1 1 2  1 1  1 1  232
    .6.10. .2  10   +  .6 .6 . .6   .2 .2 .6  +  .16.16.6  =
  2
  2 EJ 3   3EJ  2 3  2 EJ 2  2 EJ 2  EJ
  1 232
  11 +  12 +  13 = (408-716+540)= (đúng)
  EJ EJ
  ( M 2 )( Ms )
  18 18
  1 1 
   Z  Z  16dZ + 10  0.8Z )(10  0.2Z dZ = 1858
  2 1 1
  =  10.10. .10  +
  2 EJ  2 3  2 EJ 0
   
  2 EJ 0 3EJ
  716 6436 810 1858
   21 +  22 +  23 =  + + = (đúng)
  EJ 3EJ EJ 3EJ
  1 1 2  1 1 2  1 1 
  ( M 3 )( Ms )==  10.10. .10  +  .10.10. .10    .2.2.10 
  EJ  2 3  3EJ  2 3  2 EJ  2 
  1 1  9670
  +  .16.16.10  =
  2 EJ  2  9 EJ
  540 810 12100 9670
   31 +  32 +  33 = – + = (đúng)
  EJ EJ 9 EJ 9 EJ

   KiÓm tra c¸c hÖ sè cña Èn  ik :

  
  i ,k
  ik  MSMS

  1 1 2  1 1 2  
  ( Ms )( M S )=  .10.10. .10  +  2.10. .2  10   10.10.11 +
  EJ 2 3  2 EJ  2 3  
  1 1 2  1 1 2  1 1 2  1 1 2 
   .10.10. .10  +  .6 .6 . .6  +  10.10. .10  +  16.16. .16  +
  2 EJ  2 3  3EJ  2 3  3EJ  2 3  2 EJ  2 3 
  1 1 2  17332
   . 2 .2 . .2  =
  2 EJ  2 3  9 EJ
  408 6436 12100
  i ,k
   ik   11   12   13   21   22   23   31   32   33 =
  EJ
  +
  3EJ
  +
  9 EJ
  716 540 810 17332
  -2. +2 -2. = (đúng)
  EJ EJ EJ 9 EJ

  Sv:NguyÔn v¨n Tuyªn -6- Líp XDCTN & Má

 7. Bµi tËp lín c¬ kÕt cÊu 2 Tr-êng §¹i häc Má §Þa ChÊt

   KiÓm tra hÖ sè chÝnh cña ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c:

  1  
    1 1
  10

    8Z  160Z  900 10  0.2Z dz 
  2
  M MS 
  0
  P
  2
   .10.10. .800 +
  2 EJ  0 EJ  2 3 

  1 1  2 1700 13600 1 1 1 13600 113300
    2 .2.2 3 . 9  9   2 EJ  .16.16. . 
  2 EJ    2 3 9  3EJ

  1  309500 113300
   iP   1P   2 P   3 P 
  EJ
    49400  114800
   3 
  
  3EJ
  (§óng)

  4)Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c:
  408X 1  716X 2  540X 3  49400  0

  6436
   716X 1  X 2  810X 3  114800  0
  3
  12100 309500
  540X 1  810X 2  X3  0
  9 3
  X 1  44.90
   X 2  42.35 (kN)
  X 3  69.25
  HÖ tÜnh ®Þnh t-¬ng ®-¬ng

  42.35
  100
  q=20 44.9
  2j 42.35
  2J 44.9
  p=80 3J
  2J

  J 3J

  X3 = 63,25

  Sv:NguyÔn v¨n Tuyªn -7- Líp XDCTN & Má

 8. Bµi tËp lín c¬ kÕt cÊu 2 Tr-êng §¹i häc Má §Þa ChÊt

  5)BiÓu ®å momen trªn hÖ siªu tÜnh ®· cho do t¶i träng t¸c dông:

  323.5

  407.1
  423.1
  423.5 263.4

  107.5 692.5

  514.6
  Mp
  kNm

   KiÓm tra ®iÒu kiÖn chuyÓn vÞ:
  M PMi  0

  1   1  
   
  10 18
  M P M1   
     8 z  6.94z  323.5  0.6 z dz 
  2
    423.1  52.09Z 6dz
  2 EJ  0  2 EJ  0 
  1 1 2 
  +  .6.6. .263,4 =1,703.10 3 (m)
  3EJ  2 3 
  1  
    1 1 2 
  10
  M PM2     8 z  6.94z  323.5 10  0.8 z dz +
  2
   .423,5.10. .10
  2 EJ  0  2 EJ  2 3 
  1  
  18
     423.1  52.09Z  Z dz =0.0136(m)
  2 EJ  0 
  1   1 1 
  18

     52,09Z  423,110dz +
  2
  M PM3   .10.10. .692,5
  2 EJ  0  3EJ  2 3 
  1 1 2 
  +  .10.10. .107,5 =1,1945.10 4 (m)
  EJ  2 3 

  Sv:NguyÔn v¨n Tuyªn -8- Líp XDCTN & Má

 9. Bµi tËp lín c¬ kÕt cÊu 2 Tr-êng §¹i häc Má §Þa ChÊt

  1 1 2  1 1 2 
  M PM S    .10.10. 107.5 +  .10.10. .692,5
  EJ  2 3  3EJ  2 3 
  1   1  
   
  18 10
     423.1  52.09Z  Z  16dz +    8 z  6.94z  323.5 10  0.2 z dz
  2

  2 EJ  0  2 EJ  0 
  1 1 2  1 1 2   3092,28
    .423,5.10. .10 –  .6.6. .263,4 = 6
  =-1,54614.10 3 (m)
  2 EJ  2 3  3EJ  2 3  2.10 8
  . 10 . 10 4

  Ta thÊy chuyÓn vÞ t¹i c¸c gèi tùa lµ rÊt nhá vµ phï hîp víi yªu cÇu tÝnh to¸n
  Cã chuyÓn vÞ trªn lµ do sai sè trong tÝnh to¸n.
  6)C¸c biÓu ®å NP vµ QP :

  42.35
  44.9

  126.12 52.9

  q
  kN

  10.75 69.25
  42.35
  44.9

  114.5

  n
  kN
  94.4 105.55
  Sv:NguyÔn v¨n Tuyªn -9- Líp XDCTN & Má

 10. Bµi tËp lín c¬ kÕt cÊu 2 Tr-êng §¹i häc Má §Þa ChÊt

  1.2.X¸c ®Þnh gãc xoay cña tiÕt diÖn K.BiÕt E=2.108kN/m,J=10-6.L14(m)
  BiÓu ®å momen cña hÖ tÜnh ®Þnh t-¬ng ®-¬ng ë tr¹ng th¸i k:

  pk =1

  mk

  1   924,615
  18

    52,09Z  423,1 18 z dz = 2.10 .10
  1
  K  8 6 4
  = -4,62.10 4 (rad)
  2 EJ 0
  .10
  VËy mÆt c¾t K xoay ng-îc chiÒu kim ®ång hå mét gãc  K  -4,62.10-4 (rad)
  2)TÝnh hÖ siªu tÜnh chÞu t¸c dông c¶ 3 nguyªn nh©n(T¶i träng,nhiÖt ®é thay ®æi vµ
  gèi tùa dêi chç)
  2.1.ViÕt hÖ ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c d¹ng sè
   11 X 1   12 X 2   13 X 3  1P  1t  1z  0
   21 X 1   22 X 2   23 X 3   2 P   2t   2 z  0
   31 X 1   32 X 2   33 X 3   3 P   3t   3 z  0
  2.2.Tr×nh bµy
  1)C¸ch vÏ biÓu ®å Mcc do 3 nguyªn nh©n ®ång thêi t¸c dông lªn hÖ siªu tÜnh ®· cho
  vµ kiÓm tra
  TÝnh c¸c hÖ sè cña ph-¬ng tr×nh chÝnh t¾c:
   C¸c hÖ sè cña Èn:
  408 716
   11 M 1 M 1   12   21  M 1 M 2  
  EJ EJ
  6436 540
   22  M 2 M 2   13   31  M 1 M 3 
  3EJ EJ

  Sv:NguyÔn v¨n Tuyªn – 10 – Líp XDCTN & Má

 11. Bµi tËp lín c¬ kÕt cÊu 2 Tr-êng §¹i häc Má §Þa ChÊt

  12100 810
   33  M 3 M 3   23   32  M 2 M 3  
  9 EJ EJ
   C¸c hÖ sè chÝnh do t¸c ®éng cña t¶i träng:
   49400 114800  309500
   1P   2P   3P  
  EJ EJ 3EJ
   C¸c hÖ sè chÝnh do t¸c ®éng cña thay ®æi nhiÖt ®é:
  10
   10
   it   M i Ttr  Td dz   N i .t cm dz
  0
  h 0

  BiÓu ®å lùc däc N i :

  X1=1
  1

  1

  5/4

  n 1

  X 2= 1

  1

  n2

  Sv:NguyÔn v¨n Tuyªn – 11 – Líp XDCTN & Má

 12. Bµi tËp lín c¬ kÕt cÊu 2 Tr-êng §¹i häc Má §Þa ChÊt

  1

  n3 X1 = 1

  5
  10
   10
  1t   M 1 Ttr  Td dz   N 1Tcm dz   1 .6.10.10 5
  8  .10.32.105  0,028
  0
  h 0
  2 0,1 4
  10
   2t   M 2
   10
  Ttr  Td dz   N 2Tcm dz = 18  1010.105 8  0  0.112
  0
  h 0
  2 0,1

   3t  0

  1 X1=1

  x2=1

  1
  5/4

  x3=1
  ns

  Sv:NguyÔn v¨n Tuyªn – 12 – Líp XDCTN & Má

 13. Bµi tËp lín c¬ kÕt cÊu 2 Tr-êng §¹i häc Má §Þa ChÊt

  10
   10 5
   st   M s Ttr  Td dz   N s Tcm dz  1 (12  10).10.8.10 5
   .10.32.105  0.084
  0
  h 0
  2 0.1 4

  Ta có:  st  1t   2t   3t  0.084

  Sv:NguyÔn v¨n Tuyªn – 13 – Líp XDCTN & Má

Download tài liệu Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính khung siêu tĩnh bằng phương pháp lực – Đề số 5 File Word, PDF về máy