Tài LiệuTài liệu Luận Văn

[Download] Tiểu luận Quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2013, 09:22

Tiểu luận Quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa TIỂU LUẬNQuản nhà nước đối với di tích lịch sửvăn hóaMục lụcPhần mở đầuNội dungKết luậnI. Phần mở đầu◦Lý do chọn đề tài◦Mục đích◦Phương pháp nghiên cứu1. do chọn đề tàiVai trò của di tích lịch sửvăn hóaVai trò của QLNN và QLNN đối với di tích lịch sửvăn hóaCùng với quá trình đổi mới đất nước và nâng cao hiệu quả QLNN, QLNN đối với di tích lịch sửvăn hóa đã có nhiều kết quả thiết thựcTuy nhiên, trên thực tế còn tồn tại một số hạn chế  Giải pháp hoàn thiện2. Mục đích◦Giới thiệu 1 số vấn đề về di tích lịch sửvăn hóa và công tác QLNN đối với di tích lịch sửvăn hóa.◦PT thực trạng hoạt động QLNN đối với di tích lịch sửvăn hóa◦Đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và hoàn thiện công tác QLNN đối với di tích lịch sửvăn hóa3. Phương pháp nghiên cứuPP luận◦CN Mác – Lênin◦Hệ thống quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng và NN về QLNN và CCHC trong thời kỳ CNH – HĐH và hội nhập quốc tếPP nghiên cứu◦Lý thuyết◦Điều tra khảo sát thực tế◦Phân tích, tổng hợp ◦Các phương pháp khác II. Nội dung◦Cơ sở pháp lý◦Một số vấn đề chung về di tích lịch sửvăn hóa◦Bộ máy QLNN đối với di tích lịch sửvăn hóa◦Tình hình QLNN đối với di tích lịch sửvăn hóa◦Kiến nghị, giải pháp1.Cơ sở pháp lýHiến pháp 1992Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hộiLuật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 06 năm 2001 của QHLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (số 28/2001/QH10) của QH số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009NĐ số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá. 1.Cơ sở pháp lýNĐ số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.Quyết định 1706/2001/QĐ – BVHTT ngày 24 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ văn hóa – Thông tin phê duyệt tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sửvăn hóa và danh lam thắng cảnh đến 2020QĐ số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ văn hóa – Thông tin về việc ban hành quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sửvăn hoá, danh lam thắng cảnh 2. Một số vấn đề chung về di tích lịch sửvăn hóaKhái niệmGiới thiệu về di tích lịch sửvăn hóa Việt Nam[…]… Đánh dấu các giai đoạn phát triển của các văn hoá khảo cổ 2.2 Giới thiệu về di tích lịch sửvăn hóa Việt Nam  Di tích lịch sửvăn hóa được xếp hạng như sau: ◦ Di tích cấp tỉnh ◦ Di tích quốc gia ◦ Di tích quốc gia đặc biệt 3 Bộ máy QLNN đối với di tích lịch sửvăn hóa Chính phủ  Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch  ◦ Cục Di sản văn hóa ◦ Viện Bảo tồn di tích Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc… tiếng Việt: di tích lịch sử văn hóa là tổng thể những công trình, địa điểm, đồ vật hoặc tác phẩm, tài liệu có giá trị lịch sử hay văn hóa được lưu lại  Luật di sản văn hóa 2001: di tích lịch sửvăn hóa là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học 2.2 Giới thiệu về di tích lịch sử văn hóa Việt Nam Nước ta… quản di tích lịch sửvăn hóa tỉnh ◦ Phòng Văn hóa – Thông tin huyện ◦ Cán bộ văn hóa – xã hội 4 Tình hình QLNN đối với di tích lịch sửvăn hóa  Những mặt đạt được  Những mặt còn hạn chế 4.1 Những mặt đạt được        Bộ máy QLNN về di tích lịch sửvăn hóa đã được tổ chức thành một hệ thống từ TW đến địa phương Về cơ bản, Nhà nước đã ban hành một số VB pháp luật tạo hành lang pháp lý. .. 2882 di tích xếp hạng cấp quốc gia, nhiều di tích lịch sử xếp hạng cấp tỉnh ◦ có 4 di sản văn hóa thế giới  Nhiều di tích lịch sửvăn hóa: ◦ mang giá trị về mặt hiện vật, vật chất ◦ tiềm chứa nhiều giá trị tinh thần – nhân văn ◦ góp phần vào việc giáo dục lòng tự tôn dân tộc, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống ◦ có ý nghĩa tích cực về mặt kinh tế  2.2 Giới thiệu về di tích lịch sửvăn hóa. .. Nhiều di tích lịch sử đã được bảo tồn, tôn tạo, trùng tu Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về bảo tồn di sản văn hóa; bảo tồn và phát huy các giá trị di tích, chống xuống cấp các di tích lịch sửvăn hóa Công tác XHH hoạt động bảo tồn di tích lịch sửvăn hóa đã thu hút được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân Quy hoạch, đầu tư bảo tồn và phát triển trên gắn với sự phát triển du lịch. .. QLNN về di tích lịch sửvăn hóa Tăng cường công khai, minh bạch trong mọi hoạt động Định hướng, chương trình rõ ràng cho hoạt động trùng tu di tích Thực hiện tốt công tác kiểm kê, thống kê và xếp hạng các di tích Kết hợp QL di tích với QL lễ hội và gắn với phát triển du lịch ở các khu di tích Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Đẩy mạnh XHH công tác bảo vệ di tích lịch sử, huy động… mặt kinh tế  2.2 Giới thiệu về di tích lịch sửvăn hóa Việt Nam  Về cơ bản, các di tích lịch sửvăn hóanước ta có ý nghĩa về các mặt: ◦ Gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước ◦ Gắn với thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân của đất nước ◦ Gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu của các thời kỳ cách mạng, kháng chiến ◦ Có giá trị tiêu biểu trong các… ủng hộ từ mọi nguồn lực trong nhân dân Cơ chế thanh tra, kiểm tra hữu hiệu III Kết luận Với kết quả đổi mới đất nước, QLNN đã có bước chuyển theo hướng hiện đại hóa và hiệu quả hơn  Với vai trò là bộ phận của QLNN, QLNN đối với di tích lịch sửvăn hóa đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành nhân cách con người VN  Khắc phục… tích Quản lỏng lẻo về lễ hội ở khu di tích Bât cập trong kiểm kê và công nhận di tích Chưa chú trọng công tác tuyên truyền, GD ý thức người dân 5 Kiến nghị, giải pháp   Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ quản lý: ◦ ◦ ◦ ◦       Xác định rõ trách nhiệm của CQ, CB quản Xây dựng đội ngũ CB QLNN có chuyên môn, nghiệp vụ Bổ sung nhân sự cho bộ máy QLNN về di. .. đến di sản văn hóa bước đầu có những hiệu quả đáng kể 4.2 Những mặt còn hạn chế   VB pháp luật thiếu thống nhất, chưa rõ ràng Về bộ máy quản lý: ◦ Chưa hoạt động hiệu quả ◦ Cán bộ có chuyên môn hạn chế về số lượng và chất lượng ◦ Nguồn tài chính chưa đáp ứng yêu cầu       Di tích xuống cấp nghiêm trọng Hiện tượng lấn chiếm di tích Công tác trùng tu gây ảnh hưởng đến giá trị thực sự của di tích . về di tích lịch sử – văn hóa và công tác QLNN đối với di tích lịch sử – văn hóa. ◦PT thực trạng hoạt động QLNN đối với di tích lịch sử – văn hóa Đưa. sử – văn hóa Bộ máy QLNN đối với di tích lịch sử – văn hóa Tình hình QLNN đối với di tích lịch sử – văn hóa Kiến nghị, giải pháp1.Cơ sở pháp lý Hiến

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tiểu luận Quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tiểu luận Quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa, Tiểu luận Quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa, Tiểu luận Quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa, Khái niệm

Hy vọng thông qua bài viết Tiểu luận Quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button