Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] Tiểu luận đề tài công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện cẩm thủy – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2014, 16:33

Chương 1. Cơ sở lý luận về công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng.Chương 2. Thực trạng công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính lớp K4. Học viên: Trần Duy Hưng UBND TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TIỂU LUẬN Đề tài: Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. Họ và tên: Trần Duy Hưng Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng phòng Lớp: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính K3. Thanh Hóa, tháng 5 năm 2014 1 Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính lớp K4. Học viên: Trần Duy Hưng LỜI NÓI ĐẦU 1. Lý do chọn của đề tài. Trong những năm gần đây việc phát triển kinh tế – văn hóa xã hội đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, cùng với sự phát triển đó là tốc độ đô thị hoá đang diễn ra hết sức nhanh chóng trên phạm vi Quốc gia. Huyện Cẩm Thủy cũng không nằm ngoài sự phát triển đó, với tốc độ đô thị hoá nhanh cũng kéo theo những hệ luỵ cần phải giải quyết đó là trật tự xây dựng. Tình hình vi phạm trật tự xây dựng đã và đang là một vấn đề cần phải được xem xét một cách nghiêm túc để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng công trình và quản lý quy hoạch xây dựng. Hiện nay hiện tượng xây dựng không phép, trái phép xẩy tuy không phải là phổ biến nhưng trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Cẩm Thủy có thể nhận thấy các công trình vi phạm về quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng ngày càng nhiều và đa dạng hơn, vi phạm không những chỉ ở các xã mà ngay cả ở thị trấn trung tâm huyện. Mức độ vi phạm không chỉ dừng lại ở một số hộ xây nhà hàng quán lấn chiếm hành lang giao thông mà kể cả một số hộ xây nhà ở kiên cố không xin phép, thậm trí có những công trình xây dựng vi phạm về đất tập thể, sử dụng đất đai không đúng mục đích diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp. Do những lý do chủ quan về công tác lập quy hoạch không được quan tâm thực hiện, hoặc thực hiện không kịp thời và thực hiện lập quy hoạch có nhiều bất cập và thiếu sót. Trước những tồn tại hạn chế đó. Yêu cầu quản lý trật tự xây dựng theo đúng quy hoạch và pháp luật, loại trừ hiện tượng phát triển tự phát, tùy tiện không thể kiểm soát nổi là một vấn đề quan trọng hiện nay đối với huyện Cẩm Thủy trong việc thực hiện Luật Xây dựng và Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ; Thông tư số 10/2012/TT- BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 1350/2013/QĐ- UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Một trong những công cụ để quản lý trật tự xây dựng đó là cấp giấy phép xây dựng. Thực tế đã chứng minh nếu trình tự thủ tục cấp phép khoa học và có tính thực tiễn cao thì sẽ được tuân thủ nghiêm minh hơn góp phần quản lý trật tự xây dựng nói chung và công tác quản lý đô thị nói riêng được tốt hơn. Nếu việc cấp phép xây dựng được thực thi nghiêm túc và hiệu quả trong thực tế thì việc thực thi pháp luật và lập lại kỷ cương trong xây dựng và quản lý đô thị sẽ nhanh chóng vào nề nếp góp phần xây dựng đất nước ta “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Đó cũng là những lí do để chọn đề tài: “Công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. Thực trạng và giảp pháp” làm tiểu luận. 2. Mục đích nghiên cứu. 2 Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính lớp K4. Học viên: Trần Duy Hưng Mục đích chính của tiểu luận là tìm hiểu, phân tích cơ sở lý luận chung, đánh giá thực trạng, các thành công và bất cập, từ đó đề xuất giải pháp cần thiết nhằm hoàn thiện công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. Để thực hiện mục đích đề ra, tiểu luận tập trung giải quyết các vấn đề: – Tập hợp, phân tích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về xử lý vi phạm trật tự xây dựng. – Đánh giá thực trạng, những mặt mạnh và những vấn đề còn tồn tại của công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. – Đề xuất một số nhóm giải pháp chung từ đó có những kiến nghị cụ thể để nhằm hoàn thiện công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Những nội dung chủ yếu trong công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. 5. Phương pháp nghiên cứu. Quán triệt các nguyên tắc duy vật biện chứng và chủ duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và một số thành tựu của khoa học quản lý, khoa học tâm lý, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, pháp luật…vv. Sử dụng đồng bộ, hài hòa, phù hợp các phương pháp nghiên cứu truyền thống như tổng hợp và phân tích, thống kê, so sánh…vv. 6. Cấu trúc của tiểu luận. Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, tiểu luận được kết cấu thành 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Chương 2. Thực trạng công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG 1.1 Khái niệm. 1.1.1 Khái niệm quản lý trật tự xây dựng. Quản lý trật tự xây dựng là hoạt động thanh tra, kiểm tra, đề xuất, kiến nghị và xử lý vi phạm theo thẩm quyền và trình tự luật định về các vấn đề liên quan đến trật tự xây dựng nhằm đảm bảo xây dựng quản lý đô thị phù hợp với quy hoạch tổng thể và phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; giữ gìn và phát triển đô thị, cải tạo chỉnh trang bộ mặt nông thôn theo đúng quy hoạch được phê 3 Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính lớp K4. Học viên: Trần Duy Hưng duyệt, tạo điều kiện cho nhân dân xây dựng, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của nhân dân; ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng lấn chiếm đất công, hành lang giao thông, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép, sai phép giữ gìn kỷ cương phép nước. 1.1.2. Khái niệm xử lý vi phạm hành chính. – Vi phạm hành chính là hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nứớc mà không phải phạm tội và theo quy định của pháp luật phải bị xử lý hành chính. – Xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác. – Xử lý vi phạm trật tự xây dựng bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính khác trong hoạt động quản lý nhà nước về trật tự xây dựng công trình. 1.2. Các hình thức vi phạm trật tự xây dựng và nguyên tắc xử lý. 1.2.1 Các hình thức vi phạm trật tự xây dựng. – Công trình không phép: Là những công trình đi vào khởi công xây dựng mà vẫn chưa được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn cấp giấy phép xây dựng. Việc xin phép với những công trình này là bắt buộc nhưng chủ đầu tư không xin cấp phép. Hậu quả dẫn đến với những loại công trình này thường là xây dựng không đúng theo quy hoạch chi tiết của huyện, xã, thị trấn xây dựng không đúng chỉ giới đường đỏ dễ gây tranh chấp đất đai, các biện pháp thi công không được kiểm soát dễ gây ảnh hưởng tới môi trường xung quan, cảnh quan đô thị…vv. – Công trình sai phép: Là những công trình xây dựng không đúng với thiết kế đã được duyệt, không đúng với nội dung Giấy phép xây dựng đã cấp. Những loại công trình này đều đã có xin phép xây dựng xong sau khi có giấy phép lại xây dựng không đúng trong giấy phép đã cấp. Hầu hết là xây lấn, xây tăng thêm so với giới hạn đã cho phép. Những công trình này rất nhiều vì chủ đầu tư trong quá trình xây dựng thường lấy cớ là đã có Giấy phép xây dựng sau đó là thực hiện hành vi xây dựng sai phép. Hậu quả gây ra cũng không kém phần nghiêm trọng. 1.2.2 Các hình thức xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Chính phủ đã ban hành Nghị định 180/2007NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý và phát triển nhà và công sở. Theo đó, những công trình xây dựng không phép vẫn được xem xét cấp phép xây dựng nếu đảm bảo một trong các điều kiện sau: Xây trên đất ở có giấy 4 Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính lớp K4. Học viên: Trần Duy Hưng chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng mới trên nền nhà cũ hoặc cải tạo nhà đang ở phù hợp quy hoạch xây dựng; công trình xây dựng có đủ điều kiện về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi phát hiện, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản ngừng thi công, yêu cầu chủ đầu tư làm thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng. Nếu chủ đầu tư không chấp hành thì cơ quan chức năng đình chỉ thi công trong thời hạn 60 ngày kể từ khi có quyết định đình chỉ thi công, nếu chủ đầu tư không xuất trình Giấy phép xây dựng thì công trình sẽ bị cưỡng chế phá dỡ. Đối với công trình được cấp Giấy phép xây dựng, nếu công trình đã xây dựng sai nội dung giấy phép thì chủ đầu tư phải tự phá dỡ phần sai so với nội dung giấy phép được cấp mới được tiếp tục thi công. Nếu không chấp hành thì công trình phải bị cưỡng chế, đồng thời chủ đầu tư phải chịu toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế. Nghị định cũng quy định trách nhiệm của các bên trong quá trình xây dựng công trình. Theo đó, chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải ngừng thi công công trình khi có biên bản ngừng thi công của cơ quan chức năng và phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra. Đơn vị giám sát, tư vấn thiết kế nếu thông đồng hoặc để chủ đầu tư, nhà thầu thi công làm sai thiết kế xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng còn bị xử lý hình sự. Chủ tịch UBND các cấp cũng phải chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Trong Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2013 có nêu: Trong hoạt động xây dựng, chủ đầu tư có các hành vi như tự thực hiện khảo sát xây dựng hoặc thuê tư vấn khảo sát không đủ điều kiện năng lực, không thực hiện giám sát khảo sát xây dựng theo quy định hoặc không tổ chức nghiệm thu kết báo cáo kết quả khảo sát xây dựng sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng. Các chủ đầu tư vi phạm về trật tự xây dựng gồm tổ chức thi công xây dựng công trình không có Giấy phép xây dựng, tổ chức thi công xây dựng sai thiết kế đã được cơ quan chuyên môn thẩm định, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng; xây dựng sai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công trình xây dựng được miễn Giấy phép xây dựng. Sau khi có quyết định đình chỉ thi công của cấp có thẩm quyền mà chủ đầu tư vẫn tái phạm thì tùy theo mức độ vi phạm, quy mô công trình vi phạm, sẽ bị xử phạt theo Khoản 8 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ từ 500 – 1.000 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng (nếu có). 5 Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính lớp K4. Học viên: Trần Duy Hưng Ngoài việc áp dụng các hình thức phạt tiền, phạt bổ sung và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, một số hành vi vi phạm còn phải được công bố trên trang tin điện tử của Sở Xây dựng và của UBND huyện, nơi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 1.2.3. Nguyên tắc xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Mọi hành vi, vi phạm về trật tự xây dựng phải được phát hiện kịp thời và bị đình chỉ ngay để xử lý. Việc xử lý vi phạm phải được tiến hành nhanh chóng công minh, triệt để mọi hậu quả do hành vi vi phạm gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. Một hành vi, vi phạm chỉ bị xử phạt hành chính một lần, việc tái phạm phải được xem là hành vi, vi phạm mới để xử phạt. Việc xử lý vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để quyết định hình thức, biện pháp xử lý thích hợp. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính mà dung túng, bao che không xử phạt hoặc xử phạt không kịp thời, không công minh, không đúng thẩm quyền thì tuỳ theo tính chất, mức độ sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính có hành vi chống đối người thì hành công vụ, trì hoãn, trốn tránh thi hành quyết định xử phạt hoặc có những hành vi, vi phạm khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 1.3. Chủ thể có thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn cấp huyện. 1.3.1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền: Quyết định đình chỉ thi công đối với tất cả các loại công trình xây dựng vi phạm pháp luật xây dựng trên địa bàn phân cấp được quản lý hành chính; Quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với các công trình xây dựng vi phạm pháp luật xây dựng trên địa bàn, trừ những công trình không đúng thẩm quyền. 1.3.2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với các công trình xây dựng vi phạm do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng hoặc do Sở Xây dựng cấp giấy phép mà công trình xây dựng đó đã bị Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đình chỉ thi công xây dựng. 1.3.3. Phòng Công thương huyện có trách nhiệm kiểm tra thụ lý hồ sơ kiến nghị đề xuất người có thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc cấp xã xử lý vi phạm theo thầm quyền hoặc là ra quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo thẩm quyền. Phối hợp với Thanh tra xây dựng thanh tra kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời những vụ việc vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện và xử phạt theo thẩm quyền quy định theo Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH/13 ngày 20 tháng 06 năm 2012. 6 Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính lớp K4. Học viên: Trần Duy Hưng 1.4. Quy trình xử lý vi phạm trật tự xây dựng. 1.4.1. Kiểm tra, phát hiện vi phạm, lập biên bản. Cán bộ chuyên trách quản lý trật tự xây dựng tại xã, thị trấn chịu trách nhiệm phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, cùng tổ công tác lập hồ sơ, biên bản đình chỉ và đề xuất biện pháp xử lý báo cáo Chủ tịch UBND xã, thị trấn và cơ quan chuyên môntham mưu quản lý nhà nước cấp huyện là phòng Công thương chậm nhất 24 giờ sau khi lập biên bản. Cán bộ phòng Công thương được phân công theo dõi có trách nhiệm phát hiện, đôn đốc và hỗ trợ tổ công tác của xã, thị trấn lập biên bản để xử lý vi phạm về quy định quản lý trật tự xây dựng, trực tiếp lập biên bản để xử lý trong trường hợp Tổ công tác chưa lập biên bản sau 24 giờ kể từ khi phát hiện hành vi vi phạm, đông thời thông báo cho Chủ tịch UBND xã, thị trấn kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Tổ công tác. 1.4.2. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Chủ tịch UBND, huyện, xã, thị trấn căn cứ phân cấp quản lý nhà nước về quản lý trật tự xây dựng, sau khi nhận được hồ sơ, biên bản báo cáo đề xuất của cán bộ chuyên trách quản lý trật tự xây dựng có trách nhiệm: Chậm nhất là sau 24 giờ kể từ thời đểm lập biên bản về hành vi vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng trái phép, phải ra quyết định xử phạt. 1.5. Cơ sở pháp lý cho công tác xử lý vi phạm lý trật tự xây dựng. – Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003. – Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. – Luật Thanh tra ngày 15/11/2010. – Luật nhà ở ngày 29/11/2005. – Luật xử phạt hành chính số 15/2012/QH/13 ngày 20 tháng 06 năm 2012. – Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng. – Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/10/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP về cấp Giấy phép xây dựng. – Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. – Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. – Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngành thanh tra. – Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 114/01/2013 của Chính Phủ Về quản lý đầu tư phát triển đô thị và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ 7 Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính lớp K4. Học viên: Trần Duy Hưng ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự ấn đầu tư xây dựng công trình. – Nghị định số 14/2014/NĐ-CP về hành lang an toàn lưới điện. – Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính. – Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. – Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản, khai thác; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở và Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ. – Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. – Quyết định số 1485/20147/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn, tổ chức và hoạt động Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. – Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, TP. thuộc tỉnh. – Thông tư số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của liên bộ xây dựng – Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quyền hạn của UBND cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng. – Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 13/7/2009 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Công thương thuộc UBND huyện Cẩm Thủy. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM THỦY 2.1. Khái quát chung về địa bàn huyện Cẩm Thủy. Cẩm Thủy là một huyện miền núi nằm ở phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, phía Bắc giáp với huyện Thạch Thành, phía Nam giáp với huyện Ngọc Lặc, phía Đông giáp với huyện Vĩnh Lộc, phía Tây giáp với huyện Bá Thước, huyện ẩm Thủy có địa hình thấp dần từ Tây sang Đông, về giao thông đường bộ huyện Cẩm Thủy có 12,7 km đường HCM đi qua chạy theo hướng từ Bắc đến Nam, phía Bắc đi Hòa Bình và Hà Nội, phía Nam đi cảng hàng không Sao Vàng, khu 8 Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính lớp K4. Học viên: Trần Duy Hưng kinh tế Lam Sơn và cảng nước sâu Nghi Sơn và 38 km đường QL217 đường liên vận Quốc tế tiểu vùng Bắc Mê Kông, chạy theo hướng từ Đông sang Tây; phía Đông đi khu kih tế Bỉm Sơn và Sầm Sơn, phía Tây đi của khẩu quốc tế Việt Lào, ngoài hai trục giao thông đổi ngoại hyện Cẩm Thủy còn có 169 km đường giao thông liên tỉnh và liên huyện. Về giao thông đường thuỷ: huyện Cẩm Thủy có dòng sông Mã chiều dài 40 km chảy theo hướng từ Tây sang Đông, thuận tiện cho việc khai thác đường thủy nội địa và có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp sản xuất điện năng. Tổng diện tích đất tự nhiên: 425,03 km 2 : đất sản xuất nông nghiệp 30.003 ha., Huyện có 19 xã, 1 thị trấn; 214 thôn, làng và 9 tổ dân phố; đến nay Huyện có 85 làng văn hoá, trong đó có 35 làng văn hoá cấp Thành phố; dân số trên 111.638 người, trong đó: dân cư đô thị chiếm 5,2%. Phòng Công thương là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động xây dựng theo cơ chế quản lý phối hợp, phân cấp của ngành và quản lý theo vùng lảnh thổ. Phòng Công thương được biên chế tám công chức để thực thi nhiệm vụ gồm 01 trưởng phòng và 01 phó phòng và 06 chuyên viên. Các xã, thị trấn được bố trí 01 công chức địa chính xây dựng phối hợp với phòng Công thương, tham mưu giúp việc cho UBND xã quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn xã, thị trấn. 2.2.Thực trạng tình hình vi phạm trật tự trên địa bàn huyện. Cẩm Thủy là huyện có lợi thế về các tuyến đường giao thông đối ngoại tạo động lực thúc đẩy tốc độ đô thị hóa khá cao, nên số vụ vi phạm về trật tự xây dựng trong những năm gần đây có chiều hướng gia tăng, nhưng lực lượng công chức cơ quan chuyên môn cấp huyện, xã đã tham mưu tích cực giúp UBND huyện, xã phối hợp với lực lượng Thanh tra chuyên ngành thực hiện chức năng quản lý, kiểm soát trật tự xây dựng trên địa bàn đạt kết quả khá. Cán bộ công chức được phân công phụ trách địa bàn về quản lý trật tự xây dựng, đã thường xuyên kiểm tra, bám sát sơ sở, phát hiện và lập biên bản xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Đến nay phần lớn các công trình xây dựng đã được kiểm tra, kiểm soát, phân loại mức độ vi phạm và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền. Đối với những vụ vi phạm vượt quá thẩm quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp lấn chiếm đất xây dựng công trình trái phép mới phát sinh. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã và lực lượng chức năng kiên quyết, xử lý triệt để theo thẩm quyền quy định. Đối với những công trình xây dựng không phép, sai phép kiiên quyết đình chỉ có hiệu lực, đồng thời yêu cầu chủ công trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền. 2.3. Thực trạng quản lý tình hình vi phạm trật tự xây dựng và công tác xử lý vi phạm trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. 9 Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính lớp K4. Học viên: Trần Duy Hưng Công tác quản lý phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy trong thời gian qua đã đạt được những kết quả rất đáng kể. Với địa bàn rộng 20 xã, thị trấn, 22.154 hộ dân, lực lượng cán bộ chuyên môn tuy đã thường xuyên kiểm tra, bám sát địa bàn, kịp thời lập biên bản các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh và kiên quyết xử lý cưỡng chế khi các hộ vi phạm không tự giác thực hiện. Những trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất lấn chiếm của tập thể, trên đất đã chuyển nhượng cho người khác, trên đất hành lang giao thông có nhiều phức tạp, cơ quan chuyên môn cấp huyện, xã đã phối hợp kịp thời với thanh tra chuyên ngành như xây dựng, giao thông tham mư cho chính quyền địa phương cương quyết ra quyết định cưỡng chế. Ðối với những công trình xây dựng không phép thì lực lượng chức năng kịp thời lập biên bản yêu cầu chủ công trình đình chỉ thi công và vận động họ đi xin cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định. Trong các vụ việc do UBND các xã xử lý, đáng chú ý là do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên đã có nhiều trường hợp xin tự phá dỡ. Nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng đã được thanh tra xây dựng sở xây dựng phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện và chính quyền cấp xã xử lý kịp thời. Cụ thể: UBND xã Cẩm Tú; xã Cẩm Phong; xã Cẩm Sơn và xã Cẩm Châu là những xã đã làm tốt công tác tuyên truyên vận động nhân dân tự giác tháo dỡ công trình hoàn trả mặt bằng giải phóng hành lang giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Huyện Cẩm Thủy đã thực hiện cấp Giấy phép xây dựng trên điạ bàn thị trấn Cẩm Thủy từ ngày 01/9/2008 theo Luật xây dựng và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 09/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng và Quyết định số 143/QĐ-CT gày 15/01/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy về việc Ban hành quy định cấp Giấy phép xây dựng. Đến năm 2012 thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới 19 xã còn lại tiến hành lập quy hoạch xây dựng để làm cơ sở quản lý và cấp Giấy phép xây dựng theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và bắt đầu thực hiện cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn toàn huyện theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 và Thông tư số 10/2012/TT-BXD; Quết định số 1350/2013/QĐUBND tỉnh Thanh Hóa kể từ tháng 6/2013. Tuy mới triển khai thực hiện nhưng cấp huyện cho tới cấp xã huyện Cẩm Thủy đã luôn luôn tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm trên địa bàn xử lý kiên quyết đối với các công trình xây dựng không phép, sai phép nhất là công trình nhà quán bán hàng lấn chiếm hành lang giao thông, lấn chiếm đất công, đất 10 […]… lý cho công tác xử lý vi phạm lý trật tự xây dựng CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN CẨM THỦY 2.1 2.2 2.3 2.4 Khái quát chung về địa bàn huyện Cẩm Thủy Thực trạng tình hình vi phạm trật tự trên địa bàn huyện Thực trạng quản lý tình hình vi phạm trật tự xây dựng và công tác xử lý vi phạm trên địa bàn huyện Cẩm Thủy Những khó khăn tồn tại và nguyên nhân trong công. .. phạm hành chính 1.2 Các hình thức vi phạm trật tự xây dựng và nguyên tắc xử lý 1.2.1 Các hình thức vi phạm trật tự xây dựng 1.2.2 Các hình thức xử lý vi phạm trật tự xây dựng 1.2.3 Nguyên tắc xử lý vi phạm trật tự xây dựng 1.3 Chủ thể có thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn cấp huyện 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 Quy trình xử lý vi phạm trật tự xây dựng Kiểm tra, phát hiện vi phạm, lập biên… khăn tồn tại và nguyên nhân trong công tác quản lý trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM THỦY 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Công tác quy hoạch UBND huyện và các phòng chuyên môn UBND các xã, thị trấn Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật Công tác tuyên truyền vận động 17 1 2 2 2 3… LUẬN Công tác quản lý trật tự xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, trong những năm tiếp theo nhằm cải thiện bộ mặt đô thị và thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh và hiện đại, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương Tuy nhiên, quản lý trật tự xây. .. lại những hệ lụy không lường cho xã hội, mà đối tượng chịu tác động không ai khác chính là công đồng dân cư 2.4 Những khó khăn tồn tại và nguyên nhân trong công tác quản lý trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy Hiện nay, toàn huyện chưa có quy hoạch cụ thể chi tiết 1/500 nên công tác cấp phép xây dựng hầu như là dựa trên bản đồ quy hoạch chi tiết 1/2000 phần quy hoạch sử dụng… khả năng quản lý để hộ dân lại xây dựng tái lấn chiếm đất công, đất hành lang giao thông để làm quán bán hàng, Về quy định khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản trước 7 ngày cho UBND nơi công trình xây dựng được biết Nhưng thực tế rất ít khi chủ đầu tư làm việc này Đây là khâu yếu kém trong công tác tuyên truyền quản lý pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn CHƯƠNG… nhận đề tài tiểu luận của học viên Trần Duy Hưng là phù hợp với chức năng nhiệm vụ công tác UBND HUYỆN CẨM THỦY Trần Duy Hưng MỤC LỤC Tran g 16 Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính lớp K4 Học viên: Trần Duy Hưng LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm quản lý trật tự xây dựng 1.1.2 Khái niệm xử lý vi phạm hành… liên tục nhằm nâng cao ý thức, tự giác tuân thủ theo các quy định của pháp luật trong công tác quản lý trật tự xây dựng của người dân Hình thức tuyên truyền trên phương tiện thông tin truyền thông có thể là: + Trên truyền hình địa phương: Qua các kênh phát sóng truyền hình địa phương vận động người dân có ý thức trong việc xin phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng + Trên đài phát thanh xã, thị trấn:… bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính lớp K4 Học viên: Trần Duy Hưng nông nghiêp Kết quả công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện đạt được thể hiện dưới bảng số liệu dưới đây: BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU Kết quả xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy (từ 9/2008- 6/2014) 9/200 8 2009 201 0 2011 2012 6/201 3 08 16 22 24 30 50 65 215 05 08 19 17 22 32 40… Tuy nhiên, quản lý trật tự xây dựng nói chung và quản lý đô thị nói riêng đặc biệt là việc xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu vực dân cư do dân tự làm còn nhiều khó khăn và tồn tại Trước đây, do các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng chưa được hoàn chỉnh và đầy đủ dẫn đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, nhất là trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị bị buông lỏng, nhiều . trong công tác quản lý trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. 11 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM THỦY. 12 3.1 sở pháp lý cho công tác xử lý vi phạm lý trật tự xây dựng 6 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN CẨM THỦY 7 2.1 Khái quát chung về địa bàn huyện Cẩm Thủy. . tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. Chương 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Tiểu luận đề tài công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện cẩm thủy – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Tiểu luận đề tài công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện cẩm thủy, Tiểu luận đề tài công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện cẩm thủy, Tiểu luận đề tài công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện cẩm thủy

Hy vọng thông qua bài viết Tiểu luận đề tài công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện cẩm thủy . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button