Từ khóa: các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ