[Download] Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phố biến và giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong giai đoạn hiện nay – Tải về File Docx, PDF

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phố biến và giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong giai đoạn hiện nay

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phố biến và giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong giai đoạn hiện nay
Nội dung Text: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phố biến và giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong giai đoạn hiện nay

Download


Trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động cũng như yêu cầu, căn cứ, nội dung, thủ tục lập chương trình phổ biến, tuyên truyền pháp luật.

Bạn đang xem: [Download] Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phố biến và giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong giai đoạn hiện nay – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phố biến và giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong giai đoạn hiện nay File Docx, PDF về máy

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phố biến và giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong giai đoạn hiện nay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phố biến và giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong giai đoạn hiện nay

 1. NGHIÏN CÛÁU – TRAO ÀÖÍI

  XÊY DÛÅNG KÏË HOAÅCH
  AÂTUYÏN
  GIAÁOTRUYÏÌN,
  T
  DUÅC PHA
  P
  CHO CÖNG NHÊNTRONG
  LAO ÀÖÅNG
  GIAI ÀOAÅN
  Y HIÏÅN
  NGUYÏÎN HUY KHOA – ÀÖÎ HÖÌNG THÙÆNG*
  Ngaây nhêån:6/5/2018
  Ngaây phaãn biïån:
  20/9/2018
  Ngaây duyïåt àùng:
  28/9/2018

  Toám tùæt
  : Cöng taác tuyïn truyïìn, phöí biïën vaâ giaáo duåc phaáp luêåt cho cöng nhên lao àöång coá vai tro
  àïí truyïìn taãi caác chuã trûúng, chñnh saách cuãa Àaãng, phaáp luêåt cuãa Nhaâ nûúác àïën vúái ngûúâi lao 
  naây bûúác àêìu àaä thu àûúåc kïët quaã àaáng kïí, goáp phêìn nêng cao nhêån thûác phaáp luêåt cuãa ngûúâi l
  kïët quaã àaåt àûúåc, hoaåt àöång tuyïn truyïìn, phöí biïën vaâ giaáo duåc phaáp luêåt cho cöng nhên lao àöån
  nùång vïì hònh thûác. Trong baâi viïët naây, taác giaã têåp trung laâm roä têìm quan troång cuãa viïåc xêy dû
  vaâ giaáo duåc phaáp luêåt cho cöng nhên lao àöång cuäng nhû yïu cêìu, cùn cûá, nöåi dung vaâ quy trònh xêy
  biïën vaâ giaáo duåc phaáp luêåt.
  Tûâ khoáa
  : Tuyïn truyïìn, phöí biïën vaâ giaáo duåc phaáp luêåt; 
  Cöng nhên lao àöång; 
  Xêy dûång kïë hoaåch.
  DEVELOPING THE LAW  DISSEMINATION, PROPAGATION  AND EDUCATION PLAN  FOR LA
  IN THE CURRENT PERIOD
  Abstract
  : The propaganda, dissemination and education of law for laborers plays a very important role as a
  the Party’s undertakings and policies and the State’s law to the laborers. In the past years, this work has gained
  contributing to raising the legal awareness of laborers. However, in addition to the results achieved, propagan
  legal education for workers are still current and heavy on the movement. In this article, the author focuses on cl
  of developing legal dissemination and education plans for laborers as well as the requirements, bases, conten
  making the law dissemination, propagation programs.
  Keywords: Propagating, disseminating and educating the law; 
  Workers; develop a plan.

  T
  rong giai àoaån hiïån nay, nhêån thêëy roä têìm quan hiïån nay múái chó têåp trung vaâo caác luêåt vaâ phaáp
  troång cuãa cöng taác tuyïn truyïìn, phöí biïën, giaáo lïånh, chûa thûåc sûå chuá troång vaâo caác vùn baãn hûúáng
  duåc phaáp luêåt, Àaãng vaâ Nhaâ nûúác ta àaä àïì ra dêîn thi haânh; caác hònh thûác phöí biïën, giaáo duåc phaáp
  nhiïìu biïån phaáp nhùçm nêng cao yá thûác chêëp haânh luêåt hiïån àaåi chûa àûúåc sûã duång triïåt àïí, viïåc ûáng
  phaáp luêåt cho caán böå, nhên dên. Àùåc biïåt laâ nhûäng duång  cöng nghïå  thöng tin vaâo hoaåt  àöång tuyïn
  nùm gêìn àêy, cöng taác tuyïn truyïìn, phöí biïën vaâ truyïìn, phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt chûa àûúåc
  giaáo  duåc  phaáp luêåt àaä  àûúåc  thûåc hiïån theo caáchiïåu quaã. Àùåc biïåt , hiïån nay phaáp luêåt vêîn chûa
  chûúng trònh, kïë hoaåch cuå thïí àûúåc Chñnh phuã phï àiïín hoáa quy trònh xêy dûång kïë hoaåch tuyïn truyïìn,
  duyïåt. Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam cuäng àaä phöí biïën vaâ giaáo duåc phaáp luêåt. Vò vêåy, trong baâi
  coá chûúng trònh riïng trong tuyïn truyïìn, phöí biïën viïët naây, taác giaã têåp trung laâm roä têìm quan troång
  vaâ giaáo duåc phaáp luêåt túái cöng nhên lao àöång. Bûúác cuãa viïåc xêy dûång kïë hoaåch tuyïn truyïìn, phöí biïën
  àêìu àaä thu àûúåc kïët quaã àaáng kïí, nêng cao nhêån vaâ giaáo duåc phaáp luêåt cho cöng nhên lao àöång cuäng
  thûác phaáp luêåt cuãa ngûúâi lao àöång lïn möåt bûúác. nhû yïu cêìu, cùn cûá, nöåi dung vaâ quy trònh xêy
  Tuy nhiïn, bïn caånh nhûäng kïët quaã àaåt àûúåc, hoaåt dûång kïë hoaåch tuyïn truyïìn, phöí biïën vaâ giaáo duåc
  àöång tuyïn truyïìn, phöí biïën vaâ giaáo duåc phaáp luêåt phaáp luêåt.
  cho cöng nhên lao àöång nhiïìu luác vêîn coân mang
  tñnh thúâi sûå,  nùång vïì phong traâo;  viïåc phöí biïën * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân

  10 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
  Söë 13 thaáng 9/2018

 2. NGHIÏN CÛÁU – TRAO ÀÖÍI

  1. Sûå cêìn thiïët xêy dûång kïë hoaåch – Kïë hoaåch phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt seä laâ cùn
  Xêy dûång kïë hoaåch laâ viïåc àïì ra möåt hïå thöëng cûá àïí kiïím tra, àaánh giaá, khen thûúãng viïåc thûåc hiïån
  nhûäng cöng viïåc dûå àõnh laâm trong möåt thúâi gian nhiïåm vuå phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt úã àõa phûúng.
  nhêët àõnh vúái caách thûác, trònh tûå, thúâi haån tiïën haânh 2. Yïu cêìu cuãa kïë hoaåch
  cuå thïí. Kïë hoaåch tuyïn truyïìn, phöí biïën vaâ giaáo duåc phaáp
  Xêy dûång kïë hoaåch phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt luêåt phaãi àaãm baão caác yïu cêìu sau: xaác àõnh roä muåc
  laâ khêu àêìu tiïn; laâ cú súã àïí töí chûác triïín khai thûåc tiïu, nöåi dung, biïån phaáp, löå trònh thûåc hiïån phaãi coá
  hiïån caác hoaåt àöång phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt möåttñnh khaã thi; phuâ húåp vúái thûåc tiïîn.
  caách khoa hoåc, hiïåu quaã. Àún võ sûã duång lao àöång laâ núi trûåc tiïëp triïín khai
  Viïåc xêy dûång kïë hoaåch tuyïn truyïìn, phöí biïën thûåc hiïån kïë hoaåch tuyïn truyïìn, phöí biïën vaâ giaáo
  vaâ giaáo duåc phaáp luêåt phaãi xuêët phaát tûâ àùåc thuâ cuãa duåc phaáp luêåt cho cöng nhên lao àöång, vò vêåy kïë
  cöng taác naây, cuå thïí: hoaåch caâng cuå thïí, caâng chi tiïët thò seä caâng thuêån lúåi
  – Thûá nhêët, àöëi tûúång cêìn àûúåc phöí biïën, giaáo cho triïín khai trong thûåc tïë. Bïn caånh àoá, tònh hònh
  duåc phaáp luêåt laâ rêët àa daång. Caác àöëi tûúång naây thûåc tïë cuãa möîi ngaânh, nghïì, lônh vûåc saãn xuêët kinh
  khaác nhau vïì trònh àöå vùn hoaá, nhêån thûác, nghïì doanh laâ khöng khöng giöëng nhau, do àoá kïë hoaåch
  nghiïåp, lûáa tuöíi, löëi söëng, tñn ngûúäng, tön giaáo… Do àûúåc xêy dûång phaãi baám saát vaâo àiïìu kiïån thûåc tïë
  vêåy, àoâi hoãi kïë hoaåch àûúåc xêy dûång phaãi coá nöåi cuãa caác àún võ sûã duång lao àöång àoá. Coá nhû vêåy, khi
  dung, hònh thûác cho phuâ húåp àïí tûâ àoá coá thïí taåo ra triïín khai kïë hoaåch taåi möîi àún võ múái mang laåi hiïåu
  sûå chuyïín biïën cùn baãn trong nhêån thûác vaâ nêng quaã thûåc sûå.
  cao yá thûác biïët phaáp luêåt cho cöng nhên lao àöång. Cuäng cêìn phaãi chuá yá rùçng viïåc xêy dûång kïë hoaåch
  – Thûá hai, chuã thïí tham gia tuyïn truyïìn, phöí phaãi àaåt muåc tiïu chung laâ: taåo ra sûå chuyïín biïën
  biïën vaâ giaáo duåc phaáp luêåt cho cöng nhên lao àöång cùn baãn trong nhêån thûác vaâ nêng cao hiïíu biïët phaáp
  cuäng àa daång, phong phuá. luêåt, yá thûác tön troång vaâ chêëp haânh phaáp luêåt cuãa
  – Thûá ba, cöng taác tuyïn truyïìn, phöí biïën vaâ giaáo cöng nhên lao àöång; goáp phêìn ngùn chùån vaâ haån
  duåc phaáp luêåt àoâi hoãi tñnh töí chûác cao, cêìn àûúåcchïë haânh vi vi phaåm phaáp luêåt; giûä gòn an ninh vaâ
  triïín khai kõp thúâi, liïn tuåc, kïët húåp giûäa triïín khai coá trêåt tûå an toaân xaä höåi; khai thaác coá hiïåu quaã viïåc phöí
  tñnh troång têm, troång àiïím vaâ tûâ àoá triïín khai nhên biïën phaáp luêåt thöng qua hoaåt àöång nghïì nghiïåp
  ra diïån röång. Thûåc hiïån cöng taác naây laâ caã möåt quaácuãa caán böå laâm cöng taác tuyïn truyïìn.
  trònh, vò vêåy, trûúác mùæt phaãi choån möåt söë núi coá tònh 3. Cùn cûá xêy dûång kïë hoaåch
  hònh phûác taåp, giaãi quyïët vuå viïåc àaåt hiïåu quaã thêëp, Kïë hoaåch tuyïn truyïìn, phöí biïën vaâ giaáo duåc
  nhêån thûác phaáp luêåt cuãa ngûúâi lao àöång coân nhiïìu phaáp luêåt àûúåc xêy dûång dûåa trïn nhûäng cùn cûá
  haån  chïë,  chuá  troång  cú  cêëu  ngaânh,  nghïì  àïí  töí chuã yïëu sau:
  chûáctuyïn truyïìn,  phöí biïën vaâ giaáo duåc phaáp luêåt,  – Cùn cûá vaâo chûúng trònh, kïë hoaåch tuyïn truyïìn,
  tûâ viïåc chó àaåo àiïím àïí ruát kinh nghiïåm vaâ triïín khai phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt cho cöng nhên lao àöång
  nhên ra diïån röång. cuãa caác cêëp cöng àoaân.
  Tûâ nhûäng àùåc thuâ nïu trïn, coá thïí thêëy viïåc xêy –  Cùn cûá tònh nhiïåm vuå chñnh trõ cuãa àún võ sûã
  dûång kïë hoaåch phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt laâ hïëtduång lao àöång trong tûâng giai àoaån cuå thïí.
  sûác cêìn thiïët, cuå thïí laâ: – Cùn cûá nhu cêìu tòm hiïíu phaáp luêåt cuãa cöng
  – Vúái viïåc xaác àõnh roä àöëi tûúång, nöåi dung, hònhnhên lao àöång.
  thûác, biïån phaáp, tiïën àöå vaâ phên cöng thûåc hiïån cuå 4. Trònh tûå xêy dûång kïë hoaåch
  thïí, kïë hoaåch phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt seä baão 4.1. Giai àoaån chuêín bõ
  àaãm cho cöng taác naây tiïën haânh àûúåc thûúâng xuyïn, Viïåc chuêín bõ xêy dûång kïë hoaåch coá thïí diïîn ra
  liïn tuåc. trong tû duy, cuäng coá thïí àûúåc chuêín bõ bùçng vùn
  – Taåo àiïìu kiïån cho caác chuã thïí liïn quan àïën baãn vúái möåt söë cöng viïåc sau:
  cöng taác phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt chuã àöång hún + Lûåa choån loaåi kïë hoaåch cêìn xêy dûång
  trong töí chûác cöng viïåc. Kïë hoaåch bao göìm kïë hoaåch daâi haån, trung haån,
  – Kïë hoaåch phöí biïën giaáo duåc phaáp luêåt seä laângùæn haån, cuäng coá khi laâ kïë hoaåch theo tûâng àúåt, têåp
  cú súã àïí caác àõa phûúng böë trñ kinh phñ cho cöng trung phöí biïën, giaáo duåc möåt nöåi dung cuå thïí cuãa
  taác naây. phaáp luêåt.

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  11 cöng àoaâ
  Söë 13 thaáng 9/2018

 3. NGHIÏN CÛÁU – TRAO ÀÖÍI

  Do cöng taác phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt laâ caãàù åt ra cuãa kïë hoaåch laâ phaãi àaãm baão thiïët thûåc, hiïåu
  möåt quaá trònh vò vêåy kïë hoaåch phöí biïën, giaáo duåcquaã, traánh laäng phñ, phuâ húåp vúái muåc tiïu chung.
  phaáp luêåt cho ngûúâi lao àöång thûúâng àûúåc xêy dûång – Nöåi dung
  theo giai àoaån hoùåc haâng nùm.  Cùn cûá vaâo yïu cêìu chung cuãa kïë hoaåch, hûúáng
  + Xaác àõnh cùn cûá xêy dûång kïë hoaåch dêîn cuãa cöng àoaân cêëp trïn vaâ nhu cêìu tòm hiïíu
  Khöng phaãi bêët kyâ kïë hoaåch naâo cuäng coá àêìy àuãphaáp luêåt cuãa cöng nhên lao àöång maâ dûå thaão kïë
  caác cùn cûá xêy dûång nhû àaä àûúåc trònh baây úã phêìn hoaåch xaác àõnh nhûäng nöåi dung phaáp luêåt cêìn àûúåc
  trïn maâ ngûúâi àûúåc giao traách nhiïåm xêy dûång kïë phöí biïën àïën ngûúâi lao àöång.
  hoaåch cêìn dûåa trïn loaåi kïë hoaåch, phên tñch nhûäng   Nöåi dung phaáp luêåt àûúåc phöí biïën, giaáo duåc coá
  troång têm, troång àiïím trong chiïën lûúåc phaát triïín thïí laâ têët caã caác quy àõnh cuãa phaáp luêåt hiïån haânh
  doanh nghiïåp, àaánh giaá chñnh xaác thûåc tiïîn cuãa tûâng hoùåc cuäng coá thïí chó laâ möåt chïë àõnh cuãa phaáp luêåt,
  ngaânh, nghïì àïí xaác àõnh cùn cûá xêy dûång kïë hoaåch. nhêët laâ caác nöåi dung liïn quan trûåc tiïëp àïën quyïìn,
  + Àiïìu tra khaão saát nghôa vuå cuãa ngûúâi lao àöång.
  Khi cêìn thiïët, ngûúâi xêy dûång kïë hoaåch cêìn töí – Hònh thûác thûåc hiïån
  chûác khaão saát ban àêìu àïí coá cùn cûá thûåc tïë xêy Nhû phêìn àêìu àaä trònh baây, cöng taác phöí biïën,
  dûång kïë hoaåch. Viïåc khaão saát phaãi toaân diïån, coágiaáo duåc phaáp luêåt noái chung àûúåc triïín khai bùçng
  phûúng phaáp khoa hoåc trong thu thêåp vaâ xûã lyá thöng nhiïìu hònh thûác: tuyïn truyïìn miïång qua töí chûác têåp
  tin. Chuá troång khaão saát nhùçm xaác àõnh nhu cêìu tòm
  huêën, höåi nghõ, biïn soaån taâi liïåu, phöí biïën qua caác
  hiïíu caác quy àõnh phaáp luêåt cuãa cöng nhên lao àöång;
  phûún g tiïån thöng tin àaåi chuáng, qua maång lûúái truyïìn
  nhu cêìu tòm hiïíu, hoåc têåp caác quy àõnh phaáp luêåt;
  thanh cú súã… Tuy nhiïn, trong phaåm vi doanh nghiïåp,
  àaánh giaá nùng lûåc thûåc hiïån cöng taác tiïëp cöng nhên
  khöng phaãi têët caã caác hònh thûác nïu trïn àïìu phaát
  lao àöång,… cuãa caán böå laâm cöng taác tuyïn truyïìn
  huy hiïåu quaã. Chñnh vò vêåy, khi xêy dûång dûå thaão kïë
  cuãa caác cêëp cöng àoaân.
  hoaåch phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt vïì quyïìn lúåi,
  4.2. Xêy dûång dûå thaão kïë hoaåch
  nghôa vuå cho ngûúâi lao àöång, ngûúâi soaån thaão phaãi
  Sau khi àaä thûåc hiïån möåt söë cöng viïåc chuêín bõ
  chuá yá túái àöëi tûúång àûúåc phöí biïën, giaáo duåc phaáp
  cêìn thiïët, ngûúâi àûúåc giao xêy dûång dûå thaão kïë hoaåch
  luêåt; phaãi xem xeát àiïìu kiïån thûåc tïë cuãa doanh nghiïåp
  tiïën haânh xêy dûång dûå thaão kïë hoaåch.
  nhû vïì taâi chñnh, vïì lûåc lûúång tham gia, àõa àiïím
  Kïë hoaåch phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt phaãi àaãm
  tiïën haânh àïí lûåa choån hònh thûác phöí biïën, giaáo duåc
  baão caác nöåi dung chñnh sau àêy:
  cho phuâ húåp. Hònh thûác  phöí biïën, giaáo duåc àûúåc lûåa
  –  Muåc àñch, yïu cêìu
  choån muöën àaåt àûúåc hiïåu quaã phaãi tñnh túái diïån bao
  Àêy chñnh laâ phêìn àêìu tiïn trong dûå thaão kïë hoaåch.
  Ngûúâi soaån thaão cêìn phaãi nïu roä muåc àñch cuå thïí quaát cuãa hònh thûác àoá àöëi vúái àöëi tûúång àûúåc phöí
  cêìn àaåt àûúåc cuäng nhû yïu cêìu àùåt ra khi triïín khai biïën, giaáo duåc. Coá thïí cùn cûá vaâo söë lûúåt ngûúâi
  kïë hoaåch. àûúåc phöí biïën, giaáo duåc hoùåc laâ nïëu sûã duång hònh
  Muåc àñch töíng quaát cuãa cöng taác tuyïn truyïìn thûác àoá thò sau khi phöí biïën, tònh hònh vi phaåm phaáp
  chñnh laâ àêíy maånh viïåc thûåc hiïån àïì aán, thûåc hiïån luêåt vïì quyïìn nghôa vuå cuãa cöng nhên lao àöång nhû
  coá hiïåu quaã cöng taác phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt;thïë naâo?…
  tûâng bûúác taåo ra sûå chuyïín biïën vïì nhêån thûác, Vúái muåc àñch tuyïn truyïìn, phöí biïën vaâ giaáo
  nêng cao yá thûác tön troång vaâ chêëp haânh phaáp luêåt duåc phaáp luêåt cho cöng nhên lao àöång thò tuyâ tònh
  cuãa cöng nhên lao àöång; giuáp ngûúâi lao àöång hiïíu hònh cuãa tûâng àún võ sûã duång lao àöång maâ lûåa
  vaâ thûåc hiïån àuáng quyïìn, nghôa vuå cuãa mònh khi choån caác hoaåt àöång sao cho phuâ húåp trong tûâng
  thûåc hiïån quyïìn cöng dên. Tuy nhiïn tuyâ tònh hònh giai àoaån cuå thïí:
  cuå thïí cuãa möîi àõa phûúng maâ kïë hoaåch àûúåc xêy + Phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt vïì quyïìn lúåi vaâ
  dûång àaåt àûúåc muåc àñch töíng quaát hay muåc àñch nghôa vuå cuãa cöng nhên lao àöång thöng qua caác
  cuå thïí. phûúng tiïån thöng tin àaåi chuáng.
  Yïu cêìu cuãa kïë hoaåch àùåt ra phaãi cuå thïí trong Hoaåt àöång naây thûúâng àûúåc thûåc hiïån mang tñnh
  khoaãng thúâi gian nhêët àõnh àïí laâm cú súã phên cöng thûúâng xuyïn, liïn tuåc. Ngûúâi soaån thaão cùn cûá
  traách nhiïåm cuãa caác cú quan, töí chûác, caá nhên tham vaâo tònh hònh, àiïìu kiïån thûåc tïë cuãa tûâng àún võ sûã
  gia thûåc hiïån kïë hoaåch. Möåt trong nhûäng yïu cêìu duång lao àöång maâ chuá troång vaâo möåt söë t úâ baáo,

  12 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
  Söë 13 thaáng 9/2018

 4. NGHIÏN CÛÁU – TRAO ÀÖÍI

  àaâi, baãn tin úã àõa phûúng àïí phöí biïën sao cho coá 4.3. Biïn têåp, hoaân chónh nöåi dung kïë hoaåch
  hiïåu quaã. Kïë hoaåch àûúåc xêy dûång laâm cú súã cho viïåc
  + Töí chûác biïn soaån, xuêët baãn taâi liïåu phuåc vuåtriïín khai thûåc hiïån, vò vêåy , àïí nöåi dung kïë hoaåch
  cöng taác phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt àûúåc àêìy àuã vaâ toaân diïån, nïn àûa dûå thaão kïë hoaåch
  Àöëi vúái hoaåt àöång naây, tuây àiïìu kiïån kinh phñ cuãa
  lêëy yá kiïën àoáng goáp cuãa caác cú quan coá liïn quan
  möîi àún võ sûã duång lao àöång maâ töí chûác biïn soaån,
  xuêët baãn caác taâi liïåu sau: cuöën saách tòm hiïíu, hoãivaâ nhûäng ngûúâi seä trûåc tiïëp tham gia triïín khai
  àaáp phaáp luêåt; túâ gêëp vïì möåt söë nöåi dung quan troångthûåc hiïån kïë hoaåch.
  cuãa phaáp luêåt àöëi vúái quyïìn vaâ nghôa vuå cuãa ngûúâi Sau khi töíng húåp yá kiïën àoáng goáp, caán böå àûúåc
  lao àöång. Caác taâi liïåu noái trïn àûúåc xuêët baãn cho àöëi phên cöng tiïëp thu, biïn têåp, hoaân chónh kïë hoaåch
  tûúång laâ cöng nhên lao àöång, vò vêåy, nöåi dung phaãi àïí trònh laänh àaåo phï duyïåt.
  àún giaãn, dïî hiïíu, thiïët thûåc. 4.4. Dûå toaán kinh phñ thûåc hiïån kïë hoaåch
  + Xêy dûång cú chïë phöëi húåp giûäa töí chûác àaåi Dûåa trïn caác nöåi dung cuãa kïë hoaåch, cêìn xêy
  diïån cho ngûúâi lao àöång vúái ngûúâi sûã duång lao àöång
  dûång àöìng thúâi dûå toaán kinh phñ  cêìn thûåc hiïån. Viïåc
  trong cöng taác tuyïn truyïìn, phöí biïën vaâ giaáo duåc
  phaáp luêåt cho cöng nhên lao àöång taåi doanh nghiïåp. lêåp dûå toaán, quaãn lyá, cêëp phaát, thanh toaán vaâ quyïët
   Nöåi dung cuãa hoaåt àöång naây cuäng rêët quan troång, toaán kinh phñ thûåc hiïån theo Thöng tû liïn tõch söë
  vò qua àoá nêng cao àûúåc vai troâ cuãa caác bïn trong 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngaây 27 thaáng 1 nùm 2014 
  quan hïå lao àöång trong viïåc phöëi húåp vúái nhau àïí Böå Tû phaáp vaâ Böå Taâi chñnh hûúáng dêîn viïåc lêåp,
  vêån àöång cöng nhên lao àöång chêëp haânh phaáp luêåt. quaãn lyá, sûã duång vaâ quyïët toaán kinh phñ baão àaãm
  + Töí chûác têåp huêën, höåi nghõ cho cöng taác phöí biïën, giaáo duåc phaáp luêåt.
  Àöëi vúái àöëi tûúång laâ cöng nhên lao àöång thò töí 4.5. Trònh phï duyïåt kïë hoaåch
  chûác phöí biïën vïì nöåi dung cuãa caác quy àõnh phaáp
  Dûå thaão kïë hoaåch vaâ dûå toaán kinh phñ, sau khi
  luêåt, àùåc biïåt chuá troång phöí biïën quyïìn vaâ nghôa vuå
  cuãa ngûúâi lao àöång khi tham gia vaâo vuå viïåc cuå thïí. àûúåc hoaân chónh phaãi àûúåc ngûúâi coá thêím quyïìn
  – Tiïën àöå thûåc hiïån phï duyïåt.
  Cuäng nhû bêët kyâ möåt kïë hoaåch naâo, kïë hoaåch 5. Töí chûác thûåc hiïån kïë hoaåch
  tuyïn truyïìn, phöí biïën vaâ giaáo duåc phaáp luêåt cêìn xaác Sau khi kïë àûúåc phï duyïåt, cêìn coá nhûäng biïån
  àõnh roä tiïën àöå thûåc hiïån kïë hoaåch. Viïåc xaác àõnhphaáp àïí triïín khai thûåc hiïån. Cùn cûá vaâo phên cöng
  tiïën àöå thûåc hiïån giuáp cho viïåc thûåc hiïån kïë hoaåchnhiïåm vuå trong baãn kïë hoaåch àûúåc phï duyïåt, caác
  àaãm baão khaã thi hún vaâ àêy cuäng laâ cùn cûá theo doäi, cú quan, caá nhên coá liïn quan coá traách nhiïåm chuã
  kiïím tra viïåc thûåc hiïån kïë hoaåch.
  àöång thûåc hiïån phêìn cöng viïåc cuãa mònh theo àuáng
  Tiïën àöå thûåc hiïån kïë hoaåch coá thïí laâ theo giai
  tiïën àöå àaä àïì ra.
  àoaån, theo quyá hoùåc theo thaáng. Trong kïë hoaåch,
  caác hoaåt àöång àïì ra phaãi xaác àõnh thúâi gian thûåc Coá thïí nhêån thêëy, viïåc xêy dûång kïë hoaåch laâ möåt
  hiïån cuå thïí. trong nhûäng hoaåt àöång nghiïåp vuå quan troång nhêët
  – Töí chûác thûåc hiïån cuãa caán böå laâm cöng taác tuyïn truyïìn, phöí biïën,
  + Xaác àõnh biïån phaáp thûåc hiïån viïåc phöí biïën, giaáo duåc  phaáp luêåt; àêy laâ khung chñnh, laâ cú súã àïí
  giaáo duåc phaáp luêåt phuâ húåp vúái tûâng àún võ sûã duång thûåc hiïån caác bûúác tiïëp theo cuãa hoaåt àöång tuyïn
  lao àöång: coá thïí töí chûác caác hònh thûác tuyïn truyïìn, truyïìn vaâ phöí biïën phaáp luêåt cho ngûúâi dên noái chung
  phöí biïën vaâ giaáo duåc phaáp luêåt àöåc lêåp, cuäng coá thïí
  vaâ cho cöng nhên lao àöång noái riïng.  
  töí chûác löìng gheáp trong caác chûúng trònh, kïë hoaåch
  khaác cuãa àõa phûúng nhû chûúng trònh xêy dûång àúâi
  söëng vùn hoaá úã khu dên cû, chûúng trònh nûúác saåch, Taâi liïåu tham khaão
  1. Luêåt phöí biïën vaâ giaáo duåc phaáp luêåt nùm 2012.
  vïå sinh möi trûúâng…
  2.  Nghõ àõnh  söë  28/2013/NÀ-CP  ngaây  4/4/2013  cuãa  Chñnh  phuã
  + Phên cöng traách nhiïåm húåp lyá, roä raâng cho caác quy àõnh chi  tiïët möåt söë àiïìu vaâ biïån phaáp thi  haânh Luêåt phöí
  chuã thïí tham gia tuyïn truyïìn, phöí biïën vaâ giaáo duåc biïën, giaáo duåc phaáp luêåt.
  phaáp luêåt. 3.Thöng tû liïn tõch Söë 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngaây 27 thaáng 1
   + Baãn kïë hoaåch àûúåc xêy dûång phaãi coá nöåi dung nùm 2014   Böå Tû  phaáp vaâ  Böå Taâi  chñnh hûúáng  dêîn viïåc  lêåp,
  vïì kiïím tra, giaám saát viïåc thûåc hiïån; chïë àöå thöng quaãn lyá, sûã duång vaâ quyïët toaán kinh phñ baão àaãm cho cöng taác
  tin, baáo caáo thûúâng xuyïn, sú kïët, töíng kïët,… phöí biïën,  giaáo duåc phaáp  luêåt;…

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  13 cöng àoaâ
  Söë 13 thaáng 9/2018

Download tài liệu Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phố biến và giáo dục pháp luật cho công nhân lao động trong giai đoạn hiện nay File Docx, PDF về máy