[Download] Tìm hiểu vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay – Tải về File Docx, PDF

Tìm hiểu vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Tìm hiểu vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Nội dung Text: Tìm hiểu vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Download


Trong đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế tại Việt Nam hiện nay, kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Bài viết chỉ ra những hạn chế đó và đưa ra những kiến nghị, giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng cao hoạt động của thành phần kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Bạn đang xem: [Download] Tìm hiểu vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tìm hiểu vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay File Docx, PDF về máy

Tìm hiểu vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tìm hiểu vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

 1. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế Tập 16, Số 3 (2020)

  TÌM HIỂU VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA THÀNH PHẦN KINH TẾ NHÀ NƯỚC
  TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
  Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  Đào Thị Vinh

  Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

  *Email: daothivinh0209@gmail.com

  Ngày nhận bài: 24/3/2020; ngày hoàn thành phản biện: 6/4/2020; ngày duyệt đăng: 02/7/2020

  TÓM TẮT

  Trong đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với
  nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế tại Việt Nam hiện nay, kinh tế
  nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, thành phần kinh tế này đang bộc lộ
  nhiều hạn chế. Chính vì vậy, bài báo chỉ ra những hạn chế đó và đưa ra những
  kiến nghị, giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng cao hoạt động của thành phần
  kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

  Từ khóa: Kinh tế nhà nước, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt
  Nam.

  1. MỞ ĐẦU

  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (2016) đã
  khẳng định vai trò quan trọng của thành phần kinh tế nhà nước:“Nền kinh tế thị trường
  định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát
  triển của lực lượng sản xuất; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó
  kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế
  [4,tr.26]. Tuy nhiên, hiện nay ở một số bộ phận nhân dân chưa hiểu một cách đầy đủ về
  vai trò của thành phần kinh tế nhà nước. Nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa kinh tế nhà
  nước và doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó, việc một số doanh nghiệp nhà nước làm
  ăn không hiệu quả cũng gây ra tâm lý hoài nghi về vai trò chủ đạo của thành phần
  kinh tế nhà nước. Vì vậy, nghiên cứu vai trò của thành phần kinh tế nhà nước trong
  nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam để làm rõ hơn vai trò
  chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước đồng thời tìm ra giải pháp khắc phục những
  điểm còn hạn chế của thành phần kinh tế này.

  153

 2. Tìm hiểu vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường <

  2. KHÁI NIỆM KINH TẾ NHÀ NƯỚC
  Muốn hiểu đúng vai trò kinh tế nhà nước, trước tiên phải nắm rõ nội hàm của
  khái niệm thành phần kinh tế nhà nước. Qua từng thời kỳ khái niệm này được hiểu
  khác nhau. Bắt đầu từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986), Việt Nam tiến hành
  đổi mới nền kinh tế. Trong Đại hội này, Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng thuật ngữ
  ‘’kinh tế quốc doanh’’. Đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991), thuật ngữ
  kinh tế quốc doanh được thay bằng cụm từ ‘’doanh nghiệp nhà nước’’. Hai thuật ngữ
  này tuy cách gọi khác nhau nhưng có nội hàm giống nhau. Đến Hội nghị Đại biểu toàn
  quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1994), hai thuật ngữ trên được thay bằng thuật ngữ
  ‘’kinh tế nhà nước’’. Lần thay thuật ngữ này không đơn giản chỉ là thay đổi tên gọi mà
  đó là sự thay đổi cả nội hàm và cách tư duy của Đảng. Từ đây, kinh tế nhà nước không
  chỉ có doanh nghiệp nhà nước mà còn bao hàm cả những bộ phận phi doanh nghiệp.
  Kinh tế nhà nước được hiểu như sau: “kinh tế nhà nước bao gồm các doanh nghiệp nhà
  nước và các yếu tố thuộc sở hữu toàn dân mà nhà nước là đại diện, như đất đai, rừng, biển,
  vùng trời, tài nguyên thiên nhiên, của cải, tài sản, tư liệu sản xuất, vốn, ngân sách nhà nước,
  lược lượng dự trữ, kể cả một phần vốn của nhà nước đưa vào các doanh nghiệp thuộc các thành
  phần kinh tế khác. Nghĩa là, hệ thống kinh tế nhà nước gồm hai bộ phận cấu thành: doanh
  nghiệp nhà nước và kinh tế nhà nước phi doanh nghiệp (đất đai, rừng, biển, vùng trời, tài
  nguyên thiên nhiên, của cải, tài sản, tư liệu sản xuất, vốn, ngân sách nhà nước, các quỹ quốc
  gia”[7,tr.117-118].

  3. NHỮNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA THÀNH PHẦN KINH TẾ NHÀ NƯỚC Ở
  VIỆT NAM HIỆN NAY

  Sự tồn tại thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định
  hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cần thiết khách quan, bởi kinh tế nhà nước có vai
  trò hết sức quan trọng:

  Thứ nhất, thành phần kinh tế nhà nước là công cụ để nhà nước điều tiết vĩ mô
  nền kinh tế
  Trong nền kinh tế thị trường, sự điều tiết của thị trường thông qua quan hệ
  cung – cầu là điều tất yếu. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhà nước đứng bên ngoài
  để thị trường quyết định tất cả mà nhà nước cũng tham gia điều tiết nền kinh tế. Nhà
  nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế hướng tới sự ổn định, phát triển, tạo ra được nhiều
  công ăn việc làm cho người dân. Để làm tốt nhiệm vụ này Nhà nước phải có tiềm lực
  kinh tế mạnh và sử dụng nhiều công cụ, trong đó thành phần kinh tế nhà nước được
  xem là công cụ đắc lực.

  154

 3. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế Tập 16, Số 3 (2020)

  Thực tế cho thấy, không chỉ nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  ở Việt Nam khẳng định sự cần thiết của kinh tế nhà nước trong điều tiết vĩ mô mà kinh
  tế thị trường tư bản chủ nghĩa cũng vậy.

  Thứ hai, thành phần kinh tế nhà nước khắc phục những khuyết tật của nền kinh
  tế thị trường
  Khi nghiên cứu về nền kinh tế thị trường ở các nước tư bản, C.Mác đã phân tích
  và khẳng định nền kinh tế thị trường có nhiều điểm tích cực. Nhưng bên cạnh đó, ông
  cũng chỉ ra một số khuyết tật của nó như: bất bình đẳng trong thu nhập, khủng hoảng
  có tính chu kỳ, thất nghiệp, ô nhiễm môi trường…
  Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã lựa chọn mô hình kinh tế
  thị trường để phát triển. Vì vậy, Việt Nam phải tìm cách khắc phục những nhược điểm
  của kinh tế thị trường. Khuyết tật đó, bản thân nền kinh tế thị trường không tự khắc
  phục được, nó cần có bàn tay của nhà nước. Nhà nước sẽ sử dụng thành phần kinh tế
  này như một công cụ hữu hiệu để giúp mình thực hiện điều đó.

  Thứ ba, thành phần kinh tế nhà nước giúp giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa
  “Theo quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin mỗi một hình thái kinh tế sẽ có một hình
  thức sở hữu giữ vai trò chủ đạo. Nếu hình thái tư bản chủ nghĩa có sở hữu tư nhân giữ vai trò
  chủ đạo thì mô hình kinh tế xã hội tương lai Cộng sản chủ nghĩa có hình thức công hữu giữ vai
  trò chủ đạo”[2,tr 210]. Để giữ cho nền kinh tế không đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa,
  Đảng Cộng sản Việt Nam trong đại hội Đại biểu lần thứ XII đã khẳng định vai trò chủ
  đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
  Thực vậy, nếu kinh tế nhà nước không giữ vai trò chủ đạo, không tạo nền tảng kinh tế
  – xã hội, định hướng nền kinh tế phát triển đúng hướng, hợp quy luật, không làm cho
  các mối quan hệ diễn ra theo tính chất phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa thì việc
  xây dựng chủ nghĩa xã hội sẽ rất khó khăn.

  Thứ tư, thành phần kinh tế nhà nước tạo ra môi trường kinh tế ổn định cho các
  thành phần kinh tế khác phát triển
  Để kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác có thể phát triển được trong
  nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, điều cần thiết là phải có một môi
  trường kinh tế tốt. Môi trường kinh tế này được thể hiện thông qua một số chỉ tiêu
  như: Tăng trưởng ổn định, lãi suất hợp lý, ít khủng hoảng, cơ sở hạ tầng đảm bảo.
  Thành phần kinh tế nhà nước đóng góp quan trọng việc tạo ra cơ sở vật chất, cơ sở hạ
  tầng và môi trường kinh tế ổn định để cho các thành phần kinh tế khác phát triển. Kinh
  tế nhà nước có thể tác động tới các thành phần kinh tế khác không chỉ bằng công cụ
  kinh tế mà còn bằng con đường gián tiếp thông qua những thiết chế và hoạt động của
  kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa. Những tác động gián tiếp đó góp phần vào sự
  phát triển của cả nền kinh tế.

  155

 4. Tìm hiểu vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường <

  Thứ năm, thành phần kinh tế nhà nước đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã
  hội
  Thành phần kinh tế nhà nước là một kênh tạo ra công ăn việc làm cho người lao
  động, có những đóng góp nhất định vào ngân sách của nhà nước. Một số tập đoàn nhà
  nước làm ăn hiệu quả đã trở thành những mũi nhọn trong ngành như: Viettel, EVN.
  Đóng góp của thành phần kinh tế nhà nước đã góp phần quan trọng vào sự phát triển
  chung của nền kinh tế Việt Nam. Kinh tế nhà nước tạo ‚đầu tàu‛ kéo nền kinh tế của
  từng ngành, vùng, địa phương phát triển; góp phần giải quyết các vấn đề xã hội; tạo
  nền tảng cho chế độ xã hội mới hình thành và phát triển.
  Như vậy, thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò rất quan trọng trong nền
  kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Những chức năng, vai trò
  của nó không thành phần kinh tế nào có thể thay thế được. Trong những năm qua,
  thành phần kinh tế nhà nước đã hoạt động và tạo ra được nhiều thành tựu, góp phần
  vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam có những khởi sắc, kinh
  tế vĩ mô có sự ổn định, lạm phát được đẩy lùi. Điều này được thể hiện rõ nhất trong
  năm 2019, ‘’Năm 2019, chúng ta không chỉ đạt được tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực
  cũng như trên thế giới mà còn duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát chỉ
  2,79%, mặt bằng lãi suất và tỷ giá luôn duy trì ổn định trong bối cảnh các thị trường tài chính
  toàn cầu đầy biến động. Cán cân ngân sách tính đến ngày 23-12-2019 là thặng dư (tổng thu
  cân đối 1,469 triệu tỷ đồng, tổng chi cân đối 1,316 triệu tỷ đồng), nợ công giảm từ hơn 64%
  GDP vài năm trước về còn khoảng 56% GDP. Thu ngân sách nhà nước vượt trên 8% dự toán
  Quốc hội giao. Quy mô xuất nhập khẩu hơn 517 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa đạt
  thặng dư kỷ lục gần 10 tỷ USD (và đã thặng dự 4 năm liên tiếp), dự trữ ngoại hối gần 80 tỷ
  USD – những con số mà 10 năm trước chúng ta không thể hình dung được” [6, tr.2]. Những
  thành tựu trên của nền kinh tế có sự đóng góp không nhỏ của kinh tế nhà nước. Ngoài
  ra, một bộ phận quan trọng của kinh tế nhà nước là doanh nghiệp nhà nước luôn đi
  tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm nhận những
  lĩnh vực then chốt như: điện, xăng, than, khoáng sản… Phải nói rằng, doanh nghiệp
  nhà nước là nơi tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, bảo hiểm xã hội… được đảm bảo
  nhất. Bên cạnh đó, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng đang được chú
  trọng thực hiện, hệ thống văn bản pháp lý cho cổ phần hóa ngày càng được hoàn thiện,
  nhiều doanh nghiệp đã cổ phần hóa thành công. Đây là những tín hiệu đáng mừng cho
  nền kinh tế Việt Nam.
  “Theo kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được Tổng cục Thống kê công
  bố ngày 19-9-2018, tỷ suất sinh lời trên doanh thu (tính bằng tổng lợi nhuận trước thuế/tổng
  doanh thu) của doanh nghiệp nhà nước đạt 6,6%, trong khi tỷ suất này ở khu vực có vốn đầu
  tư nước ngoài (FDI) là 6,7% và khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 1,9%; số lượng doanh
  nghiệp nhà nước ít, nhưng thuế và các khoản đã nộp lại cao nhất với trung bình 104 tỷ
  đồng/doanh nghiệp. Mức này được Tổng cục Thống kê đánh giá cao hơn nhiều so với khu vực

  156

 5. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế Tập 16, Số 3 (2020)

  FDI với mức trung bình là 18 tỷ đồng/doanh nghiệp và ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước là 1
  tỷ đồng/doanh nghiệp” [3, tr.3]

  4. MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA THÀNH PHẦN KINH TẾ NHÀ NƯỚC
  Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, kinh tế nhà nước vẫn còn bộc lộ nhiều
  hạn chế. Trong đó bộ phận đáng lo ngại nhất là doanh nghiệp nhà nước. Bộ phận kinh
  tế này tuy nhận được nhiều ưu đãi về nguồn lực như vốn, đất đai, tín dụng nhưng
  đóng góp về mặt kinh tế chưa tương xứng. Đóng góp cho tổng sản phẩm trong nước
  (GDP) còn thấp. Một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, yếu kém làm thất thoát nhiều
  vốn của nhà nước. Ngoài ra, tính công khai, minh bạch, kiểm tra và kiểm soát còn
  nhiều vấn đề.

  Tiến trình cổ phần hóa diễn ra còn chậm: Lũy kế từ năm 2016 đến hết tháng
  9/2019, cả nước có 168 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần
  hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.056 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.694
  tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 211.302 tỷ
  đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 112.660 tỷ đồng (53%); bán cho nhà đầu tư chiến lược
  62.206 tỷ đồng (29%); đấu giá công khai 34.641 tỷ đồng (16%), số còn lại bán cho người lao
  động là 1.743 tỷ đồng (1%) và tổ chức công đoàn 47 tỷ đồng (0,02%). Tuy nhiên, trong 168
  doanh nghiệp đã cổ phần hóa chỉ có 36/128 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục cổ phần
  hóa theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng
  Chính phủ (đạt 28% kế hoạch), số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch
  tính đến hết năm 2020 là 92 doanh nghiệp [1, tr.4].
  Nguyên nhân dẫn đến những yếu kém nói trên của doanh nghiệp nhà nước là:
  Thứ nhất, do Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một nước kinh tế phổ biến là
  sản xuất nhỏ, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Vì vậy, tư duy về kinh tế thị trường,
  về quản lý kinh tế còn hạn chế.
  Thứ hai, do bản chất sở hữu nhà nước là sở hữu toàn dân và do nhà nước làm
  đại diện. Doanh nghiệp nhà nước lấy vốn từ ngân sách nhà nước đi kinh doanh, không
  phải vốn của chủ sở hữu nên việc vốn bị mất mát, kinh doanh thua lỗ đôi khi chẳng
  gây ra sự an nguy cho người sử dụng vốn. Vì vậy, hình thức sở hữu này không kích
  thích động lực kinh doanh của giới chủ, trái lại nó tạo ra tâm lý ỷ lại, trông chờ vào
  nguồn vốn của nhà nước.
  Thứ ba, sự yếu kém về mặt nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao. Nhân sự cấp cao
  trong doanh nghiệp nhà nước là do bổ nhiệm, đôi khi sự bổ nhiệm đó không dựa trên
  tài năng, dẫn tới những người ngồi vào ghế lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp không
  phải là người có tài năng nhất.

  157

 6. Tìm hiểu vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường <

  Thứ tư, cách thức quản lý chồng chéo, rườm rà đã làm cho doanh nghiệp nhà
  nước không có được sự linh hoạt trong kinh doanh.

  5. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA KINH TẾ NHÀ
  NƯỚC

  Doanh nghiệp nhà nước là nòng cốt của thành phần kinh tế nhà nước, nhưng
  làm ăn kém hiệu quả đã ảnh hưởng đến vai trò của thành phần kinh tế này. Vì vậy,
  bước vào giai đoạn phát triển mới, để nâng cao vai trò của thành phần kinh tế nhà
  nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cần tập trung thực
  hiện tốt một số giải pháp sau:
  Thứ nhất, tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước
  trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Tuy
  còn có nhiều hạn chế nhưng thành phần kinh tế nhà nước hiện giữ vị trí trọng yếu
  trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cần tránh tình
  trạng nhầm lẫn cho rằng thành phần kinh tế nhà nước chỉ bao gồm doanh nghiệp nhà
  nước.
  Thứ hai, sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
  nhà nước theo hướng: ‚Doanh nghiệp nhà nước cần tập trung vào những lĩnh vực then chốt,
  thiết yếu, địa bàn quan trọng; xác định rõ danh mục và tăng cường tiềm lược, khả năng cạnh
  tranh của doanh nghiệp giữ 100% vốn và nắm giữ cổ phần chi phối. Đẩy mạnh thoái vốn đầu
  tư ngoài ngành, cổ phần hóa và bán hết phần vốn nhà nước trong các doanh nghiệp mà nhà
  nước không cần nắm giữ theo cơ chế thị trường. Kinh tế nhà nước cần vươn lên thưc sự giữ vai
  trò chủ đạo trongt nền kinh tế quốc dân‛*5, tr. 75]. Quá trình cổ phần hóa là tất yếu phải
  làm nhưng cần có lộ trình hợp lý để tránh tình trạng bán rẻ tài sản và làm thất thoát
  vốn nhà nước.
  Thứ ba, xây dựng chiến lược cán bộ quản lý kinh doanh của doanh nghiệp nhà
  nước đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý cao cấp. Trong đó chú ý thay đổi quá trình
  chọn lựa những nhân sự cấp cao cho doanh nghiệp nhà nước. Việc lựa chọn phải dựa
  trên tiêu chí chọn người tài, người giỏi để điều hành doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận,
  phải có lộ trình đào tạo, thu hút nhân tài trong kinh doanh; bố trí sử dụng đúng người,
  đúng việc.
  Thứ tư, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý doanh nghiệp nhà
  nước, đồng thời mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp.
  Thứ năm, đối với bộ phận phi doanh nghiệp nhà nước phải được quản lý và sử
  dụng tốt để thực sự trở thành công cụ đắc lực của Nhà nước trong định hướng, hỗ trợ
  phát triển cho doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế, là công cụ để giải
  quyết tốt các vấn đề xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế. Khu vực phi

  158

 7. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế Tập 16, Số 3 (2020)

  doanh nghiệp này chỉ có thể phát huy được hiệu quả và vai trò của mình khi Nhà nước
  có một đội ngũ công chức, viên chức giỏi chuyên môn và liêm chính trong công việc

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1]. Phạm Thị Vân Anh – Học viện Tài chính (2019). Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt
  Nam hiện nay, Tạp chí Tài chính, Website: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/tai-co-
  cau-doanh-nghiep-nha-nuoc-o-viet-nam-hien-nay-315677.html
  [2]. Vũ Đình Bách (2006). Đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt
  Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  [3]. Phạm Việt Dũng (2019). Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, Tạp chí Cộng sản, Website:
  http://www.tapchicongsan.org.vn/dau-tranh-phan-bac-cac-luan-dieu-sai-trai-thu-dich/chi-
  tiet/-/asset_publisher/YqSB2JpnYto9/content/ve-vai-tro-chu-dao-cua-kinh-te-nha-nuoc.
  [4]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính
  trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.
  [5]. Nguyễn Xuân Khoát (2019). Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nền kinh tế nhiều thành
  phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng ở Việt Nam, kỷ yếu hội thảo
  khoa học: Một số vấn đề nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị hiện nay, Đại học Huế.
  [6]. Nguyễn Xuân Phúc (2019). Những thành tựu kinh tế – xã hội to lớn của năm 2019 tạo tiền
  đề để đạt được nhiều thành tích ấn tượng và toàn diện hơn nữa cho năm 2020, Tạp chí Cộng
  sản,Website:http://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story/-
  /asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/moi-ket-qua-dat-duoc-la-su-no-luc-khong-ngung-
  nghi-su-dong-thuan-phoi-hop-cua-ca-he-thong-chinh-tri-cung-voi-quyet-tam-va-sang-tao-
  vuot-kho-cua-hang-t
  [7]. Nguyễn Quang Thuấn (2017). Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới:
  thực trạng và giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

  159

 8. Tìm hiểu vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường <

  ROLE OF STATE ECONOMY IN SOCIALIST – ORIENTED MARKET ECONOMY
  IN VIET NAM TODAY

  Dao Thi Vinh

  Faculty of Political Theory, University of Sciences, Hue University

  Email: daothivinh0209@gmail.com

  ABSTRACT

  In the orientation of developing a socialist-oriented market economy with many
  forms of ownership and various economic sectors in Vietnam, the state economy
  plays a leading role. This economic component, however, has shown several
  limitations. Therefore, this paper focuses on pointing out those limitations and
  making recommendations and appropriate solutions to enhance the performance
  of the state economic sector in the current period.

  Keywords: State economy, socialist-oriented market economy, Vietnam.

  Đào Thị Vinh sinh ngày 02/09/1990 tại Hà Tĩnh. Năm 2012, bà tốt nghiệp
  cử nhân chuyên ngành Giáo dục chính trị – quốc phòng tại Trường Đại
  học Sư phạm, Đại học Huế. Từ năm 2012, bà học cao học chuyên ngành
  Triết học tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Từ năm 2016, bà là
  giảng viên tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

  Lĩnh vực nghiên cứu: Chủ nghĩa xã hội khoa học.

  160

Download tài liệu Tìm hiểu vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay File Docx, PDF về máy