[Download] Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam: Phần 1 – Tải về File Word, PDF

Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam: Phần 1

Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam: Phần 1
Nội dung Text: Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam: Phần 1

Download


Cuốn sách “Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam” được hình thành trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài khoa học trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006 – 2010: Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta đến năm 2020. Nội dung cuốn sách nghiên cứu về mối quan hệ tương tác giữa môi trường tự nhiên và phát triển xã hội và từ đó xác định những vấn đề trong quản lý quá trình phát triển xã hội trong mối quan hệ vối việc khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt và bảo vệ, cải thiện môi trường sống đang bị ô nhiễm nghiêm trọng hiện nay trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Cuốn sách được chia thành 2 phần ebook, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách sau đây.

Bạn đang xem: [Download] Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam: Phần 1 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam: Phần 1 File Word, PDF về máy

Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam: Phần 1

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam: Phần 1

 1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  PGS. TS. HÀ HUY THÀNH
  PGS. TS. LÊ CAO ĐOÀN
  (Đ ổng c h ủ biên)

  VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
  TRONG PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
  À QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
  THEO HƯỚNG BỀN VŨNG ở VIỆT NAM ■

  NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XẢ HỘI
  HÀ NÔI-2011

 2. TẬP THỂ TÁC GIẢ

  Đíng chủ blén:
  PGS.TS. Hà Huy Thành Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát ừiển bén vững
  PGS.TS. Lẽ Cao Đoản Viện Kỉnhtế Víột Nam
  Nhữhg ngưdl cùng tham gla:

  GSJS. Tô Duy Hợp Viện Xâ hội học
  GS.TS. Lé Vãn Khoa Đại học khoa học tự nhiẽn – Đại học Quốc gia Hà Nội
  PGS.TS. NguyẻnThếChinh Viện CNén luọc chính sách – Bộ Tài nguyên và Môi trưởng
  TS. Trán Ngọc Ngoan Viện Nghiên cứu Mổi ừường và Pháỉ ừiển bén vững
  Ths. Nguyẻn Song Tùng Viện Nghỉén cứu Môi ừường và Phát ừìển bén vững
  Ths. Phạm Thị Trám Viện Nghién cứu Mổi ừường vả Phát ừiển bén vững
  CN. Hà Huy Ngọc Viện Nghiên cứu Môi ừường vả Phát triển Đén vững

 3. MỤC LỤC

  Trang

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁT 13

  LỜI tựa 15
  CHUONG I: MỘT s ố WẤSĐÊ LÝ LUẬN cơ BẢN VỀ Mốl
  QUAN HỆ TUƠNG TÁC GIỮA MÔI TRLỜNG Tự NHIÊN
  VÀ S ự PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ s ự PHÁT
  TRIỂN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 19

  1.1. Những khái niệm then chốt 19
  1.1.1. Môi tniờng 20
  1.1.2. Vấh đề môi ưirờng 24
  1.1.3. Xã hội 25
  1.1.4. Phát ưiển xã hội 29
  1.1.5. Quản lý phát triển xã hội 33
  1.2. Mối quan hệ giữa môi tniờng và phát triển xã hội 35

 4. vấn đ é m ô i trườhg trong phát triển..

  1.2.1. Bản chất của mối quan hệ giữa môi trường và
  con người, xã hội 35
  1.2.2. Sự tương tác giữa môi trường và sự phát triển
  xã hội 40
  1.3. Nền tảng của sự tồn tại, phát triển xã hội: sản
  xuất, phát triển sản xuất; kinh tế; hệ thống kinh tế
  của xã hội 46
  1.4. Những quan hệ xả hội khác ngoài kinh tế 54
  1.5. Mối quan hệ giữa xă hội và tự nhiên trong tiến
  trình phát triển kinh tế, xã hội – những khả năng
  xung đột giữa chúng 67
  1.5.1. Xã hội nguyên thuỷ 69
  1.5.2. Làn sóng văn minh nông nghiệp 70

  1.5.3. Cách mạng công nghiệp và làn sóng văn minh
  công nghiệp 73

  1.5.4. Làn sóng văn minh hậu công nghiệp – thời
  đại phát triển hiện dại và khả năng giải quyết xung
  đột giữa phát triển kỉnh tế – xã hội và môi trường
  xẩy ra trong làn sóng công nghiệp 83

  1.6. Phát triển bền vũmg – Phương thức cần thiết cho
  việc giải quyết những mâu thuẫn, xung đột trong sự
  phát triển hiện đại 89
  1.6.1 Phát ưiển bẻn vững 90

 5. Mục lục 7

  1.6.2. Quản iý sự phát triển xã hội trong quan hệ
  với bảo vộ môi trường và phát triển bển vững 99
  I.7. Kinh nghiệm quản lý sự phát triển kinh tế – xả hội
  trong mối quan hệ với bảo vệ tài nguyên và môi trường
  của một số nước trên thế giới 120
  1.7.1. Một sô’ vấn đề môi trường và quản lý tài
  nguyên môi trường ở New 2^aland 121
  1.7.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc về quản lý tài
  nguyên và bảo vệ môi trường trong quá trình phát
  triển kinh tế – xã hội 138

  CHUƠNG II. THỤC TRẠNG BlẾN Đổl MÔI TRưJNG
  VÀ NHữíG TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN x ã hội và
  QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI ở VIỆT NAM TRONG
  THỜI KỲ ĐỔI MÓI VỪA QUA 164

  II.l. Một số vấn đề về thực trạng suy thoái tài
  nguyên ởnước ta hiện nay 168
  II. 1.1.Thực trạng suy thoái tài nguyen đa dạng
  sinh học 168
  II. 1.2. Suy thoái tài nguyên nưóc 172
  II. 1.3. Thực trạng suy thoái tài nguyên đất 178
  II.2. Tinh trạng ô nhiễm môi trường do các quá trình
  phát triển ỉ 85
  II.2.1. Đô thị hoá và vấn đề ô nhiễm môi trường ở
  nước ta hiộn nay 185

 6. g vốn đ ể môi trường trong phát ưiển…

  11.2.2. Vấn đề môi trường nông nghiệp, nông thôn
  trong quá trình công nghiệp hóa 206
  11.2.3. Những vâii đề biến đổi môi tnrcmg ở nông
  thôn miền núi 218
  11.2.4. Vấn để môi ưưòng do phát triển làng nghề 222
  11.2.5. Tinh trạng tai bién môi trường 230
  11.3. Tác động của những vấn đề môi trường tới phát
  triển xã hội v à quản lý phát triển xã hội ở nước ta
  trong những năm qua 232
  n.3.1. Tác động của nhũng ván đề môi trường tới
  phát triển xã hội 234
  II.3.2. Tác động của những biến đổi xã hội đến
  môi trường 261
  n.3.3. Vẫh đề môi trường và quản lý phát ưiển xã hội 270
  11.4. Nhũmg nguyên nhân của biến đổi môi trường và
  ảnh hưởng của nó đến phát triển xả hội 281
  II.4.1. Mô hình phát triển kinh tế 282
  n.4.2. Những bất cập trong việc quản lý sự phát
  triển xã hội có quan hệ đến phát tnển và bảo vệ
  môi trường 307

  CHUƠNG III. Dự BÁO CÁC x u HUỚNG BIẾN Đổl MÔI
  TRUỜNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NHŨNG BIẾN Đổl ĐÓ
  ĐẾN PHÁT TRIỂN XẢ HỘI ở NUỚC TA ĐẾN NẢM 2020 322

  III.l. Dự báo bối cảnh quốc tế, khu vực ảnh hưởng
  đến phát triển xã hội Việt Nam trong thập niên tới 322

 7. Mục lục 9

  III. 1.1. Trên phạm vi toàn cầu 322
  in.1.2. Dự báo bối cảnh khu vực Đông Á và vỊ ữí
  của tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) trong khu vực 328
  ni.2. Một số phương pháp dự báo tác động của môi
  trường đối với phát triển xả hội và quản lý phát triển
  xả hội 331
  III.2.1. Phương pháp DPSK 331
  in.2.2. Phương dự báo theo Ị^ép nội – ngoại suy 332
  ni.2.3. Phương pháp dự báo suy thoái môi trường
  và ô nhiễm môi trường theo “hộ số suy thoái”, “hệ
  số ô nhiễm” 334
  111.3. Dự báo những vấn đề kinh tế – xã hội đến
  nâm 2020 337
  111.4. Dự báo xu thế diễn biến một số loại môi trường 339

  111.4.1. Dự báo xu thế phát triển rừng 339
  111.4.2. Dự báo biến động tài nguyên đất 340
  111.4.3. Dự báo biến động tài nguyên nước 342
  ni.4.4. Dự báo xu ứiế diễn biâi đô ứiị hoá ở Viột Nam 342
  ni.4.5. Dự báo chất ứiải rắn phát sinh đếh năm 2020 343
  111.4.6. Dự báo xu thế ô nhiễm môi tniòng đô thị và
  khu công nghiệp 346
  111.4.7. Dự báo nhũng tác động của biến đổi khí
  hậu đối với phát triển xã hội và quản lý xã hội ở
  Việt Nam và những giải pháp ứng phó 348

 8. 10 vốn đ ém ô i trường trong phát triển…

  CHƯ3NG IV: QUAN ĐIỂM và giải pháp q uản lý
  PHÁT TRIỂN XÃ HỘI TRONG Mốl QUAN HỆ VÓI sử
  DỤNG HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN VÀ CẢI THIỆN MÔI
  TRưJNG SỐNG VÌ s ự PHÁT TRIỂN BỀN Vữ^G ở
  VIỆT NAM ĐẾN NẢM 2020 386

  IV . 1. Bối cảnh phát triển mới và tác động của nó dến
  viêc giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển
  xã hội ở Việt Nam đến năm 2020 386
  rv.1.2. Những di sản của thòi kỳ phát triển
  từ khi đổi mới đến nay 387
  rv.1.2. Giai đoạn phát triển tới và những
  yêu cầu mói ảnh hưởng đến việc giải quyết
  mối quan hệ giữa phát triển và môi trường 395
  IV.2. N h ữ n g q u a n đ iể m cơ b ả n đ ể g iả i
  q u y ế t m ô l q u a n h ệ g iữ a p h á t t r i ể n v à m ô i
  tr ư ờ n g n h ằ m đ ạ t đưỢc s ự p h á t t r i ể n b ề n
  v ữ n g , p h á t t r i ể n h iệ n đ ạ i vớ i n h ữ n g g iá t r ị
  m ô i tr ư ờ n g th íc h ứ n g 403
  rv.2.1. Quan điểm phát triển bền vững
  trong phát triển xã hội 403
  rv.2.2. Quan điểm phát triển hiện đại
  trong cách giải quyết mối quan hệ giữa
  phát triển xã hội và bảo vệ môi trường
  nhằm vào phát triển bền vững 407
  rv.2.3. Quan điểm về xác lập quan hệ
  hài hòa giữa phát triển xã hội và môi
  trưòng nhằm vào phát triển bền vững 409

 9. Mục lục 11

  IV.2.4. Quan điểm hệ thông và đồng bộ 412
  rv.3. N h ữ n g g iả i pháp c ầ n th iế t đ ể g iả i
  q u y ế t v ấ n đ ề m ô i tr ư ờ n g tr o n g p h á t t r i ể n
  x ã h ộ i v à q u ả n lý sự p h á t t r i ể n x ã h ộ i 423
  IV. 3.1. Nhóm giải pháp nhằm tạo lập những
  cơ sở và điều kiện cho phát triển bền vững 424
  IV.3.2. Nhóm giải pháp cụ thể 450
  KẾT LUẬN 463
  TÀI LIÊU THAM KHẢO 468

 10. D A N H M Ụ C CÁC TỪ V IẾT TẮ T

  GDP: Tổng thu nhập quốc nội
  TN-MT: Tài nguyên môi trường
  CNH, HĐH: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  PTXH: Phát uiển xã hôi

  QL F1’XH: Quản lý phát uiển xã hội
  LLSX: Lực lượng sản xuất
  PTBV: Phát uiển bền vững
  PCBL: Phòng chống bão lụt
  NN và H1’NT: Nông nghiệp và Ịđiát ưiển nông thôn.
  UBND: ủy ban nhân dân
  XHCN: Xã hội chủ nghĩa
  WTO: Tỏ chức thương mại thế giói
  GMS: Tiểu vùng sông Mê Kông
  DPSIR: Phương pháp dự báo áp ỉực và tác
  động, thực ưạng và đáp úng.
  BVMT: Bảo vô môi trường
  BĐKH: Biến đổi khí hâu
  ĐTH: £)ô thị hóa
  KHLĐ và XH: Khoa học lao động và xã hội
  TC’1’K: Tổng cục thống kê
  ĐBSH: Đồng bằng sông Hổng

 11. 14 Vốn để môi truờng ưong phát tríến..

  TO và MN: Trung du và miển núi
  BB; Bấc bô•

  BỈ’B: Bắc Trung bộ
  DHNIB: Duyên hải Nam Tning bộ
  ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long
  C1NS21VN: Chương trình Nghị sự trong thế kỷ 21
  của Việt Nam
  ĐMC: Đánh giá tác động môi tnỉcAig chiến luục
  ĐTM: Đánh giá tác động môi trường
  ĐTX: Đánh giá tác dộng xã hội
  CQK: Oiiến lược, quy hoạch, kế hoạch
  OECD: Tổ chức hợp tác và phát uiển kinh tế
  KKT: Khu kinh tế
  KCN: Khu cổng nghiệp
  CCN: Cụm cổng nghiệp
  URENCO: Công ty mổi tniờng đô thị
  BVTV: Bảo vê thuc vât
  é • ■

  XTNĐ: Xoáy thuận nhiệt đới

 12. LỜITựA

  Cuốn sách này đưỢc hinh thành trên cơ sở kết quả
  nghiên cứu đề tài khoa học trọng điểm cấp nhà nưốc giai
  đoạn 2006 – 2010: Vấn đề môi trường trong phát triển xã
  hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta đến năm 2020.
  Như chúng ta biết môi trưòng (bao gồm cả tài nguyên
  thiên nhiên) thuộc hệ thông tự nhiên, tồn tại và vận động
  theo các quy luật tự nhiên và hệ thốhg xã hội tồn tại và vận
  động theo các quy luật xã hội. Đây là nhận thức đầu tiên để
  con ngưòi tìm hiểu, nghiên cứu về mối quan hệ tương tác
  giữa môi trường tự nhiên và phát triển xã hội và từ đó xác
  định những vâii đề trong quản lý quá trình phát triển xã
  hội trong mối quan hệ vối việc khai thác sử dụng hỢp lý, có
  hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt
  và bảo vệ, cải thiện môi trường sống đang bị ô nhiễm
  nghiêm trọng hiện nay trên phạm vi toàn cầu, trong đó có
  Việt Nam. Đó chính là nội dung cơ bản của cuốn sách này.
  Khi nghiên cứu môiì quan hệ giữa môi trường tự nhiên
  và tiến trìiứi phát triển xã hội, những nhà khoa học đã
  làm rõ một cách tổng quát rằng tài nguyên môi trưòng,
  một mặt là cơ sở nền tảng của sự phát triển xã hội, bao

 13. 16 Vấn đ ế môi trường trong phát triển…

  gồm phát triển kinh tế và các lĩnh vực xã hội ngoài kinh
  tế, mặt khác tài nguyên môi trường là bộ phận cấu thành
  của một hệ thống kinh tế – xã hội nhất định. Do đó, chúng
  luôn chịu sự tác động của con người, của xã hội, chịu sự chi
  phw của các quy luật vận động, phát triển của hệ thốhg
  kinh tế xã hội. Khi nghiên cứu kỹ nội dung của mối quan
  hệ giữa môi trưòng tự nhiên và phát triển xã hội trong
  những kiểu tể chức xã hội khác nhau: xã hội nguyên thủy,
  xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp, và xã hội hậu công
  nghiệp, cuốn sách đã rút ra kết luận rằng phương thức sản
  xuất là cái chỉnh thể quyết định trình độ phát triển và bản
  chất của một xã hội nhất định, đồng thòi là cái quyết định
  bản chất của mối quan hệ giữa con người, xã hội và tụ
  nhiên. Vì thế, quản lý phát triển xã hội trong mối quan hệ
  với vấh đề môi tnlòng, tnlóc hết và quan trọng nhất là
  quản lý cách thức hay phương thức tổ chức sản xuất của
  xã hội.
  Một phương thức sản xuất như thế đã được loài ngưòi
  phát hiện ra, đó là phương thức phát triển bển vững. Phát
  triển bền vững ỉà phưdng thức phát triển mà trong đó kinh
  tế tăng trưỏng nhanh và lâu bền, xã hội tiến bộ, công bằng;
  môi trường được duy trì, bảo vệ và tái sản xuất vói những
  giá trị thích ứng.
  Tiếp đến cuốn sách đã dành một chương lốn trình bày
  kết quả nghiên cứu thực trạng những vấh đề môi trưòng
  và tác động của chúng đến phát triển kinh tế xã hội và
  quản ỉý phát triển xã hội ỗ nưốc ta trong thời kỳ đổi mới
  vừa qua. Những kết quả nghiên cứu đó cho thấy, sau hơn
  20 nảm thực hiện cồng cuộc đổi mới kinh tế – xã hội dc

 14. Lòttụa____________________________________________________________ 17

  Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xưống và lãnh đạo, nền
  kinh tê Việt Nam đã chuyển đổi thành công từ mô hình kế
  hoạch hoá tập trung, phi thị trường sang mô hình kinh tế
  thị trưòng định hưóng xã hội chủ nghĩa dưới sự quản lý
  của nhà nước. Nhò đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm
  quốc nội (GDP) không ngừng tăng lên. GDP bình quân đầu
  người đã đạt trên I.IOOUSD vào năm 2010. Và kết quả
  tổng hỢp là Việt Nam đã chuyển đưỢc vị trí từ nhóm các
  nưóc nghèo nhất th ế giới lên vị trí các nưóc có mức thu
  nhập trung bình thấp.
  Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh đạt được
  trong mô hmh tăng trưỏng dựa chủ yếu vào khai thác và
  sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên, lao động rẻ và vốh
  nhằm vào tăng trưỏng kinh tế mà không quan tâm đầy đủ
  đến việc sử dụng hỢp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
  đã dẫn đến tình trạng tàn phá đến mức huỷ diệt một số
  loại tài nguyên như tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng
  sản, v.v…; môi trường không khí, rác thải ỏ cả đô thị và
  nông thôn bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trong khi đó, việc
  quản lý nhà nưóc đối vói tài nguyên môi trường còn quá
  nhiều bất cập: thiếu chế tài mạnh để thực hiện luật, bộ
  máy quản lý chưa đủ mạnh để kiểm soát việc thực thi luật
  pháp về bảo vệ môi trường. Vì thế, việc quản lý nhà nưóc
  đã không giải quyết được vấn đề tài nguyên bị tàn phá,
  môi trường bị ô nhiễm nặng nề do mô hình phát triển kinh
  tế bất hỢp lý gây ra.
  Cuốỉ cùng, cuốn sách đã dành một phần đáng kể để dự
  báo sự biến động của môi trường và tác động của những
  biến đổi đó đến phát triển kinh tế – xã hội ỏ nưóc ta đến

 15. 18 Vấn để môi trưởng trong phát triển…

  năm 2020 và đề xuất một sô” quan điểm và giải pháp vĩ mô
  cũng như vi mô có tính khả thi nhằm quản lý sự phát triển
  xã hội theo hướng bển vững ở nưốc ta thích ứng với những
  biến đổi của môi trường đã, đang diễn biến phức tap trong
  những năm tới.
  Nhân dịp xuất bản cuốn sách này, chúng tôi xin gửi lời
  cám ơn chân thành tâi Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn
  phòng các chương trình khoa học trọng điểm cấp nhà nưốc
  giai đoạn 2006 – 2010, Ban chủ nhiệm chương trình khoa
  học cấp nhà nưóc KX02/06-10, Viện nghiên cứu Môi trường
  và Phát triển bền vững thuộc Viện Khoa học xã hội Việt
  Nam và Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã giúp đỡ, hỗ trỢ
  về mọi mặt để chúng tôi hoàn thành công việc nghiên cứu
  đề tài và biên soạn cuốn sách này.
  Vấn đề môi tníòng trong phát triển xả hội và quản lý
  phát triển xã hội là một chủ đề nghiên cứu rộng lớn về quy
  mô, phức tạp về nội dung, trong khi trình độ, năng lực của
  những ngưòi nghiên cứu là có hạn, vì thế, chắc chắn cuổh
  sách không tránh khỏi những thiếu sót, bất cập. Chúng tôi
  chân thành mong được bạn đọc góp ý để các lần xuất bản
  sau hoàn thiên hơn.

  TM. Tập th ê tác giả
  PGS. TS. Hà H uy Thành

 16. Chương I

  MỘT SỐ VẨN ĐỀ LÝ LUẬN c ơ BẢN
  VỀ MỐI QUAN HỆ TUƠNG TÁC
  GIỮA MÔI TRUỜNG T ự N H IÊ N
  V À S ự P H Á T T R Ể N X Ã HỘI
  V À Q U Ả N LÝ Sự P H Á T T R Ể N xã hội

  TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

  1.1. NHỦNG KHÁI NIỆM THEN CHỐT

  Chủ đề của cuốn sách là đánh giá những tác động của
  môi trường đến sự phát triển xã hội và quản lý sự phát
  triển xã hội ở nưâc ta trong thời kỳ đổi mới vừa qua, trên
  cơ sở đó đề xuất các giải pháp quản lý phát triền xã hội
  trong mối quan hệ với sự biến đổi môi trường à nước ta
  đến năm 2020.
  Để thấu đáo hiểu được nhũng vấh đề đó, thì một cách
  logic và biện chứng, cần thiết phải xác định rõ nội hàm của
  các khái niệm hay các phạm trù liên quan. Các khái niệm
  được xác định ở đây gồm:
  – Môi trường và vấn đề môi trường;
  – Xã hội và phát triển xã hội;
  – Quản lý phát triển xã hội;

 17. 20 Vấn để môi ưuởng trong phát triển…

  Đặc biệt, cần thấu hiểu các mối quan hệ tương tác qua
  lại griữa phát triển xã hội và vấn đề môi trưòng, giữa quản
  lý phát triển xã hội và vấn đề môi trưòng cũng như mối
  tương quan giữa bộ ba: phát triển xã hội – quản ỉý phát
  triển xã hội – vấíi đề môi trưòng.

  I .l . l . Môi trư ờ n g

  Hiện nay có rất nhiều định nghĩa về môi trường khác
  nhau tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu.
  – Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2005 của Việt Nam
  định nghĩa: “Môi trưòng bao gồm các yếu tô’ tự nhiên và
  vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưỏng đến
  đòi sấng, sản xuất, sự tồn tại và phát triển của con người.
  Thành phần môi trưòng theo định nghĩa này là các yếu tôT
  vật chất tự nhiên tạo thành môi trường như đất, nước,
  không khí, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình
  thái vật chất khác”.‘
  – Bách khoa toàn thư về môi trưòng (năm 1994) đưa ra
  định nghĩa: “Môi trưòng là tổng thể các thành tố sinh thái
  tự nhiên, xã hội – nhân vản và các điều kiện khác tác động
  trực tiếp hay gián tiếp lên sự phát triển, lên đời sống và
  các hoạt động của con ngưồi trong thòi gian bất kỳ^^.
  – Theo định nghĩa của UNESCO (1981) thì môi trường
  của con người bao gổm toàn bộ các hệ thống tự nhiên và

  1. L u ật Bảo vệ môi trường năm 2005, tr. 1.
  2. D ẫn theo Lê V ăn Khoa và n h iều ngưòi khác: M ô i trường và ph át
  triển bền vững, Nxb Giáo dục, H à Nội 2009, tr. 7.

 18. Chuơng I: Một số vấn để lý luận cơ bản… 21

  các hệ thốhg do con người tạo ra, những cái hữu hình và vô
  hinh (tập quán, niềm tin…) trong đó con người sống và lao
  động, họ khai thác tài nguyên thiên nhiên và nhân tạo
  nhằm thỏa mãn các nhu cầu của mình.*
  – ở ý nghĩa tổng quát nhất, “Môi trường’ (của một đôĩ
  tưỢng bất kỳ) là tất cả những gì ở ngoài phạm vi đối tương
  đó hay chính xác hơn là tất cả những g ì không thuộc về đối
  tượng đó”. Chẳng hạn như môi trưòng của cơ thể con người
  là tất cả những ^ bao quanh cđ thể con ngưòi hay là tất cả
  những ^ không thuộc về cđ thể con người, bao gồm: thế
  giới vật chất vô cơ, vô sinh (môi trưòng tự nhiên), thế giói
  vật chất nhân tạo (kết cấu hạ tầng kinh tế – kỹ thuật), thế
  giâi vật chất hữu cơ, hữu sinh tức là thế giới động thực vật
  (môi trường sinh thái hay sinh quyển), thế giói đòi sống xã
  hội (môi trưòng xă hội hay xã hội quyển)^….
  Sự phân loại môi trường ra thành môi trưòng tự nhiên
  và môi trường xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với chủ đề
  nghiên cứu về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã
  hội. Mặc dù vậy, ở đây chúng ta sẽ chú trọng các vấn để
  môi trường tự nhiên trong tương quan với phát triển xã hội
  và quản lý phát triển xã hội. Tuy nhiên, các vấn đề môi
  trường xã hội trong những trường hỢp cần thiết và hợp
  logic sẽ không bị bỏ qua. Dưới đây chúng ta sẽ xem xét kỹ
  hơn những vấn đề của môi trường tự nhiên.

  1. S á ch đ ã d ẫ n , tr. 8.
  2. Tô Duy Hợp, chuyên đề: Một số vấn đề lý luận cơ bản tro n g
  nghiên cứu đề tài. “Van đ ề m ôi trường tro n g p h á t triể n xã h ộ i và
  quản lý p h á t triển xã hội ở V iệt N am đến năm 2020T, 6/2010.

 19. 22 Vấn đ é môi trường ừong phát triển…

  Khái niệm môi trường ở đây là thế giới tự nhiên song
  không phải là thế giới tự nhiên nói chung, bất kỳ, vô hạn,
  vô tận mà là thế giới tự nhiên đặt trong quan hệ mật thiết
  với sinh hoạt sốhg của con ngưòi và sự phát triển của xã
  hội loài người.
  Nếu xem xét môi trường tự nhiên từ chức năng của nó,
  trong quan hệ vói sinh hoạt sốhg của con người và sự phát
  triển xã hội loài người, thì môi trường là một hệ thống có
  những chức năng sau:
  i) Môi trường, trưóc hết là một hệ sinh quyển, khí quyển,
  nhiệt quyển, sinh thái làm thành môi trường sống, không
  gian sống cần thiết cho sự sấng tự nhiên của con ngưòi.
  ii) Môi trường là nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên
  làm thành đối tượng trong việc sản xuất ra của cải vật
  chất, ở khía cạnh kinh tế, tài nguyên là nguồn lực và là
  một hình thái tài sản tự nhiên.
  iii) Môi trường là không gian chúa đựng và phân hủy
  phế thải của quá trình sản xuất và quá trình sinh hoạt
  riêng của con người.
  Từ những chức năng trên, ta có thể xác định những
  tính chất chủ yếu của môi trưòng: 1) Môi trường trước hết
  là môi trường tự nhiên, đó là môi sinh với sinh quyển, sinh
  thái, và tài nguyên thiên nhiên. Đây là những yếu tô thuộc
  giới tự nhiên, con ngưòi không tạo ra được và là những yếu
  tô” nền tảng trên đó hình thành, phát triển sự sông. 2) Môi
  trường tự nhiên có tính chất toàn cầu và tính chất vũ trụ.
  Một mặt, môi trường vừa có tính chất vô hạn của thế giới
  thiên nhiên và vũ trụ, vừa mang tính hữu hạn của thiên

Download tài liệu Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam: Phần 1 File Word, PDF về máy