[Download] Tội cướp tài sản trong luật Hình sự Việt Nam – Tải về File Docx, PDF

Tội cướp tài sản trong luật Hình sự Việt Nam

Tội cướp tài sản trong luật Hình sự Việt Nam
Nội dung Text: Tội cướp tài sản trong luật Hình sự Việt Nam

Download


Bài viết trao đổi và nêu ý kiến về hành vi khách quan của tội cướp tài sản được quy định tại Điều 133 bộ Luật Hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

Bạn đang xem: [Download] Tội cướp tài sản trong luật Hình sự Việt Nam – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tội cướp tài sản trong luật Hình sự Việt Nam File Docx, PDF về máy

Tội cướp tài sản trong luật Hình sự Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tội cướp tài sản trong luật Hình sự Việt Nam

 1. NGHIEN CLTU – TRAO DOI

  TdlCdCtPTAlsANTKONGLUATHiNHSlTVI^NAM
  «:; ; i„.”«i • „ : .;:•; •:••”•’•’

  ThS. PHAM VAN BAU *

  T rong luat hinh sir Viet Nam, tdi cudp tai
  san la mdt trong cac tdi xam pham sd
  hiiu CO tinh chiem doat dugc quy dinh va xet
  nhdm… ” la dau hieu bat budc phai cd d tat
  ca cac hanh vi khach quan dugc quy -dinh
  trong dieu luat la “dimg vii luc”, “de doa
  xu theo luat hinh su kha sdm,^’^ hien nay tdi dimg vii luc ngay tiic khac” va “hanh vi
  cudp tai san dugc quy dinh tai Dieu 133 khac” hay chi bat budc phai cd d dang hanh
  BLHS nam 1999 (sau day gpi tit la BLHS). vi khach quan la “hanh vi khac”? Trong
  Tuy dugc quy dinh va xet xir sdm nhu vay khoa hpc luat hinh sir Viet Nam hien nay cd
  nhung trong li luan va thuc tien van cdn cd cac nhdm y kien sau:
  su nhan thiic khac nhau ve hanh vi khach Y kien thii nhat cho rang: Dau hieu “Idm
  quan ciia tdi pham nay dupe quy dinh trong cho ngudi bi tdn cdng Idm vdo tinh trgng
  luat, CO quan cd tham quyen ciing khdng kip khdng the chdng cu duoc nhdm… ” chi ddi
  thdi ban hanh van ban giai thich quy dinh hoi phai cd d dang hanh vi thii ba la “hanh vi
  cua luat, viec cd cac each hieu khac nhau ve khac” ma khdng ddi hdi phai cd d hanh vi
  quy dinh cua luat, nhat la ciia nhirng ngudi “dung vii luc” va “de doa dimg vii lire ngay
  lam cdng tac ap dung phap luat trong cac co tire khic” P
  quan tien hanh td tung se lam cho cong tac Y kien thii hai cho rang: Dau hieu “Idm
  ap dung phap luat hinh sir trong thuc tien cho ngudi bi tdn cdng Idm vdo tinh trgng
  thieu chinh xac va khdng thdng nhat, lam khdng the chdng cu duoc nhdm…” la hau
  giam chat lugng xet xir. Bai viet nay tiep tuc qua bat budc ddi vdi tat ca cac nhdm hanh vi
  trao ddi va neu ra y kien cua ca nhan ve hanh di lien trude dd da dugc md ta trong dieu
  vi khach quan cua tdi cudp tai san dugc quy luat.^^^ Theo y kien nay, dii la hanh vi “dimg
  dinh tai Dilu 133 BLHS. vii luc”, hay “de doa dung vii luc ngay tiic
  • Dilu 133 BLHS quy dinh: “Ngudi ndo khac” hay “hanh vi khac” deu phai lam cho
  dimg vu luc, de dog dung vii luc ngay tire ngudi bi tan cdng lam vao tinh trang khdng
  khdc hoac cd hdnh vi khdc Idm cho ngudi bi the chdng cu dugc nham chiem doat tai san
  tdn cdng lam vdo tinh trgng khdng the chdng mdi dugc coi la hanh vi khach quan cua tdi
  cu duoc nhdm chiem dogt tdi sdn,…” . cudp tai san va trong su ket hgp vdi cac diu
  Theo quy dinh tren, cau hdi dat ra la dau
  hieu “Idm cho ngudi bi tdn cdng lam vdo
  * Giang vien chinh Khoa luat hinh sir
  tinh trgng khdng the chdng cu duoc Truong Dai hoc Luat Ha Noi

  TAP CHI LUAT HOC SO 10/2010

 2. NGHIEN CCrU – TRAO DOI

  hieu khac nhu loi, chu thi tdi pham dugc coi cudp tai san nhu tdi cudng doat tai san, tdi
  la hoan thanh. Nlu cac hanh vi “dung vii cudp giat tai san, tdi cdng nhien chiem doat
  lire”, “de doa dung vii luc ngay tiic khic” tai san thi hieu hanh vi pham tdi cua tdi
  hoac “hanh vi khac” khdng lam ngudi bi tin cudp tai san theo quy dinh ciia Dieu 133
  cdng lam vao tinh trang khdng thi chdng cu BLHS nhu y kien thii hai la chinh xac. “…
  dugc nhim chilm doat tai san thi day la dung vU luc, de dog diing vii luc ngay ticc
  trudng hgp pham tdi chua dat. khdc hoac co hdnh vi khdc” la ba dang hanh
  Y kien thii ba cho ring: Ddi vdi nhdm vi khach quan cua tdi cudp tai san va ba
  hanh vi “dung vu luc” thi khdng bit budc dang hanh vi nay cd diem chung (hau qua
  phai gay ra hau qua “Idm cho ngudi bi tdn chung) la “lam cho ngudi bi tdn cdng Idm
  cdng Idm vdo tinh trgng khdng thi chdng cu vdo tinh trgng khdng the chdng cu duoc
  duoc nhdm…” cdn ddi vdi hai nhdm hanh (nhung vdi cac bieu hien cu thi khac nhau
  vi “de doa dung vii luc ngay tiic khic hoac tiiy thupc vao hanh vi thuc te) nhdm chiim
  cd hanh vi khac” thi bit budc phai gay ra dogt tdi sdn” . i,
  hau qua la “Idm cho ngudi bi tdn cdng Idm – Ddi vdi hanh vi “diing vii luc Idm cho
  vdo tinh trgng khdng the chdng cu duoc ngudi bi tdn cdng lam vdo tinh trgng khdng
  nhdm…” mdi dugc coi la hanh vi khach the chdng cu duoc nhdm chiem dogt tdi
  quan cua tdi cudp tai san va tdi pham dupe sdn”: Theo each bieu phd bien hien nay
  coi la hoan thanh.^’*^ Sd dl cd cac each bilu “duoc hieu Id hdnh vi diing sue mgnh vat
  khac nhau tren day ca trong li luan va thue chdt (cd hoac khdng sic dung cdng cu,
  tien la do cac co quan nha nude cd tham phuong tien phgm tdi nhu dao, sung… trg
  quyen chua kip thdi tdng ket va cd hudng giup) tdc dong den thdn the ngudi hi tdn
  din mot each day du ve cac hanh vi dugc cdng (thudng Id ngudi chu tdi sdn hoac
  coi la hanh vi pham tdi ciia tdi cudp tai san ngudi cd trdch nhiem qudn li, bdo ve tdi
  ma mdi chi cd mdt sd hudng dan cd tinh sdn) Idm cho ngudi bi tdn cdng lam vdo
  chat cap bach mdt sd vin de cu the cua tdi tinh trgng khdng the chdng cu duoc nhdm…
  pham nay ma thuc tien xet xir dat ra trong Bdng hdnh vi tdn cdng nhu vay, ngudi
  hdi nghi tdng ket cdng tac cua nganh toa an. phgm tdi khdng chi nhdm (mong mudn) md
  Quy dinh cua dieu luat ciing chua that sir rd tren thuc te thudng dd lam te liet su chdng
  rang nen mdt dilu luat cd the cd nhieu each cu cua ngudi bi tdn cdng, Idm cho khd ndng
  bilu khac nhau nhu tren. thuc te cua su chdng cu khdng the xdy ra
  Theo chiing tdi, tir quy dinh ciia Dieu hoac Idm cho ngudi bi tdn cdng bi te liet ve
  133 BLHS va dat trong mdi lien he vdi mdt y chi, khdng ddm khdng cu” .’^^ Vi du: lam
  sd tdi xam pham sd hiiu cd tinh chiem doat cho ngudi bi tan cdng bi thuong tich, bi trdi
  khac cd tinh chit cdng khai, gin gui vdi tdi lai, bi nhdt lai tham chi bi giet chet nham

  TAP CHi LUAT HOC SO 10/2010

 3. NGHIEN CLTU – TRAO DOI

  chilm doat tai san. Khi ngudi bi tin cdng da bi tdn cdng khdng the khdng cu dugc, nhu
  (bi trdi, bi thuong, bi chit, bi tudc tu do…) ddnh, chem, bdn, trdi… “.^^^ Theo dinh
  nhu vay chinh la hp da “lam vdo tinh trgng nghia nay, lam cho ngudi bi tin cdng lam
  khdng the chdng cu duoc ” ma dilu luat quy vao tinh trang khdng the chdng cu dugc la
  dinh. Day la diu hieu cho phep phan biet dau hieu bat budc ciia tdi cudp tai san.
  hanh vi dung vii luc trong o cudp tai san – Ddi vdi hanh vi “de dog diing vU luc
  CO tinh chat nguy hiem cao so vdi hanh vi ngay ticc khdc Idm cho ngudi bi tdn cdng
  dung vii lire nhung ngudi cd hanh vi khdng Idm vdo tinh trgng khdng the chdng cu
  nhim “duong diu” va ciing khdng lam te dugc nhdm chiem dogt tdi sdn” theo each
  liet y chi ciia ngudi bi tan cdng ma chi de hieu phd bien hien nay la trudng hgp ngudi
  dl dang thuc hien hanh vi chiem doat tai pham tdi khdng dung vu luc nhu tren ma
  san mdt each nhanh chdng trong tdi cudp bang ldi de doa (dpa giet chet, dpa gay
  giat tai san (Dieu 136 BLHS) nhu danh vao thuong tich hoac tdn hai siic khoe) hoac cir
  tay cho rdi tai san rdi nhanh chdng chiem chi (di dao, siing vao ngudi) hoac va
  doat, xd nga ngudi khac rdi nhanh chdng thudng la ket hgp ca hai (cd ldi ndi, cir chi
  chiem doat tai san va nhanh chdng tau de doa va kem theo cdng cu, phuong tien
  thoat. Vi vay neu hanh vi dung vii lire ma trg giup) dpa se dung vii luc ngay tiic khac
  khdng lam cho ngudi bi tan cdng lam vao neu ngudi bi tan cdng (ngudi chii tai san,
  tinh trang khdng the chong cir dugc, “khdng ngudi quan li tai san, ngudi than cua ngudi
  den mice Idm te liet y chi phdn khdng cua chii tai san…) chdng cu lai. Bang hanh vi
  ngn nhdn hoac Idm cho su phdn khdng de dpa, vi du: dpa dam, chem hay ban chet
  khdng the xdy ra nhdm chiem dogt tdi sdn” ngay… nhu vay, ngudi pham tdi (mong
  nhu dinh (mong mudn) danh, ban, chem… mudn) va thuc te thudng da khdng che
  bi thuong ngudi khac nham chiem doat tai dugc y chi cua ngudi bi tan cdng, lam cho
  san cua hp nhung lai ban chech hoac bi ngudi bi tan cdng bi te liet y chi khang cu,
  ngudi nay tranh dugc va ngan chan “hay ngudi bi tan cdng sg bi giet chet ngay, sg
  chdng lai dugc va cung khdng chiem doat bi gay thuong tich ngay hoac sg qua ma bi
  dugc tai san la trudng hgp pham tdi chua ngat, bi chet nen khdng cd dieu kien khang
  dat. Td trinh ve hai du thao Phap lenh ngay cu lai. Khi da lam te liet y chi khang cu
  19/10/1970 ciia TANDTC, VKSNDTC, hoac lam cho ngudi bi tan cdng bi ngat, bi
  BCA giri Uy ban thudng vu Qude hdi ciing chet nhu vay, tdi cudp tai san dugc coi la
  cd viet: “Cudp Id dung bgo luc de chiem hoan thanh. Va khi ngudi bi tan cdng
  dogt, dung bgo luc (nay la diing vU luc) Id khdng cd dieu kien de chdng cu nhu vay
  diing sice mgnh vat chdt gdy nguy hiem din chinh la hp da “lam vdo tinh trgng khdng
  tinh mgng, siic khoe hay Id Idm cho ngudi the chdng cu dugc ” ma dieu luat cd ndi tdi

  TAP CHi LUAT HOC SO 10/2010

 4. NGHIEN CCrU – TRAO DOI

  va day cung la diu hieu quan trpng cho bi tdn cdng khdng the ngdn cdn dugc viec
  phep phan biet hanh vi “de dog diing vU chiem dogt. Do vdy, nhiing hdnh vi ndy
  luc ngay tiec khdc” trong tdi cudp tai san dugc coi Id co cung tinh chdt nhu hdnh vi
  cd dau hieu nay vdi hanh vi “de dog se diing vii luc vd hdnh vi de dog diing vii luc
  diing VM luc” trong tdi cudng doat tai san ngay tiec khdc. Chiing deu cd khd ndng de
  khdng cd dau hieu nay ma chi cd kha nang bep hoac Idm te liet su khdng cu vd dugc
  khdng ehl y chi cua ngudi bi de dpa, ngudi quy dinh la dgng hdnh vi khdch quan thii ba
  bi de doa van cd dieu kien suy nghi, can ciia tdi cudp tdi sdn”.^^^ Vi du: Hanh vi dau
  nhac de lira chpn viec chdng lai nlu muda doe bang thude ngii, hanh vi dimg thudc gay
  O tdi cudng doat tai san ngudi pham tdi me, hanh vi dung rugu hoac chat kich thich
  khdng nham (mong mudn) lam cho ngudi khac dau ddc lam mat kha nang phan khang
  bi de doa lam vao tinh trang khdng thi cua ngudi bi tan cdng la nhiing trudng hgp
  chdng cu dugc va thuc t l ngudi bi tin cdng cu the ciia hanh vi khac ndi trong dieu luat.
  ciing khdng bi te liet y chi – khdng lam vao Ciing nhu cac hanh vi dung vii lire va hanh
  tinh trang khdng the chdng cu dugc. Do vi de doa dung vu luc ngay tiic khic, hanh
  dd, neu hanh vi de doa dimg vii luc ngay vi khac nay dii dudi hinh thiic cu the nao
  tiic khac khdng lam cho ngudi bi tan cdng ciing deu phai lam cho ngudi bi tan cong
  lam vao tinh trang khdng the chdng cu dugc lam vao tinh trang khdng the chdng cu dugc
  nham… la trudng hgp pham tdi chua dat chii nham… mdi thoa man dau hieu hanh vi
  khdng the “chuyen xudng” tdi cudng doat tai khach quan cua tdi cudp tai san va tdi pham
  san nhu mdt sd y kien. Vi du: dung siing gia dugc coi la hoan thanh. Cdn neu da cd hanh
  dpa ban chet ngay nham… nhung ngudi bi vi khac nao dd ma chua lam cho nan nhan
  de doa nhan thiic dugc dd la siing gia va lam vao tinh trang khdng the chdng cu dugc
  chdng cu lai; hoac dpa dam, ban chet ngay (vi du: da bd thudc me, thudc ddc… nhung
  nham… nhung ngudi bi tan cdng do cd vd nan nhan chua an, chua udng phai thudc
  da gat dugc dao, sung vd hieu hoa va bat giii me, thudc ddc dd hoac thudc Bde sir dung
  dugc ke tan cdng. de dau ddc la thudc gia nen ngudi bi tan
  – Ddi vdi “hdnh vi khdc Idm cho ngudi cdng tuy da udng nhung khdng bi lam vao
  bi tdn cdng lam vdo tinh trgng khdng the tinh trang khdng the chdng cu dugc va
  chdng cu dugc nhdm chiem dogt tdi sdn” ngudi pham tdi ciing chua chiem doat dugc
  ciing theo each hieu phd bien hien nay dugc tai san) thi phai coi day la trudng hgp pham
  hieu la nhiing hanh vi “tuy khdng phdi la vii tdi chua dat.^*^

  luc ciing khdng phdi Id de dog dung vU luc Theo quy dinh ciia Dilu 133 BLHS, tdi
  ngay tiec khdc nhung Igi cd khd ndng nhu cudp tai san dugc coi la hoan thanh khi
  nhiing hdnh vi do, khd ndng Idm cho ngudi ngudi pham tdi thuc hien mdt trong cac

  TAP CHI LUAT HOC SO 10/2010

 5. NGHIEN CLTU – TRAO DOI

  hanh vi: dung vii luc, de doa dimg vii lire phai “lam cho ngudi bi tan cdng lam vao
  ngay tiic khic, hanh vi khac va da lam cho tinh trang khdng the chdng cu dugc” nhu y
  ngudi bi tin cdng lam vao tinh trang khdng kien thii ba. Bdi vi theo quy dinh ciia Dieu
  the chong cu dugc nhim chilm doat tai san. 133 BLHS phai hieu cac hanh vi: dii la
  Viec ngudi pham tdi chilm doat dupe tai diing vii lire hay de doa dung vii lire ngay
  san hay chua khdng phai la dau hieu bat tiic khac hay la hanh vi khac thi cac hanh vi
  bupc cua tdi pham nay va ciing khdng phai nay deu phai dan den viec lam cho ngudi bi
  la dau hieu de xac dinh thdi diem hoan tan cdng lam vao tinh trang khdng the
  thanh cua tdi cudp tai san. chdng cu dugc va viec thuc hien cac hanh
  Tir nhiing phan tich tren va can cii vao vi va gay ra hau qua dd la nham muc dich
  quy dinh cua Dieu 133 BLHS can phai hieu chiem doat tai san, day la sir lien ket giiia
  toi cudp tai san cd ba dang hanh vi khach hanh vi va muc dich ciia hanh vi trong cau
  quan, dd la: 1) Hanh vi dung vii luc lam cho thanh tdi pham co ban cua tdi cudp tai san
  ngudi bi tan cdng lam vao tinh trang khdng va cung la dau hieu cho phep phan biet tdi
  the chdng cu dugc nham chiem doat tai san; cudp tai san va cac tdi pham khac cd hanh
  2) Hanh vi de doa dung vii lire ngay tiic vi khach quan gidng vdi hanh vi khach quan
  khac lam cho ngudi bi tan cdng lam vao ciia tdi cudp tai san nhung hanh vi dd dugc
  tinh trang khdng the chdng cu dugc nham thuc hien khdng nham muc dich chiem doat
  chiem doat tai san; 3) Hanh vi khac lam cho tai san nen khdng phai la cudp tai san. Tir
  ngudi bi tan cdng lam vao tinh trang khdng “hoac” trong quy dinh ciia dieu luat dugc su
  the chong cu dugc nham chiem doat tai san. dung la de thay cho dau phay trong cau chii
  Khdng the cho rang chi cd “hanh vi khac” khdng phai la su cat diit (hay pha bd) su
  thi mdi ddi hdi “lam ngudi bi tan cdng lam lien ket giiia hai nhdm hanh vi “dimg vii
  vao tinh trang khdng the chdng cu dugc” luc, de doa dimg vii luc ngay tiic khac” vdi
  con hanh vi “dung vii lire” va hanh vi “de dau hieu “lam cho ngudi bi tan cdng lam
  doa dung vii luc ngay tiic khac” thi khdng vao tinh trang khdng the chdng cu dugc” va
  doi hdi phai “lam cho ngudi bi tan cdng lam do vay khdng phai chi cd “hanh vi khac”
  vao tinh trang khdng the chdng cu dugc” mdi ddi hdi “lam cho ngudi bi tan cdng lam
  nhu y kien thii nhat. Ciing khdng the cho vao tinh trang khdng the chdng cu dugc”
  rang chi cd hanh vi “de doa diing vii luc ma cac hanh vi “diing vii lire, de doa dung
  ngay tiic khic” va “hanh vi khac” mdi ddi vii luc ngay tiic khac” ciing ddi hdi “lam
  hoi phai “lam cho ngudi bi tan cdng lam cho ngudi bi tan cdng lam vao tinh trang
  vao tinh trang khdng thi chdng cu dugc” khdng the chdng cu dugc”. Trong BLHS cd
  cdn hanh vi “dimg vu luc” thi khdng ddi hdi nhieu tdi nha lam luat sir dung tir “hoac” de

  TAP CHi LUAT HOC SO 10/2010

 6. NGHIEN CLTU – TRAO DOI

  thay cho dau phay trong cau tuong tu nhu d ra hanh vi va vao kha nang chdng cu lai cua
  tdi cudp tai san. Vi du. Tdi biic tir (Dilu ngudi bi tin cdng va cac nguyen nhan
  100 BLHS) quy dinh nhu sau: “Ngudi ndo khac… Viec ngudi bi tin cdng cd chdng cu
  ddi xic tdn dc, thudng xuyen ice hiep, ngugc dugc hay khdng la nim ngoai y thiic chu
  ddi hoac lam nhuc ngudi le thudc minh Idm quan cua ngudi pham tdi. Khi ngudi bi tan
  ngudi do tie sdt”. Theo quy dinh nay thi cdng khdng bi lam vao tinh trang khdng the
  phai hieu tat ca cac hanh vi “ddi xir tan ac”, chdng cu dugc thi mong mudn “lam cho
  “thudng xuyen lic hiep”, “ngugc dai”, “lam ngudi bi tan cdng lam vao tinh trang khdng
  nhuc” ngudi le thupc minh deu phai dan the chdng cu dugc nham…” cua ngudi pham
  den hau qua “lam ngudi dd tu sat” tu tdi chua dat dugc, day chinh la trudng hgp
  “hoac” d day chi don thuan la thay cho dau “cd y thuc hien tdi pham nhung khong thuc
  phay trong cau chii khdng phai dugc sir hien dugc den cimg vi nhiing nguyen nhan
  dung de cat diit su lien ket giiia eac nhdm ngoai y mudn cua ngudi pham tdi” (Dieu 18
  hanh vi trude dd la hanh vi “ddi xir tan ac, BLHS). Se la sai lam khi cho rang vi ngudi
  thudng xuyen lie hiep, ngugc dai” vdi hau bi tan cdng chdng cu lai ma hanh vi tan cong
  qua “lam ngudi dd tu sat” de cho rang chi mat di tinh chat nguy hiem ciia hanh vi dd va
  cd hanh vi “lam nhuc ngudi le thudc minh” khong pham tdi cudp tai san hay chuyen
  mdi ddi hdi “lam ngudi dd tu sat” cdn cac sang tdi danh khac, hanh vi tan cdng nay van
  hanh vi “ddi xir tan ac, thudng xuyen lie la hanh vi pham tdi cudp tai san va thupc
  hiep, ngugc dai ngudi le thudc minh” thi trudng hgp pham tdi chua dat neu hanh vi
  khdng ddi hdi “lam ngudi dd tu sat” . tan cdng dd dugc thuc hien nham muc dich
  Cling can chii y la: Khdng phai khi nao chiem doat tai san. Lai cang khdng the cho
  hanh vi “dung vii lire”, “de doa dimg vii lire rang da cd hanh vi tan cdng “dimg vii lire, de
  ngay tiic khac” hoac “hanh vi khac” ciing doa dimg vii luc ngay tiic khac” hoac “hanh
  ludn dan den hau qua la “lam cho ngudi bi vi khac” nham chiem doat tai san dii ngudi
  tan cdng lam vao tinh trang khdng thi chdng bi tin cdng khdng bi “lam vao tinh trang
  cu dugc” (trong thuc tl do tinh chit nguy khdng thi chdng cu dugc” la da thoa man
  hiem ciia hanh vi thudng ngudi bi tin cdng diu hieu hanh vi khach quan cua tdi cudp
  da lam vao tinh trang khdng thi chdng cu tai san va tdi pham dugc coi la hoan thanh
  dugc). Bdi vi, viec ngudi bi tin cdng cd thi vi khi ngudi bi tan cdng chua hay khdng bi
  “lam vao tinh trang khdng thi chdng cu “lam vao tinh trang khdng thi chong cu
  dugc” hay khdng lam vao tinh trang dd la dugc” thi hanh vi da thuc hien chua dap
  phai can eii vao tinh chit va kha nang nguy ling dugc ddi hdi ciia dieu luat la “… diing
  hiem cua hanh vi thuc tl, vao hoan canh xay VM luc, de dog diing vii luc ngay tiec khdc

  TAP CHi LUAT HOC SO 10/2010

 7. NGHIEN CLTU – TRAO DOI
  hoac cd hdnh vi khdc Idm cho ngudi bi tdn cdng bdng khi cdnh bdo do dugc chuyen tdi
  cdng lam vdo tinh trgng khdng thi chdng cu tdi ddn chung bdng mdt thie ngdn ngii md
  dugc nhdm chiim dogt tdi sdn” . Neu khdng ddn chung ndi chung co the hieu dugc –
  thira nhan diu hieu “Idm cho ngudi bi tdn dugc nhu vdy thi mdi la hgp li Md de viec
  cdng lam vdo tinh trgng khdng the chdng cu cdnh bdo dugc cdng bdng thi quy dinh phdi
  (9)
  dugc… ” la diu hieu bit budc ciia tdi cudp rdt ro rdng”.
  tai san thi phai bd diu hieu nay ra khdi quy
  (l).Xem: Dieu 4 Ph^p lenh trimg tri cdc toi xam pham
  djnh ciia dilu luat va dilu nay la khdng the
  tdi san xa hoi chu nghia va Dieu 3 Phdp lenh trimg tri
  vi ciing vdi cac dau hieu khac, dau hieu cdc toi xam pham tdi san rieng ciia cong dan do Uy
  “Idm cho ngudi bi tdn cdng lam vdo tinh ban thuang vu Quoc hoi nu6c Viet Nam dan chii cong
  trgng khdng the chdng cu dugc” la mot hod ban hdnh ngdy 21/10/1970; D i k 4 S5c luat s6
  03-SL/76 ngdy 15/3/1976 ciia Hoi d6ng Chinh phu
  trong nhiing dau hieu dac trung cua tdi cdch mang lam th6i quy dinh cdc toi pham vd hinh
  cudp tai san cho phep phan biet tdi nay va phat; DiSu 129 vd Di6u 151 BLHS ndm 1985.
  mdt sd tdi khac khdng cd dau hieu dd nhu (2).Xem: Trucmg Dai hpc Luat Hd Noi, Gido trinh
  ludt hinh su Viet Nam (tap 2), Nxb. Cong an nhan
  toi cudng doat tai san, tdi bat cdc nham
  dan, Hd Noi, 2009, tr. 14, 15; Vien khoa hoc phdp li,
  chilm doat tai san… Theo chung tdi, de Binh ludn khoa hpc Bp ludt hinh su (Phan cdc toi
  hiiu va ap dung thdng nhat quy dinh ciia pham), Nxb. Chinh tri Qu6c gia, Hd Noi, 1993, tr.
  164, 165; Dinh Vdn QuS, Binh ludn khoa hpc Bp ludt
  BLHS vl tdi cudp tai san dac biet la hanh vi
  hinh su (Phdn cdc toi pham) tap 2, Nxb. Thdnh ph6
  khach quan cua tdi pham nay ca trong li H6 Chi Minh, 2000, tr. 31- 40.
  luan va thuc tien va cung de mdt dieu luat (3).Xem: Bo gido due vd ddo tao, Dai hoc Hu6, Trung
  (nhat la dieu luat quy dinh ve tdi pham) tam ddo tao tir xa, Gido trinh ludt hinh su Viet Nam
  (Phdn cdc toi pham), Nxb. Cong an nhan dan, Hd Npi,
  khong the cd nhieu each hieu khac nhau
  2001, tr. 198-200.
  nhu hien nay, co quan cd tham quyen can (4).Xem: “V6 toi cudp tdi sdn: Mot di6u ludt, nhieu
  CO hudng dan chinh thiic quy dinh cua Dieu cdch hieu khdc nhau”, Bdo phdp luat Viet Nam, so
  133 BLHS. Bdi khi quy dinh ciia luat chua 136 ngdy 8/6/2009.
  (5).Xem: Trudng Dai hoc Luat Hd Npi, Gido trinh
  ro rang, lai thieu su giai thich su chua rd ludt hinh su Viet Nam (tap 2), Nxb. Cong an nhan
  rang do thi viec nhan thirc va ap dung quy dan, Ha Npi, 2009, tr. 14 – 15.
  dinh cua luat trong thuc tien se khdng thdng (6).Xem: Tod an nhan dan toi cao, H^ thong hod ludt
  le vi hinh su (tap 1) ndm 1945 – 1974, tr. 222.
  nhat va cd the dan den oan, sai. Va de ket
  (7).Xem: Trudng Dai hpc Ludt Hd Npi, Gido trinh
  thiic bai viet nay xin trich dan y kien cua ludt hinh su Viet Nam (tap 2), Nxb. Cong an nhan
  mot tham phan nude ngoai ma chiing tdi rat dan, Hd Npi, 2009, tr. 16.
  ddng tinh: “Su cdnh bdo de moi ngudi ddn (8).Xem: Tod dn nhan dan toi cao, Cdc vdn bdn ve
  hinh su, ddn su vd to tung (tap 2), 1992, tr. 34.
  hiiu rdngphdp ludt se xu li nhu the ndo neu
  (9).Xem: Vien nghien ciiu khoa hpc phdp U, Bp tu phdp,
  xdy ra vi phgm mot quy dinh ndo do chi Chuyen de ve tuphdp hinh suso sdnh, 1999, tr. 68.

  TAP CHi LUAT HOC SO 10/2010

Download tài liệu Tội cướp tài sản trong luật Hình sự Việt Nam File Docx, PDF về máy