Từ khóa: xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct