Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] Thảo luận quản trị tài chính dự án chung cư Mercury – Tải File Word, PDF Miễn Phí

 • Loading …
  Loading …
  Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2017, 22:33

Case Study 2: Nghiên cứu tình huống dự án chung cư MercuryMua đất Tỷ lệ % so với Tổng chi phí Số tiền dự kiến chi (trđ)Chi phí ban đầu Tỷ lệ % so với Tổng chi phí Số tiền dự kiến chi (trđ) Tính lợi nhuận sau thuế+ Tổng Doanh thu của dự án: ∑1▒ Quản Trị Tài Chính Nhóm: Case Study 2: Nghiên cứu tình dự án chung Mercury Câu 1: Tính tốn Hiệu dự án – Chi phí đầu tư STT Đơn vị: triệu đồng Khoản mục Năm Năm Năm   Năm   Mua đất    100%    – Tỷ lệ % so với Tổng chi phí       935.000   – Số tiền dự kiến chi (trđ)         Chi phí ban đầu – Tỷ lệ % so với Tổng chi phí – Số tiền dự kiến chi (trđ)         60%  20% 10% 10%  50.700 16.900 8.450 8.450   STT Khoản mục Năm Năm Năm Năm       60%  30%  10%  21.789 10.894,5 3.631,5       40%   50%   10%  1.640.620,8 2.050.776 410.155,2       211.118 985.700 1.679.309,8 2.070.120,5 633.354,7   Xây dựng hạ tầng   – Tỷ lệ % so với Tổng chi phí   – Số tiền dự kiến chi (trđ)   Xây dựng tòa nhà   – Tỷ lệ % so với Tổng chi phí   – Số tiền dự kiến chi (trđ) Dự phòng (trđ)   Tổng (trđ) Câu 1: – Ước tính Doanh thu ( Đơn vị: triệu đồng) STT Khoản mục Tỷ lệ bán thu Năm Năm Năm Năm – 40% 30% 30% Giá bán – 10 11 12,1 Tổng diện tích bán – 224.608,8 168.456,6 168.456,6 Số tiền thu – 2.246.088 1.853.022,6 2.038.324,86 Câu 1:   – Tính lợi nhuận sau thuế + Tổng Doanh thu dự án: = 6.137.435,46 ( trđ) + Tổng chi phí dự án: = 5.368.485 (trđ) LNTT = – = 768.950,46 (trđ) LNTT qua năm = Doanh thu – Chi phí (của năm): Năm 2: 2.246.088 – 1.679.309,8 = 566.778,2 (trđ) Năm 3: 1.853.022,6 – 2.070.120,5 = -217.097,9 (trđ) Năm 4: 2.038.324,86 – 633.354,7 = 1.404.970,16 (trđ) Câu 1:   *Trường hợp 1: Thuế thu nhập tính cho năm (có năm 1) :  Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào năm thứ là: = 768.950,46 32% = 246.064,1472 (trđ) Khi ta có bảng dòng tiền dự án sau: Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm – 2.246.088 1.853.022,6 2.038.324,86 Chi phí 985.700 1.679.309,8 2.070.120,5 633.354,7 LNTT – 566.778,2 (217.097,9) 1.404.970,16 Thuế TNDN – – – (246.064,1472) LNST – 566.778,2 (217.097,9) 1.158.906,013 (985.700) 566.778,2 (217.097,9) 1.158.906,013 Doanh thu Dòng tiền Câu 1:   – Tính Hiệu dự án NPV (i= 12%) Tỷ suất sinh lời nội IRR Trong đó:  NPV giá trị dự án đầu tư  CFi khoản tiền thu năm thứ i  ICO khoản chi vốn đầu tư ban đầu  n vòng đời dự án đầu tư  r tỉ lệ chiết khấu hay tỉ lệ hóa Tiêu chuẩn lựa chọn dự án : NPV ≥ Áp dụng Ta tính NPV sau: 566.778,2 217.097,9 1.158.906,013 NPV = − + − 985.700 (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) => NPV= 172.169,2567 > => Chấp thuận dự án     Chọn = 20% 566.778,2 217.097,9 1.158.906,013 NPV1 = − + − 985.700 (1 + 20%) (1 + 20%) (1 + 20%) => NPV = 6.515,938079 > Chọn r= 22% Có NPV2 = 566.778,2 217.097,9 1.158.906,013 − + − 985.700 (1 + 22%) (1 + 22%) (1 + 22%)   => NPV2 = – 28.770,09844 IRR = 0,20369 hay 20,369% => Kết luận: Dựa vào kết NPV IRR ta thấy dự án hiệu *Trường hợp 2: Thuế thu nhập doanh nghiệp tính năm có doanh thu (năm 2,3, 4) Tổng thuế thu nhập phải nộp vào cuối năm thứ là: [ 566.778,2 + (-217.097,9) + 1.404.970,16] x 32% = 561.488,1472 ( trđ ) Khi Bảng dòng tiền dự án Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm – 2.246.088 1.853.022,6 2.038.324,86 Chi phí 985.700 1.679.309,8 2.070.120,5 633.354,7 LNTT – 566.778,2 (217.097,9) 1.404.970,16 Thuế TNDN – – – (561.488,1472) LNST – 566.778,2 (217.097,9) 843.482,0128 (985.700) 566.778,2 (217.097,9) 843.482,0128 Doanh thu Dòng tiền TínhTính IRRNPV   Ta có: Chọn = 8% n => Có CFi 566.778,2 217097,9 843482,0128 NPV1 == − ICO NPV − + − 985.700 1i ( + r ) i =1 + 8%) (1 (1 + 8%) (1 + 8%) ∑   =>NPV1 = 22551,38863 => =>   566.778,2 217.097,9 843.482,0128 NPVChọn = = 10% − + − 985.700 (1 + 12%) (1 + 12%) (1 + 12%) NPV2 = 566.778,2 217.097,9 843.482,0128 − + − 985.700 (1 + 10%) (1 + 10%) (1 + 10%) => NPV= => NPV2 = -16.146,32246 -52.343,31633 Dự án bị loại bỏ Ta có   => IRR = 8% + => IRR = 0,09166 hay 9,166% => Kết luận : Do IRR dự án đầu tư khơng hiệu Câu Câu 23: • Cung cấp thông tin cần thiết thị trường bất động sản Tp Hồ Chí Minh Nắm bắt nhu cầu nhà tương Về cơng 6000 hộ => Gặp khó khăn bán cơng trình 30000 người sinh sống => Cần tạo cho tào nhà thành tòa nhà đa lai thành phố • Chia giai đoạn đầu tư • Biết cấu loại hình chung có Tp HCM giai đoạn => • Kéo dài thời gian xây dựng, gây ảnh hưởng đến người dân sống ăn hộ xây dựng trước Xác định vấn đề bất hợp lý thị trường nhà Về phương thức kinh doanh Là cơng có số lớncầu => khó thể để báncó hếtphương Đánh giá khả toán trình người cóhộ nhu muacónhà án địnhlúc giá hay hình thức bán hợp lý Vay vốn tổ chức tín dụng nước Huy động vốn Phát hành trái phiếu cơng trình Câu 4: Hình thức tài trợ vốn có mức độ khả thi Các cổ đơng thể quyền sở hữu dự án Khơng có thời hạn tốn vốn gốc Lợi tức cổ phần khơng tính giảm trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp Phát hành cổ phiếu Khi gặp khó khăn q trình xây dựng hỗn trả lợi tức cổ phần ưu đãi ưu đãi Lợi tức cổ phiếu ưu đãi trả theo mức cố định Khi dự án thu lợi nhuận cao cổ đơng ưu đãi khơng can dự vào việc phân chia lợi nhuận cao Cổ đơng ưu đãi khơng có quyền biểu Kết luận Dự án chung Mercury hiệu khả thi, ông Vương cộng sử dụng quảntài tốt dự án tốt thị trường nhà thành phố Hồ Chí Minh … Khi dự án thu lợi nhuận cao cổ đơng ưu đãi không can dự vào việc phân chia lợi nhuận cao Cổ đơng ưu đãi khơng có quyền biểu Kết luận Dự án chung cư Mercury hiệu khả thi, ông Vương cộng sử dụng quản. ..   – Tính Hiệu dự án NPV (i= 12%) Tỷ suất sinh lời nội IRR Trong đó:  NPV giá trị dự án đầu tư  CFi khoản tiền thu năm thứ i  ICO khoản chi vốn đầu tư ban đầu  n vòng đời dự án đầu tư  r… => NPV2 = -16.146,32246 -52.343,31633 Dự án bị loại bỏ Ta có   => IRR = 8% + => IRR = 0,09166 hay 9,166% => Kết luận : Do IRR – Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Thảo luận quản trị tài chính dự án chung cư Mercury – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Thảo luận quản trị tài chính dự án chung cư Mercury, Thảo luận quản trị tài chính dự án chung cư Mercury

Từ khóa liên quan

 • quản trị tài chính dự án đầu tư
 • bài thảo luận quản trị tài chính
 • thao luan quan tri tai chinh
 • tieu luan quan ly tai chinh du an
 • phân tích tài chính dự án chung cư
 • quản lý tài chính dự án
 • bài giảng quản lý tài chính dự án
 • quản lý tài chính dự án hiệu quả
 • quản lý tài chính dự án một cách hiệu quả
 • quản lý tài chính dự án oda
 • quản lý tài chính dự án đầu tư
 • quản lý tài chính dự án xây dựng
 • tiểu luận quản trị tài chính doanh nghiệp
 • kỹ năng quản lý tài chính dự án
 • chuyên đề quản lý tài chính dự án
 • xác định các nguyên tắc biên soạn
 • khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn
 • khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể
 • điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí
 • khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu
 • mở máy động cơ lồng sóc
 • đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2
 • sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy
 • từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose
 • chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008

' , bannerTD = '' , bannerTD_QH = '' , bannerGN = '' , bannerAdsVG = 'Mạng quảng cáo trực tuyến Adnetwork' , bannerAdsEvent="" , catParentId1 = 672 ; var isDocEssay = false; function onShare(obj) { colorbox(4, '/documents/popup/showBoxShare.php?docId=' + docId, 'Chia sẻ chi thức - Kiếm tiền không giới hạn', 600, 400, undefined, undefined); }

Hy vọng thông qua bài viết Thảo luận quản trị tài chính dự án chung cư Mercury . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button