[Download] Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia – Tải về File Word, PDF

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia
Nội dung Text: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia

Download


Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia được biên soạn với các nội dung: Khái quát về cơ sở dữ liệu địa chính, giới thiệu chung về nước úc, quản lí đất đai ở Úc, XDCSDL ĐC ở Úc, tình hình XDCSDL ở VN bài học, hợp tác Úc – Việt trong quản lý đất đai. Để hiểu rõ hơn về nội dung kiến thức bài viết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Bạn đang xem: [Download] Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia File Word, PDF về máy

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở ôxtraylia<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
1<br />
mục lục<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
1. khái quát về cơ sở dữ liệu địa chính<br />
<br />
<br />
<br />
Để phục vụ cho công tác quản lý và sử dụng tài nguyên đất đai một cách có hiệu quả <br />
và bền vững thì thông tin đất đai cần được lưu trữ, cập nhật và cung cấp đầy đủ, kịp <br />
thời. Do đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính là nhu cầu tất yếu.<br />
<br />
<br />
<br />
Cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chính: là tập hợp thông tin có cấu trúc của dữ liệu địa chính <br />
(gồm dữ liệu không gian địa chính, dữ liệu thuộc tính địa chính và các dữ liệu khác có <br />
liên quan) được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thường <br />
xuyên bằng phương tiện điện tử<br />
<br />
<br />
<br />
2<br />
1. giới thiệu chung về nước úc, quản lí đất đai ở úc<br />
<br />
a, s ự phát triển của úc<br />
Úc là một quốc gia phát triển và nằm trong số các quốc gia thịnh vượng nhất trên thế <br />
giới, có nền kinh tế lớn thứ 12 thế giới. Năm 2012, Úc có thu nhập bình quân đầu <br />
người cao thứ năm thế giới. Chi tiêu quân sự của Úc đứng thứ 13 thế giới. Úc có chỉ <br />
số phát triển con người cao thứ hai toàn cầu.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
điều gì đã làm cho 1 quốc gia mới chỉ thành lập từ 1788 phát  triển được như vậy?<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
3<br />
b, nguy ên nh ân <br />
<br />
 Một lần nữa càng phải  công nhận vai trò to lớn của đ ất đai<br />
<br />
<br />
<br />
­ Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia.<br />
<br />
Đất đai đóng vai trò quyết định cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. <br />
Nếu không có đất đai thì rõ ràng không có bất kỳ một ngànhsản xuất nào, cũng như <br />
không thể có sự tồn tại của loài người. Đất đai là một trong những tài nguyên vô cùng  <br />
<br />
<br />
4<br />
quý giá của con người, điều kiện sống cho động vật, thực vật và con người trên trái <br />
đất.<br />
<br />
<br />
<br />
Đất đai tham gia vào tất cả các hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội.<br />
<br />
­ Với nước Uc<br />
<br />
<br />
<br />
Diện tích đất liền của Úc là 7.617.930 kilômét vuông<br />
<br />
quốc gia lớn thứ 6 về tổng diện tích,<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
diện tích đất đai của úc là quá lớn, tiềm năng sử dụng đất là rất mạnh . Bên cạnh đó <br />
hệ thống quản lí nhà nước về đất đai cũng đc tổ chức rất khoa học, chặt chẽ là nền <br />
tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế, xã hội<br />
<br />
<br />
<br />
c, Vai trò của xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho phát triển ở úc<br />
<br />
­tại úc cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin đất đai có vai trò vô cùng quan trọng <br />
có rất nhiều lợi ích, thuận lợi cho quản lí nhà nước cũng như các giao dịch của người <br />
dân.<br />
<br />
<br />
5<br />
­ hệ thống thông tin đất đai (TTĐĐ) đã được phát triển với mô hình hiện đại <br />
nhằm cung cấp dịch vụ ĐKĐĐ, BĐS trực tuyến qua mạng Internet. Theo thống kê, <br />
khoảng 90% số giao dịch được thực hiện trong vòng 24h qua hệ thống cung cấp dịch <br />
vụ hệ thống TTĐĐ.<br />
<br />
­ Trung tâm TTĐĐ cung cấp các dịch vụ truy cập thông tin để thực hiện các giao <br />
dịch đất đai và BĐS, quy hoạch và phát triển quỹ đất, cung cấp ảnh hàng không, anh <br />
viễn thám nhằm các mục đích từ thương mại, kiểm soát ô nhiễm, chống khủng bố,…<br />
6<br />
­ cung cấp thông tin trực tuyến về đất đai như: <br />
<br />
• Tìm kiếm thông tin về GCN quyền sở hữu đất và các giấy tờ liên quan theo quy <br />
định của pháp luật, các chỉ số liên quan, <br />
<br />
• GCN về tài sản, thông tin về tài sản, <br />
<br />
• GCN quy hoạch và chất lượng dữ liệu. <br />
<br />
• cung cấp các dịch vụ đăng ký giao dịch BĐS, dịch vụ về đăng ký định cư cũng <br />
như tái định cư.<br />
<br />
­ Dịch vụ khách hàng, xác định các nhóm dịch vụ được gắn với các nhóm khách <br />
hàng của hệ thống.Sản phẩm bao gồm có sản phẩm bản đồ và sản phẩm giao dịch từ <br />
các giao dịch.<br />
<br />
<br />
<br />
­ ­ Phân phối sản phẩm, như là bản đồ, sản phẩm của các giao dịch điện tử  được <br />
cung cấp từ hệ thống sau khi các giao dịch được thực hiện như GCN sở hữu, các hợp đồng <br />
giao dịch được xác lập. cung cấp thông tin cho các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an  <br />
ninh quốc phòng.<br />
<br />
<br />
­Bản đồ địa chính ở Úc<br />
<br />
       ­Bản đồ địa chính ở Úc thể hiện tất cả các thửa đất đồ họa tương ứng với tiêu đề đăng <br />
ký với số kế hoạch và định danh duy nhất. Bản đồ địa chính bao gồm ranh giới cố định và <br />
nói chung, khoảng 90% và 10% tương ứng<br />
<br />
      ­ Ngày nay bản đồ địa chính được số hóa trong cả nước với tất cả các khu vực pháp lý. <br />
Các đại diện đồ họa của thửa đất thường được gọi là cơ sở dữ liệu địa chính số (DCDB). <br />
Tính toàn vẹn của DCDBs đồ họa được hỗ trợ bởi kế hoạch khảo sát và ghi chép hiện <br />
trường với các phép đo quy phạm pháp luật hoặc các phép đo đồ họa trong một tập hợp dữ <br />
liệu địa dựa trên kỹ thuật số.<br />
<br />
­ Dữ liệu địa chính được lấy từ cơ sở dữ liệu không gian địa chính Landgate của (SCDB). <br />
Các SCDB chứa topology liên quan dữ liệu không gian ­ điểm, đường, đa giác, góc độ, góc <br />
phương vị, vòng cung và cấu trúc chuỗi. Tất cả các yếu tố dữ liệu không gian trong SCDB <br />
có một số nhận dạng văn bản và độc đáo thuộc tính. mã số Polygon cung cấp một liên kết <br />
<br />
7<br />
với các tập dữ liệu nhiệm kỳ qua một số nhận dạng đất phù hợp cũng được lưu trữ với <br />
nhau đa giác. thông tin về quyền hưởng dụng bao gồm quyền sở hữu tài sản, địa chỉ đường <br />
phố, số tiêu đề, kế hoạch khảo sát hoặc số sơ đồ, sử dụng đất, mua bán và thông tin, …ranh <br />
giới địa chính có khoảng cách và góc độ gắn liền với họ và thửa đất đều có khu vực. <br />
<br />
       ­. Mỗi tiểu bang hoặc vùng khác nhau thì thành lập các giải pháp khác nhau, các mô hình <br />
dữ liệu và quy trình cho các hệ thống dữ liệu địa chính số của mình nhưng phải phù hợp với <br />
các bộ dữ liệu cơ bản của các tiểu bang khác để thống nhất  cho dữ liệu không gian trên <br />
toàn quốc và các DCDB ở mỗi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ được cập nhật hàng ngày.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
. <br />
          Hình trên ví dụ được đưa ra của Victorian State  DCDB và cho thấy sản lượng từ cơ <br />
sở dữ liệu này thông quaInternet. Một ranh giới lô đất đơn lẻ đã được đánh dấu,trong khi các <br />
lô liền kề là một ví dụ phác thảo tầng lớp nhân dân hoặc chức danh loại cụm trong một bưu <br />
kiện.ở bang  Victoria hồ sơ địa chính và lớp khung trắc địa và các dữ liệu địa hình, quản lý <br />
như đường riêng biệt, độ cao và lớp thủy văn, là tất cả tích hợp để sản xuất các DCDB<br />
<br />
Hồ sơ địa chính của Úc<br />
<br />
Hệ thống quản lí đất đai của úc nhìn chung không có sự biến động nhiều trong suốt quá <br />
tringf phát triển của đất nước  => điều này tạo điều kiện thuận tiện cho việc kế thừa thành <br />
quả của thời kì trước và tiếp tục hoàn thiện vào thời kì sau.<br />
8<br />
Hệ thống địa chính của Úc có những đặc điểm sau:<br />
<br />
­ công nhận quyền sở hữu đất đai của tư nhân và không tách biệt giữa nhà và đất <br />
<br />
­ không quy định hạn điền tạo điều kiện cho người sử dụng đất tích tụ đất đai để mở rộng <br />
quy mô sản xuất theo hướng công nghiệp<br />
<br />
­ ngay từ năm 1958 trên toàn liên bang Úc  đã áp dụng thống nhất hệ thống kê khai đăng ký <br />
torren. Việc  áp dụng sớm và thống nhất một hình thức kê khai đăng ký đã giúp cho hệ thống <br />
hồ sơ địa chính của Úc đến thời điểm hiện tại đảm bảo tính thống nhất và hoàn thiện.<br />
<br />
­ khi đã được cấp giấy chứng  nhận thì chủ sở hữu sẽ được nhà nước bảo hộ quyền sở hữu <br />
vĩnh viễn <br />
<br />
<br />
<br />
       <br />
<br />
<br />
h XDCSDL ĐC ở Uć<br />
        ­Việc ứng dụng công nghệ vào xây dựng CSDL địa chính ở nhiều nước trên thế giới đã <br />
được quan tâm từ sớm và thực hiện với nhiều kết quả tốt. Đặc biệt là ở nước phát triển như <br />
Uc CSDL đ<br />
́ ịa chính được hoàn thiện thành các hệ thống thông tin đất đai phục vụ rất hiệu <br />
quả cho sự phát triển kinh tế ­ xã hội.<br />
<br />
­Tại Úc, tổ chức cơ quan quản lý đất đai nói chung của từng bang có sự khác nhau. Vì <br />
vậy công tác quản lý nhà nước, bao gồm công tác đăng ký quyền sở hữu đất đai và các  <br />
dịch vụ liên quan đến đất đai (trong đó có hệ thông thông tin đất đai) của các Bang giữ <br />
nhiệm vụ chủ trì<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
9<br />
 <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
 a,  Bang Tây Úc<br />
   <br />
­Hệ thống thông tin đất đai Tây Úc (WALIS) được thiết lập từ năm 1981, đã trở thành  <br />
hệ  thống thông tin đất đai sớm nhất tại Úc sử  dụng công nghệ  hệ  thống thông tin địa lý <br />
trong việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai<br />
­một số  nguyên tắc chính đã được đề  ra khi tiến hành xây dựng hệ  thống, bao gồm:  <br />
thông tin là tài sản có giá trị; hệ  thống phải đáp  ứng mục tiêu đề  ra và người khai thác hệ <br />
thống trở thành mục tiêu quan tâm; thông tin thu thập một lần, sử dụng nhiều lần; phải có sự <br />
kết hợp thông tin, chia sẻ  tài nguyên với giá trị  gia tăng; chi phí duy trì, bảo dưỡng hợp lý, <br />
hiệu quả; có đăng ký phân quyền, bảo mật, duy trì mối quan hệ  giữa các cơ  quan quản lý  <br />
thông tin.<br />
­Với lịch sử gần ba mươi năm, WALIS đã đạt được nhiều thành công trong việc xử lý  <br />
các vấn đề liên quan đến quản lý thông tin địa lý cũng như thông tin đất đai, hỗ trợ tích cực <br />
cho cơ chế  truy cập thông tin đất đai. Điều này được thể  hiện qua mối quan hệ  giữa công <br />
tác quản lý, lưu trữ thông tin, thương mại, siêu dữ liệu và phân quyền truy cập thông tin của  <br />
hệ thống.<br />
Mô hình quản lý và các thành phần chính của WALIS:  sơ  đồ  dưới đây mô tả  về  mô <br />
hình quản lý của WALIS và giới thiệu sơ  bộ  về  các thành phần chính làm nên thành công <br />
của WALIS.<br />
<br />
10<br />
 b,  Bang Victoria<br />
   <br />
­Tại Victoria, một hệ  thống thông tin đất đai đã được phát triển với mô hình hiện đại  <br />
nhằm cung cấp dịch vụ đăng ký đất đai, bất động sản trực tuyến qua mạng Internet. <br />
­Theo thống kê, chỉ có khoảng 10% lượng giao dịch hàng năm được thực hiện theo hình  <br />
thức “mặt đối mặt” giữa cán bộ  thực hiện giao dịch và người dân, tổ  chức có nhu cầu, <br />
khoảng 90% số giao dịch còn lại được thực hiện trong vòng 24h qua hệ thống cung cấp dịch  <br />
vụ hệ thống thông tin đất đai.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
melbourne<br />
<br />
Trung tâm thông tin đất đai là một đơn vị  dịch vụ  của ngành quản lý đất đai Bang  <br />
Victoria, cung cấp các dịch vụ truy cập thông tin và các dịch vụ  có liên quan như  thực hiện  <br />
các giao dịch đất đai và bất động sản, quy hoạch­ và phát triển quỹ đất. Ngoài ra, Trung tâm  <br />
cũng là đơn vị cung cấp các dịch vụ  về  ảnh hàng không, anh viễn thám nhằm các mục đích <br />
từ thương mại đến kiểm soát ô nhiễm, chống khủng bố và các dịch vụ khác cho các tổ chức  <br />
có nhu cầu.<br />
Hệ  thống đăng ký đất đai Bang Victoria được thực hiện dựa trên nguyên tắc bảo hộ <br />
của nhà nước về những gì nhà nước đã chứng nhận trên giấy chứng nhận quyền sở hữu. Hệ <br />
<br />
<br />
11<br />
thống đăng ký có vai trò và chịu trách nhiệm về quản lý giấy chứng nhận sở hữu đất đai theo  <br />
Bộ Luật chuyển nhượng đất đai năm 1958, được sửa đổi, bổ sung năm 1998.<br />
Hệ  thống cung cấp dữ  liệu đất đai LANDATA®  là dịch vụ  trực tuyến cung cấp <br />
thông tin về đất đai ở tiểu bang Victoria. Các lĩnh vực hoạt động của LANDATA® bao gồm: <br />
tìm kiếm thông tin về giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và các giấy tờ liên quan theo quy  <br />
định của pháp luật, các chỉ  số  liên quan, giấy chứng nhận về  tài sản, thông tin về  tài sản,  <br />
giấy chứng nhận quy hoạch và chất lượng dữ liệu.<br />
Trong   những   năm   vừa   qua,   đã   có   những   gia   tăng   đáng   kể   trong   hoạt   động   của <br />
LANDATA®  về  tìm kiếm các thông tin về  giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất từ  10% <br />
tương đương với 0,8 triệu lượt tìm kiếm năm 1998 tăng lên 100% tương đương với 2,2 triệu <br />
lượt tìm kiếm gần đây.  <br />
Hệ  thống giao dịch đất đai điện tử  tại Victoria  đã được xây dựng và vận hành <br />
trong nhiều năm với các thành tựu đặc biệt. Theo thống kê, có trên 90% các giao dịch đất đai  <br />
được thực hiện thông qua công cụ điện tử trực tuyến, chỉ có dưới 10% giao dịch được thực <br />
hiện thông qua tiếp xúc trực tiếp giữa người giao dịch với các cán bộ của ngành quản lý đất <br />
đai Victoria. Mục tiêu chính của hệ thống là cung cấp các dịch vụ đăng ký giao dịch bất động  <br />
sản thông qua việc giải quyết các giao dịch bất động sản, các dịch vụ  về  đăng ký định cư <br />
cũng như tái định cư.<br />
<br />
<br />
 c,  Bang New South Wales<br />
   <br />
Hệ  thống đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sở  hữu Torrens có nguồn <br />
gốc từ  Bang NSW. Tại bang này, hệ  thống đăng ký đã được quản lý toàn bộ  qua mạng, là <br />
một phần cơ bản của Hệ thống thông tin đất đai của bang NSW. Hệ thống thông tin đất đai <br />
tại NSW có các đặc điểm và chức năng, nhiệm vụ như sau:<br />
<br />
­ Quản lý và cập nhật dữ liệu không gian và phi không gian;<br />
­ Chuẩn bị và chia sẻ các sản phẩm và dịch vụ dữ liệu không gian chất lượng cao từ các  <br />
ứng dụng dữ liệu không gian;<br />
­ Đảm bảo dữ liệu không gian và phi không gian tương thích và có thể tích hợp với các <br />
hệ thống khác;<br />
­ Quản lý, xây dựng và phát triển các ứng dụng dữ liệu không gian;<br />
­ Cung cấp tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn, hỗ trợ người dùng hệ các thống dư liệu không <br />
gian khác nhau;<br />
­ Thiết kế, thực thi và hỗ trợ các giải pháp trên thiết bị di động và các ứng dụng Web.<br />
<br />
12<br />
­ Xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn, chính sách và quy trình của tổ  chức liên quan tới <br />
việc vận hành hệ thống dữ liệu không gian và phi không gian.<br />
Về lưu giữ/biên tập dữ liệu:<br />
­ Dữ liệu quan trọng nhất là cơ sở dữ liệu địa chính số được cập nhật hàng ngày;<br />
­ Các dữ liệu khác được xây dựng dựa trên yêu cầu hoặc một phần của dự án mới hoặc  <br />
đang tiến hành (bao gồm hệ thống GIS di động, ví dụ ArcPad);<br />
­ Biên tập các dữ liệu hiện có từ rất nhiều nguồn khác nhau bao gồm các nhà quản lý tài <br />
sản, các dự án thương mại, nhân viên bất động sản,…<br />
­ Một số  dữ liệu được xây dựng/duy trì bởi những người dùng có thẩm quyền tại các <br />
bộ phận khác trong hội đồng thành phố (ví dụ dữ liệu LEP cho phòng kế hoạch).<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Sydney<br />
<br />
<br />
<br />
4: Tinh hinh XDCSDL <br />
̀ ̀ ở VN , bài học<br />
<br />
<br />
Xây dựng CSDL địa chính là một nhiệm vụ rất quan trọng để phát triển hệ thống quản  <br />
lý đất đai hiện đại. Chính vì vậy, trong những năm qua, Nhà nước ta đã ban hành rất nhiều  <br />
13<br />
các văn bản pháp luật quy định và hướng dẫn công tác này. Trên  cơ sở đó, các địa phương sẽ <br />
tiến hành xây dựng CSDL địa chính cho đơn vị của mình.  <br />
<br />
a. Các văn bản pháp luật quy định về xây dựng CSDL địa chính<br />
­ Thông tư  số  09/2007/TT­BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ  Tài nguyên và Môi trường  <br />
về việc “Hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính<br />
<br />
­ Thông tư  số  17/2010/TT­BTNMT ngày 04/10/2010 của Bộ  Tài nguyên và Môi trường <br />
quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính. Thông tư này quy định rất cụ thể về nội dung  <br />
và cấu trúc dữ liệu; hệ quy chiếu không gian và thời gian; siêu  dữ liệu; chất lượng dữ liệu; <br />
trình bày, trao đổi và phân phối dữ liệu; xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác sử dụng dữ <br />
liệu đối với dữ liệu địa chính trên phạm vi cả nước. <br />
<br />
­ Công văn số 1159/TCQLĐĐ­CĐKTK ngày 21/9/2011 của Tổng cục quản lý đất đai về <br />
việc Hướng dẫn xây dựng CSDL địa chính. Đây là công văn nhằm trợ giúp các địa phương rà <br />
soát, hoàn thiện dự án tổng thể và các thiết kế kỹ thuật – dự toán về đo đạc lập bản đồ  địa  <br />
chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận gắn với xây dựng CSDL địa chính của địa phương <br />
cho phù hợp.<br />
<br />
­ Thông tư số 30/2013/TT­BTNMT quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc <br />
chỉnh lý bản đồ  địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử  dụng đất, quyền sở <br />
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, CSDL địa chính. <br />
<br />
b. Tình hình xây dựng CSDL địa chính thực tế ở các địa phương <br />
Trong nhiều năm qua, nhiều địa phương đã quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện việc <br />
xây dựng CSDL địa chính gắn với đo đạc lập bản đồ  địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy  <br />
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. <br />
<br />
VD:<br />
<br />
­Tỉnh Đồng Nai đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn để thực hiện mô hình <br />
điểm xây dựng CSDL địa chính quản lý đất đai để rút kinh nghiệm.<br />
<br />
14<br />
+CSDL đất đai của Đồng Nai đã được tập trung tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng  <br />
đất tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. <br />
<br />
+Công tác quản lý của Nhà nước về đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng <br />
đất, lập quy hoạch, lập kế  hoạch sử  dụng đất, xây dựng thông tin đất đai  ở  Đồng Nai đã <br />
được thực hiện thuận lợi hơn, tránh được tình trạng chuyển nhượng, quy hoạch, tách thửa  <br />
tràn lan. <br />
<br />
+Tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành việc lập bản đồ  địa chính cho 171/171 xã, phường, thị <br />
trấn. Trong đó, 130 xã, phường, thị trấn có bản đồ  địa chính được lập bằng công nghệ  bản  <br />
đồ  số  và 41 xã, phường, thị  trấn được số  hóa đưa về  chuẩn phần mềm Famis. Hiện trong  <br />
tỉnh đã xây dựng CSDL địa chính cho gần 1,4 triệu thửa đất.<br />
<br />
­Ngoài tỉnh Đồng Nai, một số quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh khác (thuộc  thành <br />
phố  Hải Phòng, các tỉnh Nam Định, Thừa Thiên – Huế, Bình Thuận, Thành phố  Hồ <br />
Chí Minh) đã cơ bản xây dựng CSDL địa chính và đã tổ chức quản lý, vận hành phục vụ yêu <br />
cầu khai thác sử dụng rất hiệu quả và được cập nhật ở các cấp tỉnh, huyện<br />
<br />
­ Tuy nhiên, nhiều địa phương còn lại mới chỉ dừng ở việc lập bản đồ  địa chính và hồ <br />
sơ địa chính dạng số cho riêng từng xã. Điều đó gây khó khăn cho việc tích hợp và xây dựng  <br />
CSDL địa chính hoàn chỉnh, cũng như cập nhật biến động thường xuyên.<br />
<br />
 Hình 1.6 và 1.7 là ví dụ  minh họa về  các trang Web cung cấp thông tin địa chính của  <br />
tỉnh Vĩnh Long.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
15<br />
Hình 1.6. Trang Web cung cấp thông tin địa chính <br />
xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
16<br />
Hình 1.7. Chức năng tra cứu thông tin thửa đất theo chủ sử dụng <br />
của tỉnh Vĩnh Long <br />
<br />
c.Bai hoc kinh nghiêm<br />
̀ ̣ ̣<br />
Nhanh chóng xấy dựng cơ sỏ dữ liệu dạng số trên quy mô toàn quốc trên cơ sở đó tiến đến <br />
xây dựng hệ thống thông tin đất đai<br />
<br />
Trong quá trình xây dựng CSDL địa chính, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, người sử <br />
dụng đã áp dụng những phần mềm hỗ trợ như FAMIS, CILIS, PLIS, ELIS, VILIS. Mặt khác, <br />
trong quá trình triển khai, chúng ta cũng nhận được sự giúp đỡ rất hiệu quả của các tổ chức  <br />
quốc tê.́<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
5: Hợp tac Uc – Viêt trong quan ly đât đai.<br />
́ ́ ̣ ̉ ́ ́<br />
<br />
a, Việt Nam ­ Australia tăng cường hợp tác lĩnh vực TN&MT<br />
<br />
Sáng 27/09, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi <br />
tiếp và làm việc với Đại sứ Australia ­ ngài Craig Chittick nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ <br />
mới tại Việt Nam.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi qua tình hình hợp tác của Bộ Tài nguyên và Môi <br />
trường với Australia trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong suốt thời gian vừa qua. <br />
Trong các lĩnh vực về Quản lý đất đai; Địa chất và khoáng sản; Ứng phó với biến đổi khí <br />
hậu, Chính phủ Australia (thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế ­ AusAID) đã cung cấp tài <br />
<br />
17<br />
chính thông qua tài trợ không hoàn lại cho Chính phủ Việt Nam thực hiện các hoạt động liên <br />
quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời, đẩy mạnh <br />
các hoạt động như cử chuyên gia, khoa học ­ công nghệ, đào tạo các cán bộ để giúp cho Việt <br />
Nam nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
b, Hoc tâp cua Uc:<br />
̣ ̣ ̉ ́<br />
­ Cần hoàn thiện hệ  thống chính sách pháp luật về  hồ  sơ  địa chính, chuẩn dữ  liệu địa  <br />
chính làm cơ sở để xây dựng CSDL địa chính một cách nhanh chóng, ổn định.<br />
+ Hướng tới cơ sở dữ liệu địa chính quốc gia đa mục tiêu: Cơ sở dữ liệu địa chính hoàn <br />
chỉnh, thống nhất, có tính liên kết cao sẽ không chỉ phục vụ tích cực cho việc quản lý đất đai <br />
mà còn là dữ liệu đầu vào quan trọng cho các ngành thuế, xây dựng… <br />
<br />
+ Hệ thống giao dịch đất đai điện tử<br />
<br />
­ Hệ thống đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Torrens<br />
<br />
­ Hệ thống cung cấp dữ liệu đất đai LANDATA bao gồm: tìm kiếm thông tin về giấy <br />
chứng nhận quyền sở hữu đất và các giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật, <br />
các chỉ số liên quan, giấy chứng nhận về tài sản, thông tin về tài sản, giấy chứng nhận <br />
quy hoạch và chất lượng dữ liệu.<br />
<br />
­ Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ về chuyên môn và công nghệ thông <br />
tin. Tích cực cập nhật các thông tin về phần mềm hỗ trợ trong quản lý đất đai. Mạnh dạn  <br />
đầu tư, mời các chuyên gia kỹ  thuật để  chuyển giao, học hỏi các phần mềm  ứng dụng <br />
cần thiết.<br />
<br />
18<br />
tài  liệu tham khảo<br />
phan th ị phin­ b ài giảng hệ thống hồ sơ địa chính<br />
<br />
lê v ăn  kh á  ­ LUẬN VĂN THAC SĨ KHOA HOC<br />
̣ ̣   ĐÁNH GIÁ THỰC TRANG D<br />
̣ Ữ <br />
LIỆU ĐỊA CHÍNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA <br />
CHÍNH <br />
<br />
<br />
<br />
http://www.tapchitainguyenvamoitruong.vn/383/TNMT/11885/Kinh­nghiem­quan­ly­dat­<br />
dai­o­nuoc­Uc.html<br />
<br />
<br />
<br />
http://www.lrc­tnu.edu.vn<br />
<br />
 gi   ới  thi<br />
     ệu  chung v<br />
    ề<br />
    oxoxtraylia­ wiki<br />
   <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
19<br />

Download tài liệu Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia File Docx, PDF về máy