[Download] Tính toán khối lượng công tác và khoảng cách vận chuyển đất – Tải về File Docx, PDF

Tính toán khối lượng công tác và khoảng cách vận chuyển đất

Tính toán khối lượng công tác và khoảng cách vận chuyển đất
Nội dung Text: Tính toán khối lượng công tác và khoảng cách vận chuyển đất

Download


PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
KHÁI NIỆM

Bạn đang xem: [Download] Tính toán khối lượng công tác và khoảng cách vận chuyển đất – Tải về File Docx, PDF

GIÁ THÀNH

KHỐI LƯỢNG ĐẤT ĐÀO ĐẮP ĐỊA HÌNH CỰ LY VẬN CHUYỂN LOẠI ĐẤT PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG
PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG
PHƯƠNG PHÁP CHIA Ô
Bản vẽ thiết kế qui hoạch chiều cao
Lập mạng lưới ô vuông cạnh L
L= 100m – 200m : qui hoạch chung
L= 40m – 50m : qui hoạch chi tiết
L= 10m – 20m : thiết kế kỹ thuật

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tính toán khối lượng công tác và khoảng cách vận chuyển đất File Docx, PDF về máy

Tính toán khối lượng công tác và khoảng cách vận chuyển đất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tính toán khối lượng công tác và khoảng cách vận chuyển đất

 1. I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG
  ĐẤT
  KHÁI NIỆM

  KHỐI LƯỢNG ĐẤT ĐÀO ĐẮP
  ĐỊA HÌNH
  GIÁ THÀNH CỰ LY VẬN CHUYỂN
  LOẠI ĐẤT
  PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG

 2. I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
  KHÁI NIỆM

  THỜI GIAN THI CÔNG
  KHỐI LƯỢNG KỸ THUẬT XÂY DỰNG
  ĐÀO ĐẮP MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

  CHÍNH XÁC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
  TÍNH TOÁN
  KHỐI LƯỢNG CHÍNH XÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
  Đ ẤT CHÍNH XÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN

 3. I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
  PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG

  PHƯƠNG PHÁP CHIA Ô PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG

  TỔNG(Vđào+Vđắp)=TỔNG(V các lăng trụ đáy ô vuông)

 4. I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
  PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG
  PHƯƠNG PHÁP CHIA Ô PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG

  TỔNG(Vđào+Vđắp)=TỔNG(V các lăng trụ đáy ô vuông)
  a.Lập lưới ô vuông:
  Bản vẽ thiết kế qui hoạch chiều
  Độ phức tạp địa hình
  cao
  Độ chính xác bản vẽ
  Lập mạng lưới ô vuông cạnh L
  L= 100m – 200m : qui hoạch chung
  : qui hoạch chi tiết
  L= 40m – 50m
  L= 10m – 20m : thiết kế kỹ thuật
  Song song đường bao quanh khu đất
  Thường chọn l Song song trục chính công trình

 5. I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
  PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG
  b.Xác định cao độ đỉnh lưới ô vuông:

  Địa hình tự nhiên(đường đồng mức tự nhiên
  Trên bản đồ địa hình gồm
  Địa hình thiết kế(đường đồng mức thiết kế)
  Lưới ô vuông
  Cao độ tự nhiên(HTN)
  Đỉnh lưới ô vuông gồm Cao độ thiết kế(HTK)
  Cao độ thi công(HTC)

  HTC=0
  HTC=HTK-HTN
  HTC>0:đắp(+)

  H

 6. I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
  PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG

  b.Xác định cao độ đỉnh lưới ô vuông:

  HTN

  HTN

  HTc

  Bản vẽ tính toán khối lượng

 7. I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
  PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG

  c.Xác định ranh giới đào đắp(đường 0-0):
  x hA x = l.hA
  = =>
  l hA + hB hB + hA

  (HTC) (HTK)
  HTC HTK
  HTN (HTN)

  HTC HTK HTC HTK
  HTN HTN Xác định ranh giới đào đất

  A,B là 2 đỉnh lưới ô vuông.
  Mô tả lưới ô vuông trên bản
  thiết QH chiều cao O:điểm không đào đắp

 8. I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
  PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG

  c.Xác định ranh giới đào đắp(đường 0-0):

  Ví dụ/146:
  Điểm B: HBTN=10,0m
  Điểm A: HATN=15,0m
  HBTK=12,0m
  HATK=14,0m
  LAB=20m
  Xác định điểm không đào đắp?

 9. I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
  PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG

  c.Xác định ranh giới đào đắp(đường 0-0):

  HATC = 14,0 – 15,0 = -1,0m => tại A cần đào 1,0 m
  HBTC = 12,0 – 10,0 = 2,0m => tại B cần đắp 2,0 m
  Điểm O (không đào không đắp) cách điểm B một đoạn L1

  L.HBTC 20×2 40
  L1 = = = = 13,33m
  1+2 3
  HATC+HBTC

 10. I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
  PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG

  d. Tính khối lượng cho mỗi ô:

  Tổng khối lượng đào đắp đất được tính từ khối lượng đào đắp
  ở từng ô
  Công thức chung:
  V=Fx HTC
  Với V: thể tích đào hoặc đắp
  F: diện tích ô(đáy hình)
  HTC: chiều cao thi công trung bình (cùng dấu)
  Hay chính xác hơn là ở ô vuông không có HTC khác dấu.

 11. I.PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
  PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG

  d. Tính khối lượng cho mỗi ô:

  Tính khối lượng đất trường hợp cao độ thi công ở các đỉnh có cùng dấu

 12. I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
  PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG

  d. Tính khối lượng cho mỗi ô:

  -Trường hợp cao độ thi công HTC ở các đỉnh lưới ô vuông cùng
  dấu thì thể tích đào đắp được tính như sau

  h1 + h 2 + h 3 + h 4
  V= ×F
  4

 13. I.PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
  PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG

  d. Tính khối lượng cho mỗi ô:
  VD 1:
  Cho h1 = 0,6 m, h2 = 0,3 m, h3 = 0,2 m, h4 = 0,5 m.
  Cạnh ô vuông là 20 m. Tìm thể tích đắp?

  0 , 6 + 0 , 3+ 0 , 2 + , 05
  × 20× 20 =160 m 3
  V=
  4
  Khối lượng đất đắp là 160m3

 14. I.PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
  PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG

  d. Tính khối lượng cho mỗi ô:
  VD 2:
  Cho h1 = -0,8 m, h2 = 0 m, h3 = 0 m, h4 = 0 m.
  Cạnh ô vuông là 100 m. Tìm thể tích đào?

  0 ,8 100×100
  = −1333 m 3
  V=− ×
  3 2
  Khối lượng đất đào là 1333 m3

 15. I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
  PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG

  d. Tính khối lượng cho mỗi ô:

  Trường hợp đường không đào đắp
  (đường 0-0) cắt qua ô vuông theo hai
  cạnh đối diện thì tính như sau.

  h1 + h 2
  V1 = × F1
  4
  h3 +h 4
  V2 = × F2
  4

 16. I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
  PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG

  d. Tính khối lượng cho mỗi ô:
  Trường hợp ở một lưới ô vuông có cả khối lượng đào
  và khối lượng đắp (đường 0-0 cắt qua ô vuông 2 cạnh
  liền kề) thì tính như sau:
  Khối lượng đắp

  V = V1 +V2 +V3
  h2 + h3
  h1 + h 2 h2
  ⇒ V= × F1 + × F2 + × F3
  3 3 3
  h4
  V4 = ×F4
  Khối lượng đào:
  3

 17. I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
  PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG

  d. Tính khối lượng cho mỗi ô:

  h1
  h2
  A
  Tính khối lượng đất đường O-O
  B F1
  cắt qua 2 cạnh kề nhau

  F3 F2
  h3
  C D
  -h4

 18. I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
  PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG
  d. Tính khối lượng cho mỗi ô:
  VD 3:
  Cho h1 = 0,5 m, h2 = 0,3 m, h3 = 0,1 m, h4 = – 0,6 m.
  Cạnh ô vuông là 100 m. Tính khối lượng đất?

  h1
  h2
  A
  B F1

  F3 F2
  h3
  C D
  -h4

 19. I. PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT
  PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG

  d. Tính khối lượng cho mỗi ô:
  VD 3: h1
  h2
  A
  B F1
  x = 54,5 m; y = 85,7 m
  F 1 = 2775 m2; F 2 = 4174,7 m2;
  F3 F2
  h3
  C
  F 3 = 715 m2; F 4 = 4174,7 m2 D
  -h4

  0,5 + 0,3 0,3 = 0,1
  0,3
  V= × 2775 + × 4174,7 + × 715 = 1252,8m 3
  3 3 3
  0,6
  V4 = − × 2335,3 = − 467,1m3
  3

Download tài liệu Tính toán khối lượng công tác và khoảng cách vận chuyển đất File Docx, PDF về máy