[Download] Tham nhũng vặt và phòng, chống tham nhũng vặt – Tải về File Docx, PDF

Tham nhũng vặt và phòng, chống tham nhũng vặt

Tham nhũng vặt và phòng, chống tham nhũng vặt
Nội dung Text: Tham nhũng vặt và phòng, chống tham nhũng vặt

Download


Tham nhũng vặt là tệ nạn xã hội xảy ra phổ biến từ lâu ở nhiều quốc gia. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích khái niệm, đặc điểm, hậu quả và các biện pháp phòng, chống tham nhũng vặt ở một số quốc gia; đưa ra những nhận xét, đánh giá về khả năng vận dụng những kinh nghiệm đó ở Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tham nhũng vặt và phòng, chống tham nhũng vặt – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tham nhũng vặt và phòng, chống tham nhũng vặt File Docx, PDF về máy

Tham nhũng vặt và phòng, chống tham nhũng vặt

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tham nhũng vặt và phòng, chống tham nhũng vặt

 1. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  THAM NHŨNG VẶT VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VẶT1

  Vũ Công Giao
  PGS.TS. Khoa Luật ĐHQG Hà Nội.

  Thông tin bài viết: Tóm tắt:
  Từ khoá: Tham nhũng; tham nhũng Tham nhũng vặt là tệ nạn xã hội xảy ra phổ biến từ lâu ở nhiều
  lớn; tham nhũng vặt; biện pháp quốc gia. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích khái niệm,
  phòng, chống tham nhũng vặt. đặc điểm, hậu quả và các biện pháp phòng, chống tham nhũng vặt
  ở một số quốc gia; đưa ra những nhận xét, đánh giá về khả năng
  Lịch sử bài viết: vận dụng những kinh nghiệm đó ở Việt Nam.
  Nhận bài : 21/6/2020
  Biên tập : 11/7/2020
  Duyệt bài : 15/7/2020

  Article Infomation: Abstract:
  Keywords: Corruption; grand Petty corruption is a social evil commonly occuring for a long time
  corruption; petty corruption; in several countries. Within the scope of this article, the author
  measures to prevent and fight gainst analyzes the concept, characteristics, consequences and measures
  petty corruption. to prevent and fight against the petty corruption in some countries;
  provides comments and evaluations on the applicability of those
  Article History: experiences in Vietnam.
  Received : 21 Jun 2020
  Edited : 11 Jul. 2020
  Approved : 15 Jul. 2020

  1. Khái niệm, đặc điểm của tham nhũng vặt cấp trung trong tương tác hàng ngày với
  Trong tài liệu của một số tổ chức quốc người dân, thường khi người dân có nhu cầu
  tế, khái niệm tham nhũng vặt (petty tiếp cận với hàng hóa hoặc dịch vụ cơ bản
  corruption – có thể dịch là tham nhũng nhỏ như bệnh viện, trường học, cảnh sát và các
  hay tham nhũng vặt) thường được sử dụng cơ quan khác”3.
  để so sánh với một khái niệm tham nhũng Xét về bản chất, grand hay petty
  lớn (grand corruption)2. Trong mối quan hệ corruption đều là sự lạm dụng quyền lực
  so sánh với tham nhũng lớn, Tổ chức Minh được giao để thu lợi riêng, đều là hành vi vi
  bạch quốc tế (TI) định nghĩa, tham nhũng phạm pháp luật, đều là tệ nạn xã hội, và vì
  vặt là hành vi “lạm dụng quyền lực được thế đều phải đấu tranh để xoá bỏ. Tuy nhiên,
  giao của các cán bộ, công chức cấp thấp và trong quản trị nhà nước, xuất hiện nhu cầu

  1 Bài viết là sản phẩm của Đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Công khai, minh bạch và
  trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu
  xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” mã số KX 01.41/16-20.
  2 Về grand corruption, xem: TI, What is grand corruption and how can we stop it?, trên
  https://www.transparency.org/news/feature/what_is_grand_corruption_and_how_can_we_stop_it.
  3 Tổ chức Minh bạch quốc tế 2009.
  NGHIÊN CỨU
  Số 14 (414) – T7/2020 LẬP PHÁP 7

 2. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  cần phân loại các hành vi tham nhũng theo lớn gắn với khoản hối lộ có giá trị lớn và rất
  các tiêu chí khác nhau, để có thể phòng, lớn, thường được thực hiện một cách tinh vi,
  chống tham nhũng hiệu quả. Sự phân chia liên quan đến việc xây dựng và điều hành,
  thành tham nhũng lớn, tham nhũng nhỏ giám sát thực thi chính sách). Từ góc nhìn
  không hàm ý có sự khác biệt về bản chất hay của quản trị nhà nước, tham nhũng vặt
  mức độ nguy hại của mỗi loại tham nhũng, thường chỉ “làm trái”, “vi phạm” chính
  mà chủ yếu là để xác định các điểm đặc thù, sách một cách đơn thuần, trong khi tham
  từ đó có chiến lược, giải pháp xử lý phù hợp. nhũng lớn thường gắn với việc “lợi dụng”
  Trên thế giới hiện nay, đã có một số hay “lèo lái”, “định hướng” chính sách để
  công trình nghiên cứu nêu ra những đặc thu lợi riêng. Biểu hiện nguy hiểm nhất của
  điểm có tính chất so sánh để phân biệt giữa tham nhũng lớn là state capture (thâu tóm
  tham nhũng lớn và tham nhũng nhỏ4. Qua nhà nước), trong đó các quan chức cấp cao
  những nghiên cứu đó, có thể thấy sự khác và doanh nghiệp lớn bắt tay “thao túng” quá
  biệt rõ ràng nhất giữa tham nhũng lớn và trình hoạch định chính sách công để thu lợi
  tham nhũng nhỏ là về chủ thể (hành vi tham bất chính5.
  nhũng nhỏ thường là của quan chức cấp thấp Tuy vậy, cần thấy rằng, những yếu tố để
  và cấp trung, tham nhũng lớn thường là của phân biệt tham nhũng lớn và tham nhũng vặt
  quan chức cấp cao), về bối cảnh, tính chất chủ yếu mang tính định tính, không phải
  (tham nhỏ thường diễn ra ở cấp độ cơ sở, có định lượng. Vì thế, trong thực tế, sự phân
  tính chất thường xuyên, tham nhũng lớn loại này chỉ có ý nghĩa trong việc hoạch định
  thường diễn ra ở cấp độ cao – tức là trong chiến lược, chính sách, ít có ý nghĩa trong
  việc xây dựng và quản lý việc thực thi chính việc xác định các vi phạm và chế tài cụ thể
  sách, mức độ xảy ra ít hơn) và về biểu hiện với các hành vi tham nhũng. Đây chính là lý
  (tham nhũng nhỏ thường thể hiện dưới dạng do dẫn tới những tranh cãi khi cố gắng xác
  những khoản hối lộ có giá trị nhỏ, bằng tiền định dạng hành vi, số tiền hối lộ, cấp quan
  mà người dân và doanh nghiệp phải trực tiếp chức… mà có thể được xem là tham nhũng
  trả cho cán bộ, công chức để đẩy nhanh việc lớn hay tham nhũng vặt trong những tình
  cung cấp các dịch vụ công, còn tham nhũng huống hay bối cảnh cụ thể.

  4 Xem: – Bohorquez E và Devrim D 2012 Cracking the myth of petty bribery (Khám phá bí ẩn hối lộ và tham
  nhũng vặt);
  https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_51/cracking_the_myth_
  of_petty_bribery.
  – Clarke G. 2008, How petty is petty corruption? evidence from firm survey in Africa (Tham nhũng vặt có
  còn là vấn đề nhỏ? Bằng chứng từ khảo sát doanh nghiệp ở châu Phi), trên https://mpra.ub.uni-
  muenchen.de/15073/;
  – Bohorquez E và Devrim D 2012. Cracking the myth of petty bribery (Khám phá bí ẩn hối lộ và tham nhũng
  vặt), trên https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_public acion/notes_internacionals/n1_51/
  cracking_the_myth_of_petty_bribery;
  – De Rosa, D. Gooroochurn, N. và Görg, H. 2010, Corruption and Productivity: Firm-Level Evidence from
  the BEEPS Survey (Tham nhũng và năng suất: Bằng chứng ở cấp độ doanh nghiệp từ khảo sát BEEPS),
  trên http://ideas.repec.org/p/kie/kieliw/1632.html;
  – Jahnke B. 2015, How does petty corruption affect tax morale in Sub-Saharan Africa? An empirical analysis
  (Phân tích thực nghiệm: Tham nhũng vặt ảnh hưởng như thế nào đến tinh thần đóng thuế ở châu Phi cận
  Sahara?), trên https://ideas.repec.org/p/han/dpaper/dp-564.html;
  – Klarity Blog 2018. Why do we care so much about petty corruption? (Vì sao chúng ta cần quan tâm đến
  tham nhũng vặt?), trên https://medium.com/klarityorg/why-do-we-care-so-much-about-petty-corruption-
  22951e193ca2.
  5 Về state capture, xem thêm Vũ Công Giao – Nguyễn Thị Kiều Viễn, Nhận diện và biện pháp phòng, chống
  lũng đoạn nhà nước, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 22 (398), tháng 11/2019.

  8 NGHIÊN CỨU
  LẬP PHÁP Số 14 (414) – T7/2020

 3. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
  2. Hậu quả của tham nhũng vặt người nghèo là nạn nhân chính của tham
  Có quan điểm sai lầm là tham nhũng vặt nhũng vặt7. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của
  thì hậu quả cũng “vặt” (tức là ít nghiêm tham nhũng vặt với người nghèo nghiêm
  trọng), nhưng thực tế không phải như vậy. trọng hơn với người giàu, vì các khoản hối
  Khái niệm tham nhũng vặt chủ yếu chỉ hàm lộ thường chiếm tỷ trọng cao trong thu nhập
  ý tính chất của hành vi (diễn ra một cách phổ của người nghèo, trong khi chiếm tỷ lệ
  biến trong đời sống nhưng các khoản hối lộ không đáng kể đối với thu nhập của người
  thường có giá trị nhỏ hơn so với tham nhũng giàu. Về vấn đề này, một khảo sát ở Mexico
  lớn) chứ không hàm ý về hậu quả của nó. ước tính rằng, số tiền phải hối lộ do tham
  Trong thực tế, tham nhũng vặt hay tham nhũng vặt chiếm tới 30% thu nhập hàng
  nhũng lớn đều gây hậu quả nghiêm trọng, kể tháng của một gia đình nghèo, trong khi chỉ
  cả về kinh tế và xã hội (thể hiện qua việc phá chiếm 14% thu nhập hàng tháng của một gia
  hoại niềm tin của người dân vào nhà nước). đình trung lưu8. Đây cũng là tình trạng tương
  Cần nhận thức rõ như vậy vì quan niệm sai tự ở nhiều quốc gia khác, như các nước ở
  lầm về hậu quả của tham nhũng vặt có thể khu vực tây Balkan9. Về mức độ tác động,
  dẫn đến coi nhẹ việc phòng, chống dạng một nghiên cứu ước tính tham nhũng vặt có
  tham nhũng này. ảnh hưởng đến một phần tư dân số thế giới,
  Marie Chêne6, một chuyên gia của Tổ tức là gần hai tỷ người10, trong đó chủ yếu là
  chức Minh bạch quốc tế (TI), đã khái quát người nghèo. Theo Báo cáo Phong vũ biểu
  và phân tích hậu quả của tham nhũng vặt tham nhũng toàn cầu (GCB) của TI năm
  như sau: 2017, chỉ riêng tại khu vực châu Á – Thái
  Một là, tham nhũng vặt có tác động lớn Bình Dương đã có 900 triệu người phải
  và trực tiếp đến người dân, đặc biệt là thường xuyên hối lộ để được tiếp cận các
  người nghèo. dịch vụ công11. Tại Việt Nam, tỷ lệ này là
  Điều này là do tham nhũng vặt gắn với 65% số người được hỏi, trong đó lĩnh vực
  việc cung cấp các dịch vụ công phổ biến, giáo dục công lập (57%) và chăm sóc sức
  như giáo dục, y tế, thủ tục hành chính… cho khỏe (59%)12.
  cuộc sống hàng ngày của người dân. Vì thế, Hai là, tham nhũng vặt tác động tiêu cực
  việc phải trả tiền hối lộ để tiếp cận với những đến hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp.
  dịch vụ này sẽ tác động trực tiếp và đáng kể Vì tham nhũng vặt gắn với việc cung
  đến chất lượng cuộc sống của mọi người cấp các dịch vụ công phổ biến, bao gồm các
  dân, đặc biệt là những người nghèo. Ở đây, dịch vụ hành chính công, nên nó cũng có tác
  người nghèo thường phụ thuộc vào các dịch động trực tiếp đến các tổ chức, doanh
  vụ công nhiều hơn so với người giàu, nên nghiệp. Mặc dù có quan điểm cho rằng,

  6 Marie Chêne (2019), Successful approaches to tackle petty corruption, Transparency International Anti-
  Corruption Helpdesk Answer, at https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/kproducts/
  Fighting-petty-corruption-2019.pdf (Bản dịch tiếng Việt của Tổ chức hướng tới minh bạch).
  7 Klarity Blog 2018, Why do we care so much about petty corruption?, tại
  https://medium.com/klarityorg/why-do-we-care-so-much-about-petty-corruption-22951e193ca2.
  8 Marie Chêne (2014), The impact of corruption on growth and inequality, tại
  https://www.transparency.org/files/content/corruption qas/Impact_of_corruption_on_growth_and_inequalit
  y_2014.pdf.
  9 Bohorquez E và Devrim D (2012), Cracking the myth of petty bribery, tại https://www.cidob.org/
  publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_51/cracking_the_myth_of_petty_bribery.
  10 Klarity Blog (2018), Why do we care so much about petty corruption?, tại
  https://medium.com/klarityorg/why-do-we-care-so-much-about-petty-corruption-22951e193ca2.
  11 Báo cáo Phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu (GCB) của TI năm 2017.
  12 Báo cáo Phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu (GCB) của TI năm 2017.
  NGHIÊN CỨU
  Số 14 (414) – T7/2020 LẬP PHÁP 9

 4. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  những khoản hối lộ nhỏ không ảnh hưởng Ba là, tham nhũng vặt làm xói mòn
  đáng kể đến doanh thu của doanh nghiệp, môi trường pháp lý và hiệu quả hoạt động
  song nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, của bộ máy nhà nước.
  mặc dù có giá trị không lớn nhưng có tính Tham nhũng vặt có tác động tiêu cực lâu
  chất thường xuyên, lặp đi lặp lại nên các dài đến chất lượng quản trị nhà nước và môi
  khoản hối lộ nhỏ cũng trở thành những chi trường pháp lý của một quốc gia, vì nó là
  phí đáng kể, làm giảm sức tăng trưởng, năng nguyên nhân thúc đẩy các quan chức tham
  suất và hiệu quả kinh doanh của doanh nhũng dần dần tạo ra nhiều quy định, hạn
  nghiệp13. Quan trọng hơn, sự phổ biến của chế và thủ tục rườm rà để tăng cơ hội bòn
  tham nhũng vặt tạo ra những rủi ro về mặt rút tiền hối lộ từ người dân và doanh
  thủ tục pháp lý (làm chậm hoặc sai lệch các nghiệp19. Nạn tham nhũng vặt khiến cho các
  quy trình, thủ tục hành chính), làm nản lòng quan chức tham nhũng có ít động lực để giải
  các nhà đầu tư, phá hoại môi trường kinh quyết tệ quan liêu, vì một hệ thống quan liêu
  doanh của quốc gia. chính là môi trường thuận lợi cho việc ăn hối
  Về vấn đề này, một nghiên cứu ở châu lộ. Theo nghĩa rộng hơn, các khoản hối lộ dù
  Phi cho thấy, tham nhũng vặt có thể làm mất lớn hay nhỏ cũng luôn dẫn đến việc thực thi
  2,5% đến 4,5% doanh thu, tương đương pháp luật không nhất quán mà cuối cùng làm
  20% chi phí trả cho lao động và lớn hơn tổng suy yếu nghiêm trọng nguyên tắc pháp
  chi phí trả cho liên lạc (điện thoại, fax, quyền. Khi tình trạng đòi hối lộ hoành hành
  Internet) và chi phí vận chuyển (không bao trong việc cung cấp dịch vụ công thì cũng sẽ
  gồm nhiên liệu) của doanh nghiệp14. Không làm xói mòn niềm tin của người dân vào thể
  chỉ vậy, tham nhũng vặt còn khiến các công chế chính trị cũng như tính chính danh của
  ty phải chịu thiệt hại về mặt uy tín vì những bộ máy nhà nước. Điều này đã được chứng
  rủi ro pháp lý15, đồng thời phải mất nhiều minh qua một số công trình khảo sát, ví dụ
  thời gian hơn cho hoạt động quản lý vì phải như ở Mexico, khi tham nhũng vặt tăng lên
  thương thảo với các quan chức tham thì niềm tin của người dân vào chính quyền
  nhũng16. Có nghiên cứu xem việc thương giảm xuống20, hay ở Sierra Leone và Liberia,
  thảo về các khoản phí bôi trơn là “thuế thời tình trạng hối lộ và tham nhũng vặt khiến
  gian”, còn bản thân các khoản phí bôi trơn người dân mất niềm tin vào ngành y tế, bệnh
  đó là “thuế hối lộ”17 – cả hai khoản thuế này nhân tránh sử dụng dịch vụ của các cơ sở y
  đều góp phần làm giảm năng suất của doanh tế công và điều này đã góp phần lan truyền
  nghiệp18. bệnh dịch21. Ở Việt Nam, tham nhũng vặt

  13 Marie Chêne (2013), Evidence of the impact of facilitation payments, tại
  https://www.transparency.org/whatwedo/answer/evidence_of_the_impact_of_facilitation_payments.
  14 Clarke G. (2008), How petty is petty corruption? evidence from firm survey in Africa, tại
  https://mpra.ub.uni-muenchen.de/15073/.
  15 Marie Chêne (2014), The impact of corruption on growth and inequality, tại https://www.
  transparency.org/files/content/corruption qas/Impact_of_corruption_on_growth_and_inequalit y_2014.pdf.
  16 Fisman, R. và Svensson, J. (2007), Are Corruption and Taxation Really Harmful to Growth?, tại
  https://econpapers.repec.org/article/eeedeveco/v_3a83_3ay_3a2007_3ai_3a1_3ap_3a63-75.htm.
  17 De Rosa, D. Gooroochurn, N. và Görg, H. (2010), Corruption and Productivity: Firm-Level Evidence from
  the BEEPS Survey, tại http://ideas.repec.org/p/kie/kieliw/1632.html.
  18 PricewaterhouseCooper 2008.
  19 Chene (2013), tài liệu đã dẫn.
  20 Morris và Klesner (2006), Corruption and trust: theoretical considerations and evidence from Mexico, trên
  https://www.vanderbilt.edu/lapop/news/092410a.pdf.
  21 Mackey T. K., Kohler J.C.; Savedoff W.D. Vogl F., Lewis M., Michaud J. , Vian T. (2016), The disease of
  corruption: views on how to fight corruption to advance 21st century global health goals, tại
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5 041569/#CR5.

  10 NGHIÊN CỨU
  LẬP PHÁP Số 14 (414) – T7/2020

 5. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  cũng có tác động tương tự – điều mà Tổng phạm thì muốn “giảm nhẹ tội nên lót tay cho
  Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cán bộ thuế”26.
  đã từng xem như là: “..như ghẻ ruồi, rất ngứa 3. Biện pháp phòng, chống tham nhũng vặt
  ngáy, khó chịu..”22, tức là có tác động rất Nghiên cứu của Marie Chêne27 và một số
  nguy hại đến niềm tin của người dân vào tác giả khác đã nêu ra một loạt biện pháp
  Đảng và Nhà nước. phòng, chống tham nhũng vặt đã được áp
  Bốn là, tham nhũng vặt làm giảm dụng hiệu quả ở một số nước, ví dụ như cải
  nguồn thu vào ngân sách quốc gia. cách khu vực công (đặc biệt là các ngành dễ
  Với hầu hết quốc gia, nguồn thu chủ yếu xảy ra tham nhũng vặt như thuế, hải quan, giáo
  vào ngân sách là từ thuế. Khi tham nhũng vặt dục, y tế, cảnh sát giao thông28…) theo hướng
  hoành hành, việc hối lộ có thể được sử dụng giảm thiểu và minh bạch hoá các thủ tục hành
  cho mục đích trốn thuế, từ đó làm giảm đáng chính, áp dụng công nghệ thông tin vào việc
  kể nguồn thu ngân sách23. Nghiên cứu của cung cấp dịch vụ công để hạn chế tiếp xúc trực
  Afrobarometer ở 31 quốc gia châu Phi cho tiếp giữa công chức và người dân, doanh
  thấy tham nhũng vặt không chỉ làm giảm nghiệp khi xử lý các thủ tục hành chính.
  tinh thần đóng thuế của công dân, mà còn
  Ở Georgia, việc cải cách hành chính
  phá hoại niềm tin của công chúng với cơ được xem là yếu tố mang tính chiến lược để
  quan thuế 24. đạt được thành công trong phòng, chống
  Ở Việt Nam, tình trạng tham nhũng vặt tham nhũng vặt. Cải cách hành chính ở nước
  trong một số ngành cũng là vấn đề xảy ra từ này bao gồm thiết lập cơ chế một cửa, chia
  lâu, gây nhiều bức xúc trong dư luận nhưng sẻ dữ liệu, chuẩn hóa và đơn giản hóa thủ tục,
  đến nay vẫn chưa có biện pháp khắc phục sử dụng công nghệ thông tin và xây dựng
  hiệu quả25. Theo VCCI, hiện nay chi phí lót chính phủ điện tử để hạn chế sự tương tác
  tay trong thanh tra, kiểm tra thuế đã giảm so giữa công chức và người dân trong việc cung
  với mấy năm trước đây, nhưng 30% doanh cấp dịch vụ công, tăng cường các cơ chế thực
  nghiệp cho biết vẫn phải trả khoản này cho hiện trách nhiệm giải trình, thiết lập thời hạn
  cán bộ thanh tra; và ở đây có phần trách giải quyết các thủ tục hành chính dựa trên
  nhiệm của doanh nghiệp, khi bị phát hiện sai nguyên tắc “sự im lặng là đồng ý”…29.

  22 Dân trí Online, 19/7/2015, Tổng Bí thư: Tham nhũng vặt như ghẻ ruồi rất khó chịu, tại
  https://dantri.com.vn/xa-hoi/tong-bi-thu-tham-nhung-vat-nhu-ghe-ruoi-rat-kho-chiu-1437968185.htm.
  23 Nawaz F. (2010), Exploring the Relationships between Corruption and Tax Revenue, tại
  https://www.gov.uk/dfid-research- outputs/exploring-the-relationships-between- corruption-and-tax-revenue
  24 Jahnke (2015), How does petty corruption affect tax morale in Sub-Saharan Africa? An empirical analysis,
  tại https://ideas.repec.org/p/han/dpaper/dp-564.html.
  25 Báo Điện tử Chính phủ, 11/4/2018, Phiền nhiễu ‘tham nhũng vặt’ trong thuế, hải quan, tại
  http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Phien-nhieu-tham-nhung-vat-trong-thue-hai-quan/333813.vgp.
  26 VN Express, 17/12/2019, VCCI: Tham nhũng vặt vẫn ‘làm khó’ doanh nghiệp, tại
  https://vnexpress.net/vcci-tham-nhung-vat-van-lam-kho-doanh-nghiep-4028531.html.
  27 Marie Chêne (2019), tài liệu đã dẫn.
  28 Kupatadze A, (2011), Similar events, different outcomes: accounting for diverging corruption patterns in
  post-revolution Georgia and Ukraine, tại https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/
  20.500.11850/391 17/eth-3015-01.pdf.
  29 Martini M. (2012), Best practices in reducing red tape and corruption, tại
  https://www.transparency.org/whatwedo/answer/best_practices_in_reducing_bureaucracy_and_corruption.
  Martini M. 2013, Reducing bureaucracy and corruption affecting small and medium enterprises tại
  https://www.transparency.org/files/content/corruption
  qas/380_Reducing_bureaucracy_and_corruption_affe cting_small_and_medium_enterprises.pdf.
  NGHIÊN CỨU
  Số 14 (414) – T7/2020 LẬP PHÁP 11

 6. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  Nhiều nước khác cũng có những cách hiện đã được nhân rộng ở hơn 25 quốc gia
  thức hiệu quả để vận dụng công nghệ thông trên thế giới33.
  tin nhằm phòng, chống tham nhũng vặt, như: – Một số nước còn sử dụng công cụ trực
  – Mexico đã xây dựng một ứng dụng tuyến để nêu danh và phê phán những công
  dành cho điện thoại thông minh nhằm chống chức tham nhũng, dựa trên niềm tin là sự lên
  tình trạng tham nhũng vặt của cảnh sát giao án của xã hội có tác dụng ngăn chặn tham
  thông. Ứng dụng này cung cấp hướng dẫn nhũng mạnh mẽ. Ở Indonesia, trang
  cho các tài xế khi đối mặt với yêu cầu hối lộ Korrupedia.org thường xuyên cập nhật danh
  của cảnh sát, trong đó bao gồm mọi thông tin sách các quan chức tham nhũng bị kết án,
  cần thiết, từ các quy định của luật giao thông, bao gồm tên, số tiền tham nhũng và phán
  cách tính tiền phạt vi phạm cho đến các chế quyết của toà án. Ngoài việc nêu đích danh
  tài thường được cảnh sát giao thông áp để làm gương, nền tảng này còn nhằm ngăn
  dụng… Ứng dụng này cũng cho phép kết nối chặn khả năng các quan chức tham nhũng có
  nhanh đến các số điện thoại khẩn cấp để báo thể quay trở lại vị trí quyền lực nhờ có sự
  cáo tham nhũng. Ba tháng sau khi ra mắt, ứng che giấu hay nâng đỡ.
  dụng đã được tải xuống hơn 11.000 lượt30. Tóm lại, do tính chất phổ biến và thường
  – Nhiều nước đã đẩy mạnh việc thanh xuyên của nó, để phòng, chống hiệu quả
  toán điện tử, bao gồm thanh toán qua điện tham nhũng vặt, việc huy động sự tham gia
  thoại di động. Kết quả là đã làm giảm đáng của công chúng là rất quan trọng. Việc này
  kể rủi ro tham nhũng. Ở Dar es Salam không chỉ giúp giám sát, gây áp lực với các
  (Tanzania), dịch vụ thanh toán qua điện thoại quan chức tham nhũng, mà còn cho phép xác
  di động không chỉ làm giảm tình trạng đòi hối định và thực hiện những cải cách nhằm giảm
  lộ mà còn tiết kiệm chi phí cho việc xuất hóa tệ quan liêu, đơn giản hóa các thủ tục hành
  đơn và in ấn các giấy tờ thanh toán khác31. chính rườm rà. Ở Anh, công dân và đại diện
  – Ngày càng có nhiều nước xây dựng các của họ có thể đưa ra đề xuất giảm tệ quan
  ứng dụng báo cáo tham nhũng dựa trên nền liêu và đơn giản hóa các quy định trên một
  tảng quần chúng (crowd-based) mà cho phép trang web chuyên dụng. Ở Mexico, công dân
  người dân tố cáo ngay lập tức các vụ hối lộ được khuyến khích nêu ý kiến về “thủ tục
  một cách ẩn danh bằng điện thoại thông hành chính vô dụng nhất” và được thưởng
  minh. Một số ứng dụng còn sử dụng dữ liệu nếu nêu ra được thủ tục quan liêu vô lý nhất
  để tạo ra “bản đồ điểm nóng” – xác định các hay đề xuất được giải pháp tốt nhất để xóa
  ngành, khu vực hoặc cơ quan, tổ chức xảy ra bỏ tệ quan liêu34.
  nhiều tham nhũng nhất32. Ở Ấn Độ, ứng Tham nhũng vặt là “căn bệnh” rất khó
  dụng nổi tiếng “Tôi đã trả một khoản hối lộ” chữa trị một cách nhanh chóng, triệt để, nên
  (I paid a bribe) cho phép người dân báo cáo để có thể thu được kết quả bền vững, cần kết
  ngay các trường hợp công chức đòi hối lộ đã hợp thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống
  ghi lại được hơn 180.000 trường hợp kể từ và cần phải tiến hành thường xuyên với ý
  khi ra mắt vào tháng 8/2010. Ứng dụng này chí, quyết tâm chính trị mạnh mẽ35. Trong

  30 Chene M. (2014b), What can donors do to fight petty corruption in recipient countries?.
  31 Krolikowski A. (2014), Can mobile –enabled payment methods reduce petty corruption in urban water
  provision .
  32 Kukutschka R. (2016), Technology against corruption: the potential of online corruption reporting apps
  and other platforms; https://www.u4.no/publications/technology-against-corruption-the-potential-of-online-
  corruption-reporting-apps-and-other-platforms.pdf.
  33 Kukutschka R. (2016), tài liệu đã dẫn.
  34 Marie Chêne (2019), tài liệu đã dẫn.
  35 Marie Chêne (2013), tài liệu đã dẫn.

  12 NGHIÊN CỨU
  LẬP PHÁP Số 14 (414) – T7/2020

 7. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  vấn đề này, kinh nghiệm của một số quốc gia phòng, chống tham nhũng lớn – cụ thể là qua
  cho thấy, khi chưa có đủ nguồn lực để “chiến việc phát hiện và đưa ra xét xử nhiều vụ
  đấu” một cách toàn diện, chính quyền nên tham nhũng của các quan chức cấp cao; kết
  ưu tiên tập trung giải quyết tệ nạn tham quả đạt được trong phòng, chống tham
  nhũng vặt trong một hoặc một số lĩnh vực nhũng vặt còn hạn chế. Tình trạng tham
  mà ảnh hưởng lớn nhất đến người dân và nhũng vặt vẫn rất phổ biến, diễn biến phức
  doanh nghiệp, để tạo dựng niềm tin và huy tạp, tiếp tục gây ra nhiều bức xúc trong Nhân
  động sự tham gia của công chúng vào các dân.
  hoạt động này36. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng
  Từ những phân tích ở trên, một câu hỏi này là, việc áp dụng các biện pháp phòng,
  đặt ra là: điểm khác biệt giữa các biện pháp chống tham nhũng vặt ở nước ta, đặc biệt là
  phòng, chống tham nhũng lớn và tham ở chính quyền địa phương, còn chưa triệt để,
  nhũng vặt là gì? thiếu kiên quyết. Do đó, để nâng cao hiệu
  Xét tổng quát, mọi biện pháp, bao gồm quả phòng, chống tham nhũng vặt ở nước ta,
  các biện pháp đã nêu, đều có tác dụng trong thời gian tới, cần rà soát, củng cố các
  phòng, chống mọi hình thức tham nhũng, biện pháp đã được áp dụng, đặc biệt là cơ
  bao gồm cả tham nhũng vặt và tham nhũng chế tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá
  lớn. Tuy nhiên, cần thấy rằng, các biện pháp việc thực hiện các biện pháp đó. Ngoài ra,
  nêu trên có tác dụng nhiều hơn trong việc cần vận dụng kinh nghiệm thế giới, áp dụng
  phòng chống tham nhũng vặt, vì chúng làm một số biện pháp khác để huy động, phát
  thay đổi cách thức tương tác và giám sát mối huy vai trò của xã hội vào phòng, chống
  quan hệ giữa công chức ở cấp cơ sở với tham nhũng vặt, bao gồm:
  người dân và doanh nghiệp – từ đó hạn chế – Vận dụng kinh nghiệm của Mexico về
  sự nhũng nhiễu. Các biện pháp đó cũng có việc thiết kế một ứng dụng dành cho điện
  tác dụng nhưng không phải là những biện thoại thông minh nhằm cung cấp thông tin
  pháp đặc thù để phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn cho người dân khi đối mặt với
  lớn. Với tính chất là tham nhũng chính sách, yêu cầu hối lộ của quan chức khi sử dụng
  ở cấp độ cao, được thực hiện bởi các quan các dịch vụ công hoặc trong những hoàn
  chức cấp cao, bằng những thủ đoạn tinh vi, cảnh khác. Ứng dụng cũng cho phép kết nối
  việc phòng chống tham nhũng lớn cần dựa nhanh đến các số điện thoại khẩn cấp để tố
  vào các biện pháp khác, cụ thể như: ngăn cáo việc đòi hối lộ.
  chặn xung đột lợi ích trong hoạt động công – Vận dụng kinh nghiệm của Ấn Độ (đã
  vụ; minh bạch hoá quy trình hoạch định, được học tập bởi hơn 25 nước khác) về việc
  thực thi chính sách (đặc biệt cần xây dựng thiết kế một ứng dụng báo cáo tham nhũng
  luật về vận động chính sách công), hoàn cho phép người dân tố cáo các vụ hối lộ và
  thiện khung khổ pháp luật và cơ chế mua các hành vi tham nhũng khác một cách ẩn
  sắm cho khu vực công; kiểm soát chặt chẽ danh bằng điện thoại thông minh hay laptop
  tài sản, thu nhập của người có chức vụ, ngay lập tức, với những chứng cứ hình ảnh
  quyền hạn… và âm thanh thực tế.
  4. Liên hệ với Việt Nam – Vận dụng kinh nghiệm của Indonesia
  Thực tế ở Việt Nam cho thấy, trong thời công bố danh sách cập nhật những công
  gian qua, nhờ những nỗ lực to lớn của Đảng, chức bị kết án tham nhũng cùng thông tin chi
  Nhà nước và toàn thể xã hội, công cuộc tiết về hành vi tham nhũng trên Internet (tốt
  phòng, chống tham nhũng đã thu được nhất là của một cơ quan phòng, chống tham
  những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, có nhũng) để làm gương cho những quan chức
  thể thấy, thắng lợi đạt được chủ yếu là trong thoái hoá, biến chất n

  36 Marie Chêne (2019), tài liệu đã dẫn.
  NGHIÊN CỨU
  Số 14 (414) – T7/2020 LẬP PHÁP 13

Download tài liệu Tham nhũng vặt và phòng, chống tham nhũng vặt File Docx, PDF về máy