Tài LiệuTài Liệu Ngành Tài Chính Ngân Hàng

[Download] thuyết minh dự án đầu tư khách sạn công ty đầu tư thảo nguyên xanh – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2014, 08:00

1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦUKHÁCH SẠN Địa điểm : Tp.Hồ Chí Minh Chủ đầu tƣ : Đơn vị tƣ vấn : Công ty CP TV ĐầuThảo Nguyên Xanh Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 9 năm 2012 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦUKHÁCH SẠN CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦUTHẢO NGUYÊN XANH NGUYỄN VĂN MAI Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 9 năm 2012 3 MỤC LỤC CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN 5 I.1. Giới thiệu chung về dự án 5 I.2. Giới thiệu chung về chủ đầu tƣ 5 I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án 5 CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ ĐẦU TƢ 8 II.1. Tình hình thị trƣờng khách sạn Tp.HCM 8 II.1.1. Số lƣợng 8 II.1.2. Chất lƣợng 8 II.1.3. Tiêu chuẩn khách sạn 8 II.2. Thị trƣờng khách hàng 9 II.2.1. Khách hàng trong nƣớc 9 II.2.2. Khách hàng nƣớc ngoài 10 II.3. Sự cần thiết phải đầu tƣ 10 CHƢƠNG III: PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH 11 III.1 Xác định cấp hạng công trình 11 III.2. Xác định địa điểm xây dựng 11 III.3. Xác định quy mô kỹ thuật 13 III.4. Xác định các dịch vụ 13 III.5. Giải pháp về quy hoạch 14 III.5.1. Cơ sở nghiên cứu quy hoạch 14 III.5.2. Các chỉ tiêu sử dụng đất 14 III.5.3. Bố cục quy hoạch kiến trúc 14 III.5.4. Giải pháp mặt đứng và tổ hợp hình khối công trình 14 III.5.5. Giải pháp kết cấu 15 III.5.6. Giải pháp về điện chiếu sáng 15 III.5.7. Giải pháp về hệ thống điện thoại 15 III.5.8. Giải pháp về thoát nƣớc 16 III.5.9. Giải pháp về PCCC 16 III.5.10. Vệ sinh 18 CHƢƠNG IV: XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC MARKETING 19 IV.1. Sản phẩm 19 IV.2. Giá cả 20 IV.3. Kênh phân phối 20 IV.3.1. Các hình thức đặt phòng 20 IV.3.2. Các hoạt động hỗ trợ cho kênh phân phối 21 IV.4. Xúc tiến 21 IV.5. Nhân viên 22 IV.6. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự 23 IV.6.1. Kĩ năng 23 IV.6.2. Kiến thức 23 IV.6.3. Đặc điểm tính cách 24 IV.6.4. Yêu cầu về ngoại hình và thể chất 24 4 IV.6.5. Môi trƣờng làm việc 24 IV.7. Tiến trình tạo sản phẩm 25 IV.7.1. Trƣớc khi khách đến 25 IV.7.2. Khi khách đến khách sạn và nhận phòng 25 IV.7.3. Phục vụ khách trong thời gian lƣu trú tại khách sạn 26 CHƢƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 27 V.1. Nguồn gây tác động 27 V.1.1. Giai đoạn thi công 27 V.1.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 28 V.1.3. Dự báo những rủi ro và sự cố môi trƣờng 28 V.2. Đối tƣợng và quy mô bị tác động 29 V.3. Đánh giá tác động 29 V.3.1. Giai đoạn thi công 29 V.3.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 30 V.4. Biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng 32 V.4.1. Giai đoạn thi công 32 V.4.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 34 V.5. Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trƣờng 37 CHƢƠNG VI: TỔNG MỨC VỐN CỦA DỰ ÁN 38 VI.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ 38 VI.2. Mục đích 38 VI.3. Nội dung 39 CHƢƠNG VII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN 40 VII.1. Cấu trúc vốn và phân bổ nguồn vốn đầu tƣ 40 VII.2. Tiến độ đầu tƣ và sử dụng vốn 40 VII.3. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án 41 VII.4. Phƣơng án vay vốn và trả nợ vay 41 CHƢƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 44 VIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 44 VIII.2. Tính toán doanh thu 44 VIII.3.Tính toán chi phí của dự án 45 VIII.3.1. Chi phí nhân công 45 VIII.3.2. Chi phí tài chính 45 VIII.3.3. Chi phí khấu hao 45 VIII.3.4. Chi phí hoạt động 46 VIII.4. Hiệu quả kinh tế – tài chính của dự án 47 VIII.4.1. Báo cáo thu nhập và các chi tiêu hiệu quả của dự án 47 VIII.4.2. Báo cáo ngân lƣu 48 VIII.4.3. Phân tích rủi ro 48 VIII.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội 49 CHƢƠNG IX: KẾT LUẬN 50 Dự án khách sạn 1sao – www.lapduan.com.vn – 0903.03.43.81 5 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1. Giới thiệu chung về dự án  Tên dự án : Khách sạn 1 sao  Địa điểm khách sạn : Tp.HCM  Mục tiêu đầu tƣ : Xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao  Quy mô dự án : Khách sạn có quy mô 26 phòng  Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới  Tổng mức đầu tƣ : đồng  Mục tiêu của dự án : – Tạo ra một nơi lƣu trú, nghỉ ngơi, giải trí, hội họp tiêu chuẩn 1 sao phục vụ tốt các nhu cầu của khách du lịch quốc tế và khách trong nƣớc. – Tạo thêm việc làm. – Thu đƣợc lợi nhuận chính đáng cho nhà đầu tƣ. I.2. Giới thiệu chung về chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ :  Đại diện :  Chức vụ : Giám đốc  Địa chỉ :  Điện thoại : I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Dự án khách sạn 1sao – www.lapduan.com.vn – 0903.03.43.81 6  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình.  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trƣờng trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình và dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tƣ và xây dựng công trình;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lƣợng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hƣớng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tƣ số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;  Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tƣ số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc;  Thông tƣ số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo vệ môi trƣờng;  Quyết định số 02/2001/QĐ-TCDL ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Tổng cục trƣởng Tổng cục Du lịch về việc bổ sung, sửa đổi Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn;  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng ống, bảo ôn đƣờng ống, phụ tùng và thiết bị khai thác nƣớc ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát xây dựng;  Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;  Các văn bản khác của Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán và dự toán công trình;  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án khách sạn 1sao – www.lapduan.com.vn – 0903.03.43.81 7 Dự án Khách sạn đƣợc xây dựng dựa trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính nhƣ sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  TCVN 5065 -1990 : Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế (Tổng Cục Du lịch);  TCVN 4391-2009 : Khách sạn – Xếp hạng (Tổng Cục Du lịch);  TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995;  TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;  TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật;  TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế;  TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;  TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93);  TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC – Yêu cầu chung về thiết kế;  TCXD 33-1985 : Cấp nƣớc – mạng lƣới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế;  TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nƣớc – quy phạm quản lý kỹ thuật;  TCXD 51-1984 : Thoát nƣớc – mạng lƣới bên trong và ngoài công trình – Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 188-1996 : Nƣớc thải đô thị -Tiêu chuẩn thải;  TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nƣớc bên trong;  TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nƣớc bên trong;  TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lƣợng nƣớc và nƣớc thải sinh hoạt;  TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nƣớc thải đô thị;  TCVN 5502 : Đặc điểm kỹ thuật nƣớc sinh hoạt;  TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió – điều tiết không khí – sƣởi ấm;  TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép;  11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện;  11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối và trạm biến thế;  TCVN 5828-1994 : Đèn điện chiếu sáng đƣờng phố – Yêu cầu kỹ thuật chung;  TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình dân dụng;  TCVN-46-89 : Chống sét cho các công trình xây dựng;  EVN : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam). Dự án khách sạn 1sao – www.lapduan.com.vn – 0903.03.43.81 8 CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ ĐẦU TƢ II.1. Tình hình thị trƣờng khách sạn Tp.HCM II.1.1. Số lƣợng Theo Sở Văn hóa Thể thaoDu lịch Tp.HCM, trong nửa đầu năm 2012 Tp.HCM hiện có đến 990 khách sạn với tổng số phòng lên đến hơn 28.900 phòng. Trong số đó, công suất phòng khối 3-5 sao trong 6 tháng đầu năm 2012 ƣớc đạt 67%, giảm 3% so với cùng kỳ năm trƣớc. Giá bán phòng bình quân của những khách sạn này khoảng 1.95 triệu đồng, bằng với cùng kỳ năm 2011. Mặc kinh tế khó khăn, nhƣng lƣợng khách sạn mới trong 6 tháng đầu năm 2012 tại Tp.HCM đã lên tới 130 vì cứ mỗi tháng trung tâm thành phố lại có thêm hơn 20 khách sạn mới. Tuy nhiên, phần lớn các khách sạn mới là khách sạn từ 1- 2 sao, với số phòng nhỏ nhất khoảng 10 phòng cho loại 1 sao và 20 phòng cho loại 2 sao. Lƣợng khách chủ yếu của những khách sạn này là khách nƣớc ngoài đi du lịch tự do và cả khách trong nƣớc. Điều này cho thấy sự dịch chuyển về nhu cầu của khách hàng sang nhóm giá trung bình trong năm 2012 đang tăng, có nghĩa là số lƣợng khách đi riêng lẻ (Tây balo), khách gia đình muốn trả chi phí thấp đang tăng. Nhƣng họ vẫn có nhu cầu sử dụng dịch vụ cao, tiện nghi, với một môi trƣờng sống rất thân thiện và giá cả phù hợp. Vì họ chỉ cần một nơi để nghỉ ngơi sau 1 ngày đi chơi mệt mỏi. II.1.2. Chất lƣợng Với nhu cầu ngày càng cao đi song song với những yêu cầu về chất lƣợng phục vụ ngày càng khắt khe của khách hàng, ngành khách sạn thành phố cũng đã tiến hành nâng cao chất lƣợng phục vụ qua nhiều hình thức nhƣ: Đẩy mạnh đầu tƣ xây mới, mở rộng và nâng cấp nhiều khách sạn trong hệ thống. Trong đó điển hình là Saigontourist đã đầu tƣ cho Khách sạn Rex hơn 300 tỷ đồng để xây dựng khu mới, nâng chất lƣợng phục vụ thành 5 sao. Đầu tƣ cho khách sạn 4 sao Novotel Saigon Center (Hai Bà Trƣng, quận 1) 250 phòng và khách sạn 5 sao Pullman Saigon Centre (Trần Hƣng Đạo, quận 1) 300 phòng đang xây dựng sẽ đƣa vào hoạt động năm 2012-2013; khách sạn Majestic cũng vừa đƣợc khởi công mở rộng thêm 353 phòng, hoàn thành năm 2014. Tổ chức các cuộc thi nâng cao chất lƣợng dịch vụ cung cấp nhƣ: + Hội thi lễ tân khách sạn toàn quốc, nhằm khuyến khích sự tăng cƣờng học hỏi và nâng cao chất lƣợng phục vụ + Mở rộng và tăng cƣờng dịch vụ MICE tại khách sạn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hành doanh nhân. II.1.3. Tiêu chuẩn khách sạn Hiện nay, trên thế giới vẫn chƣa có một tiêu chuẩn cụ thể, đồng nhất và chính thức nào về việc phong “sao” khách sạn. Tiêu chuẩn Úc, hoạt động theo AAA Tourism thì khách sạn 5 sao phải có dịch vụ phòng, dịch vụ concierge (nhƣ vé máy bay, gửi đồ, cung cấp bản đồ, gọi xe cho khách), phải có các trang thiết bị đẹp, có nhiều loại phòng… Ở Anh thì ETC (English Tourism Council’s) cũng quy định chung chung phòng phải rộng, nhân viên chuyên nghiệp, không gian sang trọng… Dự án khách sạn 1sao – www.lapduan.com.vn – 0903.03.43.81 9 Mỗi nƣớc có những tiêu chuẩn riêng và những tiêu chuẩn ấy vẫn chỉ là một sự cố gắng đáp ứng những yêu cầu của khách hàng và nâng cao tiêu chuẩn về sản phẩm du lịch nƣớc mình. Ở Việt Nam, Tổng cục Du lịch có ban hành quy định về tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn từ năm 2001 nhƣ sau: Khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 1 đến 5 sao: là khách sạn có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lƣợng phục vụ cao, đáp ứng đƣợc nhu cầu đa dạng của khách du lịch về ăn, nghỉ, sinh hoạt, giải trí theo tiêu chuẩn của từng hạng, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đƣợc đánh giá thông qua 5 nhóm chỉ tiêu chính sau: 1. Vị trí, kiến trúc 2. Trang thiết bị, tiện nghi phục vụ 3. Dịch vụ và mức độ phục vụ 4. Nhân viên phục vụ 5. Vệ sinh. II.2. Thị trƣờng khách hàng Hiện nay, khách hàng của thị trƣờng khách sạn khá đa dạng và có nhiều mục đích khác nhau khi quyết định sử dụng dịch vụ của một khách sạn. Trong đó, tại Tp.HCM, có hai nguyên nhân chủ yếu khi một khách hàng quyết định lƣu trú tại khách sạn là: MICE (Meeting Incentive Conference Event, là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thƣởng) và giải trí, mục đích này phần lớn bị tác động bởi 2 yếu tố cơ bản: thứ nhất TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất nƣớc, thứ 2 là ngành du lịch và giải trí tại TP.HCM phát triển khá mạnh. Hiện tại có rất nhiều tiêu chuẩn để phân khúc thị trƣờng cho ngành khách sạn Tp.HCM, tuy nhiên ở đây, chúng tôi chỉ đƣa ra 1 cách phân loại là khách hành nội địa và khách hàng nƣớc ngoài để phân tích tình hình. II.2.1. Khách hàng trong nƣớc Là lƣợng khách mục tiêu trong những năm tới của ngành du lịch và khách sạn Tp.HCM khi mà chất lƣợng cuộc sống đƣợc nâng cao thì nhu cầu về du lịch cũng tăng mạnh qua các Dự án khách sạn 1sao – www.lapduan.com.vn – 0903.03.43.81 10 năm. Bên cạnh việc chọn các cơ sở lƣu trú nhỏ, rẻ thì một phần khách nội địa sử dụng dịch vụ khách sạn cao cấp cũng đang tăng dần, đặc biệt là ngƣời làm ăn đến thành phố. II.2.2. Khách hàng nƣớc ngoài Trong những năm gần đây, số lƣợt khách quốc tế đến Việt Nam nói chung và Tp.HCM nói riêng đều tăng, lƣợng khách quốc tế đến thành phố trong 6 tháng đầu 2012 ƣớc đạt gần 1.82 triệu lƣợt, tăng 10% so cùng kỳ năm 2011. Tô ̉ ng doanh thu du l ịch đạt khoảng 34,000 tỉ đồng, tăng 15% so cùng kỳ năm 2011. Nhƣ vậy, lƣợt khách quốc tế đến Tp.HCM luôn chiếm tỉ lệ cao trong tổng lƣợt khách đến Việt Nam. Điều này cho thấy thị trƣờng du lịch lữ hành Tp.HCM đang phát triển, nhu cầu về du lịch và lƣu trú tại Tp.HCM rất cao. Đối với các quốc gia trong khu vực nhƣ Singapore, Thái Lan,…ngành khách sạn Việt Nam nói chung cũng nhƣ Tp.HCM nói riêng còn là một ngành non trẻ, đặc biệt là lĩnh vực khách sạn cao cấp. Tuy nhiên, do sự phát triển về du lịch và kinh tế nên lƣợng du khách đến thành phố trong các năm qua đã tăng nhanh chóng và đem lại một lƣợng khách hàng đầy tiềm năng cho ngành khách sạn. II.3. Sự cần thiết phải đầu tƣ Kinh doanh khách sạn đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, không chỉ đóng góp vào GDP hàng năm mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế thành phố khi mà nhu cầu về ăn ở và tổ chức hội nghị của các doanh nhân khi đến Tp.HCM ngày càng cao. Bên cạnh việc đem lại lợi nhuận, ngành khách sạn còn tạo công ăn việc làm và thu nhập cho hàng ngàn lao động thuộc các lĩnh vực và trình độ tay nghề khác nhau nhƣ: đầu bếp, tiếp tân, phục vụ,… Hiểu rõ tầm quan trọng của ngành kinh doanh khách sạn cùng với mong muốn đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trƣờng về phòng khách sạn và nhu cầu cao cấp hơn về chất lƣợng dịch vụ phòng so với hiện tại, Công ty chúng tôi khẳng định việc đầu tƣ xây dựng Khách sạn 1 sao – ở Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết và hợp lý trong giai đoạn hiện nay. […]… khách sạn Vị trí thực tế của khách sạn có vai trò rất quan trọng trong kênh phân phối, bởi đây là một trong những nơi khách hàng đăng kí sử dụng dịch vụ của khách sạn, đồng thời cũng là nơi duy nhất để khách hàng sử dụng các dịch vụ do khách sạn cung cấp Do đó, một vị trí thuận lợi sẽ giúp khách sạn thu hút sự quan tâm của khách hàng và giúp khách hàng đƣa ra lựa chọn của mình 20 Dự án khách sạn 1sao… vực dự án, du khách V.1.3 Dự báo những rủi ro và sự cố môi trƣờng + Các rủi ro và sự cố môi trƣờng trong quá trình thi công xây dựng dự án Rủi ro và sự cố môi trƣờng có thể phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án: 28 Dự án khách sạn 1sao – www.lapduan.com.vn – 0903.03.43.81 – Tai nạn lao động phát sinh do bất cẩn, do không trang bị đầy đủ bảo hộ lao động của ngƣời lao động – Sụn lún các công. .. cho khách (phiếu ăn sáng, massage….) Nhân viên khách sạn vận chuyển hành lý của khách hàng vào đúng phòng đã đặt, mở cửa, bật điện, mời khách vào phòng và bàn giao các đồ dùng, thiết bị trong phòng IV.7.3 Phục vụ khách trong thời gian lƣu trú tại khách sạn Khách sạn phục vụ suốt 24 giờ nên khách có thể yêu cầu dịch bất cứ lúc nào Hiện tại khách sạn đang cung cấp các dịch vụ cho khách lƣu trú tại khách. .. những căn cứ trên, Công ty quyết định xây dựng Khách sạn theo tiêu chuẩn phòng 1 sao nhƣng có số lƣợng khách theo tiêu chuẩn 3 sao III.2 Xác định địa điểm xây dựng Địa điểm xây dựng khách sạn là một chiến lƣợc rất quan trọng và ảnh hƣởng lớn tới việc thành công của một phƣơng án kinh doanh, đặc biệt là với những khách sạn sang trọng Có một địa điểm kinh doanh tốt là đã có đƣợc 40% thành công Lựa chọn địa… Quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng tại Khách sạn : LẮNG NGHE XIN LỖI KHÁCH GHI CHÉP THÔNG TIN GIẢI QUYẾT V.7.4 Thanh toán và tiễn khách Nhân viên các bộ phận thu ngân, lễ tân, dịch vụ phối hợp với nhau để hoàn tất việc thanh toán trả phòng của khách Khách sẽ thanh toán tại bàn lễ tân trừ khách VIP có thể thanh toán tại phòng Khách sạn chấp nhận thanh toán bằng Tiền mặt hoặc bằng thẻ American… (FB): Các đầu bếp phải chịu trách nhiệm điều hành và đảm trách chính các chƣơng trình ẩm thực tại F&B Các đầu bếp thuộc Khách sạn sẽ đều là những đầu bếp rất tài hoa Bên cạnh đó, các đầu bếp của khách sạn phải có một thực đơn theo tháng với những món ăn đặc sắc Sự đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và độ sạch sẽ của các đầu bếp ở Khách sạn là 100% Ngoài ra, Nhà hàng của Khách sạn còn chuyên bán và dạy… khi khách đến không phạt tiền phòng – Hủy phòng trong vòng 72h trƣớc khi khách đến phạt tiền phòng đêm đầu tiên Khách đến vào Thứ 6 hoặc Thứ 7 và ở lại 2 đêm có thể đƣợc hƣởng ƣu đãi trả phòng trễ đến 18:00 Khách sạn sẽ chỉ giữ phòng đặt trƣớc đến 16:00 IV.7.2 Khi khách đến khách sạn và nhận phòng Khách đến nhân viên bảo vệ khách sạn sẽ mở cửa xe và mang hành lý của khách vào khu vực lễ tân Nếu khách. .. đến tài sản của dự án, sức khoẻ cũng nhƣ tính mạng của con ngƣời, đặc biệt vào mùa du lịch khi tập trung đông lƣợng khách Sự cố liên quan đến dự án: là những vấn đề nảy sinh bởi tính chất kinh doanh, mối quan hệ của khu vực dự án đối với các nhà nghỉ, khách sạn và khu vực dân cƣ xung quanh dự án V.2 Đối tƣợng và quy mô bị tác động Đối với cả 2 giai đoạn: thi công và hoạt động của dự án thì: – Đối tƣợng… của Khách sạn và những thông tin khác mà khách hàng quan tâm Trong bƣớc này có hai khả năng có thể xảy ra: – Khách sạn có khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì sẽ tiến hành tiếp nhận thông tin đặt phòng và xác nhận chi tiết đặt phòng – Khách sạn không có khả năng đáp ứng (hết loại phòng mà khách yêu cầu hoặc không có phòng….) thì nhân viên tại Khách sạn sẽ thực hiện các công việc sau: + Thuyết. .. thanh toán bao gồm: phiếu xác nhận đặt phòng, bảng tổng hợp chi phí và các chứng từ khác phát sinh Khách hàng nhận sẽ nhận đƣợc thƣ cảm ơn của khách sạn khi đã hoàn tất thanh toán Nhân viên vận chuyển hành lý của khách lên xe, chào tạm biệt, cám ơn khách 26 Dự án khách sạn 1sao – www.lapduan.com.vn – 0903.03.43.81 CHƢƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG V.1 Nguồn gây tác động V.1.1 Giai đoạn thi công Các . 50 Dự án khách sạn 1sao – www.lapduan.com.vn – 0903.03.43.81 5 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1. Giới thiệu chung về dự án  Tên dự án : Khách sạn 1 sao  Địa điểm khách sạn. tiêu đầu tƣ : Xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao  Quy mô dự án : Khách sạn có quy mô 26 phòng  Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới  Tổng mức đầu tƣ : đồng  Mục tiêu của dự án :. THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHÁCH SẠN Địa điểm : Tp.Hồ Chí Minh Chủ đầu tƣ : Đơn vị tƣ vấn : Công ty CP TV Đầu Tƣ Thảo Nguyên Xanh Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 9 năm

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] thuyết minh dự án đầu tư khách sạn công ty đầu tư thảo nguyên xanh – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: thuyết minh dự án đầu tư khách sạn công ty đầu tư thảo nguyên xanh, thuyết minh dự án đầu tư khách sạn công ty đầu tư thảo nguyên xanh, thuyết minh dự án đầu tư khách sạn công ty đầu tư thảo nguyên xanh

Hy vọng thông qua bài viết thuyết minh dự án đầu tư khách sạn công ty đầu tư thảo nguyên xanh . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button