Tải Bài tập lớn Cơ học đất (1) – Download File Word, PDF

Bài tập lớn Cơ học đất (1)

Bài tập lớn Cơ học đất (1)
Nội dung Text: Bài tập lớn Cơ học đất (1)

Download


Cùng tham khảo Bài tập lớn Cơ học đất của sinh viên Nguyễn Ngọc Hiếu lớp XD12A1 trường ĐH Kiến trúc TP.HCM sau đây với bài toán tính lún phục vụ nhu cầu học tập, làm đồ án tốt nghiệp. Tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành Xây dựng, Công trình.

Bạn đang xem: Tải Bài tập lớn Cơ học đất (1) – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài tập lớn Cơ học đất (1) File Word, PDF về máy

Bài tập lớn Cơ học đất (1)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài tập lớn Cơ học đất (1)

 1. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ

  PHỤ LỤC                                                                             
  Trang
  Mở đầu…………………………………………………………………………………………..2
  Nội dung…………………………………………………………………………………………3
  A. Đề bài……………………………………………………………………………………………………………..3
  B. Yêu cầu…………………………………………………………………………………………………………… 3
  C. Bài làm…………………………………………………………………………………………………………….
  I. Phân loại đất­chọn chiều sâu chôn móng Df……………………………………………………..4
  a.i.1………………………………………………………………………………………………………………. Phâ
  n loại lớp đât……………………………………………………………………………………………..4
  a.i.1.a……………………………………………………………………………………………………… Phâ
  n loại lớp 1……………………………………………………………………………………………..4
  b. Phân loại lớp 2………………………………………………………………………………………..6
  c. Phân loại lớp 3………………………………………………………………………………………..7
  2……………………………………………………………………………………………………………. Ch
  ọn chiều sâu chôn móng……………………………………………………………………………8
  II.Vẽ đường comg e­p,e­logp,xác định chỉ số a,a0,Cc,Cs………………………………………………………………………… 8
  a.i.1……………………………………………………………………………………………………………….. Lớp 
  đất số 1(số hiệu 46)…………………………………………………………………………………….8
  a.i.1.a……………………………………………………………………………………………………… Vẽ 
  đường cong e­p,e­logp………………………………………………………………………………8
  a.i.1.b……………………………………………………………………………………………………… Xác 
  định chỉ số a,a0,Cc,Cs…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
  a.i.2……………………………………………………………………………………………………………… Lớp 
  đất số 2(số hiệu 85)…………………………………………………………………………………..10 
  a.i.2.a……………………………………………………………………………………………………… Vẽ 
  đường cong e­p,e­logp………………………………………………………………………………10
  b……………………………………………………………………………………………………………. Xác 
  định chỉ số a,a0,Cc,Cs ………………………………………………………………………………..10
  III.Xác định sơ bộ kích thước móng……………………………………………………………………11
  b.i.1………………………………………………………………………………………………………….. The
  o điều kiện cường độ tiêu chuẩn…………………………………………………………………11
  a…………………………………………………………………………………………………………….Tín
  h giá trị Rtc……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
  b……………………………………………………………………………………………………………. Xác 
  định kích thước móng……………………………………………………………………………….12
  b.i.2………………………………………………………………………………………………………….. The
  o điều kiện ứng suất cho phép…………………………………………………………………….13
  IV. Xác định ứng suất dưới đáy móng­Tính và vẽ biểu đồ ứng suất………………………13
  c.i.1………………………………………………………………………………………………………………. Xác 
  định ứng suât dưới đáy móng…………………………………………………………………….13

                                                                  BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Page 1

 2. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ
  c.i.2……………………………………………………………………………………………………………… Biề
  u đồ ứng suất………………………………………………………………………………………….22
  V. Tính lún……………………………………………………………………………………………………….23
  c.i.2.a.i.1……………………………………………………………………………………………………. Tín
  h độ lún ổn định­xác định độ nghiêng của móng……………………………………………23
  a…………………………………………………………………………………………………………….Kiể
  m tra điều kiện áp dụng lí thuyết đàn hồi…………………………………………………..23
  b……………………………………………………………………………………………………………. Tín
  h lún theo phương pháp công lún từng lớp………………………………………………….24
  c.i.2.a.i.2……………………………………………………………………………………………………Tín
  h lún tức thời……………………………………………………………………………………………..35
  c.i.2.a.i.3……………………………………………………………………………………………………Tín
  h lún theo thời gian(t=4 năm)……………………………………………………………………….35
  VI. Sử dụng phần mềm phần tử hữu hạn để mô phỏng và tính toán chuyển vị đứng
  (độ lún)……………………………………………………………………………………………………………36
  VII. Nhận xét………………………………………………………………………………………………… 40
  Kết luận ……………………………………………………………………………………………………………… 41

                                                                  BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Page 2

 3. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ

  MỞ ĐẦU

  Cơ học đất là một ngành cơ học ứng dụng nghiên cứu về ứng xử của đất trong tự nhiên vì hầu 
  hết các công trình đều đặt trên nền đất, muốn cho công trình được tốt,bền ,lâu dài,tiết kiệm thì 
  cần nắm rõ các tính chất cơ lí của đất.

  Cơ học đất là một môn học rất quan trọng, nắm vững các kiến thức của môn học này sẽ tạo 
  được nền tang vững chắc cho các môn học kế tiêp như thiết kế nền móng,kêt cấu bê tong cốt 
  thép…
  Chúng em đã đươc thầy hướng dẫn nghiên cứu về các vấn đề của môn học đó là những đặc 
  tính của đất, cách ứng xử của đất trên các loại tải khác nhau,xác định độ lún,độ ẩm,dung 
  trong, giói hạn chảy dẻo…

  Chúng em xin cảm ơn thầy vì những bài giảng,những kiên thức mà thầy đã tận tình chỉ dạy 
  trong những giờ lên lớp. Nó không chỉ đơn thuần là những bài giảng mà còn là những kinh 
  nghiệm nghề nghiệp để chúng em có thể tự tin bước vào đời một cách vững vàng hơn.
  Thay mặt tất cả các bạn sinh viên đã được thầy dạy dỗ em xin chân thành cảm ơn những đóng 
  góp,cống hiến của thầy suốt bao năm qua để chúng em có được những bài học bổ ích,những 
  kiến thức vững vàng. 

  Em xin chân thành cảm ơn!!!
   

                                                                                             TPHCM, ngày 04 tháng 01 năm 2015
                                                                                                          Nguy ễn Ng ọc Hi ếu

                                                                  BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Page 3

 4. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ

  TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP.HCM
  KHOA XAÂY DÖÏNG – BOÄ MOÂN: NEÀN MOÙNG
  ———————————
  BAØI TAÄP LÔÙN
  Moân hoïc: CÔ HOÏC ÑAÁT

  Họ và tên SV: Nguyễn  Ngọc Hiếu                                                Mã số SV: 12520800982
  Lớp : XD12a1

  BẢNG SỐ LIỆU BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT 
  A.DÖÕ LIEÄU
  Cho moùng ñôn döôùi coät vaø truï hoá khoan goàm 3 lôùp nhö hình veõ:

                                                                  BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Page 4

 5. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ

  Maët ñaát töï nhieân: code 0.00. Möïc nöôùc ngaàm ôû code -1.00(m).

    Nội lực  Các lớp đất 
  STT N(T/m) M(Tm/m) Lớp 1  Lớp 2 Lớp 3
    Số hiệu  h1 (m) Số hiệu  h2 (m) Số hiệu 
  27 80 28.5 46 1.4 85 4.2 4

  B.YÊU CẦU
  1. Phân loại đất (xác định tên và trạng thái của đất theo tiêu chuẩn Việt Nam và các bộ  
  tiêu chuẩn khác (nếu thấy cần thiết)) . Chọn chiều sâu chôn móng Df.
  2. Vẽ đường cong nén e – p, e – logp, xác định: a, ao, Cc, Cs cho các lớp đất. 
  3. Xác định sơ bộ kích thước đáy móng (axb) theo các điều kiện:  
  3.1. Điều kiện về cường độ tiêu chuẩn: ptctb   Rtc
  3.2. Điều kiện về ứng suất cho phép: , FS = 2 
  4. Xác định ứng suất dưới đáy móng. Tính và vẽ biểu đồ ứng suất tổng, ứng suất hữu  
  hiệu và áp lực nước lỗ  rỗng phân bố  trong nền do tải trọng bản thân và tải trọng  
  ngoài gây ra theo phương thẳng đứng. Mực nước ngầm  ổn định tại code ­1.00m so  
  với mặt đất tự nhiên.
  5. Tính độ lún tức thời; độ lún theo thời gian (t = 4 năm) và độ lún cố kết thấm ổn định  
  tại tâm móng (điểm O), tại trung điểm hai cạnh bề rộng của móng (điểm A, B). Từ 
  đó, xác định độ nghiêng của móng. 
  6. Sử  dụng phương pháp phần tử  hữu hạn (như  chương trình Plaxis hoặc Geo Slope)  
  để mô phỏng và tính toán các giá trị chuyển vị đứng (độ lún) và so sánh với kết quả 
  trong câu 5.
  7. Nhận xét kết quả cho hai nội dung ở câu 5, 6.. 

                                                                  BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Page 5

 6. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ
  I.  PH ÂN LO
    ẠI ĐẤT­CHỌN CHIỂU SÂU CHÔN MÓNG D f
  1.  Ph ân lo
    ại đất 
  a)  Phân loại lớp 1 
  Keá Söù Keát quaû xuyeân
  t c tieâu chuaån (SPT)
  qua kha N
  û ùng
  thí xuy
  nghi eân
  eäm tón
  neù h
  Goù n (CP
  Ñoä Giô Giô c coá T)
  Löïc keát qc(
  aåm ùi ùi Tyû ma
  dính (e – MPa
  Soá töï haïn haïn troï saùt c
  hieä nhie loûn deû Dun ng tron (kG/ p) )
  u ân g o haït g vôùi
  g cm2 caá
  W( WL Wp troï Gs )
  %) (%) (%) (ñoä p
  ng
  ) taûi
  töï
  troï
  nhie
  ng
  ân
  neù
  n
  (T/ p(K
  m3) Pa)

  50 100 150 200

  2. 0.1 0.99 0.95 0.92 0.90 0.2
  46 41.6 44.5 23.7 1.78 5o55 2
  69 3 1 3 3 3

  Theo đề bài đã cho móng là móng nông đặt trên nền gồm 3 lớp. Ta phân loại đất dựa 
  vào đặc trừng về cấp phối, các trạng thái Attergerg
   Phân loại lớp 1 theo TCXD 45­78.
  Đây lớp đất dính, ta phân loại dựa vào các giới hạn Anterbeg.
   Chỉ số dẻo của đất:  
   Độ sệt : 
   Theo TCXD 45­78, ta có:
  Đây là lớp đất sét
   Đất ở trạng thái dẻo.
  Như vậy, đây là lớp đất sét ở trạng thái dẻo.
   Phân loại theo USCS­ASTM.D2487:
                                                                  BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Page 6

 7. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ

  IP
  80

  70

  60
  CH
  50

  40
  CL
  MH­OH
  30

  20

  10
  CL­ML ML­OL
  0 10 20 30 40 50 60 70 80
  W
  90 100 110 120 L
                      
  Căn cứ vào biểu đồ casagrander đất này thuộc loại đất CL(đất kém dẻo)
   đất sét vô cơ,độ dẻo thấp đến trung bình,sét lẫn sỏi cuội,sét lẫn cát

  b)  Phân  loại lớp 2 
  Ta có bảng số liệu của lớp đất thứ hai:
  Soá Ñoä Giôù Giôù Dun Tyû Goù Löïc Keát Söù Keát quaû xuyeân tieâu
  hieä aåm i i g troï c dính qua c chuaån (SPT)
  u töï haïn haïn troï ng ma c û thí kha N
  nhie loûn deû ng haït saùt (kG/ nghi ùng
  tron cm )
  2
  ân g o töï Gs eäm xuye
  W(% WL Wp nhie g neù ân
  ) (%) (%) ân n tónh
  (ñoä coá (CP
  (T/m ) keát T)
  3
  ) (e – qc(M
  p) Pa)
  vôùi
  caáp
  taûi
  troï
  ng
  neù
  n
  p(KP
  a)

                                                                  BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Page 7

 8. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ
  100 200 300 400
  21o
  0.7 0.6 0.6 0.6
  85 23.5 30,6 24,1 1.92 2.70 0,27
  40 00 88 80 83 7.16 35

   Phân loại theo TCXD 45-78:
  Đây lớp đất dính, ta phân loại dựa vào các giới hạn Anterbeg.
   Chỉ số dẻo của đất:    
   Độ sệt : 
  Theo TCXD 45­78, ta có: Đây là lớp á cát
   Đất ở trạng thái cứng.
  Như vậy, đây là lớp á cát ở trạng thái cứng.
   Phân loại theo USCS­ASTM.D2487:
  IP
  80

  70

  60
  CH
  50

  40
  CL
  MH­OH
  30

  20

  10
  CL­ML ML­OL
  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 L
  W

  Căn cứ vào biểu đồ casagrander đất này thuộc loại đất ML (đất bụi dẻo)
  Nhận xét: Ta thấy lớp đất nằm khu vực đất bụi M và năm bên phía đất có tính dẻo thấp L. 
  WL=30,6

 9. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ
  Th Ño Ty Sö Keát quaû xuyeân tieâu chuaån (SPT)
  So aøn ä û ùc N
  á h aå troï kha
  hie ph m ng ùn
  äu aàn töï haï g
  haï nhi t xuy
  t eân Gs eân
  (%) W tón
  töô % h
  ng (CP
  öù T)
  ng qc(
  vôù MP
  i a)
  caù
  c
  côõ
  haï
  t
  Haï Haï Haï Haï
  t t t
  caù buï seù
  t i t
  Th To Vöø Nh Mò
  oâ a oû n
  Ñö
  ôøn
  g
  kín
  h
  haï
  t
  (m
  m)
  10 10- 5-2 2-1 1- 0,5- 0,2 0,1- 0,0 0,0
  5 0,5 0,2 5- 0,0 5- 1- 0,0
  5 0.1 5 0,0 0,0 02
  1 02
  4 2 21 25 30 10 8 4 19,6 2, 5,4 15
  65

  Phân loại theo TCXD 45­78:
  Mẫu đất trên có hàm lượng các hạt  có chiếm hơn 75% nên đây thuộc loại đất cát nhỏ.
  Theo kết quả của thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT và thí nghiệm xuyên tĩnh CPT, ta có:
  Đất cát này ở trạng thái chặt vừa.
                                                                  BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Page 9

 10. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ
  ( Theo bảng tra trang 15, sách Bài tập cơ học đất, Vũ Công Ngữ­ Nguyễn Văn Thông)
   Như vậy, đây là lớp đất cát nhỏ ở trạng thái chặt vừa.
           Hàm lượng cỡ hạt được cho trong bảng sau:
  Đường 
  kính hạt  ≥0.5 ≥0.25 ≥0.1 ≥0.05 ≥0.01 ≥0.002
 11. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ
  a)  Vẽ đường cong nén ép e­p, e­lgp  
   Độ rỗng tự nhiên của đất khi chưa có tải trọng tác dụng:

  Kết quả thí nghiệm nén ép e­p với tải trọng nén p(kPa)

  Cấp tải trọng 0 50 100 150 200
  Hệ số rỗng e 1.14 0,991 0,953 0,923 0,903

  Căn cứ vào bảng kết quả thí nghiệm trên, ta vẽ được đường cong nén lún sau:  e
  Từ đồ thị e­lgp, ta ước lượng áp lực tiền cố kết theo phương pháp Casagrande:  ứng với độ 
  rỗng . 

  e e
  1.14 1.14

  0.991 0.991
  e
  0.953 0.953

  0.923
  p 0.923 logp
  0.903 0.903
  50 100 150 200 1.67 2.00 2.18 2.30

  b)    Xác định a, ao, Cc, Cs
  Chỉ số nén:

  Chỉ số nở :

  Ta xác định hệ số nén a và ao theo công thức sau:
  ;
  Cấp tải  Hệ số nén 
  13 Hệ số nén ai 
  trọng ei ?ei =ei+1­ei tương đối  aoi
  (m2/kN)
  (kPa) (m2/kN)
  1 0 1.14
  ­ 0,149 2,98.10­3 1,39.10­3
  50 0.991
  50 0.991
  ­ 0,038 7,6.10­4 3,8.10­4
  100 0.953
  100 0.953 ­ 0,03 6.10­4 3.07.10­4
  150 0.923
                                                                  BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Page 11

 12. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ
  150 0.923
  ­ 0,02 4.10­4 2,08.10­4
  200 0.903

  2.Lớp đất số 2 (Số hiệu 85)
  a)  Vẽ đường cong nén ép e­p, e­lgp 
   Độ rỗng tự nhiên của đất khi chưa có tải trọng tác dụng:

  Kết quả thí nghiệm nén ép e-p với tải trọng nén p(kPa)

  Cấp tải trọng 0 100 200 300 400
  Hệ số rỗng e 0,74 0,70 0,688 0,680 0,683

  Căn cứ vào bảng kết quả thí nghiệm trên, ta vẽ được đường cong nén lún sau:  
  Từ đồ thị e-lgp, ta ước lượng áp lực tiền cố kết theo phương pháp Casagrande: ứng với độ
  rỗng .
  e
  0.74
  e
  0.74

  0.7 0.7

  0.693 e
  0.688
  0.688

  0.683
  0.683
  0.68
  p p
  2.21 logp
  0.68 2 2.3 2.47 2.6 100 200 300 400

  b) Xác định a, ao, Cc, Cs
  Chỉ số nén:

  Chỉ số nở :

  Ta xác định hệ số nén a và ao theo công thức sau:

                                                                  BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Page 12

 13. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ

  Cấp tải Hệ số nén tương
  Lớp Hệ số nén ai
  trọng ei ?ei =ei+1-ei đối aoi
  đất (m2/kN)
  (kPa) (m2/kN)
  0 0.74
  – 0,04 4.10-4 2,3.10-4
  100 0.7
  100 0.7
  – 0,012 1,2.10-4 7,05.10-5
  200 0.688
  1
  200 0.688
  – 0,008 8.10-5 4,74.10-5
  350 0.68
  350 0.68
  0,003 -3.10-5 -1,78.10-5
  400 0.683

  III.  XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC MÓNG 

  Giả thiết tỷ lệ kích thước chiều dài và chiều rộng ban đầu của móng là:  
  Dựa trên tỉ lệ này, ta đi tính toán kích thước móng với 2 điều kiện sau đây:

  1.   Theo 
     đ
     i  ề u ki
     ệ    n v
     ề    c
     ườ
     ng 
     độ
      ti
     ê  u chu
     ẩ
     n
    
  tc
  1.a)  Tính giá tr
     ị    R   
  Móng đặt trên  lớp đất thứ 2 (Số hiệu 85) . 
  Từ kết quả thí nghiệm CPT và SPT, sử dụng bảng tra ( I ­ 6 trang 15 – bài tập Cơ 
  học đất – tác giả: Vũ Công Ngữ) suy ra các chỉ tiêu cơ lý của lớp đất 2 :
   Góc ma sát trong =0,378 rad
   Dung trọng của lớp đất ngay dưới đáy móng:

   Dung trọng  của lớp đất phủ trên móng:

   Dung trong đẩy nổi của lớp 1:

   Dung trong đẩy nổi của lớp 2:

  Sức chịu tải của đất nền dưới đáy móng được xác định theo TCXD 45­70:

                                                                  BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Page 13

 14. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ

              ,27kG/cm2
   m1 = 1,4        m2 = 1,4         ktc= 1,1
  Cường độ tiêu chuẩn: 

               10,323b + 446,69 
  1.b)
   Xác định kích thước móng
  Ta có điều kiện về cường độ tiêu chuẩn cho móng : 
  Trong đó,

  Ứng suất tiêu chuẩn cực đại và cực tiểu dưới đáy móng được tính theo công thức: 

  Với:
  k là hệ số vượt tải, lấy bằng 1.2
   là dung trọng trung bình của đất và bê tông phía trên móng, được phép lấy bằng 20(kN/m3).
  F,W là diện tích và modun chống uốn của tiết diện đáy móng, 
  Vậy ta có

  2.
  Theo điều kiện về ứng suất cho phép
  Ta có điều kiện về ứng suất cho phép:  

  Sử dụng thức tính sức chịu tải của lớp đất dưới nền móng nông của Terzaghi :

  Với  
  Trọng lượng lớp đất phủ lên móng:
  (kN/m2)
  Giá trị ta có giá trị của các hệ số sức chịu tải theo bảng tra V­2 sách bài tập Cơ học đất 
  của Vũ Công Ngữ: 
  Sức chịu tải cực hạn:

  Chọn hệ số an toàn Fs = 2. Sức chịu tải cho phép:

  Mặt khác, tải trọng tiêu chuẩn trung bình được tính:

  Biểu thức (3) được viết lại là:

                                                                  BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Page 14

 15. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ

  Từ phương pháp tính toán theo điều kiện về cường độ tiêu chuẩn và sức chịu tải cực hạn 
  của nền đất, ta thấy để đảm bảo an toàn cho móng, ta chọn móng theo điều kiện về ứng 
  suất nén chính là phù hơp. Vậy chọn b =1,6(m), l = 1.5b = 2,4(m). 

  Kết luận: Vậy ta chọn:

  IV.  XÁC ĐỊNH ỨNG SUẤT DƯỚI ĐÁY MÓNG.TÍNH VÀ VẼ BIỂU ĐỒ ỨNG  
  SUÂT

  c.i.3.  Xác 
     đị
     nh 
     ứ
     ng su
     ấ
     t d
     ướ
     i 
    đ
     á
    y m
     ó
    ng.
     
  Xét các điểm có độ sâu như  bảng  bên dưới.
  Ta xem toàn bộ diện tích chịu tải chịu tác dụng của tải trọng: 

  Trong đó:

  Tải trọng gây lún: 

  Lớp thứ 3 là lớp cát nhỏ ở trạng thái chặt vừa nên chọn e = 0,7
  Với dung trọng riêng đẩy nổi của lớp 3 là 
  Gọi:
  Z: độ sâu tính từ mặt đất
  Z’ :độ sâu tính từ đáy móng
  ứng suất do tải trọng bản thân gây ra trên trục qua tâm móng
  : ứng suất do tải trọng gây lún gây ra trên trục đi qua tâm móng
  ­Tính ứng suất hữu hiệu do tải trọng bản thân gây ra:
   Tại mặt đất  = 0
   Tại mực nước ngầm 
   Tại đáy móng  
   Tại đáy lớp 1 
   Tại đáy lớp 2  
  ­Tính ứng suất nước lỗ rỗng : u= 10h

                                                                  BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Page 15

 16. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ
  ­Ứng suất tổng 
  Để tính ứng suất do tải trọng ngoài trên trục qua tâm móng O: Ta chia diện chịu tải làm 4 
  phần (như hình vẽ), tính toán cho mỗi phần và cộng tác dụng ( Dùng hệ số kg). Các số liệu 
  tính toán ghi ở bảng 1.
  Để tính ứng suất trên trục đi qua trung điểm A và B của 2 cạnh bề rộng móng : Ta chia diện 
  chịu tải thành 2 hình chữ nhật như hình vẽ. Sau đó chia tải trọng thành 2 phần: 
  –  Phần phân bố đều có cường độ bằng   . Ta dùng hệ số kg để tính. 

  – Phần phân bố tam giác có cường độ lớn nhất bằng   . Đối với B thì ta dùng hệ số k’T để 
  tính, còn A thì dùng hệ số kT để tính.

  154,65 KN/cm2
  331,7KN/cm2
  309,3 KN/cm2

  22,4 KN/cm2 22,4 KN/cm2

  A B
  Oz Ax Bx

  1,2m 2,4m
  0,8m

  0,8m

  O A B

                                                                  BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Page 16

 17. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ
  Table : ỨNG SUẤT TẠI TÂM MÓNG O

                                                                  BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Page 17

 18. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ

                                                                  BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Page 18

 19. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ

  Table : ƯNG SUẤT DO TẢI TRỌNG NGOÀI GÂY RA TẠI A

                                                                  BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Page 19

 20. SV: Nguyễn Ngọc Hiếu                                                                             GVHD: Đào Nguyên Vũ

  Table : ỨNG SUẤT DO TẢI TRỌNG NGOÀI GÂY RA TẠI B

                                                                  BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC ĐẤT Page 20

Download tài liệu Bài tập lớn Cơ học đất (1) File Word, PDF về máy