[Download] Về vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài và xác định nội dung pháp luật nước ngoài ở Việt Nam hiện nay – Tải về File Docx, PDF

Về vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài và xác định nội dung pháp luật nước ngoài ở Việt Nam hiện nay

Về vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài và xác định nội dung pháp luật nước ngoài ở Việt Nam hiện nay
Nội dung Text: Về vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài và xác định nội dung pháp luật nước ngoài ở Việt Nam hiện nay

Download


Bài viết này tập trung làm sáng tỏ thể thức việc áp dụng pháp luật nước ngoài với các vấn đề căn bản tại sao phải áp dụng pháp luật nước ngoài, việc xác định nội dung pháp luật nước ngoài, các trường hợp và các yêu cầu khi áp dụng pháp luật nước ngoài.

Bạn đang xem: [Download] Về vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài và xác định nội dung pháp luật nước ngoài ở Việt Nam hiện nay – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Về vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài và xác định nội dung pháp luật nước ngoài ở Việt Nam hiện nay File Docx, PDF về máy

Về vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài và xác định nội dung pháp luật nước ngoài ở Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Về vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài và xác định nội dung pháp luật nước ngoài ở Việt Nam hiện nay

 1. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  18.
  VỀ VẤN ĐỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
  VÀ XÁC ĐỊNH NỘI DUNG PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
  Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  ThS.Trần Thị Nguyệt(*)

  Tóm tắt

  Pháp luật nước ngoài không thực sự quen thuộc với thẩm phán Việt Nam. Khi vấn
  đề áp dụng pháp luật nước ngoài được đặt ra, dù là do đương sự hay do chính Tòa
  án khởi xướng, thì Tòa án cũng phải giải quyết các vấn đề: Ai chịu trách nhiệm xác
  định nội dung của pháp luật nước ngoài; Nội dung pháp luật nước ngoài được xác
  định như thế nào. Bài viết này tập trung làm sáng tỏ thể thức việc áp dụng pháp luật
  nước ngoài với các vấn đề căn bản tại sao phải áp dụng pháp luật nước ngoài, việc
  xác định nội dung pháp luật nước ngoài, các trường hợp và các yêu cầu khi áp dụng
  pháp luật nước ngoài.

  Từ khóa: Pháp luật nước ngoài; Áp dụng pháp luật nước ngoài; Xác định luật
  nước ngoài.

  Trường Đại học Kinh tế quốc dân
  (*)

  Email: nguyettt@neu.edu.vn

  216

 2. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Áp dụng pháp luật nước ngoài là một trong những vấn đề quan trọng và nhạy
  cảm, đòi hỏi được nghiên cứu sâu sắc, ngày càng có ý nghĩa xã hội và pháp lý trong
  bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay. Tuy nhiên, việc áp dụng pháp luật nước ngoài tại
  Việt Nam luôn là một vấn đề phức tạp và khó khăn. Bài viết này nhằm nêu rõ những
  vướng mắc, khó khăn trong việc áp dụng pháp luật nước ngoài điều chỉnh các quan hệ
  dân sự có yếu tố nước ngoài ở tòa án và trọng tài của Việt Nam hiện nay.

  2. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
  NƯỚC NGOÀI
  1.1. Bản chất pháp lý của các quan hệ xã hội trong Tư pháp quốc tế là các quan
  hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Yếu tố nước ngoài ở đây được xem xét và kết luận
  dựa vào một trong ba tiêu chí:

  Hoặc là căn cứ vào chủ thể: hai bên không cùng quốc tịch hoặc ít nhất một bên là
  người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

  Hoặc là căn cứ vào khách thể: Khách thể của mối quan hệ dân sự đó ở nước ngoài;

  Hoặc là căn cứ vào sự kiện pháp lý làm xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ dân
  sự xảy ra ở nước ngoài.

  Xuất phát từ các mối quan hệ xã hội dân sự có tính chất như thế cho nên khi giải
  quyết các mối quan hệ này nếu không có các quy phạm pháp luật thực chất thống nhất
  trực tiếp điều chỉnh thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền bắt buộc phải sử dụng các
  quy phạm pháp luật xung đột.

  Áp dụng quy phạm pháp luật xung đột là một trong các phương pháp đặc thù và
  phổ biến trong Tư pháp quốc tế. Thừa nhận quy phạm pháp luật xung đột cũng là thừa
  nhận việc có thể phải áp dụng pháp luật nước ngoài ở một mức độ nhất định được
  thừa nhận ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.1

  1.2. Việc áp dụng pháp luật nước ngoàilà một nhu cầu khách quan, tất yếu trong
  quan hệ quốc tế nhằm đảm bảo lợi ích của nhà nước áp dụng, đảm bảo quyền lợi của
  các bên tham gia quan hệ và để thúc đẩy mối quan hệ giữa các quốc gia trong quan
  hệ quốc tế. Trong nhiều trường hợp, việc áp dụng pháp luật nước ngoài là phương án
  1
  Trường Đại học Pháp lý, Giáo trình Tư pháp quốc tế, Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân, 1992, trang 52.

  217

 3. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  hợp lý nhất có thể đảm bảo trọn vẹn lợi ích mọi khía cạnh2. Nhìn vào tình huống minh
  họa dưới đây, ta sẽ thấy rõ việc áp dụng pháp luật nước ngoài thực sự xuất phát từ đòi
  hỏi của thực tế khách quan đó. Giả sử hai công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài kết
  hôn với nhau theo những điều kiện và nghi thức kết hôn do pháp luật nước sở tại quy
  định. Về điều kiện kết hôn thì giữa pháp luật của nước đó và pháp luật của Việt Nam
  không có gì mâu thuẫn. Nhưng về nghi thức, kết hôn thì có sự khác biệt giữa hai hệ
  thống pháp luật này. Và đương sự đã kết hôn theo nghi thức tôn giáo, phù hợp với quy
  định của pháp luật nước sở tại. Vấn đề đặt ra là việc kết hôn đó có được thừa nhận tại
  Việt Nam hay không. Nếu căn cứ vào pháp luật Việt Nam thì việc kết hôn đó trái pháp
  luật Việt Nam về nghi thức kết hôn. Bởi việc kết hôn ở Việt Nam theo nghi thức dân
  sự tức là việc kết hôn phải được tiến hành trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì
  thế, việc kết hôn theo nghi thức tôn giáo trên sẽ không được công nhận ở Việt Nam.
  Thế nhưng cuộc hôn nhân này hoàn toàn phù hợp với pháp luật nơi cuộc kết hôn diễn
  ra. Vì vậy nó cần phải được thừa nhận để đảm bảo lợi ích cho các bên cũng như tôn
  trọng ý chí của các bên và nhà nước nước ngoài. Nếu công nhận việc kết hôn này thì
  tức là Việt Nam đã thừa nhận áp dụng pháp luật nước ngoài, mà cụ thể ở đây là pháp
  luật nước nơi tiến hành kết hôn. Xét thấy, nếu thừa nhận việc kết hôn này thì không
  những không ảnh hưởng gì đến pháp luật Việt Nam vì bản chất quan hệ là một cuộc
  hôn nhân đúng nghĩa. Việc áp dụng pháp luật nước ngoài không trái nguyên tắc cơ bản
  của pháp luật Việt Nam. Vì vậy, cuộc kết hôn này được pháp luật Việt Nam công nhận
  với căn cứ pháp lý đó là nó đã phù hợp với pháp luật nước nơi tiến hành kết hôn, hay
  phù hợp với pháp luật nước ngoài.

  Một căn cứ nữa của việc áp dụng pháp luật nước ngoài là pháp luật nước ngoài
  chỉ được áp dụng trên cơ sở của sự quy định của các quy phạm pháp luật xung đột
  do pháp luật quốc gia hoặc Điều ước quốc tế mà quốc gia đã tham gia dẫn chiếu đến.

  3. CÁC TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
  Việc áp dụng pháp luật nước ngoài như trên đã phân tích là một điều tất yếu trong
  khi giải quyết các vụ việc của Tư pháp quốc tế. Tuy vậy, việc áp dụng pháp luật nước
  ngoài luôn phải đảm bảo độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm trật tự
  pháp luật quốc gia. Việc áp dụng pháp luật nước ngoài cũng chỉ được thực hiện trong
  các trường hợp nhất định. Và trong các trường hợp đó thì việc áp dụng pháp luật nước

  2
  Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Tư pháp quốc tế, Hà Nội, Nhà xuất bản Tư pháp, 2017.

  218

 4. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  ngoài là nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của đương sự, chứ không phải
  là nên áp dụng hay biết thì áp dụng, không biết thì không áp dụng. Các trường hợp
  phải áp dụng pháp luật nước ngoài đó là:

  3.1. Phải áp dụng pháp luật nước ngoài khi quy phạm pháp luật xung đột
  thông thường dẫn chiếu đến

  Quy phạm pháp luật xung đột là quy phạm ấn định luật pháp nước nào cần phải
  áp dụng để điều chỉnh quan hệ pháp luật dân sự có yếu tố nước ngoài trong một tình
  huống cụ thể. Như vậy, quy phạm pháp luật xung đột là quy phạm dẫn chiếu luật hoặc
  quy phạm chọn luật áp dụng. Vì thế, khi quy phạm pháp luật xung đột dẫn chiếu đến
  thi pháp luật nước ngoài phải được áp dụng. Có như vậy thì hiệu lực của quy phạm
  mới được tôn trọng và pháp luật mới được thực thi theo đúng quy định, bởi quy phạm
  pháp luật xung đột thông thường là quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành ra.

  Pháp luật nước ngoài khi được quy phạm pháp luật xung đột thông thường dẫn
  chiếu đến cần được hiểu là toàn bộ hệ thống pháp luật nước ngoài bao gồm cả các quy
  phạm pháp luật thực chất lẫn các quy phạm pháp luật xung đột. Nên khi quy phạm
  pháp luật xung đột thông thường dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài sẽ có thể dẫn đến
  dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba.

  3.2. Phải áp dụng pháp luật nước ngoài khi quy phạm pháp luật xung đột
  thống nhất dẫn chiếu đến

  Giống như quy phạm pháp luật xung đột thông thường, các quy phạm pháp luật
  xung đột thống nhất dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài thì phải áp dụng pháp luật
  nước ngoài, bởi quỵ phạm pháp luật xung đột thống nhất tuy không do Nhà nước xây
  dựng nên nhưng do các Nhà nước thỏa thuận xây dựng nên trong các Điều ước quốc
  tế song phương hoặc Điều ước quốc tế đa phương, hoặc do Nhà nước chấp thuận tham
  gia bằng cách gia nhập các điều ước quốc tế đa phương. Tuy nhiên, ở đây có một sự
  khác biệt hết sức quan trọng giữa sự dẫn chiếu của quy phạm pháp luật xung đột thông
  thường và quy phạm pháp luật xung đột thống nhất, đó là pháp luật nước nào được
  quy phạm pháp luật thống nhất dẫn chiếu đến thì chỉ có nghĩa là phần luật thực định
  của pháp luật nước đó chứ không phải là toàn bộ hệ thống pháp luật của nước đó bao
  gồm cả quy phạm xung đột như khi quy phạm pháp luật xung đột thông thường dẫn
  chiếu đến. Vì vậy, đối với quy phạm pháp luật thống nhất khi dẫn chiếu luật không xảy

  219

 5. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  ra hiện tượng dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba3..

  3.3. Phải áp dụng pháp luật nước ngoài khi các bên trong hợp đồng không
  thỏa thuận lựa chọn được áp dụng và lúc này, cơ quan nhà nước có thẩm
  quyền xác định luật áp dụng cho hợp đồng là hệ thống pháp luật có mối liên
  hệ gắn bó nhất.

  Thông thường, việc xác định pháp luật áp dụng để điều chỉnh quan hệ dân sự có
  yếu tố nước ngoài sẽ cho quy phạm pháp luật xung đột, hoặc do các đương sự thỏa
  thuận lựa chọn khi được phép. Tuy nhiên, nếu các trường hợp trên đã được xem xét
  mà vẫn không xác định được pháp luật áp dụng thì pháp luật của nước có mối liên hệ
  gắn bó nhất sẽ được viện dẫn để áp dụng. Đây chính là 1 giải pháp nữa đã được áp
  dụng. Quốc hội (2015) đã quy định về hợp đồng tại Điều 683 Bộ luật Dân sự Việt Nam
  2015:“Trường hợp các bên không có thỏa thuận về pháp luật áp dụng thì pháp luật
  của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng đó được áp dụng”. Cơ quan nhà
  nước có thẩm quyền giải quyết vụ việc sẽ có trách nhiệm xác định pháp luật có mối
  quan hệ gắn bó nhất hay pháp luật nơi có mối liên hệ mật thiết nhất. Nếu pháp luật có
  mối quan hệ gắn bó nhất với quan hệ dân sự có yếu tố nhà nước này là pháp luật nước
  ngoài thì dứt khoát pháp luật nước ngoài sẽ được áp dụng. Truyền thống này đã có ở
  nhiều quốc gia và đây là một quy định mới của Tư pháp quốc tế Việt Nam nhằm đảm
  bảo sẽ luôn xác định được pháp luật áp dụng để giải quyết vụ việc.

  4. CÁC YÊU CẦU KHI ÁP DỤNG PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
  Quốc hội (2015) cũng đã quy định về áp dụng pháp luật nước ngoài tại Điều 667
  Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015 như sau: “Trường hợp pháp luật nước ngoài được
  áp dụng nhưng có cách hiểu khác nhau thì việc áp dụng phải theo sự giải thích của
  cơ quan có thẩm quyền tại nước đó”. Ở đây, pháp luật nước ngoài khi được áp dụng
  cần phải tuân thủ các nguyên tắc nhất định. Bởi pháp luật nước ngoài được xây dựng
  trên cơ sở lý luận và thực tiễn của xã hội nước ngoài, vì vậy pháp luật nước ngoài sẽ
  phản ánh ý chí cũng như các điều kiện vật chất của xã hội nước ngoài đó. Khi áp dụng
  pháp luật nước ngoài mà nước áp dụng không đặt pháp luật nước ngoài trong bối cảnh
  chung, trong hệ thống thống nhất của nước ngoài thì sẽ làm sai lệch pháp luật nước
  ngoài. Như vậy để đảm bảo pháp luật nước ngoài thực sự là pháp luật nước ngoài chứ
  không phải pháp luật được giải thích theo ý chí chủ quan của người áp dụng, yêu cầu
  3
  Vũ Thị Phương Lan, Xung đột pháp luật, Giáo trình Tư pháp quốc tế – Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017

  220

 6. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  pháp luật nước ngoài phải được áp dụng một cách đầy đủ, đảm bảo pháp luật nước
  ngoài được áp dụng và giải thích như nó được áp dụng và được giải thích ở nước đã
  ban hành ra nó.

  5. XÁC ĐỊNH NỘI DUNG PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI
  Xác định nội dung pháp luật nước ngoài để áp dụng không phải một công việc
  đơn giản. Bởi như đã phân tích ở trên, viêc áp dụng pháp luật nước ngoài phải được
  áp dụng và giải thích nó được áp dụng nhưng có cách giải thích ở quốc gia được ban
  hành ra nó. Trường hợp pháp luật nước ngoài được áp dụng nhưng có cách hiểu khác
  nhau thì việc áp dụng phải theo sự giải thích của cơ quan có thẩm quyền tại nước đó.
  Một vấn đề khó khăn mà các cơ quan có thẩm quyền và các bên đương sự gặp phải khi
  áp dụng pháp luật nước ngoài đó là phải xác định pháp luật nước ngoài như thế nào,
  ai là người có trách nhiệm tìm hiểu và xác định pháp luật nước ngoài để việc áp dụng
  pháp luật nước ngoài đáp ứng được yêu cầu như đã nêu ở trên.

  Tại một số quốc gia, pháp luật nước ngoài được như chứng cứ. Nghĩa là áp dụng
  pháp luật nước ngoài hay không áp dụng pháp luật nước ngoài, đương sự phải thuyết
  phục cơ quan nhà nước về sự phù hợp của pháp luật nước ngoài đó. Điều này đặt lên
  vai đương sự một trọng trách rất nặng nề. Nếu không chứng minh được điều đó thì
  cơ quan nhà nước có quyền suy luận pháp luật nước ngoài giống như pháp luật nước
  mình, và sẽ áp dụng pháp luật nước mình. Tại Việt Nam, việc xác định áp dụng pháp
  luật nước ngoài lần đầu tiên được quy định cụ thể tại Điều 481 Bộ luật Tố tụng dân sự
  2015. Đây là một quy định hoàn toàn mới. Theo đó, trường hợp Tòa án Việt Nam áp
  dụng pháp luật nước ngoài để giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy
  định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thì trách
  nhiệm xác định và cung cấp pháp luật nước ngoài được thực hiện như sau:

  Trường hợp đương sự được quyền lựa chọn pháp luật áp dụng là pháp luật nước
  ngoài và đã lựa chọn áp dụng pháp luật nước ngoài đó thì có nghĩa vụ cung cấp pháp
  luật nước ngoài đó cho Tòa án đang giải quyết vụ việc. Các đương sự chịu trách nhiệm
  về tính chính xác và hợp pháp của pháp luật nước ngoài đã cung cấp. Nếu các đương
  sự không thống nhất được với nhau về pháp luật nước ngoài hoặc trong trường hợp
  cần thiết, Tòa án yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện của quốc gia
  Việt Nam tại nước ngoài hoặc thông qua Bộ Ngoại giao đề nghị cơ quan đại diện ngoại
  giao của nước ngoài tại Việt Nam cung cấp pháp luật nước ngoài.

  221

 7. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  Trường hợp pháp luật Việt Nam, Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
  quy định phải áp dụng pháp luật nước ngoài thì đương sự có quyền cung cấp pháp luật
  nước ngoài cho Tòa án hoặc Tòa án yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan
  đại diện Việt Nam ở nước ngoài cung cấp pháp luật nước ngoài.

  Tòa án có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có chuyên môn về pháp luật nước
  ngoài cung cấp thông tin về pháp luật nước ngoài.

  Hết thời hạn 6 tháng kể từ ngày Tòa án yêu cầu cung cấp pháp luật nước ngoài
  theo quy định trên mà không có kết quả thì Tòa án áp dụng pháp luật Việt Nam để giải
  quyết vụ việc dân sự đó.

  Như vậy, trong trường hợp pháp luật nước ngoài do các bên lựa chọn thì việc xác
  định pháp luật nước ngoài trước hết thuộc về trách nhiệm của các bên tham gia quan
  hệ đó. Bởi vậy áp dụng pháp luật nước ngoài cuối cùng cũng là để đảm bảo lợi ích của
  các đương sự, nên họ không thể đứng ngoài công việc này. Hơn nữa đây lại là trường
  hợp luật do chính các bên lựa chọn nên họ trước khi chọn ít nhiều cũng đã tìm hiểu và
  biết về nội dung pháp luật nước ngoài. Vì vậy cũng không quá khó khăn cho các bên
  khi cung cấp về nội dung pháp luật nước ngoài. Thêm vào đó, để đảm bảo tính chính
  thống thì phần cung cấp nội dung pháp luật nước ngoài của các đương sự sẽ được Tòa
  án chấp nhận nếu đã có sự thẩm định của Bộ Tư pháp.

  Trong trường hợp việc áp dụng pháp luật nước ngoài là do sự dẫn chiếu của quy
  phạm pháp luật xung đột trong nước hoặc quy phạm pháp luật xung đột thống nhất
  trong các Điều ước quốc tế dẫn chiếu đến, không phải do các bên thỏa thuận, thì việc
  xác định pháp luật nước ngoài thuộc về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước mà cụ
  thể là Tòa án và Bộ Tư pháp.

  Bởi việc áp dụng pháp luật nước ngoài lúc này là do pháp luật quy định nên cơ
  quan có thẩm quyền phải tuân thủ sự quy định đó và để tuân thủ được thì cơ quan nhà
  nước sẽ phải tự mình xác định pháp luật nước ngoài.

  Nếu khi đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà vẫn không xác định được nội
  dung của pháp luật nước ngoài để áp dụng thì Tòa án sẽ áp dụng pháp luật Việt Nam
  để giải quyết vụ việc. Lúc này, pháp luật Việt Nam được áp dụng với tư cách là pháp
  luật của nước có Tòa án hay nguyên tắc Lex fori đã được sử dụng.

  222

 8. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
  PHÁP LUẬT KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

  5. KẾT LUẬN
  Áp dụng pháp luật nước ngoài là một trong những vấn đề quan trọng và có ý
  nghĩa trong giao lưu quốc tế. Việc áp dụng pháp luật nước ngoài xuất phát từ đòi hỏi
  của thực tiễn khách quan. Việc xác định nội dung pháp luật nước ngoài để giải quyết
  tranh chấp dân sự quốc tế đóng vai trò quan trọng đối với Tòa án. Bài viết đã cố gắng
  phân tích sâu sắc vấn đề này nhằm giúp cán bộ Tòa án thuận tiện hơn khi vấn đề áp
  dụng pháp luật nước ngoài được đặt ra trong khi họ giải quyết các vụ việc dân sự có
  yếu tố nước ngoài.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Trường Đại học Pháp lý, Giáo trình Tư pháp quốc tế, Hà Nội, Nhà xuất bản Công an
  nhân dân, 1992
  2. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Tư pháp quốc tế, Hà Nội, Nhà xuất bản Tư
  pháp, 2017.
  3. Bộ luật Tố tụng Dân sự Việt Nam 2015.
  4. Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015.
  5. Đỗ Minh Tuấn, Xác định nội dung pháp luật nước ngoài để giải quyết tranh chấp dân sự
  quốc tế bởi Tòa án, thongtinphapluatdansu.edu.vn.

  223

Download tài liệu Về vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài và xác định nội dung pháp luật nước ngoài ở Việt Nam hiện nay File Docx, PDF về máy