[Download] Tìm hiểu về các biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội trong bộ luật Hình sự năm 2015 – Tải về File Docx, PDF

Tìm hiểu về các biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội trong bộ luật Hình sự năm 2015

Tìm hiểu về các biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội trong bộ luật Hình sự năm 2015
Nội dung Text: Tìm hiểu về các biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội trong bộ luật Hình sự năm 2015

Download


Bài viết làm sáng tỏ sự cần thiết của việc quy định, nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, thủ tục áp dụng của các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội.

Bạn đang xem: [Download] Tìm hiểu về các biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội trong bộ luật Hình sự năm 2015 – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tìm hiểu về các biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội trong bộ luật Hình sự năm 2015 File Docx, PDF về máy

Tìm hiểu về các biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội trong bộ luật Hình sự năm 2015

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tìm hiểu về các biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội trong bộ luật Hình sự năm 2015

 1. ‘ TIM HIEU VE CAC BIEN PHAP XUT L^ CHUYEN HI/dNG
  DOI Vdl NGl/dl C H U A THANH NIEN PHAM TOI TRONG
  BO LUAT H I N H SU N A M 2015
  ThS. Hodng Minh Dire’
  Nguyin Phan Trung An^
  udi che do xd hdi ehu nghTa, con ngudi khi hg Id chu thd eua tgi pham cung nhu khi hg
  D va van de bdo dam quyen con ngudi la la ddi tugng tae ddng ciia tdi phgm.
  trung tam cua mgi hogt ddng xa hdi. Quan Nhdm thd chd hda quan didm, chu truang
  diem xuydn sudt the hien trong dudng ldi, mang tinh nhdn dgo cao cd eua Dang va Nha
  chinh sach cua Dang vd Nha nude Viet Nam la nude ta trong vide xu ly ddi vdi NCTN pham
  ludn coi con ngudi vfta la muc tieu, vua la tpi, dd dap ling ydu cdu ddu tranh phdng,
  ddng lye cua su phat tridn ddt nude, trong dd chdng tpi pham trong tinh hinh mdi, trdn co
  tre em, ngudi ehua thanh nidn (NCTN) dugc sd tidp thu nhftng gid tri cua nhn vdn minh
  vi nhu bup mang non. Id ngudn hanh phiic cua nhan loai vd truydn thdng tdt dep cua dan toe,
  gia dinh, tuong lai cua ddn tdc, ehu nhdn kd tuc ddng thdi, npi ludt hda nhung cam ket quoc
  sy nghiep phat trien dat nude. Cuong ITnh xdy te ma Viet Nam da phd ehuan vdo he thdng
  dung ddt nude trong thdi ky qua dp len chu phap ludt qudc gia, dya tren ket qua cua qua
  nghTa xa hdi (bd sung, phdt tridn nam 2011) da trinh nghien cuu danh gia thuc tien thi hanh
  nhdn mgnh: “…Chit trgng cdi thien diiu kien Bd ludt hinh sy (BLHS) nhftng ndm vfta qua,
  sdng. lao ddng vd hoc tap cda thanh niin, thiiusau qud trinh xem xet than trpng, sdu sdc va
  nien, gido due vd bdo ve tre em… “^. Doi vdi chu ddo, tgi ky hgp thii 10 Qudc hpi khda
  NCTN noi chung. tre em ndi rieng, quan didm XIII, da chinh thuc thdng qua BLHS ndm
  cua Nhd nude ta Id bdo vd, chdm sdc va gido 2015 gdm 3 phdn, 26 chuong vd 426 didu. Bd
  due nham giiip hp phdt tridn vd thd chat lan tinh lugt cd hieu luc thi hanh tu ngay 1/7/2016.
  thaq mpt each tdt nhat. Dieu 37 Hidn phap BLHS nam 2015 da tao co sd phdp ly vftng
  nude Cpng hda xa hdi chu nghTa Viet Nam (sfta ehde cho edng tde ddu tranh phdng, chdng tdi
  ddi, bd sung nam 2013) xac dinh: “Tre em phgm gdp phan bao ve chii quyen qudc gia,
  dugc Nhd nu&c. gia dinh vd xd hdi bdo vi, an ninh eua dat nude, bdo vd che dp xa hpi
  chdm sdc vd gido due; dugc tham gia vdo cdcchu nghTa, quydn eon ngudi, quydn cdng ddn,
  vdn di vi Ire em ” “‘. Dieu 5 Lugt Bao vd, ehambao vd quydn binh ddng giua ddng bdo cdc
  sde vd gido dye tre em nam 2004 cung quy ddn tdc, bao vd lgi ich cua Nhd nude, td chuc,
  dinh rd: “Viic bdo ve, chdm sdc vd gido due bdo vd trdt tu phdp lugt, chdng mpi hdnh vi
  tre em la trdch nhiim cua gia dinh, nhd tru&ng, pham tpi; giao dye mgi ngudi y thuc tudn theo
  Nhd nuac. xa hgi vd cong dan”‘. Trdn binh phap ludt, phdng ngfta vd ddu tranh chdng tdi
  didn chinh sach hinh su cua Ddng vd Nha nude pham. Ddc bidt, tai ehuong XII eua BLHS
  ta, thi Hidn phap va phdp ludt ludn coi tre em, nam 2015 dd cap den nhihig quy dinh ddi vdi
  NCTN la ddi tugng cdn bdo vd, chdm sdc va ngudi dudi 18 tudi pham tpi (tu Didu 90 den
  quan tam dgc bidt ddi vdi ed hai trudng hgp, Dieu 107). Trong pham vi bdi vidt nay, tac gia

  ‘•^Tru&ng Dai hoc Canh sat nhan dan
  ‘ Dang Cong san Viet Nam (2011), Van kien Dgi hgi dai bieu loan quoc Idn ihuXI, Nxb. Chfnh trj qu6c gia –
  Sy that, Ha Npi, tr 79-80.
  ” HiSn phap nirdc C^ng h6a xS hpi chu nghia Vi^t Nam (sua doi, bo sung nSm 2013).
  •^ Lu|it Bao vfi, cham soc v^ giao due tre em nam 2004.

 2. ^(f^mnao
  tap trung nghien eiiu lam sang td sy can thiet Didu 69 BLHS ndm 1999 cung nhu cae chd tai
  ciia viec quy djnh, nguyen tae, dilu kidn, khdng giam gift thidu bai bdn, khdng hieu qu&
  phgm vi, thu tyc ap dyng cita cac bidn phap do thieu ede dich vy hd trg va cac ngudn nhan
  giam sat, giao due dp dung trong trudng hgp Iyc tgi cpng ddng ban chd. Do vdy, cdn thi^t
  dugc midn trach nhidm hinh sy (hay edn gpi phdi bd sung cac quy dinh cd lien quan ciia
  Id cac bidn phdp xir ly chuydn hudng ddi vdi BLHS vd van de xu ly chuydn hudng ddi voi
  NCTN phgm tgi). NCTN pham tdi, nhu: khdi nidm, nguydn t5c,
  I. Su- can thiet cua viec quy dinh cac bien dieu kien ap dung nhdm tao co sd phap ly ro
  phap xu- i^ chuyen hirdng trong Bo luat hinh su- rang, cu thd, day du dd cac co quan tidn hanh t6
  Nhu chiing ta da biet, mdt trong nhftng tung lam can cd dp dung xu ly chuydn hudng.
  nguydn tdc quan trgng trong viec xir ly NCTN Ddng thdi, vide da dang hda cae bidn phap xir
  pham tpi dd Id phai bdo dam cdc Igi ich tdt ly ehuyen hudng Id can thidt nhdm tgo didu
  nhdt cua cac em. Vi vdy, vide lya chpn phuong kidn cho co quan cd thdm quydn dugc lua chpn
  phap xir ly phii hgp vdi tdm sinh ly lua tudi, bien phap xu ly chuydn hudng phu hgp nbal
  tao mdi trudng phdt tridn binh thudng cho ddi voi timg trudng hgp cu thd. Ngodi ra, cung
  NCTN pham tdi la vd eung quan trgng. Trong cdn phai luu y rang, bidn phdp xft ly chuydn
  nhieu trudng hgp, vide dp dyng cdc bidn phap hudng dugc xem xet dp dung vdi timg trudng
  xu ly nam ngodi he thdng tu phap chinh thiic, hpp cu the phai phu hgp vdi tinh chat, muc do
  mang tinh rdn de, giao dye xa hgi (xu ly nghiem trpng cita hanh vi phgm tdi, nhdn than
  chuydn hudng) dd dp dyng ddi vdi NCTN ngudi phgm tdi, nhu cdu cua NCTN phgm toi
  mang lai hidu qua mong mudn vd do la mpt va didu kien cung nhu cac logi dich vy ho trp
  doi hdi cua Cdng udc Lien hgp qude vd Quydn tai dia phuang noi NCTN phgm tpi cu tni nhu
  tre em va cac chudn myc qudc te khac ma Viet tham van, kem cap, tap hudn ky nang song,
  Nam Id thdnh vien. Cdeh thiie xft ly khong hudng nghidp, day nghd*.
  vien dan den eac thu tuc td tung chinh thftc ddi
  Trong bdi canh hidn nay, tinh hinh NCTN
  vdi NCTN phgm tpi dang dugc su dung phd
  pham tdi dang cd chidu hudng gia tang vadien
  bidn tgi nhieu qudc gia trdn thd gidi, da va
  bidn phue tap, ty Id tai phgm tuong doi cao,
  dang dem lgi nhidu hieu qua trong vide giao
  thuc tien dp dung nhung quy dinh vd tu phap
  due vd phdng. ngua tdi pham vi thanh nidn
  hinh sy ddi vdi NCTN pham tgi gap nhidu kho
  cung nhu dam bao lgi ich cdng.d6ng.
  khan, vudng mac. Ben canh dd, eung vdi sir
  Cd thl khdng dinh, khoan 2 Didu 69 BLHS phat tridn vd thay ddi nhanh chdng ve mgi mat
  nam 1999 (sua doi, bd sung nam 2009) dugc kinh te, xa hdi, van hda, ddi ngoai hidn nay w
  xem la dinh hudng ban dau eho vide xu ly trude nhiing yeu cau hdi nhdp qudc td theo
  chuyen hudng ddi vdi NCTN phgm tgi, tao co hudng bdo vd tdt hem nOa cho NCTN pham tpi,
  sd cho cac co quan tidn hanh td tung xem xet he thdng tu phap hinh sy cua Viet Nam da hoc
  midn trach nhiem hinh sy vd giao NCTN cho Id mdt sd hgn che nhat dinh nhu ede bidn phap
  gia dinh, co quan, td chiic giam sat, giao due. thay thd xu ly chinh thuc chua duge quan tdm,
  Tuy nhien, vide thieu cac quy djnh rd rang, cy cac quy dinh chua thyc su bdo ddm vi lgi ich
  the da can trd vide dp dung xu ly chuydn hudng tdt nhat cua tre em vd tinh thdn thien trong quy
  trong thuc tien. Ngoai ra, thue tien xft ly trinh td tung ciing nhu yeu cau cua ede chuan
  NCTN phgm tdi theo quy dinh tai khodn 2 muc qudc td ve bao ve tre em… Nhftng bat cap
  * Ban soan thao BLHS (siia d6i) (2015), Duthdo Bdo edo ddnh gid tdc dgng Dtf dn BLHS (sira ddi), H^ Noi,
  Tr.35-45.
 3. nay dat ra ydu cdu phai xem xet, nghien cftu de khoan 2 Dieu 12 ciia Bg luat nay, tru trudng
  ed nhiing sfta ddi, bd sung kip thdi he thdng hgp quy dinh tgi Didu 123 (tdi giet ngudi);
  phap ludt trong ITnh vyc tu phdp hinh su ndi Didu 134, cac khodn 4, 5 va khodn 6 (tdi cd y
  chung, phap ludt lien quan ddn he thdng xft ly gdy thuong tich hodc gdy tdn hgi cho sftc khde
  NCTN phgm tdi ndi ridng ma trong dd viec xdy cua ngudi khdc); Didu 141 (tpi hiep ddm), Didu
  dyng mdt he thdng cdc bien phap chuydn 142 (tgi hidp dam ngudi dudi 16 tudi); Dieu
  hudng vd quy trinh xu ly chuydn hudng cu thl 144 (tdi cuong ddm ngudi tu du 13 tudi den
  ddi vdi NCTN pham tdi la het sue can thidt dudi 16 tudi); Didu 150 (tgi mua ban ngudi);
  nham bdo vd tdt hon Igi ich cua NCTN, ddp Didu 151 (tpi mua ban ngudi dudi 16 tudi);
  ftng ydu cau cua thyc tien cung nhu ddm bdo Didu 168 (tpi cudp tai san); Didu 171 (tdi cudp
  thyc thi cac nghia vy qudc te cua Vidt Nam. gidt tai san); Didu 248 (tpi san xudt trai phep
  2. Quy dinh ve cac bidn phap xu- ly chdt ma tuy); Didu 249 (tpi tang trft trai phep
  chuyen hirdug trong Bp luat hinh sy nam chdt ma tuy); Didu 250 (tpi van ehuyen trdi
  2015 phep chdt ma tuy); Didu 251 (tdi mua ban trai
  phep chdt ma tuy); Didu 252 (tpi chidm dogt
  Trong BLHS nam 2015, cac bidn phdp xft
  chdt ma tuy) cua Bd ludt ndy;
  ly chuydn hudng dugc quy dinh tft Didu 92 ddn
  Didu 95, Muc 2. Chuong XII vdi tdn ggi: “Cdc e) Ngudi dudi 18 tudi la ngudi ddng
  bidn phdp gidm sdt, gido dye dp dyng trong phgm nhung ed vai trd khdng dang kd trong •
  trudng hgp duge mien trdch nhiem hinh sy” vu an”.
  vdi mdt sd ndi dung ca ban dudi ddy: Nhu vay, so vdi quy dinh tai khodn 2 BLHS
  Thir nhai vd nguydn tac dp dung, tai khodn ndm 1999 (sua ddi, bd sung nam 2009): “Ngudi
  2 Didu 91 BLHS nam 2015 quy dinh: “Ngudi chua thdnh nien pham tdi ed thd dugc mien
  dudi 18 tudi pham tdi thudc mdt trong cdc trach nhiem hinh sy, ndu ngudi do phgm tdi it
  trudng hgp sau ddy vd cd nhidu tinh tiet giam nghiem trgng hodc tdi nghidm trgng, gay hai
  nhe, ty nguydn khdc phuc phdn Idn hdu qua, khdng Idn, cd nhidutinhtiet giam nhe vd dugc
  ndu khdng thudc trudng hgp quy dinh tai Didu gia dinh hodc ca quan, td chftc nhdn gidm sdt,
  29 cua Bd lugt nay, thi cd thd dugc mien trdch giao dye”, thi quy dinh tgi khoan 2 Dieu 91
  nhidm hinh sy va dp dyng cdc bien phap quy BLHS nam 2015 the hidn mdt edch eu thd, rd
  dinh tgi Myc 2 Chucmg ndy: rang va ddy du hon vd nguyen tdc xft ly chuyen
  a) Ngudi tft dft 16 tudi ddn dudi 18 tudi hudng ddi vdi NCTN phgm tgi.
  phgm tdi it nghiem trpng, pham tdi nghidm Thir hai, ve dieu kidn dp dung, Didu 92
  trgng, tru trudng hgp quy dinh tgi Didu 134 BLHS nam 2015 quy dinh: “Ca quan dieu tra,
  (tgi cd y gay thuong tich hoac gay tdn hgi cho Vidn kidm sat hogc Tda dn chi quydt dinh
  sftc khde cua ngudi khdc); Didu 141 (tdi hidp midn trach nhidm hinh sy vd dp dung bidn
  , ddm); Didu 171 (tpi cudp giat tai sdn); phap khidn trdch, hda gidi tai cdng ddng hoac
  Didu 248 (tdi san xudt trai phep chdt ma tuy); bidn phdp gido due tgi xa, phudng, thi trdn,
  Didu 249 (tdi tang trft trdi phep chat ma tiiy); ndu ngudi dudi 18 tudi pham tpi hogc ngudi
  Didu 250 (tdi vgn chuyen trdi phep chat ma dgi didn hgp phdp cua hp ddng y vdi vide dp
  tiiy); Didu 251 (tpi mua ban trai phep chdt ma dyng mpt trong ede bidn phdp nay”. Nhu vdy,
  . tuy); Didu 252 (tdi chidm doat chdt ma tuy) ed thd khdng dinh, tham quydn dp dyng cdc
  eiia Bd ludt ndy; bidn phap xft ly chuydn hudng Id Co quan
  b) Ngudi tft du 14 tudi den dudi 16 tudi didu tra, Vien kiem sat hoac Tda dn tfty thudc
  phgm tpi rdt nghidm trpng do ed y quy dinh tai vdo giai doan td tung d6i vdi vu dn hinh sy;

  o

 4. Cac bidn phap xur ly chuydn hudng duge dp hien cac nghTa vu gdm: tuan thu phap ludt, n3i
  dyng trong trudng hgp dugc mien trach nhiem quy, quy chd eiia noi cu tni, hpc tap, ldm vide;
  hinh sy bao g6m khidn trach, hda giai tgi cpng trinh dien trudc eo quan cd thdm quydn khi
  ddng hoac bidn phap gido due tai xa, phudng, dugc ydu edu; tham gia ede chuong trinh hoc
  thi trdn (trudc ddy gido due tgi xa, phudng, thj tdp, day nghd do dia phuong td chftc, tham gia
  trdn duge eoi Id bien phap tu phdp dp dung lao ddng vdi hinh thftc phu hgp. Thdi gian
  ddi vdi NCTN pham tdi quy dinh tai Didu 70 thuc hidn cdc nghTa vu quy dinh tgi didm b, c
  BLHS nam 1999): Vide dp dyng bien phdp xft khodn 3 Didu 93 BLHS nam 2015 tft 03 thang
  ly chuyen hudng chi duge thuc hidn trong den 01 nam.
  trudng hgp NCTN phgm tdi cd the dugc midn Bidn phdp hda gidi tgi cdng ddng quy djnh
  trdch nhiem hinh sy khi phgm tdi thudc mdt tgi Didu 94 BLHS ndm 2015 dugc dp dung
  trong cac trudng hgp quy dinh tai diem a, b, c ddi vdi ngudi tft du 16 tudi ddn dudi 18 tufli
  khoan 2 Dieu 91 BLHS nam 2015 vaed nhidu pham tdi it nghiem trgng hodc phgm toi
  tinh tiet giam nhe, ty nguyen khac phyc phdn nghidm trpng hodc ngudi tu du 14 tu6i ddn
  Idn hdu qud. ndu khdng thupc trudng hgp quy dudi 16 tudi pham tpi rat nghiem trpng quy
  dinh tai Dieu 29 BLHS nam 2015 vd can eft dinh tgi diem b khoan 2 Didu 91 BLHS nam
  miln trach nhidm hinh sy; Ddng thdi, vide dp 2015. Co quan dieu tra, Vidn kidm sat hoac
  dyng bidn phap xu ly chuydn hudng chi dugc Tda dn phdi hgp vdi Uy ban nhdn dan cap x§
  thuc hidn trong trudng hgp ngudi dudi 18 tudi td chftc vide hda gidi tai cdng ddng khi nguoi
  phgm tdi hoac ngudi dai didn hgp phdp cua hi hai hogc ngudi dai didn hgp phdp eua nguin
  hp ddng y vdi vide dp dung mpt trong cac bien bi hai da tu nguyen hda gidi vd dd nghi mien
  phdp nay. Quy dinh ndy nham myc dich, dam trdch nhidm hinh su. Ddng thdi, ngudi dirpc
  bdo mdi quan he phdi hgp gifta Co quan didu dp dung bidn phdp hda gidi tai edng ddng phai
  tra, Vien kidm sat hogc Tda an vdi ngudi dai thuc hidn nghTa vy xin ldi ngudi bi hai va boi
  dien hop phap cua NCTN phgm tgi trong vide thudng thidt hai vd cae nghTa vu quy djnh t^
  gidm sdt gido due NCTN phgm tdi, ngodi ra, khoan 3 Didu 93 BLHS nam 2015.
  nd ed tae dung rang budc doi vdi NCTN pham Bidn phap giao due tai xl, phudng, thi trin
  tgi, dam bao hidu qua cdng tdc gido due, quy dinh tgi Didu 95 BLHS ndm 2015 dupe ap
  phdng ngfta. dung tu 01 ndm ddn 02 nam ddi vdi ngudi tit
  du 16 tudi den dudi 18 tudi phgm tdi it nghiem
  Thirba, vd cdn eft, phgm vi, thu tyc dp dyng
  trgng hodc phgm tdi nghidm trgng quy dinh tai
  cae bidn phap xft ly chuydn hudng ddi vdi
  didm a khodn 2 Didu 91 BLHS ndm 2015 ho|c
  NCTN pham tdi
  ngudi tft du 14 tudi ddn dudi 16 tudi pham toi
  Bidn phap khidn trdch quy dinh tai Didu 93
  rdt nghiem trgng quy djnh tgi didm b khoan 2
  BLHS nam 2015 dugc dp dyng ddi vdi ngudi
  Didu 91 BLHS nam 2015.
  tft du 16 tudi den dudi 18 tudi Idn ddu phgm tdi
  Ngudi duge Co quan didu tra, Vidn ki^n
  it nghidm trgng hodc ngudi dudi 18 tudi la
  sat ho^e Tda an giao cho Uy ban nhdn dan cap
  ngudi ddng pham co vai trd khdng ddng kd
  xd td chftc gidm sat, gido dye phdi thyc hien
  trgng vu an nham giup hg nhdn thirc ro hanh vi
  cdc nghTa vu gdm: chdp hanh ddy dft nghia vv
  phgm tgi vd hdu qua gdy ra ddi vdi cdng ddng,
  vd hpc tap, lao ddng; chiu sy giam sat, gido due
  xd hdi vd nghTa vu cua hp. Vide khidn trach ddi
  cua gia dinh, xd, phudng, thi trdn; khdng di
  vdi ngudi dudi 18 tudi phai cd sy chung kidn
  khdi noi cu tni khi khdng dugc phep; cdc nghTa
  cua cha me hode ngudi dai dien hgp phdp cua
  vu theo quy dinh tai khodn 3 Didu 93 cua
  hp. Ddng thdi, ngudi bi khidn trach phdi thuc
  BLHS nam 2015.
 5. •JJnric yiiiit
  Ndu ngudi dugc gido dye tai xd, phudng, nam ngoai thu tyc td tung hinh sy chinh thuc
  thi trdn dd chdp hdnh mpt phdn hai thdi hgn, cd ddi vdi NCTN pham tdi, huy dgng dugc ddng
  nhidu tidn bd thi theo dd nghi cua Uy ban nhan dao cae co quan nhd nude, td chftc xd hdi,
  ddn cdp xd dugc giao trdch nhidm qudn ly, gido cdng dan tham gia vdo cdng tac cam hda,
  due, CO quan da dp dung bien phap nay cd thd giao due NCTN phgm tdi nhdm muc dich
  quyet dinh chdm dirt thdi hgn gido due tai xd, giao due, giup dd hg sua chfta sai ldm, phdt
  phudng, thi tran. tridn Idnh mgnh, trd thanh cdng ddn cd ich
  Diem mdi cua BLHS ndm 2015 vd nhftng cho xd hdi, thyc hidn cd hieu qua phuang
  quy dinh ddi vdi NCTN pham tgi la da thd cham phdt huy sue manh tdng hgp cua toan
  chd hda bang cac quy dinh cu thd vd nguydn xa hgi trong qua trinh cdi each tu phdp, xdy
  tac, dieu kien, can eft, pham vi, thu tyc dp dyng vd thyc thi phap ludt theo tinh thdn
  dyng cdc bien phap xu ly chuydn hudng ddi Nghi quy^t sd 49-NQ/TW cua Bd Chinh tri
  vdl NCTN phgm tdi, budc ddu tao ra ndn tang vd Chien luge edi each tu phap den nam
  phdp ly cho vide dp dung cdc bien phap xft ly 2020./.

  (Tiip theo trang 14)
  Quy dinh sfta ddi, bd sung nham khac phuc tung trong td tung la ea sd gdp phdn quydt
  thyc td vi phgm quydn efta duong sy ddi voi dinh bao dam tinh khdeh quan trong phan
  vide edng khai chiing eft sau khi da duge thu quydt cua tod an, cdng ly va quydn con ngudi
  thdp chua duge thue hidn ddy du vd ddng bp. cung nhd dd ma thue sy duge bdo vd. Tuy
  Mdi noi moi khdc, ngay trong mdt Tda dn thl nhidn, dieu ludt edn cd khoang Idng khi bd
  thdm phan nay va tham phan kia cung khdc ngd quy dinh vd hinh thuc duong sy sao gfti
  nhau. Quan didm ban phdt, xin cho cdn rdt tai lieu chimg cu cho duong sy khdc, eung
  nang nd, tuy tidn. Ngay cd ludt su eung gap khd nhu hdu qud phdp ly trong trudng hgp duong
  khan trong thyc hidn quydn nay. Ddy la mdt sy vi phgm nghTa vu ndy. Do dd, khi tridn khai
  quyen rdt quan trpng trong td tung tranh tung. thue thi BLTTDS nam 2015 Hgi ddng tham
  Vi vdy, BLTTDS can bd sung quy dinh ve phdn tda an nhan dan toi eao cdn ed hudng
  nghTa vy eua Tda dn ddi vdi quydn cfta duong ddn thdng nhdt vd van de nay. Vdi cdc trudng
  su, cua ludt su duge edng khai toan bd cac hgp duong sy vi phgm thdi ban cung cdp
  chftng eu do cdc duong su dd nop cho Tda an chftng eft, vi pham nghTa vy sao gfti tai lieu
  vd toan bd chiing cu do Tda an da thu thdp chftng eft cho duang sy khde thi hdu qua phap
  duge vi chftng eft Id co sd dd xet xft. Duong sy ly Id chftng eft bi vd hieu. Dieu ndy mdi khdc
  va ludt su cua duang su can phai dugc tranh phye dugc tinh trgng an xft di xu Igi nhidu Idn,
  ludn vd ehimg eft trong sudt qud trinh td tung dn qud hgn keo ddi gay ra nhftng khd khan
  de dam bao vide xet xft cd ddy du co sd va nhdt djnh cho ngudi dan vd Tda an eac cdp la
  dung theo quy dinh eua phdp ludt. ke hd dd duong sy ed tinh trdn tranh, gdy edn
  trd cho hogt ddng td tyng./.
  Chung tdi cho rang, bdo dam quydn tranh

Download tài liệu Tìm hiểu về các biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội trong bộ luật Hình sự năm 2015 File Docx, PDF về máy