Lớp 10TIn Học

Mẹ em dự định gửi tiết kiệm một khoản tiền tại một ngân hàng có lãi suất 5% một năm, nghĩa là sau mỗi năm tiền lãi nhận được là 5% số tiền gửi | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi: Mẹ em dự định gửi tiết kiệm một khoản tiền tại một ngân hàng có lãi suất 5% một năm, nghĩa là sau mỗi năm tiền lãi nhận được là 5% số tiền gửi. Hết một năm, nếu mẹ không rút tiền thì cả vốn lẫn lãi sẽ tự động được gửi tính cho năm tiếp theo. Em hãy viết chương trình nhập vào số tiền T (đơn vị triệu đồng) sau đó tính và đưa ra 10 dòng, mỗi dòng ghi số tiền sau mỗi năm trong 10 năm gửi liên tiếp cả gốc lẫn lãi để mẹ tham khảo.

Lời giải: 

T = float(input(“Nhập số tiền: “))

Bạn đang xem: Mẹ em dự định gửi tiết kiệm một khoản tiền tại một ngân hàng có lãi suất 5% một năm, nghĩa là sau mỗi năm tiền lãi nhận được là 5% số tiền gửi | Giải bài tập SGK Tin học 10

for i in range(10):

    T = T * (1 + 5/100)

Mẹ em dự định gửi tiết kiệm một khoản tiền tại một ngân hàng có lãi suất 5% một năm, nghĩa là sau mỗi năm tiền lãi nhận được là 5% số tiền gửi

* Vòng lặp for trong Python

Vòng lặp for trong Python được sử dụng để lặp một biến dữ liệu qua một dãy (List, Tuple hoặc String) theo thứ tự mà chúng xuất hiện. Nếu số lần lặp cố định thì bạn nên sử dụng vòng lặp for. Còn nếu số lần lặp không cố định thì vòng lặp while sẽ là sự lựa chọn tốt hơn.

Cú pháp của vòng lặp for

1

2

for variable in sequence:

    Khối lệnh của for

Ở cú pháp trên, variable là các biến dùng để nhận giá trị của từng dữ liệu trên mỗi lần lặp. Sequence là chuỗi cần lặp. 

Vòng lặp tiếp tục cho đến khi chúng ta đến mục cuối cùng trong chuỗi. Một lưu ý nhỏ về phần trình bày là code bên trong câu lệnh “for” sẽ được căn thụt lề để phân tách code rõ ràng và chính xác.

* Vòng lặp for range trong Python | for i in range python

Vòng lặp for range trong Python hay còn gọi là for i in range python là một cách sử dụng kết hợp giữa vòng lặp for và hàm range() trong python, trong đó đối tượng có nhiều phần tử của vòng lặp for được chỉ định bằng hàm range(). for i in range python được sử dụng để lặp lại một số lần cụ thể trong python.

for i in range( số lần lặp ):

    Câu lệnh 1

    Câu lệnh 2

Hàm range() trong Python vốn được sử dụng để tạo ra một đối tượng chứa các phần tử là dãy số gồm các số liên tiếp từ 0 đến một giá trị, mà giá trị đó không vượt qua đối số được chỉ định. Ví dụ như range(5) sẽ tạo ra một dãy số có 5 phần tử gồm các số 0, 1, 2, 3, 4.

Do trong vòng lặp for python, chúng ta sẽ lấy từng phần tử trong đối tượng có nhiều phần tử được chỉ định để xử lý, nên kết quả khi kết hợp với hàm range(5) ở trên, sẽ có 5 lần lặp được thực hiện.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 10 bài 8 Cánh diều: Câu lệnh lặp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button