[Download] Tải Ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính: Bằng chứng tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính: Bằng chứng tại Việt Nam

Ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính: Bằng chứng tại Việt Nam
Nội dung Text: Ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính: Bằng chứng tại Việt Nam

Download


Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính của 188 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2010-2019. Nghiên cứu sử dụng phương pháp logit và phân chia ý kiến kiểm toán thành hai loại: ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần và ý kiến kiểm toán không phải dạng chấp nhận toàn phần. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính: Bằng chứng tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính: Bằng chứng tại Việt Nam File Word, PDF về máy

Ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính: Bằng chứng tại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính: Bằng chứng tại Việt Nam

 1. VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 81-89

  VNU Journal of Economics and Business
  Journal homepage: https://js.vnu.edu.vn/EAB

  Original Article

  Opinion Audit and Non-Financial Factors:
  Evidence from Vietnam

  Do Quynh Chi*
  VNU University of Economics and Business, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam

  Received 04 March 2021
  Revised 14 April 2021; Accepted 25 June 2021

  Abstract: This study examines the relationship between audit opinions and non-financial factors
  of 188 listed companies on the Vietnamese stock exchange in the period 2010-2019. The study
  uses the logit method and divides audit opinions into two categories: qualified audit opinions
  and unqualified audit opinions. In the research, the factors that affect auditor opinions are
  included: audit lag and audit opinion in previous years. The factors that don’t find any
  relationships are included: the number of years listed, the size of auditing companies, and the
  proportion of non-executive members.
  Keywords: Audit opinions, logit, non-financial factors.

  ________
  *Corresponding author
  E-mail address: chidoquynh@yahoo.com
  https://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4493
  81

 2. 82 VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 81-89

  Ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính:
  Bằng chứng tại Việt Nam

  Đỗ Quỳnh Chi*
  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
  144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  Nhận ngày 04 tháng 3 năm 2021
  Chỉnh sửa ngày 14 tháng 4 năm 2021; Chấp nhận đăng ngày 25 tháng 6 năm 2021

  Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính
  của 188 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2010-2019. Nghiên cứu sử
  dụng phương pháp logit và phân chia ý kiến kiểm toán thành hai loại: ý kiến kiểm toán chấp nhận
  toàn phần và ý kiến kiểm toán không phải dạng chấp nhận toàn phần. Kết quả chỉ ra các nhân tố có
  ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán bao gồm: độ trễ của báo cáo kiểm toán và ý kiến kiểm toán năm
  trước. Các nhân tố không tìm thấy mối quan hệ bao gồm: số năm niêm yết, quy mô công ty kiểm
  toán và tỷ lệ thành viên không điều hành.
  Từ khóa: Ý kiến kiểm toán, mô hình logit, các nhân tố phi tài chính.

  1. Giới thiệu 2 Ý kiến kiểm toán được hình thành từ quá
  trình kiểm toán tại đơn vị và chịu sự ảnh hưởng
  Thị trường chứng khoán (TTCK) là một của nhiều nhân tố khác nhau. Trên thế giới, các
  phần quan trọng trong nền kinh tế của một nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành ý kiến
  quốc gia. Bất cứ khi nào một công ty muốn huy
  kiểm toán đã được nghiên cứu từ khá sớm và ở
  động vốn để tiếp tục mở rộng hoặc giải quyết
  nhiều nước khác nhau. Các nhân tố đó có thể đến
  một vấn đề kinh doanh mới, họ phải vay tiền
  từ chính tình hình tài chính và các thông tin phi
  từ một tổ chức tài chính hoặc phát hành cổ
  tài chính của doanh nghiệp, từ các công ty kiểm
  phiếu thông qua TTCK.
  toán, từ TTCK và nền kinh tế hay từ chính sách
  Báo cáo tài chính là một kênh thông tin giúp
  các bên đánh giá được tình hình tài chính của các vĩ mô và các thông tin khác. Tại Việt Nam, các
  công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Các công công ty kiểm toán Big 4 có mức tin tưởng cao,
  ty có thể sử dụng các kiểm toán viên có uy tín để tuy nhiên gian lận báo cáo tài chính vẫn xảy ra
  đảm bảo cho người sử dụng bên ngoài về độ tin nhiều ở các doanh nghiệp được kiểm toán bởi cả
  cậy của thông tin được trình bày trên báo cáo tài công ty kiểm toán Big 4 và các công ty không
  chính. Theo lý thuyết người đại diện của Jensen nằm trong nhóm Big 4. Mặc dù đã có một vài
  và Meckling (1976), người quản lý luôn có xu công trình nghiên cứu trong nước bàn về chủ đề
  hướng cung cấp thông tin có lợi cho họ, do đó này, tuy nhiên vẫn còn hạn chế ở việc khám phá
  báo cáo tài chính cần được sự xác nhận của bên các nhân tố cũng như số lượng mẫu và không
  thứ ba [1]. Còn với chính doanh nghiệp nhận ý gian nghiên cứu. Do đó, nghiên cứu này được
  kiến kiểm toán thì cổ đông và nhà quản lý là hai thực hiện nhằm mục đích khám phá mối quan hệ
  bên tách biệt nhưng có xu hướng tối đa hóa lợi giữa các nhân tố phi tài chính với ý kiến kiểm
  ích của mình. Lúc này, nhà quản lý sẽ yêu cầu toán về báo cáo tài chính của các công ty niêm
  kiểm toán bên ngoài để có được sự tin cậy cao yết trên TTCK Việt Nam trên góc nhìn của kiểm
  hơn về thông tin kế toán của họ. toán viên (KTV).
  ________
  *Tác giả liên hệ
  Địa chỉ email: chidoquynh@yahoo.com
  https://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4493

 3. D.Q. Chi / VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 81-89 83

  2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của
  2.1. Lý thuyết và mô hình nghiên cứu công ty cũng như pháp luật tốt hơn, từ đó giảm
  a. Lý thuyết người đại diện việc nhận ý kiến kiểm toán không phải dạng chấp
  Jensen và Meckling (1976) đã phát triển và nhận toàn phần. Biến quy mô HĐQT được kỳ
  công bố lý thuyết người đại diện vào năm 1976 [1]. vọng có mối quan hệ cùng chiều với ý kiến kiểm
  Lý thuyết này nghiên cứu mối quan hệ giữa bên ủy toán chấp nhận toàn phần.
  quyền (cổ đông) và bên được ủy quyền (người Biến thành viên không điều hành cũng được
  quản lý). Tác giả cho rằng đây là mối quan hệ ủy giải thích bởi lý thuyết người đại diện. Theo lý
  nhiệm, trong đó cả hai bên đều muốn tối đa hóa lợi thuyết đại diện, một HĐQT hiệu quả nên bao
  ích. Điều này dẫn đến người được ủy quyền không gồm đa số thành viên HĐQT không điều hành,
  phải lúc nào cũng hành động vì lợi ích tốt nhất cho những người được tin rằng sẽ tạo ra kết quả hoạt
  người ủy quyền. Do sự hạn chế này nên những động vượt trội bởi tính độc lập của họ đối với
  người ủy quyền sẽ có nhu cầu giám sát hoạt động hoạt động quản lý của công ty. Biến tỷ lệ thành
  của người được ủy quyền để bảo đảm cho lợi ích viên không điều hành được kỳ vọng có mối quan
  của mình. hệ cùng chiều với ý kiến kiểm toán chấp nhận
  Lý thuyết người đại diện giải thích cho việc toàn phần.
  lựa chọn biến nhiệm kỳ kiểm toán để đưa vào mô b. Lý thuyết ràng buộc các nguồn lực
  hình của tác giả. Theo Susanto (2018), lý thuyết Lý thuyết này nghiên cứu tác động của
  làm nền tảng cho việc chuyển đổi, thay đổi KTV nguồn lực bên ngoài ảnh hưởng đến hành vi của
  là lý thuyết người đại diện [2]. Vấn đề nảy sinh tổ chức, trong đó tập trung vào nhiệm vụ liên kết
  từ xung đột lợi ích là sự hiện diện của bất cân của nguồn lực bên ngoài để đưa vào công ty căn
  xứng thông tin. Bất cân xứng thông tin là sự mất cứ trên mối quan hệ của các thành viên HĐQT.
  cân bằng trong việc phân phối thông tin giữa bên Điều này có nghĩa là các thành viên HĐQT có
  đại diện và bên giao đại diện gây ra tình trạng thể hoạt động trong nhiều công ty. Họ có thể vừa
  mất cân bằng thông tin. Sự tồn tại của sự bất cân đảm nhiệm vị trí quản lý công ty này vừa đồng
  xứng thông tin giữa ban quản lý và chủ sở hữu thời đảm nhiệm vị trí quản lý ở công ty khác.
  có thể tạo cơ hội cho người quản lý hành động Điều quan trọng là các thành viên HĐQT sẽ kết
  cơ hội nhằm thu lợi cá nhân. KTV độc lập được nối công ty với các nguồn lực bên ngoài. Lý
  coi là trung gian giữa hai bên có lợi ích khác thuyết này giải thích cho việc coi vai trò của
  nhau và có thể giảm chi phí đại diện phát sinh từ HĐQT như là một nguồn lực trong công ty và
  sự tư lợi của người quản lý. Do đó, việc chuyển việc bổ nhiệm các thành viên bên ngoài vào
  đổi KTV cần được kiểm nghiệm để đánh giá sự HĐQT sẽ góp phần gia tăng khả năng tiếp nhận
  tư lợi của ban quản lý với việc nhận được ý kiến các nguồn lực, đóng vai trò quan trọng quyết
  không phải dạng chấp nhận toàn phần. Biến định thành công của công ty.
  nhiệm kỳ kiểm toán được kỳ vọng có mối quan Cùng với lý thuyết người đại diện thì lý
  hệ cùng chiều với ý kiến kiểm toán chấp nhận thuyết này cũng giải thích cho việc lựa chọn
  toàn phần. biến quy mô HĐQT và biến tỷ lệ thành viên
  Lý thuyết người đại diện cũng giải thích cho không điều hành để đưa vào mô hình của tác
  việc lựa chọn biến quy mô hội đồng quản trị giả với lý do càng có nhiều thành viên HĐQT
  (HĐQT) để đưa vào mô hình của tác giả. Một thì các thành viên HĐQT này đến từ các công
  công ty có nhiều thành viên HĐQT sẽ gia tăng ty khác nhau sẽ càng có nhiều khả năng tiếp
  sự giám sát hoạt động của công ty do có sự đa cận nguồn lực hơn, dẫn đến công ty hoạt động
  dạng trong kiến thức và kinh nghiệm của các hiệu quả hơn và từ đó gia tăng khả năng nhận
  thành viên HĐQT. Do đó, số lượng thành viên ý kiến chấp nhận toàn phần.
  HĐQT của công ty càng lớn càng có xác suất

 4. 84 D.Q. Chi / VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 81-89

  c. Mô hình nghiên cứu

  BIẾN ĐỘC LẬP PHI TÀI CHÍNH
  1. Quy mô công ty kiểm toán (H1)
  2. Số năm niêm yết (H2)
  BIẾN PHỤ THUỘC
  3. Số lượng thành viên không điều hành (H3)
  Ý kiến kiểm toán
  4. Độ trễ báo cáo kiểm toán (H4)
  5. Ý kiến kiểm toán năm trước (H5)

  Hình 1: Mô hình nghiên cứu
  Nguồn: Tác giả phát triển từ mô hình của Zarei và cộng sự (2020).

  2.2. Ý kiến kiểm toán hành ý kiến kiểm toán không phải dạng chấp
  nhận toàn phần hơn so với các công ty kiểm toán
  Nhìn chung, theo Arens và cộng sự (2014)
  khác. Kết quả này phù hợp với các kết quả trước
  [3] và Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA), có 2
  đây [5-10]. Do đó, nghiên cứu đưa ra giả thuyết:
  loại ý kiến kiểm toán chính: Ý kiến kiểm toán
  chấp nhận toàn phần và ý kiến kiểm toán không H1: Các công ty được kiểm toán bởi Big 4 có
  phải ý kiến chấp nhận toàn phần. Trong ý kiến khả năng nhận được ý kiến kiểm toán dạng chấp
  kiểm toán chấp nhận toàn phần có 2 loại nhỏ: nhận toàn phần thấp hơn so với các công ty được
  Trung thực hợp lý và trung thực hợp lý với đoạn kiểm toán bởi Non-Big 4.
  lưu ý. Trong ý kiến kiểm toán không phải ý kiến 2.4. Số năm niêm yết
  chấp nhận toàn phần lại bao gồm 3 loại ý kiến
  nhỏ: Ý kiến ngoại trừ, ý kiến trái ngược và từ Trong nghiên cứu của Zureigat (2014), tác
  chối đưa ra ý kiến. Tuy nhiên, đa phần các giả không tìm thấy mối liên hệ giữa số năm
  nghiên cứu trên thế giới phân chia ý kiến kiểm niêm yết với ý kiến kiểm toán tại Ả Rập Xê-út
  toán thành 2 loại chính như trên bởi nếu một vì đây là một thị trường mới nổi [4]. Trong khi
  doanh nghiệp nhận ý kiến trái ngược và từ chối đó, nghiên cứu của Amet Ozcan (2016) tại Thổ
  đưa ra ý kiến sẽ bị hủy niêm yết. Bên cạnh đó, Nhĩ Kỳ lại tìm ra mối quan hệ giữa số năm
  để đưa ra được các ý kiến loại này, kiểm toán niêm yết và ý kiến kiểm toán [11]. Tác giả cho
  viên sẽ phải tiến hành thu thập bằng chứng, rằng một công ty có nhiều khả năng nhận được
  thông tin liên quan. Đây là quá trình thực hiện ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần nếu có
  kiểm toán tại đơn vị. Việc nghiên cứu các nhân số năm niêm yết cao. Do đó, nghiên cứu đưa
  tố phi tài chính ảnh hưởng chỉ giúp kiểm toán ra giả thuyết:
  viên và các đối tượng liên quan nhận biết các H2: Số năm niêm yết càng nhiều thì càng
  nhân tố dễ dàng thu thập trước khi đến đơn vị có nhiều khả năng nhận được ý kiến chấp nhận
  kiểm toán và phục vụ cho quá trình soát xét. Làm toàn phần.
  cơ sở và căn cứ đối chiếu kiểm tra lại trong việc
  hình thành ý kiến kiểm toán khi thực hiện kiểm 2.5. Chất lượng quản trị doanh nghiệp
  toán tại đơn vị.
  Nghiên cứu của Ahli và cộng sự (2015) cho
  2.3. Quy mô công ty kiểm toán thấy: (i) Tỷ lệ các thành viên không điều hành
  trên tổng thành viên HĐQT có ảnh hưởng đến ý
  Nghiên cứu của Zureigat (2014) tại Ả Rập
  kiến kiểm toán không phải dạng chấp nhận toàn
  Xê-út đã chỉ ra quy mô công ty kiểm toán có mối
  phần tại thị trường Malaysia; và (ii) Quy mô của
  quan hệ cùng chiều với ý kiến kiểm toán không
  phải dạng chấp nhận toàn phần [4]. Điều này có HĐQT không ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán
  nghĩa là các công ty kiểm toán Big N (đại diện không phải dạng chấp nhận toàn phần [12]. Do
  cho chất lượng kiểm toán cao) có xu hướng phát đó, nghiên cứu đưa ra giả thuyết:

 5. D.Q. Chi / VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 81-89 85

  H3: Công ty có tỷ lệ số thành viên không điều này vào mô hình và tìm thấy mối quan hệ với ý
  hành càng cao thì xác suất nhận ý kiến chấp kiến kiểm toán, cụ thể:
  nhận toàn phần càng cao. Về ý kiến kiểm toán không phải dạng chấp
  nhận toàn phần: Keasey và cộng sự (1988) đã
  2.6. Độ trễ báo cáo kiểm toán nghiên cứu 540 công ty nhỏ tại Vương quốc Anh,
  Keasey và cộng sự (1988) chỉ ra mối quan hệ sử dụng 20 biến tài chính và phi tài chính để giải
  cùng chiều giữa độ trễ của BCKT với ý kiến thích ý kiến kiểm toán không phải dạng chấp
  nhận toàn phần [5]. Các tác giả kết luận việc
  kiểm toán không phải dạng chấp nhận toàn phần
  nhận một ý kiến kiểm toán không phải dạng chấp
  [5]. Còn tại Việt Nam, trong các công trình nhận toàn phần năm trước có ảnh hưởng đến việc
  nghiên cứu có liên quan đều chưa thực hiện kiểm nhận ý kiến kiểm toán không phải dạng chấp
  định nhân tố này. Do đó, giả thuyết sau được đề nhận toàn phần năm nay.
  xuất theo kết quả mà nhiều công trình trên thế Tại Việt Nam, nghiên cứu của Phạm Anh
  giới đã kết luận. Thư (2017) có khám phá nhân tố này và kết luận
  H4: Độ trễ của BCKT càng dài thì khả năng đây là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến ý kiến
  nhận được ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần kiểm toán [13]. Tuy nhiên, phạm vi mẫu chỉ giới
  càng thấp. hạn ở các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch
  Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó,
  2.7. Ý kiến kiểm toán năm trước tác giả tiếp tục kiểm nghiệm lại ảnh hưởng của
  Biến này được cho là có ảnh hưởng quan biến này trên một mẫu rộng hơn, với giả thuyết:
  trọng trong nhiều nghiên cứu và cũng là biến đại H5: Ý kiến kiểm toán năm trước là chấp nhận
  diện cho các chỉ tiêu tài chính hay phi tài chính toàn phần thì doanh nghiệp có nhiều khả năng
  năm trước do chúng đều đã biểu hiện vào trong nhận ý kiến chấp nhận toàn phần năm nay.
  ý kiến kiểm toán năm trước. Do đó, tác giả xác
  định đây là một nhân tố vô cùng quan trọng cần 3. Phương pháp nghiên cứu
  kiểm định trong mô hình nghiên cứu. Nhiều công
  trình nghiên cứu trên thế giới cũng đã đưa biến 3.1. Thang đo

  Bảng 1: Thang đo và chiều dự kiến của các biến lựa chọn
  Cơ sở đề xuất Nguồn
  Biến/Ký hiệu Thang đo Giả thuyết
  giả thuyết dữ liệu
  1- Biến phụ thuộc
  Biến này nhận giá trị = 1
  nếu là ý kiến chấp nhận Zarei và cộng sự
  Ý kiến kiểm toán
  toàn phần, nhận giá trị = 0 (2020) [6] BCKT
  AO
  nếu là ý kiến không phải
  chấp nhận toàn phần
  2- Biến độc lập phi tài chính với xác suất nhận ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần
  Biến này nhận giá trị =1

  Quy mô công ty nếu được kiểm toán bởi
  Big 4 và ý kiến Zarei và cộng sự
  kiểm toán Big 4, nhận giá trị = 0 nếu
  chấp nhận toàn (2020)
  AS được kiểm toán bởi Non
  phần BCKT
  Big 4
  Số năm liên tiếp mà công
  Nhiệm kỳ kiểm toán Zarei và cộng sự
  ty được kiểm toán bởi +
  AT (2020)
  cùng một KTV
  Số năm niêm yết tính từ
  Số năm niêm yết
  thời điểm công ty niêm + Ozcan (2016) Fiin Group
  LY
  yết trên sàn đến năm 2019

 6. 86 D.Q. Chi / VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 81-89

  Tỷ lệ thành viên Số thành viên không điều
  Saaydah (2019) Báo cáo
  không điều hành hành/Tổng số lượng thành +
  thường niên
  TCT viên HĐQT
  Nếu ngày phát hành
  BCKT sau ngày 31/3 hàng
  Độ trễ của BCKT năm là báo cáo trễ. Nhận
  – Keasey và cộng sự BCKT
  RL giá trị = 1 nếu BCKT bị
  (1988), Habib (2013)
  trễ, nhận giá trị = 0 nếu
  không bị trễ.
  Nguồn: Tác giả tổng hợp.
  3.2. Mẫu theo thứ tự: số 1 là mô hình cây quyết định C5.0
  với độ chính xác 98,2%, số 2 là phương pháp hồi
  Nghiên cứu được thực hiện bằng phương quy với độ chính xác là 92,7% và cuối cùng là
  pháp định lượng. Mẫu thu thập dữ liệu là 188 phân tích biệt số với độ chính xác 87,3%.
  công ty trong 10 năm (2010-2019), tương ứng Trong nghiên cứu trước đây đều chỉ ra hầu
  với 1.880 quan sát. Mẫu không bao gồm các hết các tỷ số tài chính là phân phối không chuẩn,
  công ty tài chính, ngân hàng, bảo hiểm lấy từ dữ do đó việc áp dụng phương pháp biệt số khó có
  liệu Finnpro, sau đó loại bỏ các công ty không thể thực hiện khi mô hình có các nhân tố là các
  thu thập được đầy đủ dữ liệu. Dữ liệu sau cùng chỉ số tài chính, bởi vì phương pháp biệt số yêu
  bao gồm 1.880 quan sát. cầu phân phối chuẩn ở các biến độc lập. Mặc dù
  việc áp dụng các phương pháp hiện đại đem lại
  3.3. Mô hình nghiên cứu sự chính xác cao nhưng tương ứng sẽ là yêu cầu
  Trong lịch sử nghiên cứu về ý kiến kiểm các kỹ thuật cao, mất nhiều thời gian và khá phức
  toán, có thể thấy các mô hình và phương pháp dự tạp khi thực hiện. Trong khi đó mô hình khám
  báo ý kiến kiểm toán ngày càng phát triển đa phá các nhân tố ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán
  dạng, từ các phương pháp thống kê hiện đại như được sử dụng bởi KTV làm công cụ kiểm tra bổ
  sử dụng máy vecto hỗ trợ, khai thác dữ liệu mở, sung. Hơn nữa, mô hình này có thể được sử dụng
  phương pháp siêu dữ liệu cho đến sử dụng thống bởi cơ quan giám sát như một công cụ giám sát
  kê mô tả, mô hình hồi quy logistic hay logit. bổ sung khi tiến hành giám sát hoạt động kiểm
  Một số nghiên cứu dùng phương pháp thống toán. Mô hình này cũng có thể được sử dụng bởi
  kê hiện đại như: Mutchler (1985) sử dụng các đối tượng khác, ví dụ như những người cho
  vay, các công ty/tổ chức phân tích dữ liệu để
  phương pháp phân tích biệt số cho kết quả chính
  thêm các biến mới vào dữ liệu công khai của họ.
  xác 83% [14]. Và cuối cùng, các học giả, nhà nghiên cứu có thể
  Phương pháp thống kê mô tả, sử dụng mô sử dụng kết quả mô hình như một biến số mới
  hình hồi quy hay probit kiểm tra mối quan hệ là trong nghiên cứu của họ [21]. Do đó, yếu tố tính
  một phương pháp phổ biến và được sử dụng ở chính xác cao nhưng phải dễ sử dụng được ưu
  nhiều công trình nghiên cứu từ kinh điển cho đến tiên hàng đầu.
  hiện tại [11, 15-19]… Do hạn chế của hai phương pháp trên nên
  Một số nghiên cứu kết hợp cả phương pháp phương pháp sử dụng mô hình hồi quy logistic
  định lượng truyền thống và hiện đại như: Spathis hay probit được coi là lựa chọn tối ưu. Trong
  và cộng sự (2003) áp dụng phương pháp phân nghiên cứu này, tác giả lựa chọn mô hình logit
  loại hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chuẩn để kiểm định ảnh hưởng của các biến đối với ý
  (UTADIS), sau đó thực hiện so sánh với các kỹ kiến kiểm toán, cụ thể:
  thuật thống kê mới như phân tích biệt số và phân Logit (OA) = a + B1*AS + B2*LY +
  tích hồi quy logit. Kết quả là phương pháp phân
  B3*TCT + B4*RL + B5*POA
  loại hỗ trợ ra quyết định chiếm ưu thế với độ
  chính xác khoảng 80%. Hay Yasar và cộng sự Trong đó: AS: Quy mô công ty kiểm toán;
  (2015) sử dụng 3 phương pháp gồm phân tích LY: Số năm niêm yết; TCT: Tỷ lệ thành viên
  biệt số, phân tích hồi quy logistic và mô hình cây không điều hành trong HĐQT; RL: Độ trễ của
  quyết định C5 [20]. Kết quả cho độ chính xác BCKT; POA: Ý kiến kiểm toán năm trước.

 7. D.Q. Chi / VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 81-89 87

  4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận kiểm toán và ý kiến kiểm toán năm trước, trong
  đó biến ý kiến kiểm toán năm trước là biến có
  4.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng mạnh nhất đến ý kiến kiểm toán.
  Nhân tố quy mô công ty kiểm toán, số năm niêm
  Kết quả chỉ ra có 2 nhân tố có mối quan hệ yết và tỷ lệ thành viên không điều hành không có
  với ý kiến kiểm toán, đó là độ trễ của báo cáo tác động đến ý kiến kiểm toán.
  Bảng 2: Kết quả nghiên cứu
  oa Coef Std.Err z P>|z| [95%Conf.interval] cat 0.1416074 0.1113876 1.27 0.242 -0.0767083 0.3599231
  as 0.3482754 0.3021506 1.15 0.249 -0.2439288 0.9404797
  ly -0.01643 0.0710714 -0.86 0.387 -0.2007274 0.0778674
  tct -0.6514363 0.4353827 -1.5 0.135 -1.504771 0.2018981
  rl -1.276513 0.4048339 -3.15 0.002 -2.069972 -0.4830529
  poa 2.955625 0.2972727 9.94 0 2.372982 3.538269
  _cons 1.519729 1.123437 1.35 0.176 -0.6821682 3.721625
  /lnsig2u -0.829099 0.4929274 -1.04903 0.8832101
  sigma_u 0.9593926 0.2364554 0.5918424 1.555201
  rho 0.2186147 0.084203 0.0962262 0.4236915
  LR test of rho=0: chibar2(01) = 9.22 Prob >= chibar2 = 0.001
  Nguồn: Stata 14.

  Bảng 3: Tổng hợp kết quả nghiên cứu
  Các công ty được kiểm toán bởi Big 4 có khả năng nhận được ý kiến kiểm toán dạng
  H1 Bác bỏ
  chấp nhận toàn phần thấp hơn so với các công ty được kiểm toán bởi Non-Big 4.
  Số năm niêm yết càng nhiều thì càng có nhiều khả năng nhận được ý kiến chấp
  H2 Bác bỏ
  nhận toàn phần.
  Công ty có tỷ lệ số thành viên không điều hành càng cao thì xác suất nhận ý kiến
  H3 Bác bỏ
  chấp nhận toàn phần càng cao.
  Độ trễ của BCKT càng dài thì khả năng nhận được ý kiến kiểm toán chấp nhận
  H4 Chấp nhận
  toàn phần càng thấp.
  Ý kiến kiểm toán năm trước là chấp nhận toàn phần thì doanh nghiệp có nhiều khả
  H5 Chấp nhận
  năng nhận ý kiến chấp nhận toàn phần năm nay.

  Nguồn: Tác giả tổng hợp.

  4.2. Thảo luận lập về BCTC của các công ty niêm yết trên thị
  trường chứng khoán Việt Nam.
  Nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa các Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu góp
  nhân tố phi tài chính và ý kiến kiểm toán, kết quả phần giúp cho các kiểm toán viên hay các bên
  cho thấy ý kiến kiểm toán năm trước và độ trễ quan tâm nhận ra mối quan hệ giữa ý kiến kiểm
  báo cáo kiểm toán có ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán năm trước và độ trễ của BCKT với ý kiến
  toán. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số thảo luận kiểm toán. Một là, trong quá trình đánh giá rủi ro
  và hàm ý về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn. để chấp nhận khách hàng kiểm toán, kiểm toán
  Về mặt lý thuyết, nghiên cứu phát hiện nhân viên có thể xem xét ý kiến kiểm toán năm trước
  tố ý kiến kiểm toán năm trước và độ trễ của để phục vụ cho việc đánh giá của mình. Các
  BCKT có ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán độc khách hàng có ý kiến kiểm toán năm trước không

 8. 88 D.Q. Chi / VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 81-89

  phải là ý kiến chấp nhận toàn phần có thể là một hơn so với các phương pháp truyền thống như
  cơ sở để kiểm toán viên xem xét khi đưa ra ý kiến phân tích hồi quy hay phân tích biệt số.
  kiểm toán cho năm nay, từ đó có các hoạt động
  đi theo phù hợp như thời gian thực hiện kiểm
  toán cũng như các sắp xếp nhân sự phù hợp. Đây Tài liệu tham khảo
  cũng là nhân tố được đánh giá ảnh hưởng mạnh [1] Jensen, M. C. & Meckling, W. H., “Theory of
  nhất đến ý kiến kiểm toán trong các nghiên cứu the firm: Managerial behavior, agency costs and
  trước đây, do đó các đối tượng quan tâm cũng có ownership structure”, Journal of Financial
  thể sử dụng ý kiến kiểm toán năm trước để phục Economics, 3 (1976) 4, 305-360.
  [2] Yulius Kurnia Susanto & Arya Pradipta,
  vụ cho góc nhìn của mình về ý kiến kiểm toán “Corporate Governance and Audit Decision
  năm hiện tại cần nghiên cứu. Hai là, biến độ trễ Making”, Corporate Ownership & Control, 15
  của BCKT được phát hiện có mối quan hệ với ý (2017) 1-2, 381-386.
  kiến kiểm toán có ý nghĩa với kiểm toán viên [3] Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S.,
  trong trường hợp: (1) kiểm toán viên nhận lại Auditing and assurance services: An integrated
  approach, 15th ed., London: Pearson, 2014.
  hợp đồng kiểm toán có thể xem xét kiểm toán
  [4] Qasim Mohammad Zureigat, “Factors
  viên tiền nhiệm cũng như thời gian phát hành của Associated with Audit Reports in Saudi Arabia”,
  BCKT năm trước để có những đánh giá rủi ro và Global Journal of Management and Business
  lập kế hoạch kiểm toán phù hợp; (2) đối với việc Research: A Accounting and Auditing, 14 (2014)
  soát xét hay kiểm tra lại chất lượng kiểm toán 5, Version 1.0.
  trong công ty kiểm toán thì độ trễ trong phát hành [5] Keasey, K., Watson, R., & Wynarczyk, P., “The
  small company audit qualification: A
  BCKT cũng là một nhân tố quan trọng mà các
  preliminary investigation”, Accounting and
  đối tượng soát xét cần quan tâm. Business Research, 18 (1988) 72, 323-334.
  [6] Reynolds, J. K. & Francis, J. R., “Does size
  4.3. Hạn chế của nghiên cứu matter? The influence of large clients on office-
  Từ những hạn chế được đề cập ở phần trên level auditor reporting decisions”, Journal of
  mà nghiên cứu này chưa khắc phục được, để đạt Accounting and Economics 30 (2000) 3, 375-
  được kết quả khách quan hơn trong nghiên cứu 400.
  [7] Caramanis, C. & Spathis, C., “Auditee and audit
  về mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến
  firm characteristics as determinants of audit
  ý kiến kiểm toán, tác giả đề xuất một số hướng qualifications: Evidence from the Athens stock
  nghiên cứu tiếp theo như sau: exchange”, Managerial Auditing Journal, 21
  Thứ nhất, các nghiên cứu tương lai có thể kết (2006) 9, 905-920.
  hợp thêm với các biến tài chính cũng như các [8] M. L. DeFond et al., “Do non-audit service fees
  biến đến từ công ty kiểm toán, doanh nghiệp impair auditor independence? Evidence from
  được kiểm toán để có thể khám phá thêm các going concern audit opinions”, Journal of
  nhân tố ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán. Accounting Research Volume 40 (2002) 4, 1247-
  Thứ hai, các nghiên cứu tương lai có thể mở 1274.
  rộng nghiên cứu với khoảng thời gian dài hơn và [9] Masyitoh et al., “The Analysis of Determinants
  of Going Concern”, Audit Report. Journal of
  kích cỡ mẫu lớn hơn nhằm tăng thêm độ tin cậy
  Modern Accounting and Auditing, 6 (2010) 4,
  của kết quả nghiên cứu đầu ra, chẳng hạn như 26-37.
  nghiên cứu đặc thù có các công ty đã hủy niêm [10] Santiago Lago Penas et al., “Determing Factors
  yết hoặc các công ty chưa niêm yết… for Audit Opinion in Private Family and
  Thứ ba, các nghiên cứu tương lai, đặc biệt là Nonfamily Firms: Evidence from Spain”,
  tại Việt Nam, có thể áp dụng các phương pháp Universidadevigo, Working Papers. Collection
  hiện đại như phương pháp phân tích biệt số hay C: Family business 1701, Universidade de Vigo,
  phương pháp phân tích biệt số đa biến vì các kỹ GEN – Governance and Economics Research
  thuật này được chứng minh có khả năng phân Network.
  tích trên phạm vi lớn và cho kết quả chính xác

 9. D.Q. Chi / VNU Journal of Economics and Business, Vol. 1, No. 1 (2021) 81-89 89 [11] Ahmet Ozcan, “Determining Factors Affecting [17] Ali Jouri, “The relationship between auditor’s
  Audit Opinion: Evidence from Turkey”, opinions, corporate governance and accounting
  International Journal of Accounting and information quality”, International Journal of
  Financial Reporting, 6 (2016) 2, 45-62. Advanced Biotechnology and Research (IJBR),
  [12] Kebebasan Ahli et al., “Board of Directors’ Vol. 7, Special Issue3-April, 2016, 404-408.
  Independence and Modified Audit Report: An [18] Mansour Saaydah, “Corporate Governance and
  Analysis of the Malaysian Environment”, Jurnal The Modification of Audit Opinion: A Study in
  Pengurusan, 44 (2015), 47-55. The Jordanian Market”, International Journal of
  [13] Pham Anh Thu, “Factors affecting auditing Applied Research in Management and
  opinions on financial statements of companies Economics, 2 (2020) 2, 28-46.
  listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange”, [19] Hamid Zarei et al., “Predicting Auditors’
  Master Thesis, UEH, 2017. Opinions Using Financial Ratios and Non-
  [14] Jane F. Mutchler, “A Multivariate Analysis of Financial Metrics: Evidence from Iran”, Journal
  the Auditor’s Going-Concern Opinion of Accounting in Emerging Economies, 10
  Decision”, Journal of Accounting Research, 23 (2020) 3, 425-446.
  (Autumn, 1985) 2, 668-682. [20] Alpaslan Yasar, “Predicting Qualified Audit
  [15] Spathis, C. T, “Audit qualification, firm Opinions Using Financial Ratios: Evidence from
  litigation, and financial information: An the Istanbul Stock Exchange”, International
  empirical analysis in Greece”, International Journal of Business and Social Science, 6 (2015)
  Journal of Auditing, 7 (2003) 1, 71-85. 8(1).
  [16] Gallizo et al., “An analysis of determinants of [21] Daniel Zdolsek et al., “Identification of auditor’s
  going concern audit opinion: Evidence from report qualifications: An empirical analysis for
  Spain stock exchange”, Intangible Capital, 12 Slovenia”, Economic Research-Ekonomska
  (April 2016) 1, 1-16. Istraživanja, 28 (2015) 1, 994-1005.

Download tài liệu Ý kiến kiểm toán và các nhân tố phi tài chính: Bằng chứng tại Việt Nam File Word, PDF về máy