[Download] Tải Xu hướng phát triển tín dụng tiêu dùng dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0 – Tải về File Word, PDF

Xu hướng phát triển tín dụng tiêu dùng dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0

Xu hướng phát triển tín dụng tiêu dùng dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0
Nội dung Text: Xu hướng phát triển tín dụng tiêu dùng dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0

Download


Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 còn có tên gọi khác là Industry 4.0 hay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên từ đầu thế kỷ 21 tại Đức. Đây là cuộc cách mạng công nghiệp mới, có tốc độ của bước đột phá công nghệ chưa có tiền lệ trong lịch sử, phát triển theo hàm số mũ chứ không phải là tốc độ tuyến tính;…

Bạn đang xem: [Download] Tải Xu hướng phát triển tín dụng tiêu dùng dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Xu hướng phát triển tín dụng tiêu dùng dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0 File Word, PDF về máy

Xu hướng phát triển tín dụng tiêu dùng dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Xu hướng phát triển tín dụng tiêu dùng dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0

 1. TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP Soá 07 (192) – 2019

  XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TIÊU DÙNG
  DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 4.0
  Ths. Nguyễn Thị Minh*
  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 còn có tên gọi khác là Industry 4.0 hay cuộc cách mạng công nghiệp lần
  thứ 4 bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên từ đầu thế kỷ 21 tại Đức. Đây là cuộc cách mạng công nghiệp mới, có
  tốc độ của bước đột phá công nghệ chưa có tiền lệ trong lịch sử, phát triển theo hàm số mũ chứ không
  phải là tốc độ tuyến tính; Phạm vi ảnh hưởng của nó rộng lớn trên toàn cầu và nó đang phá vỡ cấu trúc
  của hầu hết các ngành công nghiệp ở mọi quốc gia; Nó tác động sâu rộng tới sự chuyển đổi của toàn bộ
  hệ thống Ngân hàng cũng như nhiều ngành công nghiệp khác sẽ không đứng ngoài những tác động mạnh
  mẽ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 này. Vậy, xu hướng phát triển tín dụng tiêu dùng dưới tác
  động của cuộc cách mạng 4.0 sẽ như thế nào?
  • Từ khóa: CMCN 4.0, tín dụng.

  là một thuật ngữ bao gồm một loạt các công nghệ
  The industrial revolution 4.0 also known as tự động hóa hiện đại, xu hướng trao đổi dữ liệu,
  Industry 4.0 or the 4th industrial revolution began công nghiệp chế tạo và sản xuất thông minh.
  to appear for the first time since the beginning Cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư được nhen
  of the 21st century in Germany. This is the
  nhóm ngay trong lòng cuộc cách mạng công nghiệp
  new industrial revolution, with the speed of
  technological breakthrough without precedent in
  lần ba bởi sự kết hợp của 3 lĩnh vực công nghệ vật
  history, exponential development rather than linear lý, kỹ thuật số và sinh học.
  speed; The scope of its influence is wide across Do đó, có thể thấy các công nghệ của cuộc cách
  the globe and it is disrupting the structure of most mạng công nghiệp 4.0 này có tính kế thừa và phát
  industries in every country; It has a profound huy từ 3 cuộc cách mạng công nghiệp trước. Trong
  impact on the transformation of the entire banking
  đó, việc can thiệp của máy tính đã tiến lên tầm cao
  system as well as many other industries that
  will not stand outside the strong impacts of this
  mới với kết nối internet đã biến đổi mọi công nghệ
  4th industrial revolution. So, what is the trend of nhanh hơn.
  developing consumer credit under the impact of Về cơ bản, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
  the 4.0 revolution? với nội dung cơ bản là tạo ra cấu trúc và sự vận
  • Keywords: industrial revolution 4.0, credit. hành mới cho nền sản xuất dựa trên ứng dụng
  công nghệ cao, mạng lưới Internet của vạn vật,
  trí tuệ nhân tạo… sẽ dựa trên ba lĩnh vực chính
  Ngày nhận bài: 2/5/2019
  là Kỹ thuật số, Công nghệ sinh học và Vật lý
  Ngày chuyển phản biện: 10/5/2019
  với nền tảng là các đột phá của công nghệ số.
  Ngày nhận phản biện: 15/5/2019
      Như vậy, chúng ta có thể thấy, cuộc cách mạng
  Ngày chấp nhận đăng: 20/5/2019
  công nghiệp 4.0 tác động đến tất cả các lĩnh vực
  1. Nhận diện cuộc cách mạng công nghệ 4.0 kinh tế – xã hội như: công nghiệp, nông nghiệp, tài
  chính ngân hàng,…
  Khái niệm Industry 4.0 hay là Cuộc cách mạng
  công nghiệp lần thứ tư (The Fourth Industrial Chúng ta có thể hình dung một cách đơn giản:
  Revolution – FIR) lần đầu tiên được đề cập trong 1. Dựa vào phân tích mọi dữ liệu về bạn, Trí tuệ
  bản Kế hoạch hành động chiến lược công nghệ nhân tạo (AI-Artificial Intelligence) sẽ tạo ra nhiều
  cao được chính phủ Đức thông qua vào năm 2012. tác phẩm nghệ thuật cho bạn thưởng thức như: làm
  Theo GS. Klaus Schwab, chủ tịch Diễn đàn Kinh tế một bộ phim mà không cần diễn viên, làm vở hài
  Thế giới, Industry 4.0 (tiếng Đức là Industrie 4.0) kịch theo gu của bạn. Và diễn viên sẽ thất nghiệp.

  * Trường ĐHCN Việt-Hung

  62 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

 2. Soá 07 (192) – 2019 TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP

  2. Máy bán hàng tự động sẽ bán bất kỳ thứ gì mà càng phát triển mạnh tạo thuận lợi cho người dân
  bạn muốn, ngay cả một món ăn hợp khẩu vị cũng trong việc sử dụng các sản phẩm tín dụng tiêu
  được làm tự động. Đầu bếp và phục vụ mất việc! dùng hiện đại và tiết kiệm chi phí giao dịch.
  3.  Bạn muốn có một chương trình phần mềm Thứ ba, là mở rộng của các kênh phân phối hiện
  phục vụ đời sống hoặc nhu cầu tức thời.  Trí tuệ đại cho tín dụng tiêu dùng: Kênh bán hàng qua
  nhân tạo (AI) sẽ tạo ra ngay cho bạn, tự sửa lỗi, tự internet, mobile-banking, tablet-banking, mạng xã
  test, tự code. hội, phát triển ngân hàng số và giao dịch không
  4.  Internet of Things (IoT)  sẽ thay thế người giấy tờ sẽ là xu thế phát triển mạnh.
  nông dân khi chỉ cần ngồi ở nhà, người chủ đất Dự báo, trong vòng 10 năm tới, phần lớn doanh
  vẫn có thể kết nối hệ thống tưới tiêu, biết được độ thu của tín dụng tiêu dùng là nhờ vào web, điện
  ẩm trong đất, không khí để có lịch tưới phù hợp. thoại di động hay ứng dụng trên máy tính bảng.
  Thậm chí điều khiển cả máy cày, máy gặt từ nhà Do đó, tín dụng tiêu dùng cần nắm bắt và thay đổi
  mà không cần ra đồng. theo xu thế, cải thiện khả năng ứng dụng trên điện
  5. Các giao dịch ngân hàng tự động toàn bộ tới thoại di động của các tiện ích dịch vụ, phát triển
  mức có thể duyệt vay dựa vào lịch sử toàn bộ của mạnh các hỗ trợ dịch vụ qua internet thì mới có
  một cá nhân. Chi nhánh ngân hàng đóng cửa và thể duy trì và tăng cường kết nối, chăm sóc khách
  tín dụng không còn cần thiết nữa! Nhưng không rõ hàng. Đặc biệt lưu ý đến sự thay đổi xu hướng tiêu
  nhân viên thu hồi nợ còn cần thiết không? Nếu việc dùng của khách hàng theo hướng thích trải nghiệm
  chi trả chỉ còn diễn ra trực tuyến, người vay khó mà (dùng thử).
  trốn nợ được! Thứ tư, phạm vi giao dịch và các phương thức
  2. Những tác động của cuộc cách mạng công giao dịch của tín dụng tiêu dùng được cải biến
  nghiệp đến xu hướng phát triển của tín dụng đáng kể. Theo đó, mạng máy tính đã kết nối các
  tiêu dùng thị trường tài chính trên toàn cầu thành một thị
  Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần này, trường thống nhất và hoạt động liên tục, khắc
  hàng tỷ người có thể được kết nối thông qua các phục được trở ngại về không gian và thời gian,
  thiết bị di động có khả năng xử lý, dung lượng lưu tiết giảm chi phí, tạo điều kiện cho các giao dịch
  trữ chưa từng có trước đây và khả năng tiếp cận với tín dụng quốc tế được tiến hành thuận lợi, nhanh
  tri thức là không có giới hạn. Khả năng kết nối còn chóng, việc chăm sóc khách hàng tín dụng tiêu
  được nhân lên gấp bội nhờ sự đột phá về công nghệ dùng theo phương thức từ xa qua video-call trở
  như trí tuệ nhân tạo, robot, internet của vạn vật, tính nên dễ dàng, thuận tiện. Công nghệ thực tế ảo và
  toán lượng tử.    hình ảnh ba chiều sẽ có thể thay thế hoàn toàn
  cách giao tiếp của con người.
  Đánh giá về sự tác động của cuộc cách mạng
  công nghiệp 4.0 đến xu hướng phát triển của tín Thứ năm, hệ thống dữ liệu phục vụ tín dụng tiêu
  dụng tiêu dùng, chúng ta có thể thấy có một số dùng được hoàn thiện và mở rộng gấp nhiều lần.
  điểm đáng chú ý sau: Nhờ công nghệ Big Data và phân tích dữ liệu của
  CMCN4.0 giúp hỗ trợ tín dụng tiêu dùng có thể thu
  Những thuận lợi đối với phát triển tín dụng
  thập, phân tích và xử lý dữ liệu lớn sẽ tạo ra những
  tiêu dùng:   
  tri thức mới, hỗ trợ việc đưa ra quyết định phù hợp
  Thứ nhất, mô hình và cách thức quản trị tín và nhanh hơn, giảm được chi phí và tạo lợi thế cạnh
  dụng tiêu dùng trở nên hoàn thiện nhờ sự phát triển tranh.
  mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI). Hoạt động tín
  Những thách thức đối với phát triển tín dụng
  dụng tiêu dùng có thể ứng dụng AI trong việc quản
  tiêu dùng:
  lý danh mục rủi ro, quản lý khách hàng và quản
  lý cơ sở dữ liệu. Với khả năng tự học hỏi và thích Thứ nhất, thách thức lớn nhất mà tín dụng tiêu
  nghi, tiềm năng của AI là không giới hạn trong các dùng nói riêng và tín dụng ngân hàng Việt Nam
  ứng dụng. nói chung là phải đối mặt và giải quyết là đảm bảo
  an ninh mạng, an toàn và bảo mật các giao dịch tài
  Thứ hai, sự phát triển mạnh mẽ của mô hình
  tín dụng tiêu dùng số:  Tạo ra nhiều những ứng chính.
  dụng phục vụ phát triển tín dụng tiêu dùng Với sự phát triển ngày càng tinh vi của công
  mới mới như M-POS, internet banking, mobile nghệ số và xu hướng chuyển dần sang điện toán
  banking, công nghệ thẻ chip, ví điện tử… ngày đám mây, những lỗ hổng bảo mật cũng vì thế

  Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn 63

 3. TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP Soá 07 (192) – 2019

  mà tăng theo, kéo theo những lo ngại ngày càng các kênh phân phối mới, các sản phẩm dịch vụ
  nghiêm trọng về rủi ro tấn công tin tặc. Theo đó, ngân hàng hiện đại, mang tính tích hợp cao.
  cơ chế kiểm soát rủi ro dựa trên các phương pháp Bởi lẽ, trong một thế giới siêu kết nối với những
  tryền thống, cơ chế giám sát tín dụng có thể không tin nhắn trực tuyến, mạng xã hội, máy tính bảng
  còn phù hợp. cảm ứng đa điểm và hàng loạt công nghệ sinh học,
  Thứ hai, là sự biến động lớn thị trường lao động số hóa khác, nhu cầu khách hàng có sự thay đổi rất
  trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng. Do việc ứng lớn và thường xuyên. Mặt khác, sự tham gia của
  dụng những thành tựu của cuộc cách mạng này nên người tiêu dùng và những hành vi mới của người
  các ngân hàng giảm bớt số lượng nhân viên. Mặc tiêu dùng buộc các ngân hàng phải điều chỉnh
  dù vậy, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao phương thức thiết kế, tiếp thị và phân phối sản
  sẽ gia tăng (giỏi cả về chuyên môn nghiệp vụ ngân phẩm và dịch vụ của mình.
  hàng và công nghệ thông tin). Hơn nữa, việc cạnh Các ngân hàng cần nhanh chóng có sự nhận
  tranh thông qua mở rộng mạng lưới các chi nhánh thức lại trong vấn về mở rộng các chi nhánh (kênh
  ngân hàng sẽ dần chấm dứt, do chi phí hoạt động phân phối truyền thống). Bởi lẽ, sự phát triển của
  cao, thay vào đó là công nghệ ngân hàng hiện đại. cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ làm giảm vai
  Thứ ba, xu hướng gia tăng tiêu dùng của những trò của các chi nhánh ngân hàng và khiến cho các
  đồng tiền điện tử tác động đáng kể đến hiệu quả chi nhánh sẽ không còn là kênh phân phối mang lại
  điều hành chính sách tiền tệ của các NHTW. Sự nhiều lợi nhuận nhất trong tương lai.
  phát triển của đồng tiền điện tử không do các ngân Liên quan đến vấn đề này, NHNN cần kiện toàn
  hàng trung ương phát hành (với 3 loại nổi tiếng nhất các văn bản liên quan, thúc đẩy nhanh việc hoàn
  là Bitcoin, Onecoin, Lifecoin) sẽ gây ảnh hưởng thành đề án thanh toán không dùng tiền mặt để đảm
  việc điều hành chính sách tiền tệ (CSTT). Sự xuất bảo cơ sở cho các hoạt động dịch vụ ngân hàng
  hiện của đồng tiền này có thể tác động xấu tới các hiện đại, ngân hàng số.
  chỉ số tiền tệ trong mục tiêu ổn định giá cả.  Kết luận
  Giải pháp và kiến nghị Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động
  Thứ nhất, hệ thống ngân hàng cần xây dựng hệ mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội
  thống hạ tầng thông tin và bảo mật thông tin và nói chung và mang đến những thay đổi lớn lao cho
  an ninh mạng tài chính quốc gia, về các loại tội tín dụng tiêu dùng nói riêng. Đây là giai đoạn đầu
  phạm công nghệ cao, cũng như nâng cao về trình cũng là thời điểm được xác định là bản lề cho tín
  độ, năng lực, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ dụng tiêu dùng Việt Nam tiến đến để theo kịp với
  công nghệ thông tin.    xu hướng phát triển tín dụng tiêu dùng hiện đại trên
  Muốn vậy, các ngân hàng cần nâng cao nguồn thế giới. Việc xác định rõ những tác động và xu
  lực tài chính để đầu tư công nghệ, đặc biệt là chi hướng phát triển của hoạt động tín dụng tiêu dùng
  phí để xây dựng và phát triển trung tâm dữ liệu dự trong tiến trình của cuộc cách mạng công nghiệp
  phòng. Điều này tác động không nhỏ đến vấn đề 4.0 giúp tín dụng tiêu dùng có sự chuẩn bị kỹ càng
  an ninh công nghệ thông tin trong bối cảnh công các nguồn lực cần thiết và có hướng đi đúng đắn,
  nghệ phát triển ngày càng tiên tiến và tinh vi, dễ dẫn kịp thời đổi mới, có những chính sách phù hợp để
  đến nguy cơ mất quyền kiểm soát hệ thống của các nắm bắt tốt những cơ hội, vượt qua những thách
  ngân hàng. Nhà nước có thể đứng ra hỗ trợ các ngân thức giúp tín dụng tiêu dùng đảm bảo được sự phát
  hàng thông qua việc xây dựng một trung tâm dịch triển an toàn, bền vững trong hoạt động kinh doanh
  vụ công cung ứng hạ tầng cơ sở dữ liệu dự phòng. của mình.
  Thứ hai, các ngân hàng phải nắm bắt công nghệ
  trong việc thay đổi mô hình kinh doanh, mô hình Tài liệu tham khảo:
  quản trị: Các ngân hàng trong nước phải xem xét Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2016: Báo cáo đánh giá tác động
  lại cách thức hoạt động kinh doanh của mình, có của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và một số định hướng hoạt
  động của ngành Ngân hàng Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo OECD (2016);
  những điều chỉnh để phù hợp với xu hướng quản trị
  Tô Huy Vũ và Vũ Xuân Thanh,  “Ngành Ngân hàng trước tác
  thông minh, mô hình ngân hàng di động, ngân hàng động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Tạp chí Ngân
  không giấy, ngân hàng số. hàng số 15/2016, trang 12.
  Nghiêm Xuân Thành, “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và sự
  Thứ ba, ngân hàng cần chú trọng và xây dựng chuẩn bị của ngành Ngân hàng Việt Nam”, Tạp chí Tài chính kỳ 2,
  những chiến lược trọng tâm trong việc phát triển số tháng 2/2017.

  64 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

Download tài liệu Xu hướng phát triển tín dụng tiêu dùng dưới tác động của cuộc cách mạng 4.0 File Word, PDF về máy