Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Xây dựng thành phố thông minh giải pháp để phát triển đô thị hiện đại – Tải về File Word, PDF

Xây dựng thành phố thông minh giải pháp để phát triển đô thị hiện đại

Xây dựng thành phố thông minh giải pháp để phát triển đô thị hiện đại
Nội dung Text: Xây dựng thành phố thông minh giải pháp để phát triển đô thị hiện đại


Bài viết giới thiệu khái quát về đô thị thông minh và những lợi thế, thách thức khi xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam; từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển đô thị theo hướng thông minh và bền vững.

Bạn đang xem: [Download] Xây dựng thành phố thông minh giải pháp để phát triển đô thị hiện đại – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Xây dựng thành phố thông minh giải pháp để phát triển đô thị hiện đại File Word, PDF về máy

Xây dựng thành phố thông minh giải pháp để phát triển đô thị hiện đại

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Xây dựng thành phố thông minh giải pháp để phát triển đô thị hiện đại

DIỄN ĐÀN XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ<br />
<br />
<br />
<br />
XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH<br />
>> GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HIỆN ĐẠI<br />
TS. Trần Hữu Hà*<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
KHÁI NIỆM THÀNH PHỐ THÔNG MINH<br />
Tóm tắt: Đô thị hóa đặt ra vấn đề cấp thiết phải có Khái niệm thành phố thông minh rất đa<br />
các giải pháp thông minh hơn để kiểm soát những thách dạng. Mặc dù được biết đến trên toàn thế<br />
thức từ phát triển nhằm hướng tới phát triển các đô thị tích giới, khái niệm này được sử dụng với nhiều<br />
hợp nhiều tiện ích. Vậy làm thế nào để có thể giải quyết cách hiểu, cách tiếp cận và bối cảnh thực thi<br />
khó khăn trước mắt và những thách thức đặt ra. Bài báo khác nhau. Thành phố thông minh là sự lồng<br />
giới thiệu khái quát về đô thị thông minh và những lợi thế, ghép giữa hạ tầng, dịch vụ, ứng dụng công<br />
thách thức khi xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam; từ nghệ, nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng,<br />
đó đề xuất một số giải pháp phát triển đô thị theo hướng tăng cường thể chế và huy động sự tham gia<br />
thông minh và bền vững. của người dân. Do đó, thành phố thông minh<br />
Từ khóa: Xây dựng, đô thị thông minh, quản lý đô thị. là một thuật ngữ phức tạp và đa nghĩa.<br />
Abstract: Urbanization poses an urgent need for<br />
smarter solutions to control the challenges of development<br />
in order to aim at developing cities integrating many<br />
convenient facilities. So how to solve the current difficulties<br />
and the challenges given? The article briefly introduces<br />
smart city and the advantages as well as challenges when<br />
building smart city in Vietnam. Then, it proposes some<br />
solutions to develop city smartly and sustainably.<br />
Key words: Building, smart city, urban management<br />
<br />
*Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị<br />
<br />
6 HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ<br />
“Thành phố thông minh” hay “Đô<br />
thị thông minh” là sự kết hợp giữa<br />
quản lý khai thác, phát triển không<br />
gian đô thị và ứng dụng công nghệ<br />
mới, đặc biệt là công nghệ thông<br />
tin. Đô thị thông minh sẽ giúp người<br />
dân vận hành tất cả công việc trên “Thành phố thông minh” hay “Đô thị thông minh” cần sự kết hợp<br />
hệ thống công nghệ thông tin dưới các tiện ích đô thị với công nghệ thông tin<br />
<br />
sự điều hành của một trung tâm. thị tương đối lớn bao gồm: các đô thị loại I và loại II có quy mô từ 25 vạn đến<br />
Đô thị thông minh làm cuộc sống 1,5 triệu người. Năm 2016, tổng thu ngân sách của các tỉnh trực thuộc Trung<br />
con người trở nên dễ dàng hơn, môi ương luôn dẫn đầu danh sách cả nước . Tổng thu ngân sách của 5 thành phố<br />
trường sinh hoạt an toàn và thoải ước đạt 538, 331 nghìn tỷ đồng, bằng 48,56% thu ngân sách cả nước, trong đó<br />
mái hơn. Sự tương tác giữa người TP. Hồ Chí Minh tổng thu ngân sách đạt 307,336 nghìn tỷ đồng, bằng 57,84%<br />
dân và đô thị dễ dàng, linh hoạt hơn. tổng thu ngân sách của Cụm 5 thành phố. Có thể xem đây là một lợi thế khi<br />
Xây dựng một đô thị thông minh chúng ta quản lý đô thị theo hướng hiện đại, thông minh bởi quản lý đô thị là<br />
là hướng đến thực hiện đô thị hóa quản lý động lực phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, việc phát triển đô<br />
một cách toàn diện. Chất lượng của thị thông minh cần phải hướng giải quyết các vấn đề như: Số dân đô thị tăng<br />
đô thị hóa không chỉ thể hiện qua các nhanh dẫn đến áp lực của đô thị tăng (môi trường, giao thông, dịch vụ y tế, an<br />
số liệu báo cáo GDP, mà hơn hết nó toàn, nhà ở…); hạ tầng lạc hậu, quá tải; cạnh tranh kinh tế giữa các đô thị, giữa<br />
thể hiện sự phát triển hài hòa, tổng các vùng ngày càng gay gắt và đòi hỏi ngày càng cao của người dân về chất<br />
thể mọi mặt của đô thị. Vừa hướng lượng cuộc sống. Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm ra mô hình quản lý và phát triển<br />
đến mục tiêu tăng trưởng song cũng các đô thị không chỉ có ý nghĩa cấp bách trước mắt, mà còn có ý nghĩa chiến<br />
hướng đến sự thay đổi về chất lượng lược lâu dài cho sự phát triển bền vững của đất nước, xây dựng đô thị thông<br />
cuộc sống của cư dân đô thị. Khái minh là một lựa chọn tất yếu, phù hợp xu thế phát triển của thời đại.<br />
niệm về đô thị thông minh đang dần Việt Nam đang phát triển theo hướng tiếp cận với nhiều mô hình tiên tiến cùng<br />
trở nên rõ nét và càng có ý nghĩa hơn xu thế hội nhập quốc tế<br />
khi đô thị hóa đang trở thành xu thế Lợi thế thứ hai có thể kể đến là các đô thị Việt Nam đang phát triển theo<br />
của toàn cầu. Sự phát triển của thành hướng tiếp cận với nhiều mô hình tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế, tạo<br />
phố thông minh chính là hướng tới ra những tiền đề về ứng dụng và phát triển CNTT, truyền thông để phát triển<br />
sự thay đổi về chất cho quá trình đô đô thị thông minh và quản lý thông minh. Hiện nay Việt Nam có gần 50 triệu<br />
thị hóa, mà ở đó công nghệ, khoa người sử dụng Internet, đạt tỷ lệ trên 53% dân số, cao hơn mức trung bình thế<br />
học kỹ thuật được áp dụng một cách giới là 46,64%. Việt Nam đứng vị trí thứ 16 trong top 20 quốc gia có số lượng<br />
có hiệu quả nhằm đem đến một môi người sử dụng Internet nhiều nhất tại châu Á. Việt Nam có gần 14.000 doanh<br />
trường sống ổn định, lành mạnh hơn nghiệp CNTT với 500.000 lao động và doanh thu lớn. Việt Nam cũng đã đạt<br />
cho người dân. Đặc biệt là thay đổi được nhiều thành tựu trong việc ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà<br />
phương thức quản lý của các nhà nước và các lĩnh vực đời sống xã hội, rõ nhất là ở các lĩnh vực quản lý ngân sách<br />
quản lý đô thị trong giai đoạn mới. và kho bạc, quản lý thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, giáo dục, y tế, quản lý giao<br />
NHỮNG LỢI THẾ VÀ THÁCH THỨC thông, quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường…<br />
KHI XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH Việt Nam có gần 20 tỉnh, thành phố xây dựng các dự án thí điểm về phát<br />
TẠI VIỆT NAM triển công nghệ thông tin<br />
1. Lợi thế Hiện nay, ở Việt Nam có gần 20 tỉnh, thành phố đã tổ chức hội thảo và ký<br />
Quản lý đô thị là quản lý động thoả thuận hợp tác (MOU) với các doanh nghiệp viễn thông – công nghệ thông<br />
lực phát triển kinh tế tin (CNTT) để xây dựng các dự án thí điểm về phát triển đô thị thông minh. Cụ<br />
Hiện nay, Việt Nam có hơn 800 đô thể: TP. Hồ Chí Minh là một trong những thành phố lớn nhất cả nước đã có<br />
thị, trong đó đô thị có quy mô lớn là Quyết định số 4693 ngày 8/9/2016 về thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề<br />
2 đô thị đặc biệt: Thủ đô Hà Nội và án “Xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”. Để xây dựng thành<br />
TP. Hồ Chí Minh (quy mô trung bình phố thông minh, UBND TP. Hồ Chí Minh và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt<br />
7-8 triệu người); khoảng gần 30 đô Nam (VNPT) đã ký thỏa thuận hợp tác Tư vấn khung về công nghệ thông tin<br />
<br />
Số 55.2017 XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ 7<br />
DIỄN ĐÀN XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ<br />
<br />
và truyền thông (ICT) trong xây dựng và triển khai Đề án thuộc tỉnh Thanh Hóa theo định hướng thành phố thân<br />
“Xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông thiện với môi trường, thành phố đáng sống, phát triển<br />
minh giai đoạn 2017 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tại bền vững; góp phần làm tăng sức hấp dẫn của tỉnh để thu<br />
Đà Nẵng, ngày 25/3/2014 Chủ tịch UBND thành phố Đà hút các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,<br />
Nẵng đã ký Quyết định 1797 phê duyệt Đề án “Xây dựng nâng cao chất lượng cuộc sống.<br />
thành phố thông minh hơn tại Đà Nẵng giai đoạn 2014 Ở tầm quốc gia, tháng 12/2016, trên cơ sở xem xét<br />
– 2020”. Chiến lược phát triển đô thị thông minh tại Đà nội dung kiến nghị của Bộ Thông tin & Truyền thông<br />
Nẵng sẽ theo hướng xây dựng một chính quyền thông tại báo cáo kèm theo văn bản 3963/BTTTT-KHCN ngày<br />
minh kết nối được với những công dân thông minh, 11/11/2016 về xây dựng đô thị thông minh bền vững trên<br />
doanh nghiệp thông minh. Tại Bình Dương cũng đang thế giới và Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ,<br />
có những bước đi đầu tiên để chuẩn bị cho lộ trình xây ngành, địa phương tăng cường ứng dụng CNTT, xây dựng<br />
dựng thành phố thông minh. Tháng 9/2016, với sự phối Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015<br />
hợp của Tập đoàn Braintport (Hà Lan) và Tổng Công ty của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Chương trình<br />
Becamex IDC đã xây dựng Đề án “Xây dựng Thành phố quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan<br />
thông minh Bình Dương” dựa trên mô hình của thành nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 đã được ban hành kèm<br />
phố Eindhoven và báo cáo với UBND tỉnh Bình Dương để theo Quyết định 1819 ngày 26/10/2015 của Thủ tướng<br />
tiến tới hoàn thiện và có các bước triển khai phát triển Chính phủ. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền<br />
đô thị thông minh tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Với vị thế thông khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và<br />
đặc biệt và cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, Phú Quốc các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành tiêu chí đánh<br />
là địa điểm rất thích hợp để trở thành thành phố thông giá, công nhận đô thị thông minh và hướng dẫn các địa<br />
minh. Ngày 29/9/2016, UBND Tỉnh Kiên Giang và VNPT đã phương thực hiện, bảo đảm việc đầu tư thiết thực, hiệu<br />
tổ chức Hội nghị xây dựng và triển khai đề án thành phố quả, phù hợp với khả năng cân đối vốn và điều kiện của<br />
thông minh Phú Quốc. Trong lộ trình xây dựng Phú Quốc từng địa phương, tránh đầu tư theo phong trào, lãng phí,<br />
trở thành thành phố thông minh, có 4 giai đoạn. Đó là: thất thoát.<br />
Bước đầu triển khai hạ tầng mạng, công nghệ thông tin 2. Thách thức<br />
và triển khai các dịch vụ cơ bản. Sau đó, Phú Quốc sẽ xây Đánh giá chung, phát triển “đô thị thông minh” ở nước<br />
dựng Trung tâm vận hành tập trung, triển khai thêm các ta đang ở trong các giai đoạn ban đầu, một số đô thị đã<br />
dịch vụ thông minh và cuối cùng là xây dựng thành phố quan tâm bắt tay vào việc xây dựng và phê duyệt các đề<br />
thông minh theo xu hướng thế giới và Việt Nam. Trong án, quy hoạch phát triển đô thị thông minh, điển hình như<br />
năm 2016, VNPT đã triển khai các dịch vụ cơ bản nhất, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Kiên Giang, Thanh<br />
phục vụ nhu cầu thiết yếu của Phú Quốc như xây dựng Hóa… Trong quá trình đó, các công ty viễn thông, công<br />
Chính quyền điện tử, hệ thống Smart Wifi và hệ thống nghệ thông tin đóng vai trò khá tích cực và quan trọng<br />
giám sát môi trường. Tại Thanh Hóa, bên cạnh các hoạt trong việc giới thiệu các giải pháp xây dựng đô thị thông<br />
động hội thảo chuyên ngành, ngày 21/9/2016, Dự thảo minh cho chính quyền. Tuy nhiên, lựa chọn một chiến lược<br />
Kế hoạch xây dựng mô hình thành phố thông minh phát triển phù hợp với điều kiện từng địa phương để phát<br />
hướng đến xây dựng thành phố Thanh Hóa, thành phố triển đô thị thông minh trên khắp cả nước có hiệu quả<br />
Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các đô thị động lực trở thành không chỉ đơn thuần là phát huy tốt yếu tố công nghệ mà<br />
thành phố thông minh đã được lập và báo cáo UBND quan trọng hơn hết chính là tiềm năng con người. Đặc biệt<br />
tỉnh, trong đó thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông chúng ta cần thẳng thắn đánh giá và nhận thức rõ những<br />
tin vào công tác quản lý đô thị, từng bước nâng cao chất thách thức để từ đó có những chiến lược ngắn hạn cũng<br />
lượng sống cho người dân, phát triển các thành phố như trong dài hạn một cách cụ thể và chi tiết hơn.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Xây dựng đô thị thông minh là hướng đến thực hiện đô thị hóa<br />
<br />
8 HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ một cách toàn diện vì mục tiêu chất lượng cuộc sống<br />
Vấn đề đầu tiên cần kể đến là điều kiện phát triển cho kỹ thuật hiện đại, tri thức để thay đổi cách quản lý, một<br />
các đô thị thông minh chưa đồng bộ, hạ tầng cũng chưa mặt đem đến hiệu quả và môi trường sống ổn định, lành<br />
được phát triển toàn diện. Do vậy, việc áp dụng hệ thống mạnh hơn cho cư dân sống sinh sống tại đô thị đó. Đô thị<br />
công nghệ cao trong phát triển đô thị ẩn chứa nhiều thông minh hoạt động do con người và vì con người. Con<br />
thách thức. Đặc biệt là khi lồng ghép hệ thống công nghệ người là chủ thể, công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ việc<br />
cao vào sử dụng sẽ có những khó khăn nhất định. quản lý đô thị sao cho hiệu quả. Chính vì vậy, vấn đề công<br />
Vấn đề thứ hai là sự tiếp nhận của người dân, đặc biệt nghệ và con người là một trong những yếu tố cơ bản giúp<br />
là người quản lý đô thị. Để sở hữu những căn hộ thông giải quyết tốt mục tiêu phát triển đô thị theo hướng hiện<br />
minh trong khu đô thị thông minh, người dân bắt buộc đại hóa, thông minh hóa. Không có một mô hình chuẩn<br />
phải chi trả một chi phí nhất định trong quá trình sử nước nào về đô thị thông minh cho Việt Nam.<br />
dụng, và chắc chắn là không rẻ. Thế nên, điều quan trọng Con người là chủ thể quản lý<br />
là cần phải nâng cao nhận thức cho người dân để nhận Giải pháp đầu tiên cần đề cập tới chính là con người,<br />
thấy sự khác biệt giữa khu đô thị truyền thống và đô thị dùng tri thức để thúc đẩy đô thị hóa. Xây dựng thành<br />
thông minh. phố thông minh là áp dụng công nghệ khoa học (Công<br />
nghệ ICT) vào ứng dụng trong đô thị hiện đại. Nói như<br />
vậy không có nghĩa đưa công nghệ hiện đại áp dụng vào<br />
đô thị truyền thống để đạt được mục tiêu công nghệ hóa<br />
đô thị. Dù giải pháp nào thì con người vẫn là chủ thể của<br />
công nghệ. Như vậy, đồng nghĩa với việc sẽ không có tính<br />
mở và tiêu chuẩn hóa cho một dự án xây dựng thành phố<br />
thông minh khi không có con người để vận hành nó. Các<br />
hoạt động quản lý và sử dụng công nghệ thông minh<br />
cần đặt trên nền tảng hợp tác nhóm, bao gồm việc đào<br />
tạo cán bộ quản lý biết phối hợp thông qua công nghệ<br />
thông minh, bồi dưỡng cư dân biết hợp tác và sử dụng<br />
các ứng dụng thông minh. Việc hợp tác giữa các nhóm<br />
Phát triển thành phố thông minh chính là hướng tới sự thay đổi quản lý đô thị theo chuyên đề và nhóm người sử dụng là<br />
về chất cho quá trình đô thị hóa<br />
hoạt động trung tâm và quan trọng nhất trong việc đem<br />
Để giải quyết bài toán thiếu đồng bộ giữa đô thị cũ và lại hiệu suất ứng dụng công nghệ cao và hiệu quả. Mục<br />
đô thị mới trong tương lai thì việc tạo hành lang pháp lý tiêu lớn nhất mà chúng ta muốn hướng đến khi xây dựng<br />
phù hợp, những quy chuẩn thích hợp với điều kiện của thành phố thông minh là kinh tế thông minh, giao thông<br />
Việt Nam cũng như những Nghị định, Thông tư hướng thông minh, quản lý đô thị thông minh hay cuộc sống<br />
dẫn chi tiết của các Bộ, Ngành liên quan nhằm tạo điều thông minh, con người thông minh… Ở đó, tiện ích đô<br />
kiện để đô thị thông minh được phát triển theo hướng thị luôn là mục tiêu cơ bản nhất. Con người là chủ thể<br />
Thông minh là việc làm cần thiết ngay lúc này. Điều này quyết định cho sự thành công khi áp dụng đô thị thông<br />
cũng giúp cho công tác quản lý đô thị một cách hiệu quả<br />
và đồng bộ hơn. Hiện tại, một số khu chung cư mới đã<br />
được các nhà đầu tư đã áp dụng các quy chuẩn quốc tế<br />
để tạo sự cạnh tranh. Tuy nhiên đây mới chỉ là một giải<br />
pháp trước mắt mà thôi.<br />
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ<br />
THÔNG MINH<br />
Điểm khó khăn nhất khi xây dựng thành phố thông<br />
minh chính là làm thế nào để thông qua hệ thống chia<br />
sẻ thông tin loại trừ trường hợp thông tin không tích<br />
hợp hoặc thông tin bị cô lập. Sự phát triển của thành<br />
phố thông minh chính là hướng tới sự thay đổi về chất Khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị<br />
cho quá trình đô thị hóa mới, một mặt áp dụng khoa học cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch các thành phố, thị xã khu vực phía Bắc<br />
<br />
<br />
Số 55.2017 XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ 9<br />
DIỄN ĐÀN XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ<br />
<br />
minh và cũng là người thụ hưởng trực tiếp những tiện nghĩ đến quy hoạch tổng thể, bao gồm nguồn lực tài<br />
ích của đô thị thông minh. Ngoài việc nâng cao tầm nhận chính, kế hoạch đầu tư, quản lý các hạng mục trong quá<br />
thức của người dân về đô thị, những người làm công tác trình xây dựng, thông tin dịch vụ, phân cấp của cơ quan<br />
đô thị phải có tầm nhìn mang tính định hướng và chiến quản lý hành chính nhà nước, vai trò của các tổ chức đoàn<br />
lược trong công tác quy hoạch, xây dựng thành phố thông thể và huy động nguồn vốn từ bên ngoài. Khi bài toán bắt<br />
minh. Điều cần nhấn mạnh ở đây là các vấn đề đô thị hóa đầu từ đâu được giải quyết thì đồng nghĩa với việc bắt<br />
thông minh cần phải được giải quyết bằng khoa học kỹ thuật đầu như thế nào đã được trả lời.<br />
nhất là trong quá trình đô thị hóa quá mức, giao thông Thay đổi tư duy và hệ thống quản lý phù hợp với việc<br />
quá mức trong khi tiềm lực kinh tế lại hạn hẹp.<br />
Ứng dụng công nghệ khoa học và hợp lý<br />
Thành phố thông minh không chỉ là bước đột phá<br />
kiểu mới mà ở đây công nghệ được ứng dụng, vận hành<br />
một cách khoa học, hợp lý. Công việc cần làm trong thành<br />
phố thông minh không chỉ do một bộ phận chuyên trách<br />
hoặc ứng dụng công nghệ mà cần một hệ thống tổng<br />
thể với nguồn thông tin lớn nhằm hướng đến một mục<br />
tiêu chung. Đô thị thông minh là nơi mà chính quyền địa<br />
phương cũng như cư dân sử dụng nhiều ứng dụng công<br />
nghệ trong cuộc sống đời thường và trong công tác quản<br />
Công việc cần làm trong thành phố thông minh không chỉ do một<br />
lý địa phương. Các ứng dụng điển hình của thành phố bộ phận chuyên trách hoặc ứng dụng công nghệ mà cần một<br />
thông minh như: Quản lý thông tin các dự án quy hoạch, hệ thống tổng thể với nguồn thông tin lớn nhằm hướng đến<br />
mục tiêu chung<br />
công trình bất động sản; Lập, theo dõi, phối hợp triển khai<br />
kế hoạch cho cá nhân, phòng ban, dự án, doanh nghiệp áp dụng công nghệ thông minh: Việc tích hợp công nghệ<br />
hoặc các cấp quản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển thông minh sẽ không hiệu quả nếu không thực hiện song<br />
đô thị; Cảm biến theo dõi mức độ ô nhiễm không khí, đo hành với việc cải tổ hệ thống, đổi mới tư duy quản lý đô<br />
tiếng ồn; công nghệ để xây dựng giao thông thông minh, thị theo khoa học. Việc tạo lập nền tảng pháp lý cho chính<br />
cảm biến để quản lý bãi đỗ xe, công nghệ quản lý nguồn sách và tổ chức quản lý đô thị thông minh cũng rất quan<br />
nước; công nghệ xử lý rác thải… trọng. Cho đến hiện nay, Quyết định số 1819/QĐ-TTg<br />
Công nghệ thông tin ngày nay phát triển rất nhanh ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt<br />
và kinh phí cho những giải pháp công nghệ tiên phong Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt<br />
ứng dụng trong quản lý đô thị thường rất tốn kém, trên động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 là văn<br />
thế giới hiện vẫn chưa có những đô thị thông minh toàn bản pháp luật duy nhất nói về xây dựng thành phố thông<br />
diện mà chỉ có những đô thị thông minh theo hướng tập minh trong nước. Chính phủ cần nhanh chóng lập một<br />
trung vào một số lượng chọn lọc nhất định trong các lĩnh chiến lược quốc gia về phát triển đô thị thông minh tại<br />
vực như: Chính quyền điện tử, quản lý đô thị, giao thông Việt Nam và các Nghị định, Quyết định, Thông tư hướng<br />
vận tải, hạ tầng, môi trường, tiết kiệm năng lượng, y tế và dẫn kèm theo, không chỉ về mặt công nghệ mà cả về mặt<br />
sức khỏe, an ninh trật tự, giáo dục, viễn thông,… Ở Việt đổi mới tư duy quản lý và cải tổ cơ cấu tổ chức hành chính<br />
Nam, tại các đô thị đặc biệt lớn, như Hà Nội và TP. Hồ Chí đô thị phù hợp với xu hướng đô thị thông minh kết nối<br />
Minh, việc ứng dụng giải pháp công nghệ thông minh mạng, để hướng dẫn cho các đô thị trong nước có thể lập<br />
có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao cho những yêu cầu kế hoạch phát triển đô thị thông minh, vừa phù hợp với<br />
bức thiết nhất như quản lý hạ tầng và giao thông, quản nhu cầu của địa phương, vừa hướng đến việc kết nối liên<br />
lý ngập lụt và môi trường, quản lý hành chính và chính thông với nhau trong tương lai theo một chiến lược quốc<br />
quyền điện tử. gia thống nhất.<br />
Trong quá trình xây dựng thành phố thông minh cần HỌC VIỆN AMC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ<br />
giải quyết bài toán bắt đầu từ đâu? Bắt đầu như thế nào? PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH<br />
Thay vì câu hỏi bắt đầu từ đâu, chúng ta nên nhìn nhận Các vấn đề phát sinh trong đô thị đang ngày càng<br />
dưới góc độ của một cư dân sinh sống tại đô thị thông trở nên nghiêm trọng khi lượng người đổ dồn về đô thị<br />
minh để trả lời câu hỏi. Quá trình xây dựng cần phải suy sinh sống ngày càng cao, điều này đòi hỏi người cán<br />
<br />
10 HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ<br />
Hội thảo Thúc đẩy đổi mới đô thị với mô hình Thành phố thông minh<br />
tổ chức tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị<br />
<br />
bộ làm công tác quy hoạch đô thị phải nghĩ đến hướng phạm vi số hóa.<br />
giải quyết các vấn đề của đô thị bằng khoa học kỹ thuật Hiện nay, Học viện đã trình Bộ Xây dựng phê duyệt<br />
thông minh. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của các đô thị thành lập Trung tâm Đô thị Tiên tiến trực thuộc Học viện<br />
cùng với nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ Xây dựng giao với mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo,<br />
là đơn vị chủ trì thực hiện Đề án 1961 về “Đào tạo bồi tư vấn ở trình độ quốc tế những vấn đề liên quan tới quản<br />
dưỡng nâng cao năng lực quản lý về xây dựng và phát lý và phát triển đô thị bền vững của Việt Nam; kết nối các<br />
triển đô thị đối với công chức và lãnh đạo chuyên môn lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia đô thị trong nước và<br />
đô thị các cấp”, những năm qua, hơn 10.000 lượt cán bộ quốc tế để chia sẻ tri thức trong lĩnh vực xây dựng, phát<br />
quản lý, chuyên môn đô thị đã được đào tạo, bồi dưỡng triển đô thị, huy động các nguồn lực tài chính, tri thức,<br />
nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị. cùng hợp tác với các thành phố xây dựng và phát triển.<br />
Hiện nay, Học viện đã và đang tích cực triển khai nhiều Trong đó đặc biệt xúc tiến xây dựng các mô hình thành<br />
thỏa thuận hợp tác đào tạo và phân phối giải pháp quản phố thông minh.<br />
lý quy hoạch và phát triển đô thị trong việc thúc đẩy phát Phát triển Đô thị thông minh ngày càng được quan tâm<br />
triển đô thị thông minh, điển hình là việc phối hợp với tại nhiều đô thị trên thế giới. Tại Việt Nam, sự quan tâm và<br />
Công ty Cp công nghệ và phần mềm TPIZI cùng nghiên xúc tiến nghiên cứu chương trình và lộ trình phát triển đô thị<br />
cứu tạo lập, ứng dụng, phân phối phần mềm trong quản thông minh của chính quyền các đô thị tạo ra nhiều thuận<br />
lý đô thị tại Việt Nam. lợi cho việc đổi mới hạ tầng và cơ cấu quản lý theo tư duy đô<br />
TPIZI.COM là phần mềm điện toán đám mây phục vụ thị thông minh. Vấn đề quan trọng ưu tiên hàng đầu hiện<br />
công tác số hóa, quản lý thông tin các dự án quy hoạch, nay là cần lập một chiến lược quốc gia về xây dựng và phát<br />
quản lý thông tin các dự án bất động sản, và đã được triển đô thị thông minh giúp các đô thị nước ta có thể phát<br />
đăng ký bản quyền với Cục Bản quyền tác giả. Các tính triển bền vững, hài hòa, nhằm hướng đến mục tiêu chung vì<br />
năng của phần mềm TPIZI.COM bao gồm: chất lượng cuộc sống của con người.<br />
– Quản lý thông tin các dự án quy hoạch, các công<br />
trình bất động sản (cả nhà phân lô và nhà cao tầng) trên Tài liệu tham khảo<br />
nền bản đồ trực tuyến phục vụ cho công tác quản lý quy – Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của<br />
hoạch và phát triển đô thị. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia<br />
– Lập, theo dõi, phối hợp triển khai kế hoạch cho cá về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà<br />
nhân, phòng ban, dự án, doanh nghiệp hoặc các cấp nước giai đoạn 2016 – 2020<br />
quản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị. – Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 của Chính phủ về<br />
– Quản lý công việc, quản lý các hồ sơ về tiến độ, tài Chính phủ điện tử và Chương trình quốc gia về ứng dụng<br />
chính, chất lượng… của các dự án đầu tư xây dựng ở mọi CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn<br />
giai đoạn. 2016 – 2020<br />
– Quản lý bán hàng, quản lý các đại lý bán hàng cho – Công văn 10384/VPCP-KGVX Xây dựng đô thị thông<br />
các dự án bất động sản bao gồm chung cư, khu đô thị, minh bền vững trên thế giới và Việt Nam<br />
khu công nghiệp… – http://www.vietnamplus.vn/tang-ty-le-nguoi-dung-<br />
– Quản lý các Chủ đầu tư, dự án, người dân… thuộc internet-viet-nam-len-muc-8090-dan-so/432087.vnp<br />
Số 55.2017 XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ 11<br />

Download tài liệu Xây dựng thành phố thông minh giải pháp để phát triển đô thị hiện đại File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button