[Download] THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2013, 10:34

Download

Đơn vị:………………Địa chỉ:………………Mẫu số S23-DN(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTCngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNHSố: ……….Ngày ……tháng …… năm …..lập thẻ …..Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ số …………..ngày ….tháng …..năm ………Tên, mã ký hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ: ………… Số hiệu TSCĐ ………………………..Nước sản xuất (xây dựng) …………………………………. Năm sản xuất ………………………Bộ phận quản lý, sử dụng …………………………. Năm đưa vào sử dụng ……………………Công suất (diện tích thiết kế)…………………………………………………………Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày …….tháng……..năm……………Lý do đình Đơn vị:……………… Địa chỉ:……………… Mẫu số S23-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Số: Ngày tháng năm .lập thẻ . Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ số ngày tháng .năm . Tên, mã ký hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ: Số hiệu TSCĐ . Nước sản xuất (xây dựng) Năm sản xuất . Bộ phận quản lý, sử dụng . Năm đưa vào sử dụng Công suất (diện tích thiết kế)………………………………………………………… Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày …….tháng…… năm…………… Lý do đình chỉ……………………………………………………………………… . Số hiệu Nguyên giá tài sản cố định Giá trị hao mòn tài sản cố định Ngày, tháng, năm Diễ n giải Nguy ên giá Nă m Giá trị hao mòn Cộng dồn A B C 1 2 3 4 Dụng cụ phụ tùng kèm theo Số TT Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng Đơn vị Số lượng Giá trị A B C 1 2 Ghi giảm TSCĐ chứng từ sổ:…………… ngày…tháng…năm……………………………. Lý do giảm…………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) . Nă m Giá trị hao m n Cộng dồn A B C 1 2 3 4 Dụng cụ phụ tùng k m theo Số TT Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng Đơn vị Số lượng Giá trị A B C 1 2 Ghi gi m. sổ:…………… ngày…tháng…n m …………………………. Lý do gi m ………………………………………………………………………………… Ngày tháng n m Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Gi m đốc

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Hy vọng thông qua bài viết THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.