Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] TT Hóa phân tích đại cương – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2013, 11:43

TT Hóa phân tích đại cương  ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Học phần: TT HÓA PHÂN TÍCH ĐẠI CƯƠNG ( PRACTICE OF AN INTRODUCTION TO ANALYTICAL CHEMISTRY ) – Mã số: …TN 024……………… – Số Tín chỉ: .1 . + Giờ lý thuyết: …00………. + Giờ thực hành/bài tập/đồ án/…30: …… 1. Thông tin giảng viên Tên g LÂM PHƢỚC ĐIỀN-THẠC SĨ-GIẢNG VIÊN CHÍNH Các cán bộ bộ môn Hóa(ghi rõ  BỘ MÔN HÓA HỌC-KHOA KHOA HỌC……………………………… Điện thoại: 071.839144— 0913707587………………………. E-mail: ……lpdien@ctu.edu.vn………………………… 2. Học phần tiên quyết: HÓA VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ ĐẠI CƢƠNG TN 021 3. Nội dung 3.1. Mục tiêu: gì?, có  sau ?,  ? ) Môn học giúp ngƣời học làm quen với các thao tác và các phƣơng pháp phân tích hóa học phổ biến nhƣ: phân tích khối lƣợng, phân tích thể tích, biết cách sử dụng các dụng cụ và thiết bị trong phòng thí nghiệm 3.2. Phƣơng pháp giảng dạy:   ) Sinh viên tham khảo tài liệu để mở rộng kiến thức, tiến hành thực hiện các thí nghiệm theo nội dung của giáo trình dƣới sự hƣớng dẫn của giảng viên. 3.3. Đánh giá môn học: mỗi học phần gồm tối thiểu 2 phần đánh giá trong các phần: phần thực hành, đánh giá nhận thức, thảo luận, chuyên cần, kiểm tra giữa kỳ, đồ án, thi kết thúc. Phần thi kết thúc là bắt buộc phải có và chiếm tỷ lệ không dưới 50%. -Bài tƣờng trình phân tích dịnh lƣợng: 60% -Vấn đáp: 40% 4. Đề cƣơng chi tiết:  Nội dung Tiết – buổi Buổi 1: Cách sử dụng các dụng cụ trong phòng thí nghiệm. sinh hoạt nội quy, yêu cầu mục đích của phân tích định lƣợng ( Tools of analytical chemistry ) Buổi 2: Phƣơng pháp chuẩn độ axit-bazơ ( Titration of acid and base ) Buổi 3: Phƣơng pháp chuẩn độ oxi hóa-khử ( Redox Mỗi buổi thực hành kéo dài 4 tiết titration ) Buổi 4: Phƣơng pháp chuẩn độ kết tủa ( Precipitate titration ) Buổi 5: Phƣơng pháp chuẩn độ phức chất ( Complex titration) Buổi 6: Phƣơng pháp phân tích khối lƣợng ( Gravimetric methods) Buổi 7: Thi vấn đáp 5. Tài liệu của học phần: ,  1. Cân bằng ion trong hóa phân tích, tập 1,2-Nguyễn Thanh Khuyến, Nguyễn Thị Xuân Mai-Tủ sách ĐHTH TpHCM, 1996. 2. Cơ sở lý thuyết hóa phân tích- Nguyễn Thạc Cát, Từ Vọng Nghi, Đào Hữu Vinh-Nhà in ĐH KHTN, 1997. 3. Hóa học phân tích-Cân bằng ion trong dung dịch-Nguyễn Tinh Dung-Nxb Giáo dục, 2000. 4. Hóa học phân tích-Phần III-Các phƣơng pháp định lƣợng hóa học-Nguyễn Tinh Dung-Nxb Giáo dục,2002. 5. Analytical chemistry, An introduction- Skoog, West, Holler, Crouch- Harcourt College Publishers, sevsenth edition, 2000. 6. Giáo trình thực hành Hóa phân tích do bộ môn biên soạn. Ngày 15 tháng11 năm2007 Duyệt của đơn vị Ngƣời biên soạn Lâm Phƣớc Điền . thao tác và các phƣơng pháp phân tích hóa học phổ biến nhƣ: phân tích khối lƣợng, phân tích thể tích, biết cách sử dụng các dụng cụ.  ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Học phần: TT HÓA PHÂN TÍCH ĐẠI CƯƠNG ( PRACTICE OF AN INTRODUCTION TO

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] TT Hóa phân tích đại cương – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: TT Hóa phân tích đại cương, TT Hóa phân tích đại cương, TT Hóa phân tích đại cương

Hy vọng thông qua bài viết TT Hóa phân tích đại cương . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button