[Download] Tiếp cận vốn doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế – Tải về File Word, PDF

Tiếp cận vốn doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Tiếp cận vốn doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
Nội dung Text: Tiếp cận vốn doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Download


Thông qua bài viết, tác giả sẽ làm rõ khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các kênh tiếp cận vốn của Doanh nghiệp. Từ đó sẽ làm rõ thực trạng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chỉ ra các thuận lợi, khó khăn để có thể đưa ra một số giải pháp cho doanh nghiệp.

Bạn đang xem: [Download] Tiếp cận vốn doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tiếp cận vốn doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế File Word, PDF về máy

Tiếp cận vốn doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tiếp cận vốn doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

 1. Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế – Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3

  TIẾP CẬN VỐN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VIỆT
  NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
  The progress of integration of asean economic
  communities of Vietnamese enterprises

  ThS. Bùi Thị Thúy Hằng
  Khoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Hải Phòng

  TÓM TẮT

  Hội nhập kinh tế quốc tế đang là một xu thế phát triển nổi bật hiện nay
  trên thế giới với sự tồn tại của hàng loại các tổ chức, các liên kết khu
  vực, liên kết giữa các quốc gia nhƣ: WTO, ASEAN, EU, BRICS,…
  thông qua các hiệp định đƣợc ký kết nhƣ các FTA.
  Doanh nghiệp siêu nhỏ,nhỏ và vừa hay còn gọi thông dụng là doanh
  nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé về mặt
  vốn, lao động hay doanh thu. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể chia
  thành ba loại cũng căn cứ vào quy mô đó là doanh
  nghiệp siêu nhỏ (micro), doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa.
  Mà xét về góc độ tiếp cận vốn thì doanh nghiệp vừa và nhỏ chƣa đáp
  ứng đƣợc điều kiện vay vốn do: Năng lực tài chính còn hạn chế, thiếu
  vốn đối ứng; dự án, phƣơng án sản xuất kinh doanh thiếu khả thi, sản
  xuất tự phát, khả năng hoàn vốn thấp…
  Thông qua bài viết, tác giả sẽ làm rõ khái niệm về doanh nghiệp vừa và
  nhỏ, cũng nhƣ các kênh tiếp cận vốn của Doanh nghiệp. Từ đó sẽ làm

  763

 2. International science conference “International trade – Policies and practices in vietnam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3
  rõ thực trạng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chỉ
  ra các thuận lợi, khó khăn để có thể đƣa ra một số giải pháp cho
  doanh nghiệp.

  Từ khóa: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tiếp cận vốn, hội nhập quốc tế

  ABTRACT

  International economic integration is currently a prominent develop-
  ment trend in the world today with the existence of a variety of organi-
  zations, regional links, links between countries such as: WTO, ASEAN,
  EU. , BRICS, … through agreements signed such as FTAs.
  Micro, small and medium-sized businesses are also commonly referred
  to as medium-sized businessesand small businesses are small in terms
  of capital, labor or revenue. Small and medium-sized enterprises can be
  divided into three categories based on their size: micro enterprises, mi-
  cro enterprises and medium enterprises. But in terms of access to capi-
  tal, small and medium-sized enterprises have not met the loan condi-
  tions due to: Limited financial capacity, lack of reciprocal capital; pro-
  jects, business plans are not feasible, spontaneous production, low pay-
  back ability …
  Through the article, the author will clarify the concept of small and me-
  dium enterprises, as well as channels of capital access of enterprises.
  From there, it will clarify the reality of small and medium enterprises’
  capital access. Point out the advantages and difficulties to offer some
  solutions for businesses.

  Keywords: Small and medium enterprises, Access to capital, Interna-
  tional integration

  764

 3. Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế – Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3

  1. MỞ ĐẦU
  Những năm gần đây, tăng trƣởng tín dụng đối với nền kinh tế đƣợc
  duy trì ở mức khá cao (2015- 2017 đạt 18-19%, 2018 đạt gần 14%, 3
  tháng đầu năm 2019 tiếp tục tăng 3,19%). Trong đó, tín dụng nông
  nghiệp, nông thôn tăng 21,41%; tín dụng công nghiệp và xây dựng
  tăng 9,91%; tín dụng thƣơng mại và dịch vụ tăng 16,57%; tín dụng đối
  với doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tăng 15,57%; tín dụng đối
  với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 14,58% . Tăng trƣởng tín dụng
  đã góp phần hỗ trợ tích cực cho tăng trƣởng kinh tế, đặc biệt năm
  2018 tăng trƣởng kinh tế đạt 7,08% – cao nhất trong 11 năm trở lại
  đây.
  Điều kiện quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp,
  nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Căn cứ để xác lập địa
  vị pháp lý của doanh nghiệp, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh của
  doanh nghiệp theo mục tiêu đã định. Cơ sở quan trọng đảm bảo sự tồn
  tại tƣ cách pháp nhân của một doanh nghiệp trƣớc pháp luật. Tiềm lực
  kinh tế, yếu tố quyết định đến mở rộng phạm vi hoạt động của doanh
  nghiệp. Để có thể tiến hành tái sản xuất mở rộng thì sau một chu kỳ
  kinh doanh vốn của doanh nghiệp phải sinh lời, tức là hoạt động kinh
  doanh phải có lãi đảm bảo cho doanh nghiệp đƣợc bảo toàn và phát
  triển. Cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục đầu tƣ sản xuất, kinh doanh,
  thâm nhập vào thị trƣờng tiềm năng từ đó mở rộng thị trƣờng tiêu thụ,
  nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thƣơng trƣờng.
  Doanh nghiệp vừa và nhỏ chƣa đáp ứng đƣợc điều kiện vay vốn do:
  Năng lực tài chính còn hạn chế, thiếu vốn đối ứng; dự án, phƣơng án
  sản xuất kinh doanh thiếu khả thi, sản xuất tự phát, khả năng hoàn vốn
  thấp…

  765

 4. International science conference “International trade – Policies and practices in vietnam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3
  2. NỘI DUNG
  2.1. Lý luận chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  Theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày
  29/11/2005: ―Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản,
  có trụ sở giao dịch ổn định, đƣợc đăng ký kinh doanh theo luật định
  của pháp luật nhằm thực hiện mục đích các hoạt động kinh doanh‖.
  DNVVN nói chung là doanh nghiệp có số lao động, doanh thu hay
  tài sản giới hạn ở một mức nào đó. Rất nhiều các tiêu thức có thể đƣợc
  lựa chọn để quy định thế nào là DNVVN tùy từng thời điểm và từng
  hoàn cảnh của mỗi quốc gia nhƣng tiêu thức thƣờng đƣợc sử dụng
  nhất là quy mô kinh doanh và số lƣợng lao động.
  Tham khảo của một số nƣớc châu Âu, Hàn Quốc,…tiêu chí xác định
  DNVVN thƣờng dựa vào các yếu tố: vốn, lao động và doanh thu. Tuy
  nhiên việc sử dụng một hoặc hai hoặc ba tiêu chí là tùy thuộc vào điều
  kiện kinh tế, xã hội, trình độ phát triển và biện pháp hỗ trợ phát triển
  doanh nghiệp của từng nƣớc cụ thể nhƣ sau:
  Châu Âu: DNVVN cần đáp ứng các yêu cầu theo bảng 1:

  Bảng 1: Phân loại DNVVN của EU:
  Loại hình DN Số lao động Doanh thu Tổng tài sản
  Vừa

 5. Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế – Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3

  Nhật Bản: Việc phân loại quy mô DNVVN đƣợc thực hiện theo hai
  nhóm ngành: Lĩnh vực sản xuất: Doanh nghiệp có vốn đầu từ là 1
  triệu USD và dƣới 300 lao động. Trong lĩnh vực thƣơng mại và dịch
  vụ: Doanh nghiệp có vốn đầu từ dƣới 300.000 USD, có dƣới 100 lao
  động ( đối với doanh nghiệp bán buôn) hay có vốn đầu từ dƣới
  100.000 USD, có dƣới 50 lao động (đối với doanh nghiệp bán lẻ và
  dịch vụ).
  Trong hầu hết các nền kinh tế, DNVVN chiếm đa số. Ở châu Âu,
  DNVVN chiếm 99% và chiếm 65 triệu lao động. Trong một số khu
  vực kinh tế, DNVVN giữ vai trò chủ đạo trong công cuộc cải tạo, là
  động lực để phát triển nền kinh tế.
  Việt Nam, theo nghị định số 56/2009/NĐ-CP của chính phủ về trợ
  giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày 30/06/2009 thì doanh nghiệp
  vừa và nhỏ đƣợc xem xét nhƣ sau:
  DNVVN là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định
  của luật pháp, đƣợc chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo quy
  mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tƣơng đƣơng với tổng tài sản
  đƣợc xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số
  lao động bình quân hàng năm ( tổng nguồn vốn là tiêu chí ƣu tiên), cụ
  thể nhƣ sau:

  Bảng 2: Phân loại quy mô DNVVN của Việt Nam:
  Doanh
  Quy nghiệp Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa
  mô siêu nhỏ
  Tổng Tổng
  Số lao Số lao Số lao
  nguồn nguồn
  động động động
  Khu vực vốn vốn
  I. Nông, lâm 10 ngƣời 20 tỷ từ trên 10 từ trên 20 từ trên
  nghiệp và trở xuống đồng trở ngƣời tỷ đồng 200 ngƣời

  767

 6. International science conference “International trade – Policies and practices in vietnam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3
  thủy sản xuống đến 200 đến 100 đến 300
  ngƣời tỷ đồng ngƣời
  II. Công 10 ngƣời 20 tỷ từ trên 10 từ trên 20 từ trên
  nghiệp và trở xuống đồng trở ngƣời tỷ đồng 200 ngƣời
  xây dựng xuống đến 200 đến 100 đến 300
  ngƣời tỷ đồng ngƣời
  III. Thƣơng 10 ngƣời 10 tỷ từ trên 10 từ trên 10 từ trên 50
  mại và dịch trở xuống đồng trở ngƣời tỷ đồng ngƣời đến
  vụ xuống đến 50 đến 50 tỷ 100 ngƣời
  ngƣời đồng
  (Nguồn: Internet)
  Nhƣ vậy, nhìn chung các quốc gia trên thế giới DNVVN đƣợc định
  nghĩa chủ yếu dựa theo quy mô, lƣợng vốn, lao động hoặc doanh thu.
  Tùy vào quy mô nền kinh tế mỗi quốc gia, đặc điểm tình hình và đặc
  thù khác nhau mà DNVVN ở mỗi nƣớc có những tiêu chuẩn nhất
  định.
  Ƣu điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
  – DNVVN tự do cạnh tranh bình đằng hơn so với các doanh nghiệp
  lớn
  – DNVVN khai thác tiềm lực trong nƣớc
  – DNVVN sản xuất hàng hóa thay thế nhập khẩu để thực quá trình
  côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc ở giai đoạn đầu
  – DNVVN năng động, nhạy bén và dễ thích ứng với sự thay đổi của
  thị trƣờng
  – DNVVN dễ dàng tạo lập, hoạt động có hiệu quả với chi phí cố
  định thấp
  Nhƣợc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
  – Hạn chế về khả năng tài chính
  – Khả năng tiếp cận thị trƣờng trong nƣớc kém
  – Khả năng tiếp cận thị trƣờng nƣớc ngoài còn nhiều hạn chế

  768

 7. Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế – Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3

  – Thiếu thông tin thị trƣờng, trình độ quản lý doanh nghiệp chƣa
  cao
  – Khả năng thu hút các nhà quản lý và lao động giỏi còn thấp
  – Tính liên kết hợp tác kinh doanh của các DNVVN còn kém
  – Một số DNVVN gây ra tác động tiêu cực
  Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ
  – Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế
  – Làm cho nền kinh tế năng động
  – Tạo nên ngành công nghiệp và dịch vụ phụ trợ quan trọng
  – Là trụ cột của kinh tế địa phƣơng
  – Tạo lập sự phát triển cân bằng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
  vùng lãnh thổ
  – Góp phần tích cực trong việc thu hút vốn đầu tƣ trong dân cƣ và
  sử dụng vốn có hiệu quả tại địa phƣơng
  – DNVVN sản xuất nhiều mặt hàng xuất khẩu đem nhiều ngoại tệ
  về cho đất nƣớc đáp ứng nhu cầu thanh toán nhập khẩu và tăng nguồn
  thu cho ngân sách nhà nƣớc
  2.2. Những lý luận về tiếp cận vốn của doanh nghiệp
  Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, vốn đƣợc hiểu và quan niệm
  là toàn bộ những giá trị ứng ra ban đầu vào các quá trình tiếp theo của
  doanh nghiệp.
  Đứng ở các góc độ khác nhau ngƣời ta sẽ có cách nhìn khác nhau
  về vốn. Chính vì vậy, mà có rất nhiều định nghĩa về vốn. Tuy nhiên,
  chúng ta có thể hiểu rằng: Vốn trong các doanh nghiệp là một quỹ tiền
  tệ đặc biệt. Mục tiêu của quỹ tiền tệ đó là để phục vụ cho sản xuất
  kinh doanh. Nhƣ vậy, mục đích của quỹ tiền tệ đó là thể hiện sự tích
  lũy chứ không phải tiêu dùng nhƣ một vài quỹ tiền tệ khác trong
  doanh nghiệp.

  769

 8. International science conference “International trade – Policies and practices in vietnam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3
  Nhƣ vậy, vốn là một yếu tố số một của mọi hoạt động sản xuất kinh
  doanh.Có vốn các doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất kinh doanh,
  mua sắm các trang thiết bị hay triển khai các kế hoạch khác trong
  tƣơng lai.Vậy yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp là họ cần phải
  có sự quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn có hiệu quả nhằm bảo toàn
  và phát triển vốn, đảm bảo cho các doanh nghiệp ngày càng phát triển
  và vững mạnh.
  Những kênh tiếp cận vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ
  – Trung gian tài chính: Tại Việt Nam cũng nhƣ phổ biến trên nhiều
  nƣớc trên thế giới, trung gian tài chính thƣờng là một tổ chức trung
  gian cho kênh luân chuyển vốn giữa ngƣời cho vay và ngƣời đi
  vay.Tức là, ngƣời gửi chuyển tiền vốn cho tổ chức này (ví dụ nhƣ
  ngân hàng hay tín dụng tập thể) và nó sẽ chuyển tiền vốn này cho bên
  vay/chi tiêu. Các loại trung gian tài chính bao gồm: ngân hàng, công
  ty bảo hiểm, quỹ đầu tƣ, quỹ hƣu trí, hội tín dụng cá nhân, tƣ vấn tài
  chính, môi giới chứng khoán, …
  – Thị trường tài chính: Thị trƣờng tài chính là một thị trƣờng trong
  đó mọi ngƣời và các thể chế có thể trao đổi các chứng khoán tài chính,
  các hàng hóa, và các món giá trị có thể thay thế khác với chi phí giao
  dịch thấp và tại các giá cả phản ánh cung và cầu. Các chứng khoán
  bao gồm cổ phiếu và trái phiếu, và các hàng hóa bao gồm kim loại quý
  hoặc hàng hóa nông nghiệp.
  – Chính sách thuế: Hoạt động kinh doanh có hiệu quả của DNVVN
  có vai trò hết sức quan trọng đối với việc tăng trƣởng kinh tế, giải
  quyết việc làm, tạo thêm nguồn lực tài chính cho quốc gia, tạo nguồn
  thu ngân sách để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của đất nƣớc, cho đầu
  tƣ phát triển cơ sở hạ tầng, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc
  phòng và kiềm chế lạm phát ở mức cho phép. Tuy nhiên, DNVVN có
  những hạn chế trong nền kinh tế thị trƣờng nhƣ năng lực quản lý yếu
  ,công nghệ lạc hậu, vốn ít,…Do đó, để các doanh nghiệp này phát huy
  đƣợc hết vai trò của mình thì cần thiết phải có sự hỗ trợ của Nhà nƣớc,

  770

 9. Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế – Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3

  đặc biệt là sự hỗ trợ thông qua chính sách thuế. Thông qua công cụ
  thuế trực thu và thuế gian thu, Nhà nƣớc có thể khuyến khích hay hạn
  chết sự phát triển của các thành phần kinh tế.
  Thông qua chính sách thuế( thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc
  biệt, …), Nhà nƣớc có thể điều tiết, hƣớng dẫn tiêu dùng, bảo hộ sản
  xuất trong nƣớc, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ
  chức kinh tế thay thế nguyên liệu nhập khẩu bằng nguyên liệu có sẵn
  trong nƣớc, góp phần tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong
  nƣớc, đặc biệt trong tiến trình hội nhập hiện nay làm cho hàng hóa
  trong nƣớc có sức cạnh tranh ngay tại thị trƣờng nội địa cũng nhƣ thị
  trƣờng quốc tế.
  2.3. Thực trạng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ
  Theo báo cáo của Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiện cả nƣớc
  có khoảng 630.000 DNVVN, chiếm 96% tổng số doanh nghiệp đang
  hoạt động thực yế với tổng số vốn khoảng 121 tỷ USD, chiếm 30%
  tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp. Hàng năm các DNVVN
  đóng góp khoảng 40% GDP; 30% thu nộp ngân sách nhà nƣớc, 33%
  giá trị sản lƣợng công nghiệp, 30% giá trị hàng hóa xuất khẩu và thu
  hút 51% lao động Tuy nhiên trong thời điểm hiện, các DNVVN vẫn
  gặp phải các khó khăn về việc tiếp cận vốn vay. Hiện chỉ có 30% các
  DNVVN tiếp cận đƣợc với nguồn vốn từ ngân hàng, 70% còn lại tiếp
  tục sử dụng nguồn vốn tự có hoặc vay từ nguồn vốn khác với chi phí
  rất cao.
  Tƣơng tự, theo khảo sát của Viện khoa học quản trị Doanh nghiệp
  nhỏ và vừa, có khoảng 32,38% số doanh nghiệp cho biết có khả năng
  tiếp cận và đƣợc vay vốn thƣờng xuyên, 35,24% phản ánh là khó tiếp
  cận, số còn lại cho biết không thể tiếp cận đƣợc vốn vay.Đối với các
  kênh huy động vốn khác trên thị trƣờng nhƣ phát hành cổ phiếu, trái
  phiếu hoặc tự huy động thì phần lớn các DNVVN thƣờng không có đủ
  điều kiện và uy tín.

  771

 10. International science conference “International trade – Policies and practices in vietnam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3
  Tiếp cận vốn thông qua trung gian tài chính
  Nhìn chung trong những năm qua tăng trƣởng tín dụng của nƣớc ta
  tuy có lúc lên xuống thất thƣờng do các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng nhƣ
  do nguyên nhân nội tại của nền kinh tế nhƣng tăng trƣởng tín dụng
  trong nƣớc luôn ở mức cao so với các nƣớc trong khu vực. Có những
  năm tăng trƣởng tín dụng của chúng ta duy trì ở mức trên 50% nhƣng
  cũng có những thời điểm tăng trƣởng tín dụng chỉ duy trì xung quanh
  mức 10%.
  Trong những năm gần đây, nhiều ngân hàng đã đƣa ra các gói tín
  dụng ƣu đãi và hấp dẫn nhằm hỗ trợ tín dụng cho các DNVVN và hộ
  kinh doanh bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất
  nhập khẩu, đón đầu cơ hội tăng trƣởng. Đặc biệt, nhiều định chế tài
  chính hàng đầu trong nƣớc đã chuyển đổi mô hình sang ngân hàng bán
  lẻ trong đó khách hàng hƣớng tới chủ yếu là các DNVVN.
  Tiếp cận vốn thông qua thị trƣờng vốn
  Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam chính thức hoạt động từ tháng
  7/2002 với tên gọi là Trung tâm giao dịch chứng khoán (STC), trung
  tâm đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi hoạt động trung tâm mới
  có hia loại chứng khoán niêm yết, đến cuối năm 2004 đã có 21 công ty
  niêm yết vói tổng vốn huy động trên thị trƣờng là 165 triệu USD,
  tƣơng đyơng gàn 0,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Nếu so với
  chuẩn của các nƣớc trong khu vực và trên thế giới thì thị trƣờng chứng
  khoán của Việt Nam còn rất nhỏ về cả giá trị thị trƣờng và khối lƣợng
  giao dịch.
  Các tiêu chuẩn để một công ty niêm yết trên thị trƣờng chứng
  khoán theo quy định của pháp luât là: vốn đăng ký tối thiểu là 10 tỷ
  đồng (khoảng 650.000 USD); kinh doanh có lãi trong 2 năm liên tiếp;
  ít nhất 20% số cổ phiếu của công ty đƣợc sở hữu bởi hơn 100 nhà đầu
  tƣ (hoặc 15% cổ phiếu trong trƣờng hợp công ty có mệnh giá 100 tỷ
  đồng hoặc hơn); các cổ đông sáng lập của công ty phải nắm giữ ít nhất
  20% cổ phiếu cổ thông và duy trì tỷ lệ này ít nhất 3 năm kể từ khi phát

  772

 11. Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế – Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3

  hành cổ phiếu; và công ty hoặc phải là công ty cổ phần hoặc một
  doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hóa.
  Với các điều kiện đó thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
  hầu nhƣ bị loại ra khỏi thị trƣờng chứng khoán vì số vốn quá nhỏ và
  các doanh nghiệp này không đăng ký dƣới hình thức công ty cổ phần,
  họ cũng không có thời gian hoạt động đủ dài hoặc họ có quá ít cổ
  đông.
  Tiếp cận vốn thông qua chính sách thuế
  Chính sách ƣu đãi thuế đối với đổi mới, sáng tạo trong các
  DNVVN ở Việt Nam hiện nay đƣợc coi nhƣ một kênh tăng cƣờng tiếp
  cận vốn của DNVVN trong nƣớc. Chính sách ƣu đãi thuế đối với
  nghiên cứu, phát triển chủ yếu là hình thức ƣu đãi miễn thuế TNDN
  một số năm nhất định, hoặc áp dụng mức thuế suất ƣu đãi hơn mức
  thông thƣờng, hoặc giảm thuế suất thuế TNDN trong một số năm
  đƣợc quy định tại Luật thuế TNDN sửa đổi số 32/2013QH13 và tại
  các Nghị định, Thông tƣ hƣớng dẫn Luật. Các ƣu đãi này thƣờng có
  trƣờng hợp tính trên toàn bộ thu nhập doanh nghiệp, cũng có trƣờng
  hợp tính trên phần thu nhập tăng thêm từ hoạt động nghiên cứu phát
  triển, tƣơng tự nhƣ hình thức thuế đầu tƣ phát triển ở các nƣớc. Các
  chi phí cho hoạt động nghiên cứu phát triển bao gồm: chi tiền lƣơng,
  tiền công, chi nguyên vật liệu, chi nhiên liệu , động lực, máy móc,
  thiết bị phục vụ hoạt dộng nghiên cứu. Về trích khấu hao tài sản cố
  định, quy định của Bộ Tài chính tại Thông tƣ số 45/2013/TT-BTC
  ngày 25/4/2013 cho phép doanh nghiệp đƣợc lựa chọn hình thức khấu
  hao phù hợp (trong đó bao gồm cả hình thức khấu hao nhanh), nhƣng
  phải thông báo về phƣơng pháp trích khấu hao với cơ quan thuế quản
  lý trực tiếp trƣớc khi bắt đầu thực hiện phƣơng pháp trích khấu hao.
  Tuy nhiên, đối với mỗi tài sản phải áp dụng một phƣơng pháp trích
  khấu hao tài sản nhất quán trong suốt thời gian sử dụng tài sản. Quy
  định này là chung với tất cả các tài sản, không phân biệt tài sản dùng

  773

 12. International science conference “International trade – Policies and practices in vietnam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3
  cho dùng cho nghiên cứu phát triển hay cho hoạt động sản xuất kinh
  doanh nói chung. Đối với thuế giá trị gia tăng, Nhà nƣớc có chính
  sách ƣu đãi thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% cho các hoạt động hỗ trợ
  cho phát triển công nghệ và nghiên cứu khoa học cũng nhƣ các dịch
  vụ áp dụng các kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát
  triển công nghệ. Các máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu nhập khẩu
  phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cũng
  không phải chịu thuế nhập khẩu hay thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập
  khẩu.
  2.4. Những khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng trong
  doanh nghiệp
  Xuất phát từ những khó khăn chung của kinh tế trong nƣớc cũng
  nhƣ nền kinh tế toàn cầu, thị trƣờng đầu ra thiếu ổn định trong khi các
  vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt tác động tiêu cực đến hiệu quả
  sản xuất kinh doanh và thu nhập của doanh nghiệp, đã hạn chế khả
  năng tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp và ảnh hƣởng đến hiệu quả
  cho vay của các tài chính tín dụng (TCTD).
  Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính và các hoạt động
  hỗ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh tại một số địa phƣơng
  chƣa đạt đƣợc hiệu quả cao, phần nào ảnh hƣởng đến việc tiếp cận
  nguồn vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp; công tác xử lý tài sản
  đảm bảo tiền vay khi khách hàng không trả đƣợc nợ vay ngân hàng
  gặp nhiều khó khăn do trình tự, thủ tục liên quan đến khởi kiện, thi
  hành án để xử lý tài sản đảm bảo còn bất cập dẫn đến tâm lý thận
  trọng hơn trong cho vay của các TCTD.
  Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt DNNVV chƣa đáp ứng đƣợc điều
  kiện vay vốn do: Năng lực tài chính còn hạn chế, thiếu vốn đối ứng;
  dự án, phƣơng án sản xuất kinh doanh thiếu khả thi, sản xuất tự phát,
  khả năng hoàn vốn thấp, công tác hạch toán kế toán thiếu chuyên
  nghiệp, thông tin tài chính thiếu minh bạch, trong khi đó lại thiếu tài
  sản đảm bảo, hạn chế khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Các

  774

 13. Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế – Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3

  cơ chế hỗ trợ tiếp cận vốn cho DNNVV thông qua bảo lãnh của Quỹ
  bảo lãnh tín dụng địa phƣơng, hỗ trợ vốn của Quỹ phát triển DNNVV
  thời gian qua chƣa thực sự phát huy hiệu quả.
  2.5. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp
  Để nâng cao hiệu quả của các chƣơng trình tín dụng đặc thù nhằm
  hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đáp ứng nhu cầu
  vốn vay cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngành ngân hàng
  sẽ tập trung vào một số giải pháp sau:
  Một là, tiếp tục hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối
  hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô
  khác nhằm kiểm soát lạm phát ở mức độ hợp lý, bảo đảm lãi suất và tỉ
  giá hối đoái ổn định, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô để tạo môi
  trƣờng kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp; Tập trung thực
  hiện và triển khai đồng bộ các giải pháp tại Đề án tái cơ cấu hệ thống
  TCTD và xử lý nợ xấu, góp phần khơi thông nguồn vốn tín dụng cho
  nền kinh tế; Rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý tạo điều kiện cho
  mọi thành phần kinh tế đƣợc mở rộng vay vốn theo năng lực kinh
  doanh và thực lực tài chính, đa dạng các kênh, hình thức tiếp cận vốn
  tín dụng cho doanh nghiệp.
  Hai là, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch
  hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trƣờng kinh
  doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết 35,
  19/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP, tạo điều kiện thuận lợi cho
  doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng phục vụ sản xuất kinh
  doanh; Đồng thời, thực hiện các giải pháp hỗ trợ TCTD mở rộng tín
  dụng có hiệu quả, chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ƣu
  tiên; tăng cƣờng kiểm soát rủi ro đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro,
  đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.
  Ba là, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hành lang pháp lý phát triển
  các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng mới nhằm tạo thêm kênh

  775

 14. International science conference “International trade – Policies and practices in vietnam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3
  dẫn vốn cho doanh nghiệp phục vụ sản xuất, kinh doanh trong bối
  cảnh hội nhập quốc tế.
  Bốn là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng các
  tỉnh, thành phố triển khai chƣơng trình kết nối Ngân hàng, Doanh
  nghiệp để cùng với chính quyền các địa phƣơng trực tiếp tháo gỡ đồng
  bộ những khó khăn, vƣớng mắc của doanh nghiệp trong quan hệ tín
  dụng với ngân hàng.
  Năm là, chỉ đạo các TCTD: đẩy mạnh triển khai các chƣơng trình,
  chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN; tiếp tục rà
  soát, cải tiến quy trình thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định
  để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh
  nghiệp, ngƣời dân tiếp cận vốn, góp phần hạn chế tín dụng đen; cân
  đối khả năng tài chính, thƣờng xuyên tiết giảm chi phí và nâng cao
  hiệu quả hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay ở mức hợp
  lý, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp; phát triển và đa dạng hóa
  các sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp cũng
  nhƣ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, các sản phẩm phòng ngừa rủi ro
  lãi suất và tỷ giá nhằm giúp doanh nghiệp chủ động về vốn, tăng
  cƣờng khả năng phòng ngừa rủi ro.
  Sáu là, tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phƣơng trong: xây
  dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai có hiệu quả các
  chƣơng trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực, tín dụng chính sách
  theo chủ trƣơng của Chính phủ; hoàn thiện và triển khai đồng bộ các
  chính sách hỗ trợ DNNVV đƣợc quy định trong Luật hỗ trợ DNNVV
  và các văn bản hƣớng dẫn Luật, đặc biệt là chính sách về bảo lãnh tín
  dụng cho DNNVV vay vốn TCTD, hỗ trợ vốn thông qua Quỹ phát
  triển DNNVV.
  3. KẾT LUẬN

  776

 15. Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế – Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3

  Nhận thức đƣợc vai trò to lớn của doanh nghiệp trong nền kinh tế
  nhiều thành phần phục vụ cho phát triển kinh tế-xa hội và chiến lƣợc
  phát triển đất nƣớc theo hƣớng công nghiệp – hiện đại hóa. Chính phủ
  cũng thừa nhận khu vực kinh tế tƣ nhân (và cụ thể hơn, khu vực
  DNVVN tƣ nhân) mở ra triển vọng lớn trong việc tạo lập việc làm cho
  ngƣời lao động mới và lao động dƣ ra trong quá trình cải cách doanh
  nghiệp nhà nƣớc, duy trì tăng trƣởng kinh tế với tốc độ cao. Điều 1,
  Nghị định số 90/2001/NĐ-CP và sau này là Nghị định số
  56/2009/NĐ-CP của Chính phủ chỉ rõ: ―Phát triển DNVVN là nhiệm
  vụ quan trọng trong chiến lƣợc phát triển kinh tế -xã hội, góp phần
  phát triển kinh tế và ổn định xã hội‖, Nghị định số 14-NQ/TW của
  Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam về tiếp tục cải
  cách cơ chế và chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho
  kinh tế tƣ nhân, chỉ rõ: ―Thành phần kinh tế tƣ nhân là một bộ phận
  quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Phát triển khu vực kinh tế tƣ
  nhân là vấn đề chiến lƣợc lâu dài trong phát triển kinh tế nhiều thành
  phần theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa và đóng góp quan trọng vào
  việc thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm của phát triển kinh
  tế – công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao năng lực quốc gia trong
  hội nhập kinh tế quốc tế.‖
  Trong giai đoạn 2012-2017, Chính phủ đƣa ra thêm các quan điểm
  về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ:
  Phát triển DNVVN là chiến lƣợc lâu dài, nhất quán và xuyên suốt
  trong chƣơng trình hành động của Chính phủ, là nhiệm vụ trọng tâm
  trong chính sách phát triển kinh tế của quốc gia. Nhà nƣớc tạo môi
  trƣờng về pháp luật và các cơ chế, chính sách thuận lợi cho DNVVN
  thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển bình đẳng và cạnh tranh lành
  mạnh nhằm huy động mọi nguồn lực cho đầu tƣ phát triển.

  777

 16. International science conference “International trade – Policies and practices in vietnam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3
  Phát triển DNVVN theo phƣơng châm tích cực, vững chắc, nâng
  cao chất lƣợng, phát triển về số lƣợng, đạt hiệu quả kinh tế, bảo vệ
  môi trƣờng, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo trật
  tự, an toàn xã hội; phát triển DNVVN phù hợp với điều kiện của từng
  vùng, từng địa phƣơng, khuyến khích phát triển công nghiệp nông
  thôn, làng nghề truyền thống; chú trọng phát triển DNVVN ở các
  vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; ƣu tiên
  phát triển và hỗ trợ DNVVN do đồng bào dân tộc, phụ nữ, ngƣời tàn
  tật v.v… làm chủ doanh nghiệp; chú trọng hỗ trợ phát triển DNVVN
  đầu tƣ phát triển công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ, sản xuất một số lĩnh vực
  có khả năng cạnh tranh cao.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Nguyễn Kim Anh (2002), Phát triển các nghiệp vụ tín dụng của
  các ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Trƣờng Đại
  học Kinh tế Quốc dân.
  Phạm Thanh Bình (2006), Nâng cao năng lực cạnh tranh của Hệ
  thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh
  tế quốc tế, Hội thảo khoa học: Vai trò của hệ thống ngân hàng trong
  20 năm đổi mới ở Việt Nam.
  Bộ Ngoại giao (2002), Việt Nam hội nhập kinh tế trong xu hướng
  toàn cầu hóa, vấn đề và giải pháp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia,
  Hà Nội.
  Chính phủ (1999), Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 12/9 của
  Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài
  chuyển tiền về nước, Hà Nội.
  Chính phủ (2001), Nghị định số 64/2001/CP về quy chế thanh toán
  của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Hà Nội.
  Chính phủ (2002), Nghị định số 178/1999/CP và 85/2002/CP về
  đảm bảo tiền vay, Hà Nội.

  778

 17. Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế – Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3

  Chính phủ (2003), Nghị định số 159/2003/NĐ ngày 10/12 về cung
  ứng và sử dụng séc, Hà Nội.
  Chính phủ (2006), Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/5 về
  việc phê duyệt Đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm
  2010 và định hướng đến năm 2020, Hà Nội.
  Chính phủ (2006), Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12 của
  Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối, Hà Nội.
  Chính phủ (2007), Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8 của Thủ
  tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng
  hưởng lương từ ngân sách, Hà Nội.
  Chính sách tín dụng cấp tỉnh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại
  Việt Nam (2006), Báo cáo nghiên cứu chính sách, VNCI, số 8
  Clifforf M Baumback, Ph.D (1996), Tổ chức và điều hành doanh
  nghiệp nhỏ (How to organize and operate a small bussiness), Nxb
  Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
  Nghiêm Văn Bảy (2010), Các giải pháp tín dụng nhằm thúc đẩy
  phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam,Luận án Tiến sĩ Kinh
  tế.
  Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2002), Giáo trình
  chính sách kinh tế xã hội ,Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
  Bùi Thùy Trang (2012), Giải pháp hỗ trợ tài chính cho doanh
  nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam từ nay đến năm 2015,Luận án Thạc sĩ
  Kinh tế.
  Bạch Đức Hiển (1996), Sử dụng các công cụ tài chính để khuyến
  khích và định hướng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam,
  Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học kinh tế.
  Kỷ yếu hội thảo (2006), Phát triển ngành dịch vụ ngân hàng bán lẻ
  của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Hà Nội, tháng 12.

  779

 18. International science conference “International trade – Policies and practices in vietnam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3
  Nguyễn Thị Phƣơng Lan (1995), Một số vấn đề rủi ro ngân hàng
  trong điều kiện nền kinh tế thị trường, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Trƣờng
  Đại học Kinh tế Quốc dân.
  Nguyễn Danh Lƣơng (2003), Những giải pháp nhằm phát triển
  hình thức thanh toán thẻ ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học
  viện Ngân hàng.
  Cao Viết Lợi (2005), Cho thuê tài chính loại hình tín dụng cần
  được nâng đỡ, Thị trƣờng tài chính tiền tệ.
  Trần Long (2004), Phát triển khu vực tài chính vi mô bền vững ở
  Việt Nam, Thị trƣờng tài chính tiền tệ.
  Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài
  chính, Hà Nội.
  Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (1997), Pháp luật về Ngân hàng
  Trung ương và Ngân hàng thương mại một số nước, Nxb Thế giới, Hà
  Nội.
  các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh.
  Peter Rose (1999), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính,
  Hà Nội.
  Nick Freeman (2006), Hướng dẫn chính sách cung cấp tài chính
  cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh.
  Quốc hội (1997), Luật Các tổ chức tín dụng, Hà Nội.

  780

Download tài liệu Tiếp cận vốn doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế File Word, PDF về máy