[Download] Tải Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nội dung Text: Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Download


Bài viết nhằm khảo sát tác động của vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước và việc ngân hàng thương mại (NHTM) bán nợ xấu cho Công ty quản lý tài sản (VAMC) đến rủi ro tại các NHTM Việt Nam. Bài viết sử dụng dữ liệu nghiên cứu trong giai đoạn 2005- 2016, bằng phương pháp bình phương tối thiểu (pool OLS), phương pháp tác động cố định (fixed effect- FE) và phương pháp tác động ngẫu nhiên (random effect- RE). Kết quả nghiên cứu đã cho thấy: (1) Vốn chủ sở hữu có tác động tích cực trong việc gia tăng ổn định và giảm rủi ro ngân hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy

Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

 1. Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro
  tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Thân Thị Thu Thuỷ Võ Thị Danh Thuyên
  Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Kho bạc Nhà nước Long An

  Bài viết nhằm khảo sát tác động của vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước và
  việc ngân hàng thương mại (NHTM) bán nợ xấu cho Công ty quản lý tài
  sản (VAMC) đến rủi ro tại các NHTM Việt Nam. Bài viết sử dụng dữ liệu
  nghiên cứu trong giai đoạn 2005- 2016, bằng phương pháp bình phương
  tối thiểu (pool OLS), phương pháp tác động cố định (fixed effect- FE) và
  phương pháp tác động ngẫu nhiên (random effect- RE). Kết quả nghiên cứu
  đã cho thấy: (1) Vốn chủ sở hữu có tác động tích cực trong việc gia tăng
  ổn định và giảm rủi ro ngân hàng. Kết quả chỉ ra tồn tại mối quan hệ chữ
  U- mối quan hệ phi tuyến tính giữa vốn chủ sở hữu và rủi ro tại các NHTM
  Việt Nam; (2) Sở hữu nhà nước làm giảm ổn định và gia tăng rủi ro tại các
  NHTM Việt Nam; (3) Các NHTM bán nợ xấu cho VAMC có tác động tích
  cực đến ổn định và làm giảm rủi ro ngân hàng; (4) Tăng trưởng GDP làm
  giảm ổn định, gia tăng rủi ro ngân hàng; và lạm phát có tác động tích cực
  đến rủi ro ngân hàng.
  Từ khóa: Vốn chủ sở hữu, Sở hữu nhà nước, Bán nợ xấu, VAMC, Rủi ro
  ngân hàng

  Equity, government ownership, selling bad debts and risks of Vietnam’s Commercial Banks
  Abstract: This paper explores the effects of equity, government ownership and the selling bad debts of
  commercial banks to Vietnam Asset Management Company (VAMC) to the risks of Vietnam’s Commercial
  Banks in the period of 2005-2016. Employing pooled OLS, fixed effects and random effects estimations, this
  paper shows several concluding remarks: (1) equity capital positively affects bank stability and diminishes
  bank risks. More specifically, the relation between equity capital and bank risks is non-linear; (2) government
  ownership negatively affects bank stability and increases bank risks; (3) the selling bad debts of commercial
  banks to VAMC positively affects bank stability and diminishes bank risks; (4) GDP growth reduces bank stability
  and increases bank risks while inflation has a positive effects on bank risks.
  Keywords: Equity, Government ownership, Selling bad debts, VAMC, Bank risks

  Thuy Thi Thu Than, PhD.
  Email: thuynh@ueh.edu.vn
  University of Economics Ho Chi Minh City
  Thuyen Thi Danh Vo, M.Ec.
  Email: danhthuyenbk@yahoo.com
  State Treasury of Long An

  Ngày nhận: 22/08/2019 Ngày nhận bản sửa: 09/10/2019 Ngày duyệt đăng: 21/10/2019

  © Học viện Ngân hàng Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng
  ISSN 1859 – 011X 25 Số 215- Tháng 4. 2020

 2. Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  1. Giới thiệu Agusman & ctg (2014) nghiên cứu sự
  can thiệp của Chính phủ vào ngân hàng
  Vai trò của quy định vốn trong các NHTM Indonesia giai đoạn 1995- 2003. Các công
  với sự ra đời của Basel I (1988), Basel II cụ được sử dụng để đo lường rủi ro như
  (2004) và Basel III (2010) đã và đang là độ lệch chuẩn của lợi nhuận, tỷ số tài sản
  chủ đề quan trọng. Để nâng cao chất lượng thanh khoản trên tổng tài sản, tỷ lệ dự
  vốn và dần chuẩn hoá vốn theo tiêu chuẩn phòng nợ trên tổng nợ. Còn sự can thiệp
  quốc tế, tháng 12/2016, 10 NHTM được của Chính phủ được đo lường thông qua
  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chương trình tái cấp vốn của Chính phủ,
  chọn thí điểm áp dụng quản lý rủi ro theo và hai biến giả thời gian CAR4 (bằng 1
  tiêu chuẩn Basel II, đó là Vietcombank, trong giai đoạn 1998-2000, bằng 0 nếu
  BIDV, Vietinbank, VPBank, Sacombank, giai đoạn khác) và BNC4 (bằng 1 trong
  MB, ACB, Techcombank, Maritime Bank giai đoạn 2001-2003, bằng 0 nếu giai đoạn
  và VIB. Trước đó, sự ra đời của Nghị định khác) cũng được sử dụng, cùng với các
  141/2006/NĐ-CP của Chính phủ được biến kiểm soát khác như tổng tài sản và tỷ
  ban hành ngày 22/11/2006 qui định các giá hối đoái. Thông qua mô hình tác động
  NHTM phải có lộ trình gia tăng vốn điều cố định (fixed effect) và mô hình tác động
  lệ lên 3.000 tỷ đồng vào giai đoạn 2008- ngẫu nhiên (random effect), nghiên cứu
  2010, đã tác động đến việc gia tăng vốn tại này đã đi đến kết luận rằng Chính phủ và
  các NHTM Việt Nam và việc gia tăng này các chủ sở hữu tăng cường bổ sung vốn
  tác động đến rủi ro tại các NHTM. góp, rủi ro thanh khoản sẽ giảm xuống
  đồng thời khi Chính phủ loại bỏ các khoản
  La Porta & ctg (2002) khẳng định, sở nợ xấu từ các ngân hàng có vấn đề làm rủi
  hữu nhà nước trong các ngân hàng là phổ ro tín dụng của ngân hàng cũng giảm.
  biến và khá lớn trên thế giới, đặc biệt tại
  các quốc gia thu nhập đầu người thấp, Ngoài ra, mối quan hệ chữ U được tìm
  hệ thống tài chính kém phát triển, sự can thấy trong nghiên cứu của Calem & Rob
  thiệp của chính phủ và quyền bảo vệ tài (1999). Nghiên cứu của hai tác giả này chỉ
  sản yếu. Thực tế tại Việt Nam, NHTM ra rằng tồn tại mối quan hệ phi tuyến tính
  nhà nước luôn chiếm thị phần trọng yếu giữa vốn chủ sở hữu và rủi ro ngân hàng.
  trong hệ thống NHTM. Do vậy nghiên cứu Đó là lúc đầu tăng vốn, rủi ro sẽ giảm
  tìm hiểu tác động của vốn chủ sở hữu, sở nhưng sau đó nếu tiếp tục tăng vốn, rủi ro
  hữu nhà nước và việc NHTM bán nợ xấu sẽ tăng.
  cho VAMC đến rủi ro tại các NHTM Việt
  Nam là rất cần thiết. Xét về mặt tác động của sở hữu nhà nước
  đến rủi ro ngân hàng, nhiều ý kiến trái
  2. Các nghiên cứu thực nghiệm về vốn chủ chiều xung quanh vấn đề này. Cornett &
  sở hữu, sở hữu nhà nước, xử lý nợ xấu và ctg (2010) chỉ ra rằng việc sở hữu nhà
  rủi ro tại các ngân hàng thương mại nước tại các ngân hàng làm cho rủi ro tại
  các ngân hàng gia tăng, và sự khác biệt
  Có nhiều nghiên cứu thực nghiệm được này càng mạnh hơn trong hệ thống ngân
  nghiên cứu ở các bối cảnh khác nhau về hàng mà sự can thiệp của Chính phủ lớn
  vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, xử lý nợ hơn. Iannotta & ctg (2013) tìm thấy rủi ro
  xấu và rủi ro tại các NHTM. vỡ nợ từ các ngân hàng thuộc sở hữu nhà

  26 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 215- Tháng 4. 2020

 3. THÂN THỊ THU THUỶ – VÕ THỊ DANH THUYÊN

  nước thấp hơn ngân hàng tư nhân, nhưng tác động thuận chiều (+) đến rủi ro tại các
  rủi ro hoạt động cao hơn. Sự bảo hộ của NHTM Việt Nam.
  Chính phủ làm cho rủi ro tại các ngân H3: Các ngân hàng bán nợ xấu cho VAMC
  hàng sở hữu bởi nhà nước có rủi ro cao có tác động ngược chiều (-) đến rủi ro tại
  hơn bởi các ngân hàng sở hữu nhà nước các NHTM Việt Nam.
  ít thận trọng trong cho vay hơn các ngân
  hàng cổ phần. Tuy nhiên, Bertay & ctg 4. Phương pháp nghiên cứu
  (2015) lại chỉ ra, trong suốt chu kỳ kinh
  doanh cũng như giai đoạn bất ổn tài chính 4.1. Mô hình nghiên cứu
  các NHTM nhà nước vẫn đóng vai trò hữu
  ích trong việc ổn định tín dụng. Dựa vào nghiên cứu của Hryckiewicz
  (2014), nghiên cứu sử dụng phương trình
  Hryckiewicz (2014) nghiên cứu tác động hồi qui như sau:
  của sự can thiệp của Chính phủ đến rủi ro
  ngân hàng bằng việc sử dụng dữ liệu của Riskit = α0 + α1EQUi, t + α2EQUsqit +
  23 cuộc khủng hoảng tài chính tại 23 quốc β1StateRit + ϑVAMit + δnXi,t +
  gia. Các biến rủi ro như chỉ số Z-score, θkMt + εit (1)
  độ biến động lợi nhuận, tỷ lệ vốn chủ sở
  hữu trên tổng tài sản, còn các biến độc lập Trong đó:
  gồm bảo lãnh toàn phần, dự phòng thanh
  khoản, sáp nhập dưới sự hỗ trợ của Chính Biến phụ thuộc:
  phủ, quốc hữu hóa ngân hàng và công ty Riski,t: biến phụ thuộc, đo lường rủi ro.
  quản lý tài sản cùng với một bộ biến kiểm Các biến đo lường rủi ro là lnZ, lnZ5,
  soát. Thông qua phương pháp ước lượng sdROE.
  bình phương nhỏ nhất (OLS), tác giả này
  đã tìm thấy rằng sự can thiệp của Chính Trước tiên, biến Z_score (viết tắt Z) được
  phủ làm giảm sự ổn định của ngân hàng và dùng đo lường rủi ro theo cách tiếp cận
  gia tăng rủi ro cho các tổ chức này. của Hryckiewicz (2014), Dong & ctg
  (2014).
  3. Giả thuyết nghiên cứu
  Cách đo lường biến Z như sau:
  Để khảo sát tác động của vốn chủ sở hữu,
  sở hữu nhà nước và NHTM bán nợ xấu
  cho VAMC đến rủi ro ngành ngân hàng
  của Việt Nam, tác giả đặt ra giả thuyết Zi,t đo lường nghịch đảo xác suất rủi ro vỡ
  như sau: nợ của ngân hàng, đo lường sự ổn định
  H1: Vốn chủ sở hữu tác động đến rủi ro tại của ngân hàng, với ROA: tỷ suất sinh lợi
  các NHTM Việt Nam, gồm 02 giả thuyết: trên tổng tài sản; EQU: tỷ lệ vốn chủ sở
  H1.1: Vốn chủ sở hữu tác động ngược chiều hữu trên tổng tài sản; ϬROA : độ lệch
  (-) đến rủi ro tại các NHTM Việt Nam. chuẩn của ROA. Theo cách tiếp cận của
  H1.2: Vốn chủ sở hữu có mối quan hệ phi Uyemura & Deventer (1993), nghiên cứu
  tuyến tính với rủi ro tại các NHTM Việt này sử dụng ϬROA để tính toán đo lường
  Nam. rủi ro, với độ lệch chuẩn của ROA được
  H2: Sở hữu nhà nước tại các ngân hàng có lấy trung bình trượt 03 năm; it là tính toán

  Số 215- Tháng 4. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 27

 4. Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  cho ngân hàng i ở thời gian t. Chỉ số Z rủi ro ngân hàng. Do đó, để khảo sát mối
  càng cao chỉ ra ngân hàng càng ổn định, quan hệ này trong bối cảnh các NHTM
  rủi ro càng thấp. Để giảm tính thiên lệch, Việt Nam, tác giả sử dụng biến EQU bình
  nghiên cứu này được lấy logarit của Z. phương (EQUsq) với dấu kỳ vọng của
  biến EQUsq trong mối quan hệ với rủi ro
  Bên cạnh đó, bài viết cũng sử dụng trung trong nghiên cứu này là “-; +”.
  bình trượt 05 năm của độ lệch chuẩn ROA
  để tính chỉ số Z5 theo cách tiếp cận của – StateR: tiếp cận theo Dong & ctg (2014),
  García-Kuhnert & ctg (2015). Tương tự, tác giả sử dụng tỷ lệ kiểm soát của chính
  Z5 cũng được lấy logarit để giảm tính phủ trong ngân hàng. Kế thừa nghiên cứu
  thiên lệch. của Cornett & ctg (2010), nghiên cứu kỳ
  vọng tỷ lệ sở hữu nhà nước càng cao, rủi
  Ngoài ra, Uyemura & Deventer (1993) ro càng cao. Dấu kỳ vọng của biến StateR
  cũng sử dụng độ lệch chuẩn của tỷ suất trong mối quan hệ với rủi ro trong nghiên
  sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (sdROE) để cứu này là “+”.
  đo lường rủi ro. Chỉ số này càng cao, rủi
  ro càng lớn. Chỉ số này được đo lường là – VAM: Các NHTM bán nợ xấu cho
  trung bình trượt 03 năm của tỷ suất sinh VAMC được đo lường bởi biến VAM. Theo
  lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE). Hryckiewicz (2014), VAM= 1 nếu ngân
  hàng bán nợ xấu cho VAMC, VAM= 0
  Các biến độc lập vốn chủ sở hữu, sở hữu nếu khác. Nghiên cứu kỳ vọng việc bán nợ
  nhà nước, bán nợ xấu cho VAMC: xấu cho VAMC sẽ làm giảm rủi ro cho các
  NHTM Việt Nam. Dấu kỳ vọng của biến
  Để khảo sát mối quan hệ giữa vốn chủ VAM trong mối quan hệ với rủi ro là “-”.
  sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu cho
  VAMC và rủi ro ngân hàng, ba biến đo Các biến đo lường đặc thù ngân hàng
  lường được sử dụng gồm tỷ lệ vốn chủ sở (các biến X): Các biến X gồm 3 biến sau:
  hữu trên tổng tài sản (EQU), tỷ lệ sở hữu
  nhà nước tại NHTM (StateR), bán nợ xấu – lnTS: tổng tài sản thường được dùng để
  cho VAMC (VAM). Mặt khác, để khảo đo lường tính kinh tế theo quy mô, được
  sát tác động phi tuyến tính của vốn chủ sở nhiều nghiên cứu sử dụng làm kiểm soát
  hữu đến rủi ro, biến EQUsq được sử dụng. khi khảo sát rủi ro ngân hàng (Dong &
  ctg, 2014; Hryckiewicz, 2014). Để giảm
  – EQU: chỉ số vốn chủ sở hữu trên tổng tính thiên lệch, tổng tài sản được lấy
  tài sản là chỉ số được sử dụng rộng rãi khi logarit. Nghiên cứu kỳ vọng tổng tài sản
  khảo sát tác động của vốn chủ sở hữu đến tăng sẽ làm giảm rủi ro ngân hàng. Dấu kỳ
  rủi ro (García-Kuhnert & ctg, 2015). Chỉ vọng của biến lnTS là “-”.
  số này càng cao rủi ro ngân hàng giảm.
  Nghiên cứu kỳ vọng vốn chủ sở hữu có – CRD: là tổng cho vay khách hàng trên
  mối quan hệ ngược chiều với rủi ro. Dấu tổng tài sản để đo lường hoạt động ngân
  kỳ vọng của biến EQU là “-”. hàng. Theo Hryckiewicz (2014), hoạt
  động cho vay có thể làm gia tăng rủi ro
  – EQUsq: Theo Calem & Rob (1999) vốn ngân hàng, vì vậy, dấu kỳ vọng của biến
  chủ sở hữu có mối quan hệ chữ U với CRD là “+”.

  28 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 215- Tháng 4. 2020

 5. THÂN THỊ THU THUỶ – VÕ THỊ DANH THUYÊN

  – Listdum: Theo Dong & ctg (2014), việc là nhân tố được hầu hết các nghiên cứu
  niêm yết sẽ làm cho các ngân hàng hoạt quan tâm khi nghiên cứu tác động đến rủi
  động minh bạch hơn, từ đó giảm thiểu rủi ro ngân hàng (Hryckiewicz, 2014). Bài
  ro cho các ngân hàng. Do đó, biến ngân nghiên cứu này cũng sử dụng biến này với
  hàng niêm yết (Listdum) được sử dụng. kỳ vọng khi lạm phát càng tăng, các ngân
  Listdum bằng 1 nếu NHTM niêm yết, hàng hoạt động càng rủi ro. Dấu kỳ vọng
  bằng 0 nếu khác. Kỳ vọng biến Listdum sẽ của biến LP là “+”.
  làm giảm rủi ro cho các NHTM Việt Nam.
  Dấu kỳ vọng của biến Listdum là “-”. 4.2. Phương pháp nghiên cứu

  Các biến môi trường (các biến M): Để ước lượng mô hình (1) theo cách tiếp
  cận của Hryckiewicz (2014), bài nghiên
  Các biến M gồm có GDPGr và LP. Lý cứu sử dụng phương pháp bình phương
  do đưa các biến môi trường vào mô hình tối thiểu (pool OLS). Ngoài ra, phương
  nghiên cứu là tại Việt Nam, tăng trưởng pháp tác động cố định (fixed effect- FE)
  kinh tế và lạm phát có tác động khá mạnh và phương pháp tác động ngẫu nhiên
  mẽ đến nền kinh tế cũng như đến hoạt (random effect- RE) được sử dụng để kiểm
  động của các NHTM Việt Nam. Chẳng tra độ vững của kết quả nghiên cứu.
  hạn vào giai đoạn 2008- 2011, lạm phát rất
  cao làm cho hệ thống tín dụng, bất động 4.3. Dữ liệu nghiên cứu
  sản đóng băng, vấn đề trả nợ cho các ngân
  hàng rất khó khăn, gia tăng tiền mặt và rủi – Mẫu nghiên cứu: Vì số lượng NHTM
  ro cho các ngân hàng. Việt Nam không nhiều nên nhóm tác giả
  đã thu thập hết dữ liệu của 35 NHTM.
  – GDPGr: Biến tăng trưởng tổng sản phẩm Dữ liệu được thu thập thủ công, sau đó
  quốc nội (GDP) được sử dụng trong nhiều tiến hành loại bỏ các biến không có đầy
  nghiên cứu thực nghiệm trong thời gian qua đủ thông tin cần thiết để tính toán các
  khi khảo sát rủi ro ngân hàng (Dong & ctg, biến trong mô hình. Điều kiện để một
  2014, Hryckiewicz, 2014). Quá trình tăng ngân hàng được lựa chọn nghiên cứu là
  trưởng kinh tế cũng ảnh hưởng sâu sắc tới có 05 quan sát trở lên. Dữ liệu còn lại
  sự phát triển hệ thống tài chính Việt Nam sau khi được làm sạch là 26 NHTM Việt
  khi tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực Nam gồm có 041 NHTM Nhà nước và 22
  đến tỷ lệ tiết kiệm trong dân cư, khiến tổng NHTM cổ phần.
  lượng tiền gửi gia tăng đáng kể. Khi nền
  kinh tế tăng trưởng tốt, mọi hoạt động sản – Nguồn dữ liệu nghiên cứu: Dữ liệu
  xuất kinh doanh được thúc đẩy, các doanh nghiên cứu được thu thập từ báo cáo kiểm
  nghiệp làm ăn thuận lợi, khả năng trả nợ toán của các NHTM trong giai đoạn 2005-
  vay ngân hàng được đảm bảo, nhờ đó mà 2016. Ngoài ra, dữ liệu được thu thập từ
  nợ xấu giảm. Nghiên cứu kỳ vọng rằng khi 1
  Năm 2015, NHNN buộc mua lại 3 NHTMCP với
  nền kinh tế tăng trưởng càng cao, rủi ro của giá 0 đồng là Ngân hàng Xây Dựng, Ngân hàng Đại
  các ngân hàng càng thấp. Dấu kỳ vọng của Dương, và Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GPbank),
  tuy nhiên, quy mô mẫu của các NHTMNN trong nghiên
  biến GDPGr là “-”. cứu này không bao gồm 03 ngân hàng này do không
  thu thập được dữ liệu năm 2015&2016. Khối NHTMNN
  – LP: Ngoài những nhân tố trên, lạm phát trong nghiên cứu này gồm có 04 ngân hàng: Agribank,
  Vietinbank, Vietcombank và BIDV.

  Số 215- Tháng 4. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 29

 6. Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  nguồn khác như Ngân hàng Thế giới (WB) giai đoạn này là 9,026.
  cho các biến môi trường. Dữ liệu được sử
  dụng là dữ liệu không cân bằng, có 299 Biến Listdum cho thấy chỉ có 23,1% ngân
  quan sát. hàng đã niêm yết trong quy mô mẫu; Còn
  biến lnTS biến thiên trong khoảng (11,884;
  5. Kết quả nghiên cứu 20,730); biến CRD biến thiên trong khoảng
  (0,047; 6,671). Riêng biến StateR, giá trị
  5.1. Thống kê mô tả trung bình là 0,145. Nghĩa là trong mẫu
  nghiên cứu, tỷ lệ sở hữu nhà nước trung
  Giá trị trung bình của EQU của mẫu là bình chiếm 14,5%. Biến này biến thiên
  11,4%, trong khi giá trị nhỏ nhất là 0,004 trong khoảng (0,00; 1,00). Khoảng biến
  và giá trị cao nhất là 0,712. Vì vậy, độ thiên này cho thấy rằng các NHTM cổ phần
  biến thiên của biến này trong mẫu khá cao, tỷ lệ sở hữu nhà nước bằng 0 và StateR
  với độ lệch chuẩn là 0,080. bằng 1 (tức là 100%) đối với Agribank bởi
  Độ lệch chuẩn của lạm phát (LP) rất cao, Nhà nước sở hữu 100% ngân hàng này.
  là 5,931 trong khi lạm phát trung bình của

  Bảng 1. Mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu
  Tên biến Định nghĩa Dấu kỳ vọng Nguồn số liệu
  Biến phụ thuộc: biến Risk
  lnZ Tính toán của tác giả
  lnZ5 Tính toán của tác giả
  Trung bình trượt 03 năm của tỷ suất sinh lợi
  sdROE Tính toán của tác giả
  trên vốn chủ sở hữu
  Biến độc lập ốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu cho VAMC
  Báo cáo thường niên
  EQU Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản –
  của các NHTM
  Bình phương của tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên
  EQUsq -;+ Tính toán của tác giả
  tổng tài sản
  Báo cáo thường niên
  StateR Tỷ lệ sở hữu nhà nước tại NHTM +
  của các NHTM
  Sự can thiệp của chính phủ thông qua việc
  Báo cáo thường niên
  VAM các NHTM bán nợ xấu cho VAMC, bằng 1 nếu –
  của các NHTM
  NHTM bán nợ xấu cho VAMC, bằng 0 nếu khác
  Biến đặc thù ngân hàng: biến X
  lnTS Logarit tổng tài sản – Tính toán của tác giả
  Báo cáo thường niên
  CRD Tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản +
  của các NHTM
  Biến Listdum bằng 1 nếu NHTM niêm yết, bằng Báo cáo thường niên
  Listdum –
  0 nếu khác. của các NHTM
  Biến môi trường: biến M
  GDPGr Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội – WB
  LP Tỷ lệ lạm phát + WB
  Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả, tham khảo Hryckiewicz (2014)

  30 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 215- Tháng 4. 2020

 7. THÂN THỊ THU THUỶ – VÕ THỊ DANH THUYÊN

  Bảng 2. Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu
  Biến Số quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất
  lnZ 298 2,602 0,801 0,555 5,970
  lnZ5 298 2,559 0,734 0,377 5,859
  sdROE 299 0,107 0,068 0,003 0,490
  EQU 299 0,114 0,080 0,004 0,712
  EQUsq 299 0,019 0,040 0,000 0,507
  StateR 299 0,145 0,338 0 1
  VAM 299 0,237 0,426 0 1
  lnTS 299 17,609 1,628 11,884 20,730
  CRD 299 0,563 0,382 0,047 6,671
  Listdum 299 0,231 0,422 0 1
  GDPGr 299 6,229 0,714 5,247 7,547
  LP 299 9,026 5,931 0,879 23,116
  Nguồn: Tổng hợp dữ liệu nghiên cứu dựa trên phần mềm Stata

  5.2. Phân tích tương quan quan nhỏ hơn 0,5), chỉ có biến lnTS có
  mối tương quan khá cao đối với các biến
  Tương quan giữa biến lnZ, lnZ5 và sdROE StateR và biến EQUsq (hệ số tương quan
  là tương quan âm, khá cao. lớn hơn 0,5), đặc biệt hệ số tương quan
  giữa biến lnTS và EQU là cao (hệ số
  Tương quan giữa các biến độc lập và biến tương quan lớn hơn là 0,6848). Các hệ số
  phụ thuộc: Đối với biến lnZ, ngoại trừ 03 tương quan này đều có ý nghĩa thống kê.
  biến là lnTS, Listdum, CRD, các biến còn Do đó, mô hình có thể bị đa cộng tuyến.
  lại đều tương quan và có ý nghĩa thống kê. Vì vậy, kiểm định đa cộng tuyến được
  Đối với biến lnZ5 và sdROE, ngoại trừ thực hiện và trình bày trong Bảng 4.
  02 biến là Listdum, CRD, các biến còn lại
  đều tương quan và có ý nghĩa thống kê. Kiểm định đa cộng tuyến

  Như vậy trong bước kiểm tra độ vững kết Kết quả trình bày trong Bảng 4 cho thấy
  quả nghiên cứu sẽ thực hiện loại các biến rằng: VIF

 8. Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Nguồn: Tính toán từ dữ liệu nghiên cứu với phần mềm Stata
  ý nghĩa thống kê 1% trong cột
  (1), cột (2), cột (4), cột (6),
  LP

  1
  mức ý nghĩa 5% ở cột (3) và
  cột (5). Điều này nói lên rằng

  -0,1927*
  GDPGr

  vốn chủ sở hữu làm gia tăng

  1
  ổn định và làm giảm rủi ro
  ngân hàng.

  -0,1554*
  Listdum

  -0,1117
  Bảng 6 cho thấy tất cả hệ số của

  1
  biến EQU đều mang dấu “+”
  và đều có ý nghĩa thống kê, với

  -0,0186

  -0,0503
  0,098
  CRD

  1 mức ý nghĩa thống kê 1% cho
  cả 6 cột. Kết quả này cũng được
  Bảng 3. Tương quan các biến trong mô hình nghiên cứu

  -0,3412* củng cố mạnh mẽ với tất cả các
  -0,1482*
  0,4502*
  -0,0746

  hệ số EQU trong Bảng 7 mang
  lnTS

  1

  dấu “-” và đều có ý nghĩa thống
  kê với mức ý nghĩa 1% trong
  cột (1), cột (2) và cột (6); mức
  -0,5054*
  0,3267*

  0,2540*
  -0,0047

  -0,0573
  VAM

  ý nghĩa 5% cho các cột còn lại.
  1

  Điều đó có nghĩa rằng vốn chủ
  sở hữu gia tăng làm giảm rủi ro
  0,5521*

  0,1278*
  -0,0035
  StateR

  0,0957

  0,0244
  0,0132

  ngân hàng.
  1

  Kết quả còn chỉ ra rằng vốn
  -0,1677*
  -0,1401*
  -0,5544*

  -0,1629*
  0,1214*
  -0,0068
  EQUsq

  chủ sở hữu có mối quan hệ
  0,1028
  1

  phi tuyến tính với rủi ro ngân
  hàng. Thực vậy, Bảng 5 cho
  thấy rằng trong khi tất cả hệ
  -0,3049*
  -0,1737*
  -0,6848*

  -0,2247*
  0,9146*

  0,1475*
  0,0251

  0,0627
  EQU

  số của EQU mang dấu “+”
  1

  và đều có ý nghĩa thống kê
  ở mức 1% và 5% thì hệ số
  -0,3026*
  -0,2037*

  -0,2314*
  0,1623*

  0,1779*

  0,1261*
  0,1493*
  -0,0056
  sdROE

  0,113

  EQUsq đều mang dấu “-” và
  1

  ý nghĩa thống kê ở mức 1%
  và 5% trong Bảng 5 và Bảng
  -0,7078*

  -0,2286*

  -0,1344*

  -0,1167*
  -0,1937*
  0,3379*
  0,2647*

  0,2431*

  -0,0246
  -0,0742

  6. Điều này cho thấy EQUsq
  lnZ5

  1

  có mối quan hệ phi tuyến tính
  với rủi ro ngân hàng. Kết quả
  này phù hợp với kết quả ước
  -0,7375*

  -0,2226*

  -0,1440*
  -0,2314*
  0,9621*

  0,2808*
  0,2102*

  0,2839*
  -0,1125
  -0,0314
  -0,0628

  lượng trong Bảng 7 khi hệ
  lnZ

  1

  số EQU mang dấu “+” và có
  mức ý nghĩa 5% trong tất cả
  các cột.
  Listdum
  GDPGr
  sdROE

  EQUsq
  StateR
  EQU

  VAM

  CRD
  lnTS
  lnZ5
  lnZ

  LP

  Do đó, tồn tại mối quan hệ phi

  32 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 215- Tháng 4. 2020

 9. THÂN THỊ THU THUỶ – VÕ THỊ DANH THUYÊN

  Bảng 4. Chỉ số VIF
  Biến độc lập VIF 1/VIF Biến độc lập VIF 1/VIF
  lnTS 4,62 0,2167 EQU 9,53 0,1049
  EQU 2,13 0,4689 EQUsq 6,98 0,1432
  StateR 1,9 0,5261 lnTS 4,77 0,2097
  VAM 1,58 0,6341 StateR 1,93 0,5176
  GDPGr 1,47 0,6787 VAM 1,58 0,6336
  LP 1,46 0,6829 GDPGr 1,56 0,6430
  Listdum 1,34 0,7453 LP 1,47 0,6821
  CRD 1,05 0,9559 Listdum 1,34 0,7447
  CRD 1,06 0,9457
  VIF trung bình 1,94 VIF trung bình 3,36
  Nguồn: Tính toán từ dữ liệu nghiên cứu với phần mềm Stata

  Bảng 5. Kết quả hồi quy với biến lnZ
  (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  Biến
  lnZ lnZ lnZ lnZ lnZ lnZ
  3,617*** 5,981*** 3,912** 10,81*** 3,620** 9,359***
  EQU
  [4,46] [3,68] [2,58] [5,19] [2,28] [4,41] -4,538** -12,63*** -10,65***
  EQUsq
  [-2,02] [-4,08] [-3,46] -0,340* -0,305 2,037* 2,541** -0,396 -0,254
  StateR
  [-1,75] [-1,52] [1,87] [2,32] [-1,20] [-0,69] 0,439*** 0,433** 0,475** 0,514** 0,472** 0,489**
  VAM
  [2,60] [2,56] [2,32] [2,39] [2,09] [2,02] 0,0474 0,0639 0,148 0,159 0,115 0,129
  lnTS
  [0,55] [0,74] [1,29] [1,38] [0,90] [0,98] -0,0265 -0,0453 0,0317 -0,029 0,0185 -0,0331
  CRD
  [-0,49] [-0,77] [0,77] [-0,59] [0,38] [-0,53] -0,219 -0,214 -0,0534 -0,0477 -0,21 -0,214
  Listdum
  [-1,35] [-1,32] [-0,16] [-0,16] [-0,69] [-0,70] -0,186*** -0,159** -0,111** -0,0683 -0,132** -0,0900*
  GDPGr
  [-2,72] [-2,28] [-2,06] [-1,59] [-2,11] [-1,73] -0,0264*** -0,0269*** -0,0188** -0,0212*** -0,0196** -0,0217***
  LP
  [-3,72] [-3,88] [-2,53] [-3,18] [-2,48] [-2,90] 2,764 2,133 -0,00576 -1,026 1,139 0,219
  Hệ số
  [1,53] [1,16] [-0,00] [-0,47] [0,45] [0,09] Số quan sát 298 298 298 298 298 298

  Số 215- Tháng 4. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 33

 10. Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  Biến
  lnZ lnZ lnZ lnZ lnZ lnZ
  R điều chỉnh
  2
  0,243 0,247 0,302 0,369
  PP ước lượng OLS OLS FE FE RE RE
  Kiểm định Hausman 0,6269 -0,49
  Nguồn: Tính toán từ dữ liệu nghiên cứu với phần mềm Stata
  Ghi chú: Giá trị t ở trong [ ]; * giá trị p

 11. THÂN THỊ THU THUỶ – VÕ THỊ DANH THUYÊN

  Bảng 7. Kết quả hồi quy với biến sdROE
  (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  Biến
  sdROE sdROE sdROE sdROE sdROE sdROE
  -0,234*** -0,597*** -0,209** -0,768** -0,208** -0,710***
  EQU
  [-3,55] [-3,21] [-2,17] [-2,73] [-2,16] [-2,81] 0,696** 1,023** 0,931**
  EQUsq
  [2,22] [2,17] [2,20] -0,00289 -0,00838 -0,0525 -0,0934 0,00244 -0,0112
  StateR
  [-0,21] [-0,59] [-0,62] [-1,01] [0,10] [-0,40] -0,0441*** -0,0433*** -0,0470*** -0,0502*** -0,0470*** -0,0481***
  VAM
  [-3,74] [-3,71] [-3,05] [-3,26] [-2,94] [-3,01] 0,00545 0,00295 0,00212 0,00129 0,00367 0,00184
  lnTS
  [1,11] [0,60] [0,29] [0,19] [0,50] [0,27] -0,000286 0,0026 -0,00546 -0,000533 -0,00432 -0,0000685
  CRD
  [-0,06] [0,56] [-1,48] [-0,13] [-0,99] [-0,01] 0,0182* 0,0173* 0,0112 0,0107 0,0163 0,016
  Listdum
  [1,76] [1,69] [0,74] [0,80] [1,00] [1,03] 0,0205*** 0,0163*** 0,0181*** 0,0146*** 0,0192*** 0,0150***
  GDPGr
  [3,62] [2,83] [3,35] [3,40] [3,57] [3,50] 0,00143** 0,00150** 0,000994* 0,00119** 0,00110* 0,00124**
  LP
  [2,04] [2,23] [1,74] [2,60] [1,80] [2,39] -0,0953 0,00117 -0,00897 0,0737 -0,0535 0,0425
  Hệ số
  [-0,86] [0,01] [-0,06] [0,53] [-0,35] [0,32] Số quan sát 299 299 299 299 299 299
  R2 điều chỉnh 0,203 0,224 0,169 0,222
  PP ước lượng OLS OLS FE FE RE RE
  Nguồn: Tính toán từ dữ liệu nghiên cứu với phần mềm Stata.
  Ghi chú: Giá trị t ở trong [ ]; * giá trị p

 12. Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bảng 8. Kiểm định độ vững kết quả nghiên cứu với biến lnZ
  Biến (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  lnZ lnZ lnZ lnZ lnZ lnZ
  EQU 3,315*** 5,354*** 2,967** 9,463*** 2,941** 8,063***
  [6,71] [3,73] [2,26] [4,53] [2,54] [3,76] EQUsq -4,226* -12,06*** -9,761***
  [-1,93] [-3,83] [-3,02] StateR -0,273*** -0,211* 2,037*** 2,514*** -0,172 -0,0239
  [-2,79] [-1,83] [4,02] [4,49] [-0,95] [-0,12] VAM 0,429*** 0,437*** 0,598*** 0,647*** 0,540*** 0,564***
  [3,02] [3,05] [3,77] [3,80] [3,11] [2,97] GDPGr -0,203*** -0,189*** -0,213*** -0,182*** -0,197*** -0,169***
  [-3,96] [-3,63] [-4,38] [-3,73] [-3,97] [-3,27] LP -0,0267*** -0,0273*** -0,0204** -0,0226** -0,0207** -0,0226**
  [-3,41] [-3,55] [-2,26] [-2,66] [-2,15] [-2,42] Hệ số 3,669*** 3,430*** 3,339*** 2,577*** 3,579*** 3,003***
  [9,25] [7,60] [8,33] [5,58] [6,91] [4,91] Số quan sát 298 298 298 298 298 298
  R điều chỉnh
  2
  0,24 0,244 0,289 0,35
  PP ước lượng OLS OLS FE FE RE RE
  Kiểm định Hausman 0,6485 0,0565
  Nguồn: Tính toán từ dữ liệu nghiên cứu với phần mềm Stata
  Ghi chú: Giá trị t ở trong [ ]; * giá trị p

 13. THÂN THỊ THU THUỶ – VÕ THỊ DANH THUYÊN

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  Biến
  lnZ5 lnZ5 lnZ5 lnZ5 lnZ5 lnZ5
  GDPGr [-2.03] [-1.52] [-0.23] [0.69] [-0.64] [0.05] -0.0206*** -0.0210*** -0.0131** -0.0151** -0.0138** -0.0156**
  LP
  [-2.99] [-3.11] [-2.21] [-2.79] [-2.11] [-2.47] 2,008 1,309 -1,857 -2,955 -0,38 -1,278
  Hệ số
  [1,60] [1,01] [-0,90] [-1,48] [-0,19] [-0,67] Số quan sát 298 298 298 298 298 298
  R điều chỉnh
  2
  0,241 0,248 0,319 0,391
  PP ước lượng OLS OLS FE FE RE RE
  Kiểm định Hausman 0,0748 0,9489
  Nguồn: Tính toán từ dữ liệu nghiên cứu với phần mềm Stata.
  Ghi chú: Giá trị t ở trong [ ]; * giá trị p

 14. Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bảng 10. Kiểm định độ vững kết quả nghiên cứu với biến sdROE
  Biến (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  sdROE sdROE sdROE sdROE sdROE sdROE
  -0,214*** -0,581*** -0,211** -0,772** -0,204** -0,703***
  EQU
  [-3,29] [-3,17] [-2,14] [-2,78] [-2,18] [-2,83] 0,699** 1,024** 0,926**
  EQUsq
  [2,29] [2,22] [2,23] -0,00765 -0,0122 -0,0805 -0,122 -0,00227 -0,0144
  StateR
  [-0,59] [-0,91] [-0,90] [-1,29] [-0,09] [-0,53] -0,0429*** -0,0420*** -0,0468*** -0,0498*** -0,0462*** -0,0471***
  VAM
  [-3,59] [-3,56] [-3,01] [-3,21] [-2,83] [-2,89] 0,00884** 0,00598 0,00326 0,00195 0,00592 0,0037
  lnTS
  [2,15] [1,42] [0,47] [0,31] [0,95] [0,66] 0,0214*** 0,0171*** 0,0180*** 0,0144*** 0,0193*** 0,0150***
  GDPGr
  [3,79] [2,97] [3,18] [3,21] [3,52] [3,43] 0,00145** 0,00151** 0,00100* 0,00117** 0,00110* 0,00122**
  LP
  [2,02] [2,19] [1,79] [2,60] [1,82] [2,35] -0,159 -0,054 -0,0244 0,0705 -0,0924 0,0132
  Hệ số
  [-1,61] [-0,50] [-0,16] [0,52] [-0,70] [0,11] Số quan sát 299 299 299 299 299 299
  R2 điều chỉnh 0,199 0,221 0,172 0,226
  PP ước lượng OLS OLS FE FE RE RE
  Nguồn: Tính toán từ dữ liệu nghiên cứu với phần mềm Stata
  Ghi chú: Giá trị t ở trong [ ]; * giá trị p

 15. THÂN THỊ THU THUỶ – VÕ THỊ DANH THUYÊN

  Bảng 11. Kiểm định độ vững kết quả nghiên cứu với biến giả sở hữu nhà nước
  (1) (2) (3) (4) (5) (6)
  Biến
  lnZ lnZ5 lnZ lnZ5 lnZ lnZ5
  6,060*** 6,783*** 10,25*** 10,73*** 9,341*** 9,971***
  EQU
  [3,73] [4,67] [4,75] [5,73] [4,39] [5,40] -4,545** -4,610** -12,04*** -11,34*** -10,48*** -10,12***
  EQUsq
  [-2,05] [-2,27] [-3,85] [-3,92] [-3,41] [-3,57] -0,326* -0,373** 0 0 -0,392 -0,48
  State
  [-1,84] [-2,30] [,] [,] [-1,16] [-1,49] 0,428** 0,327** 0,488** 0,337* 0,478** 0,343*
  VAM
  [2,57] [2,15] [2,34] [1,91] [2,04] [1,71] 0,0732 0,121 0,161 0,229** 0,142 0,204*
  lnTS
  [0,87] [1,59] [1,40] [2,17] [1,12] [1,77] -0,0401 -0,0157 -0,0252 -0,00184 -0,0257 -0,00232
  CRD
  [-0,72] [-0,29] [-0,52] [-0,04] [-0,45] [-0,05] -0,205 -0,205 -0,188 -0,115 -0,203 -0,158
  Listdum
  [-1,32] [-1,43] [-0,69] [-0,45] [-0,69] [-0,58] -0,154** -0,0737 -0,0615 0,0361 -0,0819* 0,0099
  GDPGr
  [-2,24] [-1,25] [-1,44] [0,87] [-1,67] [0,23] -0,0269*** -0,0208*** -0,0203*** -0,0144** -0,0216*** -0,0157**
  LP
  [-3,85] [-3,22] [-3,00] [-2,58] [-2,85] [-2,49] 1,933 0,431 -0,656 -2,614 -0,0461 -1,858
  Hệ số
  [1,08] [0,27] [-0,29] [-1,27] [-0,02] [-0,87] Số quan sát 298 298 298 298 298 298
  R2 điều chỉnh 0,25 0,259 0,355 0,374
  PP ước lượng OLS OLS FE FE RE RE
  Nguồn: Tính toán từ dữ liệu nghiên cứu với phần mềm Stata.
  Ghi chú: Giá trị t ở trong [ ]; * giá trị p

 16. Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  sở hữu chi phối của nhà nước trong các trong Bảng 8 tốt hơn khi kết quả ước
  NHTM, bằng 1 nếu sở hữu nhà nước lớn lượng trong tất cả các cột của bảng này
  hơn 50%, bằng 0 nếu ngược lại. đều mang dấu “+ “ và đều có ý nghĩa 1%.
  Trong Bảng 9, tất cả các cột đều có ý
  Kết quả cho thấy rằng: nghĩa thống kê với hệ số mang dấu “+”.
  Còn Bảng 10, hệ số tất cả các biến đều
  – Biến EQU: Hệ số biến EQU mang dấu mang dấu “-” với mức ý nghĩa rất cao là
  “+” và đều có ý nghĩa thống kê, với mức 1%. Kết quả trong Bảng 11 củng cố mạnh
  ý nghĩa thống kê 1% và mức ý nghĩa 5% mẽ cho tất cả các bảng trên vì hệ số biến
  trong 3 Bảng 8, 9 và 11; và mang dấu “-” VAM mang dấu “+” và đều có ý nghĩa
  và đều có ý nghĩa thống kê với mức ý thống kê. Do vậy, đủ cơ sở để kết luận
  nghĩa 1% và mức ý nghĩa 5% trong Bảng rằng bán nợ xấu cho VAMC có tác động
  10. Do đó, kết quả tác động của vốn chủ tích cực đến ổn định và làm giảm rủi ro
  sở hữu lên rủi ro ngân hàng rất vững. ngân hàng.
  – Biến EQUsq: Tất cả hệ số của EQUsq
  mang dấu “-” và đều có ý nghĩa thống kê – Biến GDPGr: Lập luận tương tự các
  1%, 5% và 10% trong Bảng 8; và ý nghĩa biến trên, kết quả trong Bảng 8, 9, 10 củng
  thống kê 1%, 5% trong Bảng 9. Còn trong cố kết quả cho Bảng 5, 6 và 7. Còn kết quả
  Bảng 10, hệ số EQUsq mang dấu “+” và trong Bảng 11, tuy mức ý nghĩa không cao
  đều có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Ở như kết quả trong các bảng trước nhưng
  Bảng 11, hệ số biến này mang dấu “-” tất các cột có ý nghĩa thống kê đều mang dấu
  cả các cột với mức ý nghĩa thống kê là “-”. Từ đó, kết luận tăng trưởng GDP làm
  1%, 5%. giảm ổn định và gia tăng rủi ro ngân hàng.
  Như vậy kết quả tác động của EQUsq đến – Biến LP: Cũng lập luận tương tự trên,
  rủi ro trong Bảng 8, 9, 10 và 11 củng cố kết quả trong trong Bảng 8, 9, 10 và 11
  mạnh mẽ cho kết quả tác động của EQUsq đều có ý nghĩa thống kê củng cố cho Bảng
  đến rủi ro trong Bảng 5, 6 và 7. Do đó, tồn 5, 6 và 7. Do đó, lạm phát giảm ổn định và
  tại mối quan hệ phi tuyến tính- chữ U giữa gia tăng rủi ro ngân hàng.
  vốn chủ sở hữu và rủi ro tại các NHTM
  Việt Nam. 6. Kết luận

  – Biến StateR: Kết quả nghiên cứu từ Bài nghiên cứu đã khảo sát kết quả nghiên
  Bảng 5 đến Bảng 10 đã trình bày ở kết quả cứu thực nghiệm về tác động của vốn chủ sở
  hồi qui. Bảng 11 lại càng củng cố kết quả hữu, sở hữu nhà nước và việc NHTM bán
  của các bảng trên khi cột (1) và cột (2) nợ xấu cho VAMC đến rủi ro ngân hàng,
  mang dấu “-” với mức ý nghĩa 5% và 10% trường hợp tại Việt Nam. Đồng thời, kết quả
  và trong cột (5) và cột (6) hệ số này cũng cũng đã chỉ ra tăng trưởng kinh tế và lạm
  mang dấu “-” mặc dù không có ý nghĩa phát đã tác động đến rủi ro ngân hàng.
  thống kê. Đó là cơ sở để kết luận rằng sở
  hữu nhà nước làm giảm ổn định và gia Biến tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài
  tăng rủi ro cho các ngân hàng. sản (EQU): Vốn chủ sở hữu có tác động
  tích cực trong việc gia tăng ổn định và
  – Biến VAM: So với Bảng 5, kết quả tác giảm rủi ro ngân hàng.
  động của VAMC đến rủi ro ngân hàng Với mục tiêu nghiên cứu là xác định tác

  40 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 215- Tháng 4. 2020

 17. THÂN THỊ THU THUỶ – VÕ THỊ DANH THUYÊN

  động của vốn chủ sở hữu đến rủi ro tại mối quan hệ phi tuyến tính giữa vốn chủ
  các NHTM Việt Nam, câu hỏi nghiên cứu sở hữu và rủi ro tại các NHTM Việt Nam.
  cùng giả thuyết được đặt ra là H1.1: Vốn Nghĩa là ban đầu tăng vốn chủ sở hữu thì
  chủ sở hữu tác động ngược chiều (-) đến rủi ro sẽ giảm, tuy nhiên sau đó nếu tiếp
  rủi ro tại các NHTM Việt Nam. tục tăng vốn chủ sở hữu, rủi ro sẽ gia tăng.
  Kết quả nghiên cứu tìm thấy vốn chủ sở Điều này phù hợp với giả thuyết H1.2 cũng
  hữu là yếu tố đóng góp tích cực trong việc như phát hiện của Calem và Rob (1999)
  gia tăng ổn định và giảm rủi ro ngân hàng. về mối quan hệ này.
  Kết quả này phù hợp với giả thuyết H1.1 Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày
  đã đưa ra, cũng như phù hợp với kết quả 22/11/2006 yêu cầu các NHTMCP phải
  nghiên cứu thực nghiệm của Agusman và gia tăng vốn pháp định từ 1.000 tỷ đồng
  ctg (2014). lên 3.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2008-
  Vốn chủ sở hữu là thước đo tiềm lực tài 2010 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị
  chính, ảnh hưởng cơ bản đến năng lực định 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011
  cạnh tranh của các NHTM Việt Nam. gia hạn thời gian tăng vốn đến chậm nhất
  Nguồn vốn này không chỉ tạo cơ sở hình vào ngày 31/12/2011. Và phải đến cuối
  thành và điều kiện mở rộng cho ngân hàng năm 2012, tất cả các NHTMCP Việt Nam
  mà luôn đóng vai trò là bộ đệm chống đỡ mới hoàn tất tăng vốn theo nghị định này.
  mọi tổn thất rủi ro trong suốt quá trình Lợi ích của việc gia tăng vốn này đã được
  hoạt động của ngân hàng. Khi ngân hàng minh chứng: Việc gia tăng vốn điều lệ đã
  tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu sẽ làm giảm giúp các NHTM giảm rủi ro, tuy nhiên,
  rủi ro và giúp giảm nguy cơ khó khăn tài việc gia tăng vốn này chỉ phát huy mặt có
  chính của ngân hàng. Một mức vốn chủ lợi là vốn chủ sở hữu thực thông qua huy
  sở hữu đủ lớn thể hiện nội lực ngân hàng động vốn trên thị trường chứng khoán;
  mạnh khi có biến cố xảy ra nhờ khả năng góp vốn từ cổ đông chiến lược, cổ đông
  hấp thụ những khoản thua lỗ lớn phát sinh có tổ chức, các đối tác nước ngoài,… chứ
  không dự tính trước được, sẽ giúp tránh không phải dưới sức ép sáp nhập phải tăng
  được những vụ phá sản ngân hàng. vốn chủ sở hữu bằng mọi cách, kể cả từ
  Như vậy, việc gia tăng vốn điều lệ của các các nguồn không hợp lệ. Điều này sẽ dẫn
  NHTMCP theo Nghị định 141/2006/NĐ- đến ban đầu tăng vốn chủ sở hữu, rủi ro sẽ
  CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định giảm; tuy nhiên sau đó nếu tiếp tục tăng,
  10/2011/NĐ-CP) đã phát huy tác dụng rủi ro sẽ gia tăng. Khi vốn chủ sở hữu tăng
  nhằm hấp thụ các tổn thất cũng như giảm thì các ngân hàng có xu hướng chấp nhận
  thiểu rủi ro đạo đức cho ngành ngân hàng. rủi ro cao hơn nhằm tìm kiếm lợi nhuận
  nhiều hơn.Việc tăng vốn sở hữu quá
  Biến bình phương tỷ lệ vốn chủ sở hữu nhanh cũng đã gia tăng áp lực trong việc
  trên tổng tài sản (EQUsq): Tồn tại mối chi trả cổ tức cho các cổ đông, do đó các
  quan hệ phi tuyến tính- chữ U giữa vốn chủ ngân hàng để ổn định thu nhập buộc phải
  sở hữu và rủi ro tại các NHTM Việt Nam. tăng trưởng tín dụng nhằm tăng trưởng
  Giả thuyết tiếp theo được đặt ra liên quan tổng tài sản. Khi trình độ quản lý của các
  đến vốn chủ sở hữu là H1.2: Vốn chủ sở ngân hàng không theo kịp tốc độ tăng tổng
  hữu có mối quan hệ phi tuyến tính với rủi tài sản sẽ dẫn đến chất lượng tín dụng
  ro tại các NHTM Việt Nam. kém, từ đó gia tăng rủi ro cho các ngân
  Kết quả chỉ ra tồn tại mối quan hệ chữ U- hàng. Kết quả này ủng hộ việc Chính phủ

  Số 215- Tháng 4. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 41

 18. Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  quyết liệt giảm thiểu sở hữu chéo trong cao như cho vay các dự án đầu tư lớn
  hệ thống ngân hàng Việt Nam. Ngoài ra, với thời gian thu hồi vốn dài, đầu tư vào
  nhóm tác giả cũng khuyến nghị nhà hoạch những tài sản tài chính có rủi ro cao,…
  định chính sách có những quyết sách quan nhằm mang lại lợi nhuận cao. Và cho đến
  trọng hơn để việc gia tăng vốn cả số lượng hiện nay thì NHTM Nhà nước là người
  lẫn chất lượng mang đầy đủ ý nghĩa vốn cho vay lớn nhất đối với các doanh nghiệp
  có của vốn chủ sở hữu ngoài vấn đề giảm Nhà nước, mặc dù nhiều dự án kém hiệu
  thiểu sở hữu chéo nhằm mục tiêu cốt lõi là quả và một số doanh nghiệp Nhà nước
  hấp thụ các tổn thất cũng như giảm thiểu hoạt động yếu kém. Đây là áp lực lớn
  rủi ro đạo đức cho ngành ngân hàng. ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và rủi
  ro cho các NHTM Nhà nước. “Theo các
  Biến sở hữu nhà nước (State): Sở hữu chuyên gia kinh tế thì nợ xấu tập trung chủ
  nhà nước làm giảm ổn định và gia tăng rủi yếu vào lĩnh vực bất động sản và chứng
  ro cho các ngân hàng. khoán, trong đó, nợ xấu tại khu vực doanh
  Mục tiêu nghiên cứu tiếp theo là xác định tác nghiệp Nhà nước rất lớn. Số liệu của một
  động của sở hữu nhà nước đến rủi ro ngân số nhà nghiên cứu cho thấy khu vực doanh
  hàng tại các NHTM Việt Nam, và câu hỏi nghiệp Nhà nước hiện đóng góp vào 70%
  gắn với giả thuyết đặt ra là H2: Sở hữu nhà nợ xấu của toàn hệ thống, trong đó các tập
  nước tại các NHTM có tác động thuận chiều đoàn kinh tế, tổng công ty chiếm 53% số
  (+) đến rủi ro tại các NHTM Việt Nam. nợ xấu” (Hoàng Xuân Hoà & cs, 2013).
  Kết quả kiểm định giả thuyết này là sở Hiện nay, một số NHTM Việt Nam có
  hữu nhà nước làm giảm ổn định và gia tỷ lệ sở hữu Nhà nước rất cao. Điều này
  tăng rủi ro tại các NHTM Việt Nam. đồng nghĩa với các thành phần sở hữu
  Kết quả này phù hợp với Cornett và ctg khác không thể hoặc tham gia sở hữu với
  (2010), Iannotta và ctg (2013) và cũng phù tỷ lệ rất thấp. Việc duy trì tỷ lệ sở hữu nhà
  hợp với giả thuyết H2. nước quá cao tại các NHTM vô hình là
  Tại Việt Nam, những NHTM có tỷ lệ sở bước cản trở hiệu quả hoạt động của các
  hữu Nhà nước như Agribank, Vietinbank, ngân hàng này. Do đó, trong thời gian tới
  Vietcombank và BIDV thì ngoài hoạt cần phải chú trọng đến việc giảm tỷ lệ sở
  động kinh doanh của một NHTM, các hữu Nhà nước tại các NHTM.
  ngân hàng này còn có vai trò chi phối,
  dẫn dắt thị trường và là lực lượng chủ đạo Biến NHTM bán nợ xấu cho VAMC:
  của hệ thống NHTM Việt Nam. Trong Các NHTM bán nợ xấu cho VAMC có tác
  quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng động tích cực đến ổn định và làm giảm rủi
  giai đoạn 2011- 2015, Vietcombank được ro ngân hàng.
  NHNN chỉ định điều hành và tái cấu trúc Mục tiêu nghiên cứu thứ ba là xác định
  NHTMCP Xây dựng; Vietinbank được chỉ tác động của việc các NHTM bán nợ xấu
  định quản trị và điều hành NHTMCP Đại cho VAMC đến rủi ro tại các NHTM Việt
  Dương và NHTMCP Dầu khí toàn cầu; Nam. Theo đó, câu hỏi nghiên cứu cùng giả
  NHNN chỉ định BIDV đảm nhiệm một số thuyết đặt ra là H3: Các ngân hàng bán nợ
  vị trí lãnh đạo chủ chốt để quản trị, điều xấu cho VAMC có tác động ngược chiều
  hành và kiểm soát NHTMCP Đông Á. (-) đến rủi ro tại các NHTM Việt Nam.
  Tuy nhiên, những ngân hàng lớn thường Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy
  tham gia vào nhiều hoạt động có rủi ro các NHTM bán nợ xấu thông qua VAMC

  42 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 215- Tháng 4. 2020

 19. THÂN THỊ THU THUỶ – VÕ THỊ DANH THUYÊN

  có tác động tích cực đến ổn định và làm 2018, và sẽ được tăng lên gấp đôi, lên
  giảm rủi ro ngân hàng. Kết quả này phù 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2019- 2020
  hợp với kết luận của Agusman và ctg theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày
  (2014) và phù hợp với với giả thuyết H3. 19/7/2017 để bổ sung nguồn vốn mua nợ
  Do đó, Chính phủ cần phải có những xấu theo giá trị thị trường.
  chính sách kịp thời và khả thi để VAMC
  phát huy hơn nữa trong việc làm lành Biến tăng trưởng GDP (GDPGr): Tăng
  mạnh tài chính cho các NHTM Việt Nam, trưởng GDP làm giảm ổn định và gia tăng
  như đã kiên quyết thực thi tăng vốn điều lệ rủi ro ngân hàng. Kết quả này trái với kỳ
  của VAMC từ 500 tỷ đồng (NĐ 53/2013/ vọng. Điều này có thể lý giải thông qua
  NĐ-CP) lên 2.000 tỷ đồng (NĐ 34/2015/ việc khi nền kinh tế tăng trưởng cao, nhu
  NĐ-CP), 5.000 tỷ đồng giai đoạn 2017- cầu vốn của nền kinh tế gia tăng, các ngân
  xem tiếp trang 13
  Tài liệu tham khảo
  1. AGUSMAN, A., CULLEN, G. S., GASBARRO, D., MONROE, G. S. & ZUMWALT, J. K. 2014. Government intervention,
  bank ownership and risk-taking during the Indonesian financial crisis. Pacific-Basin Finance Journal, 30, 114–131.
  2. Báo cáo thường niên giai đoạn 2005- 2016 của ABB, ACB, AGR, BID, CTG, EAB, EIB, HDB, KLB, MBB, MSB, NAB,
  NCB, OCB, PGB, SCB, SGB, SHB, STB, TCB, TPB, VAB, VCB, VCP, VIB
  3. Bertay A.C., Demirgüç-Kunt A. & Huizinga H. 2015. Bank ownership and credit over the business cycle: Is lending by
  state banks less procyclical? Journal of Banking & Finance, 50, 326-339.
  4. Calem P. & Rob R. 1999. The impact of capital-based regulation on bank risk-taking. Journal of Financial
  Intermediation, 8, 317-352.
  5. Chính phủ, 2006, Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 phê duyệt Về ban hành Danh mục mức vốn pháp định
  của các tổ chức tín dụng.
  6. Chính phủ, 2011, Nghị định số 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
  141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.
  7. Chính phủ, 2013, Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý
  tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
  8. Chính phủ, 2015, Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/
  NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín
  dụng Việt Nam.
  9. Cornett M.M., Guo L., Khaksari S. & Tehranian H. 2010. The impact of state ownership on performance differences in
  privately-owned versus state-owned banks: An international comparison. Journal of Financial Intermediation, 19, 74-94.
  10. DONG, Y., MENG, C., FIRTH, M. & HOU, W. 2014. Ownership structure and risk-taking: Comparative evidence from
  private and state-controlled banks in China. International Review of Financial Analysis, 36, 120-130.
  11. GARCÍA-KUHNERT, Y., MARCHICA, M.-T. & MURA, R. 2015. Shareholder diversification and bank risk-taking.
  Journal of Finanancial Intermediation.
  12. Hoàng Xuân Hoà & cs (2013), Nợ xấu của các tổ chức tín dụng và các giải pháp chiến lược. Tạp chí Cộng sản, năm
  2013
  13. HRYCKIEWICZ, A. 2014. What do we know about the impact of government interventions in the banking sector? An
  assessment of various bailout programs on bank behavior. Journal of Banking & Finance, 46, 246-265.
  14. Iannotta G., Nocera G. & Sironi A. 2013. The impact of government ownership on bank risk. Journal of Financial
  Intermediation, 22, 152–176.
  15. LA PORTA, R., LOPEZ‐DE‐SILANES, F. & SHLEIFER, A. 2002. Government ownership of banks. The Journal of
  Finance, 57, 265-301.
  16. Ngân hàng Thế giới, truy cập: https://data.worldbank.org
  17. Thủ tướng Chính phủ, 2012, Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức
  tín dụng giai đoạn 2011-2015.
  18. Thủ tướng Chính phủ, 2013, Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 về việc Phê duyệt Đề án Xử lý nợ xấu của hệ
  thống các tổ chức tín dụng và Đề án Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
  19. Thủ tướng Chính phủ, 2017, Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ
  chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.
  20. UYEMURA, D. G. & DEVENTER, D. R. V. 1993. Risk management in banking, New York, Irwin.

  Số 215- Tháng 4. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 43

 20. VÕ XUÂN VINH – MAI XUÂN ĐỨC

  31. Kim, K.A. & Rhee, S.G. (2000), ‘A note on shareholder oversight and the regulatory environment: the Japanese banking
  experience’.
  32. Kiruri, R.M. (2013), ‘The effects of ownership structure on bank profitability in Kenya’, European Journal of
  Management Sciences Economics Letters, 1(2), 116-127.
  33. La Porta, R., Lopez‐de‐Silanes, F. & Shleifer, A. (1999), ‘Corporate ownership around the world’, The journal of
  finance, 54(2), 471-517.
  34. Laeven, L. (2002), ‘Bank risk and deposit insurance’, the world bank economic review, 16(1), 109-137.
  35. Laeven, L. & Levine, R. (2009), ‘Bank governance, regulation and risk taking’, Journal of financial economics, 93(2),
  259-275.
  36. Mandaci, P. & Gumus, G. (2010), ‘Ownership concentration, managerial ownership and firm performance: Evidence
  from Turkey’, South East European Journal of Economics and Business, 5(1), 57-66.
  37. Martinez Peria, M.S. & Schmukler, S.L. (2001), ‘Do depositors punish banks for bad behavior? Market discipline,
  deposit insurance, and banking crises’, The journal of finance, 56(3), 1029-1051.
  38. Meslier, C., Morgan, D.P., Samolyk, K. & Tarazi, A. (2016), ‘The benefits and costs of geographic diversification in
  banking’, Journal of International Money and Finance, 69, 287-317.
  39. Nier, E. & Baumann, U. (2006), ‘Market discipline, disclosure and moral hazard in banking’, Journal of Financial
  Intermediation, 15(3), 332-361.
  40. Pedersen, T. & Thomsen, S. (1999), ‘Economic and systemic explanations of ownership concentration among Europe’s
  largest companies’, International Journal of the Economics of Business, 6(3), 367-381.
  41. Saunders, A., Strock, E. & Travlos, N.G. (1990), ‘Ownership structure, deregulation, and bank risk taking’, the Journal
  of Finance, 45(2), 643-654.
  42. Shehzad, C.T., de Haan, J. & Scholtens, B. (2010), ‘The impact of bank ownership concentration on impaired loans and
  capital adequacy’, Journal of Banking Finance, 34(2), 399-408.
  43. Shleifer, A. & Vishny, R. (1997), ‘A Survey Of Corporate Governance’, Journal Of Finance, 52(2), 737-783.
  44. Shleifer, A. & Vishny, R.W. (1986), ‘Large shareholders and corporate control’, Journal of political economy, 94(3, Part
  1), 461-488.
  45. Võ Xuân Vinh & Mai Xuân Đức (2017), ‘Sở hữu nước ngoài và rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt
  Nam’, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, 33(3), 1-11.
  46. Võ Xuân Vinh & Trần Thị Phương Mai (2015), ‘Lợi nhuận và rủi ro từ đa dạng hóa thu nhập của ngân hàng thương mại
  Việt Nam’, Tạp chí Phát triển kinh tế, 26(8), 54-70.
  47. Wen, Y. & Jia, J. (2010), ‘Institutional ownership, managerial ownership and dividend policy in bank holding
  companies’, International Review of Accounting, Banking Finance, 2(1), 8-21.

  tiếp theo trang 55 nền kinh tế, dẫn đến rủi ro tiềm ẩn gia tăng.
  mở rộng bao phủ BHXHTN nói riêng
  và BHXH nói chung. Cần đặc biệt nhấn Biến Lạm phát (LP): Lạm phát có tác
  mạnh vai trò của các yếu tố (như thiết kế động thuận chiều đến rủi ro ngân hàng.
  các chế độ hưởng BHXHTN, mức đóng- Tức là lạm phát tăng, rủi ro các ngân hàng
  mức hưởng, các chế độ hỗ trợ tài chính và cũng gia tăng. Bởi ảnh hưởng của khủng
  phi tài chính, thủ tục và quá trình đăng ký hoảng năm 2008, lạm phát của nền kinh tế
  tham gia, đóng, hưởng BHXH, mở rộng Việt Nam năm 2008 là 23,1%, năm 2011
  BHXHTN với người lao động di cư quốc là 18,68%. Vào những thời điểm này, hệ
  tế) là những vấn đề quan trọng quyết định thống NHTM gặp rất nhiều khó khăn khi
  sự thành công của mục tiêu mở rộng sự thị trường bất động sản đóng băng, hoạt
  bao phủ BHXHTN mà Việt Nam có thể động sản xuất kinh doanh của các doanh
  tiếp thu từ kinh nghiệm quốc tế. ■ nghiệp không thuận lợi, nhiều khó khăn
  dẫn đến khả năng kiệt quệ trong việc trả
  nợ ngân hàng… làm cho rủi ro hệ thống
  tiếp theo trang 43 NHTM Việt Nam cao, và phải đối phó với
  hàng dễ rơi vào tình trạng nới lỏng các điều khó khăn bằng nhiều cách như: cắt giảm
  kiện tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn cho quy mô, giảm nhân sự, siết chặt tín dụng.

  Số 215- Tháng 4. 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 13

Download tài liệu Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy