[Download] TCVN 5293 1995 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 04:15

Download

Tiêu chuẩn việt nam TCVN 5293 : 1995 Chất l|ợng không khí – Ph|ơng pháp Indophenol xác định hàm l|ợng amoniac Air quality – Indophenol method for determination of ammoniac content 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này trình bày ph|ơng pháp so mầu xác định amoniac trong không khí theo phản ứng indophenol. 2. Bản chất của ph|ơng pháp 2.1. Ph|ơng pháp đ|ợc sử dụng để xác định hàm l|ợng amoniac trong không khí từng lần và trung bình ngày đêm trong khoảng từ 0,l đến l,0 mg/m 3 . 2.2. Ph|ơng pháp dựa trên cơ sở tác dụng của amoniac với hipoclorit và phenol có sự tham gia của chất ổn định phản ứng là natri nitropruxit. Tính chất lí hóa của amoniac đ|ợc nêu trong phụ lục l. 2.3. C|ờng độ nhuộm mầu xanh của dung dịch indophenol phụ thuộc vào hàm l|ợng amoniac; 2.4. Các amin thơm và focmandehit gây cản trở trong việc xác định nồng độ amoniac. 3. Dụng cụ và hoá chất 3.1. Dụng cụ a. Máy hút khí có l|u l|ợng kế có vạch chia đến 0,005 lít/phút; nhiệt kế; áp kế và ẩm kế; b. Dụng cụ hấp thụ Ricte (xem phụ lục 2) có vạch đo 6 ml hoặc dụng cụ hấp thụ khác, c. Quang phổ kế hoặc máy so mầu quang điện với kính lọc có độ truyền quang lớn nhất ở b|ớc sóng 625 nm và cuvet có bề dày l0mm; d. ống nghiệm có nút mài dung dịch l0 ml; e. Phễu Bucne. 3.2. Hóa chất và Thuốc thử 3.2.1. Phải sử dụng các hóa chất loại “tinh khiết hóa học” (TKHH) hoặc tinh khiết để phân tích (TKPT). 3.2.2. Để tiến hành thử sử dụng các thuốc thử sau: a. Natri hydroxit (NaOH) b. Kali iodua (Kl) dung dịch l0%; c. Amoni clorua (NH 4 Cl); d. Natri nitropruxit Na 2 [Fe (CN) 5 ] (NO) e. Natri cacbonat Na 2 CO 3 f. Axit sunfuric H 2 SO 4 d = l.l8, dung dịch l0% (theo thể tích); g. Natri clorua (NaCl); h. Axit salixllic [OH (C 6 H 4 ) COOH]; Tiêu chuẩn việt nam TCVN 5293 : 1995 i. Natri thiosunfat (Na 2 SO 3 5H 2 O dung dịch 0,05moyl; j. Axit oxalic (H 2 C 2 O 4 ) k. Phenol (C 6 H 5 OH); l. Clorua vôi (Ca0C 2 ) m. N|ớc cất 2 lần, đ|ợc cất với axit sunfuric (0,5ml axit sunfuric d = l,8 trong l lít n|ớc cất) hay n|ớc đã khử ion hoàn toàn. Để chuẩn bị dung dịch và tiến hảnh phân tích sử dụng n|ớc đã khử amomac; 3.3. Chuẩn bị hóa chất thử a. Dung dịch hấp thụ: Pha loãng 0,5ml axit sunfuric d – 1,84 trong l lít n|ớc. Bảo quản dung dịch trong bình hình ống, đ|ợc đậy kín bằng nút có ống thủy tinh chứa đầy tinh thể axit oxalic; b. Thuốc thử phenol: Hòa tan 5g phenol mới ch|ng cất, 25mg natri nitropruxit trong l00ml n|ớc. Bảo quản thuốc thử không quá 6 tháng ở nhiệt độ 4 0 C. c. Hồ tinh bột dung dịch 0,5%. Trộn đều 0,25g tinh bột với loml n|ớc, cho thêm 40ml n|ớc nóng 60 – 70 0 C đun đến sôi, để dung dịch sau l phút thì làm lạnh. d. Thuốc thử hipoclorit: hòa tan l0g natri hydroxit và 11,7g natriclorua trong 100ml n|ớc đã bão hòa clo (với nồng độ từ 0,6 – 0,8 clo) Thuốc thử đ|ợc bảo quản không quá 6 tháng. Thuốc thử có thể chuẩn bị từ clorua vôi: nghiền nhỏ 5g clorua vôi cùng với l00ml n|ớc. Dung dịch đ|ợc lọc trong chân không, rửa cặn bằng n|ớc. Gộp dung dịch lọc với n|ớc rửa cận, rồi thêm n|ớc đến thể tích l lít. Tiến hành xác định hàm l|ợng clo hoạt tính trong hipoclorit nh| sau: chuyển 20ml dung dịch trong suốt vào bình cầu có nút mài, sau đó cho thêm l0ml dung dịch axit sanfuric l0% và l0ml dung dịch kali iodua l0%. Đậy kín bình cầu và để trong bóng tối khoảng l0 phút. Sau đó chuẩn độ iot bằng dung dịch natri thiosunfat 0,05mol/l đến màu vàng nhạt. Thêm một vài giọt hồ tinh bột chuẩn độ tiếp bằng natri thiosunfat cho đến khi dung dịch mất mầu, lml dung dịch natri thiosunfat 0,05mol/l t|ơng đ|ơng với 0,00354g clo. Thuốc thử phải chứa từ 0,6 – 0,8g clo trong 100ml. Khi hàm l|ợng clo không đủ để chuẩn dung dịch cần lấy tăng l|ợng clorua vôi lớn hơn (hoặc làm bão hòa n|ớc bằng clo). e. Dung dịch amoniac chuẩn ban đầu có hàm l|ợng 1002g amomac trong lml; hòa tan 0,3141g NH 4 Cl trong ldm 3 n|ớc. Bảo quản dung dịch không quá 2 tháng. f. Dung dịch artomac chuẩn công tác có hàm l|ợng 1002g amoniac trong lml; dung dịch này đ|ợc chuẩn bị bằng cách dùng dung dịch hấp thụ pha loãng 100 lần dung dịch chuẩn ban đầu. Dung dịch này chỉ pha tr|ớc khi sử dụng. 4. Lấy mẫu 4.1. Để xác định hàm l|ợng từng lần amoniac, cho không khí cần nghiên cứu đi qua ống hấp thụ mắc nối tiếp với nhau, mỗi ống có chứa 5ml dung dịch hấp thụ với l|ợng 0,5 lít/phút liên tục trong thời gian từ 10 đến 30 phút. 4.2. Để xác định hàm l|ợng amoniac trung bình ngày đêm có thể lấy theo 2 cách a. Lấy mẫu nh| 4.l với số lần không ít hơn 6, cách đều nhau trong một ngày đêm Tiêu chuẩn việt nam TCVN 5293 : 1995 b. Cho không khí cần nghiên cứu đi qua dung dịch hấp thụ có chứa 50ml dung dịch hấp thụ với l|u l|ợng 0,2 lít/phút liên tục trong 24 giờ. Phải theo dõi trong quá trình lấy mẫu, nếu dung dịch bị cạn thì cần bổ sung n|ớc cất. 5. Tiến hành phân tích 5.1. Dùng n|ớc cất 2 lần đ|a mức dung dịch trong thiết bị hấp thụ đến l0ml; 5.2. Hút đúng 2ml dung dịch mẫu thử, chuyển vào ống nghiệm có nút mài, thêm 3 ml dung dịch hấp thụ, lml thuốc thử phenol. Nếu số l|ợng mẫu nhiều hơn l mẫu, thời gian cho các thuốc thử vào từng mẫu khoảng l phút. Sau đó vừa lắc cẩn thận ống nghiệm vừa cho thêm 0,5ml thuốc thử hipoclorit. Khi nồng độ amoniac lớn, cho phép lấy l|ợng dung dịch mẫu thử ít hơn. 5.3. Sau 2h tiến hành đo mật độ quang của dung dịch với cuvét có độ dày l0mm ở b|ớc sóng 625nm so với n|ớc. Thời gian cho thuốc thử cuối cùng đến lúc đo mật độ quang của dung dịch đối với tất cả các mẫu phải nh| nhau. 5.4. Chuẩn bị đồng thời “mẫu trắng” cũng từ dung dịch hấp thụ rót vào thiết bị hấp thụ 5.5. Đo mật độ quang của 5ml dung dịch hấp thụ đã đ|ợc điều chế thành “mẫu trắng Giá trị mật độ quang của “mẫu trắng” không đ|ợc v|ợt quá 0,02. Trong tr|ờng hợp ng|ợc lại, cần kiểm tra độ sạch của n|ớc, dung cụ cuvét và chất l|ợng các dung dịch. 5.6. L|ợng amoniac trong mẫu thử đ|ợc xác định bằng đ|ờng chuẩn theo hiệu số giữa giá trị mật độ quang của mẫu đem phân tích và mật độ quang của “mẫu tr|ờng”. 6. Lập đ|ờng chuẩn 6.1. Để lập đ|ờng chuẩn cần chuẩn bị một dãy dung dịch chuẩn trong bình định mức dung tích 50ml theo bảng sau: Tên dung dịch Số hiệu của dung dịch chuẩn Chuẩn công tác, ml 1 2 4 6 8 10 Hấp thụ, ml Đến 50ml trong mỗi bình Hàm l|ợng NH 3 t|ơng ứng trong 5ml dung dịch mẫu thử, mg 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 6.2. Để chuẩn bị thang chia độ dung dịch chuẩn lấy 5ml dung dịch từ mỗi bình chuyển vào ống nghiệm và tiến hành nh| đã chỉ ra ở mục 5; 6.3. Đ|ờng chuẩn của mối liên hệ giữa giá trị mật độ quang với l|ợng amoniac đ|ợc lập dựa trên cơ sở các giá trị trung bình tính toán từ kết quả đo của 3 hay 5 lần. 7. Xử lí kết qnả Hàm l|ợng amoniac (C) trong không khí cần nghiên cứu, đ|ợc tính bằng mg/m 3 , theo công thức: Trong đó: a – l|ợng amoniac trong dung dịch mẫu lấy để phân tích, mg; 0 V.Ba aB C Tiêu chuẩn việt nam TCVN 5293 : 1995 B – tổng thể dung dịch mẫu thử, ml; Ba – thể tích dung dịch mẫu thử lấy để phân tích, ml; Vo – thể tích mẫu không khí đã đ|ợc đ|a về điều kiện chuẩn, m 3 . Khi xác định nồng độ trung bình ngày đêm, thể tích không khí không cần đ|a về điều kiện chuẩn. Phụ lục A Tính chất lí hóa của amoniac Chất khí không mầu có mùi khó chịu, ng|ỡng giới hạn tiếp nhận mùi là 37 mg/m 3 . Tỉ trọng so với không khí là 0,59. ở nhiệt độ -33,4 0 C amoniac bị hóa lỏng và ở nhiệt độ -77,8 0 C đông đặc thành một khối tinh thể không mầu. Amoniac dễ hòa tan trong n|ớc, r|ợu. Dung dịch n|ớc bão hòa amoniac có tỉ trọng 0,908 chứa 25,65% amoniac theo khối l|ợng. Trong 100ml r|ợu ở 20 0 C hòa tan đ|ợc 13,2% amoniac (theo thể tích). . Tiêu chuẩn việt nam TCVN 5293 : 1995 Chất l|ợng không khí – Ph|ơng pháp Indophenol xác định hàm l|ợng. (NaCl); h. Axit salixllic [OH (C 6 H 4 ) COOH]; Tiêu chuẩn việt nam TCVN 5293 : 1995 i. Natri thiosunfat (Na 2 SO 3 5H 2 O dung dịch 0,05moyl; j. Axit

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] TCVN 5293 1995 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: TCVN 5293 1995, TCVN 5293 1995, TCVN 5293 1995

Hy vọng thông qua bài viết TCVN 5293 1995 . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.