Lớp 10TIn Học

Em hãy viết chương trình Python (hoặc làm việc với Python ở cửa số Shell), dùng câu lệnh type() | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi: Em hãy viết chương trình Python (hoặc làm việc với Python ở cửa số Shell), dùng câu lệnh type() để biết kiểu dữ liệu liên quan đến các phép toán: chia, chia lấy phần nguyên, chia lấy phần dư. Em có thể tham khảo dữ liệu ở Bảng 1 sau đây:

Dữ liệu đầu vào Phép toán Kết quả
a = 20 a/b 4.0
b = 5 a//d 6
c = 5.0 a%d 2
d = 3 c%d 2.0

Lời giải:

Chương trình Python (hoặc làm việc với Python ở cửa số Shell), dùng câu lệnh type() để biết kiểu dữ liệu liên quan đến các phép toán: chia, chia lấy phần nguyên, chia lấy phần dư

Bạn đang xem: Em hãy viết chương trình Python (hoặc làm việc với Python ở cửa số Shell), dùng câu lệnh type() | Giải bài tập SGK Tin học 10

>>> type(20/5)

>>> type(20//3)

>>> type(20%3)

>>> type(5.0%3)

Chương trình Python (hoặc làm việc với Python ở cửa số Shell), dùng câu lệnh type() để biết kiểu dữ liệu liên quan đến các phép toán: chia, chia lấy phần nguyên, chia lấy phần dư

* Hàm type() trong Python

Hàm tích hợp sẵn type() trong Python trả về kiểu của đối tượng được truyền dưới dạng tham số. Hàm type() chủ yếu được sử dụng cho mục đích gỡ lỗi.

Cú pháp

Có hai loại tham số khác nhau có thể được truyền cho hàm type() ta gọi là tham số đơn và tham số ba.

type(object)type(name, bases, dict)

Nếu loại tham số đơn (object) được truyền, kết quả sẽ trả về kiểu đối tượng đã cho.

Nếu tham số ba (name, bases, dict) được truyền, nó sẽ trả về một đối tượng kiểu mới.

type() với một tham số đối tượng duy nhất (tham số đơn)

Nếu loại tham số đơn (object) được truyền, kết quả sẽ trả về kiểu đối tượng đã cho.

type() với ba tham số name, bases, dict (tham số ba)

Nếu tham số ba (name, bases, dict) được truyền, nó sẽ trả về một đối tượng kiểu mới.

name: tên lớp sẽ trở thành thuộc tính __name__.

bases: tuple của các lớp, tương ứng với thuộc tính __base__.

dict: một từ điển chứa các namespace cho class, tương ứng với thuộc tính __dict__.

* Tác dụng của hàm type()

Trong lập trình, kiểu dữ liệu là một khái niệm rất quan trọng. Các biến có thể lưu trữ dữ liệu thuộc nhiều kiểu khác nhau và các kiểu khác nhau có thể làm những việc khác nhau.

Python có các kiểu dữ liệu sau được tích hợp sẵn theo mặc định:

*Text Type: str

*Numeric Types: int, float, complex

*Sequence Types: list, tuple, range

*Mapping Type: dict

*Set Types: set, frozenset

*Boolean Type: bool

*Binary Types: bytes, bytearray, memoryview

Bạn có thể lấy kiểu dữ liệu của bất kỳ đối tượng nào bằng cách sử dụng hàm type()

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 10 bài 4 Cánh diều: Các kiểu dữ liệu số và câu lệnh vào – ra đơn giản

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button