Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] TĐT 90 câu trắc nghiệm INCOTERMS có đáp án môn Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2014, 11:30

Tài liệu 90 câu trắc nghiệm chương 2 INCOTERMS ôn thi giữa kỳ môn Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương trường Đh Tôn Đức Thắng do mình soạn để giúp các bạn học tốt hơn. Khoa quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc Tế TÀI LIỆU ÔN THI GIỮA KÌ 90 câu TRẮC NGHIỆM MÔN KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG INCOTERM 2000 VÀ INCOTERM 2010 LƯU Ý: Bộ câu hỏi này dựa trên giáo trình QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU – TS. ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN. Câu 1: Incoterms xuất bản lần đầu tiên vào năm nào ? a. 1928 b. 1930 c. 1936 d. 1942 Đáp án: C Câu 2: Incoterms đến thời điểm hiện tại bao gồm bao nhiêu ấn bản được phát hành? a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 Đáp án: B Câu 3: Incoterms đến thời điểm hiện tại có bao nhiêu lần sửa đổi và lần sửa đổi cuối cùng vào năm nào? a. 6 – 2000 b. 7 – 2000 c. 6 – 2010 d. 7 – 2010 Đáp án: D Câu 4: Incoterms là do Phòng Thương mại quốc tế (ICC) phát hành để giải thích ? a. Bộ luật – Các bộ luật thương mại quốc tế b. Bộ quy tắc – Các điều kiện thương mại quốc tế c. Bộ điều kiện thương mại quốc tế – Các bộ luật thương mại quốc tế d. Văn bản – Các điều kiện thương mại quốc tế 1 Đáp án: B Câu 5: Năm xuất bản đầu tiên và trình tự các lần sửa đổi của Incoterm ? a. 1933 – 1936, 1953, 1967, 1980, 1990, 2000, 2010. b. 1936 – 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010. c. 1938 – 1958, 1967, 1982, 1990, 1995, 2000, 2010. d. 1940 – 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010. Đáp án: B Câu 6: Mục đích của Incoterms là: a. Làm rõ sự phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi ro trong quá trình chuyển hàng từ người bán đến người mua. b. Giúp các bên mua bán tránh những vụ kiện tụng, làm lãng phí thời gian và tiền bạc. c. Đề cập tới việc chuyển giao sỡ hữu hàng hoá và các quyền khác về tài sản. d. Hậu quả của sự vi phạm hợp đồng và các hậu quả của sự vi phạm hợp đồng cũng như miễn trừ về nghĩa vụ trong những hoàn cảnh nhất định. e. Câu a,b đều đúng f. Câu a,b,c, d đều đúng Đáp án: E Câu 7: Incoterms không đề cập tới: a. Việc chuyển giao sỡ hữu hàng hoá và các quyền khác về tài sản. b. Hậu quả của sự vi phạm hợp đồng và các hậu quả của sự vi phạm hợp đồng cũng như miễn trừ về nghĩa vụ trong những hoàn cảnh nhất định. c. Cả a và b đều đúng d. Cả a và b đều sai. Đáp án: C Câu 8: Incoterms vào năm thứ mấy đã có mở rộng cho cả thương mại nội địa? a. 1980 b. 1990 c. 2000 d. 2010 đáp án: D Câu 9: ICC là chữ viết tắt của a. International Chamber of Commerce b. International Chamber of Commercial 2 c. Cả a và b đều đúng d. Cả a và b đều sai đáp án: A Câu 10: Incoterms là chữ viết tắt của a. International Company Terms b. International Commercial Terms c. International Commerce Terms d. Cả 3 câu trên đều sai Đáp án: B Câu 11: Incoterms là bộ quy tắc do ai phát hành để giải thích các điều kiện thương mại quốc tế: a. Phòng thương mại b. Phòng thương mại quốc tế c. Cả 2 câu trên đúng d. Cả 2 câu trên sai Đáp án: B Câu 12: Incoterms ? a. chủ yếu áp dụng cho hợp đồng vận tải b. Áp dụng cho hàng hoá vô hình c. Áp dụng cho hàng hoá hữu hình d. Cả 3 câu trên đều đúng Đáp án: C Câu 13: Trong thực tế có hai kiểu nhầm lẫn về Incoterm: a. Incoterms chủ yếu áp dụng cho các hơp đồng vận tải b. Incoterms áp dụng cho tất cả các nghĩa vụ mà bên mong muốn đưa vào trong một hợp đồng mua bán hàng hoá. c. Incoterms áp dụng cho cả hàng hoá hữu hình và vô hình d. Cả 3 câu trên đều đúng. 3 Đáp án: D Câu 14: Incoterms được sửa đổi hoàn thiện hơn lần trước ? a. không phủ định lần trước, nên trong hợp đồng có quyền lựa chọn Incoterms tuỳ theo ý muốn của mình và cần phải ghi thật rõ ràng vào trong hợp đồng. b. phủ định lần trước, nên trong hợp đồng người ta có quyền lựa chọn Incoterms tuỳ theo ý muốn của mình và cần phải ghi thật rõ ràng vào trong hợp đồng. c. không phủ định lần trước, nên trong hợp đồng có quyền lựa chọn Incoterms tuỳ theo ý muốn của mình và không cần phải ghi thật rõ ràng vào trong hợp đồng. d. Tuỳ trường hợp áp dụng đáp án: A Câu 15: Incoterms là sản phẩm của ICC, là quy phạm a. không mang tính bắt buộc mà mang tính khuyên nhủ, nên không mặc nhiên áp dụng. b. mang tính bắt buộc và mang tính khuyên nhủ, nên không mặc nhiên áp dụng. c. không mang tính bắt buộc mà mang tính khuyên nhủ, nên mặc nhiên áp dụng. d. Tất cả đều sai Đáp án: A Câu 16: Incoterms 1980 có bao nhiêu điều kiện ? a. 11 b. 12 c. 13 d. 14 Đáp án: D Câu 17: Incoterms 1990 và năm 2000 có bao nhiêu điều kiện và được phân thành mấy nhóm? a. 11 – 2 nhóm b. 12 – 2 nhóm c. 13 – 4 nhóm d. 14 – 4 nhóm đáp án: C Câu 18: Incoterms 2010 có bao nhiêu điều kiện và được phân thành mấy nhóm? a. 11 – 2 nhóm b. 12 – 2 nhóm c. 13 – 3 nhóm d. 14 – 4 nhóm 4 Đáp án: A Câu 19: EXW ( )Incoterms 2010 , FCA ( )Incoterms 2010 . điền vào ? a. Tên địa điểm giao hàng b. nơi đến quy định c. cảng bốc quy định d. cảng đến quy định đáp án: A Câu 20: CPT/CIP/DAT/DAP/DDP ( ) Incoterms 2010, điền vào chỗ trống a. Tên địa điểm giao hàng b. nơi đến quy định c. cảng bốc quy định d. cảng đến quy định đáp án: B Câu 21: FAS/ FOB ( )Incoterms 2010, điền vào ? a. tên địa điểm giao hàng b. nơi đến quy định c. cảng bốc quy định d. cảng đến quy định đáp án : C Câu 22: CFR/ CIF ( )Incoterms 2010. Điền vào chỗ trống ? a. tên địa điểm giao hàng b. nơi đến quy định c. cảng bốc quy định d. cảng đến quy định đáp án: D Câu 23: EXW-(EX WORKS) (…named place) – Giao tại xưởng ( địa điểm quy định)theo INCOTERMS 2010 thì người bán: a. Kết thúc trách nhiệm cho đến khi đã giao hàng dưới quyền định đoạt củangười mua tại cơ sở của người bán hoặc tại một địa điểm quy định. b. Giúp người mua làm thủ tục xuất khẩu khi có yêu cầu với chi phí của người mua. Không phải chịu chi phí đưa hàng lên phương tiện vận tải do ngườimua chỉ định nếu không có sự chỉ định trước. c. Giao hàng theo đúng hợp đồng đã thoả thuận. Giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa. 5 d. Tất cả đều đúng Đáp án: D Câu 24: Theo điều kiện EXW ( ) Incoterms 2010 thì ai sẽ là người làm thủ tục thông quan xuất khẩu a. người bán b. người mua c. Tuỳ trường hợp d. người bán và người mua chia đôi chi phí Đáp án: B Câu 25: Theo điều kiện EXW ( ) Incoterms 2010 thì ai sẽ là người bốc hàng lên phương tiện tiếp nhận a. người bán b. người mua c. người lái phương tiện tiếp nhận d. tuỳ trường hợp Đáp án : B Câu 26: Trong tất cả các điều kiện của Incoterms 2010 thì điều kiện nào người mua chịu chi phí và rủi ro cao nhất a. DAT b. FAS c. DDP d. EXW đáp án: D Câu 27: Ở điều kiện EXW Incoterm 2010, sau khi người mua mua hàng hoá về thì phát hiện các bao bì đóng gói của hàng hoá bị rách, không đảm bảo chất lượng. Trách nhiệm này ai chịu? a. Người bán b. người mua c. bên bảo hiểm d. Chưa đủ dữ liệu để xác định đáp án: A Câu 28: Theo điều kiện EXW ( ) Incoterms 2010 thì người mua sẽ: 6 a. Chịu mọi trách nhiệm bốc hàng, thuê phương tiện vận tải, thủ tục xuất nhập khẩu, trách nhiệm dỡ hàng, chi phí vận tải phụ để đưa hàng hoá về xưởng người mua. b. không chịu mọi trách nhiệm bốc hàng, thuê phương tiện vận tải, thủ tục xuất nhập khẩu, trách nhiệm dỡ hàng, chi phí vận tải phụ để đưa hàng hoá về xưởng người mua. c. Chỉ chịu trách nhiệm bốc hàng và chi phí vận chuyển chính d. Tất cả đều sai đáp án: A Câu 29: theo Incoterms 2010 , nhóm các điều kiện EXW, FCA, CPT, CIP, DAT,DAP, DDP được áp dụng cho a. phương tiện vận tải đa phương thức b. mọi phương tiện vận tải c. phương tiện vận tải đường thuỷ nội địa, đường biển d. phương tiện hàng không đáp án: B Câu 29: theo Incoterms 2010 , nhóm các điều kiện FAS, FOB, CIF, CFR được áp dụng cho: a. phương tiện vận tải đa phương thức b. mọi phương tiện vận tải c. phương tiện vận tải đường thuỷ nội địa, đường biển d. phương tiện hàng không Đáp án: C Câu 30: Theo điều kiện FCA ( ) Incoterms 2010 thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm thông quan nhập khẩu a. người bán b. người mua c. Tuỳ trường hợp d. người bán và người mua chia đôi chi phí Đáp án: B Câu 31: Theo điều kiện FCA ( ) Incoterms 2010 thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm thông quan xuất khẩu a. người bán b. người mua c. Tuỳ trường hợp d. người bán và người mua chia đôi chi phí 7 Đáp án: A Câu 32: Theo điều kiện FCA ( ) Incoterms 2010, nếu người mua yêu cầu giao hàng tại xưởng của người bán thì ai có trách nhiệm bốc hàng lên ptvt ? a. người bán b. người mua c. tuỳ trường hợp d. người bán và người mua chia đôi chi phí Đáp án: A Câu 33: Theo điều kiện FCA ( ) Incoterms 2010, nếu người mua yêu cầu giao hàng tại một địa điểm nào đó khác với xưởng người bán thì ai chịu trách nhiệm dỡ hàng xuống phương tiện vận tải phụ? a. người bán b. người mua c. tuỳ trường hợp d. người bán và người mua chia đôi chi phí Đáp án: B Câu 34: Theo điều kiện FCA ( ) Incoterms 2010, thì ai là người trả chi phí vận tải chính? a. người bán b. người mua c. tuỳ trường hợp d. người bán và người mua chia đôi chi phí đáp án: B Câu 35: Theo điều kiện FCA ( ) Incoterms 2010, ai là người chỉ định phương tiện vận tải phụ, người chuyên chở? a. người mua b. người bán c. tuỳ trường hợp d. người chuyên chở miễn phí chi phí thuê. Đáp án: A Câu 35: Theo điều kiện EXW, ngày 15/9/2014, người bán thông báo cho người mua về việc giao một lô hàng cà phê, ngay sau đó người mua đã nhận được tin báo và hồi âm xác nhận phương tiện vận tải của họ sẽ đến vào chiều 15/9. Tối cùng ngày khoảng 23 giờ, bỗng nhưng lô hàng của người bán bị cháy rụi. Vào sáng ngày 8 16/9/2014, phương tiện vận tải người mua mới đến nhận hàng nhưng hàng hoá đã bị cháy rụi. Hỏi ai là người chịu rủi ro đối với lô hàng cà phê đó? a. người bán b. người mua c. người bán và cả người mua d. tuỳ trường hợp Đáp án: B Câu 36: Theo điều kiện CPT ( ) Incoterms 2010, thời điểm chuyển giao rủi ro từ người bán sang người mua ở đâu? a. Khi hàng hoá giao cho người chuyên chở đầu tiên b. Khi hàng hoá tại xưởng người bán c. Khi hàng hoá được dỡ khỏi phương tiện vận tải chính d. Khi hàng hoá được xếp trên tàu người mua Đáp án: A Câu 37: Theo điều kiện CPT ( ) Incoterms 2010, ai là người trả chi phí cho phương tiện vận tải chính? a. người bán b. người mua c. người bán và cả người mua d. tuỳ trường hợp đáp án: A Câu 38: Theo điều kiện CPT ( ) Incoterms 2010, ai là người làm thủ tục thông quan nhập khẩu? a. người bán b. người mua c. người bán và cả người mua d. tuỳ trường hợp đáp án: B Câu 39: Theo điều kiện CPT ( ) Incoterms 2010 thì người bán có trách nhiệm a. đóng gói, bao bì, dán nhãn hàng hoá b. Bốc hàng lên ptvt phụ c. Bốc hàng lên ptvt chính d. Cả a,b,c đều đúng đáp án : D 9 Câu 40: Theo điều kiện CPT ( ) Incoterms 2010 thì ai là người dỡ hàng ở phương tiện vận tải phụ ? a. người bán b. người mua c. người bán và cả người mua d. tuỳ trường hợp đáp án: B Câu 41: Điều kiện CIP ( ) Incoterms 2010 khác với điều kiện CPT điểm nào a. Người bán mua bảo hiểm cho người bán b. người bán mua bảo hiểm cho người mua c. người mua mua bảo hiểm cho người mua d. người mua mua bảo hiểm cho người bán Đáp án : B Câu 42: Theo điều kiện CPT ( ) Incoterms 2010, người bán chỉ định phương tiện vận tải theo thứ tự đường bộ, đường biển, đường hàng không để giao hàng cho người mua. Sau khi giao hàng hoá cho ptvt đường bộ, ngày hôm sau khi hàng hoá được đặt trên tàu và do có bão lớn nên tàu bị chìm cùng với lô hàng hoá. Hỏi trách nhiệm rủi ro này ai sẽ chịu? a. người bán b. người mua c. người bán và cả người mua d. tuỳ trường hợp đáp án: B Câu 43: Theo điều kiện DAT ( ) Incoterms 2010, ai sẽ là người thông quan xuất khẩu? a. người bán b. người mua c. người bán và cả người mua d. tuỳ trường hợp đáp án: A Câu 44: Theo điều kiện DAT ( ) Incoterms 2010, ai sẽ là người thông quan nhập khẩu? a. người bán b. người mua c. người bán và cả người mua 10 […]… người bán b người mua c người bán và cả người mua d tuỳ trường hợp Đáp án: A Câu 61: Theo điều kiện DDP ( ) Incoterms 2010, ai sẽ là người thông quan xuất khẩu? a người bán b người mua c người bán và cả người mua d tuỳ trường hợp đáp án: A Câu 62: Theo điều kiện DDP ( ) Incoterms 2010, ai sẽ là người thông quan nhập khẩu? a người bán b người mua c người bán và cả người mua d tuỳ trường hợp đáp án: A Câu. .. hợp đáp án: B Câu 45: Theo điều kiện DAT ( ) Incoterms 2010, ai sẽ là người chịu trách nhiệm bốc hàng và dỡ hàng xuống phương tiện vận tải chính? a người bán b người mua c người bán và cả người mua d tuỳ trường hợp Đáp án: A Câu 46: Theo điều kiện DAT ( ) Incoterms 2010, ai là là người chịu chi phí thuê ptvt chính? a người mua b người bán c người bán và cả người mua d tuỳ trường hợp đáp án : B Câu. .. kiện DDP ( ) Incoterms 2010, ai là là người chịu chi phí thuê ptvt chính? a người mua b người bán c người bán và cả người mua d tuỳ trường hợp đáp án : B Câu 64: Theo điều kiện DDP ( ) Incoterms 2010, ai sẽ là người chịu trách nhiệm dỡ hàng xuống ptvt phụ? a người mua b người bán c người bán và cả người mua d tuỳ trường hợp đáp án: B 14 Câu 65: Theo điều kiện DDP ( ) Incoterms 2010, người bán vận chuyển… người bán b người mua c tuỳ trường hợp d Cả người bán và người mua đáp án: B Câu 86: Theo điều kiện CFR ( ) Incoterms 2010, trong lúc người bán đang bốc hàng lên ptvt chính là gãy cần cẩu làm hàng bị hỏng hết Hỏi rủi ro này ai chịu? a người bán b người mua c tuỳ trường hợp d Cả người bán và người mua đáp án: A Câu 87: Theo điều kiện CIF ( ) Incoterms 2010, ai là người chịu chi phí thuê tàu a người bán… ( ) Incoterms 2010, ai sẽ là người chịu trách nhiệm dỡ hàng xuống ptvt phụ? a người mua b người bán c người bán và cả người mua d tuỳ trường hợp đáp án: A Câu 48: Theo điều kiện DAT ( ) Incoterms 2010, người bán vận chuyển hàng hoá đi trên đường bộ gặp tai nạn nên số hàng hoá bị hỏng Hỏi ai là người chịu rủi ro này? a người mua b người bán c người bán và cả người mua d tuỳ trường hợp đáp án: B Câu. .. Theo điều kiện DAP ( ) Incoterms 2010, ai là người chịu chi phí thuê ptvt phụ để chở hàng đến nơi người mua? a người mua b người bán 11 c người bán và cả người mua d tuỳ trường hợp đáp án: B Câu 50: Theo điều kiện DAP ( ) Incoterms 2010, ai sẽ là người thông quan xuất khẩu? a người bán b người mua c người bán và cả người mua d tuỳ trường hợp đáp án: A Câu 51: Theo điều kiện DAP ( ) Incoterms 2010, ai sẽ… người bán c người bán và cả người mua d tuỳ trường hợp đáp án: B Câu 66: Người bán bán hàng hoá cho người mua theo điều kiện X, biết rằng trong điều kiện đó: người bán thông quan xuất khẩu, mua bảo hiểm cho người mua, thuê ptvt chính và trả chi phí Người mua chịu rủi ro ngay sau khi hàng hoá được giao cho người chuyên chở đầu tiên X là ? a FCA b CPT c DDP d CIP đáp án: D Câu 67: Người bán bán hàng… địa đáp án: D Câu 73: điều kiện FAS/ FOB ( ) Incoterms 2010, điền vào ? a Tên địa điểm giao hàng b nơi đến quy định c cảng bốc quy định d cảng đến quy định 16 đáp án: C Câu 74: điều kiện CFR/ CIF ( ) Incoterms 2010, điền vào ? a Tên địa điểm giao hàng b nơi đến quy định c cảng bốc quy định d cảng đến quy định đáp án: D Câu 75: theo điều kiện FAS ( ) Incoterms 2010, thời điểm chuyển rủi ro từ người bán… người bán b người mua c người bán và cả người mua d tuỳ trường hợp đáp án: A Câu 52: Theo điều kiện DAP ( ) Incoterms 2010, ai sẽ là người chịu trách nhiệm bốc hàng và dỡ hàng xuống phương tiện vận tải chính? a người bán b người mua c người bán và cả người mua d tuỳ trường hợp Đáp án: A Câu 53: Theo điều kiện DAP ( ) Incoterms 2010, ai là là người chịu chi phí thuê ptvt chính? a người mua b người bán c… đúng đáp án: B Câu 80: Theo điều kiện CFR ( ) Incoterms 2010, thì người bán không có trách nhiệm như sau: a Giao hàng hoá đặt ở lang can tàu b dỡ hàng xuống ptvt chính c Làm thủ tục thông quan nhập khẩu d Cả a,b,c đều đúng đáp án: D Câu 81: Giá của CIF có thể được tính bằng cách a lấy giá FOB cộng với cước phí và bảo hiểm b lấy giá CFR cộng với bảo hiểm c lấy giá FOB cộng với bảo hiểm d a,b đúng đáp án: . TÀI LIỆU ÔN THI GIỮA KÌ 90 câu TRẮC NGHIỆM MÔN KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG INCOTERM 2000 VÀ INCOTERM 2010 LƯU Ý:. câu trên đều đúng. 3 Đáp án: D Câu 14: Incoterms được sửa đổi hoàn thi n hơn lần trước ? a. không phủ định lần trước, nên trong hợp đồng có quyền lựa chọn Incoterms tuỳ theo ý muốn của mình và. về Incoterm: a. Incoterms chủ yếu áp dụng cho các hơp đồng vận tải b. Incoterms áp dụng cho tất cả các nghĩa vụ mà bên mong muốn đưa vào trong một hợp đồng mua bán hàng hoá. c. Incoterms áp dụng

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] TĐT 90 câu trắc nghiệm INCOTERMS có đáp án môn Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: TĐT 90 câu trắc nghiệm INCOTERMS có đáp án môn Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương, TĐT 90 câu trắc nghiệm INCOTERMS có đáp án môn Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương

Hy vọng thông qua bài viết TĐT 90 câu trắc nghiệm INCOTERMS có đáp án môn Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button