[Download] Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính – Tải về File Docx, PDF

Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính

Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính
Nội dung Text: Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính

Download


Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính là một chế định của Luật Tố tụng hành chính. Bài viết cung cấp thông tin làm rõ các điểm hạn chế, bất cập trong quy định của Luật Tố tụng hành chính hiện hành về thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính, và các kiến nghị hoàn thiện.

Bạn đang xem: [Download] Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính File Docx, PDF về máy

Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính

 1. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  THỦ TỤC PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

  ThS. Lê Thị Mơ
  Giảng viên Đại học Luật Tp. HCM

  Thông tin bài viết: Tóm tắt:
  Từ khóa: Thủ tục phúc thẩm vụ án Bài viết cung cấp thông tin làm rõ các điểm hạn chế, bất cập trong
  hành chính, Luật Tố tụng hành chính. quy định của Luật Tố tụng hành chính hiện hành về thủ tục phúc
  thẩm vụ án hành chính, và các kiến nghị hoàn thiện.
  Lịch sử bài viết:
  Nhận bài : 10/7/2020
  Biên tập : 28/7/2020 Abstract:
  Duyệt bài : 03/8/2020 This article is focused on clarifications of the shortcomings and
  inadequacies of the current Law on Administrative Procedures
  Article Infomation: on appellate procedures for administrative cases, and also
  provides recommendations for further improvements.
  Keywords: Appellate Procedures for
  Administrative Cases, Law on
  Administrative Procedures.
  Article History:
  Received : 10 Jul. 2020
  Edited : 28 Jul. 2020
  Approved : 03 Aug. 2020

  T
  hủ tục phúc thẩm vụ án hành chính là điều kiện về nội dung, thủ tục hình thức do
  một chế định của Luật Tố tụng hành pháp luật quy định. Căn cứ quy định của các
  chính. Bên cạnh những mặt tích cực, Điều 211, 212, 213, 214 Luật Tố tụng hành
  quy định của Luật Tố tụng hành chính năm chính (Luật TTHC), đối tượng kháng nghị
  2015 (Luật TTHC) về thủ tục phúc thẩm còn phải là bản án, quyết định sơ thẩm chưa có
  một số hạn chế, bất cập cần được sửa đổi, bổ hiệu lực pháp luật, hình thức của kháng nghị
  sung sau: phải bằng quyết định kháng nghị và nằm
  1. Về phiên họp xét kháng nghị quá hạn trong thời hạn do pháp luật quy định; trường
  của Viện kiểm sát hợp Viện kiểm sát kháng nghị mà quyết định
  Kháng nghị vụ án hành chính theo thủ kháng nghị đã quá thời hạn theo luật định,
  tục phúc thẩm là quyền của Viện trưởng thì Tòa án yêu cầu Viện kiểm sát giải thích
  Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng bằng văn bản và phải nêu rõ lý do. Hội đồng
  Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Khi kháng xét xử xem xét bằng phiên họp xét kháng
  nghị, chủ thể kháng nghị phải đáp ứng các nghị quá hạn theo điểm a khoản 1 Điều 2261.

  1 Điều 213 Luật TTHC quy định: Thời hạn kháng nghị bản án sơ thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày,
  của Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày kể từ ngày tuyên án; thời hạn kháng nghị đối với quyết định
  sơ thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là 7 ngày, của Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp là 10 ngày kể từ ngày
  Viện Kiểm sát cùng cấp nhận được quyết định. Trường hợp, Viện Kiểm sát kháng nghị quá thời hạn này thì
  Tòa án yêu cầu Viện Kiểm sát giải thích bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  NGHIÊN CỨU
  Số 15 (415) – T8/2020 LẬP PHÁP 17

 2. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  Luật TTHC và các văn bản hướng dẫn Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án
  thi hành mặc dù nhắc đến phiên họp xét hành chính là việc Tòa án cấp phúc thẩm khi
  kháng nghị quá hạn của Viện Kiểm sát, có những căn cứ luật định sẽ ra quyết định
  nhưng lại không có bất kỳ điều khoản nào tạm dừng việc giải quyết phúc thẩm vụ án
  quy định về trình tự, thủ tục, thành phần hành chính; việc giải quyết phúc thẩm sẽ
  tham gia hay quyết định của Tòa án trong được tiếp tục khi căn cứ tạm đình chỉ được
  phiên họp này. Bất cập này gợi ra ba vấn đề khắc phục. Theo đó, Tòa án cấp phúc thẩm
  như sau: một là, phải chăng mọi trường hợp sẽ ra quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc
  kháng nghị quá hạn của Viện Kiểm sát đều thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 228
  làm phát sinh thủ tục phúc thẩm cho dù việc Luật TTHC: “Tòa án cấp phúc thẩm ra
  kháng nghị đó được tiến hành chậm hơn quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ
  nhiều so thời hạn kháng nghị luật định có thể án, hậu quả của việc tạm đình chỉ xét xử
  là kháng nghị sau 15, 20, 30 ngày… tính từ phúc thẩm và tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ
  thời điểm hết thời hạn kháng nghị?; hai là, án được thực hiện theo quy định tại Điều
  liệu rằng phiên họp xét kháng nghị quá hạn 141 và Điều 142 của Luật này”. Như vậy,
  của Viện Kiểm sát có được tiến hành tương căn cứ tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm, hậu
  tự như phiên họp xét kháng cáo quá hạn của quả của việc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm
  đương sự được quy định tại Điều 208 Luật được viện dẫn đến căn cứ và hậu quả của
  TTHC, hay là Tòa án cấp phúc thẩm không việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án tại Điều
  cần phải tiến hành phiên họp này2?; ba là, 141, 142 Luật TTHC.
  nếu trong trường hợp lý do của Viện kiểm Chúng tôi cho rằng, việc dẫn chiếu toàn
  sát đưa ra không chính đáng, thiếu thuyết bộ như vậy là chưa chuẩn xác, làm sai lệch
  phục thì Tòa án có được quyền từ chối bản chất và hậu quả của quyết định tạm đình
  không chấp nhận kháng nghị quá hạn hay chỉ xét xử phúc thẩm. Bởi lẽ, khoản 2 Điều
  không, nếu từ chối hoặc chấp nhận thì thủ 141 Luật TTHC quy định: “quyết định tạm
  tục và trình tự sẽ như thế nào? đình chỉ giải quyết vụ án có thể bị kháng
  Chúng tôi cho rằng, việc không quy định cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm”,
  rõ ràng cách thức xử lý của Tòa án trong trong khi đó khoản 2 Điều 228 Luật TTHC
  trường hợp nhận được kháng nghị quá hạn lại khẳng định “quyết định tạm đình chỉ xét
  của Viện Kiểm sát sẽ ảnh hưởng đến hoạt xử phúc thẩm có hiệu lực thi hành ngay”. Từ
  động của Tòa án cấp phúc thẩm trong quá đó cho thấy, bản thân nội dung khoản 1 và
  trình xem xét kháng nghị quá hạn. Do vậy, khoản 2 của Điều 228 Luật TTHC có sự mâu
  các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TTHC thuẫn với nhau khi quy định về hậu quả cũng
  cần bổ sung quy định về phiên họp xét kháng như hiệu lực của quyết định tạm đình chỉ xét
  nghị quá hạn của Viện kiểm sát. xử phúc thẩm. Nếu dựa vào khoản 1 Điều
  2. Về viện dẫn tại khoản 1 Điều 228 Luật 228 Luật TTHC trên cơ sở viện dẫn tới Điều
  Tố tụng hành chính để quy định căn cứ 142 Luật TTHC, thì quyết định tạm đình chỉ
  tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm xét xử phúc thẩm có thể bị kháng cáo, kháng

  2 Khoản 2, 3 Điều 208 Luật TTHC quy định thành phần Hội đồng xét kháng cáo quá hạn là 3 Thẩm phán,
  Phiên họp xét kháng cáo quá hạn có sự tham gia của Viện kiểm sát cùng cấp và của đương sự kháng cáo quá
  hạn; trình tự, diễn tiến, thủ tục của phiên họp xét kháng cáo quá hạn là: Người kháng cáo quá hạn phát biểu
  ý kiến; Viện kiểm sát cũng phát biểu ý kiến sau đó Hội đồng xét kháng cáo quá hạn quyết định theo đa số
  về việc chấp nhận việc kháng cáo quá hạn và phải ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận
  trong quyết định. Quyết định này được gửi cho người kháng cáo quá hạn, Viện kiểm sát cùng cấp, Tòa án
  cấp sơ thẩm.

  18 NGHIÊN CỨU
  LẬP PHÁP Số 15 (415) – T8/2020

 3. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  nghị theo thủ tục phúc thẩm. Ngược lại, nếu nhiên, chúng tôi nhận thấy vẫn tồn tại một
  dựa vào khoản 2 Điều 228 Luật TTHC thì số bất cập sau:
  quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm Một là, căn cứ ra quyết định đình chỉ xét
  không thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ xử phúc thẩm giữa điểm d khoản 1 Điều 229,
  tục phúc thẩm vì bản chất nó là “sản phẩm” khoản 5 Điều 241 Luật TTHC là chưa chính
  được ban hành trong giai đoạn phúc thẩm và xác và thiếu đồng bộ với khoản 2 Điều 225
  luôn được xác định hiệu lực ngay khi ban Luật TTHC.
  hành. Vì vậy, việc viện dẫn toàn bộ Điều 141 Về nguyên tắc, khi được Tòa án triệu tập
  Luật TTHC ở khoản 1 Điều 228 Luật TTHC hợp lệ thì người kháng cáo phải có mặt tại
  là không phù hợp với giai đoạn phúc thẩm, phiên tòa xét xử phúc thẩm để thực hiện các
  ảnh hưởng đến hoạt động áp dụng và thi quyền, nghĩa vụ tố tụng, song thực tế nhiều
  hành luật của Tòa án. trường hợp người kháng cáo không thể có
  Chúng tôi cho rằng, cần sửa đổi khoản mặt tại phiên tòa vì những lý do khác nhau.
  1 Điều 228 Luật TTHC theo hướng sau: Tùy theo những lần triệu tập, pháp luật
  “Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định tạm TTHC cũng có những quy định cụ thể để xử
  đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án, hậu quả lý hậu quả của việc người kháng cáo vắng
  của việc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm và mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Riêng đối với
  tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án được thực trường hợp người kháng cáo vắng mặt tại
  hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 141 và
  phiên tòa khi được Tòa án triệu tập hợp lệ
  Điều 142 của Luật này”.
  lần thứ hai có thể dẫn đến hậu quả Tòa án sẽ
  3. Về quyết định đình chỉ xét xử phúc ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối
  thẩm vụ án hành chính
  với phần mà họ đã kháng cáo. Về nội dung
  Nếu như tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm này, Luật TTHC dành 3 điều để quy định:
  vụ án hành chính chỉ làm tạm dừng việc giải điểm a khoản 2 Điều 225; điểm d khoản 1
  quyết phúc thẩm trong một khoảng thời gian,
  Điều 229; khoản 5 Điều 241. Tuy nhiên,
  thì đình chỉ xét xử phúc thẩm lại là cơ sở làm
  giữa các điều khoản này lại không thống
  chấm dứt việc giải quyết phúc thẩm; kết quả
  nhất với nhau, cho dù cùng quy định về cách
  của bản án sơ thẩm, quyết định sơ thẩm bị
  thức xử lý hậu quả người kháng cáo vắng
  kháng cáo, kháng nghị sẽ phát sinh hiệu lực
  pháp luật và được thi hành. Do hậu quả mặt khi được triệu tập hợp lệ lần thứ hai. Cụ
  nghiêm trọng như vậy nên việc Tòa án ban thể: theo quy định của điểm a khoản 2 Điều
  hành quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm 225 Luật TTHC, Tòa án ra quyết định đình
  luôn phải đặt trong “tâm thế” thận trọng, kỹ chỉ giải quyết nội dung kháng cáo của người
  lưỡng tránh trường hợp ban hành không kháng cáo, nếu họ được Tòa án triệu tập hợp
  chính xác, gây ảnh hưởng trực tiếp đến lệ lần thứ hai mà vắng mặt không vì sự kiện
  đương sự kháng cáo và Viện kiểm sát kháng bất khả kháng, trở ngại khách quan, không
  nghị. Luật TTHC đề cập đến quyết định đình có người đại diện hợp pháp tham gia phiên
  chỉ xét xử phúc thẩm tản mạn ở vài điều tòa, không có đơn xin xét xử vắng mặt3,
  khoản nhưng tập trung nhất ở Điều 229 Luật trong khi đó, điểm d khoản 1 Điều 229 Luật
  TTHC. Nhìn chung, về căn cứ, thời điểm và TTHC quy định: Tòa án phúc thẩm ban hành
  thẩm quyền ban hành quyết định này được quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm nếu
  quy định tương đối cụ thể, rõ ràng. Tuy người kháng cáo vắng mặt khi được Tòa án

  3 Xem chi tiết điểm a khoản 2 Điều 225 Luật TTHC và khoản 4 Điều 225 Luật TTHC.
  NGHIÊN CỨU
  Số 15 (415) – T8/2020 LẬP PHÁP 19

 4. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  triệu tập hợp lệ lần thứ hai không vì sự kiện thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ
  bất khả kháng, trở ngại khách quan, không đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt hoặc trường
  có đơn xin xét xử vắng mặt4, và khoản 5 hợp có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách
  Điều 241 Luật TTHC quy định: “Hội đồng quan hoặc có người đại diện hợp pháp tham
  xét xử phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét gia phiên tòa”.
  xử phúc thẩm nếu việc xét xử phúc thẩm cần 3) Bỏ khoản 5 Điều 241 Luật TTHC, vì
  phải có mặt người kháng cáo và họ đã được quy định này vừa không hợp lý vừa không
  triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng cần thiết. Căn cứ đình chỉ xét xử đã được
  mặt, trường hợp này bản án sơ thẩm có hiệu quy định cụ thể đầy đủ tại Điều 229 Luật
  lực pháp luật”. Như vậy, các điều khoản quy TTHC. Mặt khác, phần cuối của khoản 5
  định về căn cứ ra quyết định đình chỉ xét xử Điều 241 Luật TTHC khẳng định “Trong
  phúc thẩm trong trường hợp người kháng trường hợp này bản án sơ thẩm có hiệu lực
  cáo vắng mặt khi được Tòa án triệu tập hợp pháp luật” là chưa chính xác5. Bởi lẽ, trong
  lệ lần thứ hai là không thống nhất. Bất cập trường hợp vụ án phúc thẩm có cả kháng cáo
  này không những làm cản trở quyền tham của đương sự và cả kháng nghị của Viện
  gia tố tụng của đương sự mà còn gây lúng Kiểm sát mà Tòa án ra quyết định đình chỉ
  túng cho các Tòa án khi vận dụng pháp luật xét xử phúc thẩm khi người kháng cáo vắng
  vào thực tiễn xét xử. Do đó, chúng tôi cho mặt thì hiệu lực của bản án sơ thẩm chưa
  rằng, cần sửa đổi Luật TTHC theo hướng chắc đã phát sinh vì còn phụ thuộc vào
  thiết kế lại các quy định trên cho thống nhất kháng nghị của Viện kiểm sát, nếu Viện
  như sau: kiểm sát không rút kháng nghị thì hiệu lực
  1) Giữ nguyên quy định tại điểm a của bản án sơ thẩm không thể phát sinh. Do
  khoản 2, khoản 4 Điều 225 Luật TTHC, vì đó, việc lược bỏ khoản này ra khỏi Điều 241
  đây là quy định toàn diện, chặt chẽ phù hợp, Luật TTHC là cần thiết.
  vừa xử lý nghiêm minh đối với trường hợp Hai là, Điều 229 Luật TTHC chưa quy
  người kháng cáo có thái độ thờ ơ, bất hợp định về hiệu lực của quyết định đình chỉ xét
  tác với yêu cầu triệu tập của Tòa án mà vẫn xử phúc thẩm vụ án hành chính.
  bảo đảm được quyền lợi tham gia tố tụng Nếu quyết định đình chỉ xét xử phúc
  cho những trường hợp người kháng cáo thẩm được ban hành, thì cơ hội được tiếp tục
  vắng mặt vì các lý do chính đáng, nhằm bảo bảo vệ của người kháng cáo tại giai đoạn
  đảm cho việc giải quyết vụ án kịp thời, đúng phúc thẩm có thể sẽ bị chấm dứt, hiệu lực
  mục đích. của bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo
  2) Căn cứ đình chỉ xét xử phúc thẩm tại sẽ được xác định và đương sự kháng cáo,
  điểm d khoản 1 Điều 229 Luật TTHC cần Viện kiểm sát kháng nghị phải có trách
  phải quy định lại cho tương thích với điểm a nhiệm tôn trọng thi hành, bảo đảm tính ổn
  khoản 1 Điều 225 Luật TTHC như sau: định và trật tự của quyết định này. Tuy nhiên,
  “Người kháng cáo được triệu tập hợp lệ lần Luật TTHC lại không có bất cứ điều khoản

  4 Điểm d khoản 1 Điều 229 Luật TTHC: Tòa án cấp phúc thẩm sẽ ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm
  khi “Người kháng cáo được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị Tòa án
  xét xử vắng mặt hoặc trường hợp có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan”.
  5 Khoản 5 Điều 241 Luật TTHC quy định “Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc
  thẩm nếu việc xét xử phúc thẩm cần phải có mặt người kháng cáo và họ đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ
  hai mà vẫn vắng mặt, trường hợp này bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật”.

  20 NGHIÊN CỨU
  LẬP PHÁP Số 15 (415) – T8/2020

 5. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  nào xác định hiệu lực pháp luật của quyết hay không và tùy trường hợp mà giải quyết
  định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Để bảo đảm như sau: (a.) Nếu người bị kiện không đồng
  trật tự thi hành quyết định đình chỉ xét xử ý thì không chấp nhận việc rút đơn khởi kiện.
  phúc thẩm vụ án hành chính, chúng tôi cho (b) Đương sự đồng ý thì chấp nhận việc rút
  rằng, Luật TTHC bổ sung quy định về hiệu đơn khởi kiện của người khởi kiện. Hội đồng
  lực của quyết định đình chỉ xét xử phúc xét xử phúc thẩm ra quyết định hủy bản án
  thẩm, tạo ra sự thống nhất trong việc vận sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án”. Quy
  dụng và thi hành pháp luật, tương thích với định này có một số điểm chưa hợp lý sau:
  hiệu lực thi hành của quyết định tạm đình chỉ – Thứ nhất, sự không thống nhất khi phần
  xét xử phúc thẩm tại khoản 3 Điều 228 Luật đầu chỉ quy định: “người khởi kiện rút đơn
  TTHC. Theo đó, khoản 5 Điều 229 Luật khởi kiện thì Hội đồng xét xử phúc thẩm phải
  TTHC cần được sửa đổi như sau: “Quyết hỏi ý kiến của người bị kiện”, nhưng điểm b
  định đình chỉ xét xử phúc thẩm có hiệu lực khoản 1 Điều 234 lại đề cập đến sự đồng ý
  thi hành ngay và phải gửi ngay cho đương của toàn bộ các “đương sự”7. Tức là, trong
  sự, Viện kiểm sát cùng cấp”6. quy định này thì Hội đồng xét xử phúc thẩm
  4. Về trường hợp người khởi kiện rút đơn ngoài việc hỏi ý kiến của người bị kiện, còn
  khởi kiện tại giai đoạn phúc thẩm vụ án phải hỏi ý kiến của các đương sự còn lại khác.
  hành chính – Thứ hai, Điều 234 Luật TTHC cũng
  Rút đơn khởi kiện là quyền quyết định chưa đề cập đến cách xử lý của Tòa án phúc
  và tự định đoạt của người khởi kiện trong vụ thẩm khi người khởi kiện rút đơn khởi kiện
  án hành chính, song việc thực hiện quyền tại phiên tòa nhưng Tòa án không thể thực
  này ở giai đoạn sơ thẩm, giai đoạn phúc hiện việc hỏi ý kiến của người bị kiện và các
  thẩm lại không giống nhau. Nếu trong giai đương sự vì những người này đều không có
  đoạn sơ thẩm, người khởi kiện rút đơn khởi mặt trong phiên tòa phúc thẩm. Những thiếu
  kiện thì Tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ giải sót này sẽ làm cho Tòa án lúng túng khi xử
  quyết vụ án mà không cần có sự đồng ý của lý tình huống, dẫn đến việc áp dụng pháp
  người bị kiện (điểm b, c khoản 1 Điều 143 luật thiếu thống nhất.
  Luật TTHC); còn trong giai đoạn phúc thẩm, Để khắc phục các hạn chế trên, chúng
  việc người khởi kiện rút đơn khởi kiện lại tôi cho rằng, cần sửa đổi, bổ sung khoản 1
  phụ thuộc vào ý kiến của người bị kiện, của Điều 234 Luật TTHC như sau: “Trước khi
  các đương sự khác, tức là việc rút đơn đó mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm
  không phải là điều kiện đương nhiên để Tòa mà người khởi kiện rút đơn khởi kiện thì Hội
  án cấp phúc thẩm ban hành quyết định hủy đồng xét xử phúc thẩm phải hỏi người bị
  bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án kiện và các đương sự khác có đồng ý hay
  hành chính. Cụ thể, khoản 1 Điều 234 Luật không và tùy từng trường hợp mà giải quyết
  TTHC quy định: “trước khi mở phiên tòa như sau:
  hoặc tại phiên tòa phúc thẩm mà người khởi a. Người bị kiện không đồng ý thì không
  kiện rút đơn khởi kiện thì Hội đồng xét xử chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của người
  phúc thẩm phải hỏi người bị kiện có đồng ý khởi kiện;

  6 Xem thêm khoản 4 Điều 289 Bộ Luật TTDS.
  7 Khoản 7 Điều 3 Luật TTHC “Đương sự trong vụ án hành chính bao gồm người khởi kiện, người bị kiện,
  người có quyền, lợi nghĩa vụ liên quan”.
  NGHIÊN CỨU
  Số 15 (415) – T8/2020 LẬP PHÁP 21

 6. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  b. Người bị kiện và các đương sự khác niệm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng
  đồng ý thì chấp nhận việc rút đơn khởi kiện hành chính như:
  của người khởi kiện. Hội đồng xét xử phúc (1) “Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố
  thẩm ra quyết định hủy bản án sơ thẩm và tụng là những vi phạm ảnh hưởng đến việc
  đình chỉ giải quyết vụ án. Trường hợp này, xác định sự thật của vụ án không chính xác
  đương sự vẫn phải chịu án phí sơ thẩm theo hoặc xâm phạm nghiêm trọng đến quyền của
  quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và phải những người tham gia tố tụng. Những vi
  chịu một nửa án phí phúc thẩm theo quy phạm về thủ tục tố tụng của Tòa án cấp sơ
  định của pháp luật. thẩm bao gồm cả việc chuẩn bị xét xử và xét
  c. Trường hợp tại phiên tòa mà người bị xử tại phiên tòa, ví dụ như xác định thành
  kiện, các đương sự khác vắng mặt không có phần tư cách đương sự không chính xác;
  người đại diện hợp pháp tham gia phiên tòa thành phần Hội đồng xét xử không đúng quy
  thì Tòa án sẽ tạm ngừng phiên tòa để lấy ý định của pháp luật; không giải quyết hết các
  kiến của họ và quyết định theo điểm a, b của yêu cầu của đương sự; xác định thẩm quyền
  Luật này khi phiên tòa được mở lại”. của Tòa án không chính xác, việc nghị án
  5. Về thẩm quyền hủy bản án sơ thẩm và không đúng”8;
  chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ (2)“Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố
  thẩm xét xử lại tụng làm cho đương sự không thực hiện
  Quy định của khoản 3 Điều 242 Luật được quyền, nghĩa vụ của mình dẫn đến
  TTHC về thẩm quyền “hủy bản án sơ thẩm quyền, nghĩa vụ của họ không được bảo vệ
  và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ như vi phạm về thẩm quyền thụ lý giải quyết
  thẩm xét xử lại” còn nhiều điểm chưa rõ vụ án, về thành phần hội đồng xét xử, vi
  ràng và thiếu cụ thể: phạm về thủ tục tiến hành phiên tòa9”.
  Một là, chưa giải thích thế nào là “vi Như vậy, cả hai ý kiến trên đều giải thích
  phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng”. Một vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hành
  trong những căn cứ để Tòa án cấp phúc thẩm chính theo hướng xác định hậu quả của
  hủy án sơ thẩm trả hồ sơ vụ án cho Tòa án những vi phạm thủ tục tố tụng làm ảnh
  cấp sơ thẩm xét xử lại là việc Tòa án cấp sơ hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của
  thẩm có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố đương sự, và đều diễn giải bằng cách liệt kê
  tụng. Tuy nhiên, Luật TTHC và các văn bản các vi phạm thủ tục tố tụng có tính chất
  liên quan về tố tụng hành chính chưa xác nghiêm trọng.
  định rõ như thế nào là vi phạm nghiêm trọng Chúng tôi cho rằng, vi phạm nghiêm
  về thủ tục tố tụng. Chính vì vậy, việc giải trọng thủ tục tố tụng hành chính được hiểu
  thích về nội dung này còn mang tính chất tùy là việc cơ quan, người tiến hành tố tụng hành
  nghi, chủ quan của Hội đồng xét xử, làm cho chính trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án
  việc áp dụng pháp luật thiếu đồng bộ và hành chính không thực hiện hoặc thực hiện
  thống nhất. không đúng, không đầy đủ các trình tự, thủ
  Hiện nay, có một số ý kiến nêu về khái tục do pháp luật TTHC quy định làm ảnh

  8 PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp (chủ biên), “Giải thích và bình luận Luật Tố tụng hành chính năm 2015”, Nxb.
  Hồng Đức- Hội Luật gia Việt Nam, năm 2017, tr.357.
  9 PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp (chủ biên), “Giải thích và bình luận Luật Tố tụng hành chính năm 2015”, Nxb.
  Hồng Đức- Hội Luật gia Việt Nam, năm 2017, tr.368.

  22 NGHIÊN CỨU
  LẬP PHÁP Số 15 (415) – T8/2020

 7. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của biết nhưng cố ý che dấu không cung cấp làm
  đương sự, người tham gia tố tụng khác hoặc cho Tòa án sơ thẩm không thể biết được.
  làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật Ngược lại, cũng có thể do một hoặc một số
  khách quan, toàn diện của vụ án. hoặc tất cả những người tiến hành tố tụng
  Hai là, chưa có hướng dẫn về “chứng biết mà che dấu, bỏ qua không xem xét
  cứ mới quan trọng mà Tòa án phúc thẩm chúng, làm chúng không được tồn tại trong
  không thể bổ sung ngay được”. Khoản 3 hồ sơ vụ án11; (2) Về mặt thời gian, các
  Điều 241 Luật TTHC quy định, trong quá chứng cứ được xem là mới làm thay đổi nội
  trình xét xử phúc thẩm vụ án hành chính mà dung vụ án khi chúng được Tòa án cấp phúc
  Tòa án cấp phúc thẩm nhận thấy có chứng thẩm xét xử phúc thẩm phát hiện ra sự tồn
  cứ mới quan trọng và không thể thu thập bổ tại và sự quan trọng của chứng cứ đó nhằm
  sung ngay được để giải quyết vụ án thì Hội giải quyết triệt để vụ án. Việc Tòa án phát
  đồng xét xử phúc thẩm sẽ áp dụng quyền hạn hiện ra có tồn tại chứng cứ mới có thể do quá
  “hủy bản án sơ thẩm chuyển hồ sơ vụ án cho trình Tòa án nghiên cứu hồ sơ vụ án, xem xét
  Tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại vụ án”. Như và phát hiện ra sai lầm của Tòa án cấp sơ
  vậy, mấu chốt để hủy án trong căn cứ này là thẩm không đánh giá các chứng cứ đó hoặc
  phải có sự xuất hiện của chứng cứ mới quan cũng có thể là do người kháng cáo, Viện
  trọng mà Tòa án cấp phúc thẩm không thể Kiểm sát kháng nghị, người có quyền lợi,
  thu thập bổ sung ngay được. Vậy chứng cứ nghĩa vụ liên quan kháng cáo, người bảo vệ
  mới quan trọng là gì?10. Hiện nay, Luật quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự bổ
  TTHC và các văn bản hướng dẫn cũng chưa sung các chứng cứ mới nhưng các chứng cứ
  có điều khoản giải thích rõ ràng. Chính vì này Tòa án không thể xác minh ngay tại
  thế, trên thực tế, các Tòa án thường có những phiên tòa được12. Do đó, khi Tòa án cấp phúc
  cách hiểu khác nhau về chứng cứ mới quan thẩm phát hiện ra sự tồn tại của chứng cứ
  trọng, dẫn đến việc áp dụng pháp luật giữa mới thì phải thu thập bổ sung chứng cứ mới
  các Tòa án cũng thiếu thống nhất. đó. Khi Tòa án cấp phúc thẩm không thể thu
  Chúng tôi cho rằng, cần giải thích chứng thập để bổ sung ngay được tại phiên tòa thì
  cứ mới quan trọng là chứng cứ làm thay đổi Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ ra quyết định
  nội dung vụ án và thỏa mãn hai điều kiện sau hủy bản án sơ thẩm và yêu cầu Tòa án cấp
  đây: (1) Chứng cứ được Tòa án cấp phúc sơ thẩm xét xử sơ thẩm lại.
  thẩm mới phát hiện ra đã tồn tại ngay từ đầu Để khắc phục hạn chế nêu trên, chúng
  khi thụ lý xét xử sơ thẩm nhưng do Tòa án tôi cho rằng văn bản hướng dẫn thi hành
  cấp sơ thẩm và đương sự không biết đến sự Luật TTHC cần bổ sung quy định xác định
  tồn tại của chúng hoặc chúng chưa xuất hiện. rõ các trường hợp được xem là “vi phạm
  Việc không biết các chứng cứ này có thể là nghiêm trọng về thủ tục tố tụng” và những
  do nguyên nhân khách quan làm cho cả Tòa chứng cứ được xem là “chứng cứ mới quan
  án sơ thẩm và đương sự không biết, song trọng mà Tòa án phúc thẩm không thể bổ
  cũng có thể do một số người tham gia tố tụng sung ngay được”n

  10 Phan Mạnh Hùng (2010), Luận văn thạc sĩ “Quyền hủy bản án sơ thẩm trong tố tụng dân sự Việt Nam”,
  Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, tr.34.
  11 PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp (chủ biên), “Giải thích và bình luận Luật Tố tụng hành chính năm 2015”, Nxb.
  Hồng Đức- Hội Luật gia Việt Nam, năm 2017, tr.393.
  12 Báo cáo tham luận năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao, Nxb. Công an nhân dân, tr.56.
  NGHIÊN CỨU
  Số 15 (415) – T8/2020 LẬP PHÁP 23

Download tài liệu Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính File Docx, PDF về máy