Từ khóa: điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí