Từ khóa: xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế