Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] Tiểu luận quan trắc môi trường – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2016, 23:13

CHUYÊN ĐỀ 03 LOGO QUAN TRẮC – ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐT& KCN việt nam GVHD: PGS.TS Lê Thanh Hải HVTH: Ngô Thị Tố Ly Nguyễn Lê Uyển Như Lớp: QLMT Khóa 2012 www.themegallery.com Tài liệu tham khảo Hướng dẫn thiết kế hệ thống quan trắc chất lượng nước lưu vực sông, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Bộ Tài Nguyên Môi Trường, 2009 GS TSKH Phạm Ngọc Đăng, 2010 Quản lý môi trường khu công nghiệp NXB Xây Dựng, Hà Nội Nguyễn Thị Lệ Hằng, 2012 “Nghiên cứu đề xuất mạng lưới quan trắc chất lượng nước hồ Đá Đen – Bà Rịa Vũng Tàu” Nguyễn Thị Thanh Tâm, 2008 “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải cho KCN Tân Bình” Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ban hành ngày 29/01/2007 định việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường quốc gia đến năm 2020” Thông tư 29/2011/TT-BTNMT Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa Thông tư 21/2011/TT-BTNMT Quy định việc đảm bảo chất lượng kiểm soát chất lượng quan trắc môi trường Mục tiêu Xây dựng thiết kế hệ thống chương trình quan trắc chất lượng môi trường nhằm đánh giá dự báo diễn biến môi trường có liên quan Nội dung Quan trắc môi trường QA/QC phân tích quan trắc Thiết kế chương trình quan trắc – cho ví dụ thực tế Tình hình QTMT nước  Hệ thống quan trắc môi trường toàn cầu GEMS bao gồm GEMS/air GEMS/water (1974) với 142 nước tham gia có mục đích theo dõi, giám sát đánh giá thay đổi thành phần môi trường  Nhiều nước tiến hành xây dựng chương trình quan trắc chất lượng môi trường riêng  Việt Nam xây dựng Mạng lưới QTMT Quốc gia từ năm 1995  Cho đến nước thành lập 42 Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh/ thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu giám sát cấp Nhà nước  Nhiều tỉnh bắt đầu thực chương trình quan trắc môi trường như: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Long An… Cơ sở khoa học công tác quan trắc Việc quan trắc thực tuân thủ theo Tiêu chuẩn Việt Nam Nghị định, Quyết định, Thông tư liên quan Hệ thống quan trắc khung tạo nên trình “Lập kế hoạch”, “Triển khai” “Kiểm tra đưa hành động để cải thiện” Căn vào thông tin môi trường để nắm bắt trạng, tác động, dự báo xu biến đổi đối tượng cần quan trắc Mục tiêu quan trắc MT Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường phục vụ việc xây dựng báo cáo trạng môi trường Cảnh báo kịp thời diễn biến bất thường hay nguy ô nhiễm, suy thoái môi trường Xây dựng sở liệu chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp trao đổi thông tin phạm vi quốc gia quốc tế Phân loại Quan trắc MT Phân loại theo chức Phân loại theo thành phần môi trường Phân loại theo tính chất liên tục -Trạm quan trắc môi trường quốc gia, khu vực, địa phương -Trạm quan trắc môi trường nhiễm bẩn -Trạm tác động: theo dõi tác động hoạt động công nghiệp kinh tế xã hội tới môi trường -Trạm xu hướng: theo dõi xu hướng thành phần môi trường phạm vi khu vực -Quan trắc gián đoạn -Quan trắc liên tục -Phân loại theo tính động -Trạm quan trắc cố định -Trạm quan trắc lưu động -Quan trắc chất lượng không khí -Quan trắc chất lượng nước ngầm -Quan trắc chất lượng nước mặt -Quan trắc chất lượng đất (xói mòn suy thoái đất) -Quan trắc tài nguyên sinh học Qui trình thực QTCLMT Thiết kế chương trình QT Bước 1: Xác định kiểu quan trắc Bước 2: Xác định địa điểm vị trí quan trắc Bước 3: Xác định thông số quan trắc Bước 4: Xác định thời gian tần suất quan trắc Bước 5: Lập kế hoạch quan trắc Bước Mục tiêu quan trắc chất lượng nước hồ Đá Đen  Phát dấu hiệu biến đối bất thường chất lượng nước hồ, nước sông suối lưu vực  Kiểm soát chất lượng nguồn nước phép xả thải môi trường  Đánh giá khuynh hướng biến đổi chất lượng nước tương lai  Thu thập liệu phục vụ cho nghiên cứu khoa học Bước Xác định rõ nguồn lực sẵn có  Nhân : quản lý kế hoạch QT, cán trường, cán phòng thí nghiệm  Trang thiết bị dụng cụ  Lập kế hoạch ngân sách Bước Khảo sát thu thập thông tin hồ Đá Đen Thu thập thông tin sẵn có Xác định vị trí trọng điểm Khảo sát thông tin lưu vực hồ Đá Đen STT Các yếu tố Thông tin cần thiết 01 Đặc điểm môi trường tự nhiên Địa chất, thổ nhưỡng, chất lượng nước 02 Sử dụng đất Công nghiệp, nông nghiệp, khu dân cư, khai thác khoáng sản 03 Khai thác sử dụng nước Cấp nước nước sinh hoạt, cấp nước công nghiệp, nông nghiệp 04 Các hoạt động nhân sinh Trang trại chăn nuôi, khu TTCN Ngãi Giao, trồng lâu năm, ngắn ngày, khu dân cư 05 Các nguồn ô nhiễm tiềm Xói mòn đất, bồi lắng lòng hồ, hoạt động chăn nuôi, khu tiểu thủ công nghiệp đầu nguồn cấp nước vào hồ, trồng ngắn ngày sát ven hồ, nước thải sinh hoạt đầu nguồn Bản đồ vị trí trọng điểm Bước Thiết lập mạng lưới quan trắc  Tiêu chí lựa chọn vị trí quan trắc  Số lượng đặc điểm vị trí quan trắc  Các thông số quan trắc  Thời gian tần xuất quan trắc Bản đồ mạng lưới quan trắc chất lượng nước hồ Đá Đen Số lượng đặc điểm vị trí quan trắc Đối tượng quan trắc Nước hồ Nước sông Nguồn xả thải Ký hiệu vị trí quan trắc Tên vị trí Đặc điểm 1; Trong lòng hồ Đá Đen – đầu vào Nơi hòa trộn tốt nguồn nước cấp hồ Trong lòng hồ Đá Đen – đầu Nước khỏi hồ – điểm kiểm soát sử dụng nước 4; 5; 6; 7; 8; Hạ lưu sông suối chảy vào hồ: suối Lúp, suối Nhạc, suối Cơm, suối Chích, sông Xoài … Đầu nguồn nước cấp vào hồ Đá Đen – điểm quan trắc nước sông 10; 11; 12; 13; 14; 15 Thượng nguồn: sông Xoài, suối Cù Bi, suối Liên Hiệp, suối Gia Hớp, suối Chích, suối Lúp Nước đầu nguồn nhánh sông suối cấp vào hồ Đá Đen – điểm quan trắc nước sông 16 Hạ nguồn hồ Kim Long Kiểm soát nước từ nguồn hồ Kim Long- điểm quan trắc nước sông 17; 18; 20 Thượng nguồn sông Xoài, suối Cù Bi, suối Lúp Tiếp nhận nguồn nước thải từ khu dân cư – điểm kiểm soát nguồn xả thải 19 Trại nuôi heo – sông Xoài Kiểm soát nguồn thải từ hoạt động chăn nuôi 21 Khu TTCN Ngãi Giao Kiểm soát nguồn thải từ hoạt động dệt nhuộm Các thông số quan trắc  Thông số lưu lượng, nhiệt độ, pH, TSS, độ đục, mùi, độ dẫn điện, độ cứng  Thông số DO, BOD5, COD  Thông số T-N, N-NH4+, N-NO3-/N – NO2  Thông số T-P, P-PO43-, Chlorophyll a  Các thông số sinh học: T-coliform, E.coli, chlorophyll-a  Thuốc BVTV  Kim loại nặng  Trầm tích  Dầu mỡ khoáng Đối tượng Nước sông suối Thông số tần suất quan trắc Hạng mục Thông số quan trắc Tần suất Thông số hóa lý Nhiệt độ, pH, TSS, DO Chất dinh dưỡng NH4+, NO2-, NO3-, PO43- Ô nhiễm hữu BOD5, COD Thông số vi sinh T- coliform Thông số khác Dư lượng thuốc BVTV, Fe Lưu lượng nước tháng/lần , tháng/lần Thông số hóa lý Mùi, EC, độ đục, độ cứng, nhiệt độ, pH, TS tháng/lần Chất vô SO42-, Cl- Chất dinh dưỡng nitrat, nitrit amoni, photphat tháng/lần , 1tháng/lần Ô nhiễm hữu BOD5, COD tháng/lần Thông số vi sinh T- coliform, E.coli tháng/lần Sắt, F- chlorophyll a tháng/lần , năm/lần Kim loại nặng Zn, Cu, Hg, As, Pb, Cd, Cr tháng/lần Trầm tích hồ Kim loại nặng Zn, Cu, Hg, As, Pb, Cd, Cr tháng/lần Nguồn xả thải Thông số hóa lý pH, TDS, TSS tháng/lần Chất dinh dưỡng T-N, T-P tháng/lần Ô nhiễm hữu BOD5, COD Thông số vi sinh T-coliform Thông số khác nhiệt độ (vị trí 21) Hg, Zn (vị trí 21) dầu mỡ khoáng, E.coli (vị trí 17, 18, 20) Nước hồ Mùa khô: tháng/lần Mùa mưa: tháng/lần tháng/lần tháng/lần tháng/lần Bước Lấy mẫu Phương pháp lấy mẫu tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia hành Các phương pháp đo chất lượng nước trường sử dụng thiết bị hiệu chuẩn có độ tin cậy cao Bước Công việc phòng thí nghiệm Quy trình phân tích mẫu phải tuân theo thủ tục, hướng dẫn, quy định phòng thí nghiệm Bước Quản lý liệu Sử dụng GIS để lưu trữ kết quan trắc đợt quan trắc Gồm:  Dữ liệu không gian Dữ liệu thuộc tính Phân tích địa lý Kết luận Đã đề xuất quy trình quan trắc chất lượng nước gồm bước Trong đó, mạng lưới quan trắc thiết kế cho đối tượng nước sông suối, nước hồ nguồn xả thải Việc lưu trữ trình bày thông tin môi trường Gis giúp nhận diện CL nước mặt lập báo cáo định kỳ nhanh, xác, khoa học LOGO Cảm ơn thầy bạn theo dõi ! www.themegallery.com […]… ràng, khách quan, không suy đoán, sửa chữa hoặc tự ý bổ sung số liệu QA/QC trong lập báo cáo • Lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường sau mỗi đợt quan trắc và báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường hàng năm • Bám sát và đáp ứng mục tiêu của chương trình quan trắc, bảo đảm tính trung thực, kịp thời, chính xác và khách quan • Phải được lãnh đạo của các tổ chức thực hiện quan trắc môi trường ký,…QA/QC trong phân tích và quan trắc Bao gồm 6 bước chính QA/QC trong xác định chương trình quan trắc QA/QC trong thiết kế mạng lưới QA/QC trong hoạt động tại hiện trường QA/QC trong hoạt động ở phòng thí nghiệm QA/QC trong xử lý số liệu QA/QC trong lập báo cáo QA/QC trong xác định chương trình quan trắc • Xác định nội dung quan trắc • Xác định yêu cầu nhân lực • Yêu cầu về trang… khoáng sản Đất ngập nước Thiết kế hệ thống quan trắc chất lượng nước hồ Đá Đen – Bà Rịa Vũng Tàu 1 2 3 4 5 6 7 Xác định các mục tiêu quan trắc Xác định rõ các nguồn lực sẵn có Khảo sát thu thập thông tin về lưu vực hồ Đá Đen Thiết kế mạng lưới quan trắc Lấy mẫu, Các công việc trong phòng thí nghiệm Quản lý dữ liệu và lập báo cáo Bước 1 Mục tiêu quan trắc chất lượng nước hồ Đá Đen  Phát hiện dấu… xử lý số liệu • Tài liệu, hồ sơ liên quan phải được lập đầy đủ, trung thực, kịp thời và được lưu giữ, quản lý theo quy định • Số liệu quan trắc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm phải được kiểm tra, tính toán và xử lý • Phát hiện các sai sót phải báo cáo lãnh đạo để có quyết định xử lý hoặc hủy bỏ những số liệu đó • Kết quả đo, thử nghiệm tại hiện trường, kết quả phân tích trong phòng… trắc, bảo đảm tính trung thực, kịp thời, chính xác và khách quan • Phải được lãnh đạo của các tổ chức thực hiện quan trắc môi trường ký, đóng dấu xác nhận trước khi giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền Thiết kế chương trình quan trắc tại Hồ Đá Đen Giới thiệu về hồ Đá Đen  Hồ Đá Đen thuộc xã Láng Lớn, huyện Châu Đức – Tỉnh BRVT được khởi công năm 2004 với các chức năng sau:  Tưới cho 1900 ha đất nông nghiệp,… cụ lấy mẫu được kiểm tra định kỳ • Mẫu trắng vận chuyển và mẫu trắng hiện trường • Thống nhất về kí hiệu và nhận dạng mẫu • Mẫu đúp • Cần có biên bản nhật ký lấy mẫu • Mẫu lặp theo không gian • Qui định cách thức bảo quản mẫu • Mẫu lặp hiện trường • Mẫu trắng thiết bị lọc mẫu • Mẫu lặp theo thời gian • Mẫu chuẩn đối chứng hiện trường • Mẫu thêm QA/QC trong hoạt động ở PTN QA • Đạt các tiêu chuẩn về… nước hồ, nước sông suối trong lưu vực  Kiểm soát chất lượng nguồn nước được phép xả thải ra môi trường  Đánh giá khuynh hướng biến đổi chất lượng nước trong tương lai  Thu thập bộ dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu khoa học Bước 2 Xác định rõ các nguồn lực sẵn có  Nhân sự : quản lý kế hoạch QT, cán bộ hiện trường, cán bộ phòng thí nghiệm  Trang thiết bị dụng cụ  Lập kế hoạch ngân sách Bước 3 Khảo… thiết bị hoạt động QA/QC trong thiết kế mạng lưới • Bố trí nhân lực • Địa điểm lấy mẫu • Tần suất và thời gian • Các dạng lấy mẫu, mẫu đo tại hiện trường và mẫu mang về phòng thí nghiệm • Đảm bảo tính khả thi và an toàn QA/QC trong hoạt động tại hiện trường QA • Nhân viên phải được đào tạo, nắm rõ kế hoạch,chương trình và phương pháp lấy mẫu QC Yêu cầu phải tiến hành lấy các loại mẫu sau: • Mẫu trắng… ngân sách Bước 3 Khảo sát thu thập thông tin về hồ Đá Đen Thu thập thông tin sẵn có Xác định vị trí trọng điểm Khảo sát thông tin nền lưu vực hồ Đá Đen STT Các yếu tố Thông tin cần thiết 01 Đặc điểm môi trường tự nhiên Địa chất, thổ nhưỡng, chất lượng nước 02 Sử dụng đất Công nghiệp, nông nghiệp, khu dân cư, khai thác khoáng sản 03 Khai thác và sử dụng nước Cấp nước nước sinh hoạt, cấp nước công nghiệp,… Hiện trạng sử dụng đất  Đất trồng cây lâu năm chiếm phần lớn diện tích lưu vực (82%) Các loại cây trồng chính là cao su, cà phê, tiêu, điều  Cây ngắn ngày chiếm diện tích nhỏ (2%), phân bố rải rác xung quanh lòng hồ Đá Đen Các cây trồng chính gồm sắn, bắp, đậu, bí  Khu công nghiệp chiếm diện tích rất nhỏ Hiện trong lưu vực chỉ có khu công nghiệp Ngãi Giao có diện tích 32.6 ha  Đất ngập nước không nhiều, … lượng quan trắc môi trường Mục tiêu Xây dựng thiết kế hệ thống chương trình quan trắc chất lượng môi trường nhằm đánh giá dự báo diễn biến môi trường có liên quan Nội dung Quan trắc môi trường. .. tới môi trường -Trạm xu hướng: theo dõi xu hướng thành phần môi trường phạm vi khu vực -Quan trắc gián đoạn -Quan trắc liên tục -Phân loại theo tính động -Trạm quan trắc cố định -Trạm quan trắc. .. kiểu quan trắc Bước 2: Xác định địa điểm vị trí quan trắc Bước 3: Xác định thông số quan trắc Bước 4: Xác định thời gian tần suất quan trắc Bước 5: Lập kế hoạch quan trắc QA/QC phân tích quan

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tiểu luận quan trắc môi trường – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tiểu luận quan trắc môi trường , Tiểu luận quan trắc môi trường , Tiểu luận quan trắc môi trường

Hy vọng thông qua bài viết Tiểu luận quan trắc môi trường . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button