Công nghệ Thông tinTài Liệu

[Download] Thiết kế và đặc tả giao diện – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2013, 14:20

Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ ĐẶC TẢ GIAO DIỆN 4.1 Giao diện đăng nhập hệ thống. Hình 2.4.1: Giao diện form đăng nhập hệ thống Người quản lý đăng nhập với thông tin là username password. Nếu thông tin về usernane password không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ đưa ra thông báo “Sai username hoặc password”. Nếu đăng nhập thành công sẽ thông báo bạn đã đăng nhập thành công các button “Enter system” ,”New user”, “Change password” ở trạng thái Enable. Trang: 1 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo 4.2 Giao diện chính của chương trình. Hình 2.4.2: Giao diện form chính của chương trình. Phần này bao gồm menu hiển thị chức năng chính của hệ thống . Mỗi lần click vào một menu con, hệ thống sẽ gọi đển chức năng cần thiết. Đây là phần mà cả người quản trị người dùng bình thường đều có thể sử dụng để tìm kiếm thông tin. Có thể tìm kiếm thông tin theo các chức năng đã chọn trong danh mục tìm kiếm. Trang: 2 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo 4.3 Giao diện chương trình đào tạo. Hình 2.4.3: Giao diện chương trình đào tạo. Phần này hiển thị thông tin của chương trình đào tạo bao gồm: mã chương trình, tên chương trình, trình độ, hệ, loại hình, thời gian đào tạo. Cho phép cập nhật thông tin của chương trình đào tạo,thêm mới chương trình đào tạo. Nếu muốn thêm mới chương trình đào tạo sẽ thực hiện theo các bước: sau khi nhấn nút thêm mới điền các thông tin về chương trình mới cuối cùng nhấn nút cập nhật. Trang: 3 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo Nếu muốn cập nhật thì chỉ cần điền thông tin sau đó nhấn nút cập nhật.4.4 Giao diện chi tiết chương trình đào tạo. Hình 2.4.4: Giao diện chi tiết chương trình đào tạo. Đây là giao diện chính của chương trình đào tạo nó hiển thị chi tiết các thông tin của một chương trình đào tạo đó là thông tin về các môn học như: mã môn, tên môn, thời lượng các môn đó. Giao diện này cho phép cập nhật thông tin của một chương trình tức là thêm sửa xóa các môn hoặc cập nhật thông tin của một môn. Ngoài ra giao diện còn cho phép kết xuất dữ liệu ra excel Trang: 4 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo 4.5 Giao diện thêm môn học từ danh sách môn học. Hình 2.4.5: Giao diện form thêm môn học từ danh sách môn học. Giao diện này cho phép thêm một lần một hoặc nhiều môn học từ chương trình đào tạo đã có trước. Các bước để thêm là: • Bước 1: chọn danh sách các môn có sẵn. • Bước 2: Nhấn vào nút thêm mới. Trang: 5 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo 4.6 Giao diện kế hoạch đào tạo. Hình 2.4.6: Giao diện kế hoạch đào tạo. Giao diện cho phép lập kế hoạch đào tạo trong một học kỳ của một lớp nào đó. Các bước lập kế hoạch đào tạo: • Bước 1: Chọn lớp học kỳ. • Bước 2: Nhấn nút chọn nhanh để chọn học kỳ thực hiện cho kỳ hiện tại của lớp đang chọn. • Bước 3: Nhấn nút lưu kế hoạch đào tạo để lưu thông tin vào bảng tblKeHoachDaoTao Trang: 6 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo 4.7 Giao diện kế hoạch giảng dạy. Hình 2.4.7: Giao diện form kế hoạch giảng dạy. Giao diện này có 3 chức năng chính là: • Chia nhóm lý thuyết, thực hành, thực tập. • Chọn giáo viên cho 1 nhóm. • Lập kế hoạch chi tiết cho nhóm. Trang: 7 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo 4.8 Giao diện thông tin lớp học. Hình 2.4.8: Giao diện form thông tin lớp học. Giao diện này cho phép tìm kiếm, xem thông tin lớp học. ở giao diện này người quản trị có thể có 2 cách thêm lớp học. Cách 1: thêm lớp từ chương trình, cách 2: thêm lớp từ file excel. Trang: 8 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo 4.9 Giao diện quản lý lớp học. Hình 2.4.9: Giao diện form quản lý lớp học. Giao diện này cho phép cập nhật thông tin lớp học bao gồm các thông tin sau: • Cập nhật thông tin của lớp. • Cập nhật giáo viên chủ nhiệm. • Cập nhật chương trình đào tạo cho lớp. • Cập nhật cán bộ lớp. • Cập nhật sinh viên của lớp. Trang: 9 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo 4.10 Giao diện thông tin chức vụ lớp. Hình 2.4.10: Giao diện form thông tin chức vụ lớp. Tại giao diện này thì người xem người quản trị đều có thể xem thông tin về các ban cán sự của một lớp nào đó bao gồm: Lớp trưởng, bí thư, lớp phó đời sống, lớp phó học tập . Trang: 10 […]… sinh viên kế hoạch đào tạo 4.14 Giao diện sự kiện sinh viên Hình 2.4.14: Giao diện form sự kiện sinh viên Trang: 14 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo 4.15 Giao diện khen thưởng kỷ luật Hình 2.4.15: Giao diện form khen thưởng kỷ luật 4.16 Giao diện form chuyển lớp Hình 2.4.16: Giao diện form chuyển lớp Trang: 15 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch… hoạch đào tạo 4.21 Giao diện chọn sinh viên lưu bảng điểm Hình 2.4.21: Giao diện form chọn sinh viên lưu bảng điểm Trang: 20 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo 4.22 Giao diện kết quả học tập Hình 2.4.22: Giao diện kết quả học tập Trang: 21 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo 4.23 Giao diện nhập điểm từ excel Hình 2.4.23: Giao diện nhập điểm từ… viên kế hoạch đào tạo 4.24 Giao diện nhập hạnh kiểm từ excel Hình 2.4.24: Giao diện nhập hạnh kiểm từ excel Trang: 23 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo 4.25 Giao diện danh sách cột lựa chọn Hình 2.4.25: Giao diện danh sách cột lựa chọn Trang: 24 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo 4.26 Giao diện thông tin giáo viên Hình 2.4.26: Giao diện. .. 4.17 Giao diện form quản lý môn học Hình 2.4.17: Giao diện form quản lý môn học Giao diện này cho phép cập nhật thông tin của môn học Trang: 16 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo 4.18 Giao diện form quản lý điểm Hình 2.4.18: Giao diện form quản lý điểm Giao diện này cho phép cập nhật thông tin điểm của một lớp Trang: 17 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế. .. sinh viên kế hoạch đào tạo 4.11 Giao diện cập nhật thông tin chức vụ lớp Hình 2.4.11: Giao diện form cập nhật thông tin chức vụ lớp Đây là giao diện cho phép người quản trị có thể sửa thông tin chức cụ của một lớp khi ban cán sự của một lớp nào đó có sự thay đổi Trang: 11 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo 4.12 Giao diện thông tin sinh viên Hình 2.4.12: Giao diện form… 4.19 Giao diện form quản lý hạnh kiểm Hình 2.4.19: Giao diện form quản lý hạnh kiểm Trang: 18 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo 4.20 Giao diện chọn lớp lưu bảng điểm Hình 2.4.20: Giao diện form lưu bảng điểm lớp Giao diện này cho phép lưu bảng điểm của lớp hoặc của một số sinh viên đã lựa chọn ra file excel Trang: 19 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế. .. form xem thông tin sinh viên Giao diện này cho phép xem đầy đủ các thông tin của sinh viên theo lớp bao gồm: họ tên, ngày sinh, giới tính, điện thoại, email, nội ngoại trú, nơi ở, địa chỉ gia đình, nơi sinh Trang: 12 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo 4.13 Giao diện quản lý sinh viên Hình 2.4.13: Giao diện form cập nhật thông tin sinh viên Giao diện này cho phép cập nhật… thông tin giáo viên 4.27 Giao diện quản lý thông tin giáo viên Hình 2.4.27: Giao diện form quản lý thông tin giáo viên Trang: 25 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH 5.1 Kiến trúc của phần mềm Hình 2.5: Kiến trúc phần mềm 5.2 Mô tả các thành phần để cài đặt 5.2.1 Thành phần data.dll Thể hiện các phương thức kết nối đến database ketnoithu… VS2008 office 2003, 2007 hoặc phiên bản cao hơn PHẦN III: KẾT LUẬN Trang: 27 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo Sau một khoảng thời gian làm việc nghiêm túc hiệu quả, đến nay đề tài “XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO”.của nhóm đã hoàn thành về cơ bản theo đúng những yêu cầu về nội dung thời gian đã định Trong quá trình nghiên cứu và. .. này Kết quả đạt được: Xây dựng được phần mềm quản lý thông tin sinh viên kế hoạch đào tạo có tính ứng dụng cao Lập trình thành thạo với ADO.NET để kết nối với cơ sở dữ liệu access Đã triển khai hệ thống trong mạng cục bộ Hạn chế của đề tài: Do thời gian làm đồ án có hạn lên nhóm chưa có đủ thời gian đề phát triền đề tài trên website mobile Hướng phát triển : Phát triển ứng dụng trên website . thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ VÀ ĐẶC TẢ GIAO DIỆN 4.1 Giao diện đăng nhập hệ thống. Hình 2.4.1: Giao diện form đăng nhập hệ. Nhấn vào nút thêm mới. Trang: 5 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên và kế hoạch đào tạo 4.6 Giao diện kế hoạch đào tạo. Hình 2.4.6: Giao diện kế

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Thiết kế và đặc tả giao diện – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Thiết kế và đặc tả giao diện, Thiết kế và đặc tả giao diện, Thiết kế và đặc tả giao diện

Hy vọng thông qua bài viết Thiết kế và đặc tả giao diện . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button