GDQPLớp 12

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta có những giải pháp gì để chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam? Tại sao phải xây dựng “ý thức bảo vệ tổ quốc cho toàn dân”?

Trả lời câu hỏi Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta có những giải pháp gì để chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam Tại sao phải xây dựng “ý thức bảo vệ tổ quốc cho toàn dân” chính xác nhất.

Câu hỏi: 

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta có những giải pháp gì để chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam? Tại sao phải xây dựng “ý thức bảo vệ tổ quốc cho toàn dân”?

Bạn đang xem: Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta có những giải pháp gì để chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam? Tại sao phải xây dựng “ý thức bảo vệ tổ quốc cho toàn dân”?

Trả lời:

* Những biện pháp mà Đảng và Nhà nước đề ra để chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam:

1. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế.

2. Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ.

3. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân.

4. Xây dựng cơ sở chính trị – xã hội vững mạnh về mọi mặt.

5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh.

6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của địch.

7. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động.

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta có những giải pháp gì để chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam?

* Phải xây dựng “ý thức bảo vệ tổ quốc cho toàn dân” vì:

Đối với nước ta, bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mĩ và các thế lực thù địch lợi dụng sự sụp đổ của xã hội chủ nghĩa, ở Liên Xô và Đông Âu, lợi dụng cuộc chiến chống khủng bố, tấn công quyết liệt vào độc lập chủ quyền của các quốc gia, dân tộc, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có nước ta. Vì vậy, khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, nhân dân ta luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các thành quả cách mạng. (Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa cho các tầng lớp nhân dân phải mang tính toàn diện, nhưng tập trung vào: Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước; tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù chống phá đất nước ta; quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới; tinh thần sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh… hình thức giáo dục phải đa dạng, phù hợp với từng đối tượng)

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button