[Download] Vai trò của chất lượng tín hiệu trong việc tạo ra giá trị thương hiệu và sự tín nhiệm thương hiệu trong thị trường tiêu dùng ở Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Vai trò của chất lượng tín hiệu trong việc tạo ra giá trị thương hiệu và sự tín nhiệm thương hiệu trong thị trường tiêu dùng ở Việt Nam

Vai trò của chất lượng tín hiệu trong việc tạo ra giá trị thương hiệu và sự tín nhiệm thương hiệu trong thị trường tiêu dùng ở Việt Nam
Nội dung Text: Vai trò của chất lượng tín hiệu trong việc tạo ra giá trị thương hiệu và sự tín nhiệm thương hiệu trong thị trường tiêu dùng ở Việt Nam

Download


Nghiên cứu này xem xét vai trò của chất lượng tín hiệu trong việc tạo ra giá trị thương hiệu và sự tín nhiệm thương hiệu đồng thời cũng tìm hiểu mối quan hệ giữa sự tín nhiệm thương hiệu và lòng trung thành thương hiệu trong thị trường tiêu dùng ở Việt Nam. Mẫu nghiên cứu là 600 khách hàng.được phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi và phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng để phân tích dữ liệu nghiên cứu.

Bạn đang xem: [Download] Vai trò của chất lượng tín hiệu trong việc tạo ra giá trị thương hiệu và sự tín nhiệm thương hiệu trong thị trường tiêu dùng ở Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Vai trò của chất lượng tín hiệu trong việc tạo ra giá trị thương hiệu và sự tín nhiệm thương hiệu trong thị trường tiêu dùng ở Việt Nam File Word, PDF về máy

Vai trò của chất lượng tín hiệu trong việc tạo ra giá trị thương hiệu và sự tín nhiệm thương hiệu trong thị trường tiêu dùng ở Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Vai trò của chất lượng tín hiệu trong việc tạo ra giá trị thương hiệu và sự tín nhiệm thương hiệu trong thị trường tiêu dùng ở Việt Nam

KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP<br />
<br />
VAI TRÒ CỦA CHẤT LƯỢNG TÍN HIỆU TRONG VIỆC TẠO<br />
RA GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU VÀ SỰ TÍN NHIỆM THƯƠNG HIỆU<br />
TRONG THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM<br />
Nguyễn Thị Hồng Nguyệt*<br />
Tóm tắt<br />
Nghiên cứu này xem xét vai trò của chất lượng tín hiệu trong việc tạo ra giá trị thương hiệu và sự<br />
tín nhiệm thương hiệu đồng thời cũng tìm hiểu mối quan hệ giữa sự tín nhiệm thương hiệu và lòng<br />
trung thành thương hiệu trong thị trường tiêu dùng ở Việt Nam. Mẫu nghiên cứu là 600 khách hàng<br />
được phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi và phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính được sử<br />
dụng để phân tích dữ liệu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng tín hiệu đóng vai trò<br />
tích cực trong việc tạo ra giá trị thương hiệu và sự tín nhiệm thương hiệu, và sự tín nhiệm thương<br />
hiệu chính là biến tiền đề của lòng trung thành thương hiệu.<br />
Từ khóa: Chất lượng tín hiệu, giá trị thương hiệu, sự tín nhiệm thương hiệu, lòng trung thành<br />
thương hiệu.<br />
Mã số: 180.180915. Ngày nhận bài: 18/09/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 26/10/2015. Ngày duyệt đăng: 25/11/2015.<br />
<br />
Abstract<br />
This study examines not only the role of signal quality in creating brand equity and brand trust<br />
but also the relationship between brand trust and brand loyalty in consumer market in Vietnam. A<br />
sample of 600 consumers was surveyed to test the theorical model. Structural equation modeling<br />
(SEM) was used to analyze the data. The research result indicates that signal quality plays a role in<br />
building brand equity and brand trust, and brand trust is an antecedence varianle of brand loyalty.<br />
Key words: Signal quality, brand equity, brand trust, brand loyalty<br />
Paper No. 180.180915. Date of receipt: 18/09/2015. Date of revision: 26/10/2015. Date of approval: 25/11/2015.<br />
<br />
1. Giới thiệu<br />
Trong marketing để đánh giá, đo lường sức mạnh thương hiệu thường có hai cách tiếp<br />
cận: (1) dựa vào lý thuyết tâm lý học nhận thức (cognitive psychology) và (2) dựa vào lý<br />
thuyết tín hiệu (signaling theory) (Nguyen, 2009). Theo tâm lý học nhận thức thì chất lượng,<br />
giá trị được đo lường và đánh giá dựa vào quy trình nhận thức của khách hàng, còn theo lý<br />
thuyết tín hiệu thì dựa vào tính không hoàn hảo (information imperfection) và bất cân xứng<br />
(information asymmetry) thông tin trên thị trường, chú tâm đến tín hiệu mà khách hàng nhận<br />
được từ thương hiệu. Trong khi, đo lường giá trị thương hiệu dựa vào tâm lý học nhận thức<br />
được ứng dụng phổ biến thì đo lường giá trị thương hiệu theo hướng tín hiệu rất hiếm thậm<br />
chí chưa có nghiên cứu nào quan tâm, sử dụng. Bên cạnh đó, Keller (2008) cho rằng tín nhiệm<br />
thương hiệu là một trong những yếu tố thiết yếu để xây dựng mối quan hệ có chất lượng giữa<br />
thương hiệu và khách hàng và chất lượng mối quan hệ là bậc cao của quá trình tạo lập giá trị<br />
thương hiệu. Do đó, để bổ sung và làm phong phú hơn lý thuyết về đo lường thương hiệu,<br />
*<br />
<br />
ThS, Trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan; Email: nthnguyet822003@yahoo<br />
<br />
46<br />
<br />
Taïp chí KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI<br />
<br />
Soá 78 (12/2015)<br />
<br />
KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP<br />
<br />
nghiên cứu này sẽ tập trung ứng dụng lý thuyết tín hiệu để đo lường giá trị thương hiệu trong<br />
thị trường tiêu dùng ở Việt Nam.<br />
2. Cơ sở lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu<br />
2.1 Những khái niệm nghiên cứu<br />
Lý thuyết tín hiệu và chất lượng tín hiệu<br />
Trong marketing, hiện tượng bất cân xứng thông tin xảy ra khi người bán biết nhiều về chất<br />
lượng sản phẩm, dịch vụ của mình hơn là người tiêu dùng. Người tiêu dùng là người thiếu<br />
thông tin nên họ rất khó phân biệt đâu là người bán hàng chất lượng tốt trong những người bán<br />
hàng để ra quyết định mua; khi đó, người bán sẽ sử dụng tín hiệu marketing để thông tin về<br />
chất lượng hàng hóa cho người tiêu dùng (Kirmani & Rao, 2000). Cho nên, tín hiệu marketing<br />
là những hoạt động marketing cung cấp thông tin về những vấn đề tiềm ẩn của sản phẩm hay<br />
dịch vụ mà khách hàng không thể dễ dàng quan sát, nhận biết được (unobservables) (Herbig<br />
& Milewicz, 1996). Quá trình giải mã tín hiệu của người tiêu dùng có thể gặp khó khăn do sự<br />
phức tạp trong các tín hiệu marketing và trong nhiều hoàn cảnh nó hiện hữu sự khó phân biệt,<br />
không rõ ràng (Heil, 1988). Sự phức tạp, khó phân biệt trong tín hiệu marketing có thể do khả<br />
năng của người gửi hoặc do sự cố tình dùng tín hiệu giả dối để lừa gạt khách hàng. Do đó, trong<br />
quá trình giải mã tín hiệu khách hàng không chỉ tập trung quan sát tín hiệu được đi mà còn quan<br />
tâm đến đặc điểm, chất lượng của tín hiệu. Hay nói cách khác chất lượng tín hiệu có ảnh hưởng,<br />
và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp khách hàng diễn giải và đánh giá tín hiệu (Nguyen,<br />
2009). Một tín hiệu được xem là có chất lượng khi nó có ba tính chất cơ bản: tính rõ ràng (signal<br />
clarity), tính tin cậy (signal credibility) và tính nhất quán (signal consistency) (Nguyen, 2009).<br />
Trong đó, tính rõ ràng của tín hiệu giúp khách hàng nhận biết được những ẩn ý của tín hiệu mà<br />
nhà cung cấp thông tin cho họ một cách dễ dàng. Để tín hiệu đạt được tính rõ ràng, các chiến<br />
lược và hoạt động marketing hỗn hợp không chứa đựng sự mơ hồ, nhập nhằng về ý nghĩa trong<br />
quá trình chuyển tải tín hiệu thông tin đến khách hàng theo thời gian (Ederm & Swait, 1998).<br />
Tính nhất quán là mức độ của mỗi quyết định, thành phần marketing hỗn hợp được thể hiện<br />
trong mục tiêu tổng thể. Và tính tin cậy thể hiện khả năng và mức độ khách hàng tin tưởng vào<br />
thông tin được chuyển tải trong tín hiệu.<br />
Giá trị thương hiệu<br />
Giá trị thương hiệu là sự đánh giá của khách hàng về sự khác biệt có ý nghĩa giữa sản phẩm<br />
có thương hiệu và sản phẩm không có thương hiệu (Edell, 1993). Giá trị thương hiệu là khái<br />
niệm đa thành phần, phức tạp và hiện nay chưa có sự thống nhất cao và trong những điều kiện<br />
nghiên cứu khác nhau thì thành phần giá trị thương hiệu cũng khác nhau (Nguyễn Đình Thọ<br />
& Nguyễn Thị Mai Trang, 2002; Keller, 1993; Aaker 1991, Srivastava & Shocker, 1991). Vì<br />
vậy, nghiên cứu này sẽ tập trung xem xét yếu tố hình ảnh thương hiệu và sự hấp dẫn thương<br />
hiệu là những bộ phận quan trọng hình thành nên giá trị thương hiệu.<br />
Hình ảnh thương hiệu là những ký ức về thương hiệu được lưu giữ trong tâm trí khách hàng<br />
thông qua các hoạt động đồng hành thương hiệu (Keller, 1993).<br />
Sự hấp dẫn thương hiệu là những khác biệt có ý nghĩa tích cực của thương hiệu đối với khách<br />
hàng. Theo Belk (1988), thương hiệu được cảm nhận là hấp dẫn khi nó giúp khách hàng thể<br />
hiện mình, và khi khách hàng cho rằng mình có cùng đặc tính, nhân cách với thương hiệu.<br />
Soá 78 (12/2015)<br />
<br />
Taïp chí KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI<br />
<br />
47<br />
<br />
KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP<br />
<br />
Một thương hiệu được xem là có giá trị khi nó có vị trí đặc biệt quan trọng trong trí nhớ khách<br />
hàng hay nó có ấn tượng đặc biệt mà khi nhắc đến nó được khách hàng kết nối với những liên<br />
tưởng về thương hiệu. Càng có nhiều người biết và nhớ đến thương hiệu thì thương hiệu càng có<br />
giá trị. Điều này có nghĩa là thương hiệu cần được quảng bá, thông tin để mọi người biết đến, hiểu<br />
và chấp nhận nó. Do đó, thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tạo sự liên tưởng<br />
giúp khách hàng nhớ đến thương hiệu, đặc biệt là vấn đề chất lượng của thông tin. Một thông tin<br />
hay một tín hiệu được chuyển tải đến khách hàng mà càng có chất lượng thì nó càng có hiệu ứng<br />
tốt trong nhận thức của khách hàng về thương hiệu. Hay nói cách khác là thông tin trong tín hiệu<br />
được chuyển tải tốt, có chất lượng trong suốt quá trình truyền tin của thương hiệu có thể xây dựng<br />
được hình ảnh tích cực và tạo ra được sự hấp dẫn thương hiệu. Vì vậy, giả thuyết đặt ra là:<br />
H1: Chất lượng tín hiệu có ảnh hưởng tích cực đến hình ảnh thương hiệu<br />
H2: Chất lượng tín hiệu có ảnh hưởng tích cực đến sự hấp dẫn thương hiệu<br />
Sự tín nhiệm thương hiệu<br />
Sự tín nhiệm được hiểu là sự dễ tin vào mức độ tin cậy và sự chân thực của đối tác (Morgan &<br />
Hunt, 1994) hay theo Callaghan & ctg (1995) định nghĩa sự tín nhiệm là lòng tin hoặc sự tin chắc<br />
vào ý định tốt đẹp của các bên liên quan trong việc tôn trọng mối quan hệ. Khách hàng tin rằng<br />
chỉ có những nhà cung cấp có chất lượng mới truyền đi những tín hiệu rõ ràng, nhất quán và đáng<br />
tin cậy (Nguyen, 2009). Do đó, chất lượng thông tin là điều đầu tiên khách hàng cảm nhận để suy<br />
luận về chất lượng sản phẩm cũng như tin tưởng tiêu dùng và quyết định duy trì mối quan hệ với<br />
thương hiệu. Hơn nữa, Heil (1988) nhận thấy việc thực hiện những tín hiệu nhất quán và rõ ràng<br />
cho thấy thiện chí truyền tin, mong muốn nhận được phản hồi nhanh và những nổ lực của người<br />
gởi nhằm xây dựng sự tín nhiệm tạo lập mối quan hệ lâu dài. Vì vậy, giả thuyết được đưa ra là:<br />
H3: Chất lượng tín hiệu có ảnh hưởng tích cực đến sự tín nhiệm thương hiệu.<br />
Bên cạnh đó, hình ảnh thương hiệu cũng có thể được xem như là những cảm xúc và suy nghĩ<br />
của khách hàng về thương hiệu (Roy & Banerjee, 2007). Theo Hsieh & Li (2008), hình ảnh<br />
thương hiệu mạnh tạo ra một thông điệp tốt hơn cho một thương hiệu cụ thể vượt qua sự cạnh<br />
tranh với các thương hiệu khác. Kết quả là, hành vi của khách hàng sẽ bị ảnh hưởng và quyết<br />
định bởi hình ảnh thương hiệu (Burmann & ctg, 2008). Reshma Farhat & Bilal (2012) đã đặt<br />
giả thuyết hình ảnh thương hiệu có ảnh hưởng đến sự yêu thích thương hiệu và sự hài lòng của<br />
khách hàng. Hình ảnh thương hiệu được khẳng định là lợi thế cạnh tranh và nó giúp nâng cao<br />
uy tín, sự tín nhiệm của thương hiệu (Latif & đtg, 2014). Do đó, giả thuyết được xác định là:<br />
H4: Hình ảnh thương hiệu có ảnh hưởng tích cực đến sự tín nhiệm thương hiệu<br />
Hơn nữa, sự hấp dẫn thương hiệu chính là mức độ lôi cuốn, thu hút sự chú ý, quan tâm<br />
của khách hàng đối với các điểm nổi bật hay khác biệt của thương hiệu. Kết quả nghiên cứu<br />
của Kowner (1995) đã cho thấy sự hấp dẫn là nhân tố chính yếu quyết định đến sự lựa chọn.<br />
Weigold & ctg (1992) cho rằng có mối quan hệ tích cực giữa sự hấp dẫn thương hiệu và giá,<br />
đồng thời ông cũng khẳng định sự sự hấp dẫn thương hiệu có ảnh hưởng đến thái độ khách hàng<br />
đối với quảng cáo và dự định mua hàng của họ. Và theo lý thuyết mối quan hệ tương tác cá<br />
nhân, sự hấp dẫn thương hiệu được cảm nhận có thể ảnh hưởng đến sự tín nhiệm thương hiệu<br />
mối quan hệ thương hiệu – khách hàng (Hayes & ctg, 2006); và trong một phạm vi nào đó, sự<br />
tín nhiệm thương hiệu phụ thuộc vào sự hấp dẫn thương hiệu được cảm nhận. Vì vậy, giả thuyết<br />
48<br />
<br />
Taïp chí KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI<br />
<br />
Soá 78 (12/2015)<br />
<br />
KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP<br />
<br />
được đề nghị là:<br />
H5: Sự hấp dẫn thương hiệu có ảnh hưởng tích cực đến sự tín nhiệm thương hiệu<br />
Lòng trung thành thương hiệu<br />
Lòng trung thành thương hiệu là một khái niệm quan trọng trong nghiên cứu hành vi khách<br />
hàng (Day, 1969; Huang & Yu, 1999). Thành công của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào khả<br />
năng thu hút khách hàng hướng về thương hiệu của mình; đó là điều quan trọng thiết yếu cho<br />
sự sống còn của doanh nghiệp để duy trì khách hàng hiện tại và làm cho họ trung thành với<br />
thương hiệu của mình (Mellens, Dekimpe, Steenkamp, 1996). Khách hàng được xem là trung<br />
thành với thương hiệu khi họ có xu hướng mua nhiều sản phẩm của một thương hiệu nào đó và<br />
lặp lại hành vi này (Chaudhuri, 1999) hay lòng trung thành thể hiện thái độ của khách hàng, nếu<br />
khách hàng tin tưởng và có ấn tượng tốt về một thương hiệu thì sẽ ưu tiên tìm mua sản phẩm<br />
của thương hiệu đó (Yoo & ctg, 2000).<br />
Những nghiên cứu trước đây về mối quan hệ giữa sự tín nhiệm và lòng trung thành khách<br />
hàng trong thị trường tiêu dùng đã cho thấy kết quả trực tiếp của sự tín nhiệm chính là lòng<br />
trung thành (Vd., Lin & Ding, 2005; Bojei & Alwie, 2010; Ali Raza & Zia Rehman, 2012). Vì<br />
vậy, giả thuyết đưa ra là:<br />
H6: Sự tín nhiệm thương hiệu có ảnh hưởng tích cực đến lòng trung thành thương hiệu<br />
2.2 Mô hình lý thuyết<br />
<br />
Chất lượng<br />
tín hiệu:<br />
-Tính rõ ràng<br />
-Tính nhất quán<br />
-Tính tin cậy<br />
<br />
H1<br />
<br />
Hình ảnh<br />
thương hiệu<br />
H4<br />
<br />
H3<br />
H2<br />
<br />
Sự tín nhiệm<br />
thương hiệu<br />
<br />
H6<br />
<br />
Lòng<br />
trung<br />
thành<br />
<br />
H5<br />
<br />
Sự hấp dẫn<br />
thương hiệu<br />
<br />
Hình 1: Mô hình lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng và hiệu quả của sự tín nhiệm<br />
3. Phương pháp nghiên cứu<br />
Nghiên cứu được tiến hành thông qua hai bước: (1) nghiên cứu định tính, (2) và nghiên cứu<br />
định lượng. Nghiên cứu định tính được tiến hành bằng phương pháp phỏng vấn sâu với hai<br />
nhóm đối tượng là khách hàng sở hữu và sử dụng ô tô cá nhân và khách hàng sử dụng mạng<br />
viễn thông di động. Kết quả nghiên cứu định tính được dùng để hoàn chỉnh mô hình nghiên cứu,<br />
hiệu chỉnh và bổ sung các thang đo cho phù hợp với sản phẩm và điều kiện môi trường ở Việt<br />
Nam. Nghiên cứu định lượng sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện được thực hiện bằng<br />
cách phỏng vấn trực tiếp thông qua bảng câu hỏi. Phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích<br />
nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được ứng dụng để<br />
xử lý dữ liệu thông qua phần mềm SPSS và AMOS.<br />
Soá 78 (12/2015)<br />
<br />
Taïp chí KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI<br />
<br />
49<br />
<br />
KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP<br />
<br />
4. Kết quả nghiên cứu<br />
4.1 Đặc điểm mẫu<br />
Trong tổng số mẫu thu được có 66.2% là nam giới và 33.8% là nữ giới tham gia phỏng vấn<br />
trực tiếp. Sở dĩ tỷ lệ nam chiếm gần như gấp đôi tỷ lệ nữ trong mẫu là do trong mẫu của đối<br />
tượng sở hữu và sử dụng ô tô cá nhân (n = 300) có đến 85.3% là nam. Điều này phần nào phản<br />
ánh đúng thực trạng thị trường nam giới chính là thành phần chính yếu sở hữu và sử dụng ô tô<br />
cá nhân. Tương tự như giới tính, độ tuổi và thu nhập cũng có tỷ lệ cao số mẫu người tham gia<br />
có độ tuổi và thu nhập cao; có 33.7 % người trên 40 tuổi hay có đến 59% tỷ lệ mẫu là từ 30<br />
tuổi trở lên và thu nhập trên 20 triệu chiếm tỷ lệ khá cao ở mức 32.3%. Về cô ng việc thì chỉ<br />
có 5.2% là tỷ lệ số người trong mẫu chưa đi làm, còn lại đa phần là nhân viên, nhà quản lý và<br />
công chức nhà nước.<br />
4.2 Kiểm định thang đo<br />
Có bảy khái niệm nghiên cứu với mười chín thang đo được đánh giá độ tin cậy Cronbach<br />
alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA. Kết quả ban đầu cho thấy các thang đo đều đạt độ<br />
tin cậy và giá trị phân biệt. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định (CFA) cho thấy các thang đo<br />
đều đạt giá trị (giá trị đơn nguyên, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt và giá trị tin cậy) và mô hình<br />
đo lường đạt độ phù hợp cần thiết với các chỉ số: Chi-square = 303.660 (p = 000); Chi-square/<br />
df = 4.133, GFI = 0.928; TLI = 0.931; CFI = 0.947; RMSEA = 0.72.<br />
e6<br />
<br />
e5<br />
<br />
e4<br />
.67<br />
<br />
h1<br />
<br />
.81<br />
.82<br />
<br />
h2<br />
<br />
e7<br />
<br />
.52<br />
<br />
.65<br />
<br />
h3<br />
<br />
.72<br />
<br />
.65<br />
<br />
e8<br />
<br />
.64<br />
<br />
hd1<br />
<br />
hd2<br />
.80 .84<br />
<br />
HA<br />
<br />
e9<br />
<br />
.70<br />
<br />
.45<br />
<br />
hd3<br />
<br />
.67<br />
<br />
HD<br />
.60<br />
<br />
.28<br />
<br />
.81<br />
.47<br />
e3<br />
<br />
rr<br />
<br />
e2<br />
<br />
nq<br />
<br />
.73<br />
<br />
.91<br />
.82<br />
e1<br />
<br />
.45<br />
<br />
.68<br />
<br />
.60<br />
<br />
.85<br />
<br />
CLTH<br />
<br />
tt1<br />
<br />
.77<br />
<br />
.56<br />
.46<br />
<br />
tc<br />
<br />
TT<br />
<br />
.80<br />
.81<br />
<br />
.30<br />
<br />
e13<br />
.63<br />
<br />
tt2<br />
tt3<br />
<br />
.66<br />
<br />
e14<br />
e15<br />
<br />
.60<br />
<br />
TR<br />
.78<br />
.61<br />
<br />
.83<br />
<br />
.69<br />
<br />
.47<br />
.76<br />
<br />
tn1<br />
<br />
tn2<br />
<br />
tn3<br />
<br />
e12<br />
<br />
e11<br />
<br />
e10<br />
<br />
.57<br />
<br />
Chi-square=330.606; df=80; P=.000;<br />
Chi-square/df=4.133;<br />
GFI=.928; TLI=.931; CFI=.947;<br />
RMSEA=.072<br />
<br />
Ghi chú: CLTH: chất<br />
lượng tín hiệu; HA: hình<br />
ảnh thương hiệu; HD: hấp<br />
dẫn thương hiệu; TR: sự<br />
tín nhiệm thương hiệu, TT:<br />
lòng trung thành thương<br />
hiệu<br />
<br />
Hình 2: Kết quả phân tích CFA (chuẩn hóa) mô hình tới hạn<br />
50<br />
<br />
Taïp chí KINH TEÁ ÑOÁI NGOAÏI<br />
<br />
Soá 78 (12/2015)<br />
<br />

Download tài liệu Vai trò của chất lượng tín hiệu trong việc tạo ra giá trị thương hiệu và sự tín nhiệm thương hiệu trong thị trường tiêu dùng ở Việt Nam File Word, PDF về máy