[Download] Tải Vận dụng sự phân rã DuPont vào chỉ số ROA: Bằng chứng thực nghiệm về rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Vận dụng sự phân rã DuPont vào chỉ số ROA: Bằng chứng thực nghiệm về rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Vận dụng sự phân rã DuPont vào chỉ số ROA: Bằng chứng thực nghiệm về rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Nội dung Text: Vận dụng sự phân rã DuPont vào chỉ số ROA: Bằng chứng thực nghiệm về rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Download


Mục tiêu của bài viết vừa là nghiên cứu tìm ra sự giới hạn của chỉ số ROA. Dựa trên cách tiếp cận mô hình DuPont, các yếu tố cấu thành trong công thức phản ánh sự đóng góp của yếu tố đầu vào cho yếu tố đầu ra và sự phân bổ yếu tố đầu ra cho yếu tố đầu vào trong sự cân bằng cấu trúc của chỉ số ROA nhằm mục đích xác định rủi ro hoạt động của ngân hàng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Vận dụng sự phân rã DuPont vào chỉ số ROA: Bằng chứng thực nghiệm về rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Vận dụng sự phân rã DuPont vào chỉ số ROA: Bằng chứng thực nghiệm về rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam File Word, PDF về máy

Vận dụng sự phân rã DuPont vào chỉ số ROA: Bằng chứng thực nghiệm về rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Vận dụng sự phân rã DuPont vào chỉ số ROA: Bằng chứng thực nghiệm về rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

 1. Nguyễn Thành Hưng. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(2), 65-72 65

  VẬN DỤNG SỰ PHÂN RÃ DUPONT VÀO CHỈ SỐ ROA:
  BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA
  CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

  NGUYỄN THÀNH HƯNG1,*
  1
  Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Vạn Phát
  *Email: thanhhung.tg@gmail.com

  (Ngày nhận: 07/10/2019; Ngày nhận lại: 12/11/2019; Ngày duyệt đăng: 15/11/2019)

  TÓM TẮT
  Mục tiêu của bài viết vừa là nghiên cứu tìm ra sự giới hạn của chỉ số ROA. Dựa trên cách tiếp
  cận mô hình DuPont, các yếu tố cấu thành trong công thức phản ánh sự đóng góp của yếu tố đầu
  vào cho yếu tố đầu ra và sự phân bổ yếu tố đầu ra cho yếu tố đầu vào trong sự cân bằng cấu trúc
  của chỉ số ROA nhằm mục đích xác định rủi ro hoạt động của ngân hàng. Bên cạnh đó, mô hình
  DuPont giải thích các giới hạn đo lường của các chỉ số thống kê và hồi quy. Trong ngữ cảnh nghiên
  cứu, phương pháp thống kê được trình bày là phương pháp hồi quy OLS. Qua đó, bằng chứng thực
  nghiệm dựa trên dữ liệu khảo sát bảng của 31 ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn 2005-2018
  và kết quả nghiên cứu cho thấy sự yếu kém trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam: (1) về khả
  năng tạo tính hấp dẫn vốn cho vay của yếu tố đầu ra và (2) sự lấn át của chi phí hoạt động ảnh
  hưởng đến sự đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước.
  Từ khóa: Dupont decomposition; OLS; ROA
  Application of DuPont decomposition to risks of ROA Index: Empirical evidence of
  Banks in Vietnam
  ABSTRACT
  The purpose of this paper is not only to find out the limits of ROA. Based on the model of
  DuPont, factors of decomposition formula represent contributed rate of inputs for outputs and
  rational rate of outputs for inputs in structural equilibrium of ROA index to determine operating
  risks in banking. And, DuPont model explains the limitation of measurement for statistical index
  and regression. In the context, the research method in the model is OLS techniques. Through the
  empirical evidence in the panel-data survey of 31 Vietnam banks in the periods of 2005-2018, the
  results have shown the weaknesses in the banking system of Vietnam: (1) the ability to attract
  customers’ loans in output factors, (2) crowding-out effect of bank-operating cost on the
  contribution of corporate-income tax to state-budget.
  Keywords: Dupont Decomposition; OLS; ROA

  1. Giới thiệu trước đây xác định: năng lực điều hành và cấu
  Nghiên cứu yếu tố rủi ro trong lĩnh vực trúc sở hữu liên quan đến hiệu quả hoạt động
  ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc và rủi ro ngân hàng (Brickley và James, 1987),
  quản trị rủi ro ngân hàng, được giới học thuật hiệu quả hoạt động ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu
  và chuyên gia trong ngành quan tâm. Nhiều ngân hàng (Jiménez và cộng sự, 2013; Zhang
  yếu tố rủi ro ngân hàng được các nghiên cứu và cộng sự, 2016), mức độ chấp nhận rủi ro và

 2. 66 Nguyễn Thành Hưng. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(2), 65-72

  ổn định tài chính (Berger và cộng sự, 2009; DuPont, ba là trình bày phương pháp nghiên
  Ariss, 2010; Forssbæck và Shehzad, 2014; cứu định lượng để kiểm định sự cân bằng yếu
  Fiordelisi và Mare, 2014; Mohsni và Otchere, tố đầu ra và đầu vào trong cấu trúc của chỉ số
  2014; Lepetit và Strobel, 2015; Tabak và cộng ROA, bốn là đưa ra kết quả nghiên cứu và suy
  sự, 2015). Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây luận thống kê.
  vẫn còn khe hở nghiên cứu về rủi ro hoạt động 2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
  ngân hàng, qua đó tác giả dựa trên sự phân rã 2.1. Cơ sở lý thuyết
  của mô hình DuPont để làm rõ rủi ro hoạt động Chi phí đại diện là chi phí phát sinh khi xảy
  dựa trên lý thuyết chi phí đại diện (Agency ra mâu thuẫn giữa người đại diện và các cổ
  Cost Theory) về sự cân bằng hiệu quả giữa yếu đông sở hữu cổ phần ngân hàng, qua đó người
  tố đầu vào và đầu ra (Jensen và Meckling, đại diện thay mặt cho người sở hữu điều hành
  1976). Do đó, một số vấn đề được đặt ra trong hoạt động ngân hàng. Trong nghiên cứu của
  bối cảnh nghiên cứu học thuật: Jensen và Meckling (1976), sự cân bằng hiệu
  Ở góc độ lý thuyết chi phí đại diện, sự cân quả giữa lợi ích và chi phí trong hoạt động kinh
  bằng giữa yếu tố đầu ra và đầu vào của hoạt doanh đạt trạng thái bằng không trong điều kiện
  động ảnh hưởng đến hiệu quả lợi ích và chi phí, bỏ qua chi phí người đại diện. Một số nghiên
  qua đó sự mâu thuẫn quyền lợi giữa người đại cứu cho thấy, chi phí đại diện tạo ra rủi ro từ
  diện và người sở hữu cổ phần làm giảm đi hiệu hiệu quả hoạt động kinh doanh nếu chi phí hoạt
  quả hoạt động của ngân hàng. Vấn đề đặt ra động vượt ngưỡng chi phí vốn chủ sở hữu. Khi
  trong bối cảnh nghiên cứu là tìm kiếm sự mất đó việc sử dụng đồng vốn trong điều hành hoạt
  cân bằng giữa yếu tố đầu ra và đầu vào của hoạt động cao hơn chi phí sử dụng vốn thông qua cổ
  động ngân hàng. tức mà người sở hữu được nhận, đồng thời làm
  Về phương pháp nghiên cứu định lượng, giảm khả năng tích lũy vốn chủ sở hữu (Moh’d
  các yếu tố đầu ra và đầu vào của mô hình và cộng sự, 1995; Jensen, 2005). Một số nghiên
  DuPont trong chỉ số ROA là các chỉ số tích lũy cứu trước đây nhận diện mức độ rủi ro trong
  và tương đối, do đó các yếu tố này sẽ không có hoạt động: nghiên cứu chi phí tài chính của các
  ý nghĩa kinh tế và tài chính hoặc ước lượng khoản nợ vay (Jensen và Smith, 2000), năng lực
  chệnh nếu sử dụng phép toán cộng, trung bình điều hành và cấu trúc sở hữu liên quan đến hiệu
  cơ bản trong thống kê và hồi quy. Chẳng hạn, quả hoạt động và rủi ro ngân hàng (Brickley và
  chỉ số tích lũy (tổng tài sản, vốn chủ sở hữu) là James, 1987), nghiên cứu mối quan hệ giữa chi
  những chỉ số không thể thực hiện phép toán phí đại diện và tính kinh tế theo quy mô
  cộng, trung bình trong dữ liệu thời gian vì (Kochhar, 1996), nghiên cứu mối quan hệ giữa
  không có ý nghĩa kinh tế và tài chính; hoặc chỉ chi phí đại diện và kiểm soát báo cáo tài chính
  số tương đối ước lượng chệnh nếu mẫu số của (Watts và Zimmerman, 1983).
  chỉ số tương đối không đồng nhất. Để khắc 2.2. Mô hình nghiên cứu
  phục nhược điểm trong phương pháp nghiên Việc tiếp cận lý luận chi phí đại diện để
  cứu định lượng, việc sử dụng mô hình DuPont xác định rủi ro từ hiệu quả hoạt động ngân hàng
  và lấy cơ số logarít để giải thích rõ ý nghĩa của dựa trên hiệu quả tối ưu về sự cân bằng giữa lợi
  các yếu tố đầu ra và đầu vào trong chỉ số ROA. ích và chi phí theo nghiên cứu Jensen và
  Qua đó, cấu trúc của bài nghiên cứu gồm Meckling (1976). Tuy nhiên, việc phân tích rủi
  bốn phần: một là giới thiệu vấn đề nghiên cứu ro ngân hàng trên cơ sở sự cân bằng của yếu tố
  về lý luận rủi ro hoạt động ngân hàng và đưa ra đầu ra gồm tổng thu nhập lãi vay (𝑇𝑅) và các
  giới hạn của chỉ số ROA trong phương pháp yếu tố đầu vào gồm tổng chi phí lãi vay
  nghiên cứu định lượng, hai là tiếp cận cơ sở lý (𝐶𝑂𝐺𝑆), tổng chi phí hoạt động (𝑂𝐶), thuế thu
  thuyết chi phí đại diện và đề xuất mô hình nhập doanh nghiệp (𝑇𝐴𝑋). Khi đó, lợi nhuận

 3. Nguyễn Thành Hưng. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(2), 65-72 67

  ròng (𝑁𝐼) là kết quả của hiệu quả hoạt động ra, công thức phân rã DuPont phản ánh yếu tố
  của ngân hàng. Theo nghiên cứu của Jensen và đầu vào trong chỉ số 𝑅𝑂𝐴
  Meckling (1976), khi chi phí đại diện tăng thì 𝑁𝐼 𝑁𝐼 𝐸𝐵𝑇 𝐺𝑃𝑅 𝐶𝑂𝐺𝑆
  𝑅𝑂𝐴 = 𝑇𝐴 = 𝐸𝐵𝑇 ∙ 𝐺𝑃𝑅 ∙ 𝐶𝑂𝐺𝑆 ∙ (2)
  kết quả lợi nhuận ròng (𝑁𝐼) giảm; bên cạnh 𝑇𝐴
  đó, việc đo lường sự đóng góp hiệu quả phân 𝑁𝐼
  trong đó chỉ số là chỉ số cơ cấu lợi
  bổ tổng thu nhập lãi vay (𝑇𝑅) một cách hợp lý 𝐸𝐵𝑇

  sẽ nhận diện được rủi ro từ hiệu quả hoạt động, nhuận ròng (𝑁𝐼) trên lợi nhuận trước thuế
  (𝐸𝐵𝑇) , thể hiện gánh nặng thuế thu nhập
  hoặc ngược lại, sự phân bổ hiệu quả vào chi phí
  hoạt động có tạo động lực kích thích dòng vốn doanh nghiệp của ngân hàng khi chỉ số này
  𝐸𝐵𝑇
  cho vay của ngân hàng. tiệm cận về 0; chỉ số là chỉ số cơ cấu lợi
  𝐺𝑃𝑅
  Để đánh giá sự cân bằng hiệu quả giữa các nhuận trước thuế (𝐸𝐵𝑇) trên lợi nhuận gộp
  yếu tố đầu ra hoạt động, việc vận dụng công (𝐺𝑃𝑅), thể hiện gánh nặng chi phí hoạt động
  thức phân rã DuPont phản ánh yếu tố đầu ra của ngân hàng khi chỉ số này tiệm cận về 0; chỉ
  trong chỉ số 𝑅𝑂𝐴 (Soliman, 2008; Rakiæeviæ số
  𝐺𝑃𝑅
  là chỉ số cơ cấu lợi nhuận gộp (𝐺𝑃𝑅)
  𝐶𝑂𝐺𝑆
  và cộng sự, 2015).
  𝑁𝐼 𝑁𝐼 𝑇𝑅 trên tổng chi phí lãi vay (𝐶𝑂𝐺𝑆), thể hiện biên
  𝑅𝑂𝐴 = 𝑇𝐴 = 𝑇𝑅 ∙ 𝑇𝐴 (1) lợi nhuận của ngân hàng trên giá vốn, thể hiện
  𝑁𝐼 𝐶𝑂𝐺𝑆
  trong đó chỉ số là chỉ số cơ cấu lợi đồng lời từ hoạt động tín dụng; chỉ số là
  𝑇𝑅 𝑇𝐴
  nhuận ròng (𝑁𝐼) trên tổng thu nhập lãi vay chỉ số định giá tổng chi phí lãi vay (𝐶𝑂𝐺𝑆)
  (𝑇𝑅), thể hiện một đồng lãi vay mà ngân hàng trên tổng tài sản (𝑇𝐴), thể hiện một đồng tài
  kiếm được thì lợi nhuận ròng của ngân hàng sản cho khách hàng vay thì ngân hàng phải tốn
  𝑁𝐼 𝑇𝑅 𝐶𝑂𝐺𝑆
  chiếm tỷ lệ 𝑇𝑅 đồng; chỉ số 𝑇𝐴 là chỉ số định giá chi phí lãi vay đồng. Dựa trên sự cân bằng
  𝑇𝐴
  tính hấp dẫn của đồng lãi cho vay, thể hiện một đầu ra và đầu vào của hoạt động kinh doanh
  𝑇𝑅 của ngân hàng
  đồng tài sản cho vay tạo ra 𝑇𝐴 đồng thu nhập
  𝑁𝐼 𝑇𝑅 𝑁𝐼 𝐸𝐵𝑇 𝐺𝑃𝑅 𝐶𝑂𝐺𝑆
  lãi vay. Biến trung gian tổng thu nhập lãi vay 𝑅𝑂𝐴 = 𝑇𝑅 ∙ 𝑇𝐴 = 𝐸𝐵𝑇 ∙ 𝐺𝑃𝑅 ∙ 𝐶𝑂𝐺𝑆 ∙ (3)
  𝑇𝐴
  (𝑇𝑅) được xem là trạng thái không đổi của
  Lấy cơ số logarit hai vế từ công thức phân
  phân rã DuPont thể hiện trong công thức (1).
  rã DuPont của chỉ số 𝑅𝑂𝐴, ý nghĩa của sự cân
  Tuy nhiên, để thấy được sự phân bổ hiệu quả
  bằng đầu vào và đầu vào trong tài chính xem
  của tổng thu nhập lãi vay (𝑇𝑅) vào các yếu tố
  xét mức độ đóng góp theo hai khía cạnh:
  đầu vào, sự đóng góp của hai thành phần của
  𝑁𝐼 𝑇𝑅 (1) Mức độ đóng góp của yếu tố đầu vào
  chỉ số 𝑇𝑅 và chỉ số 𝑇𝐴 là khác nhau. để tạo ra giá trị thặng dý cho yếu tố đầu ra của
  Bên cạnh đó, việc đánh giá sự đóng góp hoạt động ngân hàng thông qua hệ phương
  của yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến yếu tố đầu trình đồng thời

  𝑁𝐼 𝑁𝐼 𝐸𝐵𝑇 𝐺𝑃𝑅 𝐶𝑂𝐺𝑆
  ln = 𝛽0 + 𝛽1 ln + 𝛽2 ln + 𝛽3 ln + 𝛽4 ln + 𝜀1 (4a)
  𝑇𝑅 𝐸𝐵𝑇 𝐺𝑃𝑅 𝐶𝑂𝐺𝑆 𝑇𝐴

  𝑇𝑅 𝑁𝐼 𝐸𝐵𝑇 𝐺𝑃𝑅 𝐶𝑂𝐺𝑆
  ln = 𝛼0 + 𝛼1 ln + 𝛼2 ln + 𝛼3 ln + 𝛼4 ln + 𝜀2 (4b)
  𝑇𝐴 𝐸𝐵𝑇 𝐺𝑃𝑅 𝐶𝑂𝐺𝑆 𝑇𝐴

  trong đó sự cân bằng của các tham số ước và 𝛽𝑖 + 𝛼𝑖 = 1 với 𝑖 = {1 ÷ 4}
  lượng về mức độ đóng góp của yếu tố đầu vào (2) Mức độ phân bổ của yếu tố đầu ra cho
  để tạo ra giá trị thặng dư cho yếu tố đầu ra thể yếu tố đầu ra của hoạt động ngân hàng thông
  hiện ở phương trình (4a) và (4b) 𝛽0 + 𝛼0 = 0 qua hệ phương trình đồng thời

 4. 68 Nguyễn Thành Hưng. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(2), 65-72

  𝑁𝐼 𝑁𝐼 𝑇𝑅 trên sự cân bằng cấu trúc giữa các yếu tố đầu
  ln 𝐸𝐵𝑇 = 𝛾0 + 𝛾1 ln 𝑇𝑅 + 𝛾2 ln 𝑇𝐴 + 𝜀3 (5a)
  vào và các yếu tố đầu ra trong phân tích hồi
  𝐸𝐵𝑇 𝑁𝐼 𝑇𝑅
  ln 𝐺𝑃𝑅 = 𝜋0 + 𝜋1 ln 𝑇𝑅 + 𝜋2 ln 𝑇𝐴 + 𝜀4 (5b) quy, trong đó công cụ được sử dụng mô hình là
  kỹ thuật OLS để tính tham số ước lượng và sử
  𝐺𝑃𝑅 𝑁𝐼 𝑇𝑅
  ln 𝐶𝑂𝐺𝑆 = 𝜏0 + 𝜏1 ln 𝑇𝑅 + 𝜏2 ln 𝑇𝐴 + 𝜀5 (5c) dụng kiểm định trung bình T-Test để kiểm tra
  mức độ đóng góp của các tham số:
  𝐶𝑂𝐺𝑆 𝑁𝐼 𝑇𝑅
  ln = 𝜔0 + 𝜔1 ln 𝑇𝑅 + 𝜔2 ln 𝑇𝐴 + 𝜔6 (5d) – Nếu mức ý nghĩa thống kê sig.t(đầu vào i) >
  𝑇𝐴
  .05, cho thấy rằng yếu tố đầu vào thứ i không
  trong đó sự cân bằng của các tham số ước thấy sự đóng góp cho yếu tố đầu ra thứ j.
  lượng trong việc phân bổ của yếu tố đầu ra cho – Nếu mức ý nghĩa thống kê sig.t(đầu ra j) >
  yếu tố đầu vào tại phương trình (5a), (5b), (5c), .05, cho thấy rằng yếu tố đầu ra thứ j không
  (5d) 𝛾0 + 𝜋0 + 𝜏0 + 𝜔0 = 0 và 𝛾𝑗 + 𝜋𝑗 + thấy sự phân bổ cho yếu tố đầu vào thứ i.
  𝜏𝑗 + 𝜔𝑗 = 1 với 𝑗 = {1 ÷ 2} 3.2. Dữ liệu nghiên cứu
  Cấu trúc cân bằng dựa vào sự phân rã Cơ sở dữ liệu là dữ liệu bảng không cân
  DuPont trong chỉ số 𝑅𝑂𝐴 giữa yếu tố đầu vào bằng của 31 ngân hàng tại Việt Nam trong giai
  và yếu tố đầu ra trong hoạt động kinh doanh đoạn 2005-2018 được trích từ nguồn
  của ngân hàng, trong đó hai phương trình (4a, Bankscope và Orbis Bank Focus, các biến quan
  4b) đánh giá mức độ đóng góp của yếu tố đầu sát ban đầu trong mô hình nghiên cứu gồm lợi
  vào đến yếu tố đầu ra; và bốn phương trình (5a, nhuận ròng (NI), lợi nhuận trước thuế (EBT),
  5b, 5c, 5d) đánh giá mức độ phân bổ của yếu tố lợi nhuận gộp (GPR), tổng chi phí lãi vay
  đầu ra đến yếu tố đầu vào. (COGS), tổng thu nhập lãi vay (TR), và tổng tài
  3. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu sản (TA) và toàn bộ các biến quan sát ban đầu
  3.1. Kiểm định giả thuyết có đơn vị tính là triệu đồng/năm. Qua đó, các
  Công thức phân rã Dupont của chỉ số 𝑅𝑂𝐴 yếu tố đầu vào và đầu ra của chỉ số ROA trong
  là cách tiếp cận mới về phương pháp luận dựa mô hình nghiên cứu được thiết lập như sau:
  Bảng 1
  Định nghĩa các biến đầu vào và đầu ra trong mô hình nghiên cứu
  Tên biến Định nghĩa Giải thích ý nghĩa tài chính
  Yếu tố đầu ra của hoạt động ngân hàng
  𝑁𝐼 Logarit của tỷ lệ lợi nhuận ròng trên Trong một đồng thu nhập lãi vay, lợi nhuận
  ln
  𝑇𝑅 tổng thu nhập lãi vay ròng chiếm NI/TR đồng
  𝑇𝑅 Logarit của tỷ lệ tổng thu nhập lãi vay Trong một đồng tài sản, thu nhập lãi vay kiếm
  ln trên tổng tài sản được TR/TA đồng
  𝑇𝐴
  Yếu tố đầu vào của hoạt động ngân hàng
  𝑁𝐼 Logarit của tỷ lệ lợi nhuận ròng trên lợi Gánh nặng thuế thu nhập doanh nghiệp
  ln nhuận trước thuế
  𝐸𝐵𝑇
  𝐸𝐵𝑇 Logarit của tỷ lệ lợi nhuận trước thuế Gánh nặng chi phí hoạt động của ngân hàng
  ln trên lợi nhuận gộp
  𝐺𝑃𝑅
  𝐺𝑃𝑅 Logarit của tỷ lệ lợi nhuận gộp trên Trong một đồng chi phi lãi vay, lợi nhuận của
  ln
  𝐶𝑂𝐺𝑆 tổng chi phí lãi vay ngân hàng kiếm được GPR/COGS đồng
  𝐶𝑂𝐺𝑆 Logarit của tỷ lệ tổng chi phí lãi vay Trong một đồng tài sản, chi phí lãi vay tốn
  ln trên tổng tài sản COGS/TA đồng
  𝑇𝐴
  Ghi chú: Có 03 quan sát có tỷ lệ âm được loại khỏi dữ liệu nghiên cứu trước khi lấy cơ số logarit.

 5. Nguyễn Thành Hưng. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(2), 65-72 69

  3.3. Mô tả thống kê các biến ngành ngân Qua kết quả Bảng 2, tỷ lệ bình quân của
  hàng các yếu tố đầu vào và đầu ra của hoạt động kinh
  Sự cân bằng cấu trúc dựa trên sự phân rã doanh ngành ngân hàng trong giai đoạn 2005-
  cấu trúc DuPont của chỉ số ROA được vận 2018 của 31 ngân hàng: tỷ lệ lợi nhuận ròng
  dụng trong hồi quy; tuy nhiên, các biến số trong trên tổng thu nhập lãi vay của ngành đạt
  mô hình nghiên cứu là các biến số tỷ lệ do đó ∑ 𝑁𝐼𝑘
  ∑ 𝑇𝑅𝑘
  = 0.1086; tỷ lệ lợi nhuận ròng trên lợi
  để tính được tỷ lệ bình quân của ngành ngân
  ∑ 𝑁𝐼𝑘
  hàng cần được vận dụng tính tổng của các ngân nhuận trước thuế của ngành đạt
  ∑ 𝐸𝐵𝑇𝑘
  =
  hàng theo dữ liệu chéo.
  0.7792 ; tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên lợi
  Qua kết quả biến số tích lũy cho thấy rằng ∑ 𝐸𝐵𝑇𝑘
  số liệu thống kê của biến quan sát tổng tài sản nhuận gộp của ngành đạt
  ∑ 𝐺𝑃𝑅𝑘
  = 0.3758; tỷ
  (TA) không thể tính vì không ý nghĩa kinh tế lệ lợi nhuận gộp trên tổng chi phí lãi vay của
  vì biến số tổng tài sản (TA) là biến số tích lũy ∑ 𝐺𝑃𝑅𝑘
  trong bảng cân đối kế toán. ngành đạt
  ∑ 𝐶𝑂𝐺𝑆𝑘
  = 0.5890.

  Bảng 2
  Kết quả các thống kê tỷ lệ bình quân ngành (phân loại theo năm)
  STT Năm Số ngân hàng ROA NI/TR TR/TA NI/EBT EBT/GPR GPR/COGS COGS/TA
  1 2005 18 0.0077 0.1121 0.0688 0.7477 0.3447 0.7698 0.0389
  2 2006 25 0.0091 0.1266 0.0722 0.7572 0.4483 0.5951 0.0453
  3 2007 26 0.0120 0.1716 0.0696 0.7941 0.5973 0.5672 0.0444
  4 2008 28 0.0109 0.1075 0.1013 0.7941 0.4570 0.4207 0.0713
  5 2009 29 0.0126 0.1866 0.0677 0.7769 0.6585 0.5739 0.0430
  6 2010 30 0.0104 0.1286 0.0806 0.7683 0.5147 0.4818 0.0544
  7 2011 30 0.0101 0.0895 0.1132 0.7456 0.4049 0.4214 0.0796
  8 2012 29 0.0078 0.0761 0.1028 0.7524 0.3161 0.4704 0.0699
  9 2013 30 0.0062 0.0800 0.0775 0.7557 0.3128 0.5116 0.0512
  10 2014 27 0.0061 0.0921 0.0657 0.7838 0.3103 0.6097 0.0408
  11 2015 26 0.0058 0.0951 0.0607 0.7794 0.2850 0.7485 0.0347
  12 2016 24 0.0062 0.1000 0.0623 0.7962 0.2990 0.7236 0.0361
  13 2017 24 0.0074 0.1152 0.0640 0.7970 0.3441 0.7247 0.0371
  14 2018 22 0.0099 0.1466 0.0676 0.7986 0.4447 0.7029 0.0397
  Bình quân 0.1086 0.7792 0.3758 0.5890
  Nguồn: Số liệu tính toán của tác giả.

  4. Kết quả nghiên cứu Bảng 3 cho thấy rằng mức ý nghĩa thống kê của
  𝑁𝐼 𝑇𝑅
  4.1. Kết quả nghiên cứu biến ln 𝑇𝑅 và ln 𝑇𝐴 lớn hơn 0.05 cho thấy rằng
  Sự phân rã DuPont của chỉ số ROA với 06 các yếu tố đầu ra của chỉ số ROA không có sự
  phương trình cân bằng cấu trúc giữa các yếu tố phân bổ đối với yếu tố tỷ lệ lợi nhuận ròng trên
  đầu vào và đầu ra của hoạt động kinh doanh 𝑁𝐼
  trong lĩnh vực ngân hàng trong giai đoạn 2005- lợi nhuận trước thuế ln 𝐸𝐵𝑇 trong lĩnh vực
  2018 như sau: ngành ngân hàng với mức ý nghĩa kiểm định
  Kết quả hồi quy phương trình (5a) trong phương sai sig.(R2) = .075 > .05.

 6. 70 Nguyễn Thành Hưng. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(2), 65-72

  Bảng 3
  Phân tích hồi quy dựa trên sự phân rã DuPont của chỉ số ROA

  Tên biến (4a) (4b) (5a) (5b) (5c) (5d)
  𝑁𝐼 𝑇𝑅 𝑁𝐼 𝐸𝐵𝑇 𝐺𝑃𝑅 𝐶𝑂𝐺𝑆
  𝑇𝑅 𝑇𝐴 𝐸𝐵𝑇 𝐺𝑃𝑅 𝐶𝑂𝐺𝑆 𝑇𝐴
  Hằng số -.5263*** .5263*** -.2784*** 1.7165*** -1.404*** -.2977**
  (.0396) (.0396) (.0388) (.1777) (.2497) (.0802)
  𝑁𝐼 .0076* .8216*** .2514*** -.0805***
  𝑇𝑅 (.0042) (.0191) (.0268) (.0086)
  𝑇𝑅 -.0138 .2920*** -.4072*** 1.1290***
  𝑇𝐴 (.0136) (.0623) (.0876) (.0281)
  𝑁𝐼 .8607*** .1393***
  𝐸𝐵𝑇 (.0413) (.0413)
  𝐸𝐵𝑇 .9914*** .0086**
  𝐺𝑃𝑅 (.0037) (.0037)
  𝐺𝑃𝑅 .7217*** .2783***
  𝐶𝑂𝐺𝑆 (.0074) (.0074)
  𝐶𝑂𝐺𝑆 .0491*** .9509***
  𝑇𝐴 (.0107) (.0107)
  Số quan sát 368 368 368 368 368 368
  Hệ số R2 .9962*** .9600*** .0141 .8365*** .2643*** .8399***
  Ghi chú: *** nhỏ hơn mức ý nghĩa thống kê 0.01; ** nhỏ hơn 0.05; * nhỏ hơn 0.1

  4.2. Suy luận 𝑁𝐼 𝑇𝑅
  𝑅𝑂𝐴 = ∙ = .1508 ∙ .0439 = .00662
  Cân bằng cấu trúc của chỉ số ROA cho 𝑇𝑅 𝑇𝐴
  thấy rằng, có những nút thắt cần được tháo gỡ Kết quả ước lượng cho thấy rằng, hiệu suất
  trong hoạt động của ngành ngân hàng, chẳng của yếu tố tổng thu nhập lãi vay trên tổng tài
  hạn như mối tương quan giữa gánh nặng chi sản của ngành ngân hàng trong giai đoạn 2005-
  phí hoạt động chưa tạo được động lực và tính 2018 chưa tạo tính hấp dẫn đối với yếu tố đầu
  hấp dẫn tài sản cho vay của ngân hàng, đồng ra của ngành ngân hàng vì tổng thu nhập lãi vay
  thời mối tương quan giữa yếu tố đầu ra của chỉ trên tổng tài sản chỉ đạt .0439 thấp hơn tổng chi
  số ROA chưa phản ánh được mức độ phân bổ phí lãi vay trên tổng tài sản .0645.
  cho thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong điều Tỷ lệ phân bổ của yếu tố đầu ra cho yếu tố
  kiện các ngân hàng hoạt động độc lập, tỷ lệ đầu vào trong mô hình ước lượng
  ROA của ngành đạt mức bình quân 0.00662 ~
  𝑁𝐼 𝐸𝐵𝑇 𝐺𝑃𝑅 𝐶𝑂𝐺𝑆
  0.662%, trong đó: 𝑅𝑂𝐴 = ∙ ∙ ∙
  Tỷ lệ đóng góp của yếu tố đầu vào cho yếu 𝐸𝐵𝑇 𝐺𝑃𝑅 𝐶𝑂𝐺𝑆 𝑇𝐴
  = 1.0178 ∙ .0642 ∙ 1.5695
  tố đầu ra trong mô hình ước lượng
  ∙ .0645 = .00662

 7. Nguyễn Thành Hưng. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(2), 65-72 71

  Kết quả ước lượng cũng chỉ ra tỷ lệ nhuận đầu ra trong hệ thống báo cáo tài chính của
  gộp trên tổng chi phí lãi vay của ngành đạt ngành ngân hàng, qua đó sự phân rã cấu trúc
  1.5695 trong khi đó hiệu suất đóng góp của ROA khai thác lợi thế so sánh, điểm mạnh và
  thuế thu nhập doanh nghiệp cho ngân sách nhà điểm yếu để chỉ ra rủi ro hoạt động của ngành
  nước chưa đạt kỳ vọng (vì 1.0178 > 1) do bị chi ngân hàng. Kết quả nghiên cứu dựa trên số
  phí hoạt động lấn át với tỷ lệ lợi nhuận trước liệu báo cáo tài chính của 31 ngân hàng trong
  thuế trên lợi nhuận gộp chỉ đạt .0642 trong giai đoạn 2005-2018 cho thấy có ba thành
  ngành ngân hàng. phần cần khắc phục: khả năng tạo tính hấp
  5. Kết luận dẫn vốn cho vay của yếu tố đầu ra; sự lấn át
  Sự phân rã DuPont của chỉ số ROA trong chi phi hoạt động ảnh hưởng đến sự đóng góp
  hồi quy là cách tiếp cận dựa trên sự cân bằng thuế thu nhập doanh nghiệp trong ngành
  cấu trúc giữa các yếu tố đầu vào và yếu tố ngân hàng

  Tài liệu tham khảo

  Ariss, R. T. (2010). On the implications of market power in banking: Evidence from Developing
  Countries. Journal of Banking and Finance, 34(4), 765-775.
  doi:10.1016/j.jbankfin.2009.09.004
  Berger, A. N., Klapper, L. F., & Turk-Ariss, R. (2009). Bank competition and financial stability.
  Journal of Financial Services Research, 35(2) 99-118. doi:10.1007/s10693-009-0065-8
  Brickley, J. A., & James, C. M. (1987). The Takeover Market, corporate board composition, and
  ownership structure: The case of banking. Journal of Law and Economics, 30, 161-180.
  doi:10.1086/467134
  Fiordelisi, F., & Mare, D. (2014). Competition and Financial stability in European cooperative
  banks. Journal of International Money and Finance, 45, 1-16.
  doi:10.1016/j.jimonfin.2014.02.008
  Forssbæck, J., & Shehzad, C. T. (2014). The conditional effects of market power on bank risk:
  cross-country evidence. Review of Finance, 1-40. doi:10.1093/rof/rfu044
  Jensen, M. C. (2005). Agency costs of overvalued equity. Financial Management, 34(1), 5-19.
  doi:10.1111/j.1755-053x.2005.tb00090.x
  Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial behavior, agency costs
  and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. doi:10.1016/0304-
  405X(76)90026-x
  Jensen, M. C., & Smith, Jr., C. W. (2000). Stockholder, Manager, and creditor interests:
  Applications of agency theory, SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.173461
  Jiménez, G., Lopez, J. A., & Saurina, J. (2013). How does competition affect bank risk-taking?
  Journal of Financial Stability, 9, 185-195. doi:10.1016/j.jfs.2013.02.004
  Kochhar, R. (1996). Explaining firm capital structure: The role of agency theory vs. Transaction
  cost Economics. Strategic Management Journal, 17(9), 713-728. doi:10.1002/(SICI)1097-
  0266(199611)17:93.0.CO;2-9

 8. 72 Nguyễn Thành Hưng. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(2), 65-72

  Lepetit, L., & Strobel, F. (2015). Bank insolvency risk and Z-Score measures: A refinement.
  Finance Research Letter, 13, 214-224. doi:10.1016/j.frl.2015.01.001
  Mohsni, S., & Otchere, I. (2015). Financial crisis, liquidity infusion and risk-taking: The Case of
  Canadian Banks. Journal of Banking Regulation, 16(2), 146-167. doi:10.1057/jbr.2014.2
  Rakiæeviæ A., Miloševiæ P., Petroviæ B., & Radojeviæ D. G. (2015). DuPont financial ratio
  analysis using logical aggregation, Advances in Intelligent Systems and Computing,
  727-739. doi:10.1007/978-3-319-18416-6_57
  Soliman, M. T. (2008). The use of DuPont analysis by market participants. Accounting Review,
  83(3), 823-853. doi:10.2308/accr.2008.83.3.823
  Tabak, B. M., Gomes, G. M. R., & Medeiros, M. (2015). The impact of market power at bank
  level in risk-taking: The Brazilian case. International Review of Financial Analysis, 40,
  154-165. doi:10.1016/j.irfa.2015.05.014
  Watts, R. L. & Zimmerman, J. L. (1983). Agency problems, auditing, and the theory of the Firm:
  Some evidence. Journal of Law and Economics, 26(3), 613-633. doi:10.1086/467051
  Zhang, D., Cai, J., Dickinson, D. G., & Kutan, A. M. (2016). Non-Performing loans, Moral hazard
  and regulation of the Chinese Commercial Banking system. Journal of Banking and
  Finance, 63, 48-60. doi:10.1016/j.jbankfin.2015.11.010

Download tài liệu Vận dụng sự phân rã DuPont vào chỉ số ROA: Bằng chứng thực nghiệm về rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam File Word, PDF về máy