Tải Bài tập lịch sử đô thị: Qúa trình phát triển đô thị học mỹ: quan hệ giữa trật tự và sự đa dạng – Download File Word, PDF

Bài tập lịch sử đô thị: Qúa trình phát triển đô thị học mỹ: quan hệ giữa trật tự và sự đa dạng

Bài tập lịch sử đô thị: Qúa trình phát triển đô thị học mỹ: quan hệ giữa trật tự và sự đa dạng
Nội dung Text: Bài tập lịch sử đô thị: Qúa trình phát triển đô thị học mỹ: quan hệ giữa trật tự và sự đa dạng

Download


Đô thị học: viễn kiến và quá trình tìm kiếm nơi cư trú tốt nhất cho con người. Tuân thủ các nguyên tắc đã được thiết lập. Các nguyên tắc đa dạng (diversity) sự công bằng tinh thần cộng đồng tính kết nối tính chất quan trọng của không gian dân sự và không gian công cộng.

Bạn đang xem: Tải Bài tập lịch sử đô thị: Qúa trình phát triển đô thị học mỹ: quan hệ giữa trật tự và sự đa dạng – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài tập lịch sử đô thị: Qúa trình phát triển đô thị học mỹ: quan hệ giữa trật tự và sự đa dạng File Word, PDF về máy

Bài tập lịch sử đô thị: Qúa trình phát triển đô thị học mỹ: quan hệ giữa trật tự và sự đa dạng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài tập lịch sử đô thị: Qúa trình phát triển đô thị học mỹ: quan hệ giữa trật tự và sự đa dạng

 1. QÚA TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
  HỌC MỸ: QUAN HỆ GIỮA TRẬT TỰ
  VÀ SỰ ĐA DẠNG

  Đại học Đà Nẵng
  Khoa Kiến trúc Đại học Bách khoa
  Nguyễn Hồng Ngọc
  Đà Nẵng 1-2013

 2. Đô thị học và phản đô thị học
 3. Đô thị học:

  viễn kiến & quá trình
  tìm kiếm  nơi cư
  trú tốt nhất cho con
  người

  Tuân thủ các nguyên
  tắc đã được thiết
  lập
  Nt mang tính chất
  chuẩn mực
  (normative)

 4. Các nguyên tắc

  đa dạng (diversity)
  sự công bằng
  tinh thần cộng đồng
  tính kết nối
  tính chất quan trọng
  của không gian dân
  sự và không gian
  công cộng.

 5. Phản đô thị học:

  Sự tách biệt
  Sự phân chia theo
  giai tầng xã hội
  (segregation)
  Định hình không gian
  = các thành phần
  “khủng” như đường
  cao tốc, các khối phố
  lớn
  Coi thường tính chất
  công bằng
  Coi thường nơi chốn
  & Không gian công
  cộng.

 6. Bốn nền văn hóa đô thị học
 7. Văn hóa quy hoạch

  Gồm ý tưởng, các quan niệm, các giá trị,
  các chiến lược và các phương pháp tiếp
  cận cho vấn đề quy hoạch

 8. Bốn cách tiếp cận tới việc kiến tạo thành
  phố
  Tư duy & tranh luận về thành phố
  Phê bình
  Thành công & thất bại trong thực tế.
 9. Đóng góp của mỗi nền văn hóa:

  Xu hướng tiệm tiến: xuất phát từ cộng
  đồng và cơ sở
  Các nguyên tắc về sự đa dạng & trật tự
  phức tạp  thay đổi môi trường đô thị
  một cách dần dần.

 10. Trào lưu plan-making:
  Thành phố Đẹp (City Beautiful) nhấn mạnh
  thiết kế dân sự (civic design)
  Thiết kế và tổ chức khối tích các tòa nhà trong
  mối quan hệ với đường phố
  Thành phố Hiệu quả tập hợp một loạt các
  chủ đề, tập trung vào hiệu quả kinh tế của
  các dự án.
 11. Trào lưu cộng đồng quy hoạch hoàn thiện:
  Tư duy tổng thể (holistic) về hình thức thành
  phố & hình dung các giải pháp thay thế, các
  xã hội lý tưởng.
 12. Trào lưu quy hoạch vùng:
  Quan tâm tới việc làm thế nào sắp xếp tất cả
  các thành phần đô thị vào trong một khuôn
  khổ lớn đáp ứng với môi trường.
  .
 13. 1. Lý thuyết grid/group và ứng
  dụng trong nghiên cứu đô thị
  học
 14. Ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học xã hội
  Chiều grid thể hiện quyền lực trong xh
  Chiều group thể hiện tình trạng và ranh giới tồn tại
  giữa một nhóm xã hội và các nhóm bên ngoài
 15. Một nền văn hóa hình thành & thay đổi thế nào
  Các giới hạn của sự thương thảo cũng như quá trình
  chuyển dịch
 16. Ứng dụng lý thuyết grid/group trong đô thị học
  Grid  thay bằng cường độ: mức độ tồn tại của
  thành phố
  Cường độ = mức độ đô thị
  Group  thay bằng trật tự = mức độ áp dụng các giá
  trị chuẩn mực cho các điểm cư trú của con người
 17. Trật tự
 18. Trật tự: tập trung vào việc tạo ra các bản quy hoạch và thiết kế
  cụ thể
  Trật tự thấp: biểu hiện sự kiểm soát không phải là các bản quy
  hoạch mang tính chuẩn mực.
  Trật tự thấp nhấn mạnh hành động riêng lẻ
  Quan niệm trật tự = cái gì đó có tính tiềm ẩn, ngoài khuôn khổ
  quản lý hay luật pháp.
 19. Trật tự cao: liên quan tới các quy hoạch mang tính chuẩn
  mực, thể hiện trật tự định trước.
  Quy hoạch phản ảnh ý chí (áp đặt) & tĩnh tại.
  Ít quan tâm tới môi trường hiện tồn, ưu tiên cho việc phát
  triển từ số không (starting from scratch), coi quá trình xây
  dựng bắt đầu từ một bề mặt trống trơn (a clean slate)
 20. Cường độ

Download tài liệu Bài tập lịch sử đô thị: Qúa trình phát triển đô thị học mỹ: quan hệ giữa trật tự và sự đa dạng File Word, PDF về máy