[Download] TCVN 4614 : 1988 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 01:15

Download

Tiêu chuẩn việt nam tcvn 4614 : 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Các bộ phận cấu tạo ngôi nhà. Kí hiệu qui |ớc trên bản vẽ xây dựng Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 2237: 77 “Tài liệu thiết kế kí hiệu các bộ phận cấu tạo ngôi nhà”. 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các kí hiệu quy |ớc để thể hiện các bộ phận cấu tạo ngôi nhà trên bản vẽ thiết kế mới và thiết kế cải tạo trong các giai đoạn thiết kế. 1.2. Các kí hiệu phải vẽ theo đúng tỉ lệ của hình vẽ. 1.3. Tr|ờng hợp phải sử dụng kí hiệu ch|ađ|ợc quy định trong tiêu chuẩn này phải có chú thích trên bản vẽ. 1.4. Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này khi thể hiện bản vẽ cần phải tuân theo các quy định trong các tiêu chuẩn “Tài liệu thiết kế từ TCVN 5: 74 đến TCVN 9: 74″. 1.5. Các bộ phận cấu tạo ngôi nhà đ|ợc kí hiệu quy |ớc trong tiêu chuẩn này bao gồm: – Kí hiệu lỗ trống – Kí hiệu cửa sổ – Kí hiệu cửa đi – Kí hiệu đ|ờng dốc, cầu thang – Kí hiệu vách ngăn – Kí hiệu các bộ phận cần sửa chữa 2. Lỗ trống Các kí hiệu trong phần này chỉ biểu thị loại cửa sổ (đơn, kép v.v .) và cách mở cánh cửa, không liên quan đến vật liệu và cấu tạo cánh cửa cũng nh| kĩ thuật ghép mộng và lắp dựng vào t|ờng. 3. Cửa sổ Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4614 : 1988 Tiêu chuẩn việt nam tcvn 4614 : 1988 4. Cửa đi Các kí hiệu trong phần này chỉ biểu thị loại cửa đi (đơn, kép .) và cánh mở cánh cửa, không liên quan đến vật liệu và cấu tạo của cánh cửa cũng nh| kĩ thuật ghép mộng và lắp dựng vào t|ờng. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4614 : 1988 5. CÇu thang vµ ®|êng dèc. Tiêu chuẩn việt nam tcvn 4614 : 1988 Các kí hiệu trong phần này đ|ợc quy |ớc để thể hiện cho tất cả các loại cầu thang và đ|ờng dốc thoải (không kế đến vật liệu) trong các bản vẽ có tỉ lệ 1:200 và nhỏ hơn. Đối với bản vẽ tỉ lệ 1: 100 trở lên phải thể hiện kí hiệu cầu thang chi tiết cả vật liệu, cấu tạo theo đúng tỉ lệ tính toán của kết cấu. 6. Vách ngăn Các kí hiệu trong phần này đ|ợc quy |ớc để thể hiện các loại vách ngăn trên mặt bằng với tỉ lệ 1: 200 và nhỏ hơn. Kí hiệu thể hiện bằng nét liền, đậm (kèm theo chú thích về vật liệu). Đối với các bản vẽ tỉ lệ 1: 50 hay lớn hơn kí hiệu phải thể hiện chi tiết vật liệu và cấu tạo của vách ngăn theo đúng tỉ lệ. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4614 : 1988 7. C¸c bé phËn cÇn söa ch÷a . lắp dựng vào t|ờng. 3. Cửa sổ Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4614 : 1988 Tiêu chuẩn việt nam tcvn 4614 : 1988 4. Cửa đi Các kí hiệu trong phần này chỉ biểu. dựng vào t|ờng. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4614 : 1988 5. CÇu thang vµ ®|êng dèc. Tiêu chuẩn việt nam tcvn 4614 : 1988 Các kí hiệu trong phần này đ|ợc

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] TCVN 4614 : 1988 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: TCVN 4614 : 1988, TCVN 4614 : 1988, TCVN 4614 : 1988

Hy vọng thông qua bài viết TCVN 4614 : 1988 . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.