[Download] Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước – Tải về File Word, PDF

Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
Nội dung Text: Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Download

Bạn đang xem: [Download] Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước – Tải về File Word, PDF

Nội dung của bài viết tìm hiểu về tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước File Word, PDF về máy

Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

 1. Vaán ñeà – Söï kieän

  Taêng cöôøng kyû cöông, ñeà cao traùch nhieäm,
  naâng cao hieäu quaû quaûn lyù nhaø nöôùc
  m ÑAÊNG TUYEÂN

  N
  aêm 2017, laø naêm Boä TN&MT “Taêng cöôøng kyû cöông, ñeà cao traùch
  nhieäm, thi ñua saùng taïo, phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng” laøm troïng
  taâm haønh ñoäng. Boä TN&MT ñaõ naém baét kòp thôøi söï vaän ñoäng cuûa
  thöïc tieãn; ñoåi môùi trong coâng taùc ñieàu haønh, taêng cöôøng kyû luaät kyû cöông;
  naâng cao hieäu löïc, hieäu quaû QLNN.

  Truï sôû Boä TN&MT
  Daáu aán naêm 2017
  Trong naêm 2017, quaùn trieät
  caùc Nghò quyeát cuûa Ñaûng, Quoác
  hoäi, Chính phuû, ñaëc bieät laø caùc
  nhieäm vuï, giaûi phaùp cuûa Nghò quyeát
  soá 01/NQ-CP ngaøy 01/01/2017
  cuûa Chính phuû, Boä ñaõ laøm toát vieäc
  ñoåi môùi trong coâng taùc chæ ñaïo
  ñieàu haønh, trieån khai coù hieäu quaû
  06 nhieäm vuï, giaûi phaùp then choát
  cuûa Ngaønh laø: (1) Raø soaùt, hoaøn
  thieän theå cheá chính saùch phaùp
  luaät; (2) ñaåy maïnh caûi caùch haønh
  chính, troïng taâm laø thuû tuïc haønh
  chính; (3) naâng cao naêng löïc
  thöïc thi phaùp luaät trong toaøn
  Ngaønh, gaén vôùi taêng cöôøng coâng
  taùc thanh tra, kieåm tra; (4) taùi cô cheá phoái hôïp; hieän ñaïi hoùa neàn trieån khai ñaùnh giaù tình hình thöïc
  caáu nguoàn löïc ñaàu tö, taäp trung haønh chính. hieän chuû tröông, CS, PL, chieán
  vaøo nhöõng nhieäm vuï then choát, Kieåm ñieåm coâng taùc naêm löôïc, quy hoaïch taäp trung vaøo caùc
  ñoät phaù trong quaûn lyù taøi nguyeân 2017 cuûa Boä TN&MT coù nhöõng lónh vöïc coù taùc ñoäng ñeán phaùt trieån
  vaø BVMT trong ñieàu kieän khoù ñieåm nhaán sau: KT-XH, BVMT nhö ñaát ñai,
  khaên veà nguoàn voán ñaàu tö; (5) khoaùng saûn, B&HÑ, moâi tröôøng.
  Tieáp tuïc hoaøn thieän CS, PL
  chuû ñoäng höôùng veà ñòa phöông Ñaõ hoaøn thaønh sô keát 5 naêm thöïc
  veà TN&MT: Boä xaùc ñònh vieäc xaây
  hieän Nghò quyeát soá 19-NQ/TW
  cô sôû, kòp thôøi thaùo gôõ khoù khaên döïng, hoaøn thieän heä thoáng CS, PL
  cuûa BCH Trung öông veà ñoåi môùi
  phaùt sinh töø thöïc tieãn, thuùc ñaåy veà TN&MT laø nhieäm vuï troïng taâm
  CS, PLveà ñaát ñai; phoái hôïp vôùi
  phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh; haøng ñaàu nhaèm taïo haønh lang
  caùc boä, ngaønh trieån khai toång keát
  (6) kieän toaøn toå chöùc, thaét chaët kyû phaùp lyù ñeå quaûn lyù hieäu quaû vieäc
  10 naêm thöïc hieän Nghò quyeát 09-
  luaät, kyû cöông; ñeà cao traùch khai thaùc taøi nguyeân, BVMT phuïc
  NQ/TW ngaøy 09/02/2007 cuûa
  nhieäm caù nhaân; taêng cöôøng cô vuï PTBV. Naêm 2017, Boä taäp trung

  Tµi nguyªn vµ M«i trưêng Kú 2 – Th¸ng 12/2017 3

 2. BCH Trung öông veà Chieán löôïc quoác gia vaø cô cheá moät cöûa ñôn thuoäc thaåm quyeàn giaûi quyeát
  bieån Vieät Nam ñeán naêm 2020. ASEAN giai ñoaïn 2016-2020; cuûa Boä, 30 ñôn coù Quyeát ñònh
  Tính ñeán ngaøy 30/11/2017, Boä ñaõ coâng boá seõ thöïc hieän vieäc cung giaûi quyeát cuoái cuøng, 123 ñôn coù
  trình Chính phuû vaø ñöôïc ban haønh caáp dòch vuï coâng tröïc tuyeán ôû quyeát ñònh giaûi quyeát laàn 2, 1.501
  07 Nghò ñònh; trình Thuû töôùng möùc ñoä 3 ñoái vôùi 58 dòch vuï vaø ôû ñôn thuoäc thaåm quyeàn giaûi quyeát
  Chính phuû 12 ñeà aùn; ban haønh möùc ñoä 4 ñoái vôùi 13 thuû tuïc. Coâng cuûa ñòa phöông). Tieáp 445 löôït
  theo thaåm quyeàn 48 thoâng tö. boá boä TTHC trong lónh vöïc ñaát vôùi 1.061 ngöôøi, coù 41 löôït ñoaøn
  Coâng taùc CCHC vôùi 3 troïng ñai, khoaùng saûn. Thöïc hieän toát ñoâng ngöôøi vôùi 706 ngöôøi, trong
  taâm laø caûi caùch theå cheá, caûi caùch vieäc tieáp nhaän vaø giaûi quyeát TTHC ñoù Laõnh ñaïo Boä ñaõ tieáp 44 löôït
  toå chöùc boä maùy vaø hieän ñaïi hoùa taïi Vaên phoøng moät cöûa. Tính ñeán vôùi 158 ngöôøi, coù 07 löôït ñoaøn
  neàn haønh chính. Ngay töø ñaàu ngaøy 17/11/2017, Boä ñaõ tieáp nhaän ñoâng ngöôøi.
  naêm, Boä ñaõ ban haønh Keá hoaïch toång soá 1.731 hoà sô, xöû lyù xong Coâng ngheä thoâng tin ñöôïc
  CCHC naêm 2017 nhaèm cuï theå vaø traû keát quaû cho toång soá 1.444 öùng duïng trong coâng taùc chæ ñaïo
  hoùa vieäc trieån khai caùc nhieäm vuï, hoà sô, trong ñoù Vaên phoøng moät ñieàu haønh, ñôn giaûn hoùa thuû tuïc
  giaûi phaùp chuû yeáu caûi thieän moâi cöûa taïi truï sôû Boä tröïc tieáp traû keát trong cheá ñoä thoâng tin baùo caùo,
  tröôøng kinh doanh, naâng cao quaû 1.090 hoà sô. giaûi quyeát hoà sô coâng vieäc, kieåm
  naêng löïc caïnh tranh quoác gia theo Coâng taùc thanh tra, kieåm tra, soaùt TTHC, qua ñoù ruùt ngaén ñöôïc
  Nghò quyeát soá 19-2016/NQ-CP vaø giaûi quyeát ñôn thö khieáu naïi toá thôøi gian luaân chuyeån, giaûi quyeát
  Nghò quyeát soá 19-2017/NQ-CP caùo ñöôïc ñoåi môùi coù troïng taâm, hoà sô, tieát kieäm chi phí.
  hoã trôï, phaùt trieån doanh nghieäp. troïng ñieåm gaén vôùi nhöõng vaán ñeà Hieäu quaû töø coâng taùc chæ ñaïo
  Theo ñoù, trong naêm 2017, Boä böùc xuùc töø thöïc tieãn. Vieäc trieån ñieàu haønh ñaõ taïo neân nhöõng
  trieån khai thöïc hieän toång soá 86 khai CS,PL veà TN&MT ñöôïc quan chuyeån bieán roõ neùt trong thöïc tieãn
  nhieäm vuï/hoaït ñoäng/saûn phaåm veà taâm, chuù troïng, hieäu löïc thöïc thi coâng taùc quaûn lyù TN&MT. Trong
  coâng taùc CCHC. ñöôïc taêng cöôøng. Coâng taùc thanh lónh vöïc ñaát ñai, ñaõ cô baûn hoaøn
  Ngay sau khi keát quaû Chæ soá tra, kieåm tra ñöôïc ñoåi môùi, tieán thaønh vieäc laäp, thaåm ñònh ñieàu
  CCHC naêm 2016 cuûa caùc Boä, cô haønh coù troïng taâm, troïng ñieåm, taäp chænh QHSDÑ ñeán naêm 2020 vaø
  quan ngang boä ñöôïc coâng boá, ñaõ trung vaøo nhöõng vaán ñeà böùc xuùc KHSDÑ 5 naêm 2016 – 2020 caáp
  tham möu vôùi Boä toå chöùc hoïp, töø thöïc tieãn nhö TTHC, coâng taùc tænh; ñaåy nhanh tieán ñoä caáp GCN
  phaân tích nhöõng nguyeân nhaân boài thöôøng hoã trôï vaø taùi ñònh cö; (tyû leä hoaøn thaønh taêng töø 94,8%
  khaùch quan, chuû quan taùc ñoäng caùc döï aùn nguoàn thaûi lôùn coù nguy naêm 2016 leân 96,3% naêm 2017).
  ñeán Chæ soá CCHC cuûa Boä vaø ruùt cô gaây oâ nhieãm nghieâm troïng; vieäc Vieäc saép xeáp ñaát ñai cuûa caùc noâng
  ra nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm, chaáp haønh phaùp luaät ñaát ñai trong laâm tröôøng coù söï chuyeån bieán;
  ñoàng thôøi ñöa ra caùc giaûi phaùp ñeå quaûn lyù thaêm doø khai thaùc khoaùng nguoàn löïc veà ñaát ñai ñöôïc phaùt
  khaéc phuïc nhöõng toàn taïi, haïn cheá saûn; quy trình vaän thaønh lieân hoà huy cho phaùt trieån kinh teá, caùc
  nhaèm naâng cao, caûi thieän Chæ soá chöùa. Ñaõ coù söï phoái hôïp chaët cheõ vöôùng maéc trong chính saùch phaùp
  CCHC cuûa Boä. Boä tröôûng ñaõ ban giöõa caùc lónh vöïc, giöõa trung öông luaät veà ñaát ñai cô baûn ñöôïc thaùo
  haønh Chæ thò soá 04/CT-BTNMT vaø ñòa phöông, khoâng ñeå xaûy ra gôõ ñöôïc ngöôøi daân, doanh nghieäp,
  ngaøy 15/11/2017 nhaèm taêng söï choàng cheùo, giaûm toái ña söï ñòa phöông cô sôû ñaùnh giaù cao.
  cöôøng hieäu quaû coâng taùc CCHC phieàn haø ñoái vôùi doanh nghieäp. Nguoàn TNN ñöôïc quaûn lyù, söû
  trong cô quan, ñôn vò cuûa Ngaønh. Trong 11 thaùng ñaàu naêm, Boä ñaõ duïng hieäu quaû hôn vaø töøng böôùc
  Hieän ñang tieán haønh söûa ñoåi, boå tieán haønh 25 cuoäc thanh tra, kieåm tieáp caän cô cheá thò tröôøng. Quy
  sung Boä Chæ soá cho phuø hôïp, tra vaø 02 cuoäc giaùm saùt hoaït ñoäng trình vaän haønh lieân hoà chöùa ñöôïc
  baùm saùt vôùi tình hình thöïc teá, Ñoaøn thanh tra. Taäp trung giaûi ñieàu chænh phuø hôïp vôùi yeâu caàu töø
  nhaèm ñaùnh giaù thöïc chaát, khaùch quyeát ñôn, thö khieáu naïi, toá caùo; thöïc tieãn. Boä ñaõ kòp thôøi tham möu
  quan, coâng baèng hôn nöõa keát quaû ñaõ tieáp nhaän, phaân loaïi, xöû lyù caùc ñoái saùch trong hôïp taùc chia seû
  thöïc hieän CCHC cuûa caùc ñôn vò. 3.313 löôït ñôn, trong ñoù coù 1.611 nguoàn nöôùc lieân quoác gia cuõng
  Boä ñaõ ban haønh Chöông trình ñôn truøng (chieám 48,6%); soá ñôn nhö giaûi phaùp öùng phoù vôùi tình
  haønh ñoäng thöïc hieän Keá hoaïch thö phaûi xöû lyù laø 1.702 ñôn (coù 25 hình haïn haùn, xaâm nhaäp maën; baûo
  toång theå trieån khai cô cheá moät cöûa ñôn Thuû töôùng Chính phuû giao; 23 ñaûm nhu caàu nöôùc cho sinh hoaït

  4 Tµi nguyªn vµ M«i trưêng Kú 2 – Th¸ng 12/2017

 3. cuûa nhaân daân. Taøi nguyeân khoaùng phuû, Quyeát ñònh giao chæ tieâu keá tö, taøi trôï, phuïc vuï trao ñoåi thoâng
  saûn ñöôïc quaûn lyù minh baïch, hoaïch ñaàu tö phaùt trieån thuoäc Ngaân tin phaùp luaät veà TN&MT. Cuûng coá,
  nguoàn thu töø khoaùng saûn ñaõ ñoùng saùch nhaø nöôùc naêm 2018 cuûa Boä môû roäng caùc moái quan heä song
  goùp ñaùng keå cho NSNN. Taøi tröôûng Boä KH&ÑT vaø Quyeát ñònh phöông, ña phöông vaø lieân khu
  nguyeân bieån vaø haûi ñaûo ñöôïc ñieàu giao döï toaùn thu, chi NSNN naêm vöïc vôùi caùc nöôùc, toå chöùc quoác teá,
  tra khaûo saùt ñeå quy hoaïch söû 2018 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính. toå chöùc phi Chính phuû nöôùc ngoaøi;
  duïng hôïp lyù cho phaùt trieån. Caùc Thöïc hieän nghieâm kyû luaät taøi chính, chuû ñoäng hôïp taùc vaø hoäi nhaäp, ñaëc
  giaûi phaùp veà BVMT ñöôïc trieån ngaân saùch, taêng cöôøng kieåm tra, bieät laø veà KH&CN, ñaåy maïnh
  khai ñoàng boä. Chaát löôïng coâng taùc giaùm saùt vieäc söû duïng NSNN. nghieân cöùu, öùng duïng tieán boä
  döï baùo KTTV ngaøy caøng ñöôïc Hai laø, tieáp tuïc xaây döïng, KHKT vaø hoaøn thieän cô cheá taøi
  naâng cao. Ñaõ chuû ñoäng tham möu hoaøn thieän vaø toå chöùc trieån khai chính trong öùng phoù vôùi BÑKH, söû
  cho Chính phuû trieån khai caùc giaûi coù hieäu quaû caùc CS, PL veà duïng hôïp lyù TNTN vaø BVMT.
  phaùp caáp baùch ñeå öùng phoù vôùi taùc TN&MT, trình Quoác hoäi xem xeùt, Naêm laø, Tieáp tuïc ñoåi môùi coâng
  ñoäng nhanh khoù löôøng cuûa BÑKH cho yù kieán veà döï aùn Luaät Ñaát ñai taùc nghieân cöùu KH&CN. Gaén
  taïi Ñoàng baèng soâng Cöûu Long, (söûa ñoåi), Luaät BVMT(söûa ñoåi); nghieân cöùu vôùi chuyeån giao, thöïc
  Nam Trung Boä, Taây Nguyeân. chuaån bò söûa ñoåi Luaät Khoaùng hieän cô cheá ñaáu thaàu ñaët haøng ñeå
  Caùc nhieäm vuï troïng taâm 2018 saûn, Luaät TNN, Luaät KTTV, Luaät KH&CN ñoùng goùp vaøo söï phaùt
  Naêm 2018 laø naêm giöõa nhieäm ÑÑSH, Luaät Taøi nguyeân, moâi trieån cuûa Ngaønh. Toå chöùc trieån khai
  kyø Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù XII coù yù tröôøng bieån vaø haûi ñaûo. Taäp trung vieäc ñaùnh giaù trình ñoä coâng ngheä
  nghóa quan troïng, taïo ñaø cho vieäc hoaøn thaønh vieäc toång keát vaø ñeà cuûa caùc lónh vöïc thuoäc chöùc naêng
  thöïc hieän thaéng lôïi caùc muïc tieâu xuaát ban haønh Chieán löôïc Bieån quaûn lyù cuûa Boä, trong ñoù taäp trung
  cuûa Keá hoaïch phaùt trieån KT-XH 5 Vieät Nam, Chieán löôïc Khoaùng laøm roõ nhu caàu trang thieát bò cuûa
  naêm 2016-2020. Nhöõng khoù khaên, saûn Vieät Nam. Toå chöùc toát coâng caùc Vieän, Tröôøng ñaïi hoïc thuoäc Boä;
  thaùch thöùc ñöôïc döï baùo vaãn chöa taùc tuyeân truyeàn, theo doõi thi haønh ñeà xuaát giaûi phaùp söû duïng hôïp lyù,
  giaûm, BÑKH dieãn ra nhanh hôn so phaùp luaät trong lónh vöïc TN&MT. hieäu quaû caùc trang thieát bò hieän coù.
  vôùi döï kieán gaây ra caùc hieän töôïng Ba laø, kieän toaøn toå chöùc boä Taêng cöôøng phoái hôïp nghieân cöùu
  thieân tai baát thöôøng; taøi nguyeân maùy vaø taêng cöôøng naêng löïc KH&CN giöõa caùc ñôn vò trong vaø
  suy thoaùi, nguy cô maát caân baèng QLNN töø trung öông ñeán ñòa ngoaøi Boä, laáy moät soá Vieän vaø hai
  sinh thaùi gaây aûnh höôûng tieâu cöïc phöông. Chaán chænh, naâng cao kyû tröôøng ñaïi hoïc tröïc thuoäc Boä laøm
  ñeán phaùt trieån KT-XH, söùc khoûe vaø cöông haønh chính trong ñoäi noøng coát ñeå hình thaønh caùc nhoùm
  ñôøi soáng nhaân daân. Muïc tieâu ñaët nguõ caùn boä; phoøng, choáng tham nghieân cöùu maïnh veà TN&MT, taäp
  ra ñoái vôùi Ngaønh TN&MT laø tieáp nhuõng, laõng phí. Tieáp tuïc ñaåy trung tröôùc maét vaøo caùc lónh vöïc
  tuïc taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù, maïnh CCHC gaén caûi caùch TTHC; moâi tröôøng; TNN; ÑC&KS; B&HÑ.
  phaùt huy nguoàn löïc taøi nguyeân cho thöïc hieän cung caáp dòch vuï coâng Saùu laø, ñoåi môùi coâng taùc thanh
  phaùt trieån KT-XH, BVMT beàn vöõng tröïc tuyeán möùc ñoä 4. Tieáp tuïc tra, kieåm tra, giaùm saùt vieäc thöïc thi
  vaø chuû ñoäng öùng phoù vôùi BÑKH. höôùng daãn, thaåm ñònh hoaøn thieän CS,PL veà TN&MT taäp trung vaøo
  Taêng cöôøng coâng taùc thanh tra, noäi dung cuûa ñeà aùn vò trí vieäc laøm nhöõng vaán ñeà böùc xuùc nhö: Boài
  kieåm tra; raø soaùt, ñaùnh giaù tình cuûa ñôn vò; trong ñoù, taäp trung thöôøng, hoã trôï vaø taùi ñònh cö; caùc döï
  hình thöïc thi phaùp luaät xaùc ñònh hoaøn thieän, pheâ duyeät baûn moâ taû aùn coù nguy cô gaây ONMT nghieâm
  nhöõng toàn taïi, haïn cheá, raøo caûn, coâng vieäc vaø khung naêng löïc cuûa troïng; vieäc chaáp haønh phaùp luaät
  khoaûng troáng, keõ hôû ñeå hoaøn thieän töøng vò trí vieäc laøm ñaõ ñöôïc Boä Noäi trong quaûn lyù, thaêm doø, KTKS; vieäc
  theå cheá, CS,PL veà TN&MT. Trong vuï pheâ duyeät. Pheâ duyeät Ñeà aùn chaáp haønh quy ñònh trong caùc hoaït
  ñoù, taäp trung vaøo caùc nhieäm vuï cuï taêng cöôøng naêng löïc ñoäi nguõ coâng ñoäng thaêm doø, khai thaùc, xaû thaûi
  theå nhö sau: chöùc, vieân chöùc ngaønh ñeán naêm vaøo nguoàn vaø quy trình vaän haønh
  Moät laø, tieán haønh phaân khai, 2020, taàm nhìn ñeán naêm 2030. lieân hoà chöùa. Thöïc hieän toát coâng taùc
  giao vaø trieån khai keá hoaïch vaø döï Boán laø, tieáp tuïc hoäi nhaäp vaø tieáp coâng daân, giaûi quyeát khieáu naïi,
  toaùn NSNN naêm 2018 ngay sau khi môû roäng hôïp taùc quoác teá; thuùc ñaåy, toá caùo ngay töø cô sôû, khoâng ñeå hình
  coù Quyeát ñònh giao döï toaùn NSNN môû roäng caùc dieãn ñaøn ñoái thoaïi thaønh caùc ñieåm noùng, phöùc taïp,
  naêm 2018 cuûa Thuû töôùng Chính chính saùch, tham vaán caùc nhaø ñaàu khieáu kieän vöôït caáp.n

  Tµi nguyªn vµ M«i trưêng Kú 2 – Th¸ng 12/2017 5

Download tài liệu Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước File Word, PDF về máy