Tài LiệuTài liệu Luận Văn

[Download] Tiểu luận tình huống: Xử lý cán bộ vi phạm trong quá trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế tại các phòng giáo dục – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 20:09

MỤC LỤC Tên ñề mục Trang Lời nói ñầu 2 I. Mô tả tình huống 5 II. Xác ñịnh mục tiêu xử lý tình huống 8 III. Phân tích nguyên nhân và hậu quả 8 IV. Xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết tình huống 10 V. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án ñã lựa chọn 13 VI. Kiến nghị và kết luận 17 Danh mục tài liệu 20 LỜI NÓI ðẦU Công chức là bộ phận quan trọng có tính quyết ñịnh của nền hành chính, của bộ máy Nhà nước, nền hành chính có tốt hay không là do nhân tố con người. Trên Thế giới chế ñộ công chức ra ñời hàng trăm năm nay và ñang ñược bổ sung, sửa ñổi cải cách sao cho gọn nhẹ, thuận lợi, phù hợp với ñời sông xã hội văn minh, hiện ñại. Với xu thế hội nhập, phát triển của Thế giới và của ñất nước trong thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước hiện nay ñòi hỏi ðảng, Nhà nước ta không ngừng tăng cường sự lãnh ñạo toàn diện, phải thực sự quan tâm tới công tác nâng cao trình ñộ về mọi mặt cho cán bộ, ñảng viên, công chức, nhất là ñội ngũ cán bộ lãnh ñạo, quản lý, ñồng thời ñặt ra yêu cầu cho mỗi cán bộ, ñảng viên, công chức phải thường xuyên rèn luyện tư tưởng, ñạo ñức cách mạng, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành mọi, chủ trương, ñường lối của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước. Xây dựng và nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ, công chức cải cách nền hành chính hiện nay là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xây dựng Nhà nước ta thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, là yếu tố quyết ñịnh việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính Nhà nước. ðể góp phần thực hiện thành công trong công cuộc ñổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước, ñáp ứng yêu cầu phục vụ cho quá trình cải cách nền hành chính Nhà Nước, ngày 26 tháng 02 năm 1998, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ñã thông qua Pháp lệnh Cán bộ công chức ñể thể chế hoá ñường lối của ðảng, tháng 5 năm 2003 Pháp lệnh cán bộ, công chức ñược sửa ñổi, bổ sung, ñặc biệt ngày 13 tháng 11 năm 2008 Quốc Hội thông qua Luật Cán bộ, Công chức (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2010) là cơ sở pháp lý quan trọng ñể xây dựng ñội ngũ cán bộ, công chức có ñủ phẩm chất ñạo ñức và trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ ñáp ứng yêu cầu trong công cuộc cải cách nền hành chính, xây dựng Nhà Nước trong sạch, vững mạnh, qua những năm thực hiện Pháp lệnh cán bộ công chức, công tác quản lý cán bộ, công chức ngày càng ñược nâng cao và từng bước ñáp ứng yêu cầu của cải cách nền hành chính Nhà nước hiện nay. Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu ñã ñạt ñược vẫn còn những vấn ñề bất cập trong ñội ngũ cán bộ, công chức, ñâu ñó vẫn còn một số cán bộ, công chức thiếu ý thức thường xuyên rèn luyện nên kém về tác phong, yếu về chuyên môn, năng lực ñiều hành chuyên môn chưa thực sự xứng với cương vị và trách nhiệm ñược giao; một bộ phận cán bộ ñạo ñức thoái hoá, biến chất; lối sống không lành mạnh, thực dụng bị vật chất cám dỗ, tham ô, tham nhũng, gây ảnh hưởng không ít ñến uy tín của ðảng, Nhà nước, tới chất lượng ñội ngũ cán bộ và cản trở sự phát triển của ñất nước. Vì vậy, việc thường xuyên kiểm tra xử lý cán bộ vi phạm kỷ luật một cách nghiêm minh, kịp thời là việc làm hết sức quan trọng và cấp thiết. Vấn ñề xử lý cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật là một nội dung trong công tác quản lý cán bộ công chức. Khi xem xét kỷ luật cán bộ, công chức mắc sai lầm khuyết ñiểm phải ñặc biệt chú ý kết hợp chặt chẽ, giữa các nguyên tắc quản lý khác nhau. Phải kết hợp giáo dục với kỷ luật, xử phạt ñối với những hành vi vi phạm kỷ cương, pháp luật là nhằm giúp cho những người mắc phải lỗi lầm ñó nhận thức ñược những sai phạm của mình mà khắc phục, sửa chữa. Xử phạt phải hướng tới ñích là giáo dục, cải tạo, cải biến cái xấu; không ñồng nghĩa với trừng trị, triệt bỏ, mà phải thực hiện phương châm” trị bệnh cứu người” Chủ tich Hồ Chí Minh ñã nêu quan ñiểm “Phê bình việc chứ không phê bình người” Quan ñiểm này của Người mang tính nhân ñạo, nhân văn cao cả. Phương cách ñó tránh cho người mắc khuyết ñiểm rơi vào cái “Tôi” vị kỷ, thấp hèn, thù hận, trả ñũa, tranh giành ñược thua. Trên cơ sở những nguyên tắc ñó ñòi hỏi mỗi tổ chức cơ quan trong công tác quản lý cán bộ, công chức phải quản lý thường xuyên chặt chẽ về tiêu chuẩn cán bộ công chức lẫn tư tưởng ñạo ñức, tác phong hành vi, lấy giáo dục thuyết phục là chính ñể ngăn chặn khuyết ñiểm và tiêu cực mà cán bộ, công chức dễ mắc phải. Song khi phát hiện cán bộ công chức vi phạm kỷ luật phải có biện pháp ñấu tranh kiên quyết không bao che, xem xét sự vật hiện tượng một cách toàn diện và triệt ñể về cả mặt khách quan cũng như chủ quan ñể kết luận chính xác, ñảm bảo giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của ðảng và Nhà nước ñảm bảo tính giáo dục cao. Trong quản lý nhà nước về cán bộ, công chức có rất nhiều tình huống xảy ra ñòi hỏi các nhà quản lý phải nắm bắt ñược và kịp thời ñề ra những biện pháp thích hợp ñể ngăn chặn, giải quyết kịp thời các sự việc nảy sinh trong công tác quản lý nghiệp vụ. Trước những yêu cầu về không ngừng nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ, công chức hiện nay của ðảng và Nhà nước. Tôi xin ñề cập ñến một tình huống xảy ra trong quản lý cán bộ, công chức ñó là xử lý tình huống về “ Xử lý cán bộ vi phạm trong quá trình giải quyết chế ñộ tinh giản biên chế tại Phòng giáo dục huyện N, thành phố H” Tình huống này hoàn thành với sự giúp ñỡ của thầy giáo hướng dẫn cùng với những kiến thức ñã ñược học trong trường và những kinh nghiệm công tác. Do thời gian học ngắn kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, việc xử lý tình huống trong tiểu luận không tránh khỏi những thiếu sót, chưa thể ñáp ứng ñược triệt ñể những yêu cầu thực tế ñòi hỏi, rất mong các thầy, cô giáo góp ý cho tôi ñể bài tập tình huống cuối khoá của tôi ñược hoàn thiện hơn và có ý nghĩa thiết thực trong công tác quản lý cán bộ, công chức. Xin chân thành cảm ơn! I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG Năm 1980, sau khi tốt nghiệp lớp 10 chị Nguyễn Thị A không thi ñỗ vào trường chuyên nghiệp nào nên ñã ở nhà làm công nhân của một Lâm trường N. Vốn thông minh, học giỏi và năng nổ trong các phong trào chị ñược bầu làm bí thư chi ñoàn của Lâm trường và các chức vụ chuyên môn khác. Một thời gian sau chị ñược bầu làm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã P – Huyện N – thành phố H, phụ trách khối văn hoá – xã hội. Quá trình công tác tại xã, là một ðảng viên chị luôn nhiệt tình, năng nổ với công việc, chị luôn chăm chỉ rèn luyện bản thân, phấn ñấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ñược giao, nhiệt tình giúp ñỡ mọi người trong công tác cũng như trong ñời sống xã hội tại thôn xóm. Uy tín của chị ngày càng ñược nâng lên, ñến năm 1990 chị ñược cử ñi học lớp tại chức ðại học Sư Phạm, sau 5 năm vừa học vừa công tác ñến năm 1995 chị tốt nghiệp ñại học, ñạt kết quả loại khá và ñược phân công công tác taị Phòng giáo dục và ñào tạo huyện N. Với trình ñộ chuyên môn mà mình ñã học ñược chị A ñã cố gắng hết mình trong công việc, với những nỗ lực của bản thân năm nào chị cũng ñược các ñồng nghiệp trong cơ quan bình bầu danh hiệu lao ñộng xuất sắc và ñã ñược UBND thành phố H tặng danh hiệu chiến sỹ thi ñua cấp cơ sở, cấp tỉnh, ñược sự tín nhiệm của cấp trên cũng như anh chị em ñồng chí, ñồng nghiệp trong cơ quan tháng 6 năm 1998 chị A ñược bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục và ðào tạo huyện N và ñến năm 2000 chị ñược bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng. Với chức vụ Trưởng phòng Giáo dục và ðào tạo huyện, chị A suốt ngày bận việc cơ quan, mọi công việc của gia ñình cũng như chăm sóc con cái chị phó thác lại cho chồng chị quán xuyến (chồng chị là bộ ñội xuất ngũ ở nhà lo nội trợ cuả gia ñình) Cùng với sự phát triển của ñất nước cũng như cơ chế thị trường mở ra mỗi cán bộ công chức trong cơ quan ñời sống ngày càng ñược nâng cao hơn, nhưng gia ñình chị A lại lâm vào tình cảnh khó khăn, sau khi gia ñình chị phát hiện ra con trai chị do thiếu sự quan tâm, giáo dục chặt chẽ của gia ñình, (nhất là người mẹ) ñã bỏ học, ăn chơi ñua ñòi và ñã lâm vào con ñường nghiện hút, con trai chị lợi dụng lúc gia ñình vắng người lấy những tài sản quý giá của gia ñình ñem bán ñể tiêu sài vào tệ nạn ma tuý, khi gia ñình phát hiện ra thì cháu ñã nghiện quá nặng ñến thân tàn ma dại. Mới ñầu do còn ngần ngại sợ ảnh hưởng tới uy tín cá nhân, xấu hổ với xóm làng vợ chồng chị lặng lẽ giúp con cai nghiện tại nhà, nhưng vì cháu nghiện ñã quá nặng ñiều kiện ở nhà không thể ñáp ứng cho việc cắt cơn nghiện của con ñược. Vợ chồng chị phải gắng gượng vượt qua những dư luận xã hội, gạt bỏ những mặc cảm, sỹ diện của bản thân, chị cùng gia ñình ñã ñưa con ñi cai nghiện ở Trung tâm cai nghiện của tỉnh, nhưng con trai chị vẫn chứng nào tật nấy, không cai ñược nghiện mà ngày càng ñi sâu vào con ñường nghiện ngập hơn làm cho vợ chồng chị buồn rầu lo lắng ñến mất ăn mất ngủ, kinh tế gia ñình chị bị suy kiệt. Hoàn cảnh như vậy ñã làm xáo trộn ñời sống của gia ñình chị, ảnh hướng lớn ñến uy tín cá nhân, tai tiếng cho gia ñình, trong công việc chuyên môn ñược giao của chị cũng bị sao nhãng, lập trường tư tưởng của chị nhiều khi bị giao ñộng. Vào thời ñiểm ñó ngày 08/8/2007 Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh số: 132/2007/Nð-CP của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức, biên chế ñể thực hiện chế ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và tài chính theo quy ñịnh của pháp luật, trong nghị ñịnh này quy ñịnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế ñối với các ñối tượng dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo hướng tinh gọn. Những người nghỉ tinh giản theo Nghị ñịnh này ñược hưởng một số tiền theo quy ñịnh của Chính phủ. Uỷ ban nhân dân huyện N ñã giao cho Phòng Giáo dục và ñào tạo huyện tổ chức, rà soát, sắp xếp lại số giáo viên trong các trường thuộc diện tinh giản biên chế ñể thực hiện giải quyết tinh giản theo chế ñộ, quá trình rà soát, ñộng viên, làm công tác tư tưởng một số giáo viên còn yếu về trình ñộ chuyên môn cũng như số chưa chuẩn hoá ñược chuyên môn và những ñối tượng sức khoẻ không ñảm bảo, cho nghỉ tinh giản theo Nghị ñịnh số: 132/2007/Nð-CP của Chính phủ. Sau khi rà soát, sắp xếp, phòng giáo dục và ñào tạo huyện ñã lập danh sách và tính toán số tiền ñược trợ cấp theo hướng dẫn gửi lên hội ñồng xét duyệt tinh giản biên chế của thành phố H. Tổng số giáo viên tinh giản của huyện N trong năm 2007 là 25 người trong ñó: Nghỉ hưu trước tuổi là 24 người, Thôi việc ngay là 01 người với tổng số tiền là: 986.509.798 ñ (Chín trăm tám mươi sáu triệu năm trăm linh chín nghìn bẩy trăm chín mươi tám ñồng chẵn). Tháng 01 năm 2008 Phòng Giáo dục và ñào tạo huyện tiến hành làm thủ tục với Phòng Tài chính huyện và nhận ñầy ñủ số tiền trên về Phòng Giáo dục và ñào tạo ñể trực tiếp thanh toán cho số cán bộ giáo viên tinh giản biên chế theo Nghị ñịnh số: 132/2007/Nð-CP của Chính phủ. Ngày 15 tháng 01 năm 2008 Phòng Giáo dục và ñào tạo huyện thông báo cho các ñối tượng nghỉ tinh giản ñến nhận tiền trợ cấp sau khi tinh giản. Trong quá trình phát tiền chị A ñã chỉ ñạo nhân viên là chị: Trần Thị Hồng E – Kế toán và chị Hoàng Thị C – Thủ quỹ, phòng giáo dục và ñào tạo giữ lại mỗi người là 10% số tiền ñược trợ cấp và giải thích với lý do: “ðể làm thủ tục cần thiết với cấp trên”. Hầu hết số giáo viên ñều ký nhận ñủ số tiền và vui vẻ ra về không ai có ý kiến thắc mắc, bởi vì họ nghĩ rằng trong thời buổi khó khăn, ñể có ñược khoản trợ cấp này tất nhiên là phải lo làm các thủ tục cần thiết tại các cơ quan chức năng. Như vậy là số tiền mà Phòng Giáo dục và ñào tạo giữ lại là: 98.650.979 ñ (Chín mươi tám triệu sáu trăm năm mươi nghìn chín trăm bẩy mươi chín ñồng chẵn) chị Hoàng Thị C – Thủ quỹ cơ quan ñã giao lại toàn bộ số tiền trên cho chị A, chị A ñã sử dụng số tiền này vào mục ñích cá nhân. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản, các ñối tượng nghỉ tinh giản biên chế ñã phát hiện ra số tiền mà Phòng Giáo dục và ñào tạo huyện giữ lại không ñúng quy ñịnh theo tinh thần Nghị ñịnh số: 132/2007/Nð-CP, mà Phòng Giáo dục và ñào tạo cũng không phải ñóng tiền làm thủ tục gì, họ ñã cùng nhau làm ñơn tố cáo cán bộ phòng giáo dục và ñào tạo huyện chiếm dụng tiền của các giáo viên nghỉ tinh giản biên chế gửi lên Sở Nội vụ thành phố H là cơ quan trực tiếp thực hiện xét duyệt tinh giản biên chế, yêu cầu làm rõ sự việc và trả lời cho các ñối tượng nghỉ tinh giản ñược biết. Nhận ñược ñơn tố cáo của tập thể cán bộ giáo viên nghỉ tinh giản theo Nghị ñịnh số: 132/2007/Nð-CP, ngày 10 tháng 3 năm 2008 Lãnh ñạo Sở Nội vụ thành phố H ñã chỉ ñạo Thanh tra Sở phối hợp với thanh tra Nhà nước huyện N, tiến hành thanh tra ñột xuất Phòng Giáo dục và ñào tạo huyện N. Sau một thời gian thanh tra, ngày 20 tháng 3 năm 2008 ðoàn thanh tra Sở Nội Vụ thành phố H ñi ñến kết luận: Bà Nguyễn Thị A ñã chỉ ñạo kế toán và Thủ quỹ Phòng Giáo dục và ñào tạo huyện giữ tiền trợ cấp của số cán bộ ngành giáo dục nghỉ tinh giản biên chế, ñây là một hành vi tham ô chiếm ñoạt tài sản của công dân và chị A phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. ðây là một tình huống phức tạp, nó vừa vi phạm pháp luật, vừa vi phạm Nghị quyết, ñiều lệ ðảng, vi phạm Luật Cán bộ, Công chức, nếu không giải quyết kịp thời, thoả ñáng về tình, về lý sẽ gây ảnh hưởng xấu trong dư luận quần chúng nhân dân, gây thiệt hại ñến quyền lợi của cán bộ công chức ñã nghỉ tinh giản biên chế và uy tín của ðảng, chính quyền và các cơ quan chức năng cũng như phẩm chất ñạo ñức, lối sống của cán bộ, công chức. Nếu không giải quyết dứt ñiểm và kịp thời sẽ ảnh hưởng ñến nhân cách con người cũng như chất lượng cán bộ, công chức nói chung và tư cách ñạo ñức của người ñảng viên. II. XÁC ðỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG – Giải quyết thoả ñáng các nội dung trong ñơn tố cáo của những cán bộ, giáo viên ñược nghỉ theo chế ñộ tinh giản biên chế. – Tìm ra biện pháp xử lý ñối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật. – Bảo vệ tính hợp pháp, hợp lý quyền và lợi ích của cán bộ, công chức ñảm bảo công bằng xã hội vì mục tiêu chung: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. – Giải quyết hài hoà giữa cơ sở pháp lý, lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội – Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. – Ổn ñịnh tư tưởng cho các ñối tượng và dư luận cán bộ, quần chúng nhân dân trong huyện H. – Củng cố lại tổ chức Phòng Giáo dục và ñào tạo, chấn chỉnh kỷ luật cũng như nguyên tắc tài chính huyện H. – Tìm ra nguyên nhân dẫn ñến hành vi vi phạm khuyết ñiểm của chị A. và giải quyết những hậu quả do hành vi vi phạm của chị A ñể lại. – Thu hồi số tiền thất thoát, trả lại cho số cán bộ, giáo viên nghỉ theo chế ñộ tinh giản nhằm ñảm bảo quyền lợi chính ñáng của họ. III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ ðể có cơ sở xử lý việc vi phạm trong việc quản lý tài chính của Phòng Giáo dục và ñào tạo huyện N, chúng ta cần phải tìm nguyên nhân xảy ra sự việc trên, cùng với những hậu quả xấu mà nó ñể lại. 1. Nguyên nhân a) Nguyên nhân chủ quan – Chi bộ chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, ñảng viên nâng cao phẩm chất ñạo ñức cách mạng, tính chiến ñấu, trình ñộ kiến thức, năng lực công tác; thiếu quan tâm ñến ñời sống của ðảng viên trong chi bộ, chưa ñề ra ñược những biện pháp lãnh ñạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ñơn vị, từ ñó việc lãnh chỉ ñạo chưa thực sự hiệu quả. – Việc thực hiện quy chế dân chủ của Phòng Giáo dục và ñào tạo chưa tốt, sinh hoạt chưa ñều, tinh thần phê và tự phê bình của cán bộ, công chức trong Phòng giáo dục và ñào tạo huyện còn yếu, chưa mạnh dạn, thẳng thắn ñấu tranh, khi phát hiện ra ñồng nghiệp có những biểu hiện sai trái mà không có ý kiến góp ý, cũng như khi thấy trưởng phòng chỉ ñạo giữ tiền bất hợp lý như vậy mà không báo cáo lên cấp trên ñể kịp thời ngăn cản những hành vi xấu xảy ra. – UBND huyện N ñã lơi lỏng trong quá trình quản lý tài chính của các phòng, ban thuộc mình quản lý, không thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu chi tài chính của Phòng Giáo dục và ñào tạo, chưa chú ý việc tuyên truyền giáo dục về ý thức trách nhiệm, ñạo ñức cho cán bộ, công chức của huyện. – Các cấp quản lý cũng như các ñoàn thể chưa ñi sâu tìm hiểu ñược tâm tư nguyện vọng và hoàn cảnh gia ñình của ñội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan ñể có sự giúp ñỡ, ñộng viên của tập thể, của ñồng nghiệp kịp thời. – Chị A không thường xuyên có ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất ñạo ñức tác phong của người cán bộ ñảng viên. b) Nguyên nhân khách quan – Chất lượng sinh hoạt ðảng, tinh thần tự phê bình và phê bình trong Chi bộ Phòng Giáo dục và ñào tạo huyện còn yếu, việc giữ gìn kỷ luật và tăng cường sự ñoàn kết thống nhất trong ðảng chưa thực sự phát huy. – Ban thanh tra nhân dân của ñơn vị chưa thực sự phát huy ñược vai trò theo chức năng, nhiệm vụ ñã quy ñịnh. – Chị A (ñối tượng vi phạm) Chưa ñể tâm tới gia ñình, giáo dục con cái chưa tốt ñể cho tệ nạn xã hội len lỏi vào gia ñình, dẫn ñến hoàn cảnh kinh tế bị khánh kiệt, gia ñình lục ñục là nguyên nhân chính dẫn ñến vi phạm kỷ luật . 2. Hậu quả a) ðối với nhà nước – ðây là một hành vi vi phạm kỷ luật, biểu hiện sự thiếu tôn trọng pháp luật, làm suy thoái ñạo ñức của người cán bộ, công chức Nhà nước gây ảnh hưởng ñến kỷ cương, phép nước. ðồng thời làm giảm hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật Nhà nước và trong việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan. – Làm mất thời gian của các cơ quan chức năng vì phải tiến hành ñiều tra, xử lý vụ việc và gây tốn kém một phần kinh phí của Nhà nước. Làm ảnh hưởng tới những lần tinh giản về sau vì tinh giản biên chế là vấn ñề hết sức nhạy cảm liên quan trực tiếp ñến quyền lợi của các ñối tượng tinh giản. – Làm giảm sút pháp chế xã hội chủ nghĩa b) ðối với xã hội – Tạo ra dư luận xấu trong quần chúng, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân với chính quyền ñịa phương, ñối với các cơ quan ðảng, nhà nước. Làm mất uy tín của Phòng Giáo dục và ñào tạo huyện cũng như UBND huyện N. – Làm cho nhân dân hiểu sai về những cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ xét duyệt tinh giản biên chế. – Ảnh hưởng ñến quy chế dân chủ trong hoạt ñộng của phòng giáo dục và ñào tạo, gây hoang mang cho những ñối tượng thực hiện chế ñộ chính sách của Nhà nước. c) ðối với cán bộ, công chức – Gây khó khăn cho ñời sống của những ñối tượng nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị ñịnh số: 132/2007/Nð-CP. – Ảnh hưởng ñến chất lượng ñảng viên trong chi bộ cũng như uy tín của chi bộ trong việc xây dựng chi bộ vững mạnh. – Nếu sự việc không ñược xử lý kịp thời hoặc xử lý không nghiêm minh sẽ ảnh hưởng ñến uy tín của lãnh ñạo và gây khó khăn cho hoạt ñộng quản lý, ñiều hành, có thể trở thành cơ sở cho sự mất ñoàn kết trong nội bộ. IV. XÂY DỰNG, PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 1. Xây dựng và phân tích phương án a) Phương án 1: Theo kết luận của ðoàn thanh tra Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân huyện N triệu tập chị A lên tường trình lại toàn bộ sự việc và yêu cầu chị A hoàn trả lại số tiền ñã giữ lại của các giáo viên nghỉ tinh giản biên chế. Thành lập hội ñồng kỷ luật căn cứ theo ðiều 39 của Pháp lệnh cán bộ công chức (ðiều 79 Luật […]… có tình hu ng x y ra ngư i cán b qu n lý ph i thu th p thông tin, tìm hi u rõ nguyên nhân, phân tích tình hu ng chính xác, sau ñó ñưa ra ñư c phương án gi i quy t t i ưu nh t, có tính kh thi cao Có nghĩa là trong quá trình x lý tình hu ng ph i h p tình, h p lý, phù h p v i các văn b n hư ng d n c a c p trên Tình hu ng trên do m t ph n buông l ng trong quá trình qu nlý, d n ñ n tình hu ng x y ra Vi. .. nhanh s ti n ch A ñã chi m d ng c a các giáo vi n ngh tinh gi n biên ñ tr l i cho các ñ i tư ng * Như c ñi m c a phương án: – Hình th c k lu t như v y là nh so v i m c ñ vi ph m do ch A gây ra Gi i quy t theo phương án này khó có th nh n ñư c s ñ ng thu n c a t p th cán b , giáo vi n trong phòng giáo d c, qu n chúng nhân dân cũng như các ñ i tư ng ngh tinh gi n biên ch – Hoàn c nh hi n nay c a ch… ngũ cán b , công ch c trong ñơn v – V phía các ñoàn th trong cơ quan: Là bài h c cho sau này trong vi c b o v quy n l i, cũng như n m b t tư tư ng, nguy n v ng c a qu n chúng ñ k p th i u n n n, ñ ng th i c n có s k t h p gi a các t ch c ñoàn th v vi c ñ y lùi các t n n xã h i hi n nay – Qua x lý tình hu ng v k lu t cán b , công ch c b n thân tôi rút ra ñư c nh ng bài h c r t thi t th c trong vi c… ñ s vi c, t ñó ñưa ra phương án gi i quy t chính xác, d a trên cơ s k t h p gi a pháp lý và ñ o lý thì m i ñư c cán b và nhân dân ñ ng tình ng h Do v y, ñòi h i ngư i lãnh ñ o, qu n lý không ch là nhà t ch c, nhà chuyên môn gi i mà còn ph i là ngư i bi t ñi u hành qu n lý công vi c trong tư cách là m t nhà giáo d c, thuy t ph c, linh ho t nh y bén trong cơ ch th trư ng Nh t là trong giai ño n cách… 2- Ngày 10 tháng 4 năm 2008 Phòng Giáo d c và ñào t o huy n ti n hành h p ki m ñi m ch A Ch A tư ng trình l i toàn b s vi c và ki m ñi m trư c toàn th cơ quan T p th cán b phòng giáo d c và ñào t o huy n góp ý ki n phân tích m c ñ vi ph m c a ch A và bi u quy t hình th c thi hành k lu t ñ i v i ch A, 100% cán b , công ch c trong phòng nh t trí k lu t m c cách ch c trư ng phòng, ñ ngh lên H i ñ ng k… n lý cán b , công ch c không nh ng qu n lý t t v trình ñ chuyên môn mà còn ph i qu n lý ch t ch trong vi c trau d i ph m ch t ñ o ñ c c a ngư i cán b , công ch c, cũng như vi c ch p hành ch trương, ñư ng l i c a ð ng, chính sách Pháp lu t c a Nhà nư c VI KI N NGH VÀ K T LU N 1 Ki n ngh Thông qua phân tích, x lý tình hu ng trên tôi có m t s ki n ngh sau: 1 Tăng cư ng hơn n a pháp ch xã h i ch nghĩa trong. .. rút ra cho Chi b phòng giáo d c và ñào t o huy n N trong vi c qu n lý ñ ng vi n c a chi b mình không nghiêm túc, t o sơ h cho ñ ng vi n vi ph m pháp lu t, nh hư ng t i toàn chi b trong xây d ng chi b v ng m nh – V phía chính quy n: ðây là bài h c rút ra cho t ch c phòng giáo d c và ñào t o huy n trong v n ñ ch n l a nhân s cho nh ng l n sau ðây là bài h c có ý nghĩa răn ñe, c nh t nh, giáo d c ñ i v… truy n giáo d c pháp lu t trong cơ quan, ñơn v , các t ch c ñoàn th , 5- Thư ng xuyên chăm lo xây d ng ñ i ngũ cán b , công ch c các c p, các ngành, các ñơn v v ng m nh v m i m t, ñ ng vi n, cán b , công ch c ph i t rèn luy n, tu dư ng b n thân, h c h i nâng cao hi u bi t v v ch trương, ñư ng l i c a ð ng, chính sách pháp lu t c a Nhà nư c, kiên quy t ñ u tranh, phòng ch ng các t nan xã h i, các bi… ng bi u hi n vi ph m k lu t, h n ch ñ n m c th p nh t nh ng sơ h trong qu n lý ñi u hành không ñ x y ra nh ng tiêu c c làm t n h i uy tín và l i ích t p th và Nhà nư c N i dung tình hu ng trình bày trong trên ñây ch là m t tình hu ng trong qu n lý cán b , công ch c, v i mong mu n c a tôi là tìm ra ñư c phương án t i ưu nh t ñ gi i quy t v vi c Qua ñó b i dư ng thêm ki n th c cho mình trong th c t công… trong các cơ quan ð ng và Nhà nư c 2 Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra v tài chính c a các ñơn v m t cách thư ng xuyên, liên t c 3- Có ch ñ khen thư ng, k lu t h p lý ñ k p th i ñ ng vi n nh ng cán b , công ch c có ý th c thành tích trong công tác, ñ ng th i x lý nghiêm minh nh ng cán b , công ch c vi ph m k lu t, ngăn ch n nh ng hi n tư ng tiêu c c gây nh hư ng x u t i ch t lư ng ñ i ngũ cán b . lý tình huống về “ Xử lý cán bộ vi phạm trong quá trình giải quyết chế ñộ tinh giản biên chế tại Phòng giáo dục huyện N, thành phố H Tình huống này hoàn thành với sự giúp ñỡ của thầy giáo. chi bộ, chi bộ Phòng giáo dục và ñào tạo huyện N trực tiếp gửi lên cấp trên. *Nhận ñịnh kết qủa xử lý tình huống: Qua vi c xử lý tình huống cho thấy, khi có tình huống xảy ra người cán bộ. TÌNH HUỐNG – Giải quyết thoả ñáng các nội dung trong ñơn tố cáo của những cán bộ, giáo vi n ñược nghỉ theo chế ñộ tinh giản biên chế. – Tìm ra biện pháp xử lý ñối với cán bộ, công chức vi phạm

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tiểu luận tình huống: Xử lý cán bộ vi phạm trong quá trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế tại các phòng giáo dục – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tiểu luận tình huống: Xử lý cán bộ vi phạm trong quá trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế tại các phòng giáo dục, Tiểu luận tình huống: Xử lý cán bộ vi phạm trong quá trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế tại các phòng giáo dục, Tiểu luận tình huống: Xử lý cán bộ vi phạm trong quá trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế tại các phòng giáo dục

Hy vọng thông qua bài viết Tiểu luận tình huống: Xử lý cán bộ vi phạm trong quá trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế tại các phòng giáo dục . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button