[Download] Thực thi công ước quyền trẻ em ở Việt Nam: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự và chế tài đối với người chưa thành niên phạm tội – Tải về File Docx, PDF

Thực thi công ước quyền trẻ em ở Việt Nam: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự và chế tài đối với người chưa thành niên phạm tội

Thực thi công ước quyền trẻ em ở Việt Nam: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự và chế tài đối với người chưa thành niên phạm tội
Nội dung Text: Thực thi công ước quyền trẻ em ở Việt Nam: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự và chế tài đối với người chưa thành niên phạm tội

Download


Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết việc thực thi công ước quyền trẻ em ở Việt Nam, tuổi chịu trách nhiệm hình sự và chế tài đối với người chưa thành niên phạm tội.

Bạn đang xem: [Download] Thực thi công ước quyền trẻ em ở Việt Nam: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự và chế tài đối với người chưa thành niên phạm tội – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thực thi công ước quyền trẻ em ở Việt Nam: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự và chế tài đối với người chưa thành niên phạm tội File Docx, PDF về máy

Thực thi công ước quyền trẻ em ở Việt Nam: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự và chế tài đối với người chưa thành niên phạm tội

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thực thi công ước quyền trẻ em ở Việt Nam: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự và chế tài đối với người chưa thành niên phạm tội

 1. NHA NUUC Vft rnftF LUAI

  ^THirc THI CONG iSCiC QUYEN TRE EM 6 VIET NAM:

  Tuoi chiu TRAch NhitM hJNh si/ VA chi lAi
  doi vdi Nqu^5i chu^A ihANh NiEN phAivi rpi
  PHAM THI THANH NGA*

  m
  1. Gidi thidu chung gia diu tien d Chau A chip nhgn Cdng udc.
  Tudi chiu trach nhiem hinh sy (TNHS) Nhd nude ta da tuyen bd ring, thye thi
  va ehd tdi hinh su hay hinh phgt la nhiing CUQTE Id mdt ngi dung uu tien trong chidn
  vin dd CO ban vd khdng thd thidu trong cd luge thuc thi quydn con ngudi eua qudc gia^
  he thdng phap luat qudc gia vd qudc td, thd Nhu mgi qudc gia thdnh vidn, Viet Nam cd
  nghia vu tidn hanh mgi bien phdp cin thidt
  hidn quan didm va each thiic xir ly ngudi
  ca vd lap phap, hdnh phap va tu phdp dd hien
  phgm tdi, ciing nhu cdc bidn phap bao vd trat thuc hda cdc quydn cua trd em dugc ghi
  tu xa hdi, an toan cdng cdng va quydn con nhgn trong Cdng udc”.
  ngudi. Vide xac djnh nhiing gidi hgn do tudi
  Q day, chung tdi danh gia miic dp
  chju TNHS thich hgp, dgc bidt la tudi tdi
  tuang thieh giiia phap lugt va thye tidn ciia
  thidu ludn la van de khd khan khi xay dyng Viet Nam vdi cdc chuan myc j)hap ly qudc
  chinh sach hinh sy d mdi qudc gia cung nhu td, trung tam la CUQTE vd tudi chju TNHS
  cac dieu udc vd hudng din chung trong vd chd tdi ddi vdi NCTN phgm tdi. Cdc vdn
  cdng ddng qude te’. dd td tyng (quydn bdo chiia, quydnriengtu,
  Trong phgm vi Cdng ude quydn tre em hoae thu tye gidi quydt) khdng thudc pham
  (CUQTE), tudi chju TNHS vd chd tai ddi vi ciia nghidn ciiu nay. Kdt qud nghidn citu
  vdi ngudi ehua thdnh nidn (NCTN) pham tgi chi ra rang, so vdi cac tidu chuan qude td,
  la nhiing ndi dung dac bidt quan trgng. Viet tudi chju TNHS d Viet Nam hien nay dugc
  Nam phd chuan CUQTE (khdng bao luu bat quy dinh hoan toaii phii hop; he thdng chd
  ky dieu khodn ndo) vdo nam 1990^, la qudc tai thidu dam bao vd nguyen tdc nhung thidu

  Tda in nhan dan tor tso, NCS Bai hgc WoHongong, Australia
  Gregor Uitas (2000) ”The Age of Criminal Responsibility” in Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, (AustrBllan
  Institute of Criminology), trang 1; Cipriani Don (2009) Children’s Rights and the Minimum Age of Criminal Respon^t^tity:
  A Glotiai Perspective, Buriington, VT, Ashgate. xiv; Delmage Bnys (2013) “The Minimum Age of Criminal Responsibility: A
  Medico-Legal Perspective.” Youth Jusb’ce 13(2), tiang 104.
  Xem:

 2. NHA NUOC VA PHAP LUAT

  tinh da dgng, mdt sd ehd tdi (dac bi?t la eae dugc xem xet giam nhe hmh phat hay xet xii
  bi?n phdp tu phap) thidu tinh kid thi. theo thu tuc dac bidt danh eho nhiing ngudi
  Trong eae van ban phap luat va nghidn duge coi la chua trudng thanh; khdng la ddi
  ciru hgctiiuat,nhung thugt ngii lidn quan den tugng cua chinh sach tu phap NCTN.
  tudi chju TNHS dugc su dyng kha phd bidn Khde vdi van de tudi, hinh phgt hay chd
  nhung khdng dugc dinh nghia hogc gidi hgn tai ddi vdi ngudi phgm tgi thudng dugc djnh
  rd rang vd thong nhat. Trong nhidu tdi lieu, nghTa vd liet kd cy the trong he thdng phap
  ‘tudi chiu TNHS’ (the age of criminal re- lugt qudc gia. 6 tam khai (|uat, chd tai dugc
  sponsibility) cd the duoc hidu nhu ‘tudi tdi hidu la nhiing ban chd vd quydn ma mdt
  thidu cua TNHS’ (the minimum age of crim- ngudi cd thd phai chju do hp phgm phap lugt
  inal responsibility). Q mdt sd trudng hgp hinh sy.
  khde, thugt ngii ndy dugc sir dung rit chung, Nhiing ngi dung cu thd vd tudi chju
  khdng phan bidt cac gidi han tudi khde nhau, TNHS va chd tai theo ede ehuin muc phap
  gdm ‘tudi tdi thieu cua TNHS’, ‘do tudi tdi ly qudc td, eae quy djnh ciia phap lugt vd
  da thudc tu phdp NCTN’ (the upper age-limit thuc tien thi hanh lgi Viet Nam se duge trinh
  for juvenile justice)^, hay ‘tudi tdi thieu cua
  bay trong cdc phin tidp theo.
  TNHS day dii’ (the minimum age of criminal
  maturity). Nhiing gidi hgn do tudi nay khd 2. Phap ludt quoc te ve tudi chiu trach
  da dang, phy thugc vao timg he thdng phap nhiem hinh sir va che tai dp dung d6i vol
  ludt. 6 miic dg chung va khai qudt, ed hai ngu-di chu^ thanh nien pham t^i
  gidi hgn dp tudi i)hd bidn thudng dugc dd Trong he thdng phap luat qudc td, tudi
  cap, bao gdm: ‘tudi tditiiiducua TNHS’ va chiu TNHS va che tdi phai phii hop cac didu
  ‘tudi tdi thidu ciia TNHS diy dii’. udc qudc te lidn quan vd quydn con ngudi
  ‘Tudi tdi thidu ciia TNHS’ la do tudi va tu phap hinh sy. Khdng ke den eae van
  thdp nhat ma mdt ngudi cd thd phdi chiu kien dp dung chun^ cho tat ca mgi ngudi
  TNHS khi hg vi phgm phdp ludt (VPPL) nhu Tuyen bd toan cau vd Quydn con ngudi^
  hmh sy. Nhirng ngudi dudi do tudi nay dugc hay Cdng ude vd cac quydn dan sy va ehinh
  coi Id khdng cd nang lyc VPPL hinh sy, hay tri*, cac van ban dgc biet quan trgng ddi vdi
  khdng cd nang lye TNHS va khdng bi xu ly mdi chiu TNHS va hinh phgt ddi vdi NCTN
  theo thii tuc tu phdp hinh sy trong bit ky phgm tdi bao gdm:
  hoan eanh ndo*. CUQTE dugc thdng qua va md cho cdc
  ‘Tudi tdi thidu cua TNHS day dii’ la dp qudc gia ky kdt, phd chuan vd gia nhap theo
  tudi thap nhat ma ngudi VPPL hinh su bj xii Nghi quydt cua Dai hdi ddng Lidn hgp qudc
  ly theo he thdng hinh phat va thu tuc td tung sd 44/25 ngay 20/l0/i989;’
  danh cho ngudi da trudng thdnh. Nhiing Bd quy tac ve Tieu chuan tdi thieu ve
  ngudi d dg tudi nay hoac ldn hon khdng Quan ly tu phdp NCTN, dugc ban hanh bdi

  5 Xem: Binh luan chung so 10 (2007) ve Quyen cua Tre em trong td phap NCTN cua Uy ban Cong udc ve Quyen tre em

 3. nin/ nuv^_ vn rnnr Luni

  Dai hdi ddng Lidn hgp qudc nam 1985 ring didm bit diu cua gidi han tudi chiu
  (thudng ggi la Quy tdc Bic Kinh);'” TNHS khdng dugc quy dinh d miic qud
  Bd quy tic vd Bdo vd tre em bi tude ty thdp, phai chu y tdi sy phdt trien ciia cam
  do, dugc Dai hgi ddng Lidn hgp qudc ban xiic, tam ly vd nhgn thiic cua NCTN. NghTa
  hanh nam 1990 (thudng ggi Id Quy tic Ha- la vide quy dinh ‘tudi tdi tiiidu cua TNHS’
  vana);” phdi du cao dd dam bdo tre em da nhan thiic
  Hudng ddn vd Ldm vide vdi tre em dugc tinh chdt nguy hidm trong hanh vi
  trong he thdng tu phap hinh sy, dugc Hgi pham t^i thi mdi cd thd phai chiu TNHS.
  ddng Kinh td – Xa hdi ciia Lidn hgp qudc Trdn thye td, tudi tdi thidu cua TNHS
  thdng qua nam 1997;’^ va dugc quy dinh rat khac nhau giu:a cdc qudc
  Bmh ludn Chung sd 10 (2007) vd Quydn gia, tii bdy ddn 18 tudi, hoac khdng dugc
  tre em trong Tu phdp NCTN, duge Uy ban quy dinh’*.
  Quydn tre em dua ra nam 2007. Khing djnh rang ndu quy djnh dp tudi
  Trong sd van ban trdn, CUQTE la trung tdi thidu ciia TNHS qua thap, thi f nghia ciia
  tam vd cd gia tri phap ly bat bude ddi vdi vide quy djnh khdng cdn vd khdng ddm bdo
  hdu hdt mgi qude gia tren the gidi, 193 qudc quydn ciia NCTN. Uy ban CUQTE kdt lugn
  gia thanh vidn ciia Cdng udc’^. Nhiing van rang ndu tudi tdi thieu cua TNHS thap han
  bdn cdn lai, cd tinh khuydn nghj, chita dung 12 se bi coi la khdng phu hgp vdi chuin myc
  nhiing hudng ddn cy tiid, ldm sang td cdc phap ly qudc td. Do dd Uy bsai keu ggi cdc
  ydu eau lidn cjuan ddi vdi tu phdp NCTN, qudc gia hien dang quy dinh do tudi tdi tiiieu
  bao gdm ca tudi chju TNHS vd hinh phat md ciia TNHS qud thap cin nang ldn 12 – m(ic
  mdi qudc gia can phdi tuan theo dd dam bao cd thd chap nhgn d tam qudc te, va tidp t^c
  quy^n ciia tre em theo quy djnh ciia Cdng tang ldn tdi d§ tudi cao hon’*. Dg tudi toi
  udc. thidu dugc Uy ban khuydn nghj la 14″.
  Vd tudi chju TNHS, CUQTE ydu cdu Tudi tdi thieu cua TNHS day du, khdng
  mdi qude gia phai quy djnh mgt do tudi tdi dugc dinh nghTa rd rdng trong cdc van ki?n
  thidu ma tre em dudi dd tudi dd dugc coi Id phdp ly, nhung dugc hieu khd thong nhat Id
  khdng cd khd nang VPPL hinh sy’**. Ndi 18 tudi. Theo CUQTE va cac van ki$n lidn
  each khac, mdi qudc gia can quy djnh ‘tudi quan thi tre em hay NCTN dugc djnh nghia
  tdi thidu chju TNHS’. la bat ky ai dudi IStudi’*. Theo edc van bdn
  Didu 4 Quy tac Bac Kinh hudng dan dd, ciing nhu khuydn nghj tu cac td chiic bao

  10 United Nations (1985) Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice .
  11 United Nations (1990) United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived for their Liberty
  .
  12 United Nations Economic and Social Council (1997) Guidelines for Acdon on Children in the Criminal Justice System

  13 Den nay, CUQTE co 193 quoc gia thanh vien, bao gdm tit ca cac thanh viin cua Uen hdp qudc ngo$l trie d)l hai qu3c
  gia, My va Somalia da ky Idt nhutig chua phe chuan. Xem them tai:

 4. NHA NUCfC vA PHAP LUAT

  vd tre em, cdc qudc gia ludn dugc khuydn giii hay bd tu phai dugc tidn hanh theo phap
  khich ap dyng chinh sach tu phap NCTN, luat vd ehi dugc dung ddn nhu mdt bidn
  bao gdm ca yB hinh phgt vd thii tuc td tyng phdp cudi ciing va trong thdi hgn ngan nhat
  thantiiidnddi vdi mgi ngudi pham tdi dudi cd thd; vd tre em bj tude ty do phdi dugc ddi
  18 tudi, bat ke loai tgi phgm hg tbyc hidn”. xu nhdn dgo va tdn trgng pham gia cua eon
  Trdn thye td, d mdt so qudc gia (nhu ngudi theo each thiic phu hgp vdi cac nhu
  Malaysia, mgt sd bang cua My, Singapore cau ciia lira tudi^^
  vd Uc), Tod dn NCTN (Tod an tre em) cd Cac van kidn phap ly ciing nhan mgnh
  thdm quydn xet xit nhiing ngudi dudi 16 vide can cd nhiing he thdng xii ly NCTN
  tudi; nhung khdng cd tham quydn giai quydt pham tdi ma khdng phai dung ddn cac ddn
  ddi vdi nhung vy vide dac bidt nghiem cac thii tuc td tyng, xet xir va giam giii ehinh
  trgng, nhung vy ed ca bi cdo trdn 16 tudi, thire^”. Cae qudc gia dugc khuydn nghj dd
  hoac nhiing vy lidn quan ddn vii khi, an ninh xay dung va phat tridn eae quy trinh xu ly
  quoc gia^°. Trong nhung trudng hgp nhu ehuydn hudng, cac bien phap thay thd giam
  vgy, NCTN pham tdi dugc xet xir bdi cac tda giii nhu lenh giam sat, cham sdc va hudn^
  an hinh su thdng thudng, theo thii tye nhu dan, tu van, cdc chuang trinh giao due nghd
  ddi vdi ngudi da trudng thanh. O mdt sd nghidp, tai hda nhap cdng ddng^^.
  qudc gia khdc, Tda dn thanh thieu nien^’ cd Nhu vdy, ngoai trir quy djnh khdng ap
  ttiam quydn giai quydt cac vy an ma ngudi dung hinh phat tii hinh va tii chung, CUQTE
  phgm tdi dudi 21 tudi. NghTa la thu tuc td va cac van kidn lidn quan khdng dua ra
  tyng dac bidt danh cho NCTN dugc ap dung nhimg quy dinh chi tidt vd tdi phgm, hinh
  d6i vdi khdng chi nhiing ngudi dudi 18 tudi phat va edc bien phap xir ly ddi vdi NCTN
  ma cd nhung ngudi ldn hon nhung khdn^ pham tdi. Cac hudng dan ve xir ly va dp
  qud 21 tu6i. Nhiing quy dinh nhu vay, rat dung hinh phgt cd tinh dinh hudng va ky
  dugc Uy ban CUQTE khuyen khich va ung thuat. Dieu nay cd thd giai thich bdi he
  thong che tdi hinh sy ludn phan anh quan
  Vd hinh phgt, bdn eanh nhung quy djnh didm ciia moi nha nudc ve tdi phgm vd edeh
  cd tinh nguyen tdc chung vd bao vd va cham thirc bao vd quydn con ngudi; va chiu anh
  sdc tre em nhu bdo ve lgi ich tdt nhat va su hudng cua truyen thdng phap luat va didu
  phdt trien hai hoa cua tre em, CUC^TE va cac kidn kinh te – xa hdi d mdi qudc gia.
  hudng dan ddu ydu cdu cac qudc gia ddm Thdng qua cac kdt qua vide giam sat va
  bdo nhimg van dd cd tinh dac trung vd tu hd trg thye thi CUQTE va quyen tre em
  phdp hinh sy trong xu ly NCTN phgm tdi. trong ITnh vu tu phdp NCTN, Uy ban
  Cdc ydu cdu dd bao gdm: khdng tra tan, ddi CUQTE va cac to chiic qudc td hogt ddng
  xu tan t? vd nhdn dgo hay lam mat phdm gia trong ITnh vyc nay (UNICEF, Save the Chil-
  con ngudi; khdng xii phat tu hinh hay tu dren, va Mgng ludi tu phap NCTN) cd thd
  ehung than vi nhimg hanh ddng pham phap nhgn thay tu phap NCTN thu dugc it thanh
  do ngudi dudi 18 tuoi gay ra; vide bit, giam cdng so vdi cac ITnh vuc khac cua quydn tre

  19 Xem Binh lu$n dyung so 10: Doan 38.
  20 Aiem Champion, D. J. va G. L. Mays (1991) Transferring Juveniles to Criminal Courts: Trends and Implications for Criminal
  Justice, New Yori(, Praeger; Chris Cunneen va Rob White (2007) Juvenile Justice: Youdi and Crime in Australia, Oxford
  Unlve^ity Press; Chan, W-C. (2012) “Juvenile Ganders in Singapore.”
  21 Tin ddng Anh: the Youth Court
  22 Binh lu$n chung s610: Doan 38.
  23 CUQTE: DHu 37; Quy tSc Bic Kmh; Quy tSc Havana; Binh luan chung sd 10.
  24 CUQTE: DiSu 40/3
  25 CXJQTE: DHu 40; Hudng dSn Lim viic v&itreem trong h$ thong tUphap hinh sifi Quy tic Havana.

  S618(274)T9/2014 LAD I

 5. NHA Nirdc VA PHAP LUAT

  em^*. Ddn nay, chua cd qudc gia nao xay Dan su: ngudi chua du 18 tudi la NCTN,
  dung dugc md hinh tu phap NCTN dap ling ngudi til dii 18 tudi trd idn !a ngudi da thdnh
  diy du cdc ydu cau ciia nhiing ehuan myc nidn^^.
  phap ly qudc td lien quan, dii rang d mdt sd Tudi tdi tiiidu eua TNHS Id 14 khdng
  tidu cM hep han (nhu tda an ehuydn bidt hay ddng nghia vdi vide ndu mdt ngudi du 14
  chuang trinh giao due cdng ddng) da dugc tudi VPPL hinh sy se ludn phdi chju trach
  thuc hidn hieu qua d mdt sd qude gia^’. nhidm theo thu tuc TTHS va ngudi dudi 14
  Trong qud trinh giam sat viec thye thi tudi vi phgm thi khdng bj dp dung edc bi$n
  Cdng udc, Uy ban CUQTE thudng xuydn phap hgn chd ty do nhu bit, tam giu, hogc
  dd nghi cae qudc gia thdnh vien, bao gdm ca dua vdo trudng giao dudng. Theo phdp luat
  Viet Nam, can quan tam hon niia den tu hidn hdnh, ngudi dgt dp tudi tdi thidu cua
  phdp NCTN, trong dd cd vin dd tudi va ehe TNHS (14 tudi) nhung chua du 16 tudi chiu
  tai hinh sy hay hinh phat. trach nhidm trong trudng hgp cd y thye hidn
  3. Phap luat va thurc tidn d Vidt Nam tdi phgm rit nghidm trgng hoac tdi phgm dgc
  bidt nghiem trgng; vd ngudi du 16 tudi hoac
  3.1. Vi tudi chiu TNHS ldn ban phai chju TNHS ve mgi tdi phgm
  Phap lugt Viet Nam hien hanh ed hai ma hg thuc hien^”.
  quy trinh khdc nhau dd xu ly nhirng hanh vi Tir phuang didn hinh phgt, vide xac djnh
  cd diu hidu ciia tdi pham: trinh ty td tyng
  logi tdi phgm cd tiie dya vao miie eao nhdt
  hinh sy (TTHS) va thu tye hanh chinh – tu
  phap. Trinh ni TTHS dugc quy djnh bdi Bd cua khung hinh phat ma BLHS quy djnh.
  luat TTHS nam 2003, thu tuc hanh chinh – Tdi phgm it nghiem trgng cd miic cao nhat
  tu phdp dugc quy djnh bdi Luat Xir Iy vi ciia khung hinh phat khdng qua ba nam tu;
  pham hanh chinh nam 2013. Can cii dd xac tdi phgm nghiem trpng ed miic cao nhdt ciia
  djnh thii tuc giai quydt vy viec phy thudc khung hinh phat tir trdn ba nam ddn bdy nam
  vdo tudi eiia ngudi vi pham vd tinh chat tu; tdi phgm rit nghiem trgng cd miic cao
  nghidm trpng cua hanh vi. nhit cua khung hmh phgt tu trdn bay nam tii
  Theo thdng Id, khi thao lugn vd tudi chiu ddn 15 nam tu; tdi iihgm dgc bidt nghiem
  TNHS va hinh phat, cac nha nghien cuu Viet trpng ed mue cao nhat eua khung hinh phat
  Nam thudng chi tap trung ban den nhiing trdn 15 nam tu, tii ehung than hogc tir hinh.
  van de dugc quy dinh bdi Bd luat Hinh sy Nhu vgy, nhiing ngudi dgt dp tudi toi
  (BLHS) vd Bg luat TTHS. Trong hai bd luat thidu ciia TNHS, 14 tudi hogc ldn hon
  nay, tudi tdi thieu cua TNHS va tudi chiu nhung ehua du 16 tudi, ehi phdi chju trach
  TNHS diy du khdng dugc dinh nghTa rd nhidm phap ly theo thu tue TTHS ndu hp
  rang, nhung cd the duge xac djnh ehinh xac. thye hidn tgi phgm cd mire eao nhat ciia
  Tudi tdi thidu chju TNHS la 14 va tudi chiu khung hinh phat la trdn 15 nam hi, tii chung
  TNHS diy du la’lS^^ Hai bd lugt nay ciing than hogc tir hinh; hogc cd y thye hidn t^i
  nhu phap ludt ndi chung, sir dung thuat ngii phgm cd miic cao nhat ciia khung hinh phgt
  ‘NCTN’ phii hgp vdi dinh nghTa cua Bd luat trdn bay nam tii.

  26 Xem: International Networic on Juvenile Justice (2001) Bao cao aia Uy ban Quyen tre em Lien hdp qudc ve Cong tic tit
  phap NCTN (sach dich), Nha xuat ban Chfnh tn Quoc gia, trang 6.
  27 Pham Thi Thanh Nga (2013) “The Establishment of Juvenile Courts and die Fulfiment of Vietnam’s Obligations under the
  Convention on the Rights of the Child.” Australian Journal of Asian Law 14(1), trang 17; xem thim: UNICEF Regional
  Office for South Asia (2006) Juvenile Justice in South Asia: Improving Protection for Children in Conflict with the Law,
  Switzeriand, Geneva; UNICEF (2007) Implementation Handbook far the Convention on tiie Rights of the Child, Switzeriand,
  United Nations Publications, trang 615.
  28 BLHS nam 1999, dUOc sua doi bo sung nam 2009: cac Dieu 12, 68-77
  29 Bo luat Dan sU nSm 2005: Dieu 18.
  30 BLHS: Dieu 12.

  I NGHIfcN CUU .
  18 ILAP P H A P / S 6 18 (274) T9/2014

 6. NHA Nirdc VA PHAP LUAT

  Cd BLHS vd Bp ludt TTHS ddu cd loai bidn phap cudng chd cd tinh chat ban
  nhung quy djnh dp dung ridng ddi vdi chd tu do do VPPL hinh sy theo phgm vi
  NCTN pham tdi. Hinh phat dp dung vdi dieu ehinh eua CUQTE. Trong Cdng udc,
  ngudi pham tgi khi chua du 18 tudi nhe han; cung nhu cac hudng din ve tu phdp NCTN
  thu tye td tung dp dung vdi ngudi bj bit, bj khdng cd sy phdn biet bidn phdp hanh ehinh
  can, bi edo dudi 18 tudi cd tinh ddn nhung hay bien phdp hinh sy, ma quan tam ddn bdn
  didm dgc thu, phu hgp vdi tam ly liia tudi chat eua nhiing chd tdi, sy ban che ty do dp
  cua ngudi chua trudng thanh^’. Ndi cdeh dyng len tre em – NCTN do hp thye hidn
  khde, ngudi tii dii 18 tudi trd len chju TNHS nhung hdnh vi trai phap luat hinh sy. Didu
  theo cdc quy djnh cua phdp luat hmh sy vd nay cd thd thay qua cac bdo cdo thye hidn
  TTHS, khdng cd bdt ky uu tidn nao vi ly do CUQTE vd cac yeu ciia Uy ban CUQTE ddi
  ngudi pham tgi edn non ndt vd the ehdt va vdi cdc qudc gia trong vide cung cap thdng
  tinh than. tin vd vide xir ly tre em VPPL ca vd hinh su
  Tdm lgi, khi xdc djnh TNHS theo quy va ca bidn phap hdnh chinh cd tinh chdt ban
  djitii ciia BLHS va Bd lugt TTHS, tudi tdi chd ty do dua vdo cdc co sd gido dye bat
  thidu eiia TNHS (14 tudi) vd tudi tdi thidu budc (nhu trudng giao dudng, trung tam cai
  cua TNHS day du (18 tudi) Id hodn toan phu nghien).
  hgp vdi chuan mire phdp ly qude td, phu hgp Va nhu vgy, khi md rdng pham vi
  vdi cac khuyen nghi cua Uy ban CUQTE. nghidn ciiu thi c6 the ndi rang, do tudi thdp
  Ndu xet trong ca he thdng phap lugt Viet nhat ma mdt ngudi cd the phai chiu trdch
  Nam, nhiing ngudi tir 12 ddn dudi 14 tudi nhiem trudc phap lugt khi hg VPPL hinh sy
  du dugc coi la khdng cd nang luc TNHS, d Viet Nam la 12 tudi. Ngudi 12 tudi thye
  ndu vi phgm cdc quy djnh ciia BLHS van cd hidn hanh vi ma BLHS quy dinh miie cao
  the bj dp dyng cdc bi?n phdp hgn chd ty do nhat ciia khung hinh phgt la tren 15 nam tii,
  theo phdp ludt ve xir ly cdc vi phgm hanh til chung than hogc tir hinh se bj dp dyng
  chinh. Vi dy, ngudi tu dii 12 tudi den dudi bidn phap dua vao trudng giao dudng tir sdu
  14 tuoi thye hidn hdnh vi cd dau hidu ciia ddn 24 thang theo thu tuc hanh chinh – tu
  mgt tpi phgm dac bidt nghidm trpng do cd phap. Gidi hgn 12 tudi nay khdng trdi vdi
  y; va ngudi tir dii 14 tudi den dudi 16 tudi cac chuan myc phap ly qudc te ve do tudi
  thye hi^n hanh vi cd dau hidu eiia mdt tdi tdi thidu ciia TNHS, nhung khdng phai Id
  phgm rat nghidm trgng do vd y cd thd bj dua muc ma td chiic chju trach nhiem gidm sat
  vdo trudng giao dudng tir sau ddn 24 thuc thi CUQTE khuydn khich.
  thdng’^. Vd nguyen tdc, vide dp dung nhiing Trong thuc tien dp dung phap lugt, he
  bi?n phdp xd ly hdnh chinh, bao gdm gido thdng thdng tin du lieu chinh thuc ciia cdc
  dye tai xa, phudng, thj tran; vd bidn phap CO quan tien hanh td tung khdng cd nhirng
  dua vao trudng gido dudng cd tinh gidi phap sd lieu rd rdng vd nhiing vide truy ciiu
  vd trj li$u trong quan ly hanh chinh – tu TNHS sai lam Hen quan ddn tudi chju
  phdp, nham myc dich giao dye hon Id mang TNHS. Tuy nhidn, Tda an nhan dan tdi cao
  tinh trimg phat, khde vdi cac hinh phat vd da ludn phdi cd nhiing hudng dan dd xdc
  bi?n phap duge quy dinh trong BLHS. djnh tudi ciia bj cao trong nhung trudng hgp
  Co the ndi rang, bien phdp dua vao cdc tai lieu lidn quan khdng rd rang”. Thdi
  trudng gido dudng, cd theo thii tuc TTHS va gian gan day da xdy ra trudng hgp Tda an
  hdnh chinh – tu phdp, cd thd xem nhu mgt cap phue tham quydt djnh trd mdt hd so dd

  31 Xem BQ luit TTHS: Chuong XXXn.
  32 Lu$t X&lyvi ph^m hinh chinh: dc Dieu 91 • 92; Nghi dinh sd 01/2014/ND-CP quy dinh che do ap dung,tillhinh b
  phip xit ly hinh chinh dua vio tiUdng giao dudng vicosd giao due bit buoc.
  33 Tda in nhin din tdi cao, Cdng vin sS 81/2002/TMiDTC: myc 11.

  —. , NOHItHCUUI i n
  So 18 (274) Tg/2014^LAP P H A p l ‘ ”

 7. NHA NlTdC VA PHAP LUAT

  didu tra lai vi eho rang bi cao chua du 14 hinh chi dp dung ddi vdi tdi dgc biet nghiem
  tudi khi thye hidn hanh vi pham tdi, kdt luan trgng^’. Hmh phat bd sung gdm bdy logi^’,
  gidm djnh vd dp tudi cua bj cao chua ro vd khdng dp dyng ddi vdi NCTN^^ Ddi vdi
  rang^”^. Hogc trudng hgp Tda an da quydt nhiing ngudi bj xd phat tii khdng qua ba
  djnh xir phgt tir hinh ddi vdi mdt ngudi nam, can cii vdo nhan than ngudi phain tpi
  pham tpi dac bidt nghidm trgng, nhung sau vd cac tinh tidt giam nhe, tda an cd thd dp
  dd xet xir Igi vd xu phgt 18 nam tu do xac cho ngudi bj kdt dn hudng an treo vdi thdi
  djnh rang, vao thdi diem thuc hidn hdnh vi gian thir thdch tii mdt den nam nam.
  phgm tdi, bj cdo chua du 18 tudi^^. Trong
  rtiiung vu nay, mdt trong cae can cu din den Cac bidn phdp tu phap quy djnh tai
  sy thay ddi trong ket luan eua Tda dn la do Chuong VI BLHS bao gdm: Tjch thu vgt,
  bj eao khdng cd giay khai sinh bdn gdc, tidn true tidp lidn quan ddn tdi phgm; Tra lai
  nhCmg tai lieu lidn quan den xdc djnh ngdy tai sdn, sua ehua hoac bdi thudng thidt hai;
  sinh ciia bj cdo, bao gdm cd cdc kdt ludn budc cdng khai xin loi; va Bat budc chira
  gidm djnh khdng thdng nhit. bdnh. Nhiing bien phap nay cd the dp dung
  3.2 Chi tdi hinh sir ddi v&i ngwon chira ddi vdi mgi tdi pham va ngudi pham tdi nay
  thdnh nien pham tgi khi xet thiy ed edc can cii tuong ung quy
  3.2.1. Nhimg quy dinh chung ve hinh dinh tgi cae Didu 41-44 eua Bg lugt. Ddi vdi
  ph^t vd cdc bien phdp tuphdp edc vy an NCTN phgm tdi, hai bidn phdp tu
  Trong he thong phap lugt Viet Nam, chd phap niia cd the ap dung la giao due tgi xa,
  tai hinh sy cd thd dp dyng ddi vdi ngudi thye phudng, thi trdn; vd dua vao trudng giao
  hidn hanh vi trai phap luat hinh sy bao gdm dudng.
  hinh phgt va bidn phap tu jihdp^^. Theo quy dinh cua phdp lugt, khdng
  Hinh phat ndi chung gdm cac hiitii phgt phdi tit ca nhung ngudi cd hanh vi VPPL
  chinh va hinh phat bd sung. Cd bay logi hmh hinh sy ddu bj dp dyng cdc che tai hinh su
  phat chinh gdm: Cdnh edo; Phgt tidn; Cai tao vd hinh phat. Trong qud trinh giai quyet vy
  khdng giam giii; Tryc xudt; Tu cd thdi hanj an, cdc ca quan tidn hanh td tyng cd the
  Tu chung than; va Tu hinh. Trong dd, xet vd midn TNHS vd mien hinh phgt khi cd cac
  mdi Udn be vdi logi tdi pham thi Cdnh cdo can cu tuong ung quy dinh tgi cae Didu 25
  va Phgt tidn chi ap dung ddi vdi tdi pham it va 54 BLHS. Vi dy, khi vy dn dang dugc
  nghiem trpng; Cai tgo khdng giam giir chi
  dp dung ddi vdi ngudi phgm tdi it nghidm dieu tra, truy td hogc xet xit, do chuydn bien
  trpng hogc nghidm trgng; True xuat chi ap ciia tinh hinh ma hanh vi pham tdi hoac
  dyng vdi ngudi nudc ngodi; Tu cd thdi ban ngudi pham tdi khdng cdn nguy hidm cho
  (tir 3 thang den 20 nam) ed the dp dyng ddi xa hdi nua, thi ngudi phgm tgi dugc mien
  vdi mgi loai tdi pham; Tu chung than va Tu TNHS””.

  34 Toa an nhan dan thanh phd Ho Chf Minh, Bin in so 30/2014/HSPT ngay 10/01/2014.
  35 Xem: Thoat an by sau hai lan bi tuyen tCfhinh:
  36 Ddi vdi cac bien phap ngan chan (bat, tam giiy hay tam giam) la nhftng van de thugc ve thii tuc TTHS, khong dudc thio
  luan trong pham vi bai viet nay nhU da gidi han d t r i n .
  37 BLHS: cac Dieu 28-35.
  38 Gom: Cam dam nhiem chdc vu, cam hanh nghe hoic lam cong viec nhit djnh; Cam cU tni; Quin che; TUdc m$t so
  quyin cdng dan; Tich thu tai san; Phat ben, khi khdng ap dung la hinh phat chfnh; vi True xuat, khi khong ip dl^ng 6
  hinh phat chfnh. Xem BLHS: Dieu 28/2.
  39 Bt}tS: Dieu 69/5.
  40 BLHS: Dieu 25/1.

  i n I NOHIEN
  N O H l l N CUU
  CUU ,
  I U I L A P P H A P ^ S J 18(274)T9/2014

 8. NHA NUCH- VA FHAI’ LUAT

  3.3.2. Hinh phgt vd cdc bipn phdp dp – Phgt tidn chi dp dyng ddi vdi ngudi tir
  d^ng aSi v&i NCTN phgm tgi du 16 tudi trd ldn vd cd tai sanriengvdi miie
  BLHS quy djnh ring, vide xir ly NCTN phgt khdng qua mdt phin hai muc phgt tidn
  pham tgi phdi bao ddm cac nguydn tac va md didu luat quy djnh;
  quy djnh tai Chucmg X (cae Dieu 69-77) vd – Thdi hgn cai tgo khdng giam giii ddi
  cdc quy djnh khac ma khdng trdi vdi chuong vdi hg la khdng qua mgt phan hai thdi ban
  nay. Vd ca bdn, bao gdm: ma didu lugt quy djnh;
  – ^dc xu Iy chu yeu nham gido due, – Hmh phgt tii dp dyng ddi vdi NCTIN
  giiip dd hg siia chiia sai lam; chi truy cim khi pham tdi la khdng qud 12 nam hogc 18
  TNHS trong trudng hgp cin thidt, can eii nam lan lugt ddi vdi ddi vdi ngudi tii 14 ddn
  vao tinh chat ciia hdnh vi phgm tdi, nhan dudi 16 tudi, hoae tir 16 ddn dudi 18 tudi.
  thdn NCTN pham tgi va ydu cau eiia vide Cy thd:
  phdng ngira tdi phgm; + Ddi vdi ngudi tii du 16 tudi ddn dudi
  – Cd the midn TNHS neu hg phgm tgi it 18 tudi khi pham tdi, ndu didu lugt dugc dp
  nghidm trgng hogc tdi nghidm trgng ma ed dyng quy djnh hinh phat tu chung thdn hoae
  nhidu tinh tidt giam nhe va duge gia dinh tit hinh, thi miic hinh phgt cao nhat dugc dp
  hogc td chirc nhgn gidm sdt, giao due; dyng khdng qud 18 nam tu; neu la tii ed thdi
  – Ndu thay khdng can thidt phdi ap dung hgn thi miie hinh phgt cao nhat dugc dp
  hinh phgt, tod an cd the dp dyng mdt trong dyng khdng qud ba phdn tu miie phat tu ma
  hai bien phdp tu phdp (gido dye tgi xa, dieu ludt quy djnh;
  phudng, thj trdn; vd dua vao trudng giao + Ddi vdi ngudi tir dii 14 tudi ddn dudi
  duang); 16 tudi khi pham tdi, ndu didu lugt dugc dp
  – Khdng xii phat tii chung than hoac tir dung quy djnh hinh phat tu chung than hoae
  hinh; ban ehd dp dyng hinh phat tu; tir hinh, thi miic hinh phgt cao nhat dugc dp
  – Hinh phat dp dyng ddi vdi hp nhe ban dyng khdng qua 12 nam tii; ndu Id tii cd thdi
  mire dn ap dyng vdi ngudi thdnh nien phgm hgn thi miie hinh phat cao nhat dugc dp
  tpi tuong ling; dyng khdng qua mpt phan hai miic phat tii
  – Khdng dp dung hinh phgt tidn ddi vdi ma dieu lugt quy djnh”^
  NCTN pham tdi d dg tuoi tir 14 den dudi – Bidn phap tu phdp: Giao due tai xa,
  16^’; phudng, thi tran cd thdi ban tir mdt ddn hai
  – Khdng dp dyng hinh phat bd sung; nam, cd thd ap dung ddi vdi nhiing NCTN
  – An da tuydn ddi vdi ngudi dudi 16 tudi pham tdi it nghiem trpng hoac nghidm
  khdng tinh dd xac djnh tai phgm hoac tdi trpng'”. Bidn phap dua vao trudng gido
  pham nguy hiem; dudng cd thdi ban tir mdt nam ddn hai nam,
  – Nhung hinh phgt cd thd dp dung ddi neu xet thay khdng can ap dung hinh phat
  vdi NCTN pham tpi gom: Canh cdo; Phat ddi vdi NCTN pham tdi nhung can dua
  tidn; Cdi tao khdng giam giii; va Tii cd thdi ngudi dd vdo mdt td chiic gido dye cd ky
  han«; luat chat che”^

  41 Thi/c ra quy djnh nay li khdng can thiet. Hinh phat bin chi co thi’ap dung ddi vdi toi pham it nghiim trgng hoic nghiem
  tr^g, nhung tpi pham ma ngUdi ngUdi tCfdu 14 den dudi 16 khong phai chiu TNHS. Xem BLHS: cac Diiu 8/3; 12 va
  30/1
  42 BLHS: Dieu 71.
  43 BLHS: DiSu 74.
  44 BLHS: DiSu 71/2
  45 BLHS: cic Diiu 69/2, 70/3.

  , NOHIEN CUUI A l
  56 18 (274) T 9 / 2 0 1 4 V _ L A P P H A P ‘ ^ *

 9. Tir nhirng trinh bay tren day, cd the ndi xet thiy khdng cin dp dung hinh phat. Tuy’
  rang, edc nguydn tac xir ly NCTN pham tgi nhien, vide khdng dp dyng hinh phat ddi vdi
  ciia phdp ludt Viet Nam kha phu hgp vdi cac ngudi phgm tdi phgm dgc bidt nghidm trgn^
  chudn myc phap ly qudc td vd hinh phat va hoae tdi pham rat nghidm trgng vdi Idi cd ^
  myc dich cua dp dyng hinh phat. ^^et Nam thi rit khd xdy ra”^. Ddi vdi ngudi phgm tpi;
  khdng dp dyng hinh phgt tii chung thdn vd nhdm tir 16 ddn dudi 18 tudi tiii cac bidn
  tii hinh ddi vdi NCTN khi pham tdi. Hinh phdp nay lai khdng phii hgp vd thdi gian.
  phat dp dung ddi vdi NCTN dac bidt giam Cac bien phdp tu phdp cd thdi gian ta mpt
  nhe so vdi ngudi da thanh nien phgm tdi ddn hai nam, ndn khi tda an quyet djnh hi
  tuong ling. Nhiing ngudi tir du 14 ddn dudi cao edn phai dudi 17 tudi. Ndi cdeh khdc,
  16 tudi ehi phdi ehiu TNHS trong trudng nhung n ^ d i khi pham tdi gin 17 tudi se
  hgp pham tdi rat nghiem trpng do cd y hoae khdng thd du didu kidn dd dugc dp dung
  tdi dac biet nghiem trgng. Hinh phgt nghidm bidn phap tu phdp. Ddi vdi nhiing ngudi khi
  Idiae nhat ma nhung ngudi ndy cd the bj dp phgm tdi 16 tudi, thi thai gian ap dyng bien
  dyng la 12 nam tu. Ddi vdi nhiing tu 16 ddn phdp tu phap vdi hp eiing phdi ngan ban hai
  chua dii 18 tudi khi pham tdi, thi hinh phat nam vi sau khi ed hdnh vi phgm tdi, eae co
  nang nhdt Id 18 nam. NCTN khdng bj dp quan tidn hdnh td tyng can thdi gian dd dieu
  dyng hinh phat bd sung. tra, truy td va xet xir.
  Tuy nhien, cd the thay rang, he thdng Vdi dgc didm eua hd thdng hinh phat va
  hinh phgt va bien phdp cd the dp dung ddi bien phap xu ly nhu vay, nen cd le day la ly
  vdi NCTN phgm tdi la khdng da dgng, cd rat do CO bdn ma UNICEF nhan xet rang, he
  it cde phuong an dd lua chgn, dgc bidt ddi thdng hinh phgt eua Viet Nam mang nang
  vdi nhimg ngudi tir 14 den dudi 16 tudi. Tu tinh trimg phgt han so vdi cae qudc gia khac
  c6 thdi ban la loai hinh phat duy nhit cd thd trong cimg khu vyc’*’. Hon the niia, cae bien
  ap dung ddi vdi ngudi pham tdi tir dii 14 ddn phap xu ly khdng chinh thue vd bi?n phdp
  dudi 16 tudi. Tudng rang edc bidn phap tu thay the duge nhan mgnh trong cde tieu
  phdp se ldm da dang hda su lya chgn eho tda chuan qudc te, khdng dugc quy djnh cy the
  an khi quyet djnh hinh phgt, nhung thye te, va chi tidt trong BLHS. Phdp lugt Viet Nam
  cae bidn phap ndy lai thidu tinh kha thi. Bidn chua cd mdt co che chinh thiic cho cde viec
  phdp gido dye tgi xa, phudng, thj tran khdng xii ly NCTN phgm tdi ma khdng phai ap
  the dp dyng ddi vdi ngudi pham tdi tu 14 dung cac thii tuc TTHS chinh thiic. Trong
  ddn dudi 16 tudi vi bidn phap ndy chi ap xu hudng hien nay, khi ma cac chuang trinh
  dyng ddi vdi ngudi phgm tpi it nghiem trgng phdng ngira NCTN phgm tdi, cdo bdo cao
  hogc nghiem trgng – nhung tdi ma ngudi tic tdng kdt cua co quan tu phap thudng dua ra
  14 ddn dudi 16 khdng phai chju d-ach nhiem. cdc nhan xet rang xu hudng phgm tdi gia
  Bidn |>hap dua vao trudng giao dudng tudng tang va tre hda; hay NCTN pham tdi dac biet
  cd thd dp dung ddi vdi nhiing ngudi khi nghiem trpng vdi each thirc vd eiing ddc ac
  phgm tdi tir 14 den dudi 16 tudi ndu Tda an va tan bgo”^, thi da cd nhiing y kidn cho

  46 Ngudi tir dii 14 den dUdi 16 tudi khi pham tdi chi phai chiu TNHS ve toi rat nghiem tiong do co y hoac toi die biet nghiem
  trong.
  47 UNICEF (2011) Bao cao phan tich tinh hinh tre em Viit Nam 2010 , trang 234.
  48 Toa an nhan dan thanh phd Ho Chi Minh (2006) Bao cao tong ket cdng tic nim 2006 va Phuang hudng cdng t^ nSoA
  2007, trang 2; Toa an nhan dan tdi cao (2008) Bao cao tdng ket cong tic nim 2008 vi Trien khai nhiem vu cdng tic r ^
  2009 cua nganh Toa an nhan dan, trang 1; Ban chu nhiem dean IV- Ban Chi dao 138/CP (2012) Tong kit tiii/c hl$ni
  an IV “Dau trant) phong, chdng toi pham xam hai tre em va Toi pham tiong li^a tdi vi thinh nien – ChuiJng trinh Qtk
  gia phdng chdng toi pham giai doan 2006-2010, ti^ng 16; Cue Canh sit hinh sU – Tdng ci^c dnh sit phdng cham t
  pham (2012), Kit qua thuc hiin de an IV-CT138/CP nim 2011.

  2 II NCHIEN cuu , .
  L A P P H A P ^ S 6 18 (274) T9/2014

 10. rang, can xii ly nghidm khic hon ddi vdi lidn quan vd tu phdp NCTN thudng nhan
  NCTN pham tdi de gdp phan phdng ngira tgi dinh rang, d Viet Nam khdng cd nhiing
  phgm ndi chung. Cy thd, da cd nhiing y kien phuang thuc dd thdng kd chinh xdc mgi
  cho rang phdp ludt hinh sy edn sira ddi theo trudng hgp tre em VPPL, dae bidt Id phdp
  hudng giam do tudi chju TNHS xudng 12, lugt hanh chinh^’; hoac he thdng thdng tin
  tang cac mue hinh phat ddi vdi NCTN, vd dii hdu vd tinh hinh tre em VPPL rat it do tin
  cd the dp dyng hinh phat tit hinh vdi nhung cay^^. Trong mdt bdi cdiih nhu vdy, chiing
  ngudi pham tdi khi chua du 18 tudi ndu hg tdi xem xet va danh gid thye tidn dp dyns
  pham tdi ddc biet nghidm trpng vd cd tinh phap lugt vd chd tai dp dung ddi vdi NCTN
  ehdt hung bgo, man rg*’. Nhung quan didm pham tdi dya trdn cac nghien ciiu va sd lieu
  nhu vdy, trdi nguge vdi cae quan diem va san ed duge thdng kd bdi cac co quan cd
  tieu chuan qudc te, da gan cho hinh phgt vd trdch nhiem lidn quan trong giai doan 2005
  vi?c trimg phgt mgt nhidm vy la phdng ngira -2012″.
  tdi pham, ma chua di sau vao giai quydt Theo tdi lieu Tdng kdt dy dn Dau tranh
  nguydn nhan edt loi cua tdi phgm nhu ddi phdng, ehdng tdi pham xam hai tre em vd tdi
  ngheo, thidu hpc, thieu ky nang sdng. Cac phgm trong lira tudi vj thdnh nien^”, sd
  nghidn eiiu va sd lieu thdng kd da ehi ra NCTN vi phgm trong giai dogn 2006-2010
  rang, phdn ldn tdi pham d NCTN Hen quan dao ddng trong khoang 12.878 den 16.444
  ddn tdi xam pham sd hiiu, dgc biet la tdi ngudi/nam, tdng sd tang khoang 6,70% so
  trdm cap tdi sdn; vd phan nhidu trong sd vdi giai dogn nam nam trude do”. Vd sd Heu
  NCTN pham tgi Id bd hgc, sdng lang thang trong nam 2011 la 13.600 ngudi, tang 5,60%
  hogc tir nhiing gia dinh khdng hodn ehinh^”. so vdi sd NCTN VPPL trong nam 2010^^
  Binh quan trdn cd nudc, sd NCTN VPPL
  3.3.3. Thuc tien dp dung dp dung che chidm 20% tdng sd ngudi VPPL trong ITnh
  tdi hinh sy ddi v&i NCTN phgm tpi vye trat tu an toan xa hoi”. Sd lieu ciia Du
  Dii cdc sd lieu thdng ke tu phdp hinh sy, an ciing xdc dinh dugc rang, trong giai dogn
  cac chi sd ve quyen tre em ndi chung ngdy 2006-2011, CO 24.452 ngudi, chidm khoang
  cdng dugc thu thgp vd danh gia theo nhidu 30% tdng sd NCTN VPPL, bj xir ly theo thii
  tieu ehi han, nhung sd lieu lidn quan den tre tuc TTHS. Trong giai doan 2000-2005 ty I?
  em VPPL chua thye sy day dii. Cde nghien NCTN VPPL bi xir ly hinh sy la 18%.

  49 Xem: Xuin Hiing (2012) Giam tuoi vi thanh nien de phong chong tdi pham tre em ; Ha Nguyen (2013) Ban ve Do tuoi chiu TNHS cua NCTN
  ; Hong
  Thuy (2013) Can nhac ting hinh phat ddi vdi NgUdi pham tdi chUa thanh nien ; Hong Thiiy (2013) Toi pham nhULi Vin Luyen
  cd thebj tCthinh ;Le Nhung va Minh
  Thing (2012) De xuat hf tudi thinh nien xudng 16 < ht^://us.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/de-xuat-ha-tijoi-thanh-
  nien-xuong-16-c46a49S427.html>.
  50 UNICEF (2011) Bao cao phan tich tinh hinh tre em Viet Nam 2010
  51 Pamala Cox (2010) “Juvenile justice reform and policy convergence in tiie new Vietnam” Youth Justice 10(3), tiang 232.
  52 UNICEF (2011) Bio cao phan tich tinh hinh tre em Viit Nam 2010 tiang232.
  53 Tir 2005 cic cd quan tiin hinh td bjng bit dau thUc hien viec viec thdng ki toi pham, thong ki hinh sU diung, dau mdi
  li Vi^n kiim sit nhan din tdi cao, xem Thdng b/ sd 01/2005/TfLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQR
  54 Dean IV trong Chudng trinh phong didng tdi pham (ChUdng trinh 138/CP), cic giai doan tir nam 1998 din nim 2012,
  xem: Quy^ dinh sd 138/1998/QD-TTg ngay 31/7/1998 cua Thu tUdng Chfnh phu ve Phe duyet chUang trinh hi nh dong
  qudc gia phdng chong tpi pham.
  55 Cue Canh sat hinh si/ – Tdng ciie Canh sat phong chdng tdi pham (2012), Kit qua thUc hiin dg an IV-CT138/CP nim 2011.
  56 NhU trin.
  57 Xem: Ban chii nhlfm dein IV- Ban Chl d^o 138/CP (2012) Tdng kit thUc hien Oi in IV “Dau tranh phong, chdng tgi
  ph^m xam hai tri em vi Tgi ph^m trong lui tdi vi thanh men – ChUdng trinh Qudc gia phdng chdng toi pham giai doan
  , NOHIEN CUUI n<
  S618{274)T9/2014V_LAP P H A P ‘ ^ ‘

 11. NHA N i r d c VA PHAP LUAT

  Xem xet sy tang ldn vd sd Ngtrcri chtra thanh niSn vi ph^m ph^p lu|t
  lugng vd ty Id NCTN VPPL va 2005-2011
  bi xu ly vd hinh sy trong bdi
  cdnh phi hinh sy hda nhidu
  hanh vi xam phgm sd hiiu do
  su sira ddi BLHS trong nam
  2009,^^ cd thd thiy mdt sy gia
  tang vd xu hudng VPPL hoac
  it nhit la sd NCTN VPPL bj
  phdt hidn va xu ly, dae bidt la
  xdlytiieotiiiituc TTHS.
  Bidu dd 1 md ta khai qudt
  sd lieu tdng hgp trong bdy nam
  vd xu ly NCTN VPPL, kd tu nam 2005. Theo sd lieu thdng kd ciia Tda an nhan
  Nhimg ngudi nay td dp tudi tdi thieu ciia dan tdi cao, trong sdu nam, tijr 2007 ddn
  TNHS (14 tudi) nhung chua dii tudi chju 2012, cd 24.270 NCTN bj dua ra xet xu tiieo
  TNHS diy du, dudi 18 tudi tai thdi didm tiiii tuc so thim. Trong sd do, 14 ngudi dugc
  thue hidn hdnh vi trdi phdp lugt hinh sy. tuydn khdng pham tgi; sd ngudi dugc dp
  Nhiing ngudi hi khdi td, truy td va xet xii dugc midn hinh phgt va bj dp dung bidn
  lin lugt chidm khodng 50%, 33% vd 30% sd phdp tu phap gido due tai xa, phudng, thj
  nhiing ngudi cd hanh vi vi pham. Mdt niia trin va dua vao trudng giao duang lan lugt
  sd NCTN VPPL hinh sy nhung khdng bi xir la 46 vd 25. Sd ngudi bj phgt cdnh cao, phgt
  ly ve hinh sy c6 thd do mdt trong hai ly do: tidn va cai tgo khdng giam giii Id 58, 26 va
  hg dugc cho la chua du tudi phdi chju TNHS 931. Nhdm nhung ngudi khdng bj xir phat
  ddi vdi tgi phgm cu the ma hg thye hidn; tu cd ty Id rit thip, chidm ehi hon 4% sd
  hogc CO quan cd tham quyen quydt djnh NCTN hi kdt dn. S6 cdn lai bi xii phat tii.
  khdng khdi td ddi vdi hg. Hien nay, khdng Trong do, han 31 % sd NCTN bi xii phgt tu
  cd thdng ke phan loai cy the vd ly do va can nhung duge hudng dn treo vdi thdi gian thii
  cii cua vide khdng khdi td ddi vdi nhung thdch tit mgt ddn nam nam; 46% bj xii phgt
  ngudi nay. Ddi vdi nhiing trudng hgp da tii tir ba thang ddn ba nam (khdng tinh
  khdi td, didu tra nhung khdng bj tmy td, xet nhung ngudi dugc hudng an treo) vd sd con
  xir thi phan ldn la duge ca quan didu tra lai, gan 19% bj xit phgt tii tii trdn ba nam ddn
  hoac Vidn kiem sat midn TNHS. 18 nam (xem bieu do 2).
  Cac sd lieu thdng ke ciing chi ra ring, Ndu so sdnh vide dp hinh phat trong cd
  phan dgc biet ldn nhiing NCTN phgm tdi bi he thdng tu phdp hmh sy, cd the dua ra mpt
  xii ly hinh sy la tir 16 ddn dudi 18 tudi. Sd sd thdng tin sau: sd bj edo chua thanh nidn
  ngudi trong dp tudi nay chidm ddn 93% tdng chiem khodng 4% tdng sd bj cao bj dua ra
  sd NCTN pham tgi bj kdt an trong giai doan xet xir so tham. Sd NCTN dugc dp dyng cdc
  2007-2012. bidn phdp cdnh cdo, phat tidn vd edi tgo

  2006-2010, trang 16; Cue Canh sit hinh sU – Tdng cue Canh sat phong chdng tpj pham (2012), Kit qui thi/C
  IV-CT138/CP nam 2011, trang 33.
  58 Luatsd37/2009/QH12 Sda doi, bdsung mdt sd dieu cua BLHS nim 1999, da ning mi^qnh ludng tdi thiiu cua
  bi xam hai len gap 4 lan ddi vdi mgt sd tdi pham xim hai quyen sd hitu – nhdm (p/ {Am biin nhit trong dc tgi ma
  vi pham.

  241L A P
  NGHIEN CUU
  P H A P ^ S a 18 (274) T9/2014

 12. NHA NUUC VA fHAF LUAI

  HlNH PHAT AP DgNG Odl Vdl NGUtH C H U A ntANH N | £ N 4. Kdt lu^n
  2007-2012
  Tf If % Iheo s6 hkth phqt cAe lopiaa^iSp sir Ui&ji tuyin Tir nhung phan tich vd
  he thdng phdp luat va thye
  tidn thi hdnh, ed thd kdt lugn
  • cinhcao
  rang, Viet Nam da phdn nao
  • phat uen
  tidp cgn dugc cac chudn mye
  • cai W khiyng giam gii?
  qudc td vd tu phdp NCTN.
  Quy djnh ve tudi ehiu
  TNHS Id phu hgp vdi
  at0:

Download tài liệu Thực thi công ước quyền trẻ em ở Việt Nam: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự và chế tài đối với người chưa thành niên phạm tội File Docx, PDF về máy