[Download] Tổng quan về cơ sở sả xuất vật tải ô tô – Tải về File Docx, PDF

Tổng quan về cơ sở sả xuất vật tải ô tô

Tổng quan về cơ sở sả xuất vật tải ô tô
Nội dung Text: Tổng quan về cơ sở sả xuất vật tải ô tô

Download


Trong nền kinh tế nói chung và ngành vận tải nói riêng, vận tải ô tô có một vai trò quan trọng ở Việt Nam vận tải ô tô đảm nhận tới 60-70% khối lượng vận tải hàng hóa và khoảng 85-90 khối lượng vận chuyển hành khách

Bạn đang xem: [Download] Tổng quan về cơ sở sả xuất vật tải ô tô – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tổng quan về cơ sở sả xuất vật tải ô tô File Docx, PDF về máy

Tổng quan về cơ sở sả xuất vật tải ô tô

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tổng quan về cơ sở sả xuất vật tải ô tô

 1.  Bµi gi¶ng LuËn chøng kinh tÕ – kü thuËt vµ ThiÕt kÕ c¬ së s¶n xuÊt vËn t¶i 

  Ch-¬ng IV
  Tæng quan vÒ c¬ së s¶n xuÊt vËn t¶i « t«

  Trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ngµnh vËn t¶i nãi riªng, vËn t¶i « t« cã mét vai trß
  quan träng, ë ViÖt Nam vËn t¶i « t« ®¶m nhËn tíi 60  70% khèi l-îng vËn t¶i hµng ho¸
  vµ kho¶ng 85  90 % khèi l-îng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch.
  C¬ së s¶n xuÊt kü thuËt cña vËn t¶i « t«
  (Gäi t¾t lµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt vËn t¶i) cã chøc
  n¨ng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng khai th¸c b×nh th-êng vµ
  liªn tôc cña ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, tr-íc hÕt lµ ®¶m
  b¶o kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ tuæi thä cña ph-¬ng tiÖn
  vËn t¶i. C¬ së s¶n xuÊt vËn t¶i bao gåm toµn bé
  c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i vµ c¸c c«ng tr×nh (c¸c
  gara, b·i ®ç xe, c¸c tr¹m cÊp nhiªn vËt liÖu vµ c¸c
  tr¹m b¶o d-ìng kü thuËt, nhµ m¸y vµ ph©n x-ëng söa ch÷a, c¸c nhµ ga hµnh kh¸ch vµ
  hµng ho¸…).
  4.1. Ph©n lo¹i c¬ së s¶n xuÊt vËn t¶i.

  – C¸c doanh nghiÖp cña ngµnh vËn t¶i « t« cã thÓ ®-îc ph©n lo¹i theo nhiÒu tiªu
  thøc kh¸c nhau. Theo néi dung ho¹t ®éng, c¸c doanh nghiÖp ngµnh vËn t¶i « t« ®-îc ph©n
  thµnh c¸c doanh nghiÖp khai th¸c « t« vµ c¸c doanh nghiÖp söa ch÷a « t«.
  – C¸c doanh nghiÖp vËn t¶i « t« lµ c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn vËn chuyÓn hµng ho¸
  vµ hµnh kh¸ch trong qu¸ tr×nh ®éng. C¸c doanh nghiÖp söa ch÷a « t« nh»m ®¶o b¶o phôc
  håi hoµn toµn hoÆc mét phÇn tÝnh n¨ng kü thuËt cña ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, ®¶m b¶o tuæi thä
  kü thuËt cña ph-¬ng tiÖn vËn t¶i.
  – C¸c doanh nghiÖp vËn t¶i « t« bao gåm: c¸c gara, c¸c tr¹m b¶o d-ìng tËp trung,
  c¸c tr¹m b¶o d-ìng vµ cung cÊp x¨ng dÇu, c¸c ga hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch.
  – C¸c doanh nghiÖp söa ch÷a « t« lµ c¸c nhµ m¸y vµ c¸c nhµ m¸y ph©n x-ëng ®¹i
  tu « t«, tæng thµnh, chi tiÕt, m¸y mãc, dông cô vµ s¨m lèp.
  Chøc n¨ng cña c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i « t« ®-îc thÓ hiÖn bëi néi dung c¸c ho¹t
  ®éng chÝnh, th«ng th-êng cã hai ho¹t ®éng:
   Ho¹t ®éng vËn t¶i.
   B¶o d-ìng söa ch÷a ph-¬ng tiÖn vËn t¶i.


  1
  L©m Quèc §¹t

 2.  Bµi gi¶ng LuËn chøng kinh tÕ – kü thuËt vµ ThiÕt kÕ c¬ së s¶n xuÊt vËn t¶i 

  C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËn t¶i cã thÓ ph©n lo¹i theo h×nh 1.

  Doanh nghiÖp
  s¶n xuÊt vËn t¶i

  Theo h×nh thøc Theo sù bè
  Theo néi
  së h÷u trÝ doanh nghiÖp
  dung ho¹t ®éng

  Doanh Doanh Doanh Däc tuyÕn Trong ®«
  Doanh
  nghiÖp nghiÖp nghiÖp vËn t¶i thÞ
  nghiÖp
  vËn t¶i « BDSC « t« quèc ngoµi quèc
  t« doanh doanh

  S¬ ®å 4.1 -` Ph©n lo¹i doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËn t¶i.

  4.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt vËn t¶i.

  C¸c gara dïng ®Ó gi÷ g×n, b¶o qu¶n ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, bao gåm c¸c c«ng viÖc:
  – Gi÷ g×n.
  – B¶o qu¶n.
  – B¶o d-ìng kü thuËt theo ®Þnh kú (BDDK).
  – B¶o d-ìng th-êng xuyªn (BDTX).
  C¸c gara cã thÓ phôc vô nhiÒu lo¹i ph-¬ng tiÖn kh¸c nhau vµ cã thÓ thùc hiÖn c¸c
  néi dung c«ng viÖc ë c¸c møc kh¸c nhau. Nh-ng nãi mét c¸ch chung nhÊt chøc n¨ng
  chÝnh cña gara lµ gi÷ g×n vµ b¶o qu¶n ph-¬ng tiÖn.
  Theo c¸ch thøc gi÷ g×n vµ b¶o qu¶n xe « t« c¸c gara ®-îc ph©n thµnh hai lo¹i:
   Gara kh«ng cã m¸i che (gara lé thiªn).
   Gara cã mét phÇn hoÆc toµn bé m¸i che.
  ChÕ ®é lµm viÖc cña gara phô thuéc vµo ph-¬ng tiÖn vËn t¶i mµ chóng phôc vô.
  §èi víi « t« t¶i th× chÕ ®é lµm viÖc cña gara phô thuéc vµo tÝnh chÊt vµ tæ chøc vËn
  chuyÓn (mét hoÆc nhiÒu ca, gi¸n ®o¹n hoÆc c¶ ngµy, theo nhãm hay nhiÒu nèt ra vÒ gara).
  C¸c t¸c ®éng kü thuËt nh- b¶o d-ìng ngµy, b¶o d-ìng c¸c cÊp vµ söa ch÷a còng cã thÓ
  thùc hiÖn trong mét, hoÆc nhiÒu ca (gi¸n ®o¹n hay liªn tôc).
  C¸c tr¹m b¶o d-ìng tËp trung ®-îc x©y dùng nh»m môc ®Ých thùc hiÖn mét c¸ch
  hÖ thèng c¸c cÊp b¶o d-ìng kü thuËt ®Þnh kú vµ SCTX quan träng cña ph-¬ng tiÖn vËn t¶i.
  Nh÷ng néi dung t¸c ®éng kü thuËt kh«ng cã ë c¸c gara nhá n»m trong vïng thu hót cña
  c¸c tr¹m tËp trung.


  2
  L©m Quèc §¹t

 3.  Bµi gi¶ng LuËn chøng kinh tÕ – kü thuËt vµ ThiÕt kÕ c¬ së s¶n xuÊt vËn t¶i 

  Ngoµi ra trong tr¹m cã thÓ tæ chøc söa ch÷a tËp trung c¸c c¬ cÊu riªng biÖt, c¸c
  côm chi tiÕt, tæng thµnh vµ c¸c trang thiÕt bÞ cña « t«. Quy m« cña tr¹m thÓ hiÖn qua sè
  l-îng xe « t« vµo tr¹m trong mét ®¬n vÞ thêi gian nhÊt ®Þnh. Th«ng th-êng c¸c tr¹m b¶o
  d-ìng ®-îc bæ sung thªm chøc n¨ng th-¬ng m¹i ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh.
  * Theo vÞ trÝ x©y dùng c¸c tr¹m ®-îc ph©n ra c¸c tr¹m trong thµnh phè vµ c¸c
  tr¹m trªn ®-êng.
  Tr¹m trong thµnh phè chñ yÕu phôc vô xe « t« con, « t« kh¸ch thµnh phè, xe buýt
  vµ thùc hiÖn toµn bé c¸c t¸c ®éng b¶o d-ìng söa ch÷a. C¸c tr¹m trong thµnh phè cã thÓ
  thùc hiÖn toµn bé c¸c ho¹t ®éng b¶o d-ìng vµ söa ch÷a, còng cã thÓ chØ thùc hiÖn tõng
  néi dung riªng biÖt cña c¸c t¸c ®éng nµy (C¸c tr¹m chÈn ®o¸n, röa xe, b«i tr¬n, tra dÇu,
  ®iÒu chØnh, s¬n vµ ®ång thêi söa ch÷a c¸c tæng thµnh riªng biÖt, c¸c côm c¸c c¬ cÊu vµ
  dông cô thiÕt bÞ ®iÖn, ¾c quy, s¨m lèp …) Tuy nhiªn xu h-íng ph¸t triÓn c¸c tr¹m trong
  thµnh phè lµ c¸c tr¹m phôc vô tæng hîp.
  Do ®ã tr¹m thµnh phè cã thÓ cã kh¸ch hµng th-êng xuyªn vµ kh¸ch hµng ngÉu
  nhiªn cßn c¸c tr¹m trªn ®-êng th-êng chØ cã kh¸ch hµng ngÉu nhiªn. §«i khi c¸c tr¹m
  trªn ®-êng cã thªm c¸c dÞch vô phôc vô kh¸c nh- c¨ng tin, gi¶i kh¸t, th«ng tin.
  Tr¹m trªn ®-êng chØ thùc hiÖn mét sè t¸c ®éng kü thuËt cÇn thiÕt nh-ng ®èi víi
  mäi « t« nµo cã nhu cÇu vµo tr¹m.
  Ngoµi c¸c tr¹m trong thµnh phè, trªn c¸c tuyÕn ®-êng giao th«ng liªn tØnh cã
  kho¶ng c¸ch lín, mét sè n-íc th-êng bè trÝ c¸c tr¹m söa ch÷a kü thuËt. §©y lµ mét d¹ng
  cña tr¹m trªn ®-êng, chuyªn dïng ®Ó phôc vô c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i liªn tØnh.
  * C¸c tr¹m cung cÊp x¨ng dÇu lµ nh÷ng ®¬n vÞ th-¬ng m¹i nh»m cung cÊp nhiªn,
  vËt liÖu cho ph-¬ng tiÖn vËn t¶i. C¸c tr¹m nµy thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh- tiÕp nhiªn liÖu,
  tra dÇu mì, bæ sung n-íc lµm m¸t vµ kiÓm tra ¸p suÊt lèp, cung cÊp vËt liÖu b«i tr¬n, dÇu
  gi¶m chÊn, vËt t- phô tïng cho « t«. Tr¹m cung cÊp c¸c dÞch vô ¨n uèng vµ lµm nh÷ng t¸c
  ®éng kü thuËt ®¬n gi¶n cho ph-¬ng tiÖn. Theo vÞ trÝ c¸c tr¹m cung cÊp x¨ng dÇu ®-îc
  ph©n thµnh hai lo¹i: trong thµnh phè vµ trªn ®-êng.
  Quy m« cña c¸c tr¹m cung cÊp x¨ng dÇu ®-îc thÓ hiÖn b»ng kh¶ n¨ng cung cÊp
  nhiªn liÖu lín nhÊt trong mét ®¬n vÞ thêi gian (th-êng lµ ngµy ®ªm). Mét d¹ng kh¸c cña
  c¸c tr¹m cung cÊp x¨ng dÇu lµ c¸c ®iÓm cung cÊp x¨ng dÇu, ®©y lµ mét bé phËn cña mét
  doanh nghiÖp vËn t¶i « t« vµ chØ phôc vô cho néi bé doanh nghiÖp ®ã mµ th«i.
  * BÕn (tr¹m), nhµ ga « t« kh¸ch: cã chøc n¨ng phôc vô vËn t¶i « t« liªn tØnh. BÕn
  « t« ®-îc bè trÝ gÇn ®-êng giao th«ng trong thµnh phè vµ c¸c khu vùc d©n c- ®«ng, c¸c
  ®iÓm trung chuyÓn vµ ®iÓm ®Çu cuèi tuyÕn cña « t« liªn tØnh cã mËt ®é ph-¬ng tiÖn nhá.


  3
  L©m Quèc §¹t

 4.  Bµi gi¶ng LuËn chøng kinh tÕ – kü thuËt vµ ThiÕt kÕ c¬ së s¶n xuÊt vËn t¶i 

  C¸c nhµ ga « t« x©y dùng trong nh÷ng thµnh phè lín, nèi c¸c ®iÓm ®Çu cuèi cña c¸c tuyÕn
  vËn t¶i « t« liªn tØnh cã c-êng ®é ch¹y xe cao.
  Kh¶ n¨ng th«ng qua cña c¸c bÕn, ga hµnh kh¸ch ®-îc x¸c ®Þnh b»ng sè l-îng hµnh
  kh¸ch rêi bÕn, ga trong mét ®¬n vÞ thêi gian. Trong thùc tÕ c¸c bÕn « t« kh¸ch cßn kinh
  doanh c¸c dÞch vô hç trî phôc vô l¸i xe vµ hµnh kh¸ch nh- c¨ng tin, th«ng tin …
  * Tr¹m trung chuyÓn dïng ®Ó tËp kÕt, b¶o qu¶n, kÕt hîp vµ ph©n ph¸t hµng. C¸c
  tr¹m trung chuyÓn cã thÓ phôc vô cho vËn chuyÓn liªn tØnh, liªn vïng vµ vËn chuyÓn theo
  tuyÕn ®-êng. Theo vÞ trÝ tr¹m, c¸c tr¹m trung chuyÓn ®-îc ph©n thµnh c¸c tr¹m thµnh phè
  vµ c¸c tr¹m trung chuyÓn ë trªn ®-êng. C¸c nghiÖp vô c¬ b¶n t¹i c¸c tr¹m trung chuyÓn
  hµng ho¸ gåm: tiÕp nhËn, dì hµng, chÊt hµng, chuyÓn t¶i hµng, göi hµng ®i, mãc nèi
  r¬mooc, lµm thñ tôc vËn chuyÓn, l-u kho vµ c¸c t¸c nghiÖp nhËn göi hµng, phôc vô l¸i xe,
  ph-¬ng tiÖn vËn t¶i.
  Quy m« cña tr¹m ®-îc x¸c ®Þnh b»ng l-îng hµng lu©n chuyÓn vµ søc chøa cña kho
  còng nh- sè l-îng ph-¬ng tiÖn vËn t¶i lín nhÊt ®ång thêi ®-îc phôc vô trªn tr¹m trong
  mét ®¬n vÞ thêi gian.
  4.3. Tr×nh tù thiÕt kÕ.

  Yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi qu¸ tr×nh thiÕt kÕ lµ ph¶i ®¶m b¶o:
   ThiÓu ho¸ vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n.
   N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn (®Æc biÖt lµ nhµ cöa vµ c¸c trang thiÕt bÞ).
   N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ møc ®é c¬ giíi ho¸.
   T¹o ®iÒu kiÖn øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña
  doanh nghiÖp nh»m môc ®Ých cuèi cïng n©ng cao hiÖu qu¶ vèn ®Çu t-.
  §Ó dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao, ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o tho¶
  m·n nh÷ng yªu cÇu sau:
  – Phï hîp víi nhiÖm vô thiÕt kÕ, c«ng suÊt dù kiÕn.
  – Phï hîp víi c¸c h×nh thøc tæ chøc vËn t¶i « t« hiÖn ®¹i.
  Trong thiÕt kÕ cÇn chó träng ¸p dông quy tr×nh c«ng nghÖ b¶o d-ìng, söa ch÷a
  hiÖn ®¹i, c¬ giíi ho¸ quy tr×nh c«ng nghÖ. øng dông c¸c ph-¬ng ph¸p b¶o qu¶n xe « t«
  phï hîp víi ®iÒu kiÖn khai th¸c, khÝ hËu nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ.
   T¨ng c-êng kÕt hîp víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËn t¶i kh¸c, ®Æc biÖt c¸c doanh
  nghiÖp BDSC tËp trung nh»m gi¶m vèn ®Çu t-.


  4
  L©m Quèc §¹t

 5.  Bµi gi¶ng LuËn chøng kinh tÕ – kü thuËt vµ ThiÕt kÕ c¬ së s¶n xuÊt vËn t¶i 

   Lùa chän ph-¬ng ¸n ®Þa ®iÓm hîp lý, tËn dông tèi ®a diÖn tÝch, quy ho¹ch c¸c khu
  chøc n¨ng theo m« h×nh tËp trung, lËp khèi.

   øng dông c¸c thiÕt kÕ mÉu ®· ®-îc chuÈn ho¸ vµ c¸c vËt liÖu x©y dùng míi nh»m
  gi¶m chi phÝ ®Çu t- vµ n©ng cao tÝnh n¨ng khai th¸c, ®é bÒn cña c«ng tr×nh.
  C¸c tµi liÖu th-êng dïng trong thiÕt kÕ gåm:
   C¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch dµi h¹n, ®Þnh h-íng cña Nhµ n-íc.
   C¸c v¨n b¶n luËt, d-íi luËt cã liªn quan.
   C¸c ®Þnh møc, tiªu chuÈn cã liªn quan.
   C¸c tµi liÖu kinh tÕ, x· héi, c¸c kÕt qu¶ ®iÒu tra, kh¶o s¸t.
   C¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan.
  NhiÖm vô thiÕt kÕ cã thÓ cã hoÆc kh«ng cã nh÷ng yªu cÇu (hoÆc chØ dÉn) vÒ kÕt
  cÊu c«ng tr×nh, vËt liÖu x©y dùng, c¸c ®iÒu kiÖn cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh
  s¶n xuÊt (n¨ng l-îng, ®iÖn, n-íc, khÝ nÐn). Trong tr-êng hîp kh«ng cã c¸c ®iÒu kiÖn nµy
  th× trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ cÇn nghiªn cøu ®-a thªm c¸c sè liÖu trªn vµo mét c¸ch hîp lý.
  ViÖc ¸p dông c¸c thiÕt kÕ mÉu ®-îc chuÈn ho¸ cã hiÖu qu¶ kh«ng chØ trong qu¸
  tr×nh thiÕt kÕ, mµ cßn trong x©y dùng vµ khai th¸c xÝ nghiÖp. Do ®ã khi cÇn nghiªn cøu ¸p
  dông mét c¸ch réng r·i c¸c thiÕt kÕ mÉu ®· ®-îc chuÈn ho¸.
  VÒ nguyªn t¾c nh÷ng néi dung thiÕt kÕ cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËn t¶i gièng
  nh÷ng néi dung trong x©y dùng nãi chung. Tuy nhiªn c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i « t« cã
  mét sè ®Æc thï so víi c¸c doanh nghiÖp chung vÒ mÆt c«ng nghÖ vµ mÆt kinh tÕ. Nh÷ng
  vÊn ®Ò nµy cÇn ®-îc xem xÐt trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ doanh nghiÖp.
   C¸c néi dung kü thuËt bao gåm: thuyÕt minh dù ¸n (luËn chøng kinh tÕ kü
  thuËt), ph-¬ng ¸n quy ho¹ch mÆt b»ng tæng thÓ, mÆt b»ng nhµ x-ëng, ph-¬ng ¸n bè trÝ
  c¸c trang thiÕt bÞ kü thuËt chñ yÕu, ph-¬ng ¸n bè trÝ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i vµ ®-êng giao
  th«ng néi bé. B¶n thuyÕt minh dù ¸n (luËn chøng kinh tÕ – kü thuËt) th«ng th-êng ph¶i
  gåm nh÷ng néi dung sau:
   Giíi thiÖu doanh nghiÖp cÇn thiÕt kÕ.
   Chøc n¨ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, chÕ ®é lµm viÖc.
   §Æc tÝnh cña ph-¬ng tiÖn vËn t¶i vµ chÕ ®é khai th¸c.
   Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ chÝnh vµ c¸c ®Þnh møc tÝnh to¸n cô thÓ, tÝnh to¸n ch-¬ng
  tr×nh s¶n xuÊt, nhu cÇu lao ®éng, vµ tæ chøc khai th¸c lao ®éng, diÖn tÝch c¸c khu gian s¶n
  xuÊt, kho.


  5
  L©m Quèc §¹t

 6.  Bµi gi¶ng LuËn chøng kinh tÕ – kü thuËt vµ ThiÕt kÕ c¬ së s¶n xuÊt vËn t¶i 

   Ph©n lo¹i c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ chñ yÕu.
   C¸c néi dung kinh tÕ gåm:
   LuËn cø vÒ ph-¬ng ¸n ®Þa ®iÓm vµ c«ng suÊt cña doanh nghiÖp.
   Nhu cÇu vèn, ph-¬ng thøc huy ®éng vèn, c¸c ®iÒu kiÖn cung cÊp kÌm theo.
   Ph-¬ng ¸n tæ chøc lao ®éng tiÒn l-¬ng.
   Vèn ®Çu t- cho ph-¬ng ¸n lùa chän.
   TÝnh to¸n c¸c chØ tiªu tµi chÝnh (doanh thu, chi phÝ, gi¸ thµnh).
   KÕt qu¶ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ.

  ë bÊt kú giai ®o¹n hoÆc tr-êng hîp thiÕt kÕ nµo th× qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ph¶i tu©n theo
  nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n sau:
  1. Thø nhÊt: Lu«n b¸m s¸t môc tiªu thiÕt kÕ, khi chØnh söa bæ sung cÇn kÌm theo
  nh÷ng luËn cø cô thÓ.
  2. Thø hai: Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, cÇn nghiªn cøu nhiÒu ph-¬ng ¸n kh¸c nhau vµ
  tiÕn hµnh ph©n tÝch so s¸nh víi nh÷ng gi¶i ph¸p tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i ®· ®-îc ¸p dông
  vµ lùa chän ph-¬ng ¸n hîp lý nhÊt.
  Hà Nội hiện có khoảng Hà Nội đang có một chiến lược quy mô tổng thể và không
  kém phần “dài hơi” để hiện thức hoá Thủ đô thành một thành phố lớn văn minh, hiện đại,
  trong đó vấn đề quy hoạch, nâng cấp mạng lưới giao thông đô thị là một trong những vấn
  đề cốt yếu.
  120.000 xe ô tô và ,12 triệu xe gắn máy, tốc độ phát triển bình quân của hai loại
  phương tiện này gần 10% năm. Sự gia tăng các phương tiện giao thông, nhất là phương
  tiện cá nhân đã làm tăng lưu lượng giao thông trong khi mạng lưới giao thông đô thị vẫn
  chưa được cải thiện là bao nên thường xảy ra tình trạng ách tắc giao thông cục bộ vào
  những giờ cao điểm. Mặc dù thời gian gần đây một số nút giao thông đã được đưa vào sử
  dụng như nút giao thông Chương Dương, Nam Thăng Long- Cầu Diễn, Ngọc Hồi – Đông
  Mỹ..các tuyến phố nội đô được nâng cấp, nhưng nạn ùn tắc giao thông vẫn xảy ra thường
  ngày.
  Một thành phố văn minh, hiện đại phải có một hệ thống giao thông đô thị (GTĐT)
  tương xứng, đảm bảo tiêu chí kỹ thuật cũng như khả năng lưu thông phương tiện. Để cơ
  sở hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ với các công trình khác, hình thành cơ cấu quy
  hoạch thành phố hoàn chỉnh nhằm phục vụ một cách hiệu quả các mục tiêu kinh tế, xã
  hội, Hà Nôị đã xác định phát triển mạng lưới GTĐT theo quan điểm mở rộng mạng lưới
  giao thông động và giao thông tĩnh để đạt tỷ lệ bình quân 15-25% đất đô thị (hiện chỉ
  chiếm 7%); phát triển vận tải hành khách công cộng đến năm 2010 đáp ứng 30% nhu cầu
  đi lại của người dân. Nhằm từng bước thực hiện được chỉ tiêu này, Tp Hà Nội đã xây
  dựng một số phương án hoàn thiện GTĐT thành phố.


  6
  L©m Quèc §¹t

 7.  Bµi gi¶ng LuËn chøng kinh tÕ – kü thuËt vµ ThiÕt kÕ c¬ së s¶n xuÊt vËn t¶i 

  Trước hết, mạng lưới GTĐT sẽ được triển khai để đón nhận các điểm đầu nối với
  các quốc lộ nhằm tạo ra mối liên hệ cho các trục hướng tâm bằng việc hình thành các
  vành đai khép kín để điều phối các phương tiện giao thông trong khu vực Hà Nội. Ngoài
  ra sẽ mở thêm các tuyến có hướng song song với các tuyến có trục hướng tâm nhằm tách
  các yếu tố giao thông bên trong đô thị và phá thế độc đạo ra vào thành phố (từ trước tới
  nay chỉ theo các cửa ô).
  Giao thông sẽ được mở rộng theo quy hoạch phát triển không gian đô thị. Theo
  quy hoạch, Hà Nội sẽ được mở rộng về phía Bắc sông Hồng với dân số dự kiến là 1 triệu
  người. Do đó việc xây mới thêm các cây cầu sang các khu đô thị mới như cầu Nhật Tân,
  Thanh Trì, Tứ Liên…có tầm quan trọng đặc biệt trong mạng lưới giao thông của thành
  phố. Rồi đây khi phát triển các đô thị vệ tinh xung quanh Hà Nội, giao thông kết nối các
  chuỗi đô thị này là một vấn đề có tính hiệu quả cao. Bởi giao thông giữa các đô thị có
  thuận lợi thì mới giảm được “thời gian chết”, chi phí tiêu hao nhiên liệu …và như vậy sẽ
  thúc đẩy được sự phát triển của các đô thị vệ tinh (thực tế này đã được chứng minh ở các
  nước có hệ thống GTĐT phát triển như Nhật Bản, Cộng hoà Pháp..)
  Thực hiện quy hoạch vận chuyển trên các trục vành đai, không nhất thiết phải mở
  đường mà chọn các biện pháp hạn chế các điểm giao cắt, dùng nhiều biện pháp phân
  luồng (giảm đến mức hợp lý đường hai chiều), xây dựng các nút giao thông cắt khác mức
  để tăng năng lực giao thông cũng như an toàn giao thông. Trong mạng lưới GTĐT sẽ
  nghiên cứu đưa một số tuyến giao thông có cưòng độ đi lại cao lên cao theo kiểu cầu cạn
  hoặc xuống đường hầm, nghiên cứu khả thi xe điện nổi hoặc ngầm. Mặt khác, thành phố
  cũng tiến hành phát triển giao thông tĩnh. Hiện nay, đất dành cho giao thông tĩnh rất thấp,
  chỉ chiếm 0,18% diện tích và chỉ đạt 10% nhu cầu. Với mức độ gia tăng phương tiện như
  hiện nay, dự kiến đến năm 2010 Hà Nội sẽ đạt mức 100 xe/1000 dân thì cần phải quy
  hoạch hợp lý mạng lưới đỗ xe công cộng đến năm 2020 trên cơ sở dành đủ diện tích đất
  cho mạng lưới bãi đỗ xe, dự phòng trước xu hướng gia tăng cơ giới hoá đô thị. Cùng với
  đó là phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng. Sẽ hạn chế các phương tiện
  giao thông cá nhân để ưu tiên phát triển các phương tiện vận chuyển hành khách công
  cộng. Bên cạnh việc chọn các giải pháp vận chuyển bằng xe buýt, thành phố sẽ đầu tư
  phương tiện, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng cơ chế chính sách thích hợp để phát triển mạng
  lưới giao thông công cộng. Đến năm 2005 sẽ phải dùng đến các phương tiện có khối
  lượng vận chuyển lớn, có khả năng vận chuyển cao hơn mới đáp ứng được nhu cầu đi lại
  hàng ngày của người dân. Lựa chọn xe điện nhẹ hoặc xe điện một ray áp dụng đến năm
  2020 từ 6-8 tuyến để hỗ trợ xe buýt. Từ năm 2007 – 2010 dự kiến sẽ có một số tuyến xe
  điện trên cao, xe điện trên mặt đất và triển khai xe điện ngầm.
  Ngoài ra, thành phố còn tiến hành xây dựng thêm cảng sông và cảng hàng không,
  sẽ nạo vét, chỉnh trị, tiến tới kênh hoá sông Hồng và xây dựng thêm cảng Thượng Cát,
  nâng cấp hai cảng Phà Đen và Khuyến Lương bảo đảm cho tàu 2000 – 3000 tấn ra vào
  cảng một cách dễ dàng, bên cạnh đó xây mới thêm cảng khách Vạn Kiếp. Về hàng không,
  sẽ hoàn chỉnh sân bay quốc tế Nội Bài, trong tương lai sẽ nghiên cứu xây dựng thêm sân
  bay quốc tế tại Miếu Môn, xây dựng cải tạo hai sân bay Hoà Lạc và Gia Lâm thành sân
  bay nội địa.


  7
  L©m Quèc §¹t

 8.  Bµi gi¶ng LuËn chøng kinh tÕ – kü thuËt vµ ThiÕt kÕ c¬ së s¶n xuÊt vËn t¶i 

  Đây là những dự án hoàn toàn có tính khả thi, một quy hoạch có tính chất “bắt
  buộc” cho một thành phốvăn minh hiện đại. Các công trình trọng điểm trong chiến lược
  từng bước hoàn thiện hệ thống GTĐT của TP Hà Nội đã và sẽ được triển khai là: Dự án
  Cầu Chui-cầu Đuống dài 3021m, rộng 48m với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng. Dự án thị
  trấn Văn Điển – Ga Việt Hưng, dự án cầu Thanh Trì, dự án mở rộng quốc lộ 32 Diễn –
  Nhổn dài 3349m, rộng 33m, với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng.


  8
  L©m Quèc §¹t

Download tài liệu Tổng quan về cơ sở sả xuất vật tải ô tô File Docx, PDF về máy